Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-163"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.32.2-163"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, not for the first time in this Chamber, I feel that I have fallen through some kink in the space-time continuum, some warp or tunnel that has led me back to the 1970s. Here we are in a world of state control of industry, of price and income policies, of limited working hours and of subventions to unprofitable corporations. I can do no better than to read out the voting list of what we have been voting on today: subsidies to SI/Mura in Slovenia, to Heidelberger Druckmaschinen AG in Germany, to the automotive industry in Wielkopolskie in Poland, to the retail trade in Aragón in Spain, to the textile sector in the Comunidad Valenciana in Spain, to the manufacture of natural stone products in the Comunidad Valenciana in Spain, to Lear in Spain, and to H. Cegielski-Poznań in Poland. In the 1970s, we used to talk about picking winners. What we are actually doing here is picking losers. We are making the EU step in with money where the free market has decreed a failure. Why are we doing so? Because the EU is now a mechanism for the redistribution of wealth to favoured client groups. Mr President, you know as well as I do that this is nonsense. You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia. You understand the importance of free peoples and free markets, and so do our voters. The money is running out. We are reaching the moment when, as in George Orwell’s magnificent metaphor, the people will shake off the system like a horse shaking off flies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, není to v této sněmovně poprvé, co mám pocit, že jsem propadl nějakou smyčkou v časoprostorovém kontinuu, nějakou časovou anomálií nebo tunelem, který mne vrátil zpět do sedmdesátých let 20. století. Ocitáme se ve světě státní kontroly nad průmyslem, ve světě cenových a příjmových politik, omezené pracovní doby a státní podpory nerentabilním společnostem. To nejlepší, co mohu udělat, je nahlas přečíst seznam bodů, o nichž jsme dnes hlasovali: subvence společnostem SI/Mura ve Slovinsku, Heidelberger Druckmaschinen AG v Německu, velkopolskému automobilovému průmyslu v Polsku, aragonskému maloobchodu ve Španělsku, textilnímu průmyslu v autonomním společenství Comunidad Valenciana ve Španělsku, výrobě produktů z přírodního kamene v autonomním společenství Comunidad Valenciana ve Španělsku, společnostem Lear ve Španělsku a H. Cegielski-Poznaň v Polsku. V sedmdesátých letech jsme hovořili o vybírání vítězů. To, co tu ve skutečnosti děláme, je vybírání poražených. Nutíme EU, aby finančními prostředky zasáhla ve prospěch těch, kteří na volném trhu neuspěli. A proč to děláme? Protože EU v současné době představuje mechanismus pro přerozdělování bohatství preferovaným klientským skupinám. Pane předsedající, víte stejně dobře jako já, že tohle je nesmysl. V Katalánsku jste býval neobyčejně úspěšným vedoucím konzervativním představitelem. Jste si vědom významu svobodných národů a volných trhů a stejně tak i naši voliči. Peníze už dochází. Blížíme se okamžiku, kdy, řečeno skvělou metaforou George Orwella, se lidé zbaví tohoto systému tak snadno, jak se kůň zbavuje much."@cs1
"Hr. formand! Det er ikke første gang, jeg her i Parlamentet føler, at jeg er faldet igennem en brist i kontinuummet mellem tid og rum, en forskydning eller tunnel, der har ført mig tilbage til 1970'erne. Her står vi i en verden med statskontrolleret industri, pris- og indkomstpolitikker, begrænsede arbejdstider og subventioner til urentable virksomheder. Det bedste, jeg kan gøre, er at læse listen op over det, vi har stemt om i dag: Støtte til SI/Mura i Slovenien, til Heidelberger Druckmaschinen AG i Tyskland, til bilindustrien i Wielkopolskie i Polen, til detailhandelen i Aragón i Spanien, til tekstilindustrien i Comunidad Valenciana i Spanien, til fremstilling af naturstensprodukter i Comunidad Valenciana i Spanien, til Lear i Spanien og til H. Cegielski-Poznań i Polen. I 1970'erne plejede vi at tale om at udvælge vindere. Det, vi gør her, er faktisk at udvælge tabere. Vi får EU til at træde til med penge der, hvor det frie marked har dekreteret en fiasko. Hvorfor gør vi det? Fordi EU nu er en mekanisme til omfordeling af rigdomme til begunstigede kundegrupper. Hr. formand! De ved lige så vel som jeg, at dette er meningsløst. De var en fantastisk succesfuld konservativ leder i Catalonien. De forstår vigtigheden af frie folk og frie markeder, og det samme gør vores vælgere. Pengene er ved at være væk. Vi er ved at nå til det punkt, hvor folk – med George Orwells fremragende metafor – vil ryste systemet af sig, ligesom en hest, der ryster fluer af sig."@da2
"Herr Präsident, ich habe in diesem Hohen Hause nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass ich durch eine Art Schleife im Raum-Zeit-Kontinuum, eine Art Krümmung oder Tunnel gefallen bin, der mich in die 1970er Jahre zurückgeführt hat. Hier befinden wir uns in einer Welt, die von einer unter staatlicher Kontrolle stehenden Industrie geprägt ist, von Preis- und Einkommenspolitik, von begrenzten Arbeitszeiten und von Subventionen für unrentable Unternehmen. Ich muss nur die Punkte auf der Liste vorlesen, über die wir heute abgestimmt haben: Subventionen für SI/Mura in Slowenien, für die Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland, für die Autoindustrie in Wielkopolskie in Polen, für den Einzelhandel in Aragón in Spanien, für den Textilsektor in der Comunidad Valenciana in Spanien, für die Herstellung von Natursteinprodukten in der Comunidad Valenciana in Spanien, für Lear in Spanien und für H. Cegielski-Poznań in Polen. In den 1970er Jahren haben wir gewöhnlich über das Herauspicken der Gewinner gesprochen. Jetzt aber picken wir uns hier die Verlierer heraus. Wir lassen die EU mit Geld in Bereiche eingreifen, die der freie Markt zum Scheitern verurteilt hat. Warum tun wir das? Weil die EU heute ein Mechanismus für die Umverteilung von Reichtum an bevorzugte Kundenkreise ist. Herr Präsident, Sie wissen ebenso gut wie ich, dass das Unsinn ist. Sie waren ein äußerst erfolgreicher konservativer Politiker in Katalonien. Sie kennen die Bedeutung freier Völker und freier Märkte, unsere Wählerinnen und Wähler ebenfalls. Das Geld neigt sich dem Ende. Wir kommen an den Punkt, an dem – wie in der großartigen Metapher von George Orwell – die Menschen das System abschütteln werden, wie ein Pferd die Fliegen abschüttelt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που, σε τούτο το Σώμα, έχω την αίσθηση ότι έπεσα σε μια ανωμαλία του χωροχρονικού συνεχούς, σε κάποια δίνη ή σήραγγα που με μετέφερε πίσω στη δεκαετία του 1970. Εδώ ζούμε σε έναν κόσμο κρατικού ελέγχου της βιομηχανίας, καθορισμού των τιμών και του εισοδήματος, περιορισμού του ωραρίου εργασίας και επιδότησης μη κερδοφόρων επιχειρήσεων. Αρκεί μονάχα να διαβάσω τους τίτλους των κειμένων επί των οποίων ψηφίσαμε σήμερα: επιδοτήσεις στην εταιρεία SI/Mura της Σλοβενίας, στη Heidelberger Druckmaschinen AG της Γερμανίας, στην αυτοκινητοβιομηχανία του Wielkopolskie στην Πολωνία, στο λιανικό εμπόριο στην Αραγονία της Ισπανίας, στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα στην Comunidad Valenciana της Ισπανίας, στη βιομηχανία προϊόντων φυσικής πέτρας στην Comunidad Valenciana της Ισπανίας, στην επιχείρηση Lear της Ισπανίας, και στην επιχείρηση H. Cegielski-Poznań της Πολωνίας. Τη δεκαετία του 1970, λέγαμε συνήθως ότι επιλέγουμε νικητές. Στην πραγματικότητα, στην προκειμένη περίπτωση επιλέγουμε ηττημένους. Βάζουμε την ΕΕ να παρεμβαίνει και να χρηματοδοτεί φορείς για την αποτυχία των οποίων έχει αποφανθεί η ελεύθερη αγορά. Γιατί το κάνουμε; Επειδή η ΕΕ έχει μετατραπεί πλέον σε έναν μηχανισμό αναδιανομής πλούτου προς ευνοημένες ομάδες πελατών. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε όπως και εγώ ότι αυτό είναι ανόητο. Υπήρξατε εξαιρετικά επιτυχημένο ηγετικό στέλεχος των Συντηρητικών στην Καταλονία. Κατανοείτε τη σπουδαιότητα των ελεύθερων λαών και των ελεύθερων αγορών, το ίδιο και οι ψηφοφόροι μας. Τα χρήματα τελειώνουν. Πλησιάζει η στιγμή που, κατά τη θαυμάσια μεταφορά του George Orwell, ο λαός θα αποτινάξει το σύστημα όπως το άλογο αποτινάζει τις μύγες."@el10
"Señor Presidente, no es la primera vez que en esta Cámara siento que he caído por alguna doblez del continuo espacio-tiempo, una especie de agujero o un túnel que me ha devuelto a los años setenta. Estamos en un mundo de control estatal de la industria, el precio o las políticas de ingresos, de horas de trabajo limitadas y de subvenciones a empresas poco lucrativas. Lo mejor que puedo hacer es leer en voz alta la lista de lo que hemos estado votando hoy: subvenciones para SI/Mura (Eslovenia), Heidelberger Druckmaschinen AG (Alemania), la industria del automóvil de Wielkopolskie (Polonia), el comercio minorista de Aragón (España), el sector textil de la Comunidad Valenciana (España), la fabricación de productos de piedra natural en la Comunidad Valenciana (España), Lear (España) y H. Cegielski-Poznań (Polonia). En los años setenta, solíamos hablar de escoger ganadores. Lo que estamos haciendo en la actualidad es escoger perdedores. Estamos haciendo que la UE intervenga con dinero donde el mercado libre ha decretado un fracaso. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la UE es ahora un mecanismo para la redistribución de riqueza a grupos de clientes preferidos. Señor Presidente, sabe tan bien como yo que es absurdo. Usted era un brillante líder conservador de éxito en Cataluña. Entiende la importancia de las personas libres y los mercados libres, como la entienden nuestros votantes. El dinero se está acabando. Estamos llegando al punto en el que, como en la magnífica metáfora de George Orwell, los ciudadanos se encabritarán y se sacudirán el sistema como un caballo se sacude las moscas."@es21
"Austatud juhataja! See pole siin saalis esimene kord, kui mul on tunne, nagu oleksin läbi aegruumi kõveruse, keeru või tunneli kukkunud 1970. aastatesse. Me oleme sattunud riiklikult kontrollitud tööstuse, hindade ja palgapoliitika ning piiratud tööaja ja kahjumlike ettevõtete toetamise maailma. Mul ei jää üle muud, kui lugeda ette, mida me täna oleme hääletanud: toetused ettevõttele SI/Mura Sloveenias, ettevõttele Heidelberger Druckmaschinen AG Saksamaal, autotööstusele Wielkopolskies Poolas, jaekaubandussektorile Hispaanias Aragónis, tekstiilisektorile Hispaania Valencia piirkonnas, looduslikust kivist toodete valmistamisele Hispaania Valencia piirkonnas, ettevõttele Lear Hispaanias ja ettevõttele H. Cegielski-Poznań Poolas. 1970. aastatel oli meil tavaks rääkida võitjate väljavalimisest. Nüüd tegeleme kaotajate väljavalimisega. Me sunnime Euroopa Liitu rahaga sekkuma seal, kus vaba turg on ebaõnnestumise juba ära otsustanud. Miks me seda teeme? Sest Euroopa Liidust on saanud mehhanism rikkuse ümberjaotamiseks eelisseisundis olevatele kliendirühmadele. Austatud juhataja, te teate sama hästi kui minagi, et see on mõttetus. Te olite Kataloonias väga edukas konservatiivide juht. Teie mõistate vabade rahvaste ja vabade turgude tähtsust. Seda mõistavad ka meie valijad. Raha saab otsa. Peagi jõuab kätte aeg, kus – kasutades George Orwelli suurepärast metafoori – inimesed raputavad süsteemi maha nagu hobune raputab maha kärbsed."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta tässä istuntosalissa, kun minusta tuntuu kuin olisin hypännyt ajassa taakse päin jonkinlaisen avaruus-aika-jatkumon kieroutuman tai tunnelin läpi ja tipahtanut takaisin 1970-luvulle. Me olemme jälleen maailmassa, jossa teollisuus on valtion valvonnassa, jossa hinta- ja tulopolitiikkoja sorvataan, jossa työtunteja rajoitetaan ja jossa kannattamattomille yhtiöille syydetään valtion tukea. Tästä kertoo hyvin tämänpäiväisten äänestysten luettelo, jonka luen ääneen: tukivarojen myöntäminen SI/Muralle Sloveniassa, Heidelberger Druckmaschinen AG:lle Saksassa, autoteollisuudelle Wielkopolskiessa, Puolassa, vähittäiskaupalle Aragónissa, Espanjassa, tekstiilialalle Comunidad Valencianassa, Espanjassa, luonnonkivituotteiden valmistukselle Comunidad Valencianassa, Espanjassa, Learille Espanjassa ja H. Cegielski-Poznańille Puolassa. 1970-luvulla puhuttiin voittajien valitsemisesta. Nyt me itse asiassa valitsemme häviäjiä. Me syydämme EU:n varoja sinne, missä vapaa markkinatalous on julistanut tappion. Miksi me toimimme näin? Koska EU on nyt järjestelmä, joka jakaa vaurautta onnekkaille asiakasryhmille. Arvoisa puhemies, te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että tässä ei ole mitään järkeä. Te olitte poikkeuksellisen menestynyt konservatiivijohtaja Kataloniassa. Te ymmärrätte ihmisten ja markkinoiden vapauden merkityksen, ja sen ymmärtävät myös äänestäjämme. Rahat ovat loppumassa. Pian koittaa hetki, jolloin – George Orwellin erinomaista vertausta käyttääkseni – kansa puistaa järjestelmän tiehensä niin kuin hevonen puistaa pois kärpäset."@fi7
"Monsieur le Président, ce n’est pas la première fois que j’ai l’impression, dans cet hémicycle, d’être tombé dans une espèce de goulot d’étrangement ou de tunnel de l’espace temps, et d’être revenu dans les années 70, dans un monde d’industries sous contrôle de l’État, de politiques des prix et des revenus, de limitation du temps de travail et de subventions à des sociétés non rentables. Je ne peux rien faire de mieux que de lire à haute voix la liste des votes effectués aujourd’hui: subventions à SI/Mura en Slovénie, à Heidelberger Druckmaschinen AG en Allemagne, au secteur automobile de la Wielkopolskie en Pologne, au commerce de détail d’Aragón en Espagne, au secteur textile de la Comunidad Valenciana en Espagne, à la fabrication de produits en pierre naturelle de la Comunidad Valenciana en Espagne, à Lear en Espagne et à H. Cegielski-Poznań en Pologne. Dans les années 1970, nous parlions de sélectionner des gagnants. Ici, nous sélectionnons des perdants. Nous faisons intervenir l’UE financièrement là où le marché libre a échoué. Pourquoi? Parce que l’UE est désormais un mécanisme de redistribution des richesses à une clientèle privilégiée. Monsieur le Président, vous savez aussi bien que moi que cela n’a aucun sens. Vous étiez un brillant leader conservateur en Catalogne. Vous comprenez l’importance des peuples libres et des marchés libres, et nos électeurs aussi. L’argent manque. Nous en sommes arrivés au point où, comme dans la magnifique métaphore de George Orwell, les gens vont secouer le système comme un cheval s’ébroue pour chasser les mouches."@fr8
"Elnök úr, nem ez az első eset itt az ülésteremben, hogy úgy érzem, magába szippantott valamiféle lyuk a tér-idő kontinuumban, egyfajta görbület vagy alagút, és az 1970-es évekbe érkeztem. Itt vagyunk az államilag ellenőrzött ipar, árak és jövedelempolitikák, a korlátozott munkaórák és a veszteséges vállalatoknak nyújtott támogatások világában. Nem tudok jobbat, minthogy felolvasom azokat a témákat, amelyekről ma szavaztunk: támogatás a következőknek: SI/Mura, Szlovénia, Heidelberger Druckmaschinen AG, Németország, a Wielkopolskiei autóipar Lengyelországban, az aragóniai kiskereskedelmi ágazat Spanyolországban, a Valencia közösségbeli textilipar Spanyolországban, a Valencia közösségbeli természeteskő-ágazat Spanyolországban, a spanyolországi Lear vállalat és a lengyelországi Poznańban található H. Cegielski vállalat. Az 1970-es években minden attól volt hangos, hogy győzteseket választunk. Ma valójában a veszteseket választjuk. Arra kényszerítjük az Uniót, hogy pénzzel avatkozzon be ott, ahol a szabad piac kudarcot vallott. De mi okunk van erre? Az, hogy az EU immár a vagyon kedvezményezett ügyfélcsoportoknak történő újraelosztását működtető mechanizmus. Elnök úr, Ön is ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy ez képtelenség. Katalóniában kiváló, sikeres konzervatív vezető volt. Tisztában van a szabad népek és a szabad piac jelentőségével, ahogyan választóink is. A pénz egyre fogy. Közeledik a pillanat, amikor George Orwell nagyszerű metaforájával élve az emberek úgy rázzák majd le magukról a rendszert, ahogyan a ló rázza le magáról a legyeket."@hu11
"Signor Presidente, non è la prima volta in quest’Aula che mi capita di avere la sensazione di essere precipitato in una falla della continuità spaziotemporale, una sorta di deviazione o tunnel che mi ha riportato indietro nel tempo, negli anni settanta. Rieccoci di nuovo in un mondo in cui lo Stato monopolizza l’industria, le politiche dei prezzi e del reddito, le ore di lavoro limitate e le sovvenzioni alle aziende poco redditizie. Non posso far altro che leggere ad alta voce l’elenco delle votazioni su cui ci siamo espressi oggi: sovvenzioni a SI/Mura in Slovenia, alla Heidelberger Druckmaschinen AG in Germania, all’industria automobilistica di Wielkopolskie in Polonia, al commercio al dettaglio di Aragona in Spagna, al settore tessile della Comunidad Valenciana in Spagna, alla fabbricazione di prodotti in pietra naturale nella Comunidad Valenciana in Spagna, a Lear in Spagna, e a H. Cegielski-Poznań in Polonia. Negli anni settanta parlavamo di scelta dei vincenti. Qui invece non stiamo facendo altro che scegliere perdenti. Costringiamo l’UE a sborsare fondi per aziende per le quali il libero mercato ha già decretato il fallimento. Perché lo stiamo facendo? Perché l’UE è diventata un sistema di ridistribuzione delle ricchezze a gruppi di clienti preferenziali. Signor Presidente, sa bene quanto me che sono tutte sciocchezze. Lei è stato un leader conservatore di notevole successo in Catalogna. Comprende l’importanza della libertà dei popoli e dei mercati, e lo stesso vale anche per i nostri elettori. Le risorse si stanno esaurendo. Stiamo per arrivare al punto in cui, per usare la straordinaria metafora di George Orwell, il popolo si scrollerà di dosso il sistema come un cavallo si scrolla di dosso le mosche."@it12
"Pone pirmininke, nebe pirmą kartą sėdėdamas šioje salėje jaučiuosi tarsi būčiau patekęs į kažkokią laiko ir erdvės kilpą, į kažkokį tunelį, sugrąžinusi mane į praeito šimtmečio aštuntąjį dešimtmetį. Vėl pramonė kontroliuojama valstybės, vykdoma kainų ir pajamų reguliavimo politika, ribojamas darbo valandų skaičius ir remiamos nepelningai dirbančios įmonės. Tiesiog garsiai perskaitysiu klausimų, dėl kurių šiandien balsavome, sąrašą: subsidijos įmonei „SI/Mura“ Slovėnijoje, įmonei „Heidelberger Druckmaschinen AG“ Vokietijoje, Lenkijos automobilių gamybos pramonei Didžiosios Lenkijos regione, Ispanijos mažmeninės prekybos sektoriui Aragono regione, Ispanijos tekstilės sektoriui Valensijos autonominiame regione, tame pačiame regione veikiančioms gamtinio akmens gamybos įmonėms, Ispanijos įmonei „Lear“ ir Lenkijos įmonei „H. Cegielski-Poznań“. Aštuntajame dešimtmetyje kalbėdavome apie tai, kad turime rinktis laimėtojus. Šiuo atveju iš tikrųjų renkamės pralaimėtojus. Skiriame ES lėšų toms įmonėms, kurios nesugebėjo išsilaikyti laisvosios rinkos sąlygomis. Kodėl taip darome? Nes ES dabar tapo turto perskirstymo privilegijuotoms klientų grupėms mechanizmu. Pone pirmininke, jūs kaip ir aš žinote, kad tai nesąmonė. Jūs buvote labai sėkmingas konservatorių vadovas Katalonijoje. Jūs, kaip ir mūsų rinkėjai, suprantate laisvų tautų ir laisvųjų rinkų svarbą. Pinigai baigiasi. Artėjame prie to – pacituosiu puikią George‘o Orwello metaforą – žmonės atsikratys tokios sistemos, kaip arklys atsikrato musių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ne pirmo reizi šajā plenārsēžu zālē man ir nojauta, ka caur kādu apli telpas un laika plūsmā, lūku vai tuneli esmu atgriezies 20. gadsimta 70. gados. Te nu mēs esam — pasaulē, kurā valda valsts kontrolēta rūpniecība, cenu un ienākumu politika, ierobežota skaita stundu darbalaiks un nerentablu uzņēmumu subsidēšana. Labākais, ko varu darīt, ir nolasīt to balsojumu sarakstu, par ko šodien esam balsojuši — subsīdiju piešķiršana „ ” Slovēnijā, „ ” AG Vācijā, autorūpniecības nozarei Lielpolijas vojevodistē Polijā, mazumtirdzniecībai Aragonā Spānijā, tekstilrūpniecībai Valensijas apgabalā Spānijā, dabīgā akmens izstrādei un apstrādei Valensijas apgabalā Spānijā un „ ” Polijā. 20. gadsimta 70. gados runājām, ka ir jāatbalsta veiksminieki. Pašlaik šeit mēs faktiski atbalstām zaudētājus. Mēs piespiežam Eiropas Savienību iejaukties, piešķirot naudas līdzekļus tam, ko brīvais tirgus ir atzinis par neveiksmīgu. Kādēļ tā rīkojamies? Tādēļ, ka ES ir kļuvusi par mehānismu līdzekļu pārdalei izredzētām klientu grupām. Priekšsēdētāja kungs, jūs tikpat labi kā es zināt, ka tā ir nejēdzība. Katalonijā bijāt izcili veiksmīgs Konservatīvo partijas līderis. Jūs saprotat brīvas tautas un brīva tirgus nozīmi, un tikpat labi to saprot arī mūsu vēlētāji. Naudas līdzekļi drīz beigsies. Tuvojamies brīdim, kad — kā savā izcilajā metaforā ir teicis Džordžs Orvels — iedzīvotāji nokratīs no sevis šo sistēmu, kā zirgs aizbaida no sevis mušas."@lv13
"Mr President, not for the first time in this Chamber, I feel that I have fallen through some kink in the space-time continuum, some warp or tunnel that has led me back to the 1970s. Here we are in a world of state control of industry, of price and income policies, of limited working hours and of subventions to unprofitable corporations. I can do no better than to read out the voting list of what we have been voting on today: subsidies to SI/Mura in Slovenia, to Heidelberger Druckmaschinen AG in Germany, to the automotive industry in Wielkopolskie in Poland, to the retail trade in Aragón in Spain, to the textile sector in the Comunidad Valenciana in Spain, to the manufacture of natural stone products in the Comunidad Valenciana in Spain, to Lear in Spain, and to H. Cegielski – Poznań in Poland. In the 1970s, we used to talk about picking winners. What we are actually doing here is picking losers. We are making the EU step in with money where the free market has decreed a failure. Why are we doing so? Because the EU is now a mechanism for the redistribution of wealth to favoured client groups. Mr President, you know as well as I do that this is nonsense. You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia. You understand the importance of free peoples and free markets, and so do our voters. The money is running out. We are reaching the moment when, as in George Orwell’s magnificent metaphor, the people will shake off the system like a horse shaking off flies."@mt15
"Mr President, not for the first time in this Chamber, I feel that I have fallen through some kink in the space-time continuum, some warp or tunnel that has led me back to the 1970s. Here we are in a world of state control of industry, of price and income policies, of limited working hours and of subventions to unprofitable corporations. I can do no better than to read out the voting list of what we have been voting on today: subsidies to SI/Mura in Slovenia, to Heidelberger Druckmaschinen AG in Germany, to the automotive industry in Wielkopolskie in Poland, to the retail trade in Aragón in Spain, to the textile sector in the Comunidad Valenciana in Spain, to the manufacture of natural stone products in the Comunidad Valenciana in Spain, to Lear in Spain, and to H. Cegielski – Poznań in Poland. In the 1970s, we used to talk about picking winners. What we are actually doing here is picking losers. We are making the EU step in with money where the free market has decreed a failure. Why are we doing so? Because the EU is now a mechanism for the redistribution of wealth to favoured client groups. Mr President, you know as well as I do that this is nonsense. You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia. You understand the importance of free peoples and free markets, and so do our voters. The money is running out. We are reaching the moment when, as in George Orwell’s magnificent metaphor, the people will shake off the system like a horse shaking off flies."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie po raz pierwszy czuję się na tej sali, jakbym wpadł w jakąś szczelinę, zakrzywienie lub tunel w kontinuum czasoprzestrzeni, które zawiodły mnie z powrotem w lata 70. XX wieku. Znajdujemy się tutaj w świecie kontroli państwa nad przemysłem, polityki cen i dochodów, ograniczonych godzin pracy i subwencjonowania niedochodowych korporacji. Wystarczy, że odczytam listę dzisiejszych głosowań: dotacje dla SI/Mura w Słowenii, dla Heidelberger Druckmaschinen AG w Niemczech, dla przemysłu samochodowego w województwie wielkopolskim w Polsce, dla handlu detalicznego w Aragonii w Hiszpanii, dla przemysłu odzieżowego w Comunidad Valenciana w Hiszpanii, dla produkcji kamienia naturalnego w Comunidad Valenciana w Hiszpanii, dla Lear w Hiszpanii oraz dla zakładów H. Cegielski w Poznaniu w Polsce. W latach 70. mówiliśmy o typowaniu zwycięzców. Faktycznie jednak typujemy przegranych. Zmuszamy UE, by wkraczała z pieniędzmi tam, gdzie wolny rynek ogłosił porażkę. Dlaczego to robimy? Ponieważ obecnie UE stanowi mechanizm redystrybucji bogactwa na rzecz uprzywilejowanych grup klienckich. Panie Przewodniczący! Wie Pan równie dobrze jak ja, że to nie ma sensu. Był Pan niezwykle skutecznym przywódcą konserwatywnym w Katalonii. Rozumie Pan znaczenie wolnych społeczeństw i wolnych rynków, podobnie jak nasi wyborcy. Pieniądze się kończą. Dochodzimy do punktu, kiedy, tak jak we wspaniałej metaforze George’a Orwella, lud otrząśnie się z tego systemu, tak jak koń strząsa z siebie muchy."@pl16
"Senhor Presidente, não é a primeira vez nesta Assembleia que sinto que, à velocidade de um pião, entrei numa espécie de túnel ou teia no espaço e no tempo que me levou de volta à década de 1970. Aqui estamos num mundo de controlo da indústria pelo Estado, de políticas de preços e rendimentos, de horas de trabalho limitadas e de subvenções a empresas não rentáveis. Não posso fazer mais do que enumerar o que estivemos a votar hoje: subsídios para a SI/Mura na Eslovénia, a Heidelberger Druckmaschinen AG na Alemanha, a indústria automóvel em Wielkopolskie na Polónia, o comércio a retalho em Aragón, Espanha, o sector têxtil na Comunidade Valenciana, em Espanha, o fabrico de produtos de pedra natural na Comunidade Valenciana, em Espanha, a Lear, em Espanha, e a H. Cegielski-Poznan, na Polónia. Na década de 1970, costumávamos falar em reunir os vencedores. O que de facto estamos a fazer aqui é reunir os perdedores. Estamos a fazer com que a UE invista dinheiro onde o mercado livre decretou um fracasso. Por que razão o fazemos? Porque a União Europeia é hoje um mecanismo de redistribuição da riqueza destinada a grupos de clientes favorecidos. Senhor Presidente, sabe tão bem quanto eu que isso é um disparate. O Senhor foi um líder conservador de sucesso na Catalunha. O Senhor entende a importância das pessoas livres e dos mercados livres, assim como os nossos eleitores. O dinheiro está a acabar. Estamos a chegar ao momento em que, como na metáfora magnífica de George Orwell, as pessoas vão sacudir o sistema como um cavalo sacode as moscas."@pt17
"Dle președinte, nu este pentru prima dată în acest hemiciclu când simt că intru într-un continuum spațiu-timp, într-un fel de tunel care mă duce înapoi în anii '70. Trăim într-o lume a controlului de stat asupra industriei, asupra politicilor în materie de prețuri și venituri, asupra orelor de lucru limitate și asupra subvențiilor acordate întreprinderilor neprofitabile. Nu pot decât să citesc lista de vot a ceea ce am votat astăzi: subvenții pentru SI/Mura în Slovenia, pentru Heidelberger Druckmaschinen AG în Germania, pentru industria auto din Wielkopolskie în Polonia, pentru comerțul cu amănuntul în Aragón în Spania, pentru sectorul textil din Comunidad Valenciana în Spania, pentru fabricarea de produse din piatră naturală din Comunidad Valenciana în Spania, pentru Lear în Spania și pentru H. Cegielski-Poznań în Polonia. În anii '70 vorbeam despre faptul de a alege câștigători. Ceea ce facem noi aici este, de fapt, să alegem perdanți. Dorim ca UE să contribuie cu fonduri acolo unde piața liberă a decretat falimentul. De ce procedăm astfel? Pentru că UE este acum un mecanism de redistribuire a bogăției în rândul unor grupuri de clienți favorizați. Dle președinte, știți la fel de bine ca și mine că acest lucru este absurd. Ați fost un lider conservator strălucit în Catalonia. Cunoașteți importanța popoarelor libere și a piețelor libere, la fel cum și votanții dumneavoastră o știu. Rămânem fără bani. Vom ajunge într-un moment în care, ca în metafora minunată a lui George Orwell, oamenii se vor descotorosi de sistem precum un cal care se scutură de muște."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nie po prvýkrát v tomto Parlamente cítim, že som sa dostal do nejakej slučky v časopriestorovom kontinuu, do nejakej deformácie či tunela, ktorý ma vrátil späť do 70. rokov 20. storočia. Nachádzame sa tu vo svete štátnej kontroly priemyslu, cenových a príjmových politík, obmedzeného pracovného času a subvencií neziskovým korporáciám. Nemôžem urobiť nič lepšie ako prečítať hlasovací zoznam toho, o čom sme dnes hlasovali: dotácie podnikom SI/Mura v Slovinsku, Heidelberger Druckmaschinen AG v Nemecku, automobilovému priemyslu v oblasti Wielkopolskie v Poľsku, maloobchodnému predaju v Aragónsku v Španielsku, textilnému odvetviu v regióne Comunidad Valenciana v Španielsku, výrobe produktov z prírodného kameňa v regióne Comunidad Valenciana v Španielsku a podnikom Lear v Španielsku a H. Cegielski-Poznań v Poľsku. V 70. rokoch sme zvykli hovoriť o vyberaní víťazov. Teraz tu vlastne vyberáme porazených. S peniazmi EÚ vstupujeme tam, kde voľný trh nariadil prehru. Prečo to robíme? Pretože EÚ je teraz mechanizmom na prerozdeľovanie bohatstva uprednostňovaným skupinám klientov. Pán predsedajúci, rovnako ako ja dobre viete, že je to nezmysel. V Katalánsku ste boli fantasticky úspešným lídrom konzervatívcov. Rozumiete významu slobodného ľudu a slobodných trhov a rozumejú mu aj naši voliči. Peniaze sa míňajú. Dostávame sa do bodu, keď, ako sa hovorí v skvelej metafore Georgea Orwella, sa ľudia zbavia systému, ako sa kôň zbavuje múch."@sk19
"Gospod predsednik, ni prvič, da se v tej dvorani počutim, kot da bi padli skozi neko zanko v časovno-prostorskem kontinuumu, v neko warp hitrost ali v nek tunel, ki me pelje nazaj v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Smo v svetu, v katerem država obvladuje industrijo ter cenovno in dohodkovno politiko, omejene delovne ure in subvencije neprofitnim korporacijam. Lahko samo preberem na glas seznam glasovanja, o katerem smo danes glasovali: subvencije za SI/Mura v Sloveniji, za Heidelberger Druckmaschinen AG v Nemčiji, za avtomobilsko industrijo v Wielkopolskiju na Poljskem, za trgovino na drobno v Aragónu v Španiji, za tekstilno industrijo v Comunidad Valenciani v Španiji, za Lear v Španiji in za H. Cegielski iz Poznańa na Poljskem. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja smo govorili o izbiranju zmagovalcev. To, kar počnemo danes, je izbiranje poražencev. EU silimo, da z denarjem posreduje tam, kjer se je prosti trg že dokazal kot neuspeh. Zakaj to delamo? Ker je EU zdaj mehanizem za prerazporejanje bogastva privilegiranim skupinam klientov. Gospod predsednik, tako kot jaz dobro veste, da je to nesmisel. Ste izredno uspešen konzervativni vodja v Kataloniji. Razumete pomen svobodnih narodov in prostih trgov, naši volivci pa tudi. Denarja zmanjkuje. Prihajamo v čas, v katerem se bodo ljudje, kot se je odlično metaforično izrazil George Orwell, otresli sistema, kot se konj otrese bolh."@sl20
"Herr talman! Det är inte första gången i kammaren som jag känner att jag har fallit ned i ett hål i en oavbruten rumtid, någon tidsvarp eller tunnel som fört mig tillbaka till 1970-talet. Här befinner vi oss i en värld med statlig kontroll över industri, med pris- och inkomstpolitik, med begränsade arbetstider och med stöd till olönsamma företag. Inget passar bättre i detta läge än att läsa upp omröstningslistan över det som vi har röstat om i dag: stöd till SI/Mura i Slovenien, till Heidelberger Druckmaschinen AG i Tyskland, till bilindustrin i Wielkopolskie i Polen, till detaljhandeln i Aragón i Spanien, till textilsektorn i Comunidad Valenciana i Spanien, till tillverkning av naturliga stenprodukter i Comunidad Valenciana i Spanien, till Lear i Spanien och till H. Cegielski-Poznań i Polen. På 1970-talet brukade man tala om att satsa på rätt häst. Det vi faktiskt gör här är att satsa på förlorarna. Vi gör så att EU går in med pengar till företag som misslyckats på den fria marknaden. Varför gör vi det? För att EU nu är en mekanism för omfördelning av tillgångar till gynnade klientgrupper. Talmannen vet likaväl som jag att detta är nonsens. Han är en oerhört framgångsrik konservativ ledare i Katalonien. Han förstår betydelsen av fria människor och fria marknader, och det göra våra väljare också. Pengarna håller på att ta slut. Vi befinner oss snart i ett läge där folket, liksom i George Orwells storslagna metafor, kommer att göra sig kvitt systemet som en häst skakar av sig flugor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"H. Cegielski-Poznań"13
"SI/Mura"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph