Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.32.2-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, human trafficking is a very serious issue. Since 2008, 35 people have been rescued from exploitation in my own constituency of Northern Ireland; 25 of these were rescued in 2009. However, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking. It is a form of modern-day slavery, a serious crime and a violation of a person’s fundamental human rights. Indeed, many of the women taken or rescued in Northern Ireland are from the Far East and are there through organised crime gangs who are making huge profits and exploiting these people both for labour and sexual exploitation. While there are many valuable aspects to this report, and I believe that this is an area where there can be considerable cooperation between national police forces – indeed the police force of Northern Ireland has been leading the way in this – I abstained in the eventual vote because I firmly believe that the setting of minimum tariffs is a matter for the Member State alone."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, obchodování s lidmi je nesmírně vážný problém. V mém volebním obvodu v Severním Irsku bylo od roku 2008 před zneužíváním zachráněno 35 lidí, z nichž 25 jich bylo osvobozeno v roce 2009. Nikdo však dosud nebyl usvědčen z trestného činu obchodování s lidmi. Jedná se o druh moderního otroctví, závažný zločin a porušení základních lidských práv dané osoby. Mnohé z žen, které jsou v Severním Irsku drženy v zajetí či zachráněny, pocházejí z Dálného východu a dostávají se tam prostřednictvím organizovaných zločineckých gangů, které mají obrovské zisky a využívají tyto lidi jak k práci, tak k sexuálnímu vykořisťování. Ačkoli má tato zpráva mnoho cenných aspektů a věřím, že se jedná o oblast, v níž může probíhat intenzivní spolupráce mezi státními policejními složkami – a policejní složky Severního Irska v tom jdou příkladem – konečného hlasování jsem se zdržela, protože pevně věřím, že stanovení minimálních trestních sazeb má být výhradně záležitostí daného členského státu."@cs1
"Hr. formand! Menneskehandel er et meget alvorligt emne. Siden 2008 er 35 mennesker blevet reddet fra udnyttelse i min egen valgkreds i Nordirland. 25 af dem blev reddet i 2009. Der er dog stadig ingen, der er blevet dømt for forbrydelsen menneskehandel. Det er en moderne form for slaveri, en grov forbrydelse og en krænkelse af et menneskes grundlæggende menneskerettigheder. Mange af de kvinder, der pågribes eller reddes i Nordirland, kommer fra Fjernøsten via organiserede kriminelle bander, der tjener styrtende summer og udnytter disse folk både til arbejde og til seksuel udnyttelse. Denne betænkning indeholder ganske vist mange værdifulde aspekter, og jeg mener, at dette er et område, hvor de nationale politistyrker i høj grad kan samarbejde – og politistyrken i Nordirland har allerede vist vejen – men jeg afholdt mig alligevel fra at stemme, da jeg tror fuldt og fast på, at opstillingen af minimumsstandarder udelukkende er et medlemsstatsanliggende."@da2
"Herr Präsident, Menschenhandel ist ein sehr ernstes Thema. Seit 2008 sind in meinem eigenen Wahlkreis in Nordirland 35 Menschen vor Ausbeutung gerettet worden. Im Jahre 2009 waren es 25. Jedoch wurde bisher noch niemand wegen der strafbaren Handlung des Menschenhandels verurteilt. Es handelt sich um eine Art moderne Sklaverei, eine schlimme Straftat und eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte einer Person. Tatsächlich kommen viele der Frauen, die in Nordirland aufgenommen oder gerettet werden, aus Fernost und werden von Banden des organisierten Verbrechens, die große Gewinne machen und diese Menschen sowohl mit Zwangsarbeit als auch sexuell ausbeuten, dorthin gebracht. Zwar beinhaltet dieser Bericht viele wertvolle Aspekte, und ich glaube, dass dies ein Bereich ist, in dem eine beachtliche Zusammenarbeit zwischen den nationalen Polizeikräften möglich ist – die Polizei in Nordirland war hierbei ja führend –, ich habe mich jedoch bei der Schlussabstimmung enthalten, da ich fest davon überzeugt bin, dass die Festlegung von Mindestvorschriften die alleinige Angelegenheit des Mitgliedstaates ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η εμπορία ανθρώπων είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από το 2008, 35 άτομα έχουν διασωθεί από συνθήκες εκμετάλλευσης στην περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ, στη Βόρεια Ιρλανδία· 25 εξ αυτών διασώθηκαν το 2009. Εντούτοις, κανείς δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων. Πρόκειται για μια μορφή σύγχρονης δουλείας, η οποία συνιστά βαρύτατο έγκλημα και παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, πολλές από τις γυναίκες που εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία προέρχονται από την Άπω Ανατολή και μεταφέρθηκαν από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες αντλούν τεράστια κέρδη από τη διακίνηση αυτών των ανθρώπων που πέφτουν θύματα εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Παρότι η υπό εξέταση έκθεση περιλαμβάνει πολλές αξιόλογες πτυχές, και παρότι εκτιμώ ότι στον τομέα αυτόν απαιτείται εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων –άλλωστε, η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας πρωτοπορεί προς την κατεύθυνση αυτή– απείχα από την τελική ψηφοφορία λόγω της ακλόνητης πεποίθησής μου ότι ο καθορισμός ελαχίστων δασμών είναι ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών."@el10
"Señor Presidente, la trata de seres humanos es un asunto muy serio. Desde 2008, 35 personas han sido rescatadas de la explotación en mi propio distrito electoral de Irlanda del Norte y 25 de ellas fueran rescatadas en 2009. No obstante, aún no se ha condenado a nadie por un delito de trata de seres humanos. Es una forma moderna de esclavitud, un grave delito y una violación de los derechos fundamentales de una persona. De hecho, muchas de las mujeres captadas o rescatadas en Irlanda del Norte provienen del Extremo Oriente y se quedan allí a través de bandas de delincuentes organizados que están obteniendo enormes beneficios y utilizando a personas tanto para la explotación laboral como la sexual. Aunque hay muchos aspectos de gran valor para este informe, me parece que este es un ámbito en el que puede existir una cooperación considerable entre las fuerzas de policía nacionales —de hecho, la fuerza policial de Irlanda del Norte ha estado marcando la pauta en este sentido. Me he abstenido en la votación final porque creo de veras que el establecimiento de aranceles mínimos es asunto de cada Estado miembro únicamente."@es21
"Austatud juhataja, inimkaubandus on väga tõsine asi. Alates 2008. aastast on minu enda valimisringkonnas Põhja-Iirimaal ekspluateerimisest päästetud 35 inimest, neist 25 päästeti 2009. aastal. Samas ei ole inimkaubanduses kui süüteos veel kedagi süüdi mõistetud. Tegemist on nüüdisaegse orjakaubanduse, raske kuriteo ja inimeste põhiliste inimõiguste rikkumisega. Paljud naised, kes Põhja-Iirimaale toodi või seal päästeti, on pärit Kaug-Idast. Nad sattusid Põhja-Iirimaale organiseeritud kuritegevuse jõukude kaudu, kes teenivad suuri kasumeid ja ekspluateerivad neid inimesi nii töö kui ka seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. Kuigi sellel raportil on palju väärtuslikke aspekte ja ma leian, et tegemist on valdkonnaga, kus riikide politseijõud saavad teha tihedat koostööd – ja Põhja-Iirimaa politsei on selles tõepoolest teed näidanud, – jäin ma lõpphääletusel siiski erapooletuks, sest minu kindla veendumuse kohaselt on miinimumkaristuste määramine üksnes liikmesriikide pädevuses."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmiskauppa on hyvin vakava ongelma. Vaalipiirissäni, Pohjois-Irlannissa, on vuodesta 2008 lähtien pelastettu 35 hyväksikäytön uhria. Heistä 25 pelastettiin vuoden 2009 aikana. Ketään ei ole kuitenkaan vielä tuomittu ihmiskaupasta. Ihmiskauppa on moderni orjuuden muoto, vakava rikos ja loukkaus perusihmisoikeuksia kohtaan. Monet Pohjois-Irlannissa pelastetuista naisista olivat kotoisin Kaukoidästä ja he olivat tulleet maahan järjestäytyneiden rikollisliigojen avustuksella. Nämä liigat tekevät valtavaa voittoa ja käyttävät hyväksi uhrejaan pakottamalla nämä seksiorjuuteen tai muuhun pakkotyöhön. Mietinnössä on monia arvokkaita näkökohtia, ja mielestäni tällä alalla voidaan tehdä laajaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä; Pohjois-Irlannin poliisivoimat ovatkin näyttäneet tässä tietä. Äänestin kuitenkin tyhjää, sillä mielestäni vähimmäisvaatimusten asettaminen on yksin jäsenvaltioiden tehtävä."@fi7
"Monsieur le Président, la traite des êtres humains est un sujet d’une extrême gravité. Depuis 2008, 35 personnes ont été sauvées de l’exploitation dans ma propre circonscription d’Irlande du Nord, et 25 en 2009. Toutefois, personne n’a encore été condamné pour traite d’êtres humains. Il s’agit d’une forme d’esclavage moderne, d’un délit grave et d’une violation des droits de l’homme fondamentaux. La plupart des femmes prises ou secourues en Irlande du Nord proviennent d’Extrême-Orient et ont été amenées par des organisations criminelles qui réalisent d’énormes profits en les exploitant sur le plan sexuel et du travail. Bien que ce rapport comporte de nombreux aspects positifs et s’agissant d’un domaine où, à mon avis, la coopération entre les forces de police nationales peut être très étroite - les forces de police en Irlande du Nord montrent d’ailleurs la voie en la matière - je me suis abstenue de voter car je crois fermement que la fixation de tarifs minimaux est une question qui ne concerne que les États membres."@fr8
"Elnök úr, az emberkereskedelem rendkívül súlyos probléma. 2008 óta észak-írországi választókörzetemben 35 személyt mentettek meg a kizsákmányolástól; 29-en közülük 2009-ben menekültek meg. Ennek ellenére ez idáig senkit nem ítéltek el emberkereskedelem vádjával. Ez egyfajta modern rabszolgatartás, súlyos bűncselekmény és az alapvető emberi jogok sárba tiprása. Az Észak-Írországba vitt vagy ott megmentett nők többsége a Távol-Keletről érkezett, olyan szervezett bűnbandák segítségével, amelyek tetemes összegeket keresnek, miközben ezeket az embereket dolgoztatják vagy szexuálisan kizsákmányolják. Noha a jelentés számos tekintetben dicséretre méltó, úgy vélem, ez egy olyan terület, ahol fokozott együttműködés valósulhatna meg a nemzeti rendőrségek között – az észak-írországi rendőrség ebből a szempontból jó példával jár elöl – a végső szavazásban tartózkodtam, mert szilárd meggyőződésem, hogy a minimumtarifák megállapítása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik."@hu11
"Signor Presidente, la tratta di esseri umani è una questione molto seria. Dal 2008 nella mia circoscrizione elettorale dell’Irlanda del Nord sono state salvate 35 persone dallo sfruttamento, 25 delle quali nel 2009. Tuttavia, nessuno è mai stato condannato per il reato di tratta di esseri umani. Si tratta di una forma di schiavitù moderna, un reato grave e una violazione dei diritti umani fondamentali delle persone. Di fatto, molte delle donne vittima di traffici o salvate in Irlanda del Nord provengono dall’Estremo Oriente e arrivano qui per mano delle bande criminali organizzate, che percepiscono enormi profitti e sfruttano le persone sia per il lavoro forzato sia per la prostituzione. Pur riconoscendo i molti aspetti validi della relazione e ritenendo che sia un’area in cui si possa realizzare una stretta cooperazione tra le forze di polizia nazionali – e di fatto le forze dell’ordine dell’Irlanda del Nord sono leader in tal senso – mi sono astenuta dalla votazione, in quanto ritengo che la fissazione di tariffe minime debba essere di competenza esclusiva dei paesi membri."@it12
"Pone pirmininke, prekyba žmonėmis yra labai rimta problema. Nuo 2008 m. mano rinkimų apygardoje Šiaurės Airijoje nuo išnaudojimo išgelbėti 35 asmenys, iš jų 25 išgelbėti 2009 m. Tačiau nė vienas asmuo dar nėra nubaustas už prekybos žmonėmis nusikaltimą. Tai yra šiuolaikinės rūšies vergovė, sunkus nusikaltimas ir asmens pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas. Iš tikrųjų, dauguma Šiaurės Airijoje sulaikytų ar išgelbėtų moterų yra iš Tolimųjų Rytų šalių ir pateko čia per organizuoto nusikalstamumo gaujas, kurios gauna didžiulį pelną išnaudodamos šiuos žmones ir priverstinio darbo, ir seksualinio išnaudojimo tikslais. Nors daug šio pranešimo aspektų yra vertingi, manau, kad tai sritis, kurioje valstybių narių policijos pajėgos gali glaudžiai bendradarbiauti, ir Šiaurės Airijos policijos pajėgos šiuo atžvilgiu yra pavyzdys. Susilaikiau nuo balsavimo, nes esu įsitikinusi, kad mažiausias bausmių ribų nustatymas priklauso tik valstybių narių kompetencijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Cilvēku tirdzniecība ir ļoti nopietna problēma. Kopš 2008. gada tikai manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā vien no ekspluatācijas tika izglābti 35 cilvēki; no tiem 25 tika izglābti 2009. gadā. Tomēr par cilvēku tirdzniecību neviens vēl līdz šim nav notiesāts. Tā ir verdzības mūsdienu forma, smags noziegums un personas pamata cilvēktiesību pārkāpums. Patiešām daudzas no Ziemeļīrijā atbrīvotajām vai izglābtajām sievietēm ir no Tālajiem Austrumiem un ir tajā iesaistītas ar organizētās noziedzības grupējumu starpniecību, kas gūst milzīgu peļņu un ekspluatē šos cilvēkus gan darbaspēka, gan seksuālās izmantošanas nolūkā. Lai gan šim ziņojumam ir daudzi vērtīgu aspektu, manuprāt, šī ir joma, kurā ir iespējams izveidot ievērojamu sadarbību starp valstu policijas spēkiem — patiešām Ziemeļīrijas policija ir vadošā šajā jomā, atturējos šajā balsojumā, jo esmu stingri pārliecināta, ka minimālo tarifu noteikšana ir tikai un vienīgi dalībvalstu kompetences jautājums."@lv13
"Mr President, human trafficking is a very serious issue. Since 2008, 35 people have been rescued from exploitation in my own constituency of Northern Ireland; 25 of these were rescued in 2009. However, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking. It is a form of modern-day slavery, a serious crime and a violation of a person’s fundamental human rights. Indeed, many of the women taken or rescued in Northern Ireland are from the Far East and are there through organised crime gangs who are making huge profits and exploiting these people both for labour and sexual exploitation. While there are many valuable aspects to this report, and I believe that this is an area where there can be considerable cooperation between national police forces – indeed the police force of Northern Ireland has been leading the way in this – I abstained in the eventual vote because I firmly believe that the setting of minimum tariffs is a matter for the Member State alone."@mt15
"Mr President, human trafficking is a very serious issue. Since 2008, 35 people have been rescued from exploitation in my own constituency of Northern Ireland; 25 of these were rescued in 2009. However, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking. It is a form of modern-day slavery, a serious crime and a violation of a person’s fundamental human rights. Indeed, many of the women taken or rescued in Northern Ireland are from the Far East and are there through organised crime gangs who are making huge profits and exploiting these people both for labour and sexual exploitation. While there are many valuable aspects to this report, and I believe that this is an area where there can be considerable cooperation between national police forces – indeed the police force of Northern Ireland has been leading the way in this – I abstained in the eventual vote because I firmly believe that the setting of minimum tariffs is a matter for the Member State alone."@nl3
"Panie Przewodniczący! Handel ludźmi jest bardzo poważną sprawą. Od 2008 roku w moim własnym okręgu wyborczym w Irlandii Północnej uwolniono 35 ofiary wykorzystywania, z czego 25 osób uratowano w 2009 roku. Niemniej jednak nikt nie został jeszcze skazany za przestępstwo handlu ludźmi. Jest to forma współczesnego niewolnictwa, ciężkie przestępstwo i pogwałcenie podstawowych praw człowieka danej osoby. W istocie wiele z kobiet uwolnionych lub uratowanych w Irlandii Północnej pochodzi z Dalekiego Wschodu i dotarło do Irlandii Północnej za pośrednictwem zorganizowanych gangów przestępczych, które osiągają ogromne zyski, zmuszając te osoby do pracy przymusowej i prostytucji. Choć przedmiotowe sprawozdanie zawiera wiele cennych elementów i, jak sądzę, jest to obszar, w którym możliwa jest znacząca współpraca między krajowymi siłami policyjnymi – w istocie policja Irlandii Północnej odgrywa w tym zakresie wiodącą rolę – w głosowaniu wstrzymałam się od głosu, ponieważ uważam, że określenie minimalnych kar powinno leżeć w gestii wyłącznie państwa członkowskiego."@pl16
"Senhor Presidente, o tráfico de seres humanos é uma questão muito séria. No meu círculo eleitoral da Irlanda do Norte, foram resgatadas de uma situação de exploração 35 pessoas desde 2008, sendo que 25 delas o foram em 2009. No entanto, ninguém ainda foi condenado por crime de tráfico de seres humanos. É uma forma de escravidão dos dias de hoje, um crime grave e uma violação dos direitos humanos fundamentais de uma pessoa. Na verdade, muitas das mulheres libertadas ou resgatadas na Irlanda do Norte são oriundas do Extremo Oriente e escravizadas por gangs do crime organizado que fazem lucros avultados e as exploram tanto a nível laboral como sexual. Embora haja muitos aspectos importantes no presente relatório e considere que esta é uma área onde se pode estabelecer uma cooperação considerável entre as forças policiais nacionais - na verdade, a força policial da Irlanda do Norte tem sido líder nesta questão – abstenho-me na votação final porque estou absolutamente convicta de que a fixação de regras mínimas é da exclusiva competência dos Estados."@pt17
"Dle președinte, traficul de persoane este o chestiune foarte serioasă. Din 2008, 35 de persoane din circumscripția mea din Irlanda de Nord au fost salvate de la exploatare; În 2009 au fost salvate 25. Cu toate acestea, nimeni nu a fost până în prezent condamnat pentru această infracțiune. Este o formă de sclavie modernă, o infracțiune gravă și o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. De fapt, multe dintre femeile aduse sau salvate în Irlanda de Nord provin din Orientul îndepărtat și ajung aici prin intermediul bandelor de crimă organizată care obțin profituri uriașe și care exploatează aceste persoane pentru muncă forțată și în scopuri sexuale. Cu toate că raportul conține numeroase aspecte importante, fiind un domeniu în care se impune o cooperare considerabilă între organele naționale de poliție - de fapt, forțele de poliție au acționat primele în acest sens -, m-am abținut la votul final, deoarece sunt ferm convinsă că stabilirea unor tarife minime este de competența statelor membre."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je veľmi vážnym problémom. Od roku 2008 bolo v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku zachránených pred vykorisťovaním 35 ľudí, pričom 25 z nich v roku 2009. Nikto však zatiaľ nebol usvedčený z trestného činu obchodovania s ľuďmi. Je to moderná forma otroctva, závažný trestný čin a porušenie základných ľudských práv človeka. Mnoho žien unesených alebo zachránených v Severnom Írsku je z Ďalekého východu a dostali sa tam prostredníctvom skupín organizovaného zločinu, ktoré majú obrovské zisky a vykorisťujú týchto ľudí na pracovné alebo sexuálne účely. Hoci má táto správa mnoho cenných aspektov a domnievam sa, že toto je oblasť, v ktorej by sa mohla rozvinúť významná spolupráca medzi vnútroštátnymi policajnými zložkami, pretože policajné zložky Severného Írska majú v tejto oblasti skutočne veľmi dobré výsledky, zdržala som sa záverečného hlasovania, pretože som pevne presvedčená, že stanovenie minimálnych sadzieb je výlučne vecou členských štátov."@sk19
"Gospod predsednik, trgovina z ljudmi je zelo resen problem. Od leta 2008 je v mojem volilnem okrožju na Severnem Irskem pred izkoriščanjem bilo rešenih 35 ljudi; od tega jih je bilo 25 rešenih leta 2009. Vendar pa še nihče ni bil obsojen za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Gre za obliko sodobnega suženjstva, resen zločin in kršenje temeljnih človekovih pravic posameznika. Mnoge ženske, ki so bile pripeljane na Severno Irsko ali tam rešene, dejansko prihajajo z Daljnega vzhoda, tja pa so jih pripeljale organizirane kriminalne združbe, ki ustvarjajo ogromen dobiček in izkoriščajo te ljudi za delo in spolne usluge. Poročilo sicer vsebuje številne dobre vidike in menim tudi, da gre tu za področje, v katerem bi lahko vzpostavili veliko sodelovanje policije – policija Severne Irske je pri tem dejansko igrala vodilno vlogo –, vendar sem se glasovanja vzdržala, ker sem trdno prepričana, da je določitev najnižjih kazni zgolj stvar držav članic."@sl20
"Herr talman! Människohandel är ett mycket allvarligt problem. Sedan 2008 har 35 personer räddats från exploatering i min egen valkrets i Nordirland. Av dessa räddades 25 stycken 2009. Men det är fortfarande ingen som har dömts för brottet människohandel. Det är en form av modernt slaveri, ett allvarligt brott och en kränkning av en persons grundläggande mänskliga rättigheter. Många av de kvinnor som tagits om hand eller räddats i Nordirland kommer från Mellanöstern och har kommit dit genom kriminella organiserade ligor som gör enorma vinster och utnyttjar dessa människor både genom tvångsarbete och sexuell exploatering. Samtidigt som detta betänkande innehåller många värdefulla aspekter, och jag anser att nationella polisstyrkor skulle kunna samarbeta i hög grad på detta område – polisstyrkan i Nordirland har faktiskt banat vägen på detta område – lade jag ned min röst i den slutliga omröstningen, eftersom jag bestämt anser att fastställandet av minimiavgifter är en fråga för de enskilda medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph