Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.5.2-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, tomorrow afternoon, we will be able to share our thoughts on the human rights situation in the world, but this morning, we are focusing on the state of play as regards these rights in the European Union. Discussing the European Union first and the rest of the world afterwards is the right order in my view because, before criticising others, we should put our own house in order. If we really want to be taken seriously, we must not turn a blind eye to human rights violations on our own soil. This resolution, for which I want to congratulate our rapporteur, Ms Gál, focuses on the way forward for EU policy in the field of human rights protection and advancement after the entry into force of the Lisbon Treaty. It deals not only with who bears responsibility for what, but also focuses on the topics that should be at the centre of our concern in the future. I would just like to emphasise two aspects. I was happy with the support given in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to the idea of a kind of freezing mechanism, by which national contested policies or decisions can be frozen by the Commission until it has taken a formal decision as to whether to start the infringement procedure. I believe such a mechanism will bring added value in creating a more credible fundamental rights policy within the European Union. I hope, therefore, that the entire House will lend its support to this mechanism when we vote tomorrow. The other aspect relates to the right and the duty of this Parliament continually to analyse the human rights situation in the Member States and to be critical in expressing its views, including naming and shaming when necessary."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zítra odpoledne si budeme moci vyměňovat své názory týkající se situace lidských práv ve světě, ale dnes ráno se zaměřujeme na stav věci, co se týče těchto práv v Evropské unii. Diskutovat nejdříve o Evropskoéunii a pak až o zbytku světa je podle mého názoru to správné pořadí, protože než začneme kritizovat ostatní, měli bychom nejdříve udělat pořádek u sebe. Pokud opravdu chceme, abychom byli bráni vážně, nesmíme být slepí k porušování lidských práv na naší půdě. Toto usnesení, k němuž chci naší zpravodajce paní Gálové pogratulovat, se zaměřuje na to, kudy se má dál ubírat politika EU v oblasti ochrany a zlepšení lidských práv po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Nezabývá se jen tím, kdo za co nese odpovědnost, ale zaměřuje se i na témata, na která bychom se měli v budoucnu soustředit. Ráda bych jen zdůraznila dvě hlediska. Byla jsem spokojena s podporou, kterou poskytl Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci myšlence jakéhosi mechanismu pozastavení, jímž mohou být sporné vnitrostátní politiky nebo rozhodnutí pozastaveny Komisí do doby, než formálně rozhodne o tom, zda zahájí řízení pro porušení právních předpisů. Jsem přesvědčena, že takový mechanismus přinese přidanou hodnotu tím, že vytvoří uvnitř Evropské unie důvěryhodnější politiku základních práv. Doufám proto, že celá sněmovna poskytne při zítřejším hlasování tomuto mechanismu svou podporu. Další hledisko se týká práva a povinnosti tohoto Parlamentu průběžně analyzovat situaci v oblasti lidských práv v členských státech a kriticky vyjadřovat své názory, včetně označení provinilců, bude-li to nutné."@cs1
"Hr. formand! I morgen eftermiddag vil vi kunne udveksle tanker om menneskerettighedssituationen i verden, men i dag fokuserer vi på menneskerettighederne i EU. Når vi drøfter EU først og den øvrige verden bagefter, tager vi, efter min mening, tingene i den rigtige rækkefølge, da vi skal feje for vores egen dør, før vi fejer for andres. Hvis vi virkelig ønsker at blive taget alvorligt, må vi ikke vende det blinde øje til menneskerettighedskrænkelser inden for vores eget område. I dette beslutningsforslag, som jeg vil lykønske ordføreren, fru Gál, med, er der fokuseret på vejen frem for EU's politik vedrørende beskyttelse af og fremskridt med hensyn til menneskerettigheder efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Det omhandler ikke blot spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig for hvad, men har derimod fokus rettet mod de emner, som vi bør være særdeles opmærksomme på i fremtiden. Jeg ønsker at fremhæve to aspekter. Jeg glæder mig over Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders støtte til idéen om en form for fastfrysningsmekanisme, hvorefter nationale anfægtede politikker eller beslutninger kan fryses, indtil Kommissionen træffer formel afgørelse om, hvorvidt der skal indledes en overtrædelsesprocedure. Efter min mening vil en sådan mekanisme tilføre merværdi ved at skabe en mere troværdig politik om grundlæggende rettigheder i EU. Jeg håber derfor, at hele Parlamentet vil støtte denne mekanisme ved afstemningen i morgen. Det andet aspekt vedrører Parlamentets ret og pligt til løbende at analysere menneskerettighedssituationen i medlemsstaterne og at være kritisk med hensyn til at give udtryk for sine synspunkter, herunder at sætte navn på de sorte får, når dette måtte være nødvendigt."@da2
"Herr Präsident, morgen Nachmittag werden wir unsere Gedanken über die Menschenrechtslage in der Welt austauschen. Heute konzentrieren wir uns jedoch auf den aktuellen Stand dieser Rechte in der Europäischen Union. Zuerst die Europäische Union und dann den Rest der Welt zu erörtern, ist meiner Meinung nach die richtige Reihenfolge, da wir erst vor unserer eigenen Tür kehren sollten, bevor wir andere kritisieren. Wenn wir wirklich ernst genommen werden wollen, dürfen wir bei den Menschenrechtsverletzungen auf unserem Boden nicht wegschauen. Diese Entschließung, zu der ich der Berichterstatterin, Frau Gál, gratulieren möchte, konzentriert sich auf die Zukunft der EU-Politik im Bereich des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Er beschäftigt sich nicht nur damit, wer wofür zuständig ist, sondern konzentriert sich auch auf die Themen, die in Zukunft im Zentrum unseres Interesses stehen sollten. Ich möchte hier nur zwei Aspekte hervorheben. Die Unterstützung durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für den Gedanken einer Art von Mechanismus zur vorübergehenden Aussetzung, durch den national umstrittene Politiken oder Entscheidungen von der Kommission ausgesetzt werden können, bis sie über die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahren formal entschieden hat, hat mich gefreut. Ich bin der Überzeugung, dass ein derartiger Mechanismus bei der Schaffung einer glaubwürdigeren Grundrechtepolitik in der Europäischen Union einen Mehrwert darstellen würde. Darum hoffe ich, dass uns das gesamte Plenum seine Unterstützung für diesen Mechanismus zuteil lassen wird, wenn wir morgen abstimmen. Der zweite Aspekt bezieht sich auf das Recht und die Pflicht dieses Parlaments, die Menschenrechtslage in den Mitgliedstaaten fortwährend zu analysieren und in seinen Stellungnahmen kritisch zu sein, wozu auch gehört, die Dinge, falls erforderlich, beim Namen zu nennen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αύριο το απόγευμα θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, όμως σήμερα το πρωί επικεντρωνόμαστε στην κατάσταση που χαρακτηρίζει τα δικαιώματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, κατά τη γνώμη μου, σωστό να συζητήσουμε πρώτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά για τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή προτού ασκήσουμε κριτική στους άλλους θα πρέπει πρώτα να βάλουμε τάξη στο δικό μας σπίτι. Αν θέλουμε όντως να μας παίρνουν στα σοβαρά, δεν πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στο δικό μας έδαφος. Αυτό το ψήφισμα, για το οποίο θέλω να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, κ. Gál, επικεντρώνεται στον τρόπο προώθησης της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της προστασίας και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν ασχολείται μόνο με το ποιος φέρει την ευθύνη για τι, αλλά εστιάζει επίσης στα ζητήματα που θα έπρεπε να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας στο μέλλον. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω δύο συγκεκριμένες πτυχές. Χάρηκα με το γεγονός ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υποστήριξε την ιδέα ενός μηχανισμού παγώματος, με τον οποίο η Επιτροπή μπορεί να παγώνει εθνικές αμφιλεγόμενες πολιτικές και αποφάσεις έως ότου λάβει επίσημη απόφαση να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει. Πιστεύω ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στη δημιουργία μιας πιο αξιόπιστης πολιτικής στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, ελπίζω ολόκληρο το Κοινοβούλιο να παρέχει στήριξη σε αυτόν τον μηχανισμό κατά την αυριανή ψηφοφορία. Η άλλη πτυχή σχετίζεται με το δικαίωμα και το καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να αναλύει συνεχώς την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στα κράτη μέλη και να κρατά επικριτική στάση, καταφεύγοντας στη διαδικασία κατονομασίας και ονειδισμού, όπου αυτό είναι απαραίτητο."@el10
"Señor Presidente, mañana por la tarde, podremos compartir nuestras opiniones sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, pero esta mañana, nos estamos centrando en el estado en que se encuentran estos derechos en la Unión Europea. Pienso que lo correcto es debatir primero sobre su situación en la Unión Europea y después en el resto del mundo porque, antes de criticar a otros, debemos poner nuestros asuntos en orden. Si realmente queremos que se nos tome en serio, no debemos hacer la vista gorda con las violaciones de derechos humanos que se produzcan en nuestro propio territorio. Esta Resolución, por la que quiero felicitar a nuestra ponente, la señora Gál, se centra en las perspectivas de futuro de la política de la UE en materia de protección y fomento de los derechos humanos tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Aborda no solo quién asume la responsabilidad y de qué asuntos, sino que también se centra en los temas que nos deben preocupar fundamentalmente en el futuro. Solo quiero resaltar dos aspectos. Me ha alegrado el apoyo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a la idea de una especie de instrumento de congelación, por el cual las políticas o decisiones nacionales controvertidas puedan ser bloqueadas por la Comisión hasta que adopte una decisión formal sobre la incoación de un procedimiento de infracción. Creo que dicho instrumento aportará valor añadido en la creación de una política en materia de derechos fundamentales más creíble dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, espero que toda la Cámara apoye este instrumento en la votación de mañana. El otro aspecto se refiere al derecho y la obligación de este Parlamento de analizar constantemente la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y de ser crítico a la hora de expresar sus opiniones, e incluso de denunciar públicamente si fuera necesario."@es21
"Lugupeetud juhataja! Homme pärastlõunal on meil võimalus vahetada mõtteid inimõiguste olukorra üle maailmas, kuid täna hommikul keskendume nende õiguste hetkeseisule Euroopa Liidus. Minu arvates on õige arutada kõigepealt olukorda Euroopa Liidus ning seejärel maailmas, sest enne teiste kritiseerimist peaksime enda asjad korda seadma. Kui tahame, et meid tõepoolest tõsiselt võetaks, ei tohi me pigistada silma kinni inimõiguste rikkumiste suhtes, mis leiavad aset meie enda territooriumil. Resolutsioonis, mille eest ma raportööri Kinga Gáli tunnustan, keskendutakse ELi poliitika edasistele suundumustele inimõiguste kaitse ja edendamise valdkonnas pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Selles ei ole käsitletud üksnes seda, kes mille eest vastutab, vaid keskendutud ka teemadele, mis peaksid edaspidi meie tähelepanu keskmes olema. Tahan tuua esile kahte aspekti. Mul oli hea meel näha, kui suurt toetust leidis kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis teatud külmutusmehhanism, millega komisjon võib blokeerida riikide vaieldavad poliitikameetmed või otsused, kuni ta on ametlikult otsustanud, kas algatada rikkumismenetlus. Usun, et niisugune mehhanism pakub lisaväärtust tõsiseltvõetavama Euroopa Liidu põhiõiguste poliitika väljakujundamisel. Seetõttu loodan, et seda mehhanismi toetab homsel hääletusel kogu Euroopa Parlament. Teine aspekt on seotud Euroopa Parlamendi õiguse ja kohustusega analüüsida järjepidevalt inimõiguste olukorda liikmesriikides ja avaldada kriitiliselt oma seisukohti, mis hõlmab vajadusel ka nimede väljatoomist ja oma hukkamõistu avalikku väljendamist."@et5
". Arvoisa puhemies, huomenna iltapäivällä voimme jakaa ajatuksiamme maailman ihmisoikeustilanteesta, mutta tänä aamuna keskitymme näiden oikeuksien tilaan Euroopan unionissa. On oikein käydä ensin keskustelua Euroopan unionin tilanteesta ja sen jälkeen maailmanlaajuisesta tilanteesta, koska ennen kuin voimme arvostella muita, meidän olisi pantava omat asiamme kuntoon. Jos todella haluamme, että meihin suhtaudutaan vakavasti, meidän ei pidä kääntää selkäämme omalla maaperällämme tapahtuville ihmisoikeusrikkomuksille. Tässä päätöslauselmassa, josta haluan kiittää esittelijää Kinga Gália, keskitytään tapaan, jolla EU:n toimissa edistetään ihmisoikeuksien suojelua ja edetään asioissa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Siinä käsitellään sitä, kuka kantaa vastuun mistäkin, mutta lisäksi siinä keskitytään aiheisiin, joiden pitäisi olla ajatustemme keskipisteenä tulevaisuudessa. Haluan korostaa kahta asiaa. Annoin mielihyvin tukeni kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ajatukselle eräänlaisesta keskeyttämismekanismista, jonka perusteella komissio voisi keskeyttää jotkin jäsenvaltioiden toimet tai päätökset, kunnes se on tehnyt virallisen päätöksen siitä, aloittaako se rikkomismenettelyn. Katson, että tällainen mekanismi tuo lisäarvoa, kun Euroopan unionissa luodaan nykyistä uskottavampi ihmisoikeuspolitiikka. Näin ollen toivon, että koko parlamentti antaa tukensa tälle mekanismille huomisessa äänestyksessä. Toinen tekijä liittyy parlamentin oikeuteen ja velvollisuuteen tarkkailla jatkuvasti ihmisoikeustilannetta jäsenvaltioissa ja ilmaista kriittisesti näkemyksiään, myös syyllisten nimeämisellä tarvittaessa."@fi7
"Monsieur le Président, nous pourrons demain après-midi partager nos idées sur la situation des droits de l’homme dans le monde, mais ce matin, nous nous penchons sur la situation de ces droits au sein de l’Union européenne. Pour moi, il faut d’abord examiner la situation dans l’Union européenne et ensuite dans le reste du monde, car, avant de critiquer les autres, nous devons balayer devant notre propre porte. Si nous voulons être pris au sérieux, nous ne pouvons passer sous silence les violations des droits de l’homme sur notre propre territoire. La présente résolution, à propos de laquelle je tiens à féliciter notre rapporteure, Mme Gál, est axée sur la manière dont l’UE peut aller de l’avant en matière de protection des droits de l’homme et progresser à l’issue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle aborde non seulement la question de savoir qui est responsable de quoi, mais elle se penche aussi sur les thèmes qui devraient être au centre de nos préoccupations à l’avenir. Je voudrais simplement insister sur deux aspects. Je me félicite du soutien apporté au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à l’idée d’une sorte de mécanisme de blocage par lequel des politiques ou des décisions nationales controversées peuvent être gelées par la Commission tant qu’elle n’aura pas pris une décision officielle sur le déclenchement éventuel d’une procédure d’infraction. J’estime qu’un tel mécanisme ajoutera une plus-value à la création d’une politique plus crédible en matière de droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. J’espère par conséquent que l’Assemblée tout entière apportera son soutien à ce mécanisme lors du vote de demain. L’autre aspect a trait au droit et à l’obligation de l’Assemblée d’analyser en permanence la situation des droits de l’homme au sein des États membres et d’exprimer des avis critiques, y compris de faire des dénonciations si nécessaire."@fr8
"Elnök úr! Holnap délután megoszthatjuk majd egymással az emberi jogok világszerte fennálló helyzetével kapcsolatos gondolatainkat, de ma délelőtt e jogok európai unióbeli helyzetéről beszélünk. Véleményem szerint az a helyes sorrend, ha először az Európai Unióban fennálló helyzetet vitatjuk meg, és utána foglalkozunk a világ többi részével, mert – mielőtt még másokat kritizálnánk – saját házunk táján kell rendet tennünk. Ha valóban azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, nem hunyhatunk szemet a saját határainkon belül történő emberi jogi jogsértések felett. Ez az állásfoglalás, amiért gratulálni szeretnék az előadónknak, Gál asszonynak, azzal foglalkozik, merre haladjon az emberi jogok védelmére és előmozdítására irányuló európai politika a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. Nemcsak azzal foglalkozik, hogy kinek mi a felelőssége, hanem olyan témákat is megvizsgál, amelyekkel a jövőben hangsúlyosan foglalkoznunk kell. Két szempontot szeretnék kiemelni. Örömmel vettem, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság támogatta annak az egyfajta „befagyasztási” mechanizmusnak az ötletét, amelynek segítségével a vitatott nemzeti politikákat vagy döntéseket a Bizottság befagyaszthatja addig, amíg hivatalos döntést nem hoz a jogsértési eljárás elindításáról. Meglátásom szerint egy ilyen mechanizmus hozzáadott értékkel segíti a hitelesebb alapjogi politika létrehozását az Európai Unióban. Ezért remélem, hogy a teljes Parlament támogatni fogja ezt a mechanizmust a holnapi szavazáskor. A másik szempont e Parlament azon jogához és kötelességéhez kapcsolódik, hogy folyamatosan elemezze a tagállamokban fennálló emberi jogi helyzetet, illetve hogy kritikus legyen véleményének kifejezésekor, azaz – ha szükséges – nevezze meg és szégyenítse meg az emberi jogokat megsértő tagállamokat."@hu11
"Signor Presidente, domani pomeriggio avremo occasione di scambiarci le nostre opinioni sulla situazione dei diritti umani nel mondo, ma stamani discutiamo delle condizioni in cui versano tali diritti in seno all’Unione europea. A mio parere, soffermarci prima sull’Unione europea e poi sul resto del mondo è un’impostazione corretta, in quanto bisogna riordinare internamente le cose prima di criticare gli altri. Se vogliamo essere presi veramente sul serio, non dobbiamo chiudere un occhio di fronte alle violazioni dei diritti umani che si consumano nel nostro territorio. La risoluzione in esame, per la quale mi complimento con la nostra relatrice, onorevole Gál, tratta i prossimi passi che dovrà compiere la politica comunitaria nel campo della protezione e promozione dei diritti umani dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Non si occupa soltanto di chiarire le responsabilità, ma tratta anche questioni che dovrebbero essere al centro del nostro interesse in futuro. Mi preme sottolineare due aspetti. Plaudo al sostegno espresso in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni all’idea di una sorta di meccanismo di “congelamento”, in base al quale le politiche o le decisioni contestate a livello nazionale possono essere congelate dalla Commissione prima di adottare una decisione formale sull’avvio o meno di una procedura di infrazione. A mio parere, tale meccanismo si tradurrà in valore aggiunto, in quanto creerà una politica comunitaria per i diritti fondamentali più credibile. Mi auguro pertanto che l’Assemblea esprima il proprio appoggio unanime a tale meccanismo in occasione della votazione di domani. L’altro aspetto riguarda il diritto e il dovere di questo Parlamento di analizzare incessantemente la situazione dei diritti umani negli Stati membri e di esprimere in maniera critica le proprie opinioni, anche se si tratta di svergognare in pubblico i trasgressori."@it12
"Pone pirmininke, rytoj ryte galėsime dalytis savo mintimis apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje, bet šį rytą sutelkiame dėmesį į šių teisių padėtį Europos Sąjungoje. Manau, pirma derėtų aptarti padėtį Europos Sąjungoje, o po to kalbėti apie likusį pasaulį, nes prieš kritikuodami kitus pirma turėtume sutvarkyti savo pačių namus. Jeigu iš tikrųjų norime, kad mus vertintų rimtai, negalime nekreipti dėmesio į žmogaus teisių pažeidimus savo pačių teritorijoje. Šioje rezoliucijoje, už kurią noriu padėkoti pranešėjai K. Gál, dėmesys sutelkiamas į tolesnį ES politikos žmogaus teisių apsaugos srityje plėtojimą ir pažangą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Jame kalbama ne tik apie tai, kas ir už ką yra atsakingas, bet ir susitelkiama prie klausimų, kurie ateityje turėtų būti mūsų dėmesio centre. Norėčiau tik atkreipti dėmesį į du aspektus. Džiaugiuosi, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas parėmė sumanymą sukurti kai ką panašaus į įšaldymo mechanizmą, pagal kurį Komisija galėtų įšaldyti ginčytinas nacionalinės politikos kryptis ar sprendimus, kol bus oficialiai apsispręsta, ar turi būti pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Manau, toks mechanizmas bus naudingas kuriant patikimesnę pagrindinių teisių politiką Europos Sąjungoje. Todėl tikiuosi, kad rytoj balsuodami visi Parlamento nariai parems šį mechanizmą. Kitas aspektas susijęs su šio Parlamento teise ir pareiga nuolat tirti žmogaus teisių padėtį valstybėse narėse, reikšti savo kritišką požiūrį į teisių pažeidimus ir, jeigu būtina, įvardyti ir sugėdyti pažeidėjus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Rīt pēcpusdienā mēs varēsim līdzdalīt katrs savu viedokli par cilvēktiesību situāciju pasaulē, bet šorīt mēs apspriežam šo tiesību situāciju Eiropas Savienībā. Vispirms pārrunāt situāciju Eiropas Savienībā un pēc tam citur pasaulē ir pareiza secība, jo, manuprāt, pirms citu kritizēšanas mums ir jāsakārto sava māja. Ja mēs patiešām vēlamies, lai mūs uztvertu nopietni, mēs nedrīkstam pievērt acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem mūsu pašu zemē. Šajā rezolūcijā, ar kuru es vēlos apsveikt mūsu referenti galvenā uzmanība ir pievērsta turpmākai ES politikai cilvēktiesību aizsardzības jomā un attīstībai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tajā aplūkoti ne tikai jautājumi par to, kas un par ko ir atbildīgs, bet arī temati, kas varētu raisīt bažas nākotnē. Es tikai gribētu uzsvērt divus aspektus. Es biju apmierināta ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atbalstu idejai par tādu kā apturēšanas mehānismu, ar kuru Komisija varētu apturēt strīdīgu valsts politiku vai lēmumus, līdz tā pieņemtu oficiālu lēmumu par to, vai sākt pārkāpuma procedūru. Manuprāt, šāds mehānisms dos pievienoto vērtību, radot uzticamāku pamattiesību politiku Eiropas Savienībā. Tāpēc es ceru, ka rītdienas balsojumā visi deputāti atbalstīs šo mehānismu. Otrs aspekts attiecas uz Parlamenta tiesībām un pienākumu pastāvīgi analizēt situāciju cilvēktiesību jomā dalībvalstīs un kritiski paust savu viedokli, tostarp arī publiski, ja nepieciešams."@lv13
"Mr President, tomorrow afternoon we will be able to share our thoughts on the human rights situation in the world, but this morning we are focusing on the state of play as regards these rights in the European Union. Discussing the European Union first and the rest of the world afterwards is the right order, in my view because, before criticising others, we should put our own house in order. If we really want to be taken seriously we must not turn a blind eye to human rights violations on our own soil. This resolution, for which I want to congratulate our rapporteur, Ms Gál, focuses on the way forward for EU policy in the field of human rights protection and advancement after the entry into force of the Lisbon Treaty. It deals not only with who bears responsibility for what, but also focuses on the topics that should be at the centre of our concern in the future. I would just like to emphasise two aspects. I was happy with the support given in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to the idea of a kind of freezing mechanism, by which national contested policies or decisions can be frozen by the Commission until it has taken a formal decision as to whether to start the infringement procedure. I believe such a mechanism will bring added value in creating a more credible fundamental rights policy within the European Union. I hope, therefore, that the entire House will lend its support to this mechanism when we vote tomorrow. The other aspect relates to the right and the duty of this Parliament continually to analyse the human rights situation in the Member States and to be critical in expressing its views, including naming and shaming when necessary."@mt15
"Mr President, tomorrow afternoon we will be able to share our thoughts on the human rights situation in the world, but this morning we are focusing on the state of play as regards these rights in the European Union. Discussing the European Union first and the rest of the world afterwards is the right order, in my view because, before criticising others, we should put our own house in order. If we really want to be taken seriously we must not turn a blind eye to human rights violations on our own soil. This resolution, for which I want to congratulate our rapporteur, Ms Gál, focuses on the way forward for EU policy in the field of human rights protection and advancement after the entry into force of the Lisbon Treaty. It deals not only with who bears responsibility for what, but also focuses on the topics that should be at the centre of our concern in the future. I would just like to emphasise two aspects. I was happy with the support given in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to the idea of a kind of freezing mechanism, by which national contested policies or decisions can be frozen by the Commission until it has taken a formal decision as to whether to start the infringement procedure. I believe such a mechanism will bring added value in creating a more credible fundamental rights policy within the European Union. I hope, therefore, that the entire House will lend its support to this mechanism when we vote tomorrow. The other aspect relates to the right and the duty of this Parliament continually to analyse the human rights situation in the Member States and to be critical in expressing its views, including naming and shaming when necessary."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jutro popołudniu będziemy mogli dzielić się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji pod względem praw człowieka na świecie, ale dziś rano skupiamy się na stanie tych praw w Unii Europejskiej. Omawianie sytuacji najpierw w Unii Europejskiej, a następnie w innych częściach świata to moim zdaniem słuszna kolejność, ponieważ zanim zaczniemy krytykować innych, powinniśmy zrobić porządek we własnym domu. Jeżeli faktycznie chcemy, by traktowano nas poważnie, nie możemy przymykać oczu na naruszanie praw człowieka u siebie. Przedmiotowa rezolucja, której pragnę pogratulować naszej sprawozdawczyni, pani poseł Gál, skupia się na dalszym rozwijaniu unijnej polityki w dziedzinie ochrony i wzmacniania praw człowieka po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Nie tylko rozstrzyga ona, kto jest odpowiedzialny za co, ale skupia się również na tematach, które powinny być przedmiotem naszej głównej troski w przyszłości. Chciałabym podkreślić dwie rzeczy. Niezmiernie ucieszyło mnie poparcie, z jakim spotkał się w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych pomysł utworzenia czegoś w rodzaju „mechanizmu zamrażającego”, za pomocą którego kwestionowane rozwiązania polityczne lub decyzje mogą być zamrażane przez Komisję, aż do momentu podjęcia przez nią formalnej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia wspólnotowych przepisów. Wierzę, że taki mechanizm wniesie wartość dodaną do procesu tworzenia bardziej wiarygodnej polityki w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej. Dlatego mam nadzieję, że w jutrzejszym głosowaniu cały Parlament poprze ten mechanizm. Druga kwestia dotyczy prawa i obowiązku tego Parlamentu do ciągłego analizowania sytuacji pod względem praw człowieka w państwach członkowskich i krytycznego wyrażania własnych poglądów, w tym poprzez piętnowanie, o ile będzie to konieczne."@pl16
"Senhor Presidente, amanhã à tarde estaremos em condições de partilhar as nossas ideias sobre a situação dos direitos humanos no mundo, mas, esta manhã, estamos a centrar-nos na situação relativa a esses direitos na União Europeia. Discutir a União Europeia em primeiro lugar e o resto do mundo depois é a ordem correcta na minha opinião, porque, antes de criticar os outros, devemos pôr em ordem a nossa própria casa. Se realmente queremos ser levados a sério, não devemos fechar os olhos às violações de direitos humanos no nosso próprio território. Esta resolução, pela qual desejo felicitar a nossa relatora, a senhora deputada Kinga Gál, centra-se no rumo a seguir para a política comunitária no domínio da protecção e avanço dos direitos humanos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Trata não só de quem é responsável por quê, mas também se centra nos temas que deveriam estar no cerne das nossas preocupações no futuro. Gostaria apenas de salientar dois aspectos. Congratulo-me com o apoio dado na Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos à ideia de uma espécie de mecanismo de congelamento, por meio do qual as políticas ou decisões nacionais contestadas podem ser congeladas pela Comissão até esta ter tomado uma decisão formal quanto a instaurar ou não o processo por infracção. Estou convencida de que esse mecanismo vai trazer valor acrescentado na criação de uma política de direitos fundamentais mais credível na União Europeia. Assim, tenho esperança de que todo o Hemiciclo dê o seu apoio a este mecanismo na votação de amanhã. O outro aspecto diz respeito ao direito e ao dever deste Parlamento analisar sistematicamente a situação dos direitos humanos nos Estados-Membros e ser crítico ao expressar os seus pontos de vista, inclusivamente denunciando e condenando quando necessário."@pt17
"Dle președinte, mâine după-amiază vom putea dezbate situația drepturilor omului din lume, însă în această dimineață ne axăm pe situația acestor drepturi în Uniunea Europeană. În opinia mea, ordinea corectă este să discutăm mai întâi despre Uniunea Europeană și apoi despre restul lumii deoarece, înainte de a-i critica pe alții, trebuie să ne asigurăm că noi ne desfășurăm bine activitatea. Dacă dorim cu adevărat să fim luați în serios, nu trebuie să ignorăm încălcările drepturilor omului pe propriul teritoriu. Această rezoluție, pentru care doresc să o felicit pe raportoare, dna Gál, se axează pe perspectivele de viitor ale politicii UE în domeniul protecției drepturilor omului și progresele după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Precizează nu numai cine este responsabil și pentru ce, dar se axează și pe subiectele care ar trebui să se afle în centrul preocupărilor noastre pe viitor. Aș dori să subliniez două aspecte. Sunt mulțumită de sprijinul acordat în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne pentru ideea unui tip de mecanism de înghețare, prin care politicile sau deciziile naționale contestate pot fi înghețate de către Comisie până la adoptarea unei decizii oficiale privind începerea procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. Consider că un astfel de mecanism va reprezenta valoare adăugată în crearea unei politici mai credibile a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Prin urmare, sper că întreg Parlamentul va susține acest mecanism când vom vota mâine. Celălalt aspect este legat de dreptul și datoria Parlamentului de a analiza permanent situația privind drepturile omului în statele membre și de a-și exprima opinii critice, inclusiv de a numi statele respective în public și de a le admonesta, acolo unde este necesar."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zajtra popoludní budeme mať možnosť vymeniť si názory na situáciu v oblasti ľudských práv vo svete, ale dnes predpoludním sa sústreďujeme na aktuálny stav, pokiaľ ide o tieto práva v Európskej únii. Diskutovať najprv o Európskej únii a o zvyšku sveta až neskôr je podľa môjho názoru správne poradie – pretože predtým, ako budeme kritizovať iných, by sme si mali upratať u seba doma. Ak chceme, aby nás brali naozaj vážne, nesmieme zatvárať oči pred porušeniami ľudských práv na vlastnej pôde. Toto uznesenie, ku ktorému chcem zablahoželať našej spravodajkyni pani Gálovej, sa sústreďuje na cestu napredovania pre politiku EÚ v oblasti ochrany ľudských práv a na pokrok po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Nezaoberá sa iba otázkou, kto nesie za čo zodpovednosť, ale zameriava sa aj na témy, ktoré by mali byť v budúcnosti v stredobode nášho záujmu. Rada by som len zdôraznila dve hľadiská. Tešila ma podpora vyjadrená vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci myšlienke istého druhu mechanizmu zmrazenia, ktorým bude môcť Komisia pozastaviť účinnosť sporných vnútroštátnych opatrení či rozhodnutí dovtedy, kým nevydá formálne rozhodnutie o tom, či treba otvoriť konanie vo veci porušenia predpisov. Domnievam sa, že takýto mechanizmus prinesie pridanú hodnotu pri tvorbe vierohodnejšej politiky v oblasti základných práv v Európskej únii. Dúfam preto, že pri našom zajtrajšom hlasovaní celý Parlament vyjadrí podporu tomuto mechanizmu. Druhé hľadisko sa týka práva a povinnosti nášho Parlamentu priebežne analyzovať situáciu v oblasti ľudských práv v členských štátoch a byť kritickým pri vyjadrovaní svojich názorov – keď to bude potrebné, aj s pomenovaním vinníkov."@sk19
"Gospod predsednik, jutri popoldne bomo lahko izrazili svoje mnenje o razmerah na področju človekovih pravic v svetu, danes dopoldne pa smo osredotočeni na to, kakšne so razmere v zvezi s temi pravicami v Evropski uniji. Razpravljati najprej o Evropski uniji in šele potem o preostalem svetu je po mojem mnenju pravi vrstni red, saj moramo pomesti pred svojim pragom, preden začnemo kritizirati druge. Če si zares želimo, da bi nas jemali resno, ne smemo zatiskati oči pred kršenjem človekovih pravic na naših lastnih tleh. Ta resolucija, za katero želim čestitati poročevalki, gospe Gál, je osredotočena na nadaljnjo pot politike EU na področju varstva človekovih pravic in napredovanja po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Ne govori samo o tem, kdo je odgovoren za kaj, temveč se osredotoča tudi na teme, ki morajo biti v središču naših skrbi za prihodnost. Rada bi poudarila samo dva vidika. Na moje zadovoljstvo je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprl zamisel o nekakšnem mehanizmu zamrznitve, s katerim lahko Komisija nacionalne sporne predpise ali odločitve zamrzne do sprejetja uradne odločitve o morebitni sprožitvi postopka za ugotavljanje kršitev. Mislim, da bo tak mehanizem ustvaril dodano vrednost, saj bo oblikoval bolj verodostojno politiko o temeljnih pravicah znotraj Evropske unije. Zato upam, da bo na jutrišnjem glasovanju ta mehanizem podprl celoten Parlament. Drug vidik zadeva pravico in dolžnost tega Parlamenta, da neprekinjeno analizira razmere na področju človekovih pravic v državah članicah in da kritično izraža svoja stališča ter po potrebi tudi razkriva."@sl20
". Herr talman! I morgon eftermiddag kommer vi att kunna dela med oss av våra tankar om människorättssituationen i världen, men denna förmiddag fokuserar vi på lägesrapporten när det gäller dessa rättigheter i Europeiska unionen. Att diskutera EU först och resten av världen därefter är rätt ordning, enligt min mening, för innan vi kritiserar andra bör vi se om vårt eget hus. Om vi verkligen vill bli tagna på allvar får vi inte blunda för brott mot de mänskliga rättigheterna på vår egen mark. Denna resolution, som jag vill tacka föredraganden Kinga Gál för, är inriktad på utvecklingen av den europeiska politiken på området skydd av mänskliga rättigheter och framsteg efter Lissabonfördragets ikraftträdande. I betänkandet tar man inte bara upp vem som bär ansvar för vad, utan det fokuserar också på de ämnen som bör vara centrala för våra bekymmer i framtiden. Jag skulle bara vilja betona två aspekter. Jag var nöjd med det stöd som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor gav idén om en slags frysningsmekanism, genom vilken nationell omtvistad politik eller beslut kan frysas av kommissionen tills den har fattat ett formellt beslut om huruvida ett överträdelseförfarande ska inledas. Jag tror att en sådan mekanism kommer att tillföra mervärde genom att det skapas en mer trovärdig politik för grundläggande rättigheter inom EU. Jag hoppas därför att hela parlamentet kommer att ge sitt stöd till denna mekanism när vi röstar i morgon. Den andra aspekten rör parlamentets rätt och skyldighet att ständigt analysera människorättssituationen i medlemsstaterna och vara kritiskt när det framför sina åsikter, och det inbegriper offentliggörande av dåliga metoder (”naming and shaming”) när det krävs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,3,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph