Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.6.2-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Biorąc pod uwagę proponowane zmiany, łatwo zauważyć, że przedmiotowa dyrektywa jest jedną z pierwszych inicjatyw zmierzających do osiągnięcia tych ważnych celów. Należy nie tylko nie dopuścić do tego, aby ofiary przemocy mogły doznać krzywdy ze strony sprawcy w swoim kraju, lecz także objąć je środkami ochronnymi tego rodzaju na terytorium całej Unii Europejskiej. Z tego względu należy popierać stanowisko sprawozdawczyń. Należy też zauważyć, że zakres inicjatywy jest szeroki, celowo szeroki. Chociaż większość obowiązujących nakazów ochrony dotyczy kobiet będących ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią, inicjatywa może objąć wszystkie ofiary przemocy – dzieci i dorosłych obojga płci, o ile sprawca został zidentyfikowany. W tym kontekście w programie sztokholmskim stwierdzono, że ofiary przestępstw, w tym terroryzmu, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lub są szczególnie podatne na zagrożenia – np. osoby narażone na powtarzające się akty przemocy w bliskich związkach, ofiary przemocy uwarunkowanej płcią lub osoby, które padają ofiarą innych rodzajów przestępstw w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, ani rezydentami – potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony prawnej. W związku z powyższym europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw, w tym handlu ludźmi, ofiar okaleczenia żeńskich narządów płciowych, małżeństw zawartych pod przymusem, zabójstw honorowych, kazirodztwa oraz innych tego typu przypadków. Dlatego należy popierać tę inicjatywę i w pełni popieram sprawozdawczynie."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, když vezmeme v úvahu předložené pozměňovací návrhy, není pochyb o tom, že příslušná směrnice je jednou z prvních iniciativ, jejichž záměrem je dosáhnout těchto důležitých cílů. Měli bychom zajistit, aby oběti násilí byly nejen v bezpečí a chráněny před další újmou ve své vlastní zemi, ale aby také mohly požívat takovýchto ochranných opatření v celé Evropské unii. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že bychom měli podpořit postoj zpravodajky. Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti. I když se většina vydaných ochranných příkazů týká žen, které jsou oběťmi násilí na základě pohlaví, iniciativa může zahrnovat všechny oběti násilí – děti a dospělé osoby obou pohlaví za předpokladu, že byl pachatel identifikován. V této souvislosti Stockholmský program konstatuje, že nejzranitelnější oběti zločinů, včetně obětí terorismu, které jsou vystaveny zvláště kritickým situacím – například osoby, jež jsou obětí opakovaného násilí v úzkých svazcích, osoby, které se stanou obětí násilí na základě pohlaví, nebo osoby, které se stanou obětí jiných druhů trestných činů v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky ani v něm nemají bydliště –, potřebují zvláštní podporu a právní ochranu. V souvislosti s tím, co bylo řečeno výše, by se měl evropský ochranný příkaz vztahovat na všechny oběti zločinů, včetně obětí obchodu s lidmi, obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu nebo jiných zločinů tohoto typu. Tato iniciativa by tedy měla být podpořena a já plně zpravodajku podporuji."@cs1
"Hr. formand! Når man tager de foreslåede ændringsforslag i betragtning, er der ingen tvivl om, at det pågældende direktiv er et af de første initiativer, som sigter mod at nå disse vigtige mål. Vi bør ikke blot sørge for, at ofrene for vold sikres mod at blive gjort yderligere fortræd i deres eget land, men også at de bliver omfattet af disse beskyttelsesforanstaltninger i hele EU. Jeg mener derfor, at vi bør tilslutte os ordførerens holdning. Det bør desuden bemærkes, at initiativet bevidst har et bredt anvendelsesområde. Selv om hovedparten af de beskyttelsesordrer, der udstedes, vedrører kvinder, der er ofre for kønsbaseret vold, kan initiativet omfatte alle voldsofre, det være sig børn og voksne af begge køn, forudsat at gerningsmanden er blevet identificeret. I denne forbindelse anføres det i Stockholmprogrammet, at de ofre for forbrydelser, herunder terror, som er mest sårbare, eller som befinder sig i særligt udsatte situationer, som f.eks. personer, der udsættes for gentagne tilfælde af vold i tætte forhold, ofre for kønsbaseret vold eller personer, der bliver ofre for andre former for forbrydelser i en medlemsstat, hvori de ikke er statsborgere eller bosiddende, har brug for særlig støtte og juridisk beskyttelse. I forbindelse med det ovenstående bør den europæiske beskyttelsesordre finde anvendelse på ofre for alle forbrydelser, herunder menneskehandel, ofre for kvindelig omskæring, tvangsægteskaber, æresdrab, incest og andre forbrydelser af denne art. Derfor bør dette initiativ støttes, og jeg giver ordføreren min fulde støtte."@da2
"Herr Präsident, unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge herrscht Einigkeit darüber, dass die betreffende Richtlinie eine der ersten Initiativen zum Erreichen dieser wichtigen Ziele darstellt. Wir sollten nicht nur sicherstellen, dass die Gewaltopfer in ihrem eigenen Land vor weiterem Leid sicher sind, sondern auch europaweit von solchen Schutzmaßnahmen profitieren. Deshalb glaube ich, dass wir den Standpunkt der Berichterstatterin unterstützen sollten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Initiative mit Absicht weit gefasst ist. Auch wenn sich die meisten der erlassenen Schutzanordnungen auf Frauen beziehen, die Opfer geschlechterspezifischer Gewalt wurden, ist die Initiative in der Lage, alle Gewaltopfer zu schützen – Kinder und Erwachsene beider Geschlechter, sofern der Täter identifiziert worden ist. Vor diesem Hintergrund besagt das Stockholmer Programm, dass die Opfer von Straftaten, einschließlich Terrorismus, die besonders schutzbedürftig sind oder sich in besonders gefährdeten Situationen befinden, wie beispielsweise Personen, die wiederholter Gewalt in nahen Beziehungen ausgesetzt sind, Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt oder Personen, die Opfer anderer Arten von Straftaten in einem Mitgliedstaat werden, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen oder in dem sie nicht ihren Wohnsitz haben, der besonderen Unterstützung und des besonderen rechtlichen Schutzes bedürfen. Im Zusammenhang mit den vorgenannten Punkten sollte die Europäische Schutzanordnung für die Opfer sämtlicher Arten von Straftaten gelten, einschließlich Menschenhandel, Genitalverstümmelung, Zwangsehen, Ehrenmorde, Inzest und andere ähnliche Straftaten. Aus diesem Grund sollte diese Initiative befürwortet werden, und damit möchte ich der Berichterstatterin meine uneingeschränkte Unterstützung aussprechen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες τροπολογίες, δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι η εν λόγω οδηγία είναι μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των σημαντικών στόχων. Πρέπει να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι τα θύματα της βίας είναι ασφαλή από περαιτέρω βλάβες στη χώρα τους, αλλά και ότι απολαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε τη θέση των εισηγητριών. Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι η πρωτοβουλία έχει σκόπιμα ευρύ πεδίο εφαρμογής. Αν και η πλειονότητα των εντολών προστασίας που εκδίδονται αφορούν τις γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου, η πρωτοβουλία μπορεί να καλύψει όλα τα θύματα της βίας -παιδιά και ενήλικες και των δύο φύλων, με την προϋπόθεση ότι ο δράστης έχει εντοπιστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ορίζει ότι τα θύματα εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, που είναι πιο ευάλωτα ή που βρίσκονται σε ιδιαίτερα εκτεθειμένες καταστάσεις, όπως τα άτομα που υφίστανται επανειλημμένως βία σε στενές σχέσεις, θύματα της βίας λόγω φύλου ή τα πρόσωπα που πέφτουν θύματα άλλων μορφών εγκλημάτων σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι, χρειάζονται ειδική υποστήριξη και νομική προστασία. Κατόπιν τούτων, η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας πρέπει να ισχύει για τα θύματα όλων των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, των θυμάτων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων των γυναικών, των αναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων τιμής, της αιμομιξίας και άλλων εγκλημάτων αυτού του τύπου. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει συνεπώς να υποστηριχθεί, και εγώ παρέχω την πλήρη στήριξή μου στις εισηγήτριες."@el10
"Mr President, taking the proposed amendments into account, there is no mistaking the fact that the directive in question is one of the first initiatives aimed at achieving these important goals. We should ensure not only that the victims of violence are safe from further harm in their own country, but also that they benefit from such protection measures throughout the European Union. For this reason, I believe that we should support the rapporteur’s position. It should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope. Although the majority of protection orders issued relate to women who are victims of gender-based violence, the initiative can cover all victims of violence – children and adults of both sexes, provided the perpetrator has been identified. In this context, the Stockholm Programme states that the victims of crime, including terrorism, who are most vulnerable or who find themselves in particularly exposed situations, such as persons subjected to repeated violence in close relationships, victims of gender-based violence or persons who fall victim to other types of crimes in a Member State of which they are not nationals or residents, are in need of special support and legal protection. In connection with the above, the European Protection Order should apply to the victims of all crimes, including human trafficking, the victims of female genital mutilation, forced marriages, honour killings, incest and other crimes of this type. This initiative should therefore be supported, and I lend my full support to the rapporteur."@en4
"Señor Presidente, teniendo en cuenta las propuestas de enmienda, es innegable que la Directiva en cuestión es una de las primeras iniciativas encaminadas a lograr estos objetivos tan importantes. Debemos garantizar no solo que las víctimas de violencia no sufran más daños en su propio país, sino también que se beneficien de esas medidas de protección en toda la Unión Europea. Por este motivo, creo que debemos apoyar la postura de la ponente. Asimismo, hay que señalar que la iniciativa tiene, deliberadamente, un amplio alcance. Aunque la mayoría de las órdenes de protección dictadas están relacionadas con las mujeres víctimas de violencia de género, la iniciativa puede abarcar a todas las víctimas de violencia —niños y adultos de ambos sexos, siempre que se haya identificado al autor—. En este contexto, el Programa de Estocolmo afirma que las víctimas de delitos, incluido el terrorismo, que son más vulnerables o que se encuentran en situaciones particularmente expuestas, como aquellas sujetas a una violencia repetida en las relaciones personales, las víctimas de violencia de género o las víctimas de otros tipos de delitos en un Estado miembro del cual no son nacionales o residentes, necesitan un apoyo especial y protección jurídica. En relación con lo anterior, la orden europea de protección debe aplicarse a las víctimas de todos los delitos, incluidos la trata de seres humanos, las víctimas de mutilaciones genitales femeninas, de bodas forzosas, homicidios por defender el honor, incestos y otros delitos de este tipo. Por lo tanto, se debe respaldar esta iniciativa, y presto todo mi apoyo a la ponente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Võttes arvesse esitatud muudatusettepanekuid, ei ole kahtlustki, et kõne all olev direktiiv on üks esimestest ettevõtmistest, mille eesmärk on nende oluliste eesmärkide täitmine. Peaksime tagama, et vägivallaohvrid ei oleks edasise kahju eest kaitstud üksnes oma koduriigis, vaid et nad saaksid kaitsemeetmetest kasu kogu Euroopa Liidus. Seepärast peame minu arvates toetama raportööri seisukohta. Samuti tuleks märkida, et direktiivil on teadlikult lai kohaldamisala. Kuigi enamik väljastatud lähenemiskeelde on seotud soolise vägivalla ohvritest naistega, võib direktiiv hõlmata kõiki vägivallaohvreid – lapsi ja mõlemast soost täiskasvanuid, tingimusel, et teo toimepanija on kindlaks tehtud. Selle kohta märgitakse Stockholmi programmis, et erilist toetust, sealhulgas õiguskaitset vajavad kuriteo, sealhulgas terrorismiohvrid, kes on kõige kaitsetumas olukorras, või eriti raskes olukorras olevad isikud, kelle vastu korduvalt kasutatakse perevägivalda, soopõhise vägivalla ohvriks langenud isikud või isikud, kes langevad muud liiki kuriteo ohvriks liikmesriigis, mille kodanikud või elanikud nad ei ole. Eelnimetatuga seoses peaks Euroopa lähenemiskeeld kehtima kõikide kuritegude, sealhulgas inimkaubanduse, naiste suguelundite moonutamise, sundabielude, aumõrvade, intsesti ja muude sedalaadi kuritegude ohvrite korral. Seepärast tuleks lähenemiskeelu ideed pooldada ja mina toetan raportööri täielikult."@et5
"Arvoisa puhemies, kun ehdotetut tarkistukset otetaan huomioon, ei voida erehtyä siitä, että kyseinen direktiivi on yksi ensimmäisistä aloitteista, jolla pyritään saavuttamaan nämä tärkeät tavoitteet. Meidän olisi varmistettava, että väkivallan uhrit ovat turvassa, jottei heille koituisi lisää vahinkoa heidän omassa maassaan, mutta lisäksi on varmistettava, että he voivat hyötyä tällaisista suojelutoimista kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän olisi tuettava esittelijän kantaa. Lisäksi on syytä panna merkille, että tällä aloitteella on tarkoituksellisesti kapea soveltamisala. Vaikka valtaosa suojelumääräyksistä liittyy naisiin, jotka ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja, aloite voi kattaa kaikki väkivallan uhrit, lapset ja molempia sukupuolia edustavat aikuiset, kunhan rikoksentekijä on tunnistettu. Tässä yhteydessä Tukholman ohjelmassa todetaan, että erityistä tukea ja oikeudellista suojaa tarvitsevat rikoksen ja myös terrorismin uhrit, jotka ovat kaikkien haavoittuvaisimpia tai altistuvat eniten väkivallalle. Heitä ovat esimerkiksi läheisissä suhteissa jatkuvalle väkivallalle alttiiksi joutuvat, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit tai henkilöt, jotka ovat muunlaisten rikosten uhreja jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia tai asukkaita he eivät ole. Edellä esitetyn perusteella eurooppalaisen suojelumääräyksen pitäisi koskea kaikkien rikosten uhreja, myös ihmiskaupan, naisten sukuelinten silpomisen uhreja, pakkoavioliittojen, kunniamurhien, insestin ja muiden tämänkaltaisten rikosten uhreja. Näin ollen tätä aloitetta olisi tuettava, ja osoitan täyden tukeni esittelijälle."@fi7
"Monsieur le Président, en tenant compte des amendements proposés, il est indéniable que la directive en question est l’une des premières initiatives visant à atteindre ces objectifs importants. Nous devrions garantir non seulement que les victimes de violences soient à l’abri d’autres agressions dans leur propre pays, mais également qu’elles bénéficient de ces mesures de protection dans toute l’Union européenne. C’est pourquoi je pense que nous devons soutenir la position de la rapporteure. Il faut aussi noter que le champ d’application de l’initiative est délibérément étendu. Même si la plupart des décisions de protection émises concernent des femmes victimes de violences sexistes, l’initiative peut concerner toutes les victimes de violences – les enfants et les adultes des deux sexes, pour autant que l’auteur ait été identifié. Dans ce contexte, le programme de Stockholm dispose que les victimes de crimes, y compris du terrorisme, les plus vulnérables ou se trouvant dans des situations particulièrement exposées, telles que les personnes subissant des violences répétées dans des relations intimes, les victimes de violences sexistes ou les personnes victimes d’autres actes criminels dans un État membre dont elles ne sont ni ressortissantes ni résidentes, ont besoin d’une assistance spéciale et d’une protection juridique. Partant, la décision de protection européenne devrait s’appliquer aux victimes de tous types d’actes criminels, y compris de la traite des êtres humains, aux victimes des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés, des crimes d’honneur, de l’inceste et d’autres actes criminels assimilés. Il faut donc appuyer cette initiative, et je soutiens pleinement la rapporteure."@fr8
"Elnök úr! Figyelembe véve a javasolt módosításokat, kétség sem férhet ahhoz a tényhez, hogy a kérdéses határozat az egyik első olyan kezdeményezés, amely ezeket a fontos célokat kívánja elérni. Nemcsak azt kell biztosítanunk, hogy az erőszak áldozatait megmentsük a további erőszaktól a saját országukban, hanem azt is, hogy az egész Európai Unióban élvezhessék a védelmi intézkedéseket. Ennélfogva szerintem támogatnunk kell az előadó álláspontját. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kezdeményezés szándékosan ilyen széles körű. Bár a kiadott védelmi határozatok többsége olyan nőket érint, akik nemi alapú erőszak áldozatai, a kezdeményezés mindenfajta erőszak áldozatára érvényes – mindkét nemhez tartozó gyermekekre és felnőttekre, amennyiben az elkövetőt sikerül azonosítani. Ebben az összefüggésben a stockholmi program kimondja, hogy a bűncselekmények − többek között a terrorizmus – azon áldozatainak, akik a legsebezhetőbbek, illetve akik különösen veszélyes helyzetbe kerülnek, például szoros kapcsolatokon belül elkövetett ismételt erőszak vagy nemi alapú erőszak, valamint az olyan áldozatoknak, akik olyan tagállamban esnek áldozatul egyéb bűncselekményeknek, amelynek nem állampolgárai vagy lakói, speciális támogatást és jogi védelmet kell biztosítani. A fentiekkel összefüggésben az európai védelmi határozatnak mindenfajta bűncselekmény áldozataira ki kell terjednie, beleértve az embercsempészetet, a női nemi szervek csonkítását, a kényszerházasságokat, a becsületbeli gyilkosságokat, a vérfertőzést és egyéb hasonló bűncselekményeket is. A kezdeményezést tehát támogatni kell, én pedig teljes támogatásomról biztosíthatom az előadót."@hu11
"Signor Presidente, se teniamo conto degli emendamenti proposti, è fuor di dubbio che la direttiva in questione è una delle prime iniziative volte a conseguire questi obiettivi importanti. Dovremmo assicurarci non solo che le vittime della violenza siano tutelate da ulteriori aggressioni nel loro paese, ma anche che beneficino di tali misure di protezione in tutta l’Unione europea. Per questa ragione ritengo che dovremmo associarci alla posizione della relatrice. Va inoltre rilevato che l’iniziativa ha un campo di applicazione volutamente ampio. Benché la maggioranza degli ordini di protezione emessi riguardi donne vittima di violenza di genere, l’iniziativa può difendere tutte le vittime di violenze – bambini e adulti di entrambi i sessi, a condizione che il molestatore sia stato individuato. In questo contesto, il programma di Stoccolma postula che occorra garantire un sostegno e una tutela legale speciali alle vittime della criminalità, compreso il terrorismo, che sono più vulnerabili o che si trovano in situazioni particolarmente esposte, quali vittime di violenze ripetute nell’ambito di una relazione personale, vittime di violenza di genere o persone che subiscono altri generi di reati in uno Stato membro del quale non possiedono né la nazionalità né la residenza. Alla luce di quanto suddetto, l’ordine di protezione europeo andrebbe applicato alle vittime di qualsiasi genere di reato, compresa la tratta di esseri umani, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni imposti, i delitti d’onore, l’incesto e altre fattispecie analoghe. L’iniziativa andrebbe pertanto appoggiata, ed esprimo il mio pieno sostegno alla relatrice."@it12
"Pone pirmininke, atsižvelgiant į pasiūlytus pakeitimus, neapsirinkama teigiant, kad svarstomoji direktyva yra viena iš pirmųjų iniciatyvų, kuria siekiama šių svarbių tikslų. Turėtume užtikrinti ne tik tai, kad smurto aukos būtų apsaugotos nuo savo skriaudikų savo pačių šalyse, bet ir tai, kad jos galėtų pasinaudoti tokiomis apsaugos priemonėmis visoje Europos Sąjungoje. Todėl, manau, turėtume paremti pranešėjos poziciją. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šios iniciatyvos taikymo sritis sąmoningai apibrėžta plačiai. Nors daugiausia taikomų apsaugos orderių susiję su smurto dėl lyties aukomis moterimis, apsaugos priemonės gali būti taikomos ir visoms kitoms aukoms, t. y. abejų lyčių vaikams ar suaugusiesiems, jeigu smurtautojo tapatybė yra nustatyta. Šiuo atžvilgiu Stokholmo programoje teigiama, kad nusikaltimų, įskaitant terorizmą, aukoms, kurios yra pažeidžiamiausios ar patekusios į ypač nesaugią padėtį, pavyzdžiui, asmenims, nuolat patiriantiems artimųjų smurtą, patyrusiems lytinį smurtą, ar asmenims, tapusiems kitų nusikaltimų aukomis valstybėje narėje, kurios piliečiai ar gyventojai jie nėra, reikalinga speciali pagalba ir teisinė apsauga. Taigi Europos apsaugos orderis turėtų būti taikomas visų nusikaltimų aukoms, pvz., prekybos žmonėmis, moterų lytinių organų luošinimo, prievartinės santuokos, žmogžudystės dėl garbės, incesto ir kitų. Todėl šiai iniciatyvai turėtų būti pritarta ir aš visapusiškai remiu pranešėją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, nav kļūdaini teikt, ka apspriežamā direktīva ir viena no pirmajām iniciatīvām, kas vērsta šo svarīgo mērķu sasniegšanai. Mums ir jānodrošina, lai vardarbības upuri būtu pasargāti pret turpmāku kaitējumu ne tikai savā valstī, bet arī gūtu labumu no šādiem aizsardzības pasākumiem visā Eiropas Savienībā. Tādēļ, manuprāt, mums ir jāatbalsta referentes viedoklis. Jānorāda arī tas, ka iniciatīvai ir apzināti plaša darbības joma. Lai gan vairums izdoto aizsardzības rīkojumu attiecas uz sievietēm, kas cietušas no vardarbības, kura saistīta ar dzimumu, iniciatīva var aptvert visus vardarbības upurus — abu dzimumu bērnus un pieaugušos — ar noteikumu, ka vainīgais ir identificēts. Šajā saistībā Stokholmas programmā noteikts, ka noziegumu upuriem, tostarp terorisma upuriem, kas ir visneaizsargātākie vai kas atrodas īpaši apdraudētās situācijās, piemēram, personām, kas pakļautas atkārtotai vardarbībai tuvās attiecībās, ar dzimumu saistītas vardarbības upuriem vai personām, kas kļūst par upuri cita veida noziegumiem dalībvalstī, kurā tās nav pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, ir vajadzīgs īpašs atbalsts un tiesiskā aizsardzība. Saistībā ar iepriekš minēto Eiropas aizsardzības rīkojums būtu jāpiemēro visu noziegumu, tostarp cilvēku tirdzniecības, upuriem, sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas, piespiedu laulības, slepkavības goda dēļ, incesta un citu šāda veida noziegumu upuriem. Tādēļ šī iniciatīva būtu jāatbalsta, un es pilnīgi atbalstu referenti."@lv13
"Biorąc pod uwagę proponowane zmiany, łatwo zauważyć, że przedmiotowa dyrektywa jest jedną z pierwszych inicjatyw zmierzających do osiągnięcia tych ważnych celów. Należy nie tylko nie dopuścić do tego, aby ofiary przemocy mogły doznać krzywdy ze strony sprawcy w swoim kraju, lecz także objąć je środkami ochronnymi tego rodzaju na terytorium całej Unii Europejskiej. Z tego względu należy popierać stanowisko sprawozdawczyń. Należy tez zauważyć, że zakres inicjatywy jest szeroki, celowo szeroki. Chociaż większość obowiązujących nakazów ochrony dotyczy kobiet będących ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią, inicjatywa może objąć wszystkie ofiary przemocy – dzieci i dorosłych obojga płci, o ile sprawca został zidentyfikowany. W tym kontekście w programie sztokholmskim stwierdzono, że ofiary przestępstw, w tym terroryzmu, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lub są szczególnie podatne na zagrożenia – np. osoby narażone na powtarzające się akty przemocy w bliskich związkach, ofiary przemocy uwarunkowanej płcią lub osoby, które padają ofiarą innych rodzajów przestępstw w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, ani rezydentami – potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony prawnej. W związku z powyższym europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw, w tym handlu ludźmi, ofiar okaleczenia żeńskich narządów płciowych, małżeństw zawartych pod przymusem, zabójstw honorowych, kazirodztwa oraz innych tego typu przypadków. Dlatego należy popierać tę inicjatywę i w pełni popieram sprawozdawczynie."@mt15
"Biorąc pod uwagę proponowane zmiany, łatwo zauważyć, że przedmiotowa dyrektywa jest jedną z pierwszych inicjatyw zmierzających do osiągnięcia tych ważnych celów. Należy nie tylko nie dopuścić do tego, aby ofiary przemocy mogły doznać krzywdy ze strony sprawcy w swoim kraju, lecz także objąć je środkami ochronnymi tego rodzaju na terytorium całej Unii Europejskiej. Z tego względu należy popierać stanowisko sprawozdawczyń. Należy tez zauważyć, że zakres inicjatywy jest szeroki, celowo szeroki. Chociaż większość obowiązujących nakazów ochrony dotyczy kobiet będących ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią, inicjatywa może objąć wszystkie ofiary przemocy – dzieci i dorosłych obojga płci, o ile sprawca został zidentyfikowany. W tym kontekście w programie sztokholmskim stwierdzono, że ofiary przestępstw, w tym terroryzmu, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lub są szczególnie podatne na zagrożenia – np. osoby narażone na powtarzające się akty przemocy w bliskich związkach, ofiary przemocy uwarunkowanej płcią lub osoby, które padają ofiarą innych rodzajów przestępstw w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, ani rezydentami – potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony prawnej. W związku z powyższym europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw, w tym handlu ludźmi, ofiar okaleczenia żeńskich narządów płciowych, małżeństw zawartych pod przymusem, zabójstw honorowych, kazirodztwa oraz innych tego typu przypadków. Dlatego należy popierać tę inicjatywę i w pełni popieram sprawozdawczynie."@nl3
"Senhora Presidente, tendo em conta as alterações propostas, não há dúvida de que a directiva em questão é uma das primeiras iniciativas que visam alcançar estes importantes objectivos. Devemos assegurar não só que as vítimas de violência fiquem a salvo de novos males nos seus países, mas também que beneficiem das mesmas medidas de protecção em toda a União Europeia. Por esta razão, penso que devemos apoiar a posição da relatora. Há que notar, igualmente, que a iniciativa tem um âmbito deliberadamente amplo. Apesar de a maioria das decisões de protecção emitidas se relacionarem com mulheres que são vítimas de violência baseada no género, a iniciativa pode abranger todas as vítimas de violência - crianças e adultos de ambos os sexos, desde que o perpetrador tenha sido identificado. Neste contexto, o Programa de Estocolmo declara que as vítimas de crimes, incluindo terrorismo, as mais vulneráveis ou as que se encontram em situações particularmente expostas, tais como as pessoas sujeitas a violência repetida em relações fechadas, as vítimas de violência baseada no género ou as pessoas que são vítimas de outros tipos de crime num Estado-Membro do qual não são nacionais nem residentes, precisam de apoio e protecção jurídica especiais Em ligação com o acima exposto, a Decisão Europeia de Protecção deve aplicar-se às vítimas de todos os crimes, incluindo tráfico de seres humanos, às vítimas de mutilação genital feminina, de casamentos forçados, de homicídios de honra, de incesto e de outros crimes deste tipo. Esta iniciativa deve, por isso, ser apoiada, pelo que dou todo o meu apoio à relatora."@pt17
"Dle președinte, ținând cont de amendamentele propuse, directiva în cauză este pe bună dreptate una din primele inițiative care urmărește atingerea acestor obiective importante. Trebuie să ne asigurăm nu numai că victimele violenței nu vor mai suferi alte vătămări în propria țară, dar și că beneficiază de astfel de măsuri de protecție în întreaga Uniune Europeană. Din acest motiv, cred că trebuie să susținem poziția raportoarei. De asemenea, trebuie menționat că inițiativa are un domeniu de aplicare vast în mod deliberat. Deși majoritatea ordinelor de protecție emise se referă la femei care sunt victime ale violenței de gen, inițiativa poate viza toate victimele violenței – copii și adulți de ambele sexe, cu condiția identificării făptașului. În acest context, Programul de la Stockholm prevede ca victimele infracțiunilor, inclusiv ale terorismului, care sunt cele mai vulnerabile sau care se află în situații foarte expuse, precum persoanele supuse violențelor repetate în relații apropiate, victime ale violenței împotriva femeilor sau persoane care cad victime altor tipuri de infracțiuni într-un stat membru, fără a fi cetățeni sau resortisanți ai acestuia, au nevoie de sprijin și protecție juridică specială. Privind cele menționate anterior, ordinul european de protecție trebuie să se aplice victimelor tuturor infracțiunilor, inclusiv traficului de persoane, victimelor mutilării genitale feminine, căsătoriilor silite, crimelor de onoare, incestului și altor infracțiuni de acest tip. Prin urmare, această inițiativă trebuie susținută și o sprijin pe deplin pe raportoare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je nepochybné, že uvedená smernica je jednou z prvých iniciatív zameraných na dosiahnutie týchto dôležitých cieľov. Nemali by sme zaručiť iba to, že obete násilia budú v bezpečí pred ďalšou ujmou vo svojej krajine, ale aj to, že budú môcť využiť takéto ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Preto som presvedčený, že by sme mali podporiť stanovisko pani spravodajkyne. Treba tiež pripomenúť, že táto iniciatíva má naschvál široký záber. Hoci sa väčšina vydaných ochranných príkazov týka žien, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, táto iniciatíva sa môže vzťahovať na všetky obete násilia – deti, mužov a ženy – za predpokladu, že páchateľ bol identifikovaný. V tejto súvislosti Štokholmský program uvádza, že obete zločinov vrátane terorizmu, ktoré sú najzraniteľnejšie a ktoré sa nachádzajú v mimoriadne nepriaznivých situáciách, napríklad osoby vystavené opakovanému násiliu v blízkych vzťahoch, obete rodovo motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sú obeťami iných druhov zločinov v členskom štáte, ktorého nie sú príslušníkmi ani obyvateľmi, potrebujú osobitnú podporu a právnu ochranu. Vzhľadom na to by mal európsky ochranný príkaz platiť pre obete všetkých zločinov vrátane obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu a iných podobných zločinov. Túto iniciatívu preto treba podporiť a pani spravodajkyňa má moju plnú podporu."@sk19
"Gospod predsednik, če upoštevamo predlagane spremembe, je povsem jasno dejstvo, da je zadevna direktiva ena izmed prvih pobud, katere namen je doseči te pomembne cilje. Zagotoviti moramo ne samo to, da bodo žrtve nasilja varne pred novimi napadi v njihovi državi, temveč da jim bodo ti zaščitni ukrepi koristili v vsej Evropski uniji. Zato menim, da moramo stališče poročevalke podpreti. Treba je tudi povedati, da je obseg pobude namerno širok. Čeprav se večina izdanih odredb o zaščiti nanaša na ženske, ki so žrtve nasilja zaradi spola, lahko ta pobuda zajame vse žrtve nasilja – otroke in odrasle obeh spolov pod pogojem, da je storilec kaznivega dejanja identificiran. V tem okviru stockholmski program določa, da posebno pomoč in pravno varstvo potrebujejo žrtve kaznivih dejanj, med drugim tudi terorizma, ki so najranljivejše ali ki so posebej izpostavljene, kot na primer osebe, ki so žrtve ponavljajočega se nasilja v tesnih odnosih, osebe, ki so žrtve nasilja zaradi spola, ali osebe, ki so žrtve drugih oblik kaznivih dejanj v državi članici, katere državljani so ali kjer imajo stalno prebivališče. Na podlagi navedenega se mora evropska odredba o zaščiti uporabljati za vse žrtve vseh kaznivih dejanj, vključno s trgovino z ljudmi, pohabljanjem ženskih spolnih organov, prisilnimi porokami, umori iz časti, incesti in drugimi kaznivimi dejanji te oblike. To pobudo je torej treba podpreti, zato dajem svojo polno podporo poročevalki."@sl20
"Herr talman! Om man beaktar de ändringsförslag som lagts fram råder det inga tvivel om att detta direktiv är ett av de första initiativen som syftar till att nå dessa viktiga mål. Vi bör inte bara se till att våldsoffren skyddas från ytterligare skada i sitt eget hemland, utan också att de har tillgång till samma skydd i hela Europeiska unionen. Av den anledningen anser jag att vi bör stödja föredragandens ståndpunkt. Det bör också noteras att initiativet har en medvetet stor räckvidd. Även om majoriteten av de skyddsorder som utfärdats relaterar till kvinnor som fallit offer för könsrelaterat våld kan initiativet täcka alla våldsoffer – barn och vuxna av båda könen, förutsatt att gärningsmannen har identifierats. I detta sammanhang föreskrivs i Stockholmsprogrammet att de våldsoffer, inklusive offer för terrorism, som är mest utsatta eller som befinner sig i särskilt utsatta situationer, t.ex. personer som utsätts för upprepat våld i nära förhållanden, offer för könsrelaterat våld och personer som drabbas av andra former av brott i en medlemsstat som de inte är medborgare eller bosatta i, behöver särskilt stöd och rättsligt skydd. I samband med det ovannämnda bör den europeiska skyddsordern gälla för offer för alla brott, inklusive människohandel, kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, hedersmord, incest och andra brott av den här typen. Detta initiativ bör följaktligen stödjas, och jag ger mitt fulla stöd till föredraganden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph