Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-13-Speech-1-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101213.20.1-216"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Lai palielinātu kohēzijas politikas ietekmi, ir nepieciešamas izlēmīgas reformas. Kohēzijas politikas atbalsts jākoncentrē trijos galvenajos virzienos. Ir nepieciešama, pirmkārt, ģeogrāfiskā, otrkārt, atbalsta jomu un, treškārt, administratīva koncentrācija. Tas nozīmē, ka finanšu atbalsta apjoms tiek novirzīts ES dalībvalstīm, reģioniem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, tas ir, sociālekonomiskās situācijas uzlabošana nav iespējama bez noteikta ES kohēzijas politikas atbalsta. Tas nozīmē, ka katram reģionam ir jāapsver visaktuālākās jomas atbalsta saņemšanai, nevis vienkārši visās iespējamās jomās bez padziļinātās analīzes. Katram reģionam jāizvēlas 3–5 no 10 Komisijas piedāvātajām jomām, kurās koncentrēt 100 % pieejamā atbalsta. Tas nozīmē, ka jāturpina mazināt administratīvo slogu. Jāpalielina iesaistīto institūciju uzticēšanās pakāpe, lai varētu optimizēt institūciju veikto funkciju skaitu. Es gribu uzsvērt, ka esošais ES kohēzijas politikas sadales kritērijs — IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes (līdz 75 % no ES vidējā) — ir piemērots, pārbaudīts un drošs kritērijs, pēc kura noteikt atbalstāmo reģionu loku konverģences mērķa ietvaros, jo tas atspoguļo patiesās atšķirības starp ES dalībvalstīm un reģioniem."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pro rozšíření vlivu politiky soudržnosti jsou některé rozhodné reformy zcela zásadní. Podpora poskytovaná prostřednictvím politiky soudržnosti se musí soustředit do tří hlavních směrů. Zásadní je první, geografická koncentrace; druhá je koncentrace rozsahu podpory; třetí pak koncentrace administrativy. To znamená, že škálu finanční podpory je třeba soustředit do těch členských států EU, do těch regionů, kde jsou potřeby největší. Tím chci říci, že zlepšení socioekonomické situace je bez rozhodné podpory politiky soudržnosti EU nemožné. To znamená, že každý region musí zhodnotit, které sektory potřebují podporu nejnaléhavěji, místo toho, aby bez hlubší analýzy navrhl všechny. Každý region by si měl zvolit tři až pět z deseti sektorů nabídnutých Komisí, do nichž by se pak soustředilo 100 % dostupné podpory. To znamená, že musíme i nadále zlehčovat administrativní zátěž. Musíme zvýšit důvěru dotčených institucí, aby bylo možné optimalizovat množství funkcí, které mají na starosti. Ráda bych zdůraznila, že současné kritérium pro rozdělování podpory v rámci politiky soudržnosti EU – HDP v paritě kupní síly na jednoho obyvatele (nejvýše 75 % průměru EU) – je přiměřeným, vyzkoušeným a bezpečným kritériem pro určování skupiny regionů, které mají nárok na podporu v rámci konvergence, neboť odráží opravdové rozdíly mezi členskými státy EU a regiony."@cs1
"Hvis samhørighedspolitikken skal have større indvirkning, er det meget vigtigt at gennemføre en række afgørende reformer. Støtten inden for rammerne af samhørighedspolitikken skal rettes mod tre fokusområder. For det første geografisk koncentration, for det andet koncentration af anvendelsesområde og for det tredje administrativ koncentration. Den finansielle støtte skal således ydes til de EU-medlemsstater, de regioner, hvor behovet er størst. Det er ikke muligt at forbedre den socioøkonomiske situation uden klar støtte inden for rammerne af EU’s samhørighedspolitik. De enkelte regioner skal således vurdere, hvilke sektorer, der har det mest presserende behov for støtte, i stedet for at udpege alle sektorer uden en nærmere analyse. De enkelte regioner bør udvælge tre til fem af de 10 sektorer, som Kommissionen foreslår, som så skal modtage hele det tilgængelige støttebeløb. Vi skal således fortsat lette den administrative byrde. Vi skal øge tilliden til de involverede institutioner, således at de kan varetage så mange opgaver som muligt. Jeg vil gerne understrege, at det nuværende kriterium for tildeling af midler under EU's samhørighedspolitik – BNP målt i købekraftsparitet pr. indbygger (op til 75 % af EU-gennemsnittet) – er et passende, afprøvet og sikkert kriterium for fastlæggelsen af de regioner der er berettiget til støtte inden for konvergensrammen, da det afspejler de reelle forskelle mellem EU's medlemsstater og regioner."@da2
"Um den Einfluss der Kohäsionspolitik auszuweiten, sind bestimmte entscheidende Reformen von wesentlicher Bedeutung. Die Unterstützung durch die Kohäsionspolitik muss sich auf drei Hauptrichtungen konzentrieren. An erster Stelle steht der geografische Aspekt. An zweiter Stelle folgt der Umfang der Unterstützung, und an dritter Stelle der administrative Aspekt. Dies bedeutet, dass die finanzielle Unterstützung an diejenigen EU-Mitgliedstaaten, diejenigen Regionen gerichtet sein muss, in denen der größte Bedarf besteht. Das heißt, dass eine Verbesserung der sozioökonomischen Situation ohne die entschiedene Unterstützung der EU-Kohäsionspolitik unmöglich ist. Daher muss jede Region die Sektoren ermitteln, die eine Unterstützung am dringendsten benötigen, anstatt alle möglichen Sektoren ohne eine eingehendere Analyse zu benennen. Jede Region sollte drei bis fünf der zehn von der Kommission angebotenen Sektoren auswählen, in die dann 100 % der verfügbaren Unterstützung fließen sollen. Dies bedeutet, dass wir die administrative Belastung weiter verringern müssen. Wir müssen das Vertrauen der involvierten Institutionen erhöhen, damit die Zahl der von diesen Institutionen durchgeführten Funktionen optimiert werden kann. Ich möchte betonen, dass das bestehende Verteilungskriterium für eine Förderung im Rahmen der Kohäsionspolitik der EU – BIP nach Kaufkraftparität (bis zu 75 % des EU-Durchschnitts) – ein geeignetes, erprobtes und sicheres Kriterium zur Festlegung des Spektrums an förderfähigen Regionen ist, da es die Ungleichheiten zwischen Mitgliedstaaten und Regionen der Europäischen Union unverfälscht widerspiegelt."@de9
"Για να επεκταθεί η επιρροή της πολιτικής συνοχής, απαιτούνται συγκεκριμένες αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις. Η ενίσχυση η οποία παρέχεται από την πολιτική συνοχής πρέπει να συγκεντρωθεί σε τρεις κύριες κατευθύνσεις. Τα σημαντικά στοιχεία εν προκειμένω είναι τα εξής: πρώτον, η γεωγραφική συγκέντρωση, δεύτερον, η συγκέντρωση στο πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης και, τρίτον, η διοικητική συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης πρέπει προορίζεται για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ που παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανάγκες. Με άλλα λόγια, η βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης είναι αδύνατη χωρίς τη σαφή υποστήριξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να αξιολογεί τους τομείς οι οποίοι χρήζουν άμεσα υποστήριξης, και όχι να είναι επιλέξιμοι όλοι οι πιθανοί τομείς χωρίς βαθύτερη ανάλυση. Κάθε περιφέρεια θα πρέπει να επιλέξει τρεις έως πέντε από τους 10 τομείς που προβλέπονται από την Επιτροπή, στους οποίους θα συγκεντρώσει το 100% της διαθέσιμης ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μετριάζουμε τη διοικητική επιβάρυνση. Πρέπει να αυξήσουμε τον βαθμό εμπιστοσύνης των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε ο αριθμός των καθηκόντων που επιτελούνται από τα εν λόγω θεσμικά όργανα να μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ισχύον κριτήριο κατανομής της ενίσχυσης που παρέχεται από την ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής –το ΑΕγχΠ σε ισοτιμία κατά κεφαλήν αγοραστικής δύναμης (έως 75% του μέσου όρου της ΕΕ)– αποτελεί κατάλληλο, δοκιμασμένο και ασφαλές κριτήριο για τον καθορισμό του τόξου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενίσχυσης εντός του πλαισίου σύγκλισης, διότι αποτυπώνει τις πραγματικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ."@el10
"In order to extend the influence of cohesion policy, certain decisive reforms are essential. The support provided by cohesion policy must be concentrated in three main directions. What is essential is first, geographical concentration; second, concentration in the scope of support; and, third, administrative concentration. This means that the extent of financial support must be directed to those EU Member States, those regions, where there is the greatest need. That is to say that an improvement in the socio-economic situation is impossible without the definite support of EU cohesion policy. This means that every region must assess the sectors that most urgently need to receive support, instead of nominating all possible sectors without deeper analysis. Every region should choose three to five of the 10 sectors offered by the Commission in which to concentrate 100% of the available support. This means that we must continue to ease the administrative burden. We must increase the degree of trust by the institutions involved, so that the number of functions carried out by those institutions may be optimised. I want to emphasise that the existing distribution criterion for EU cohesion policy support – GDP by purchasing power parity (up to 75% of the EU average) – is an appropriate, tested and safe criterion for defining the arc of regions qualifying for support within the convergence framework, because it reflects the genuine disparities between EU Member States and regions."@en4
"( A fin de ampliar la influencia de la política de cohesión es esencial llevar a cabo algunas reformas decisiva. La ayuda que presta la política de cohesión debe concentrarse en tres direcciones principales. Lo que es esencial, en primer lugar, es la concentración geográfica, en segunda lugar, la concentración en el alcance de la ayuda y, en tercer lugar, la concentración administrativa. Esto implica que las ayudas financieras deben ir dirigidas a aquellos Estados miembros, cuyas regiones tienen la mayor necesidad. Esto significa que no es posible mejorar la situación socioeconómica sin el apoyo decidido de la política de cohesión de la UE, y que cada región debe evaluar los sectores que necesitan recibir ayuda con más urgencia, en lugar de designar todos los sectores posibles sin un análisis más detenido. Cada región debería seleccionar de tres a cinco de los diez sectores ofrecidos por la Comisión para concentrar la totalidad de las ayudas disponibles. Ello implica que debemos seguir reduciendo la carga administrativa. Debemos aumentar el grado de confianza en las instituciones interesadas, de modo que se pueda optimizar el número de funciones que realizan. Quiero hacer hincapié en que el actual criterio de distribución de las ayudas de la política de cohesión de la UE —el PIB expresado en paridades de poder de compra (hasta un 75 % de la media de la UE)— es un criterio adecuado, de eficacia comprobada y seguro para definir el abanico de regiones que cumplen los requisitos para recibir ayuda dentro del marco de convergencia, porque refleja las auténticas diferencias entre los Estados miembros y las regiones de la UE."@es21
"Ühtekuuluvuspoliitika mõju laiendamiseks on vajalikud mõningad otsustavad reformid. Ühtekuuluvuspoliitika raames toetust pakkudes peab keskenduma kolmele põhisuunale. Esiteks on oluline geograafiline koondumine, teiseks koondumine toetuse valdkonnas ja kolmandaks halduslik koondumine. See tähendab, et finantstoetuse summad tuleb suunata neisse ELi liikmesriikidesse, neisse piirkondadesse, kus vajadus selle järele on suurim. Ma tahan öelda, et sotsiaal-majandusliku olukorra paranemine on võimatu ilma ELi ühtekuuluvuspoliitika kindla toetuseta. See tähendab, et iga piirkond peab hindama, millistes sektorites on toetusi kõige rohkem vaja, mitte nimetama kõiki võimalikke sektoreid ilma põhjalikuma analüüsita. Iga piirkond peaks komisjoni pakutavast kümnest sektorist välja valima kolm kuni viis, kuhu kogu pakutav toetus koondada. Selleks peame halduskoormust edasi vähendama. Asjaomased institutsioonid peavad ilmutama suuremat usaldust, nii et nende institutsioonide ülesannete arvu on võimalik optimeerida. Tahan rõhutada, et ELi ühtekuuluvuspoliitika toetuse jagamise praegune kriteerium – ostujõu pariteedi järgi arvestatud SKP elaniku kohta (kuni 75% ELi keskmisest) – on sobiv, järeleproovitud ja turvaline kriteerium, mille järgi määratleda lähenemiseesmärgi raames toetuskõlblikud piirkonnad, sest see peegeldab tõelisi erinevusi ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel."@et5
"Jotta koheesiopolitiikan vaikutusta voitaisiin laajentaa, tietyt päättäväiset uudistukset ovat tarpeen. Koheesiopolitiikalla annettavaa tukea on keskitettävä kolmeen pääsuuntaan. Olennaisin on maantieteellinen keskittäminen. Sen jälkeen tulevat tuen laajuuden keskittäminen ja hallinnollinen keskittäminen. Tämä tarkoittaa, että rahoitustukea on enimmäkseen osoitettava niille EU:n jäsenvaltioille, niille alueille, joissa sitä tarvitaan eniten. Toisin sanoen sosioekonomisen tilanteen parantaminen ei ole mahdollista ilman EU:n koheesiopolitiikalta saatavaa varmaa tukea. Tämä tarkoittaa, että sen sijaan, että kaikki mahdolliset alat nimitetään ilman sen syvällisempiä analyysejä, kaikkien alueiden on arvioitava aloja, joilla tukea tarvitaan kiireellisimmin. Jokaisen alueen on valittava komission esittämästä kymmenestä alasta kolmesta viiteen alaa, joille käytettävissä oleva tuki keskitetään kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että hallinnollista taakkaa on edelleen vähennettävä. Meidän on lisättävä asianosaisten elinten luottamusta, jotta kyseisten elinten hoitamien tehtävien määrää voidaan rajata mahdollisimman pieneksi. Haluan korostaa, että EU:n koheesiopolitiikasta annettavan tuen nykyinen jakoperuste – BKT ostovoimapariteettiin verrattuna (enintään 75 prosenttia EU:n keskiarvosta) – on asianmukainen, testattu ja turvallinen peruste lähentymisen osalta tukikelpoisten alueiden joukon määrittämiseksi, koska se heijastelee aitoja eroja EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välillä."@fi7
"Certaines réformes décisives sont nécessaires pour élargir l’influence de la politique de cohésion. L’aide fournie au titre de la politique de cohésion doit être concentrée dans trois grandes directions: la concentration géographique, tout d’abord, la concentration de l’aide, ensuite, et enfin, la concentration administrative. Cela signifie que l’aide financière doit être ciblée sur les États membres de l’UE et les régions qui en ont le plus besoin. Autrement dit, une amélioration de la situation socioéconomique est impossible sans le soutien clair de la politique de cohésion de l’UE. Cela signifie que chaque région doit évaluer les secteurs ayant le plus besoin d’un soutien, au lieu de désigner tous les secteurs possibles sans effectuer d’analyse plus approfondie. Chaque région devrait choisir trois à cinq des 10 secteurs proposés par la Commission dans lesquels concentrer 100 % de l’aide disponible. Cela signifie que nous devons continuer à alléger la charge administrative. Nous devons renforcer le degré de confiance de la part des institutions concernées, de manière à optimiser les fonctions prises en charge par ces institutions. Je voudrais insister sur le fait que le critère de distribution existant de l’aide au titre de la politique de cohésion de l’UE - le PIB par parité du pouvoir d’achat par habitant (jusqu’à 75 % de la moyenne de l’UE) - constitue un critère sûr, éprouvé et approprié en vue de déterminer les régions ayant droit à une aide au titre du cadre de convergence, dans la mesure où il reflète les disparités réelles entre les États membres et les régions de l’UE."@fr8
"A kohéziós politika hatásának kiterjesztéséhez határozott reformokra van szükség. A kohéziós politika keretében nyújtott támogatást három fő célra kell összpontosítani. Az első a földrajzi szempontok, a második a támogatás hatálya, a harmadik pedig az adminisztratív szempontok. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi támogatást azokhoz az uniós tagállamokhoz és régiókhoz kell irányítani, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá. Más szóval, a társadalmi-gazdasági helyzet nem javítható az EU kohéziós politikájának határozott támogatása nélkül. Ez azt jelenti, hogy minden régiónak értékelést kell végeznie azokról az ágazatokról, amelyeknek sürgősen támogatást kell kapniuk, ahelyett, hogy alaposabb elemzés elvégzése nélkül minden lehetséges ágazatot kijelölnének. Minden régiónak a Bizottság által kijelölt 10-ből 3-5 ágazatot kell választania, ahová a rendelkezésre álló támogatás 100%-át szeretné irányítani. Ez azt jelenti, hogy az adminisztratív terhek csökkentését folytatnunk kell. Növelnünk kell a részt vevő intézmények bizalmát, hogy az intézmények által ellátott funkciók száma optimalizálható legyen. Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU kohéziós politikai támogatásának elosztására jelenleg vonatkozó kritérium – az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritás (az uniós átlag legfeljebb 75%-a) – megfelelő, kipróbált és biztonságos kritérium, amely alapján meg lehet határozni a konvergencia keretrendszerében támogatható régiók körét, hiszen ez a kritérium az uniós tagállamok és régiók közötti tényleges egyenlőtlenségeket mutatja."@hu11
"Per ampliare l’influenza della politica di coesione, è essenziale intraprendere determinate riforme decisive. L’assistenza fornita dalla politica di coesione deve essere concentrata in tre direzioni principali. Quel che serve è innanzi tutto la concentrazione geografica, in secondo luogo la concentrazione sul campo di applicazione del sostegno, e in terzo luogo la concentrazione amministrativa. Ciò significa che il sostegno finanziario deve essere diretto a quegli Stati membri e a quelle regioni che mostrano di averne più bisogno. In altre parole, quelle regioni in cui un miglioramento della situazione socioeconomica è impossibile senza il sostegno decisivo della politica di coesione comunitaria. Ne consegue che ogni regione deve individuare i settori che necessitano più urgentemente di sostegno, invece di citare tutti i settori possibili e immaginabili senza effettuare un’analisi approfondita. Ogni regione dovrebbe scegliere tra tre e cinque dei 10 settori offerti dalla Commissione in cui concentrare il 100 per cento delle dotazioni disponibili. Dobbiamo quindi continuare ad alleviare il carico amministrativo. Dobbiamo aumentare il livello di fiducia delle istituzioni coinvolte, per ottimizzare il numero di funzioni ricoperte da tali istituzioni. Mi preme sottolineare che il criterio di distribuzione attualmente in vigore per il sostegno della politica di coesione dell’UE – PIL pro capite a parità di potere d’acquisto (fino al 75 per cento della media UE) – è un criterio adeguato, testato e sicuro per definire l’insieme di regioni idonee a ricevere assistenza nel quadro della convergenza, in quanto riflette le vere disparità che sussistono tra gli Stati membri e le regioni comunitarie."@it12
"Siekiant išplėsti sanglaudos politikos daromą įtaką, būtina imtis tam tikrų ryžtingų reformų. Pagal sanglaudos politiką teikiama parama privalo būti telkiama trimis pagrindinėmis kryptimis. Pirma būtina kryptis – geografinė koncentracija; antra – koncentracija paramos taikymo srityje; ir trečia – administracinė koncentracija. Tai reiškia, kad finansinė parama privalo būti skirta toms ES valstybėms narėms ir tiems regionams, kuriems tos paramos labiausiai reikia. Kitaip tariant, neįmanoma pagerinti socialinės ir ekonominės padėties nesant tikslios pagal ES sanglaudos politiką teikiamos paramos. Tai reiškia, kad kiekvienas regionas privalo įvertinti, kuriems sektoriams skubiausiai reikalinga parama, o ne siūlyti visus galimus sektorius be jokios gilesnės analizės. Kiekvienas regionas turėtų pasirinkti nuo trijų iki penkių iš dešimties Komisijos siūlomų sektorių, kuriuose turi būti sutelkta 100 proc. teikiamos paramos. Tai reiškia, kad turime ir toliau mažinti administracinę naštą. Privalome padidinti pasitikėjimą dalyvaujančiomis institucijomis, kad būtų galima nustatyti tinkamiausią tų institucijų atliekamų funkcijų skaičių. Norėčiau pabrėžti, kad dabartinis pagal ES sanglaudos politiką teikiamos paramos skirstymo kriterijus – BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą (iki 75 proc. ES vidurkio) – yra tinkamas, patikrintas ir saugus kriterijus regionams, kuriems gali būti teikiama parama pagal konvergencijos tikslą, nustatyti, nes jis atspindi tikrus ES valstybių narių ir regionų skirtumus."@lt14
"Lai palielinātu kohēzijas politikas ietekmi, ir nepieciešamas izlēmīgas reformas. Kohēzijas politikas atbalsts jākoncentrē trijos galvenajos virzienos. Ir nepieciešama, pirmkārt, ģeogrāfiskā, otrkārt, atbalsta jomu un, treškārt, administratīva koncentrācija. Tas nozīmē, ka finanšu atbalsta apjoms tiek novirzīts ES dalībvalstīm, reģioniem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, tas ir, sociālekonomiskās situācijas uzlabošana nav iespējama bez noteikta ES kohēzijas politikas atbalsta. Tas nozīmē, ka katram reģionam ir jāapsver visaktuālākās jomas atbalsta saņemšanai, nevis vienkārši visās iespējamās jomās bez padziļinātās analīzes. Katram reģionam jāizvēlas 3–5 no 10 Komisijas piedāvātajām jomām, kurās koncentrēt 100 % pieejamā atbalsta. Tas nozīmē, ka jāturpina mazināt administratīvo slogu. Jāpalielina iesaistīto institūciju uzticēšanās pakāpe, lai varētu optimizēt institūciju veikto funkciju skaitu. Es gribu uzsvērt, ka esošais ES kohēzijas politikas sadales kritērijs — IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes (līdz 75 % no ES vidējā) — ir piemērots, pārbaudīts un drošs kritērijs, pēc kura noteikt atbalstāmo reģionu loku konverģences mērķa ietvaros, jo tas atspoguļo patiesās atšķirības starp ES dalībvalstīm un reģioniem."@mt15
"Om de invloed van het cohesiebeleid uit te breiden is het van groot belang om een aantal beslissende hervormingen door te voeren. De steun vanuit het cohesiebeleid moet worden geconcentreerd in drie hoofdrichtingen. Cruciaal is allereerst geografische concentratie, vervolgens concentratie van ondersteuning en daarna administratieve concentratie. Dit betekent, dat financiële steun moet worden gericht aan de lidstaten en regio’s waar de grootste behoefte bestaat. Dat wil zeggen: een betere sociaaleconomische situatie is niet mogelijk zonder duidelijke steun van het EU-cohesiebeleid. Iedere regio moet zodoende de sectoren aanwijzen die het meest urgent steun nodig hebben, in plaats van het aanwijzen van alle mogelijke sectoren zonder diepere analyse. Iedere regio moet drie tot vijf van de tien sectoren van de Commissie kiezen, waarin alle beschikbare ondersteuning wordt geconcentreerd. We moeten dus de administratieve lasten verlichten. We moeten het vertrouwen in de betrokken instellingen vergroten, zodat de taken van deze instellingen geoptimaliseerd kunnen worden. Ik wil benadrukken dat het bestaande distributiecriterium voor ondersteuning op basis van het Europese cohesiebeleid – bbp op grond van koopkrachtpariteit per hoofd van de bevolking (tot 75 procent van het EU-gemiddelde) – een geschikt, getest en veilig criterium is voor het bepalen welke regio’s in aanmerking komen voor ondersteuning binnen het convergentiekader, omdat dit de daadwerkelijke verschillen weergeeft tussen de EU-lidstaten en regio’s onderling."@nl3
"Aby zwiększyć wpływ polityki spójności, niezbędne są pewne zdecydowane reformy. Wsparcie przekazywane w ramach polityki spójności musi iść w trzech głównych kierunkach. Kluczowe znaczenie ma po pierwsze koncentracja geograficzna, po drugie koncentracja w zakresie wsparcia, a po trzecie koncentracja administracyjna. Oznacza to, że wsparcie finansowe musi być skierowane do tych państw członkowskich i regionów UE, które go najbardziej potrzebują. Czyli że poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej jest niemożliwa bez wyraźnego wsparcia ze strony unijnej polityki spójności. Oznacza to dalej, że każdy z regionów musi ocenić, które z sektorów najpilniej potrzebują wsparcia, zamiast wskazywać wszystkie sektory bez głębszej analizy. Każdy z regionów powinien wybrać od trzech do pięciu z dziesięciu sektorów proponowanych przez Komisję, na które zostanie przeznaczone 100 % dostępnego wsparcia. A to z kolei oznacza, że musimy dalej podejmować działania na rzecz ograniczenia obciążeń administracyjnych. Musimy zwiększyć poziom zaufania zaangażowanych instytucji, aby możliwa była optymalizacja liczby funkcji przez nie sprawowanych. Chcę podkreślić, że kryterium stosowane obecnie do podziału wsparcia w ramach unijnej polityki spójności – PKB (do 75 % unijnej średniej) – jest odpowiednim, sprawdzonym i bezpiecznym kryterium pozwalającym na określenie regionów kwalifikujących się do wsparcia w ramach konwergencji, ponieważ odzwierciedla ono rzeczywiste różnice między państwami członkowskimi i regionami UE."@pl16
"A fim de alargar a influência da política de coesão, são fundamentais algumas reformas decisivas. O apoio prestado pela política de coesão tem de concentrar-se em três vertentes principais. A primeira é a concentração geográfica, a segunda a concentração no âmbito do apoio e a terceira a concentração administrativa. Isto significa que a extensão do apoio financeiro tem de ser dirigida para os Estados-Membros e regiões da UE mais necessitados. Dito de outro modo, é impossível melhorar a situação socioeconómica sem o apoio decisivo da política de coesão. Isto faz com que, em vez de apontar todos os sectores passíveis de ajuda sem proceder a uma análise mais aprofundada, cada região tenha de avaliar os sectores mais urgentemente necessitados de ajuda. Cada região deve escolher três a cinco dos 10 sectores propostos pela Comissão e neles concentrar 100% do apoio disponível. Isto significa que temos de continuar a aliviar os encargos administrativos. Temos de aumentar o grau de confiança por parte das instituições envolvidas, de modo a poder optimizar o número de funções por elas desempenhadas. Não queria deixar de realçar que o actual critério de distribuição dos apoios no âmbito da política de coesão da UE - PIB por paridade de poder de compra (até 75% da média da UE) - é um critério adequado, com provas dadas e seguro para definir o arco de regiões elegíveis para apoio no âmbito da convergência, visto reflectir as verdadeiras disparidades entre os Estados-Membros e as regiões."@pt17
"Pentru a extinde influența politicii de coeziune, sunt esențiale anumite reforme decisive. Sprijinul acordat de politica de coeziune trebuie concentrat pe trei direcții principale. Ceea ce este vital are prioritate, concentrația geografică; în al doilea rând, concentrația în sfera de aplicare a sprijinului; și, în al treilea rând, concentrația administrativă. Acest lucru înseamnă că extinderea sprijinului financiar trebuie îndreptată către acele state membre UE, acele regiuni în care este cea mai mare nevoie. Adică este posibilă o îmbunătățire a situației socioeconomice fără sprijinul categoric al politicii de coeziune a UE. Asta înseamnă că fiecare regiune trebuie să evalueze sectoarele care au nevoie de sprijin cel mai urgent, în loc să numească toate sectoarele existente fără o analiză mai aprofundată. Fiecare regiune ar trebui să aleagă trei până la cinci din cele 10 sectoare oferite de Comisie în care să concentreze 100 % din sprijinul disponibil. Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ușurăm sarcina administrativă. Trebuie să creștem nivelul de încredere acordat de instituțiile implicate astfel încât numărul de funcții îndeplinite de acele instituții să poată fi optimizat. Vreau să subliniez faptul că criteriul existent de distribuire a susținerii pentru politica de coeziune a UE – PIB-ul prin paritatea puterii de cumpărare (până la 75 % din media UE) – este un criteriu adecvat, verificat și sigur pentru definirea gamei de regiuni care se califică pentru acordarea de sprijin în cadrul de convergență, deoarece reflectă disparitățile autentice dintre statele membre și regiunile UE."@ro18
"Aby sa rozšíril vplyv politiky súdržnosti, určité rozhodujúce reformy sú nevyhnutné. Podpora, ktorú poskytuje politika súdržnosti, sa musí sústrediť do troch hlavných smerov. Nevyhnutná je v prvom rade zemepisná koncentrácia, po druhé, koncentrácia rozsahu podpory a po tretie, administratívna koncentrácia. To znamená, že rozsah finančnej podpory sa musí nasmerovať do tých členských štátov EÚ a do tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú. Inými slovami zlepšenie sociálno-hospodárskej situácie je nemožné bez konkrétnej podpory politiky súdržnosti EÚ. To znamená, že každý región musí vyhodnotiť odvetvia, ktoré najnaliehavejšie potrebujú dostať podporu, namiesto nominovania všetkých možných odvetví bez hlbšej analýzy. Každý región by si mal vybrať od troch do piatich z desiatich odvetví ponúkaných Komisiou, v ktorých sústredí 100 % dostupnej podpory. To znamená, že musíme pokračovať v odľahčovaní administratívneho zaťaženia. Musíme posilniť úroveň dôvery zúčastnených inštitúcií, aby bolo možné optimalizovať počet funkcií vykonávaných týmito inštitúciami. Chcem zdôrazniť, že existujúce kritérium rozdeľovania podpory politiky súdržnosti EÚ – HDP podľa parity kúpnej sily na obyvateľa (do 75 % priemeru EÚ) – je primeraným, osvedčeným a bezpečným kritériom na definovanie skupiny regiónov oprávnených na podporu v rámci zbližovania, pretože odráža skutočné nerovnosti medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ."@sk19
". Da bi lahko okrepili vpliv kohezijske politike, potrebujemo nekatere ključne reforme. Podporo, ki jo zagotavlja kohezijska politika, moramo usmeriti v tri glavna področja. Prvo je geografska osredotočenost, drugo je osredotočenost na obseg pomoči in tretje upravna osredotočenost. To pomeni, da mora biti obseg finančne pomoči namenjen tistim državam članicam EU, tistim regijam, ki jo najbolj potrebujejo. To pomeni, da družbeno-gospodarskih razmer ni mogoče izboljšati brez jasne podpore kohezijske politike EU. To pomeni, da mora vsaka regija oceniti sektorje, ki najbolj potrebujejo pomoč, namesto da predlaga vse mogoče sektorje, ne da bi jih podrobneje analizirala. Vsaka regija izbere od tri do pet izmed desetih sektorjev, ki jih ponuja Komisija, za katere bo namenila 100 % razpoložljive pomoči podpore. To pomeni, da moramo še naprej zmanjševati upravna bremena. Povečati moramo stopnjo zaupanja sodelujočih institucij, da bomo lahko optimizirali število funkcij, ki jih opravljajo. Poudariti želim, da je veljavno merilo razdeljevanja pomoči kohezijske politike EU – BDP na prebivalca po pariteti kupne moči (do 75 % povprečja EU) – ustrezno, preskušeno in varno merilo za izbiro regij, ki so upravičene do pomoči v sklopu konvergenčnega okvira, saj odraža dejanske razlike med državami članicami EU in regijami."@sl20
"För att sammanhållningspolitikens inflytande ska kunna ökas krävs vissa avgörande reformer. Det stöd som ges genom sammanhållningspolitiken måste koncentreras i tre olika huvudriktningar. Det viktigaste är först och främst geografisk koncentration, det andra är koncentration av stödets omfattning och det tredje är administrativ koncentration. Detta betyder att det ekonomiska stödet måste riktas till de medlemsstater och regioner där det största behovet finns. Med detta menas att en förbättring av den socioekonomiska situationen ska vara omöjlig utan ett bestämt stöd från EU:s sammanhållningspolitik. Detta betyder att varje region måste utvärdera vilka sektorer som är i störst behov av stöd, i stället för att nominera alla möjliga sektorer utan någon djupare analys. Varje region bör välja tre till fem av de tio sektorer som erbjuds av kommissionen, dit 100 procent av det tillgängliga stödet kan koncentreras. Detta betyder att vi måste fortsätta minska den administrativa bördan. Vi måste öka förtroendet från de medverkande institutionerna, så att antalet funktioner som utövas av dessa institutioner kan optimeras. Jag vill betona att det befintliga kriteriet för tilldelningen av stöd genom EU:s sammanhållningspolitik – BNP enligt köpkraftsparitet per capita (upp till 75 procent av EU-genomsnittet) – är ett lämpligt, beprövat och säkert kriterium för att definiera vilka regioner som är berättigade till stöd inom konvergensramverket, eftersom det visar de faktiska skillnaderna mellan EU:s medlemsstater och regioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph