Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-475"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.36.2-475"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Hr. formand! Jeg vil også indlede med at takke fru Jędrzejewska og fru Trüpel for det gode seriøse stykke arbejde, de gjort med budgettet, og måske ikke mindst fru Jędrzejewska, der har haft en utrolig svær opgave under den nye procedure. Jeg vil gerne takke det belgiske formandskab, som har ydet en fantastisk indsats, og jeg synes også, at vor formand, hr. Lamassoure, har gjort et godt stykke arbejde under denne forhandling, ligesom Kommissionen jo har prøvet at bidrage konstruktivt og især har gjort det her i den sidste fase. Set fra ALDE-Gruppen er det et godt resultat for 2011-budgettet, vi er nået frem til. Vi har sikret de fornødne bevillinger til forskning, energi og uddannelse, og på udenrigsområdet fandt vi pengene til Palæstina og de bananproducerende lande uden at nedskære andre programmer. Denne budgetproces har vist, at den flerårige ramme er meget stram og meget ufleksibel. Vi har fortsat ikke løst problemet med finansiering af fusionsenergiprojektet ITER i de kommende år, som det er nævnt fra flere sider. Det ønsker vi fra ALDE-Gruppens side, at vi finder en løsning på. Hvis vi fortsat skal leve op til de ambitioner, der er formuleret i EU's energipolitik, står vi også i de kommende år over for svære budgetforhandlinger, medmindre vi får en aftale, der sikrer større fleksibilitet. Jeg håber, at det snart lykkes, og jeg vil jeg den forbindelse takke Reimer Böge for et utrætteligt arbejde for at sikre en god løsning."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chtěla bych také začít poděkováním paní Jędrzejewské a paní Trüpelové za solidní a velice kvalitní práci, kterou odvedly na rozpočtu, a ještě speciálně paní Jędrzejewské, která měla neuvěřitelně obtížný úkol v rámci uplatňování nového procesu. Chtěla bych poděkovat belgickému předsednictví, jehož přínos je úžasný, a také děkuji našemu předsedovi panu Lamassourovi, který odvedl v průběhu těchto jednání konkrétní skvělou práci. Komise se samozřejmě také snažila přispět k rozpočtovému procesu konstruktivním způsobem, zejména v průběhu konečné fáze zde. Z hlediska skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu to je pro rozpočet na rok 2011 dobrý výsledek. Zajistili jsme nezbytné prostředky na výzkum, energetiku a vzdělání a v oblasti zahraničních vztahů jsme našli finanční zdroje pro Palestinu a pro země produkující banány, aniž jsme byli nuceni provádět škrty v jiných programech. Tento rozpočtový proces ukázal, že víceletý finanční rámec je velice přísný a nepružný. Nevyřešili jsme doposud problém financování projektu jaderné syntézy ITER na několik příštích let – tedy věc, která zde byla několikrát zmíněna. Skupina ALDE se zasazuje o to, aby se našlo řešení této věci. Pokud máme i nadále naplňovat ambice vytyčené v energetické politice Evropské unie, budeme čelit náročným rozpočtovým jednáním i v průběhu příštích několika let, nedosáhneme-li dohody, která zajistí větší míru pružnosti. Doufám, že k tomu brzy dojde, a v tomto ohledu bych rád poděkoval panu Bögemu za jeho neúnavné úsilí směřující k tomu, aby se našlo vhodné řešení."@cs1
"Herr Präsident, ich möchte damit beginnen, Frau Jędrzejewska und Frau Trüpel für ihre solide und hochwertige Arbeit, die sie beim Haushaltsplan unternommen haben, und vielleicht vor allem Frau Jędrzejewska, die eine unglaublich schwere Aufgabe unter dem neuen Verfahren zu bewältigen hatte, danken. Ich möchte auch dem belgischen Ratsvorsitz danken, der einen fantastischen Beitrag geleistet hat, und ich möchte ebenso unserem Vorsitz, Herrn Lamassoure, danken, der eine hervorragende Arbeit bei diesen Verhandlungen geleistet hat. Die Kommission hat sich selbstverständlich auch bemüht, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, insbesondere in dieser Endphase hier. Aus Sicht der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa ist dies ein gutes Ergebnis für den Haushaltsplan 2011. Wir haben die notwendigen Mittelzuteilungen für Forschung, Energie und Bildung und im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten haben wir das Geld für Palästina und die Bananen produzierenden Länder ohne Kürzungen in anderen Programmen. Dieses Haushaltsverfahren hat gezeigt, dass der mehrjährige Finanzrahmen sehr streng und unflexibel ist. So haben wir immer noch nicht das Problem der Finanzierung des ITER-Energieprojekts für die nächsten Jahre gelöst; ein Umstand, der von verschiedenen Rednern bereits erwähnt wurde. Die ALDE-Fraktion möchte, dass für dieses Problem eine Lösung gefunden wird. Wenn wir auch weiterhin die in der Energiepolitik der EU festgelegten Ziele verfolgen wollen, so werden wir auch in den nächsten Jahren mit schwierigen Verhandlungen über den Haushalt konfrontiert werden, sofern wir nicht eine Einigung erzielen, die uns eine größere Flexibilität ermöglicht. Ich hoffe, dass dies bald der Fall sein wird, und ich möchte vor diesem Hintergrund Herrn Böge für seine intensiven Anstrengungen, dies zu einem guten Ende zu führen, danken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Jędrzejewska και την κ. Trüpel για το ολοκληρωμένο και υψηλής ποιότητας έργο που επιτέλεσαν σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ίσως δε ιδιαίτερα την κ. Jędrzejewska, που είχε ένα απίστευτα δύσκολο καθήκον βάσει της νέας διαδικασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία, που συνέβαλε τα μέγιστα, πιστεύω δε ότι και ο πρόεδρός μας, ο κ. Lamassoure, επιτέλεσε έξοχο έργο στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή επιχείρησε επίσης να συμβάλει εποικοδομητικά, ιδιαίτερα κατά την τελική φάση εδώ. Από τη σκοπιά της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον προϋπολογισμό του 2011. Εξασφαλίσαμε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έρευνα, την ενέργεια και την εκπαίδευση, στον δε τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, βρήκαμε χρήματα για την Παλαιστίνη και για τις χώρες που παράγουν μπανάνες χωρίς να περικόψουμε άλλα προγράμματα. Αυτή η διαδικασία του προϋπολογισμού έδειξε ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό και ανελαστικό. Δεν επιλύσαμε ακόμη το πρόβλημα της χρηματοδότησης του προγράμματος πυρηνικής σύντηξης ITER για τα αμέσως επόμενα χρόνια –κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν αρκετοί. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα ήθελε να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τις φιλοδοξίες που καθορίστηκαν στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, θα αντιμετωπίσουμε δυσχερείς διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και στα αμέσως προσεχή χρόνια, εκτός εάν έχουμε μια συμφωνία που θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία. Ελπίζω αυτό να συμβεί σύντομα, σε σχέση δε με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Böge για τις άοκνες προσπάθειές του να διασφαλίσει ότι θα βρεθεί μια καλή λύση."@el10
"Mr President, I would also like to start by thanking Mrs Jędrzejewska and Mrs Trüpel for the sound and high quality work that they have done on the budget, and perhaps Mrs Jędrzejewska in particular, who has had an unbelievably difficult task under the new procedure. I would like to thank the Belgian Presidency, which made a fantastic contribution, and I also think that our chair, Mr Lamassoure, has done some splendid work during these negotiations. The Commission has, of course, also endeavoured to make a constructive contribution, particularly during the final phase here. From the point of view of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, this is a good result for the 2011 budget. We have secured the necessary appropriations for research, energy and education, and in the area of foreign affairs we have found the money for Palestine and the banana-producing countries without making cuts in other programmes. This budget procedure has shown that the Multiannual Financial Framework is very strict and inflexible. We have still not solved the problem of the financing of the ITER fusion energy project for the next few years – something that has been mentioned by several people. The ALDE Group would like a solution to be found to this. If we are to continue to fulfil the ambitions set out in the EU’s energy policy, we will face difficult budget negotiations over the next few years too, unless we have an agreement that ensures greater flexibility. I hope this will happen soon and, in this regard, I would like to thank Mr Böge for his untiring efforts to ensure that a good solution is found."@en4
"Señor Presidente, también me gustaría comenzar dando las gracias a la señora Jędrzejewska y a la señora Trüpel por el trabajo sólido y de alta calidad que han realizado con relación al presupuesto, y quizás a la señora Jędrzejewska en particular, que ha tenido una tarea increíblemente difícil con arreglo al nuevo procedimiento. Me gustaría dar las gracias a la Presidencia belga, que ha realizado una fantástica contribución, y también creo que nuestro presidente, el señor Lamassoure, ha hecho un trabajo espléndido durante estas negociaciones. Por supuesto, la Comisión también se ha esforzado por realizar una contribución constructiva, particularmente durante la fase final aquí. Desde el punto de vista del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, este es un buen resultado para el presupuesto para el ejercicio 2011. Hemos asegurado los créditos necesarios para investigación, energía y educación, y en el área de los asuntos exteriores hemos encontrado el dinero necesario para Palestina y los países productores de plátanos sin hacer recortes en otros programas. Este procedimiento presupuestario ha demostrado que el Marco Financiero Plurianual es muy estricto e inflexible. Todavía no hemos solucionado el problema de la financiación del proyecto de energía de fusión ITER para los próximos años, algo que han mencionado varias personas. El Grupo ALDE desearía que se encontrase una solución a esto. Si hemos de seguir logrando las ambiciones establecidas en la política energética de la UE, nos enfrentaremos a difíciles negociaciones presupuestarias durante los próximos años también, a menos que contemos con un acuerdo que garantice una mayor flexibilidad. Espero que esto ocurra pronto y, a este respecto, me gustaría agradecer al señor Böge sus esfuerzos incansables por garantizar que se encuentre una buena solución."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ka mina soovin kõigepealt tänada kolleege Jędrzejewskat ja Trüpelit nende tubli ja kvaliteetse eelarvetöö eest ja avaldan kiitust eriti kolleeg Jędrzejewskale, sest tema ülesanne oli uues menetluses erakordselt keeruline. Soovin tänada eesistujariiki Belgiat, kes täitis oma osa suurepäraselt, ning meie esimeest Alain Lamassoure’i, sest ta tegi nende läbirääkimiste ajal väga head tööd. Mõistagi püüdis ka komisjon teha tõhusat kaastööd, eriti siinse viimase etapi ajal. Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni seisukohalt on niisugune 2011. aasta eelarve hea tulemus. Me tagasime vajalikud assigneeringud teadusuuringute, energia ja hariduse valdkonna jaoks ning välisasjade valdkonnas leidsime raha Palestiina ja banaane tootvate riikide jaoks, ilma et oleksime pidanud vähendama teisi programme. Eelarvemenetlus näitas, et mitmeaastane finantsraamistik on väga range ja jäik. Me ei ole lahendanud ikka veel ITERi katsetermotuumareaktori järgmiste aastate rahastamise küsimust. Sellest rääkis ka mitu eelkõnelejat. Fraktsioon ALDE soovib, et sellele leitaks lahendus. Kui me soovime jätkata ELi energiapoliitikas seatud eesmärke, kuid ei suuda jõuda kokkuleppele, mis tagab suurema paindlikkuse, on meil ka järgmistel aastatel ees keerulised eelarveläbirääkimised. Loodan, et see juhtub varsti ning sellega seoses soovin tänada Reimer Böget tema väsimatute püüdluste eest head lahendust leida."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan myös aloittaa kiittämällä Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaa ja Helga Trüpeliä luotettavasta ja korkealaatuisesta työstä, jota he ovat tehneet talousarvion parissa, ja kenties erityisesti Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaa, jonka tehtävä uuden menettelyn puitteissa on ollut uskomattoman vaikea. Kiitän puheenjohtajavaltio Belgiaa, joka antoi suurenmoisen panoksen, ja mielestäni myös puheenjohtajamme Alain Lamassoure on tehnyt erinomaista työtä näiden neuvottelujen aikana. Komissio on tietenkin myös pyrkinyt hoitamaan osuutensa rakentavasti etenkin viimeisessä vaiheessa täällä parlamentissa. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän näkökulmasta tämä on hyvä tulos vuoden 2011 talousarvion osalta. Olemme turvanneet välttämättömät määrärahat tutkimukselle, energia-alalle ja koulutukselle, ja ulkoasioiden alalla olemme löytäneet varat Palestiinalle ja banaanien tuottajamaille tekemättä leikkauksia muihin ohjelmiin. Tämä talousarviomenettely on osoittanut monivuotisen rahoituskehyksen olevan hyvin tiukka ja joustamaton. Emme ole vieläkään ratkaisseet ITER-fuusioenergiahankkeen lähivuosien rahoitusongelmaa, jonka useat henkilöt ovat maininneet. ALDE-ryhmä haluaisi löytää tähän ratkaisun. Jos aiomme jatkaa EU:n energiapolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, meillä on myös lähivuosina edessämme vaikeita talousarvioneuvotteluja, ellemme pysty sopimaan joustavuuden lisäämisestä. Toivon, että se tapahtuu pian, ja tältä osin haluan kiittää Reimer Bögeä hänen väsymättömistä pyrkimyksistään taata hyvän ratkaisun löytäminen."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais également commencer par remercier Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel pour le travail solide et de très bonne qualité qu’elles ont accompli en matière de budget, et peut-être en particulier Mme Jędrzejewska, qui a eu une tâche incroyablement difficile dans le cadre de la nouvelle procédure. Je tiens à remercier la Présidence belge, qui a apporté une formidable contribution, et je pense aussi que notre président, M. Lamassoure, a effectué un travail magnifique au cours de ces négociations. Bien entendu, la Commission a elle aussi tenté d’apporter une contribution constructive, en particulier pendant la phase finale qui s’est déroulée ici. Du point de vue du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, c’est un bon résultat pour le budget 2011. Nous avons obtenu les crédits nécessaires pour la recherche, l’énergie et l’éducation, et dans le domaine des affaires étrangères nous avons trouvé l’argent pour la Palestine et les pays producteurs de bananes sans effectuer de coupes dans d’autres programmes. Cette procédure budgétaire a montré que le cadre financier pluriannuel était très strict, et même inflexible. Nous n’avons cependant pas résolu le problème du financement du projet ITER sur l’énergie de fusion pour les prochaines années – ce qui a déjà été mentionné par plusieurs personnes. Le groupe ALDE souhaite qu’une solution soit trouvée à ce problème. Si nous voulons continuer à réaliser les ambitions énoncées dans la politique énergétique de l’UE, nous serons également confrontés à des négociations budgétaires difficiles au cours des prochaines années, sauf si nous disposons d’un accord qui garantit une plus grande flexibilité. J’espère que cela arrivera bientôt et, à cet égard, je tiens à remercier M. Böge de ses inlassables efforts pour trouver une bonne solution."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Szintén azzal szeretném kezdeni mondanivalómat, hogy köszönetet mondok Jędrzejewska asszonynak és Trüpel asszonynak a költségvetéssel kapcsolatban általuk elvégzett alapos és kiváló minőségű munkáért, és talán különösen Jędrzejewska asszonynak, akire az új eljárás keretében hihetetlenül nehéz feladat hárult. Szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek, amely fantasztikus közreműködést nyújtott, és úgy gondolom, hogy elnökünk, Lamassoure úr is ragyogó munkát végzett a tárgyalások során. És persze a Bizottság is arra törekedett, hogy építő jelleggel működjön közre, különösen itt, az utolsó szakaszban. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport szempontjából ez jó eredmény a 2011. évi költségvetést tekintve. Biztosítottuk a szükséges előirányzatokat a kutatás, az energia és az oktatás számára, a külügyek területén pedig pénzt találtunk Palesztina és a banántermelő országok számára, anélkül hogy a többi program összegét csökkenteni kellett volna. Ez a költségvetési eljárás megmutatta, hogy a többéves pénzügyi keret nagyon szigorú és rugalmatlan. Még mindig nem oldottuk meg az ITER fúziósenergia-projekt finanszírozásának problémáját a következő néhány évre – ezt többen is említették. Az ALDE képviselőcsoport szeretne erre megoldást találni. Ha továbbra is szeretnénk megvalósítani az EU energiapolitikájában meghatározott törekvéseket, a következő néhány évben is nehéz költségvetési tárgyalások elé nézünk, hacsak nem születik nagyobb rugalmasságot nyújtó megoldás. Remélem, erre hamarosan sor kerül, és e tekintetben szeretnék köszönetet mondani Böge úrnak a jó megoldás megtalálására irányuló fáradhatatlan erőfeszítéseiért."@hu11
"Signor Presidente, anche io desidero iniziare ringraziando le onorevoli Jędrzejewska e Trüpel per il lavoro solido e di alta qualità svolto sul bilancio e, forse, specialmente l’onorevole Jędrzejewska che ha dovuto svolgere un compito incredibilmente arduo nel seguire la nuova procedura. Vorrei inoltre ringraziare la Presidenza belga, per il suo essenziale contributo, nonché il nostro presidente, l’onorevole Lamassoure, che ha svolto un lavoro eccezionale durante questi negoziati. La Commissione ha ovviamente tentato anch’essa di contribuire in modo costruttivo, specialmente durante queste ultime battute finali. Dal punto di vista del gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa, il risultato ottenuto per il bilancio 2011 è positivo. Siamo riusciti a garantire i corretti stanziamenti per la ricerca, l’energia e l’istruzione, e nel settore della politica estera siamo riusciti a trovare dei fondi per la Palestina e per i paesi produttori di banane, senza dover per questo effettuare dei tagli nei nostri programmi. Questa procedura di bilancio ha dimostrato che il quadro finanziario pluriennale è molto rigido e inflessibile. Non abbiamo ancora risolto il problema del finanziamento del progetto ITER sull’energia di fusione per i prossimi anni – tema già sollevato da molti prima di me. Il gruppo ALDE vorrebbe che si trovasse una soluzione. Per tenere fede alle ambizioni definite nella politica UE per l’energia, anche nei prossimi anni affronteremo difficili negoziati sul bilancio, a meno che non si raggiunga un accordo in grado di garantire una maggiore flessibilità. Mi auguro che questo accada presto e, al proposito, vorrei ringraziare l’onorevole Böge per il suo incessabile impegno volto a garantire che si giungesse ad una soluzione accettabile."@it12
"Pone pirmininke, taip pat norėčiau pradėti padėkodama S. E. Jędrzejewskai ir H. Trüpel už jų išsamų ir labai geros kokybės darbą, galbūt ypač S. E. Jędrzejewskai, nes jai pagal naują procedūrą buvo tekusi neįtikėtinai sunki užduotis. Norėčiau padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai, fantastiškai prisidėjusiai, taip pat manau, kad mūsų pirmininkas A. Lamassoure atliko puikų darbą per šias derybas. Komisija, žinoma, taip pat stengėsi konstruktyviai prisidėti, ypač galutiniame etape. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos požiūriu, tai geras 2011 m. biudžeto rezultatas. Užtikrinome būtinus asignavimus moksliniams tyrimams, energetikai ir švietimui, o užsienio reikalų srityje radome pinigų Palestinai ir bananus auginančioms šalims, neapkarpydami kitoms programoms skirtų lėšų. Ši biudžeto procedūra parodė, kad daugiametė finansinė programa labai griežta ir nelanksti. Dar neišsprendėme ITER branduolių sintezės energetikos projekto finansavimo per ateinančius kelerius metus problemos – tai jau minėjo keli žmonės. ALDE frakcija norėtų, kad būtų rastas sprendimas. Jei toliau sieksime įgyvendinti ES energetikos politikoje nustatytus siekius, derybos dėl biudžeto bus sunkios ir ateinančius kelerius metus, nebent turėsime susitarimą, užtikrinantį didesnį lankstumą. Tikiuosi, kad tai nutiks greitai ir šiuo atžvilgiu norėčiau padėkoti R. Böge’ei už jo nenuilstamas pastangas užtikrinti, kad būtų rastas geras sprendimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es arī vēlos pateikties kundzei un kundzei par rūpīgo un ļoti kvalitatīvo darbu saistībā ar budžetu, un, iespējams, īpaša atzinība pienākas kundzei, kuras uzdevums saskaņā ar jauno procedūru bija ārkārtīgi sarežģīts. Paldies Beļģijas prezidentūrai par lielisku sadarbību, un, manuprāt, arī priekšsēdētājs šajās sarunās ieguldīja lielu darbu. Protams, Komisija arī piedalījās, veiksmīgi sadarbojoties, īpaši sarunu pēdējā posmā. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa uzskata, ka 2011. gada budžets ir veiksmīgs. Ir nodrošinātas nepieciešamās apropriācijas pētniecības, enerģētikas un izglītības jomā, un, runājot par ārpolitiku, ir atrasti līdzekļi, kurus piešķirt Palestīnai un banānu ražotājvalstīm, nesamazinot finansējumu citām programmām. Šī budžeta procedūra apliecināja to, ka daudzgadu finanšu shēma ir ļoti stingri noteikta un neelastīga. Joprojām nav atrisināta problēma saistībā ar kodoltermiskā reaktora būvniecības projekta finansēšanu dažus turpmākos gadus — daži runātāji to jau minēja. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa cer, ka šis jautājums tiks atrisināts. Ja ir paredzēts arī turpmāk īstenot mērķus ES enerģētikas politikas jomā un ja netiks ieviesti elastīgāki nosacījumi, arī dažus turpmākos gadus sarunas saistībā ar budžetu būs sarežģītas. Es ceru, ka tas tiks ņemts vērā tuvākajā laikā, un šajā sakarā es vēlos pateikties kungam par neatlaidīgo darbu ar mērķi rast veiksmīgu risinājumu."@lv13
"Hr. formand! Jeg vil også indlede med at takke fru Jędrzejewska og fru Trüpel for det gode seriøse stykke arbejde, de gjort med budgettet, og måske ikke mindst fru Jędrzejewska, der har haft en utrolig svær opgave under den nye procedure. Jeg vil gerne takke det belgiske formandskab, som har ydet en fantastisk indsats, og jeg synes også, at vor formand, hr. Lamassoure, har gjort et godt stykke arbejde under denne forhandling, ligesom Kommissionen jo har prøvet at bidrage konstruktivt og især har gjort det her i den sidste fase. Set fra ALDE-Gruppen er det et godt resultat for 2011-budgettet, vi er nået frem til. Vi har sikret de fornødne bevillinger til forskning, energi og uddannelse, og på udenrigsområdet fandt vi pengene til Palæstina og de bananproducerende lande uden at nedskære andre programmer. Denne budgetproces har vist, at den flerårige ramme er meget stram og meget ufleksibel. Vi har fortsat ikke løst problemet med finansiering af fusionsenergiprojektet ITER i de kommende år, som det er nævnt fra flere sider. Det ønsker vi fra ALDE-Gruppens side, at vi finder en løsning på. Hvis vi fortsat skal leve op til de ambitioner, der er formuleret i EU's energipolitik, står vi også i de kommende år over for svære budgetforhandlinger, medmindre vi får en aftale, der sikrer større fleksibilitet. Jeg håber, at det snart lykkes, og jeg vil i den forbindelse takke Reimer Böge for et utrætteligt arbejde for at sikre en god løsning."@mt15
"Hr. formand! Jeg vil også indlede med at takke fru Jędrzejewska og fru Trüpel for det gode seriøse stykke arbejde, de gjort med budgettet, og måske ikke mindst fru Jędrzejewska, der har haft en utrolig svær opgave under den nye procedure. Jeg vil gerne takke det belgiske formandskab, som har ydet en fantastisk indsats, og jeg synes også, at vor formand, hr. Lamassoure, har gjort et godt stykke arbejde under denne forhandling, ligesom Kommissionen jo har prøvet at bidrage konstruktivt og især har gjort det her i den sidste fase. Set fra ALDE-Gruppen er det et godt resultat for 2011-budgettet, vi er nået frem til. Vi har sikret de fornødne bevillinger til forskning, energi og uddannelse, og på udenrigsområdet fandt vi pengene til Palæstina og de bananproducerende lande uden at nedskære andre programmer. Denne budgetproces har vist, at den flerårige ramme er meget stram og meget ufleksibel. Vi har fortsat ikke løst problemet med finansiering af fusionsenergiprojektet ITER i de kommende år, som det er nævnt fra flere sider. Det ønsker vi fra ALDE-Gruppens side, at vi finder en løsning på. Hvis vi fortsat skal leve op til de ambitioner, der er formuleret i EU's energipolitik, står vi også i de kommende år over for svære budgetforhandlinger, medmindre vi får en aftale, der sikrer større fleksibilitet. Jeg håber, at det snart lykkes, og jeg vil i den forbindelse takke Reimer Böge for et utrætteligt arbejde for at sikre en god løsning."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym również rozpocząć od podziękowania pani poseł Jędrzejewskiej i pani poseł Trüpel za solidną i bardzo cenną pracę, jaką wykonały w zakresie budżetu, może zwłaszcza pani poseł Jędrzejewskiej, która w ramach nowej procedury miała niewiarygodnie trudne zadanie. Chciałabym podziękować prezydencji belgijskiej, która wniosła nieprawdopodobny wprost wkład, jak również sądzę, że nasz przewodniczący, pan poseł Lamassoure, wykonał wspaniałą pracę podczas tych negocjacji. Oczywiście Komisja również starała się wnosić konstruktywny wkład, zwłaszcza tutaj w fazie końcowej. Z punktu widzenia Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy jest to dobry wynik, jeżeli chodzi o budżet na rok 2011. Mamy zabezpieczone niezbędne środki na badania naukowe, energię i edukację, a w dziedzinie spraw zagranicznych udało się nam znaleźć pieniądze dla Palestyny i krajów produkujących banany, bez dokonywania cięć w innych programach. Ta procedura budżetowa pokazała, że wieloletnie ramy finansowe są bardzo restrykcyjne i nieelastyczne. Nie rozwiązaliśmy jeszcze problemu finansowania projektu energii fuzji jądrowej ITER w okresie najbliższych kilku lat – sprawy, którą poruszyło kilka osób. Grupa ALDE chciałaby, aby zostało znalezione jakieś rozwiązanie tego problemu. Jeżeli mamy kontynuować realizację planów określonych w ramach polityki energetycznej UE, również w najbliższych latach staniemy w obliczu trudnych negocjacji budżetowych, chyba że zawrzemy porozumienie, które zapewni większą elastyczność. Mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, a w związku z tym chciałabym podziękować panu posłowi Bögemu za jego niestrudzone wysiłki zmierzające w kierunku znalezienia dobrego rozwiązania."@pl16
"Senhor Presidente, também eu desejo iniciar a minha intervenção agradecendo às senhoras deputadas Jędrzejewska e Trüpel pelo trabalho bem fundamentado e de qualidade que desenvolveram sobre o orçamento, e porventura em particular à senhora deputada Jędrzejewska, que teve um trabalho incrivelmente difícil sob o novo procedimento. Desejo agradecer à Presidência belga, que deu um contributo fantástico, e penso também que o nosso presidente, senhor deputado Lamassoure, desenvolveu um magnífico trabalho durante estas negociações. A Comissão, naturalmente, também se empenhou em contribuir de forma construtiva, em particular aqui durante a fase final. Na opinião do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, estamos perante um bom resultado do orçamento 2011. Assegurámos as dotações necessárias para a investigação, a energia e a educação, e no domínio dos assuntos externos encontrámos recursos para a Palestina e para os países produtores de banana sem proceder a cortes noutros programas. Este processo orçamental demonstrou que o Quadro Financeiro Plurianual é muito estrito e inflexível. Ainda não resolvemos o problema do financiamento do projecto ITER sobre energia de fusão para os próximos anos – tema que foi suscitado por vários intervenientes. O Grupo ALDE gostaria que fosse encontrada uma solução para esta questão. Para continuarmos a cumprir as ambições estabelecidas para a política energética da UE, teremos de nos deparar com negociações orçamentais difíceis também nos próximos anos, salvo se alcançarmos um acordo que garanta uma maior flexibilidade. Espero que o alcancemos em breve e, a este respeito, gostaria de agradecer ao senhor deputado Böge os esforços incansáveis para se alcançar uma boa solução."@pt17
"Dle președinte, aș dori să încep și eu prin a le mulțumi dnei Jędrzejewska și dnei Trüpel pentru munca intensă și de calitate pe care au depus-o în privința bugetului și, poate, în special dnei Jędrzejewska, a cărei sarcină a fost incredibil de dificilă conform noii proceduri. Aș dori să-i mulțumesc Președinției belgiene, care și-a adus o contribuție fantastică și cred și că președintele nostru, dl Lamassoure, a depus o muncă minunată în timpul acestor negocieri. Bineînțeles, și Comisia a depus eforturi ca să aducă o contribuție constructivă, în special în ultima fază de aici. Din punctul de vedere al Grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, acesta este un rezultat bun pentru bugetul pe 2011. Am obținut creditele necesare pentru cercetare, energie și educație, iar în domeniul afacerilor externe, am găsit fondurile necesare pentru Palestina și țările producătoare de banane fără a face reduceri din alte programe. Această procedură bugetară a demonstrat strictețea și inflexibilitatea accentuate ale cadrului financiar multianual. Nu am rezolvat încă problema finanțării proiectului de energie de fuziune ITER pentru următorii doi ani – acest lucru a fost amintit de mai mulți vorbitori. Grupul ALDE ar dori găsirea unei soluții la această problemă. Dacă o să continuăm să îndeplinim ambițiile prevăzute în politica energetică a UE, și în următorii doi ani ne vom confrunta cu negocieri bugetare dificile dacă nu avem un acord care să asigure o mai mare flexibilitate. Sper că acest lucru se va întâmpla în curând și, în acest sens, aș dori să-i mulțumesc dlui Böge pentru eforturile neobosite depuse pentru a asigura găsirea unei soluții adecvate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som na úvod poďakovať pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej za dobrú a kvalitnú prácu, ktorú vykonali na rozpočte, a hádam zvlášť pani Jędrzejewskej, ktorá mala v rámci nového postupu osobitne ťažkú úlohu. Chcela by som poďakovať belgickému predsedníctvu, ktorého práca bola fantastickým prínosom, a výbornú prácu počas rokovaní podľa mňa vykonal aj náš predseda pán Lamassoure. Konštruktívne sa k tomuto procesu snažila prispieť, samozrejme, aj Komisia, zvlášť v poslednej fáze tu v Parlamente. Z pohľadu Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu je toto dobrý výsledok pre rozpočet na rok 2011. Zabezpečili sme potrebné rozpočtové prostriedky pre výskum, energetiku a vzdelávanie a v oblasti zahraničných vzťahov sme našli peniaze pre Palestínu a krajiny produkujúce banány, a to bez toho, aby muselo dôjsť ku škrtom v iných programoch. Tento rozpočtový postup ukázal, že viacročný finančný rámec je nekompromisný a neflexibilný. Stále sme nevyriešili problém financovania projektu jadrovej syntézy ITER na nasledujúcich niekoľko rokov, čo niekoľko ľudí aj spomenulo. Skupina ALDE by chcela, aby sa tento problém vyriešil. Ak máme aj naďalej plniť ambície stanovené v rámci energetickej politiky EÚ, aj v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov budeme čeliť náročným rozpočtovým rokovaniam, pokiaľ nedosiahneme dohodu, ktorá bude zaručovať väčšiu flexibilitu. Dúfam, že k tomu dôjde už čoskoro, a v tejto súvislosti by som chcela poďakovať pánovi Bögemu za jeho neúnavné úsilie o dosiahnutie dobrého riešenia."@sk19
". Gospod predsednik, tudi jaz bi rada začela z zahvalo gospe Jędrzejewski in gospe Trüpel za temeljito in zelo kakovostno opravljeno delo v zvezi s proračunom, morda še posebej gospe Jędrzejewski, katere naloga je bila zaradi novega postopka neverjetno težavna. Rada bi se zahvalila belgijskemu predsedstvu za sijajen prispevek, menim pa, da je svoje delo med pogajanji odlično opravil tudi naš predsednik gospod Lamassoure. Seveda je konstruktivno delovala tudi Komisija, še zlasti v zaključni fazi. Po mnenju Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo smo pri proračunu za leto 2011 dosegli dober izid. Zagotovili smo potrebna proračunska sredstva za raziskave, energijo in izobraževanje, na zunanjepolitičnem področju smo našli sredstva za Palestino in za države proizvajalke banan, brez rezov pri drugih programih. Proračunski postopek je pokazal, da je večletni finančni okvir zelo tog in neprožen. Nismo še rešili vprašanja financiranja projekta fuzijskega reaktorja ITER v naslednjih letih ─ kar je omenilo že več govornikov. Skupina ALDE želi, da bi to zadevo rešili. Če bomo vztrajali pri uresničevanju ciljev, zastavljenih v energetski politiki EU, bodo proračunska pogajanja težavna tudi v naslednjih letih, če seveda ne bomo dosegli sporazuma, ki bo zagotovil večjo prožnost. Upam, da nam bo to uspelo v kratkem, in s tem v zvezi bi se rada zahvalila gospodu Bögeju za neutrudno delo pri iskanju dobre rešitve."@sl20
"Herr talman! Jag vill också börja med att tacka Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel för deras gedigna och goda arbete med budgeten, och kanske Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i synnerhet, som har haft en otroligt svår uppgift med det nya förfarandet. Jag vill tacka det belgiska ordförandeskapet som har gjort en fantastisk insats. Jag tycker också att vår ordförande, Alain Lamassoure, har gjort ett utmärkt arbete under förhandlingarna. Kommissionen har naturligtvis också bemödat sig att göra en konstruktiv insats, särskilt under slutfasen. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa anser att det här är ett bra resultat för budgeten 2011. Vi har säkrat nödvändiga anslag till forskning, energi och utbildning, och på det utrikespolitiska området har vi lyckats få fram pengar till Palestina och de bananproducerande länderna utan att göra nedskärningar i andra program. Budgetförfarandet har visat att den fleråriga budgetramen är mycket strikt och oflexibel. Vi har fortfarande inte lyckats lösa problemet med hur fusionsenergiprojektet Iter ska finansieras under de kommande åren – någonting som har nämnts av flera personer. ALDE-gruppen vill hitta en lösning på detta. Om vi ska fortsätta att arbeta för att nå EU:s energipolitiska mål kommer vi att stå inför svåra budgetförhandlingar även under de kommande åren om vi inte träffar en överenskommelse som möjliggör större flexibilitet. Jag hoppas att detta kommer att ske snart. Här vill jag tacka Reimer Böge för hans oförtrutna arbete för att få till stånd en bra lösning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph