Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-498"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.36.2-498"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I cannot vote for any increase in the Parliament’s budget, and I believe that many people in the United Kingdom will be watching the proceedings here in utter amazement. In national economies across Europe, we have austerity measures and budget cuts. These are the order of the day and this is what our people have to face. The euro is in crisis, and I want the House to note that even though my constituency does not use the euro, we share a land border with the Republic of Ireland. The Republic represents a huge export market for us, so this crisis hurts our people as well. Beside all this crisis, we have a proposed 2.9% increase, limited from the 6% that Parliament already wanted, but on a budget that the Court of Auditors has not passed for many years. Most worryingly of all, we have a promise from the Commission to bring forward proposals by June 2011 for an EU tax. Is it any wonder that Euroscepticism is growing?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nemohu hlasovat pro jakékoli zvýšení rozpočtu Parlamentu a jsem přesvědčena, že mnoho lidí ve Spojeném království bude sledovat jednání, která zde probíhají, v naprostém úžasu. V ekonomikách jednotlivých členských států v celé Evropě jsou uplatňována úsporná opatření a prováděny rozpočtové škrty. Ty jsou heslem dne a realitou, jíž musí naši lidé čelit. Euro je v krizi a já bych chtěla, aby tato sněmovna vzala na vědomí, že přestože mé voličstvo nepoužívá euro, máme společnou pozemní hranici s Irskou republikou. Irská republika pro nás představuje velký vývozní trh, a krize má proto negativní dopad i na naše občany. V kontextu celé této krize jsme navrhli zvýšení o 2,9 %, což znamená omezení ve srovnání s 6 %, které Parlament původně žádal, nicméně v souvislosti s rozpočtem, který Účetní dvůr neschválil již řadu let. Nejvíc znepokojující je pak skutečnost, že Komise přislíbila, že do června 2011 předloží návrh daně Evropské unie. Lze se pak divit, že euroskepticismus je na vzestupu?"@cs1
"Hr. formand! Jeg kan ikke stemme for en forhøjelse af Parlamentets budget, og jeg tror, at mange i Det Forenede Kongerige vil kigge forbløffet på udviklingen her. I de nationale økonomier rundt om i Europa kan vi se spareforanstaltninger og budgetnedskæringer. Det er dagens orden, og det står vores befolkninger over for. Euroen er i krise, og jeg vil gerne have, at Parlamentet bemærker, at selv om man ikke bruger euro i min valgkreds, har vi fælles grænse med Republikken Irland. Republikken udgør et kolossalt eksportmarked for os, så krisen rammer også vores befolkning. Ud over krisen har vi et forslag om en forhøjelse på 2,9 %, mindre end de 6 %, som Parlamentet ønskede tidligere, men på et budget, som Revisionsretten ikke har godkendt i mange år. Det mest bekymrende er, at vi har et løfte fra Kommissionen om, at den inden juni 2011 vil fremsætte forslag om en EU-skat. Er der noget at sige til, at befolkningens euroskepsis er voksende?"@da2
"Herr Präsident, ich kann nicht für eine Aufstockung des Haushaltsplans des Parlaments stimmen, und ich glaube, dass von vielen Menschen im Vereinigten Königreich diese Verfahren hier mit äußerster Verwunderung verfolgt werden. Überall in den nationalen Wirtschaften Europas haben wir es mit Sparmaßnahmen und Haushaltskürzungen zu tun. Diese sind an der Tagesordnung, und sie sind es, womit unsere Bevölkerung konfrontiert wird. Der Euro befindet sich in der Krise, und ich möchte dieses Haus hier darauf hinweisen, dass wir obwohl in meinem Wahlbezirk nicht in Euro gerechnet wird  uns doch eine Landesgrenze mit der Republik Irland teilen. Die Republik bedeutet einen großen Exportmarkt für uns, so dass durch diese Krise auch unsere Menschen betroffen sind. Zusätzlich zu all diesen Krisenproblemen haben wir nun noch den Vorschlag einer Aufstockung um 2,9 %, was eine Verringerung der ursprünglich vom Parlament gewollten 6 % ist, allerdings für einen Haushaltsplan, der vom Rechnungshof viele Jahre lang so nicht angenommen wurde. Was mich dabei am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass wir ein Versprechen der Kommission haben, bis Juni 2011 Vorschläge für eine EU-Steuer vorzulegen. Mag es denn da noch verwunderlich sein, wenn die Euroskepsis wächst?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να ψηφίσω για καμία αύξηση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρακολουθούν την εδώ διαδικασία κατάπληκτοι. Στις εθνικές οικονομίες ολόκληρης της Ευρώπης έχουμε μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικές περικοπές. Αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη και αυτό υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν οι λαοί μας. Το ευρώ είναι σε κρίση και θέλω να σημειώσει το Σώμα ότι παρόλο που οι ψηφοφόροι μου δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, έχουμε χερσαία σύνορα με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία αντιπροσωπεύει μια τεράστια εξαγωγική αγορά για εμάς, επομένως αυτή η κρίση πλήττει και τους πολίτες μας. Πέραν όλης αυτής της κρίσης, έχουμε μια προτεινόμενη αύξηση 2,9%, αφού περιορίστηκε από το 6% που ήδη ζητούσε το Κοινοβούλιο, αλλά για έναν προϋπολογισμό που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει εγκρίνει εδώ και πολλά χρόνια. Το πλέον ανησυχητικό όλων είναι ότι έχουμε μια υπόσχεση από την Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις έως τον Ιούνιο του 2011 για έναν φόρο της ΕΕ. Είναι άραγε να απορεί κανείς που αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός;"@el10
"Señor Presidente, no puedo votar a favor de ningún incremento del presupuesto del Parlamento y creo que muchas personas en el Reino Unido estarán contemplando con total asombro los procedimientos que aquí se están llevando a cabo. En las economías nacionales de toda Europa, tenemos medidas de austeridad y recortes presupuestarios. Estos son el orden del día y esto es lo que nuestros ciudadanos tienen que afrontar. El euro está en crisis y quiero que la Cámara tome nota de que, aunque mi circunscripción no utiliza el euro, compartimos frontera terrestre con la República de Irlanda. La República representa un enorme mercado de exportación para nosotros, así que esta crisis también perjudica a nuestros ciudadanos. Además de toda esta crisis, hemos propuesto un aumento del 2,9 %, limitando el 6 % que el Parlamento ya deseaba, pero sobre un presupuesto que el Tribunal de Cuentas no ha aprobado durante muchos años. Lo más preocupante de todo es que la Comisión nos ha prometido que, para junio de 2011, presentará propuestas para un impuesto de la UE. ¿Alguien se extraña de que el euroescepticismo esté creciendo?"@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei saa anda poolthäält parlamendi eelarve vahendite suurendamisele, sest usun, et paljud inimesed Ühendkuningriigis vaatavad siin toimuvat hämmeldunult. Kogu Euroopas peavad liikmesriigid võtma kokkuhoiumeetmeid ja kärpima eelarvet. Niisugune on praegune olukord, millega meie inimesed vastamisi peavad seisma. Euro on kriisis ning soovin siinsele parlamendile öelda, et ehkki minu valijad ei kasuta eurot, on meil siiski ühine maapiir Iiri Vabariigiga. Iirimaa on meie jaoks suur eksporditurg ning seega kahjustab see kriis ka meie inimesi. Jättes kriisi kõrvale, siis me tegime ettepaneku suurendada vahendeid 2,9%, vähendades parlamendi küsitud 6%, kuid seda eelarve põhjal, mida kontrollikoda ei ole palju aastaid vastu võtnud. Kõige murettekitavam on komisjoni lubadus esitada hiljemalt 2011. aasta juunis ettepanek ELi maksu kehtestamise kohta. Kas keegi imestab veel selle üle, et euroskeptitsism levib?"@et5
"Arvoisa puhemies, en voi äänestää parlamentin talousarvioon tehtävien lisäysten puolesta, ja uskon, että monet ihmiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavat parlamentin menettelyjä täysin ällistyneinä. Kaikkialla Euroopassa toteutetaan kansallisten talouksien säästötoimenpiteitä ja määrärahaleikkauksia. Ne ovat yleinen käytäntö, ja väestömme joutuu selviytymään niistä. Euro on kriisissä, ja haluan parlamentin panevan merkille, että vaikka euro ei ole käytössä omassa vaalipiirissäni, meillä on yhteinen maaraja Irlannin tasavallan kanssa. Tasavalta merkitsee meille valtavaa vientimarkkina-aluetta, joten tämä kriisi koettelee meidänkin väestöämme. Kriisitilanteen lisäksi olemme ehdottaneet talousarvioon 2,9 prosentin lisäystä, mikä on vähemmän kuin parlamentin aluksi pyytämät 6 prosenttia, mutta tämä koskee kuitenkin talousarviota, jota tilintarkastustuomioistuin ei ole vuosikausiin hyväksynyt. Kaikkein huolestuttavinta on, että komissio on luvannut esittää kesäkuuhun 2011 mennessä EU-veroa koskevia ehdotuksia. Onko mikään ihme, että euroskeptisyys lisääntyy?"@fi7
"Monsieur le Président, je ne peux pas voter pour une augmentation, quelle qu’elle soit, du budget du Parlement, et je crois que beaucoup de gens, au Royaume-Uni, vont suivre avec stupéfaction la procédure en cours ici. Dans les économies nationales de l’Europe tout entière, nous assistons à des mesures d’austérité et à des compressions budgétaires. Tel est l’ordre du jour, et voilà ce à quoi notre peuple doit faire face. L’euro est en crise, et je veux que cette Assemblée note bien que, même si ma circonscription n’utilise pas l’euro, nous partageons une frontière terrestre avec la République d’Irlande. La République représente pour nous un immense marché d’exportation, et cette crise fait également du mal à notre peuple. En dépit de toute cette crise, nous avons une proposition d’augmentation de 2,9 %, limitée, certes, par rapport aux 6 % que souhaitait le Parlement, mais sur un budget que la Cour des comptes n’entérine plus depuis de nombreuses années. Mais le plus inquiétant, c’est que la Commission nous ait promis de présenter, d’ici à juin 2011, des propositions en vue d’un impôt européen. Est-il dès lors étonnant que l’euroscepticisme progresse?"@fr8
"Tisztelt elnök úr! Nem tudok a Parlament költségvetésének semmilyen emelése mellett szavazni, és úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságban sokan fogják teljes döbbenettel figyelni az itt folyó eseményeket. A nemzetgazdaságokban Európa-szerte megszorító intézkedéseket és költségvetési megszorításokat látunk. Ezek vannak napirenden, és ezzel kell polgárainknak szembenézniük. Az euró válságban van, és szeretném, ha a tisztelt Ház tudomásul venné, hogy még ha választópolgáraim nem is eurót használnak, határosak vagyunk az Ír Köztársasággal. Az Ír Köztársaság óriási kiviteli piacot jelent számunkra, így ez a válság a mi polgárainknak is fáj. Mindezen a válságon túl, itt van a javasolt 2,9%-os emelés, amelyet a Parlament által már kért 6%-ról szállítottak le, de egy olyan költségvetésről van szó, amelyet a Számvevőszék sok éve nem fogad el. Ami mindennél aggasztóbb, azt az ígéretet kaptuk a Bizottságtól, hogy 2011 júniusáig javaslatokat fog előterjeszteni egy uniós adótól. Lehet-e csodálkozni azon, hogy fokozódik az euroszkepticizmus?"@hu11
"Signor Presidente, non posso votare in favore di alcun incremento del bilancio del Parlamento e credo che molti cittadini britannici guarderanno a questi avvenimenti con estrema perplessità. Le economie nazionali in tutta Europa sono attualmente soggette a misure di austerità e tagli ai bilanci, che sono per ora una costante giornaliera nella vita dei nostri cittadini. L’euro attraversa una crisi e desidero che quest’Aula prenda nota del fatto che, sebbene la mia circoscrizione elettorale non utilizzi l’euro, condividiamo un confine terrestre con la Repubblica d’Irlanda, che costituisce per noi un importante mercato di esportazioni. Pertanto questa crisi colpisce anche i nostri cittadini. Non curanti di questa crisi, abbiamo proposto un incremento del 2,9 per cento, contenuto rispetto al 6 per cento richiesto originariamente dal Parlamento, su un bilancio che la Corte dei conti non ha approvato per molti anni. L’aspetto più preoccupante è dato dal fatto che abbiamo la promessa, da parte della Commissione, che ci verranno presentate entro il giugno 2011 delle proposte per una tassa europea. E’ forse stupefacente che l’euroscetticismo aumenti?"@it12
"Pone pirmininke, negaliu balsuoti už kokį nors Parlamento biudžeto padidinimą ir manau, kad daug žmonių Jungtinėje Karalystėje žiūrės į čia vykstančius procesus su visiška nuostaba. Visoje Europoje savo šalyse turime taikyti griežto taupymo priemones ir apkarpyti biudžetą. Toks nurodymas ir būtent tai turi patirti mūsų žmonės. Euras pateko į krizę ir noriu, kad Parlamentas atkreiptų dėmesį, kad, nors mano rinkėjai nemoka eurais, turime bendrą sausumos sieną su Airijos Respublika. Ji mums sudaro didelę dalį eksporto rinkos, taigi ši krizė daro žalos ir mūsų žmonėms. Be visos šios krizės, turime pasiūlytą 2,9 proc. padidinimą, mažesnį negu 6 proc., kurių norėjo Parlamentas, bet padidintas toks biudžetas, kokio Audito Rūmai netvirtino daugelį metų. Labiausiai rūpestį kelia tai, kad turime Komisijos pažadą iki 2011 m. birželio mėn. pateikti pasiūlymus dėl ES mokesčio. Ar dar ką stebina, kad euroskepticizmas didėja?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es nevaru balsojumā atbalstīt Parlamenta budžeta palielināšanu, un, manuprāt, daudzi Apvienotās Karalistes iedzīvotāji ar lielu interesi vēros šo procedūru. Runājot par Eiropas valstu ekonomiku, šajās valstīs tiek noteikti taupības pasākumi, un budžets tiek samazināts. Tā ir aktuāla problēma, kas attiecas uz ES iedzīvotājiem. Euro ir krīzes situācijā, un es vēlos norādīt Parlamentam, ka manis pārstāvētajā valstī euro netiek lietots, taču tai ir sauszemes robeža ar Īrijas Republiku. Īrijas Republika šai valstij ir nozīmīgs eksporta tirgus, un tāpēc šī krīze ietekmē arī šīs valsts iedzīvotājus. Neskatoties uz šo krīzi, ir ierosināts budžetu palielināt par 2,9 %, samazinot šo robežu no 6 %, ko sākotnēji ierosināja Parlaments, taču Revīzijas palāta šo budžetu nav pieņēmusi jau vairākus gadus. Bažas galvenokārt rada tas, ka Komisija solīja līdz 2011. gada jūnijam iesniegt priekšlikumus ES nodokļu jomā. Nav nekāds brīnums, ka eiroskepticisms pieaug."@lv13
"Mr President, I cannot vote for any increase in the Parliament’s budget, and I believe that many people in the United Kingdom will be watching the proceedings here in utter amazement. In national economies across Europe we have austerity measures and budget cuts. These are the order of the day and this is what our people have to face. The euro is in crisis, and I want the House to note that even though my constituency does not use the euro we share a land border with the Republic of Ireland. The Republic represents a huge export market for us, so this crisis hurts our people as well. Beside all this crisis, we have a proposed 2.9% increase, limited from the 6% that Parliament already wanted, but on a budget that the Court of Auditors has not passed for many years. Most worryingly of all, we have a promise from the Commission to bring forward proposals by June 2011 for an EU tax. Is it any wonder that Euroscepticism is growing?"@mt15
"Mr President, I cannot vote for any increase in the Parliament’s budget, and I believe that many people in the United Kingdom will be watching the proceedings here in utter amazement. In national economies across Europe we have austerity measures and budget cuts. These are the order of the day and this is what our people have to face. The euro is in crisis, and I want the House to note that even though my constituency does not use the euro we share a land border with the Republic of Ireland. The Republic represents a huge export market for us, so this crisis hurts our people as well. Beside all this crisis, we have a proposed 2.9% increase, limited from the 6% that Parliament already wanted, but on a budget that the Court of Auditors has not passed for many years. Most worryingly of all, we have a promise from the Commission to bring forward proposals by June 2011 for an EU tax. Is it any wonder that Euroscepticism is growing?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie mogę zagłosować za żadnym podwyższeniem budżetu Parlamentu i uważam, że wiele osób w Wielkiej Brytanii będzie patrzeć na tutejsze postępowanie z najwyższym zdumieniem. W gospodarkach narodowych w całej Europie mamy surowe środki oszczędnościowe i cięcia budżetowe. Jest to na porządku dziennym, a nasi obywatele muszą się z tym zmagać. Mamy do czynienia z kryzysem euro i chciałabym, aby ten Parlament zauważył, że jakkolwiek euro nie jest walutą mojego okręgu wyborczego, to mamy granicę lądową z Republiką Irlandii. Stanowi ona dla nas ogromny rynek eksportowy, tak więc ten kryzys uderza również w naszych obywateli. Pomimo kryzysu, mamy wzrost budżetu o 2,9 %, czyli mniejszy niż 6 %, których chciał Parlament, lecz w stosunku do budżetu, którego od wielu lat nie zatwierdza Trybunał Obrachunkowy. Najbardziej niepokojąca jest obietnica Komisji, która do czerwca 2011 r. ma przedstawić wniosek w sprawie podatku unijnego. Czy można się dziwić, że rośnie eurosceptycyzm?"@pl16
"Senhor Presidente, não posso votar a favor de um aumento do orçamento do Parlamento, e penso que muitas pessoas no Reino Unido olharão para estes procedimentos com a maior das surpresas. Nas economias nacionais por toda a Europa assistimos a medidas de austeridade e a reduções nos orçamentos. Estão na ordem do dia e é com isso que os cidadãos europeus terão de viver. O euro está em crise, e gostaria que a Câmara observasse que, apesar de o meu círculo eleitoral não utilizar o euro, partilhamos uma fronteira terrestre com a República da Irlanda, que representa um enorme mercado de exportação para nós, pelo que esta crise afecta também a nossa população. Apesar desta crise, propusemos um aumento de 2,9%, limitado em relação aos 6% que o Parlamento começou por defender, mas para um orçamento que o Tribunal de Contas não aprovou durante muitos anos. Ainda mais preocupante, temos uma promessa da Comissão de apresentar propostas até Junho de 2011 de um imposto europeu. É de admirar que o eurocepticismo esteja a aumentar?"@pt17
"Dle președinte, nu pot să votez pentru creșterea bugetului Parlamentului și cred că multe persoane din Regatul Unit vor fi cu adevărat uluite urmărind procedurile din acest parlament. Economiile naționale de pe teritoriul Europei au impus măsuri de austeritate și reduceri ale bugetelor. Sunt la ordinea zilei, iar popoarele noastre trebuie să se confrunte cu acestea. Moneda euro este în criză și vreau ca Parlamentul să ia act de faptul că, deși în circumscripția mea nu se folosește moneda euro, ne învecinăm cu Irlanda. Această republică reprezintă o piață de export imensă pentru noi; prin urmare, această criză afectează și poporul nostru. În afara acestei crize, am propus o creștere cu 2,9 %, aceasta fiind limitată de la cele 6 % pe care le dorise deja Parlamentul, însă se referea la un buget pe care Curtea de Conturi nu l-a acceptat de mulți ani. Cel mai îngrijorător este faptul că Comisia a promis că, până în luna iunie 2011, va prezenta propuneri privind un impozit UE. Vă mai mirați că ia amploare euroscepticismul?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nemôžem hlasovať za žiadne zvýšenie rozpočtu Parlamentu a myslím si, že mnohí ľudia v Spojenom kráľovstve budú tunajšie dianie sledovať s absolútnym úžasom. V hospodárstvach členských štátov v celej Európe dochádza k úsporným opatreniam a rozpočtovým škrtom. Je to na dennom poriadku a naši ľudia tomu musia čeliť. Euro sa nachádza v kríze a chcem, aby vzal Parlament na vedomie, že hoci v mojom volebnom obvode euro neplatí, máme pozemnú hranicu s Írskou republikou. Republika pre nás predstavuje obrovský vývozný trh, takže kríza postihuje aj našich ľudí. Navyše k tejto kríze tu máme navrhované zvýšenie o 2,9 % znížené zo 6 %, ktoré chcel Parlament pôvodne, ale pri rozpočte, ktorý Dvor audítorov už mnoho rokov neschválil. Najznepokojujúcejšie je to, že Komisia sľúbila predložiť do júna 2011 návrh na daň EÚ. Možno sa čudovať, že silnie euroskepticizmus?"@sk19
"─ Gospod predsednik, ne morem glasovati za kakršno koli povečanje proračuna Parlamenta, prepričana pa sem, da so tudi številni ljudje v Združenem kraljestvu osupli nad tem, kar se dogaja tukaj. Po vsej Evropi spremljamo varčevalne ukrepe in krčenja proračunov. To je naš vsakdan in v takih razmerah živijo naši državljani. Evro doživlja krizo in kolege poslance bi rada opomnila, da naša država, čeprav sama sicer ne uporablja evra, meji na Republiko Irsko. Irska nam pomeni velik izvozni trg, zato kriza prizadeva tudi naše ljudi. Ob vsej tej krizi pa smo predlagali povečanje za 2,91 % ─ prvotno je Parlament predlagal celo povečanje za 6 % ─ in sicer povečanje proračuna, ki ga računsko sodišče že leta ni ocenilo pozitivno. Najbolj zaskrbljujoča pa je obljuba Komisije, da bo do junija 2011 predstavila predloge za davke EU. Ali nas lahko kaj čudi, če se evroskepticizem krepi?"@sl20
"Herr talman! Jag kan inte rösta för en utökning av parlamentets budget och jag tror att många människor i Storbritannien kommer att följa förfarandet här med stor bestörtning. I de nationella ekonomierna i Europa ser vi åtstramningsåtgärder och budgetnedskärningar. Det är tidens lösen och det är vad vårt folk får vara berett på. Euron befinner sig i kris och jag vill att parlamentet noterar att vi, även om min valkrets inte använder euron, delar landgräns med Irland. Irland är en stor exportmarknad för oss, så krisen drabbar även vårt folk. Trots hela den här krisen har vi föreslagit en ökning med 2,9 procent, vilket är mindre än de 6 procent som parlamentet ville ha, i en budget som revisionsrätten inte har godkänt på många år. Det som är mest oroande av allt är att vi har ett löfte från kommissionen om att senast i juni 2011 lägga fram förslag om en EU-skatt. Är det så konstigt att EU-motståndet ökar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph