Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.7.2-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, despite increasing efforts to combat trafficking in human beings, this complicated problem continues to flourish and expand across Europe. This is the reason for intensified actions and adequate measures to protect individuals from the practice of trafficking for different purposes, to prosecute traffickers and to provide effective remedies for victims at national and EU level. The current legal framework will effectively deal with complex transnational problems and will coordinate joint efforts at both national and EU level when addressing this profound human rights abuse and a particular form of violence against women. By means of this legal instrument, we make a joint commitment to ensure that women’s rights across Europe are elevated to a priority level, taking into consideration that this wider phenomenon indisputably has a disproportionate impact on women and girls. I would like to point out another important issue which I propose should be included in this piece of legislation. It relates to the socio-economic aspects of this widespread problem with European countries or regions where social and economic inequalities are the most important single cause of trafficking. Thanks to our joint efforts, we have achieved a positive outcome in the provision on the issue related to practices such as illegal adoption. In conclusion, I would strongly highlight that the primary responsibility for combating trafficking rests with the Member States. They should take concrete actions to prevent and suppress trafficking and to protect the human rights of trafficked persons, and should play a greater role in addressing this significant problem."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, bez ohledu na rostoucí úsilí v boji proti obchodování s lidmi tento složitý problém i nadále vzkvétá a expanduje za hranice Evropy. To je důvod pro zintenzivnění kroků a pro odpovídající opatření na ochranu jednotlivců před praxí obchodování prováděnou za různým účelem, pro stíhání pachatelů a poskytování účinné pomoci obětem na úrovni EU. Současný právní rámec bude účinně řešit složité nadnárodní problémy a bude při řešení tohoto vážného porušování lidských práv a zvláštní formy násilí na ženách koordinovat společné úsilí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Tímto právním nástrojem se společně zavazujeme, že zajistíme, aby byla právům žen v Evropě přikládána vysoká důležitost, a to s ohledem na skutečnost, že tento širší jev má nepopiratelně nepoměrný dopad na ženy a dívky. Ráda bych zdůraznila jiné důležité téma a navrhuji, aby bylo do tohoto právního předpisu zahrnuto. Souvisí se socioekonomickými aspekty tohoto problému rozšířeného v evropských zemích nebo regionech, v nichž jsou sociální a ekonomické nerovnosti tou nejdůležitější příčinou obchodování s lidmi. Díky našemu společnému úsilí jsme dosáhli pozitivního výsledku v ustanovení týkajícím se praktik, jako jsou například nelegální adopce. Závěrem bych velmi zdůraznila, že primární odpovědnost za boj proti obchodování s lidmi leží na členských státech. Ty by měly přijmout konkrétní opatření, aby obchodování s lidmi předcházely a potlačovaly ho a aby chránily lidská práva lidí, se kterými je obchodováno, a měly by hrát větší úlohu při řešení tohoto závažného problému."@cs1,1
"Fru formand! Til trods for øgede bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel, fortsætter dette komplicerede problem med at blomstre og brede sig over hele Europa. Det er grunden til de intensiverede aktioner og passende foranstaltninger til at beskytte mennesker mod menneskehandel til forskellige formål, til at retsforfølge menneskehandlere og til at sørge for effektive retsmidler til ofre på nationalt plan og i EU. De aktuelle juridiske rammer skal sikre en effektiv løsning af de komplekse tværnationale problemer og koordinering af de fælles bestræbelser både nationalt og på EU-plan, når denne grove krænkelse af menneskerettighederne og særlige form for vold mod kvinder skal bekæmpes. Ved hjælp af denne retsakt indgår vi en fælles forpligtelse til at sikre, at kvinders rettigheder i hele Europa bliver opprioriteret, idet der tages hensyn til, at dette bredere fænomen uomtvisteligt har en uforholdsmæssigt stor betydning for kvinder og piger. Jeg vil gerne fremhæve et andet vigtigt punkt, som jeg vil foreslå, vi inkluderer i denne lovgivning. Det vedrører de socioøkonomiske aspekter af dette udbredte problem i europæiske lande eller regioner, hvor sociale og økonomiske uligheder er den vigtigste enkelte grund til menneskehandel. Takket være vores fælles bestræbelser har vi opnået et positivt resultat med bestemmelsen om spørgsmålet om forhold som ulovlig adoption. Afslutningsvis vil jeg stærkt understrege, at det primære ansvar for bekæmpelse af menneskehandel ligger hos medlemsstaterne. De bør træffe konkrete foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe menneskehandel og beskytte handlede personers menneskerettigheder og bør spille en større rolle med hensyn til at gøre noget ved dette væsentlige problem."@da2
"Frau Präsidentin, trotz zunehmender Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels floriert dieses komplizierte Problem weiterhin und weitet sich über Europa aus. Dies ist der Grund für intensivierte und entsprechende Maßnahmen, um Individuen vor den Praktiken des Menschenhandels zu verschiedenen Zwecken zu schützen, Menschenhändler strafrechtlich zu verfolgen und den Opfern effektive Rechtsmittel auf nationaler und EU-Ebene zur Verfügung zu stellen. Beim Umgang mit diesem abgrundtiefen Missbrauch der Menschenrechte und einer besonderen Form von Gewalt gegen Frauen wird sich der gegenwärtige Rechtsrahmen der komplexen transnationalen Probleme effektiv annehmen und gemeinsame Bemühungen auf nationaler wie auch EU-Ebene koordinieren. Mittels dieses Rechtsinstruments verpflichten wir uns gemeinsam sicherzustellen, dass die Rechte von Frauen, unter der Berücksichtigung, dass dieses breitere Phänomen unbestreitbar einen unverhältnismäßigen Einfluss auf Frauen und Mädchen hat, europaweit auf eine Prioritätsstufe gehoben werden. Ich möchte gerne auf ein anderes wichtiges Thema hinweisen, dass meiner Meinung nach in diesen Teil der Rechtsvorschriften aufgenommen werden sollte. Es bezieht sich auf die sozioökonomischen Aspekte dieses weitverbreiteten Problems in europäischen Ländern oder Regionen, in denen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten der wichtigste und einzige Grund für den Menschenhandel sind. Dank unserer gemeinsamen Bemühungen haben wir ein positives Ergebnis erzielt bei den Bestimmungen zu dem Thema, das mit Praktiken wie zum Beispiel der illegalen Adoption in Zusammenhang steht. Abschließend möchte ich nachdrücklich betonen, dass die primäre Verantwortung für die Bekämpfung des Menschenhandels bei den Mitgliedstaaten liegt. Sie sollten konkrete Maßnahmen ergreifen, um den Menschenhandel zu verhindern und abzuschaffen und die Menschenrechte verschleppter Personen zu schützen, und sie sollten eine größere Rolle bei der Lösung dieses bedeutenden Problems spielen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, παρά τις αυξημένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το περίπλοκο αυτό πρόβλημα εξακολουθεί να ανθεί και να επεκτείνεται στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να γίνουν εντατικές προσπάθειες και να ληφθούν επαρκή μέτρα για την προστασία των ατόμων από την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων για διάφορους σκοπούς, να ασκηθεί δίωξη στους εμπόρους και να παρασχεθεί αποτελεσματική αποκατάσταση στα θύματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά περίπλοκα διακρατικά προβλήματα και θα συντονίσει κοινές προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την καταπολέμηση αυτής της κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερης μορφής βίας ενάντια των γυναικών. Μέσω αυτού του νομικού μέσου δεσμευόμαστε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μετεξελιχθούν σε προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ευρύτερο φαινόμενο έχει αναμφισβήτητα δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια. Θα ήθελα να επισημάνω ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο προτείνω ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοθέτημα. Συνδέεται με τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές αυτού του ευρέως διαδεδομένου προβλήματος με τις ευρωπαϊκές χώρες ή περιφέρειες όπου υπάρχουν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες να είναι η πλέον σημαντική μοναδική αιτία της εμπορίας ανθρώπων. Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, πετύχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη διάταξη για το θέμα που συνδέεται με πρακτικές όπως η παράνομη υιοθεσία. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω με μεγάλη έμφαση ότι την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων φέρουν τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την πρόληψη και καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και θα πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος."@el10
"Señora Presidenta, a pesar de los esfuerzos cada vez mayores para combatir la trata de seres humanos, este complicado problema continúa prosperando y expandiéndose por Europa. De ahí las acciones redobladas y las medidas adecuadas para proteger a los individuos de la práctica de la trata que se realiza con distintos propósitos, para llevar a juicio a los traficantes y proporcionar remedios eficaces para las víctimas en los Estados y en la UE. El marco jurídico actual se ocupará en efecto de complejos problemas transnacionales y coordinará los esfuerzos conjuntos nacionales y de la UE al abordar este abuso abismal de los derechos humanos y una forma particular de violencia contra las mujeres. Por medio de este instrumento jurídico, nos comprometemos juntos a asegurar que los derechos de las mujeres en Europa se eleven a un nivel prioritario, teniendo en cuenta que, sin ningún género de dudas, este extenso fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Me gustaría señalar otro asunto importante que propongo que se incluya en este texto legislativo. Está relacionado con los aspectos socioeconómicos de este problema generalizado de las regiones o los países europeos en los que las desigualdades sociales y económicas constituyen la causa más significativa de la trata. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, hemos logrado un resultado positivo en la disposición sobre las prácticas como la adopción ilegal. Para concluir, deseo hacer un especial hincapié en que la responsabilidad principal de la lucha contra la trata recae sobre los Estados miembros. Deberían tomar medidas concretas dirigidas a prevenir y suprimir la trata, y a proteger los derechos humanos de sus víctimas, y deberían desempeñar una función más relevante en la resolución de este problema significativo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Hoolimata kasvavatest jõupingutustest inimkaubanduse vastu võitlemisel, areneb ja laieneb see keeruline probleem jätkuvalt kogu Euroopas. Seega on vaja tõhusamat tegevust ja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta inimesi eri eesmärkidel toimuva inimkaubanduse eest, võtta kaubitsejad vastutusele ning tagada ohvritele tulemuslikud õiguskaitsevahendid nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil. Kõnealune õigusraamistik võimaldab tõhusalt lahendada keerulisi riikidevahelisi probleeme ning liikmesriikide ja ELi tasandil kooskõlastada ühiseid jõupingutusi võitluses selle ränga inimõiguste rikkumise ja naiste vastu suunatud vägivalla erivormiga. Me võtame selle õigusaktiga ühiselt kohustuse tagada, et naiste õigused tõusevad kogu Euroopas tähtsamale kohale, võttes arvesse, et sellel laiemal nähtusel on vaieldamatult ebaproportsionaalselt suur mõju naistele ja tüdrukutele. Tahan juhtida tähelepanu veel ühele olulisele küsimusele, mida minu arvates tuleks selles õigusaktis käsitleda. See on seotud selle laialdaselt levinud probleemi sotsiaal-majanduslike aspektidega neis Euroopa riikides või piirkondades, kus sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus on inimkaubanduse kõige määravam põhjus. Tänu meie ühistele jõupingutustele oleme saavutanud positiivse tulemuse sätte osas, mis käsitleb sellist tegevust nagu ebaseaduslik lapsendamine. Kokkuvõtteks tahan rõhutada, et esmane vastutus inimkaubanduse vastu võitlemise eest lasub liikmesriikidel. Liikmesriigid peaksid võtma konkreetseid meetmeid, et hoida ära ja tõkestada inimkaubandust ning kaitsta ohvrite inimõigusi, ja neil peaks selle suure probleemi lahendamisel olema suurem roll."@et5
"Arvoisa puhemies, vaikka ihmiskauppaa pyritään torjumaan enenevässä määrin, tämä monitahoinen ongelma jatkaa kukoistustaan ja leviämistään Euroopassa. Siksi meidän on tehostettava toimia ja toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä yksilöiden suojelemiseksi eri tarkoituksiin käytävältä ihmiskaupalta, ihmiskaupan harjoittajien panemiseksi syytteeseen ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen tarjoamiseksi uhreille jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Nykyisellä oikeuskehyksellä puututaan tehokkaasti monimutkaisiin rajat ylittäviin ongelmiin ja koordinoidaan jäsenvaltioissa ja EU:ssa yhteisiä toimia, joilla pyritään puuttumaan tähän vakavaan ihmisoikeusloukkaukseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan erityiseen muotoon. Tämän oikeusvälineen myötä sitoudumme varmistamaan yhdessä, että naisten oikeudet asetetaan koko Euroopassa etusijalle, sillä ilmiö kaikessa laajuudessaan koskettaa kiistatta suhteettoman voimakkaasti juuri naisia ja tyttöjä. Haluan tuoda esiin toisen tärkeän seikan, joka pitäisi mielestäni sisällyttää tähän säädökseen. Se koskee tämän laaja-alaisen ongelman sosioekonomisia näkökohtia Euroopan maissa ja alueilla, joissa suurin yksittäinen ihmiskaupan syy on sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Olemme yhteisten toimiemme ansiosta päässeet hyvään lopputulokseen käsitellessämme säännöstä, joka koskee laittoman adoption kaltaisia käytäntöjä. Haluan lopuksi korostaa voimakkaasti, että jäsenvaltiot ovat päävastuussa ihmiskaupan torjunnasta. Niiden pitäisi toteuttaa konkreettisia toimia ehkäistäkseen ihmiskauppaa ja suojellakseen sen uhreiksi joutuneiden henkilöiden ihmisoikeuksia ja toteuttaa merkittävämpiä toimia puuttuakseen tähän suureen ongelmaan."@fi7
"Madame la Présidente, malgré l’intensification de la lutte contre la traite des êtres humains, ce phénomène continue à se développer et se propage à travers l’Europe. Nous devons donc redoubler d’efforts et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les citoyens de trafics en tous genres, pour punir les auteurs et donner aux victimes des voies de recours efficaces au niveau national et européen. Le cadre juridique actuel permettra de traiter efficacement des problèmes transnationaux complexes et de coordonner les efforts aux niveaux national et européen, pour lutter contre cette terrible violation des droits de l’homme et contre une forme particulière de violence infligée aux femmes. Par cet instrument juridique, nous nous engageons ensemble à accorder une place prioritaire aux droits des femmes, en Europe, sans oublier que ce phénomène plus vaste a, sans conteste, un effet disproportionné sur les femmes et les jeunes filles. Il me semble qu’un autre élément doit être inclus dans la directive. Il porte sur les aspects socio-économiques de ce délit très répandu, dans des pays et des régions d’Europe où les inégalités sociales et économiques sont la cause majeure de la traite. Grâce à nos efforts conjugués, nous avons progressé dans la lutte contre des pratiques telles que les adoptions clandestines. Pour conclure, j’insiste fortement sur le fait que la responsabilité première de la lutte contre la traite incombe aux États membres. Ceux-ci devraient prendre des mesures concrètes pour prévenir et abolir la traite des personnes, ainsi que des mesures de défense des droits des victimes. Les États membres devraient participer plus activement à la lutte contre ce problème majeur."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében tett, fokozódó erőfeszítések ellenére továbbra is fennáll, és Európa-szerte terjed ez a bonyolult probléma. Ez az oka annak, hogy fokozódnak azok a fellépések és megfelelő intézkedések, amelyek célja, hogy az egyéneket megvédjék a különböző célú emberkereskedelemtől, hogy büntetőeljárást indítsanak az emberkereskedők ellen, és hogy hatékony jogorvoslatot biztosítsanak az áldozatok számára mind nemzeti, mind uniós szinten. A jelenlegi jogi keret sikeresen meg fog küzdeni a bonyolult, határokon átnyúló problémákkal, és mind nemzeti, mind uniós szinten össze fogja hangolni a közös erőfeszítéseket, amikor az emberi jogokkal való súlyos visszaéléssel, különösen egyfajta, a nők ellen irányuló erőszakkal foglalkozik. E jogi eszköz révén közös kötelezettséget vállalunk arra, hogy a nők jogainak védelmét Európa-szerte prioritásként kezeljék, figyelembe véve, hogy ez a szélesebb körben tapasztalható jelenség vitathatatlanul aránytalan hatást gyakorol a nőkre és a lányokra. Rá kívánok mutatni egy másik fontos problémára is, amelynek jelen jogszabályba való belefoglalását javasolom. E széles körben elterjedt probléma azon európai országokat vagy régiókat érintő társadalmi-gazdasági szempontjaival kapcsolatos, ahol a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek jelentik az emberkereskedelem legfontosabb okát. A közös erőfeszítéseinknek köszönhetően pozitív eredményt értünk el az illegális örökbefogadást és hasonló gyakorlatokat érintő problémáról szóló rendelkezésben. Végezetül határozottan aláhúznám, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem elsősorban a tagállamok felelőssége. Konkrét intézkedéseket kellene tenniük az emberkereskedelem megelőzése és megszüntetése, valamint az emberkereskedelem áldozatául esett személyek emberi jogainak védelme érdekében, és nagyobb szerepet kellene, hogy vállaljanak e fontos probléma kezelésében."@hu11
"Signora Presidente, malgrado l’intensificarsi degli sforzi per combattere la tratta di esseri umani, questo fenomeno complesso continua a prosperare e a diffondersi in tutta Europa. È questa la ragione alla base di interventi più frequenti e della promozione di misure adeguate per proteggere le persone dai traffici di qualsiasi natura, per perseguire penalmente i trafficanti e per offrire alle vittime rimedi efficaci a livello nazionale e comunitario. Il quadro giuridico attuale potrà gestire in maniera efficace la complessità delle questioni transnazionali e potrà coordinare gli sforzi congiunti a livello sia nazionale sia comunitario quando si occuperà di questo gravissimo abuso dei diritti umani e di una forma particolare di violenza contro le donne. Questo strumento giuridico ci consente di assumere un impegno comune per assicurarci che i diritti delle donne in tutta Europa assumano valenza prioritaria, considerato che questo fenomeno così vasto esercita un impatto incontestabilmente maggiore sulle donne e sulle ragazze. Mi preme sottolineare un’altra questione importante che propongo di integrare in quest’atto legislativo. Riguarda gli aspetti socioeconomici di questo problema diffuso in paesi o regioni europee in cui le disparità sociali ed economiche rappresentano la causa unica più importante all’origine dei traffici. Grazie agli sforzi congiunti, abbiamo raggiunto un risultato positivo con la disposizione sulla questione correlata a pratiche quali l’adozione illegale. In conclusione, vorrei ribadire con fermezza che la responsabilità principale della lotta ai traffici spetta agli Stati membri. Dovrebbero adottare provvedimenti concreti per prevenire e sradicare la tratta di esseri umani e proteggere i diritti umani delle vittime, oltre a ricoprire un ruolo più attivo nell’affrontare questo grave problema."@it12
"Ponia pirmininke, nepaisant to, kad kovos su prekyba žmonėmis srityje dedama vis daugiau pastangų, ši sudėtinga problema tebetarpsta ir plinta po visą Europą. Todėl būtina imtis aktyvesnės veiklos ir priimti tinkamas priemones, kad galėtume apsaugoti asmenis nuo įvairiais tikslais vykdomos prekybos žmonėmis, persekioti prekeivius žmonėmis baudžiamąja tvarka ir veiksmingai ginti aukų teises valstybių narių ir ES lygmeniu. Ši direktyva padės mums veiksmingai spręsti sudėtingas tarpvalstybines problemas ir derinti bendrą veiklą valstybių narių ir ES lygmeniu kovojant su šiuo šiurkščiu žmogaus teisių pažeidimu ir ypatingos rūšies smurtu prieš moteris. Naująja teisine priemone bendrai įsipareigojame užtikrinti, kad moterų teisių apsaugai visoje Europoje būtų skiriamas prioritetinis dėmesys atsižvelgiant į tai, kad šis plačiai išplitęs reiškinys, be jokių abejonių, neproporcingai paveikia būtent moteris ir merginas. Norėčiau atkreipti dėmesį dar į vieną svarbų klausimą, kurį siūlau įtraukti į šį teisės aktą. Jis susijęs su socialiniais ir ekonominiais šios plačiai išplitusios problemos aspektais Europos šalyse ar regionuose, kuriuose socialiniai ir ekonominiai netolygumai yra svarbiausia pavienė prekybos žmonėmis priežastis. Bendromis pastangomis mums pavyko pasiekti teigiamą rezultatą ir įtraukti į tekstą nuostatą, kurioje kalbama apie tokią praktiką, kaip, pvz., neteisėtas įvaikinimas. Baigdama norėčiau labai pabrėžti, kad pagrindinė atsakomybė kovojant su prekyba žmonėmis tenka valstybėms narėms. Jos turėtų imtis konkrečių priemonių, kad būtų užkirstas kelias prekybai žmonėmis, sustabdytas šio reiškinio plitimas ir užtikrinta prekybos žmonėmis aukų teisių apsauga, ir atlikti svarbesnį vaidmenį sprendžiant šią didelę problemą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Lai gan pieaug centieni apkarot cilvēku tirdzniecību, šī kompleksā problēma turpina plaukt un izplatīties visā Eiropā. Tāpēc ir nepieciešamas pastiprinātas darbības un atbilstoši pasākumi, lai pasargātu personas no cilvēku tirdzniecības prakses, kas tiek īstenota ar dažādiem nolūkiem, lai ierosinātu lietas pret cilvēku tirgotājiem un upuriem nodrošinātu efektīvus aizsardzības līdzekļus dalībvalstu un ES līmenī. Pašlaik spēkā esošā tiesiskā sistēma spēs efektīvi risināt kompleksas starptautiskas problēmas un koordinēt kopīgos centienus gan dalībvalstu, gan arī ES līmenī, kad pievērsīsies šim fundamentālajam cilvēktiesību pārkāpšanas jautājumam un īpaša veida vardarbībai pret sievietēm. Ar šo juridisko dokumentu mēs uzņemamies kopīgas saistības nodrošināt, ka sieviešu tiesībām visā Eiropā tiek piešķirta prioritāte, ņemot vērā, ka šai izplatītajai parādībai nenoliedzami ir nesamērīga ietekme uz sievietēm un meitenēm. Es vēlētos norādīt vēl uz citu svarīgu jautājumu, kuru ierosinu iekļaut šajā tiesību aktā. Tas attiecas uz plaši izplatītās problēmas sociāli ekonomiskiem aspektiem Eiropas valstīs vai reģionos, kur sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība ir paši svarīgākie cilvēku tirdzniecības cēloņi. Pateicoties mūsu kopīgajām pūlēm, mēs esam panākuši pozitīvu iznākumu, izstrādājot tiesību normu attiecībā uz tādām darbībām kā nelegālā adopcija. Nobeigumā es vēlētos stipri uzsvērt, ka par cilvēku tirdzniecības apkarošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Tām ir jākoncentrē savas darbības, lai novērstu un apspiestu cilvēku tirdzniecību un aizsargātu no cilvēku tirdzniecības cietušo personu cilvēktiesības, un daudz vairāk jāiesaistās šīs nopietnās problēmas risināšanā."@lv13
"Madam President, despite increasing efforts to combat trafficking in human beings, this complicated problem continues to flourish and expand across Europe. This is the reason for intensified actions and adequate measures to protect individuals from the practice of trafficking for different purposes, to prosecute traffickers and to provide effective remedies for victims at national and EU level. The current legal framework will effectively deal with complex transnational problems and will coordinate joint efforts at both national and EU level when addressing this profound human rights abuse and a particular form of violence against women. By means of this legal instrument, we make a joint commitment to ensure that women’s rights across Europe are elevated to a priority level, taking into consideration that this wider phenomenon indisputably has a disproportionate impact on women and girls. I would like to point out another important issue which I propose should be included in this piece of legislation. It relates to the socio-economic aspects of this widespread problem with European countries or regions where social and economic inequalities are the most important single cause of trafficking. Thanks to our joint efforts, we have achieved a positive outcome in the provision on the issue related to practices such as illegal adoption. In conclusion, I would strongly highlight that the primary responsibility for combating trafficking rests with the Member States. They should take concrete actions to prevent and suppress trafficking and to protect the human rights of trafficked persons, and should play a greater role in addressing this significant problem."@mt15
"Madam President, despite increasing efforts to combat trafficking in human beings, this complicated problem continues to flourish and expand across Europe. This is the reason for intensified actions and adequate measures to protect individuals from the practice of trafficking for different purposes, to prosecute traffickers and to provide effective remedies for victims at national and EU level. The current legal framework will effectively deal with complex transnational problems and will coordinate joint efforts at both national and EU level when addressing this profound human rights abuse and a particular form of violence against women. By means of this legal instrument, we make a joint commitment to ensure that women’s rights across Europe are elevated to a priority level, taking into consideration that this wider phenomenon indisputably has a disproportionate impact on women and girls. I would like to point out another important issue which I propose should be included in this piece of legislation. It relates to the socio-economic aspects of this widespread problem with European countries or regions where social and economic inequalities are the most important single cause of trafficking. Thanks to our joint efforts, we have achieved a positive outcome in the provision on the issue related to practices such as illegal adoption. In conclusion, I would strongly highlight that the primary responsibility for combating trafficking rests with the Member States. They should take concrete actions to prevent and suppress trafficking and to protect the human rights of trafficked persons, and should play a greater role in addressing this significant problem."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Mimo coraz większych wysiłków na rzecz walki z handlem ludźmi, proceder ten kwitnie, stanowiąc coraz bardziej złożony problem w całej Europie. Stąd konieczność podjęcia wzmożonych działań i zapewnienia odpowiednich środków ochrony obywateli przed handlem ludźmi do różnych celów, konieczność ścigania handlarzy oraz wprowadzenia skutecznych środków zaradczych na rzecz ofiar na szczeblu UE i krajowym. Obecne ramy prawne skutecznie rozwiążą złożone problemy międzynarodowe oraz pozwolą skoordynować wspólne wysiłki ukierunkowane na rozwiązanie problemu tych daleko idących nadużyć w obszarze praw człowieka i szczególnej formy przemocy wobec kobiet zarówno na szczeblu krajowym, jak i na skalę całej UE. Za sprawą tego instrumentu prawnego wspólnie zobowiązujemy się do nadania priorytetowego znaczenia prawom kobiet w Europie, uwzględniając fakt, że to szeroko zakrojone zjawisko ma bezdyskusyjnie nieproporcjonalny wpływ na kobiety i dziewczęta. Chciałabym zwrócić uwagę na inną ważną sprawę, którą proponuję uwzględnić w danym elemencie prawodawstwa. Dotyczy ona społeczno-ekonomicznych aspektów tego powszechnego problemu w krajach lub regionach europejskich, w których nierówności społeczne i ekonomiczne stanowią najważniejszą i jedyną przyczynę handlu ludźmi. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wypracowaliśmy pozytywne rozwiązanie problemu związanego z takimi praktykami jak nielegalna adopcja. Na koniec chcę zdecydowanie podkreślić, że odpowiedzialność za walkę z handlem ludźmi spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. Powinny one podjąć konkretne działania, aby zapobiegać handlowi ludźmi i wyeliminować ten proceder, jak również aby chronić prawa człowieka w przypadku ofiar takiego handlu, odgrywając tym samym większą rolę w rozwiązaniu tego ważnego problemu."@pl16
"Senhora Presidente, apesar de haver esforços cada vez maiores em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos, este complicado problema continua a florescer e a expandir-se por toda a Europa. É isso que justifica uma intensificação das acções e medidas adequadas para proteger indivíduos contra a prática de tráfico para diferentes fins, para perseguir os traficantes e para proporcionar soluções eficazes às vítimas, a nível nacional e a nível da UE. O actual quadro jurídico irá efectivamente lidar com problemas transnacionais complexos e irá coordenar esforços conjuntos, quer a nível nacional, quer a nível da UE, ao fazer face a este profundo abuso dos direitos humanos e a esta forma particular de violência contra as mulheres. Com este instrumento jurídico, assumimos um compromisso conjunto de assegurar que os direitos das mulheres em toda a Europa sejam elevados a um nível prioritário, tendo em conta que este fenómeno mais vasto tem, inquestionavelmente, um impacto desproporcionado nas mulheres e nas jovens. Gostaria de salientar outra questão importante, que proponho seja incluída neste acto legislativo. Diz respeito aos aspectos socioeconómicos deste problema generalizado, com países ou regiões europeus onde as desigualdades sociais e económicas são a causa singular mais importante de tráfico. Graças aos nossos esforços conjuntos, alcançámos um resultado positivo na disposição relativa à questão de práticas como a adopção ilegal. A concluir, salientaria vivamente que a responsabilidade pela luta contra o tráfico é primariamente dos Estados-Membros. Estes devem adoptar acções concretas para prevenir e eliminar o tráfico e para proteger os direitos humanos das pessoas vítimas de tráfico e devem desempenhar um papel mais importante na resolução deste significativo problema."@pt17
"Dnă președintă, în ciuda eforturilor din ce în ce mai mari de a combate traficul de persoane, această problemă complicată continuă să înflorească și să se extindă în toată Europa. Acesta este motivul pentru o intensificare a acțiunilor și măsurilor adecvate destinate să protejeze cetățenii împotriva traficului în diferite scopuri, să aducă traficanții în fața justiției și să ofere victimelor căi de atac eficiente la nivel național și european. Actualul cadru juridic va aborda în mod eficient problemele transnaționale complexe și va coordona eforturile colective atât la nivel național, cât și la nivel european, în momentul abordării acestui grav abuz împotriva drepturilor omului, în special a acestei forme de violență împotriva femeilor. Cu ajutorul acestui instrument juridic, ne asumăm împreună angajamentul de a garanta că drepturile femeilor din întreaga Europă devin o prioritate, luând în considerare că acest fenomen extins are în mod indiscutabil un impact disproporționat asupra femeilor și fetelor. Aș dori să scot în evidență o altă chestiune importantă pe care propun să o includem în acest act legislativ. Este vorba de aspectele socio-economice ale acestei probleme larg răspândite în țările sau regiunile europene unde inegalitățile sociale și economice reprezintă cea mai importantă cauză a traficului de persoane. Mulțumită eforturilor noastre concertate, am obținut un rezultat pozitiv prin prevederea legată de anumite practici cum ar fi adopția ilegală. În concluzie, țin în mod special să subliniez faptul că responsabilitatea principală în combaterea traficului de persoane cade în sarcina statelor membre. Acestea ar trebui să întreprindă acțiuni concrete de prevenire și suprimare a traficului și de protejare a drepturilor persoanelor traficate și ar trebui să joace un rol mai activ în abordarea acestei probleme importante."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, napriek stúpajúcemu úsiliu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi tento komplikovaný problém aj naďalej prekvitá a rozširuje sa po celej Európe. To je dôvodom zintenzívnenia činnosti a prijatia primeraných opatrení na ochranu osôb pred praktikami obchodovania s ľuďmi na rôzne účely, na trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a na zavedenie účinných nápravných opatrení pre obete na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ. Súčasný právny rámec bude účinne riešiť zložité nadnárodné problémy a koordinovať spoločné úsilie na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ pri riešení tohto závažného porušovania ľudských práv a špeciálnej formy násilia na ženách. Prostredníctvom tohto právneho nástroja sa spoločne zaväzujeme zaistiť, aby boli práva žien v celej Európe pozdvihnuté na prioritnú úroveň, pričom berieme do úvahy, že tento širší fenomén má nepochybne neúmerný dosah na ženy a dievčatá. Chcela by som upozorniť aj na inú dôležitú otázku, ktorá by sa, ako navrhujem, mala stať súčasťou tohto právneho predpisu. Týka sa sociálno-ekonomických aspektov tohto rozšíreného problému európskych krajín či regiónov, v ktorých sú sociálna a hospodárska nerovnosť najdôležitejšími príčinami obchodovania s ľuďmi. Vďaka spoločnému úsiliu sme dosiahli pozitívny výsledok, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa praktík, ako je napríklad nelegálna adopcia. Na záver by som chcela jasne zdôrazniť, že hlavnú zodpovednosť za boj proti obchodovaniu s ľuďmi nesú aj naďalej členské štáty. Mali by prijímať konkrétne opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a jeho potláčanie a na ochranu ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi a mali by zohrávať dôležitejšiu úlohu pri riešení tohto významného problému."@sk19
". – Gospa predsednica, kljub čedalje večjim prizadevanjem za boj proti trgovini z ljudmi, se ta zapleten problem še naprej razrašča in širi po Evropi. To je razlog za okrepljena dejanja in ustrezne ukrepe za zaščito posameznikov pred trgovino z ljudmi za različne namene, za preganjanje trgovcev z ljudmi in za zagotavljanje učinkovitih popravnih ukrepov za žrtve na nacionalni ravni in na ravni EU. Sedanji pravni okvir bo učinkovito reševal večplastne mednarodne probleme in uskladil skupna prizadevanja tako na nacionalni ravni kot na ravni EU, ko bo obravnaval to hudo zlorabo človekovih pravic in posebno obliko nasilja nad ženskami. S pomočjo tega pravnega instrumenta dajemo skupno zavezo, da bomo zagotovili, da bodo pravice žensk po vsej Evropi postavljene na prednostno raven ob upoštevanju, da ima ta širši problem nedvomno nesorazmeren vpliv na ženske in deklice. Želela bi poudariti še eno pomembno vprašanje in predlagam, da se ga vključi v ta del zakonodaje. Gre za socialno-ekonomske vidike tega razširjenega problema v evropskih državah in regijah, kjer so socialne in ekonomske neenakosti najpomembnejši in edini vzrok trgovine z ljudmi. Zahvaljujoč našim skupnim prizadevanjem smo dosegli pozitiven rezultat z določbo o vprašanju, povezanem s praksami, kot je nezakonita posvojitev. Na koncu bi rada posebej poudarila, da so za boj proti trgovini z ljudmi v prvi vrsti odgovorne države članice. Te bi morale sprejeti jasne ukrepe za preprečevanje in zaustavitev trgovine z ljudmi ter varstvo človekovih pravic oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi, večjo vlogo pa bi morale igrati tudi pri obravnavanju tega pomembnega problema."@sl20
". Fru talman! Trots ökade ansträngningar för att bekämpa människohandeln fortsätter detta problem att frodas och växa över hela Europa. Det är anledningen till ett intensifierat agerande och adekvata åtgärder för att skydda enskilda individer från utövandet av människohandel i olika syften, för att åtala människohandlare och erbjuda effektiva utvägar till offer på nationell och europeisk nivå. Med den befintliga rättsliga ramen kan komplicerade transnationella problem hanteras och gemensamma ansträngningar samordnas på både nationell och europeisk nivå vid hantering av detta djupgående brott mot de mänskliga rättigheterna och den särskilda formen av våld mot kvinnor. Med detta rättsliga instrument gör vi ett gemensamt åtagande för att se till att kvinnors rättigheter över hela Europa upphöjs till en prioritering och att hänsyn tas till att detta spridda fenomen obestridligen drabbar kvinnor och flickor i oproportionerligt hög grad. Jag vill framhålla en annan viktig punkt som jag anser bör inkluderas i denna lagstiftning. Den rör de socioekonomiska aspekterna av detta utbredda problem i europeiska länder och regioner där sociala och ekonomiska ojämlikheter är den enskilda största orsaken till människohandel. Tack vare våra gemensamma ansträngningar har vi nått ett verkligt resultat i fråga om bestämmelsen om den fråga som relaterar till verksamhet som olagliga adoptioner. Slutligen vill jag eftertryckligen betona att det huvudsakliga ansvaret för bekämpandet av människohandel ligger hos medlemsstaterna. De bör vidta konkreta åtgärder för att förebygga och stävja människohandel och för att skydda offrens mänskliga rättigheter, och de bör spela en mer betydelsefull roll när det gäller att ta itu med detta stora problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonija Parvanovová,"19
"Antonyia Parvanova,"18,20,15,1,14,16,11,3,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph