Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.5.2-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, c’est un très bon rapport, le premier post-Lisbonne, je voudrais remercier d’abord sa rapporteure, Mme Gál, pour son sérieux, sa disponibilité et sa fructueuse coopération. Je voudrais revenir sur quatre messages présents dans ce rapport. Le premier, c’est que nous souhaitons exiger de la Commission qu’elle tienne son rôle au regard des nouveaux moyens dont elle dispose et de l’entrée en vigueur de la Charte de droits fondamentaux. La situation des Roms a tenu le déplaisant rôle de premier cas pratique et, sur ce sujet, la Commission n’a parcouru finalement que la moitié du chemin, se fondant uniquement sur la directive libre circulation. La Commission a éludé la non-discrimination sur la base de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux; elle n’aura plus le loisir de cette tiédeur avec la ratification, par l’Union, de la Convention européenne des droits de l’homme et je me réjouis de la voir s’engager jusqu’au bout du chemin. La plus-value de ce rapport réside également dans le fait qu’il souligne la nécessité de détecter précocement les violations potentielles avec la mise en place d’un système d’alerte prévoyant notamment la suspension des mesures suspectées de telles violations le temps de l’examen accéléré de leur conformité avec les droits fondamentaux. J’insiste également sur la nécessité de créer un système de prévention inspiré, par exemple, du mécanisme de l’examen périodique universel au sein du Conseil des Nations unies. J’insiste encore sur la nécessité absolue de cohérence entre l’interne et l’externe, vous l’avez dit, Madame Reding. À ce titre, la signature d’accords de réadmission communautaires constitue un véritable défi. Nous cautionnons ces accords à l’aveuglette alors que les dispositions réelles de leur mise en œuvre se décident dans des comités mixtes dont le Parlement est exclu."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jedná se o velmi dobrou zprávu a o první po Lisabonské smlouvě. Ráda bych začala tím, že poděkuji zpravodajce, paní Gálové, za její práci, vstřícnost a plodnou spolupráci. Chtěla bych se vrátit ke čtyřem poselstvím, které tato zpráva obsahuje. První se týká našeho požadavku, aby Komise plnila svou úlohu, co se týče nových zdrojů, které má k dispozici, a vstoupení Listiny základních práv Evropské unie v platnost. Situace Romů je bohužel takovým prvním praktickým případem a Komise nakonec v této záležitosti zůstala jen v půli cesty, když se omezila pouze na směrnici o volném pohybu. Komise se vyhnula otázce nediskriminace na základě článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, ale po ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech Evropskou unií nebude moci být do budoucna tak polovičatá a teší mě odhodlání Unie takto to i chápat. Přidaná hodnota této zprávy spočívá i ve skutečnosti, že zdůrazňuje potřebu raného odhalování možných porušení práv prostřednictvím uplatnění systému varování. Tento systém kromě jiného zavádí podmínky umožňující, aby opatření, u nichž existujepodezření, že zakládají porušení lidských práv, byla pozastavena, zatímco bude probíhat zrychlené řízení, které určí, zda jsou tato opatření se základními právy skutečně v rozporu. Trvala bych také na nutnosti zřídit systém prevence například podle vzoru mechanismu Univerzálního periodického přezkumu uvnitř Rady OSN. Ještě jednou bych zdůraznila naprostou nutnost konzistence mezi vnějšími a vnitřními procesy, jak jste již zmínila, paní Redingová. V tomto ohledu podpis dohod EU o zpětném přebírání představuje skutečnou výzvu. Slepě tyto dohody podporujeme, zatímco jsou vlastní podmínky jejich plnění rozhodnuty ve společných výborech, z nichž je Parlament vyloučen."@cs1
"Hr. formand! Det er en rigtig god betænkning og den første af slagsen efter Lissabontraktaten. Indledningsvis ønsker jeg at takke Kinga Gál for hendes store indsats, modtagelighed og udbytterige samarbejde. Jeg vil gerne vende tilbage til fire budskaber i denne betænkning. Det første vedrører vores krav om, at Kommissionen skal udfylde sin rolle med hensyn til de nye ressourcer, den har fået til rådighed, og chartret om grundlæggende rettigheders ikrafttræden. Situationen for romabefolkningen har desværre været den første praktiske øvelse, og Kommissionen har i sidste ende kun gjort sit arbejde halvt i denne sag, da den udelukkende har baseret sig på direktivet om den frie bevægelighed. Kommissionen er veget uden om spørgsmålet om ikkeforskelsbehandling på grundlag i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder, men den må ikke handle så halvhjertet fremover med EU's ratificering af den europæiske menneskerettighedskonvention, og jeg glæder mig til at se EU forpligte sig til at følge denne til dørs. Denne betænknings merværdi ligger også i det forhold, at der heri lægges vægt på nødvendigheden af tidlig påpegning af potentielle krænkelser ved hjælp af en varslingsmekanisme. Denne ordning indeholder bl.a. bestemmelser om midlertidig frysning af foranstaltninger, der er under mistanke for at udgøre sådanne krænkelser, mens den fremskyndede retlige procedure til fastsættelse af, om en foranstaltning er i strid med de grundlæggende rettigheder, bliver gennemført. Jeg fastholder ligeledes, at det er nødvendigt at oprette en forebyggelsesordning baseret på f.eks. FN's universelle periodiske gennemgangsmekanisme. Jeg ønsker igen at fremhæve, at det absolut er nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem de interne og eksterne processer, som fru Reding allerede har nævnt. I denne forbindelse udgør undertegnelsen af EU's tilbagetagelsesaftaler en reel udfordring. Vi godkender disse aftaler i blinde, når de faktiske betingelser for gennemførelsen heraf besluttes i fælles udvalg, som Parlamentet er udelukket fra."@da2
"Herr Präsident, der vorliegende Bericht ist sehr gut und der erste nach dem Vertrag von Lissabon. Zunächst möchte ich der Berichterstatterin, Frau Gál, für ihre harte Arbeit, ihre Aufgeschlossenheit und die fruchtbare Zusammenarbeit danken. Ich möchte auf vier in diesem Bericht enthaltene Botschaften zurückkommen. Die erste betrifft unsere Forderung an die Kommission, ihre Rolle in Hinblick auf die neuen ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen und das Inkrafttreten der Charta der Grundrechte zu erfüllen. Leider war die Lage der Roma das erste praktische Fallbeispiel, wobei die Kommission letztendlich auf halbem Weg stehen geblieben ist und sich nur auf die Grundlage der Freizügigkeitsrichtlinie gestellt hat. Die Kommission ist der Frage der Nichtdiskriminierung auf der Grundlage von Artikel 21 der Charta der Grundrechte ausgewichen. In Zukunft kann sie jedoch bei der Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Union nicht so halbherzig sein, wobei ich mich freue, dass sich die Union dazu verpflichtet, dies durchzuziehen. Der Mehrwert dieses Berichts besteht auch in der Tatsache, dass er die Notwendigkeit einer Früherkennung von möglichen Verstößen durch die Einführung eines Frühwarnsystems hervorhebt. Dieses System sieht vor, dass Maßnahmen, bei denen man davon ausgeht, dass sie derartige Verstöße darstellen, ausgesetzt werden, während das beschleunigte Verfahren durchgeführt wird, um zu bestimmen, ob sie den Grundrechten widersprechen. Außerdem bestehe ich auf der Einrichtung eines Präventionssystems, das zum Beispiel dem Mechanismus zur allgemeinen regelmäßigen Überprüfung im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen entsprechen könnte. Ich möchte noch einmal die absolute Notwendigkeit der Konsistenz zwischen den internen und den externen Prozessen betonen, wie Sie, Frau Reding, bereits erwähnt haben. In dieser Hinsicht stellt die Unterzeichnung der Rückübernahmeabkommen eine echte Herausforderung dar. Wir unterstützen diese Abkommen blindlings, obwohl die tatsächlichen Bedingungen ihrer Umsetzung in gemeinsamen Ausschüssen beschlossen werden, aus denen das Parlament ausgeschlossen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση, και μάλιστα την πρώτη μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια, κ. Gál, για τη σκληρή της δουλειά, τη δεκτικότητα και την εποικοδομητική συνεργασία. Θα ήθελα να επανέλθω σε τέσσερα μηνύματα που εμπεριέχονται σε αυτήν την έκθεση. Το πρώτο αφορά την απαίτησή μας να εκπληρώσει η Επιτροπή τον ρόλο της σχετικά με τους νέους πόρους που έχει στη διάθεσή της και με την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η κατάσταση των Ρομά δυστυχώς αποτελεί την πρώτη πρακτική περίπτωση, και τελικά η Επιτροπή δεν εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη τακτική σε αυτό το ζήτημα, βασιζόμενη αποκλειστικά στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή έχει παραμερίσει το ζήτημα της απαγόρευσης των διακρίσεων, βάσει του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στο μέλλον όμως δεν μπορεί να φανεί εξίσου διστακτική με την επικύρωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και χαίρομαι που βλέπω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει σε πέρας το ζήτημα. Η προστιθέμενη αξία αυτής της έκθεσης έγκειται επίσης στο γεγονός ότι υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό των πιθανών παραβιάσεων μέσω της εφαρμογής ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Ο μηχανισμός αυτός μεριμνά, μεταξύ άλλων, ώστε να αναστέλλονται τυχόν μέτρα για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι συνιστούν τέτοιες παραβιάσεις ενώ παράλληλα επιτελείται η εσπευσμένη διαδικασία για να προσδιοριστεί αν αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω στην ανάγκη καθιέρωσης ενός μηχανισμού πρόληψης στο μοντέλο, για παράδειγμα, του μηχανισμού παγκόσμιας περιοδικής επανεξέτασης στα πλαίσια του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Για μια ακόμα φορά, θα ήθελα να τονίσω την απόλυτη ανάγκη για συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, όπως έχετε ήδη αναφέρει, κυρία Reding. Ως εκ τούτου, η υπογραφή των συμφωνιών επανεισδοχής στην ΕΕ αντιπροσωπεύει μια πραγματική πρόκληση. Υποστηρίζουμε τυφλά αυτές τις συμφωνίες τη στιγμή που οι πραγματικοί όροι της εφαρμογής τους καθορίζονται σε κοινές επιτροπές στις οποίες δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, this is a very good report, and the first one after the Treaty of Lisbon. I would like to begin by thanking the rapporteur, Mrs Gál, for her hard work, receptiveness and fruitful cooperation. I would like to come back to four messages contained in this report. The first concerns our requirement for the Commission to fulfil its role with respect to the new resources at its disposal and to the entry into force of the Charter of Fundamental Rights. The situation of the Roma people has sadly been the first practical case, and the Commission has, in the end, only gone halfway on this matter, basing itself solely on the Free Movement Directive. The Commission has sidestepped the non-discrimination issue on the basis of Article 21 of the Charter of Fundamental Rights, but it cannot be so half-hearted in future, with the ratification, by the Union, of the European Convention on Human Rights, and I am delighted to see the Union’s commitment to seeing this through. The added value of this report also resides in the fact that it emphasises the need for early detection of potential violations through the implementation of a warning system. This system makes provision, among other things, for measures suspected of constituting such violations to be suspended while the accelerated procedure for determining whether they are contrary to fundamental rights is carried out. I would also insist on the need to set up a prevention system on the model, for example, of the Universal Periodic Review mechanism within the United Nations Council. Once again, I would stress the absolute need for consistency between internal and external processes, as you have already mentioned, Mrs Reding. In that respect, the signing of EU readmission agreements represents a real challenge. We are blindly endorsing these agreements when the actual terms of their implementation are being decided in joint committees from which Parliament is excluded."@en4
"en nombre del Grupo Señor Presidente, este informe es muy bueno, y, además, es el primero que se realiza tras el Tratado de Lisboa. Quiero empezar dando las gracias a la ponente, la señora Gál, por su duro trabajo, su receptividad y su fructífera cooperación. Quisiera volver a los cuatro mensajes que se incluyen en este informe. En cuanto al primero, pedimos a la Comisión que desempeñe su función con respecto a los nuevos recursos que tiene a su disposición y a la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales. La situación de la comunidad romaní ha sido, por desgracia, el primer caso práctico, y la Comisión, al final, se ha quedado a mitad de camino en este asunto, al basarse únicamente en la Directiva relativa a la libre circulación. La Comisión ha esquivado la cuestión de la no discriminación de acuerdo con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero, en el futuro, no puede ser tan tibia, con la ratificación, por parte de la UE, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y me alegra que la Unión se comprometa a llegar hasta el final. Asimismo, el valor añadido de este informe reside en que hace hincapié en la necesidad de la detección precoz de las posibles violaciones a través de la aplicación de un sistema de alerta. Este sistema establece, entre otras cosas, que se suspendan las medidas que puedan constituir dichas violaciones mientras se lleva a cabo el procedimiento acelerado para determinar si son contrarias a los derechos fundamentales. Además, quiero insistir en la necesidad de establecer un sistema de prevención de acuerdo con el modelo, por ejemplo, del mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de las Naciones Unidas. Una vez más, quiero poner de relieve que es absolutamente necesaria la coherencia entre los procesos internos y externos, como usted ya ha mencionado, señora Reding. A ese respecto, la firma de los acuerdos de readmisión de la UE supone un verdadero desafío. Estamos apoyando ciegamente estos acuerdos mientras que los términos reales de su aplicación se están decidiendo en comisiones mixtas de las que está excluido el Parlamento."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tegemist on väga hea raportiga, mis on esimene pärast Lissaboni lepingut. Tahan kõigepealt tänada Kinga Gáli tema raske töö, avatuse ja viljaka koostöö eest. Soovin võtta uuesti vaatluse alla neli raportis käsitletud sõnumit. Esimene on seotud meie nõudega komisjonile, kes peaks tema käsutuses olevate uute vahendite ja põhiõiguste harta jõustamise osas oma ülesannet täitma. Romade olukord on kahjuks esimene praktiline juhtum ning üksnes vaba liikumise direktiivile tuginedes on komisjon selles asjas vaid pool tööd ära teinud. Komisjon on hoidnud kõrvale põhiõiguste harta artiklil 21 põhinevast diskrimineerimiskeelust, kuid ta ei saa käituda nii ükskõikselt edaspidi, kui Euroopa Liit ratifitseerib Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, ning mul on hea meel näha, et liit on võtnud ülesandeks see lõpule viia. Raporti lisaväärtus seisneb ka rõhus, mis on pandud vajadusele avastada hoiatussüsteemi abil varakult võimalikud rikkumised. Süsteem võimaldab muu hulgas peatada meetmed, mida kahtlustatakse eelnimetatud rikkumiste põhjustamises, selleks ajaks, kui viiakse läbi kiirendatud menetlus meetmete ja põhiõiguste vahelise vastavuse kindlakstegemiseks. Tahan toonitada ka vajadust seada sisse ennetussüsteem, mis põhineks näiteks ÜRO nõukogus toimival üldise korrapärase läbivaatamise mehhanismil. Rõhutaksin veel kord, et kaheldamatult on vajalik sisemiste ja välimiste protsesside sidusus, nagu te juba mainisite, lugupeetud Viviane Reding. Sellega seoses kujutab ELi tagasivõtulepingutele allakirjutamine endast tõelist proovikivi. Toetame neid lepinguid pimesi, samas kui nende elluviimise tegelikud tingimused otsustatakse ühiskomiteedes, millest Euroopa Parlament on välja jäetud."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on erinomainen mietintö, ja se on ensimmäinen laatuaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Aloitan puheenvuoroni kiittämällä esittelijää Kinga Gália hänen tekemästään kovasta työstä, hänen vastaanottavaisuudestaan ja hedelmällisestä yhteistyöstään. Haluan ottaa esiin neljä mietinnössä esitettyä sanomaa. Ensimmäinen koskee komissiolle esittämäämme vaatimusta täyttää tehtävänsä ja ottaa huomioon käytössään olevat uudet resurssit ja perusoikeuskirjan voimaantulo. Romanien tilanne on valitettavasti ollut ensimmäinen käytännön esimerkki, ja komissio on loppujen lopuksi vain edennyt puoliväliin tässä asiassa ja perustellut näkemyksiään pelkästään vapaata liikkuvuutta koskevalla direktiivillä. Komissio on väistänyt syrjimättömyyteen liittyvän asian perusoikeuskirjan 21 artiklan nojalla, mutta se ei voi toimia niin ponnettomasti tulevaisuudessa, kun unionin ratifioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Olen iloinen voidessani todeta, että unioni sitoutuu tämän läpi viemiseen. Mietinnön tuoma lisäarvo liittyy myös siihen, että siinä korostetaan tarvetta havaita mahdolliset perusoikeuksien loukkaukset varhaisessa vaiheessa panemalla ennakkovaroitusjärjestelmä täytäntöön. Tämä järjestelmä antaa mahdollisuuden muun muassa keskeyttää sellaiset toimet, joiden epäillään olevan rikkomuksia, ja samalla nopeutetaan menettelyä sen määrittämiseksi, ovatko toimet perusoikeuksien vastaisia. Haluan myös painottaa tarvetta perustaa ennaltaehkäisyjärjestelmä esimerkiksi yleisen määräaikaisarviointiin liittyvän mallin mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa. Jälleen kerran haluan korostaa sitä, että sisäisten ja ulkoisten prosessien välillä on noudatettava johdonmukaisuutta, kuten komission jäsen Reding jo mainitsi. Tässä yhteydessä EU:n takaisinottosopimusten allekirjoittaminen on todellinen haaste. Kannatamme sokeasti näitä sopimuksia, vaikka niiden täytäntöönpanoa koskevista todellisista ehdoista päätetään yhteiskomiteoissa, joiden ulkopuolelle parlamentti jätetään."@fi7
"Elnök úr! Nagyon jó ez a jelentés, amely az első a Lisszaboni Szerződés óta. Először is köszönetet szeretnék mondani Gál asszonynak kitartó munkájáért, fogékonyságáért és eredményes együttműködéséért. A jelentésben megfogalmazott kérdések közül néggyel szeretnék most foglalkozni. Az első lényege az, hogy elvárjuk a Bizottságtól, hogy betöltse szerepét a rendelkezésére álló új források és az Alapjogi Charta tekintetében. Sajnálatos módon a romák helyzete volt az első gyakorlati ügy, és a Bizottság – végül – csak félig oldotta meg a kérdést, kizárólag a mozgás szabadságáról szóló irányelvet véve alapul. A Bizottság megkerülte az Alapjogi Charta 21. cikkén alapuló megkülönböztetés-mentesség kérdését, de a jövőben nem mutathat ilyen gyengeséget az emberi jogok európai egyezményének Unió általi ratifikálásakor, és nagy örömmel látom az Unió e tekintetben mutatott elkötelezettségét. E jelentés hozzáadott értékét az is adja, hogy hangsúlyozza, hogy egy előrejelző rendszer létrehozásával tenni kell a lehetséges jogsértések korai felderítéséért. E rendszer keretében többek között felfüggeszthetők azok az intézkedések, amelyek feltehetően ilyen jogsértést testesítenek meg, miközben gyorsított eljárással vizsgálják, hogy az érintett intézkedések ellentétesek-e az alapvető jogokkal. Ezenfelül kitartok amellett, hogy például az Egyesült Nemzetek Tanácsa keretében működő egyetemes, időszakos felülvizsgálati mechanizmus mintájára megelőző rendszert kell létrehozni. Ismételten hangsúlyozni szeretném a belső és a külső folyamatok közötti összhang maximális szükségességét, mint ahogyan már Ön is említette, Reding asszony. E tekintetben az uniós visszafogadási megállapodások aláírása valós kihívást jelent. Valójában vakon támogatjuk ezeket a megállapodásokat, amikor a végrehajtásuk tényleges feltételeiről olyan vegyes bizottságokban döntenek, amelyekben a Parlament nem kapott helyet."@hu11
"Signor Presidente, la relazione in oggetto è eccellente, ed è anche la prima dopo il trattato di Lisbona. Vorrei esordire ringraziando la relatrice, onorevole Gál, per l’arduo lavoro svolto, per la sua disponibilità e la cooperazione fruttuosa. Vorrei soffermarmi su quattro aspetti contenuti nella relazione. Il primo riguarda la richiesta da noi rivolta alla Commissione di adempiere al suo ruolo rispetto alle nuove risorse a sua disposizione e all’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali. La situazione del popolo rom ha purtroppo rappresentato il primo caso concreto, e alla fine la Commissione non è andata a fondo della questione, e si è solamente basata sulla direttiva in materia di libera circolazione. La Commissione ha eluso la questione della non discriminazione sulla base dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, ma in futuro non potrà essere così esitante con la ratifica, da parte dell’Unione, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, e sono lieta che l’Unione si sia impegnata ad assicurare un risultato in tal senso. Il valore aggiunto della relazione sta anche nel fatto che sottolinea l’esigenza di intercettare con tempestività le potenziali violazioni mediante un sistema di allerta precoce. Tale sistema prevede tra l’altro che le misure sospettate di tali infrazioni vengano sospese per tutta la durata delle procedure accelerate volte a stabilire se siano contrarie ai diritti fondamentali. Vorrei inoltre ribadire la necessità di mettere a punto un sistema di prevenzione sul modello del meccanismo di revisione periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite. Mi preme sottolineare ancora una volta la necessità assoluta di coerenza tra i processi interni ed esterni, come già citato dalla Vicepresidente Reding. In tal senso, la sottoscrizione di accordi comunitari di riammissione rappresenta una vera sfida. Appoggiamo ciecamente tali accordi quando i termini effettivi della loro attuazione vengono decisi in seno a commissioni congiunte dalle quali il Parlamento è escluso."@it12
"Pone pirmininke, tai labai tinkamas pranešimas ir pirmasis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai K. Gál už jos darbą, imlumą ir vaisingą bendradarbiavimą. Norėčiau grįžti prie keturių šiame pranešime išsakytų minčių. Pirmoji susijusi su mūsų reikalavimu, kad Komisija atliktų savo vaidmenį, susijusį su jos turimais naujais ištekliais ir Pagrindinių teisių chartijos įsigaliojimu. Romų problema, deja, buvo pirmasis praktinis atvejis ir Komisija spręsdama šį klausimą nuėjo tik pusę kelio, nes rėmėsi tik Direktyva dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Komisija neatsižvelgė į Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, kuriame kalbama apie nediskriminavimą, bet ateityje, kai Europos Sąjunga ratifikuos Europos žmogaus teisių konvenciją – džiaugiuosi matydama Europos Sąjungos įsipareigojimą šį procesą užbaigti – ji negalės būti tokia abejinga. Šis pranešimas taip pat naudingas tuo, kad jame pabrėžiama būtinybė įdiegti įspėjimo sistemą siekiant užtikrinti ankstyvą galimų pažeidimų nustatymą. Pagal šią sistemą, be kitų dalykų, numatoma laikinai netaikyti priemonių, dėl kurių atsiranda tokie pažeidimai, paspartinant teisines procedūras, vykdomas siekiant nustatyti, ar atitinkama priemonė prieštarauja pagrindinėms teisėms. Taip pat atkakliai tvirtinu, kad būtina įdiegti prevencijos sistemą pagal, tarkime, Jungtinių Tautų Tarybos visuotinės reguliarios peržiūros mechanizmo pavyzdį. Dar kartą norėčiau pabrėžti neabejotiną būtinybę užtikrinti vidaus ir išorės procesų nuoseklumą, kaip jau minėjote, pone V. Reding. Šiuo požiūriu ES readmisijos susitarimų pasirašymas – tikras iššūkis. Aklai tvirtiname šiuos susitarimus, nors sprendimai dėl tikrųjų jų įgyvendinimo sąlygų priimami jungtiniuose komitetuose, nuo kurių veiklos Parlamentas yra nušalintas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis ir ļoti labs ziņojums un pirmais pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Vispirms es vēlētos pateikties referentei par viņas rūpīgo darbu, atvērtību un auglīgo sadarbību. Es gribētu atgriezties pie četriem šajā ziņojumā ietvertajiem jautājumiem. Pirmais attiecas uz mūsu prasību, lai Komisija izpildītu savu uzdevumu attiecībā uz jaunajiem tās rīcībā esošajiem resursiem un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas stāšanos spēkā. Diemžēl romu situācija ir pirmā lieta praksē, un Komisija galu galā šajā jautājumā ir tikai pusceļā, pamatojoties tikai uz Brīvas pārvietošanās direktīvu. Komisija ir atlikusi nediskriminācijas jautājuma risināšanu, pamatojoties uz Pamattiesību hartas 21. pantu, bet turpmāk tā nevar būt tik svārstīga attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ratifikāciju no Eiropas Savienības puses, un es priecājos redzēt Savienības apņemšanos to paveikt. Šā ziņojuma pievienotā vērtība ir arī tā, ka tajā uzsvērta nepieciešamība agrīni noteikt iespējamos pārkāpumus, ieviešot brīdināšanas sistēmu. Šī sistēma cita starpā paredz apturēt pasākumus, kas varētu ietvert šādus pārkāpumus, kamēr paātrinātā procedūrā tiek noteikts, vai tie nav pretrunā pamattiesībām. Es uzsvērtu arī nepieciešamību izveidot novēršanas sistēmu, kas būtu līdzīga, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā regulārā pārskata mehānismam. Vēlreiz es vēlētos uzsvērt absolūto vajadzību saglabāt konsekvenci starp iekšējiem un ārējiem procesiem, kā jūs jau pieminējāt Šajā saistībā ES atpakaļuzņemšanas nolīgumu parakstīšana ir īsts izaicinājums. Mēs akli apstiprinām šos nolīgumus, kad to faktiskie īstenošanas noteikumi tiek izlemti apvienotajās komitejās, no kurām Parlaments ir izslēgts."@lv13
"Monsieur le Président, c'est un très bon rapport, le premier post-Lisbonne, je voudrais remercier d'abord sa rapporteure, Mme Gál, pour son sérieux, sa disponibilité et sa fructueuse coopération. Je voudrais revenir sur quatre messages présents dans ce rapport. Le premier, c'est que nous souhaitons exiger de la Commission qu'elle tienne son rôle au regard des nouveaux moyens dont elle dispose et de l'entrée en vigueur de la Charte de droits fondamentaux. La situation des Roms a tenu le déplaisant rôle de premier cas pratique et, sur ce sujet, la Commission n'a parcouru finalement que la moitié du chemin, se fondant uniquement sur la directive libre circulation. La Commission a éludé la non-discrimination sur la base de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux; elle n'aura plus le loisir de cette tiédeur avec la ratification, par l'Union, de la Convention européenne des droits de l'homme et je me réjouis de la voir s'engager jusqu'au bout du chemin. La plus-value de ce rapport réside également dans le fait qu'il souligne la nécessité de détecter précocement les violations potentielles avec la mise en place d'un système d'alerte prévoyant notamment la suspension des mesures suspectées de telles violations le temps de l'examen accéléré de leur conformité avec les droits fondamentaux. J'insiste également sur la nécessité de créer un système de prévention inspiré, par exemple, du mécanisme de l'examen périodique universel au sein du Conseil des Nations unies. J'insiste encore sur la nécessité absolue de cohérence entre l'interne et l'externe, vous l'avez dit, Madame Reding. À ce titre, la signature d'accords de réadmission communautaires constitue un véritable défi. Nous cautionnons ces accords à l'aveuglette alors que les dispositions réelles de leur mise en œuvre se décident dans des comités mixtes dont le Parlement est exclu."@mt15
"Monsieur le Président, c'est un très bon rapport, le premier post-Lisbonne, je voudrais remercier d'abord sa rapporteure, Mme Gál, pour son sérieux, sa disponibilité et sa fructueuse coopération. Je voudrais revenir sur quatre messages présents dans ce rapport. Le premier, c'est que nous souhaitons exiger de la Commission qu'elle tienne son rôle au regard des nouveaux moyens dont elle dispose et de l'entrée en vigueur de la Charte de droits fondamentaux. La situation des Roms a tenu le déplaisant rôle de premier cas pratique et, sur ce sujet, la Commission n'a parcouru finalement que la moitié du chemin, se fondant uniquement sur la directive libre circulation. La Commission a éludé la non-discrimination sur la base de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux; elle n'aura plus le loisir de cette tiédeur avec la ratification, par l'Union, de la Convention européenne des droits de l'homme et je me réjouis de la voir s'engager jusqu'au bout du chemin. La plus-value de ce rapport réside également dans le fait qu'il souligne la nécessité de détecter précocement les violations potentielles avec la mise en place d'un système d'alerte prévoyant notamment la suspension des mesures suspectées de telles violations le temps de l'examen accéléré de leur conformité avec les droits fondamentaux. J'insiste également sur la nécessité de créer un système de prévention inspiré, par exemple, du mécanisme de l'examen périodique universel au sein du Conseil des Nations unies. J'insiste encore sur la nécessité absolue de cohérence entre l'interne et l'externe, vous l'avez dit, Madame Reding. À ce titre, la signature d'accords de réadmission communautaires constitue un véritable défi. Nous cautionnons ces accords à l'aveuglette alors que les dispositions réelles de leur mise en œuvre se décident dans des comités mixtes dont le Parlement est exclu."@nl3
"Panie Przewodniczący! To bardzo dobre sprawozdanie, pierwsze po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Chciałbym szczególnie podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Gál, za jej ciężką pracę, otwartość i owocną współpracę. Pragnę powrócić do wspomnianych już czterech przesłań, jakie płyną ze sprawozdania. Pierwsze to stawiany przez nas wymóg, by Komisja wypełniała swoją rolę, jeżeli chodzi o korzystanie z nowych zasobów, którymi dysponuje, oraz o wejście w życie karty praw podstawowych. Niestety w tym zakresie pierwszym negatywnym przykładem jest sytuacja Romów, ponieważ w tej sprawie Komisja ostatecznie zatrzymała się w pół drogi, opierając się wyłącznie na dyrektywie w sprawie swobodnego przepływu. Komisja uchyliła się przed problemem niedyskryminacji, o której mowa w art. 21 karty praw podstawowych, ale nie uda jej się być tak mało ambitną w przyszłości, kiedy Unia ratyfikuje europejską konwencję praw człowieka, i cieszy mnie unijne zaangażowanie na rzecz ratyfikacji konwencji. Wartość dodana tego sprawozdania polega również na tym, że podkreślono w nim potrzebę wczesnego wykrywania potencjalnych naruszeń za pomocą systemu ostrzegania. System ten przewiduje, między innymi, zawieszanie przepisów, wobec których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa podstawowe, przy jednoczesnym zastosowaniu przyspieszonej procedury ustalania, czy przepisy te są sprzeczne z prawami podstawowymi. Pragnę również podkreślić potrzebę stworzenia systemu zapobiegania wzorowanego na przykład na mechanizmie powszechnego przeglądu okresowego Rady Narodów Zjednoczonych. Raz jeszcze pragnę podkreślić bezwzględną potrzebę zapewnienia spójności procesów wewnętrznych i zewnętrznych, o czym już wspomniała już pani komisarz. W tym względzie prawdziwym wyzwaniem jest zawieranie w UE umów o readmisji. W ciemno popieramy te umowy, chociaż faktyczne warunki ich stosowania są uzgadniane przez wspólne komitety, z których Parlament jest wykluczony."@pl16
"Senhor Presidente, este é um relatório muito bom, e é o primeiro após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Gostaria de começar por agradecer à relatora, a senhora deputada Kinga Gál, o seu trabalho empenhado, a sua receptividade e a sua frutuosa cooperação. Gostaria de me debruçar sobre quatro mensagens contidas neste relatório. A primeira prende-se com a nossa exigência de que a Comissão desempenhe o seu papel no que se refere aos novos recursos que tem ao seu dispor e à entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais. Infelizmente, a situação dos Roma foi o primeiro caso prático, e, neste tocante, a Comissão Europeia acabou por percorrer apenas metade do caminho, baseando-se unicamente na directiva relativa ao direito de livre circulação. A Comissão esquivou-se à questão da não discriminação com base no artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais, mas, de futuro, não poderá ser tão irresoluta com a ratificação, pela União, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e apraz-me particularmente ver o empenho da União em levar isto até ao fim. A mais-valia deste relatório reside igualmente no facto de ele sublinhar a necessidade de mecanismos que permitam a detecção precoce das potenciais violações mediante a aplicação de um sistema de alerta. Este sistema prevê, entre outras coisas, o congelamento das medidas suspeitas de constituírem essas violações e o simultâneo accionamento do processo judicial acelerado para determinar se tais medidas são contrárias aos direitos fundamentais. Insisto também na necessidade de criar um sistema de prevenção inspirado, por exemplo, no exame periódico universal do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas. Gostaria de realçar, uma vez mais, a absoluta necessidade de coerência entre os processos internos e externos, como V. Exa. já teve ocasião de referir, Senhora Comissária Reding. A esse respeito, a assinatura de acordos de readmissão da UE constitui um verdadeiro desafio. Nós apoiamos cegamente estes acordos, apesar de os verdadeiros termos da sua aplicação serem decididos em comités mistos onde o Parlamento não se encontra representado."@pt17
"Dle președinte, acesta este un raport foarte bun și este primul de după Tratatul de la Lisabona. Doresc să încep prin a-i mulțumi raportoarei, doamna Gál, pentru activitatea, receptivitatea și cooperarea sa fructuoasă. Aș dori să revin la patru mesaje din cadrul acestui raport. Primul se referă la faptul că îi solicităm Comisiei să își îndeplinească rolul cu privire la noile resurse aflate la dispoziția sa și la intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Din păcate, situația romilor a fost primul caz practic, iar în cele din urmă, Comisia a acționat numai pe jumătate în această privință, bazându-se numai pe Directiva privind libera circulație. Comisia a evitat problema nediscriminării în temeiul articolului 21 din Carta Drepturilor Fundamentale, însă pe viitor nu poate fi atât de nehotărâtă odată cu ratificarea de către Uniune a Convenției Europene a Drepturilor Omului și sunt încântată că Uniunea este angajată în acest sens. Valoarea adăugată a acestui raport rezidă și în faptul că subliniază nevoia detectării timpurii a potențialelor încălcări prin punerea în aplicare a unui sistem de avertizare. Acest sistem prevede, printre altele, ca măsurile suspectate că ar constitui astfel de încălcări să fie suspendate, în timp ce se desfășoară procedura accelerată de stabilire dacă acestea contravin drepturilor fundamentale. De asemenea, aș insista asupra nevoii de a institui un sistem de prevenire, de exemplu după modelul mecanismului de evaluare periodică universală din cadrul Consiliului ONU. Din nou, aș dori să subliniez nevoia absolută de consecvență între procesele interne și externe, după cum ați menționat deja, dnă Reding. În această privință, semnarea acordurilor UE privind readmisia reprezintă o adevărată provocare. Aprobăm orbește aceste acorduri când termenele efective de punere în aplicare a acestora sunt stabilite în comisii comune din care Parlamentul este exclus."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, toto je veľmi kvalitná správa – prvá po prijatí Lisabonskej zmluvy. Rada by som začala poďakovaním pani spravodajkyni Gálovej za náročnú prácu, vnímavosť a prínosnú spoluprácu. Chcela by som sa vrátiť k štyrom posolstvám obsiahnutým v tejto správe. Prvé sa týka našej požiadavky, aby Komisia plnila svoju úlohu vo vzťahu k novým zdrojom, ktoré má k dispozícii, ako aj k nadobudnutiu platnosti Charty základných práv. Žiaľ, situácia rómskych občanov bola prvým praktickým prípadom, no Komisia sa napokon v tejto záležitosti zastavila na polceste a odvolávala sa výlučne na smernicu o slobodnom pohybe osôb. Komisia sa vyhla otázke nediskriminácie na základe článku 21 Charty základných práv, no v budúcnosti nesmie takto váhať pri ratifikácii Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Úniou. Veľmi ma teší, keď vidím odhodlanie Únie úspešne zavŕšiť tento proces. Pridaná hodnota tejto správy spočíva tiež v skutočnosti, že zdôrazňuje potrebu včasného odhaľovania potenciálnych porušení zavedením systému varovania. Tento systém okrem iného zabezpečuje, aby sa pozastavila účinnosť opatrení, pri ktorých máme podozrenie, že spôsobujú takéto porušenia, pokým neprebehne zrýchlený postup na zistenie toho, či odporujú základným právam. Tiež by som naliehala na potrebu založiť systém prevencie napríklad podľa modelu mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania, ktorý sa používa v Rade Organizácie Spojených národov. Ešte raz by som zdôraznila absolútnu potrebu konzistentnosti medzi internými a externými procesmi, ako ste už spomenuli, pani Redingová. V tomto smere predstavuje podpis readmisných dohôd EÚ skutočne náročnú úlohu. Slepo podporujeme tieto dohody, hoci o skutočných podmienkach ich uplatňovania sa rozhoduje v spoločných výboroch, z ktorých je Parlament vylúčený."@sk19
"Gospod predsednik, to je zelo dobro poročilo in prvo po sprejetju Lizbonske pogodbe. Na začetku bi se želela zahvaliti poročevalki Kingi Gál za njeno trdo delo, dovzetnost in plodno sodelovanje. Ponovno bi omenila štiri sporočila, ki jih vsebuje to poročilo. Prvo se nanaša na našo zahtevo, da naj Komisija izpolni svojo nalogo v zvezi z novimi sredstvi, ki jih ima na voljo, in v zvezi z začetkom veljavnosti Listine o temeljnih pravicah. Razmere romskih prebivalcev so žal prvi tak praktični primer in Komisija je na koncu pri tem opravila le polovico dela ter izključno izhajala iz Direktive o prostem gibanju. Komisija se je izognila vprašanju o nediskriminaciji na podlagi člena 21 Listine o temeljnih pravicah, vendar pa v prihodnosti ne more biti tako nezavzeta glede na ratifikacijo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic s strani Unije, zato sem vesela, da si Unija prizadeva, da to izpelje do konca. Dodana vrednost tega poročila leži tudi v dejstvu, da poudarja potrebo po zgodnjem odkrivanju morebitnih kršitev s sistemom zgodnjega opozarjanja. Ta sistem med drugim določa zamrznitev ukrepov, za katere obstaja sum, da pomenijo takšne kršitve, medtem pa se izvaja pospešen postopek ugotavljanja, ali so ti ukrepi v nasprotju s temeljnimi pravicami. Vztrajala bi tudi pri potrebi glede vzpostavitve sistema preprečevanja, na primer na modelu splošnega rednega pregleda znotraj Sveta Združenih narodov. Še enkrat bi želela poudariti absolutno potrebo po doslednosti med notranjimi in zunanjimi procesi, kar ste že omenili, gospa Reding. V tem smislu podpisovanje sporazumov EU o ponovnem sprejemu predstavlja pravi izziv. Te sporazume namreč slepo potrjujemo, medtem ko se o dejanskih pogojih njihovega izvajanja odločajo skupni odbori, iz katerih je Parlament izključen."@sl20
". Herr talman! Detta är ett mycket bra betänkande, och det första efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Jag skulle vilja börja med att tacka föredraganden Kinga Gál för hennes hårda arbete, mottaglighet och givande samarbete. Jag skulle vilja återkomma till fyra budskap i detta betänkande. Det första gäller vårt krav på att kommissionen ska uppfylla sin uppgift när det gäller de nya resurser som den har till sitt förfogande och när det gäller ikraftträdandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Romernas situation har tyvärr varit det första tillämpade fallet, och kommissionen gick, i slutändan, bara halvvägs i denna fråga, genom att enbart stödja sig på direktivet om fri rörlighet. Kommissionen har väjt för frågan om icke-diskriminering på grundval av artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, men den kan inte vara så här klenmodig i framtiden med unionens ratificering av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, och unionens engagemang för att föra detta i hamn gläder mig. Detta betänkandes mervärde ligger också i det faktum att man betonar behovet av tidig upptäckt av potentiella kränkningar genom införandet av ett varningssystem. I detta system föreskrivs bland annat avbrytande av åtgärder som misstänks utgöra sådana kränkningar, medan det påskyndade förfarandet för att avgöra huruvida de bryter mot grundläggande rättigheter genomförs. Jag skulle också vilja insistera på behovet att upprätta ett förebyggande system efter till exempel den återkommande allmänna granskning som FN:s människorättsråd genomför. Jag vill åter framhålla det absoluta behovet av överensstämmelser mellan interna och externa processer, något som du redan har nämnt, Viviane Reding. I detta avseende utgör undertecknandet av EU:s återtagandeavtal en verklig utmaning. Vi skriver under dessa avtal i blindo, eftersom de faktiska villkoren för deras genomförande ska beslutas i gemensamma kommittéer som parlamentet är uteslutet från."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Reding kundze."13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph