Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-413"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.35.2-413"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I have a specific question but I want to say, Mr Barroso, that you have the right of initiative with the Commission. You can come forward with a proposal on Eurobonds, and that was what Mr Schulz was asking. OK, so you do not use that right, and that is a problem for the moment on this issue. I have a specific question on the 2009 discharge. There is a declaration of assurance by a Director-General of Regional Policy, who says, and I quote him, that for 38 out of 79 programmes, the Directorate-General does not have reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions in relation to reimbursements in 2009 of expenditures declared. This prompts the question as to who is in a position to provide this reasonable assurance. The declaration continues that, for the 41 remaining programmes, significant deficiencies have been identified at an early stage, before any reimbursement in 2009. So my question to you is, assuming that you take political responsibility for this declaration with all its ramifications, what will be your line of action towards the Member States?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mám určitou konkrétní otázku, ale chci říci, pane Barroso, že máte právo iniciativy ze strany Komise. Můžete předložit návrh o eurodluhopisech, a na to se pan Schulz ptal. Vy tohoto práva nevyužíváte, v pořádku, ale to je momentálně ve vztahu k dané záležitosti problém. Mám konkrétní otázku k absolutoriu pro rok 2009. Existuje prohlášení o věrohodnosti generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku, který říká, cituji, že v případě 38 ze 79 programů generální ředitelství nemá přiměřenou jistotu o legalitě a řádnosti podkladových operací ve vztahu k úhradě výdajů nahlášených za rozpočtový rok 2009. Nabízí se otázka, kdo tedy může tuto přiměřenou jistotu poskytnout. V prohlášení se dále uvádí, že v případě zbývajících 41 programů byly zjištěny významné nedostatky v počáteční fázi, před jakoukoli úhradou výdajů za rok 2009. Moje otázka tedy zní, za předpokladu, že převezmete politickou odpovědnost za toto prohlášení, se všemi jeho důsledky, jak budete reagovat ve vztahu k členským státům?"@cs1
"Jeg har et specifikt spørgsmål, men jeg vil gerne sige, hr. Barroso, at De har initiativret i Kommissionen. De kan fremsætte et forslag om euroobligationer, og det var det, hr. Schulz bad om. OK, så De benytter Dem ikke af den ret, og det er problemet med dette spørgsmål i øjeblikket. Jeg har et specifikt spørgsmål om decharge for 2009. Der findes en revisionserklæring fra Generaldirektoratet for Regionalpolitik, hvori man siger, og jeg citerer, at for 38 ud af 79 programmer har generaldirektoratet ikke tilstrækkelig garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med hensyn til godtgørelse af anmeldte udgifter i 2009. Dette fører mig frem til spørgsmålet om, hvem der er i stand til at yde denne rimelige garanti. I erklæringen siger man videre, at for de resterende 41 programmer har man konstateret betydelige mangler på et tidligt tidspunkt forud for godtgørelsen i 2009. Så mit spørgsmål til Dem er, under forudsætning af, at De tager det politiske ansvar for denne erklæring med alle dens følgevirkninger, hvordan De vil gribe ind over for medlemsstaterne."@da2
"Ich habe eine spezifische Frage, aber ich möchte sagen, Herr Barroso, dass Sie bei der Kommission das Initiativrecht haben. Sie können einen Vorschlag zu Eurobonds machen, und das war es, was Herr Schulz fragte. Okay, Sie machen also von diesem Recht keinen Gebrauch, und das ist zu diesem Zeitpunkt ein Problem bei diesem Thema. Ich habe eine spezifische Frage zur Entlastung im Jahr 2009. Es gibt eine Zuverlässigkeitserklärung von einem Generaldirektor der Regionalpolitik, der sagt – und ich zitiere ihn –, dass der Generaldirektion bei 38 von 79 Programmen die glaubwürdige Zuverlässigkeit der Rechtmäßigkeit und der Regelmäßigkeit bei den zugrundeliegenden Transaktionen in Bezug auf die Rückerstattungen von gemeldeten Ausgaben im Jahr 2009 fehlt. Das lässt die Frage danach aufkommen, wer in der Lage ist, glaubwürdige Zuverlässigkeit zu bieten. Die Erklärung besagt des Weiteren über die verbliebenen 41 Programme, dass signifikante Defizite zu einem frühen Zeitpunkt, vor jeglicher Rückerstattung im Jahr 2009 ausgemacht wurden. Meine Frage an Sie lautet unter der Annahme, dass Sie die politische Verantwortung für diese Erklärung mit all ihren Konsequenzen übernehmen: Welche Maßnahmen werden Sie gegenüber den Mitgliedstaaten ergreifen?"@de9
"Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, θέλω όμως να πω, κύριε Barroso, ότι έχετε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Μπορείτε να παρουσιάσετε κάποια πρόταση για τα ευρωομόλογα και αυτό ακριβώς ρωτούσε και ο κ. Schulz. Εντάξει, δεν θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα και προς στιγμή αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά την απαλλαγή του 2009. Υπάρχει μια δήλωση αξιοπιστίας από τον Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής, ο οποίος λέει, και παραθέτω τα λόγια του, ότι για τα 38 από τα 79 προγράμματα η Γενική Διεύθυνση δεν διαθέτει εύλογες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων σε σχέση με τις επιστροφές των δηλωμένων δαπανών το 2009. Αυτό θέτει το ερώτημα ως προς το ποιος είναι σε θέση να παράσχει αυτήν την εύλογη διαβεβαίωση. Η δήλωση συνεχίζει, λέγοντας ότι, για τα εναπομείναντα 41 προγράμματα, έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις σε πρώιμο στάδιο, πριν από οποιαδήποτε επιστροφή το 2009. Επομένως, η ερώτησή μου προς εσάς είναι, υποθέτοντας ότι αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη για τη δήλωση αυτή με όλες της τις συνέπειες, ποια θα είναι η γραμμή δράσης σας απέναντι στα κράτη μέλη;"@el10
"Tengo una pregunta concreta pero antes quiero decirle, señor Barroso, que la Comisión tiene derecho de iniciativa. Usted puede presentar una propuesta sobre los eurobonos y a eso se refería el señor Schulz. Muy bien, usted no utiliza este derecho y esto supone un problema en lo relativo a esta cuestión. Tengo una pregunta concreta sobre la aprobación de la gestión 2009. En una declaración de fiabilidad realizada por un Director General de Política Regional, que afirma, y cito, que para 38 de los 79 programas, el Director General no tiene garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes relativas a los reembolsos de los gastos declarados en el 2009. Esto suscita la pregunta de quien está en la posición de ofrecer esta garantía razonable. La declaración sostiene, a continuación, que en los 41 programas restantes, se han identificado carencias considerables en una fase inicial, antes de que se haya producido algún reembolso en 2009. Mi pregunta para usted es la siguiente, suponiendo que usted asume la responsabilidad política de esta declaración con todas sus ramificaciones, ¿cuál será su línea de actuación frente a los Estados miembros?"@es21
"Lugupeetud president Barroso! Mul on üks väga konkreetne küsimus, kuid tahtsin öelda seda, et teil on komisjonis algatusõigus Te võite teha ettepaneku eurovõlakirjade kasutuselevõtmise kohta ning sellele vihjas ka Martin Schulz oma küsimuses. Nagu me mõistsime, te ei kasuta seda õigust ning see on nimetatud küsimuse puhul praegu probleem. Mul on konkreetne küsimus 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. Regionaalpoliitika peadirektori kinnitava avalduse kohaselt puudub peadirektoraadil seoses 2009. aasta deklareeritud kulude hüvitamisega 79 programmist 38 kohta piisav kindlus raamatupidamisaruannete usaldatavuse ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. See tekitab küsimuse, et kes saab seda piisavat kindlust tagada? Avalduses jätkatakse, et ülejäänud 41 programmi puhul on varases etapis, enne mis tahes hüvitamist 2009. aastal, tuvastatud märkimisväärseid puudusi. Seega on minu küsimus teile järgmine: eeldades, et te võtate selle avalduse ja tema tagajärgede eest poliitilise vastutuse, siis mida te võtate liikmesriikide suhtes ette?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, minulla on yksi täsmällinen kysymys, mutta haluan todeta, että teillä on komissiossa aloiteoikeus. Te voitte esittää ehdotuksen eurobondeista, ja juuri tätä jäsen Schulz pyysikin. Hyvä on, te ette siis käytä tuota oikeutta, ja se onkin tässä asiassa tällä hetkellä ongelmana. Minulla on täsmällinen kysymys vuotta 2009 koskevasta vastuuvapaudesta. Aluepolitiikasta vastaava pääjohtaja on antanut vahvistuslausuman, jossa hän toteaa sanamukaisesti, että kaikkiaan 79 ohjelmasta 38:n tapauksessa pääosasto ei ole saanut kohtuullista varmuutta ilmoitettuja menoja vuonna 2009 koskeneiden maksusuoritusten perustana olleiden toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuka kykenee antamaan tämän kohtuullisen varmuuden. Lausumassa todetaan edelleen, että jäljelle jäävässä 41 ohjelmassa havaittiin merkittäviä puutteita jo varhain, ennen kuin mitään korvauksia maksettiin vuonna 2009. Kysynkin teiltä olettaen, että kannatte poliittisen vastuun tästä lausumasta sen kaikkine seurauksineen, millaisia toimia aiotte kohdistaa jäsenvaltioihin?"@fi7
"J’ai une question bien précise, mais je voudrais tout d’abord rappeler à M. Barroso que la Commission dispose d’un droit d’initiative. Vous avez le droit de déposer une proposition sur les euro-obligations et je pense que c’était là l’objet de la question de M. Schulz. Vous n’avez donc pas l’intention d’exercer ce droit et je pense que cela fait partie du problème actuel. J’ai une question spécifique relative à la décharge 2009. Dans sa déclaration d’assurance, le directeur général de la DG Politique régionale affirme - et je le cite - que pour 38 des 79 programmes concernés, la direction générale ne dispose pas d’une assurance raisonnable sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les remboursements effectués en 2009 des dépenses déclarées. On peut dès lors se demander qui est en mesure de fournir cette assurance raisonnable. Toujours dans cette même déclaration, il poursuit en disant que, pour les 41 programmes restants, des lacunes importantes ont été décelées à un stade précoce, avant même que les remboursements ne soient effectués en 2009. Ma question est donc la suivante: en supposant que vous assumiez la responsabilité politique de cette déclaration avec toutes ses ramifications, quelle sera votre ligne d’action vis-à-vis des États membres?"@fr8
"Egy konkrét kérdésem lenne, azonban előtte el kívánom mondani, Barroso úr, hogy Önnek a Bizottsággal együtt joga van a kezdeményezéshez. Ön megteheti, hogy javaslatot terjeszt elő az eurókötvényekről, és erre tért ki Schulz úr kérdése is. Rendben van, tehát Ön nem él ezzel a joggal, és pillanatnyilag ez a probléma ezzel kapcsolatban. Egy konkrét kérdésem lenne a 2009-es mentesítéssel kapcsolatban. A regionális politikai főigazgató megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, hogy – idézem – a 79 program közül 38 esetében a főigazgatóság nem rendelkezik a bejelentett kiadások 2009. évi visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illető megfelelő bizonyossággal. Ez felveti azt a kérdést, hogy ki van olyan helyzetben, hogy a megfelelő bizonyossággal szolgáljon. A nyilatkozat azzal folytatódik, hogy a fennmaradó 41 program esetében már korai szakaszban, a 2009. évi visszatérítések előtt számottevő hiányosságokat észleltek. Tehát az én kérdésem Önhöz: feltételezve, hogy Ön politikai felelősséget vállal e nyilatkozatért és annak összes következményéért, milyen cselekvési irányvonalat fognak alkalmazni a tagállamokkal szemben?"@hu11
". La mia è una domanda specifica ma vorrei premettere, Presidente Barroso, che lei gode del diritto d’iniziativa con la Commissione. Lei stesso può presentare una proposta sugli Eurobond e questo è quanto il collega Schulz voleva. Orbene, abbiamo inteso che non si avvarrà di questa sua facoltà e per adesso questo costituisce un problema. La mia domanda specifica verte sul discarico per il 2009. In una dichiarazione di garanzia, il Direttore generale per la politica regionale afferma – cito – che per 38 dei 79 programmi, la Direzione generale non può prestare una garanzia fondata quanto alla legalità e alla regolarità delle transazioni sottostanti in relazione ai pagamenti delle spese dichiarate nel 2009. A questo punto sorge spontaneo chiedersi chi sia in grado di fornire una garanzia fondata. Nella dichiarazione viene affermato che nel caso degli altri 41 programmi sono state individuate in una fase preliminare alcune carenze significative, prima ancora che fosse effettuato qualsiasi pagamento nel 2009. Ipotizzando che lei si assuma la responsabilità politica di questa dichiarazione e di tutto quanto ne discende, vorrei domandarle: come intende comportarsi dinanzi agli Stati membri?"@it12
"Turiu konkretų klausimą, bet noriu pasakyti, pone J. M. Barroso, kad jūs su Komisija turite iniciatyvos teisę. Jūs galite pateikti pasiūlymą dėl euroobligacijų, ir tai buvo tai, ko ponas M. Schulz klausė. Gerai, jūs nesinaudojate ta teise, ir šiuo metu dėl šio klausimo turime problemą Turiu konkretų klausimą dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Yra Regioninės politikos generalinio direktoriaus patikinimo pareiškimas, kuriame teigiama, ir aš jį cituoju, kad 38 iš 79 programų generalinis direktorius neturi pagrįstų patikinimų dėl sandorių, susijusių su 2009 m. grąžinamosiomis išmokomis pagal deklaruotas išlaidas, teisėtumu ir reguliarumu. Tai kelia klausimą, kas gali pateikti pagrįstus patikinimus. Pareiškime tęsiama, kad 41 likusios programos ankstyvajame etape buvo nustatyta didelių trūkumų dar prieš bet kokių išmokų grąžinimą 2009 m. Taigi mano klausimas jums toks: tariant, kad jūs prisiimate politinę atsakomybę už šį pareiškimą su visais jo padariniais, kokie bus jūsų veiksmai valstybių narių atžvilgiu?"@lt14
"Man ir konkrēts jautājums, taču es vēlos teikt, ka jums kungs, ir iniciatīvas tiesības attiecībā uz Komisiju. Jūs varat ierosināt priekšlikumu par euroobligāciju izlaišanu, un tā ir atbilde uz kunga jautājumu. Ir skaidrs, ka jūs šīs tiesības neizmantojat, un pašlaik tā ir problēma šajā jautājumā. Man ir konkrēts jautājums par obligāciju izlaišanu 2009. gadā. Reģionu politikas ģenerāldirektors iesniedza ticamības deklarāciju, kurā ir teikts, ka 38 no 79 programmām ģenerāldirektorātam nav pamatota apliecinājuma par notikušo darījumu likumību un pareizību saistībā ar deklarēto izdevumu atmaksu 2009. gadā. Jājautā, kas var izdot šādu pamatotu apliecinājumu. Šajā deklarācijā ir arī teikts, ka atlikušajai 41 programmai sākuma posmā ir konstatētas būtiskas nepilnības pirms atmaksas 2009. gadā. Tāpēc, pieņemot, ka jūs esat politiski atbildīgs par šo deklarāciju un ar to saistītiem jautājumiem, es vēlos zināt, kādus pasākumus ir paredzēts īstenot attiecībā uz dalībvalstīm."@lv13
"I have a specific question but I want to say, Mr Barroso, that you have the right of initiative with the Commission. You can come forward with a proposal on Eurobonds, and that was what Mr Schulz was asking. OK, so you do not use that right, and that is a problem for the moment on this issue. I have a specific question on the 2009 discharge. There is a declaration of assurance by a Director-General of Regional Policy, who says, and I quote him, that for 38 out of 79 programmes, the Directorate-General does not have reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions in relation to reimbursements in 2009 of expenditures declared. This prompts the question as to who is in a position to provide this reasonable assurance. The declaration continues that, for the 41 remaining programmes, significant deficiencies have been identified at an early stage, before any reimbursement in 2009. So my question to you is, assuming that you take political responsibility for this declaration with all its ramifications, what will be your line of action towards the Member States?"@mt15
"I have a specific question but I want to say, Mr Barroso, that you have the right of initiative with the Commission. You can come forward with a proposal on Eurobonds, and that was what Mr Schulz was asking. OK, so you do not use that right, and that is a problem for the moment on this issue. I have a specific question on the 2009 discharge. There is a declaration of assurance by a Director-General of Regional Policy, who says, and I quote him, that for 38 out of 79 programmes, the Directorate-General does not have reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions in relation to reimbursements in 2009 of expenditures declared. This prompts the question as to who is in a position to provide this reasonable assurance. The declaration continues that, for the 41 remaining programmes, significant deficiencies have been identified at an early stage, before any reimbursement in 2009. So my question to you is, assuming that you take political responsibility for this declaration with all its ramifications, what will be your line of action towards the Member States?"@nl3
"Mam konkretne pytanie, ale chcę powiedzieć, Panie Przewodniczący Barroso, że ma Pan prawo zgłaszania inicjatyw w Komisji. Może Pan złożyć wniosek w sprawie euroobligacji i o to pytał pan poseł Schulz. Nie korzysta Pan z tego prawa i w tym tkwi problem. Mam konkretne pytanie o procedurę absolutorium za 2009 rok. Mamy poświadczenie wiarygodności złożone przez Dyrektora Generalnego ds. Polityki Regionalnej, który twierdzi, cytuję, że w przypadku 38 z 79 programów Dyrekcja Generalna nie posiada wystarczającej pewności co do legalności i systematyczności transakcji dotyczących wypłat zadeklarowanych na rok 2009. To prowadzi do pytania o to, kto może dać taką wystarczającą pewność. W deklaracji mówi się również, że w przypadku pozostałych 41 programów na ich wczesnym etapie, przed wypłatami za 2009 rok, stwierdzono istotne uchybienia. A zatem moje pytanie brzmi: załóżmy, że weźmie Pan polityczną odpowiedzialność za tę deklarację ze wszystkimi jej konsekwencjami, jaka będzie Pańska linia postępowania wobec państw członkowskich?"@pl16
"Tenho uma pergunta específica, mas quero dizer, Senhor Presidente Barroso, que dispõe do direito de iniciativa com a Comissão. Pode apresentar uma proposta sobre as euro-obrigações, e era isso que o senhor deputado Martin Schulz estava a perguntar. Muito bem, não vai usar esse direito, e isso é um problema neste momento relativamente a este assunto. Tenho uma pergunta concreta sobre a quitação referente ao exercício de 2009. Há uma declaração de fiabilidade de um Director-Geral da Política Regional, que afirma, e estou a citá-lo, que em 38 de 79 programas, a Direcção-Geral não dispõe de garantias razoáveis quanto à legalidade e regularidade das transacções subjacentes relativamente aos reembolsos de despesas declaradas, efectuados em 2009. Isto levanta a questão de saber quem é que está em posição de fornecer essas garantias razoáveis. A declaração refere ainda que, nos 41 programas restantes, foram identificadas deficiências significativas numa fase inicial, antes de qualquer reembolso em 2009. Assim, a pergunta que lhe faço, pressupondo que assume a responsabilidade política por esta declaração com todas as suas implicações, é a seguinte: qual vai ser a sua linha de acção relativamente aos Estados-Membros?"@pt17
"Am o întrebare concretă, dar vreau să spun, domnule Barroso, că dumneavoastră aveți dreptul de inițiativă în ceea ce privește Comisia. Aveți posibilitatea să prezentați o propunere privind euro-obligațiunile; iată ceea ce vă cerea domnul Schulz. Am înțeles, nu folosiți acest drept, iar acest lucru este, momentan, o problemă pe această temă. Am o întrebare concretă privind descărcarea de gestiune pe anul 2009. Există o declarație de asigurare a unui director general de Politică Regională, care spune, și-l citez, că pentru 38 din 79 de programe, Direcția Generală nu are o asigurare rezonabilă privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente în ceea ce privește rambursările în 2009 ale cheltuielilor declarate. Acest lucru duce la întrebarea: cine este în măsură să furnizeze această asigurare rezonabilă? Declarația susține în continuare că, pentru cele 41 de programe rămase, au fost identificate deficiențe semnificative într-un stadiu timpuriu, înainte de orice rambursare în 2009. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră este, presupunând că vă asumați responsabilitatea politică pentru această declarație, cu toate ramificațiile sale, care va fi linia dumneavoastră de acțiune față de statele membre?"@ro18
"Mám konkrétnu otázku, ale chcem povedať, pán Barroso, že v rámci Komisie máte právo iniciatívy. Môžete prísť s návrhom o eurodlhopisoch, a práve na to sa pýtal pán Schulz. Dobre, vy toto právo nevyužijete a to je v súčasnosti problém. Mám konkrétnu otázku o absolutóriu za rok 2009. Existuje vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré urobil generálny riaditeľ pre regionálnu politiku, pričom hovorí, citujem, že v 38 zo 79 programov nemá generálne riaditeľstvo primeranú istotu o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií vo vzťahu k úhrade nákladov deklarovaných v roku 2009. To nabáda k otázke, kto by mal túto primeranú istotu poskytnúť. Vo vyhlásení sa ďalej hovorí, že v 41 zostávajúcich programoch sa v počiatočnom štádiu zistili závažné nedostatky existujúce ešte pred úhradou nákladov v roku 2009. Takže moja otázka pre vás znie, aké kroky podniknete vo vzťahu k členským štátom za predpokladu, že prevezmete politickú zodpovednosť za toto vyhlásenie so všetkými jeho dôsledkami."@sk19
"Imam posebno vprašanje, a prej želim povedati, gospod Barroso, da imate v Komisiji pravico do pobude. Lahko pripravite predlog o evroobveznicah in to je vprašal gospod Schulz. Velja, ne boste uporabili te pravice in to je zdaj težava glede tega vprašanja. Imam posebno vprašanje o razrešnici 2009. Obstaja izjava o zanesljivosti generalnega direktorja za regionalno politiko, ki pravi, citiram, da generalni direktorat za 38 od 79 programov nima zadostnega zagotovila o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov v zvezi s povračili prijavljenih izdatkov leta 2009 . Ob tem se zastavlja vprašanje, v čigavi pristojnosti je omogočiti to zadostno zagotovilo. Izjava se nadaljuje, da so bile pri 41 preostalih programih najdene pomembne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na začetni stopnji, pred povračili leta 2009. Torej, če predpostavljamo, da ste politično odgovorni za to izjavo z vsemi njenimi posledicami, je moje vprašanje za vas, kakšni bodo vaši ukrepi v zvezi z državami članicami."@sl20
". Jag har en särskild fråga. Jag vill dock först säga till José Manuel Barroso att du har initiativrätt i kommissionen. Du kan lägga fram ett förslag om EU-obligationer, och det var det som Martin Schulz frågade om. Du använder dig inte av den rättigheten, något som för närvarande är ett problem. Jag har en särskild fråga om 2009 års ansvarsfrihet. Generaldirektören för generaldirektoratet för regionalpolitik har i sin försäkran om rimlig säkerhet uppgivit, och jag citerar honom, att han för 38 av 79 program inte har fått någon rimlig försäkran gällande lagligheten och korrektheten hos de underliggande transaktionerna för återbetalningar av redovisade utgifter för 2009. Detta väcker frågan om vem som har befogenhet att lämna en sådan försäkring. I försäkran uppges vidare att betydande brister har identifierats på ett tidigt stadium, innan någon återbetalning för 2009 har skett, i de 41 återstående programmen. Under förutsättning att du tar politiskt ansvar för denna försäkran med alla dess förgreningar undrar jag vilken handlingslinje du kommer att välja gentemot medlemsstaterna?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph