Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-13-Speech-1-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101213.20.1-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am speaking tonight because my colleague, Mr Bufton, who would have addressed you, is unwell. On his behalf, I present this to you. As we know, along with the CAP, regional funds represent the biggest part of the EU budget. For decades, the British people have been forced to foot the bill for various projects around the EU, most of which are of no benefit at all to the UK taxpayer. Recently, the Bureau of Investigative Journalism in the UK unveiled the fact that EU regional funds are being used to prop up arms dealing companies in Eastern Europe, with some projects receiving funding amounting to millions of euro, although these are some of the richest companies. Do they really need EU subsidies? Given the fraud and waste endemic in this budget line, and the way it is not even being used for the purposes its supporters allege, I call on the coalition in the UK to withdraw funding, as we need this money at home – yet another reason to leave the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes hovořím já, protože mému kolegovi, panu Buftonovi, který zde měl vystoupit, není dobře. Jeho jménem tedy uvedu následující. Jak víme, regionální fondy představují společně se SZP největší podíl rozpočtu EU. Desítky let britští občané platí účty za nejrůznější projekty v celé EU, většina z nich však daňovým poplatníkům ve Spojeném království nepřináší vůbec žádné výhody. V nedávné době odhalila Kancelář pro investigativní žurnalistiku ve Spojeném království skutečnost, že prostředky z regionálních fondů EU se ve východní Evropě zneužívají k financování společností obchodujících se zbraněmi, přičemž některé projekty získávají prostředky v hodnotě několika milionů eur, ačkoli se jedná o jedny z nejbohatších společností. Skutečně potřebují podporu EU? S ohledem na to, jak jsou podvody a plýtvání v této rozpočtové linii rozšířené, a na to, že ani není využívána pro ty účely, jaké uvádí její zastánci, vyzývám koalici ve Spojeném království, aby své příspěvky vzala zpět, protože tyto finance potřebujeme doma – další důvod, proč vystoupit z EU."@cs1
"Hr. formand! Jeg taler i aften, da min kollega hr. Bufton, der skulle have talt her, er syg. Jeg vil gerne sige følgende på hans vegne. Den fælles landbrugspolitik og de regionale fonde er som bekendt de største poster på EU-budgettet. Den britiske befolkning er gennem årtier blevet tvunget til at betale regningen for forskellige projekter rundt omkring i EU, hvoraf de fleste overhovedet ikke er til gavn for den britiske skatteyder. Det britiske Bureau of Investigative Journalism afslørede for nylig, at EU-regionalfonde anvendes til at støtte våbenvirksomheder i Østeuropa, og en række projekter støttes med millioner af euro, selv om der er tale om nogle af de rigeste virksomheder. Har de virkelig behov for EU-tilskud? I lyset af det misbrug og spild, der er knyttet til denne budgetpost, og det forhold, at midlerne ikke engang anvendes til det formål, som tilhængerne påstår, opfordrer jeg koalitionsregeringen i Det Forenede Kongerige til at trække finansieringen tilbage, da vi har brug for disse penge derhjemme – endnu en grund til at træde ud af EU."@da2
"Herr Präsident! Ich spreche heute zu Ihnen, weil es meinem Kollegen Herrn Bufton, der eigentlich das Wort an Sie gerichtet hätte, unwohl ist. Ich spreche in seinem Namen zu Ihnen. Wie wir wissen, machen die Regionalfonds zusammen mit der GAP den größten Teil des EU-Haushalts aus. Jahrzehntelang wurde das britische Volk dazu gezwungen, für verschiedene Projekte in der ganzen EU zu bezahlen, von denen die meisten von keinerlei Nutzen für die Steuerzahler des Vereinigten Königreichs sind. Kürzlich hat das Bureau of Investigative Journalism des Vereinigten Königreichs herausgefunden, dass die EU-Regionalfonds dazu verwendet werden, mit Waffen handelnde Unternehmen in Osteuropa zu unterstützen, wobei einige Projekte Mittel in Millionenhöhe erhalten, obwohl sie zu den reichsten Firmen gehören. Müssen diese Firmen wirklich durch EU-Beihilfen unterstützt werden? In Anbetracht des in dieser Haushaltslinie gängigen Betrugs und der verbreiteten Verschwendung sowie angesichts dessen, dass sie nicht einmal zu den Zwecken verwendet wird, die ihre Befürworter vorgeben, rufe ich die Koalition im Vereinigten Königreich dazu auf, die Mittel zurückzuziehen, da wir dieses Geld zuhause brauchen – ein weiterer Grund, aus der EU auszutreten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω απόψε τον λόγο, επειδή ο συνάδελφος βουλευτής κ. Bufton, όπως θα σας έχει ήδη ενημερώσει, είναι αδιάθετος. Εξ ονόματός του, προβαίνων στις παρατηρήσεις που ακολουθούν. Όπως γνωρίζουμε, μαζί με την ΚΓΠ, τα περιφερειακά ταμεία αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επί σειρά δεκαετιών, οι Βρετανοί αναγκάζονταν να πληρώνουν για διάφορα έργα σε ολόκληρη την ΕΕ, τα περισσότερα από τα οποία δεν ωφελούν καθόλου τους φορολογουμένους του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσφατα, το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε το γεγονός ότι τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τη στήριξη εταιρειών εμπορίου όπλων στην ανατολική Ευρώπη, με ορισμένα έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, παρότι πρόκειται για κάποιες από τις πλουσιότερες εταιρείες. Χρειάζονται πραγματικά τις επιδοτήσεις της ΕΕ; Δεδομένης της απάτης και της κατασπατάλησης που είναι ενδημικές στη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των πόρων της ουδόλως εξυπηρετεί τους σκοπούς που εικάζουν οι υποστηρικτές της, καλώ την κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύρει τη χρηματοδότηση, επειδή αυτούς τους χρηματικούς πόρους τους χρειαζόμαστε στην πατρίδα – και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να εγκαταλείψουμε την ΕΕ."@el10
"Señor Presidente, intervengo esta noche porque mi compañero, el señor Bufton, que se habría dirigido a esta cámara, no se encuentra bien. Así pues intervengo en su nombre. Como sabemos, los fondos regionales representan, junto con la PAC, la mayor parte del presupuesto de la UE. Durante décadas, el pueblo británico ha sido obligado a pagar la factura de diversos proyectos en toda la UE, la mayoría de los cuales no ofrecen beneficio alguno a los contribuyentes del Reino Unido. Hace poco, la Oficina de Periodismo de Investigación ( ) del Reino Unido reveló que los fondos regionales de la UE se utilizan para rescatar a empresas de Europa Oriental que comercian con armas, y que algunos proyectos han recibido millones de euros, a pesar que algunas de estas empresas se encuentran entre las más ricas. ¿Realmente necesitan esas empresas subvenciones de la UE? En vista de los fraudes y despilfarros que son endémicos de esta línea presupuestaria, y de que ni siquiera se utilizan para sus presuntos fines, pido a la coalición que gobierna el Reino Unido que retire su financiación, ya que necesitamos estos fondos en casa, lo que constituye otra razón para abandonar la UE."@es21
"Austatud juhataja! Võtan täna õhtul sõna seetõttu, et minu kolleeg John Bufton, kes oleks soovinud kõnelda, ei tunne ennast hästi. Tema nimel ütlen ma järgmist. Nagu me teame, moodustavad piirkondlikud fondid koos ühise põllumajanduspoliitikaga ELi eelarve suurima osa. Aastakümneid on Briti rahvas pidanud kandma kulusid seoses ELi eri projektidega, millest lõviosa ei too Ühendkuningriigi maksumaksjale mingit kasu. Ühendkuningriigi Uuriva Ajakirjanduse Büroo avaldas hiljuti tõsiasja, et ELi piirkondlikke fonde kasutatakse selleks, et toetada relvakaubandusega tegelevaid Ida-Euroopa ettevõtteid, kusjuures mõnele projektile eraldatakse miljoneid eurosid, kuigi tegemist on ühtede rikkaimate ettevõtetega. Kas nad tõesti vajavad ELi toetusi? Võttes arvesse selle eelarvereaga seotud pettust ja raiskamist ning seda, et seda eelarverida ei kasutata eesmärkidel, mis sel oma toetajate väiteil on, kutsun Ühendkuningriigi koalitsiooni üles lõpetama rahastamine. Meil on seda raha kodus vaja – taas üks põhjus EList lahkumiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, käytän tänä iltana puheenvuoron sairastuneen kollega Buftonin sijasta. Puhun täällä hänen puolestaan. Kuten tiedämme, YMP:n ohella aluerahastot vievät suurimman osan EU:n talousarviosta. Brittiläiset veronmaksajat on vuosikymmenten ajan pakotettu maksamaan laskun ympäri EU:ta toteutetuista hankkeista, joista useimmat eivät ole millään tavoin hyödyttäneet Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva tutkivan journalismin toimisto paljasti hiljattain tosiasian, että EU:n aluevaroilla on tuettu itäeurooppalaisia asefirmoja. Jotkut hankkeet ovat saaneet miljoonien eurojen verran rahoitusta, vaikka kyse on rikkaimpiin kuuluvista yrityksistä. Tarvitsevatko ne todella EU:n tukia? Kun otetaan huomioon tähän budjettikohtaan yleisesti liittyvä huijaus ja tuhlaus sekä se, ettei rahoja edes käytetä siihen tarkoitukseen, johon sen kannattajat väittävät niitä käytettävän, vaadin koalitiota Yhdistyneessä kuningaskunnassa vetämään pois rahoituksen. Me tarvitsemme kyseisen rahan kotona – vielä yksi syy erota EU:sta."@fi7
"Monsieur le Président, je m’adresse à vous ce soir car mon collègue, M. Bufton, qui aurait dû s’exprimer devant vous, est souffrant. C’est donc en son nom que je voudrais formuler ces quelques commentaires. Comme nous le savons, les fonds régionaux représentent, avec la PAC, l’essentiel du budget de l’UE. Depuis des décennies, les citoyens britanniques sont contraints de payer l’addition pour divers projets menés à travers l’UE et qui, pour la plupart, ne sont d’aucun bénéfice pour les contribuables britanniques. Le du Royaume-Uni a récemment révélé que les fonds régionaux européens étaient utilisés pour soutenir des sociétés de vente d’armes d’Europe de l’Est, certains projets recevant des fonds s’élevant à des millions d’euros, alors que certaines de ces sociétés comptent parmi les plus riches. Ont-elles réellement besoin de subventions européennes? Compte tenu des fraudes et du gaspillage endémiques de cette ligne budgétaire, et du fait qu’elle n’est pas utilisée aux fins avancées par ses défenseurs, je demande à la coalition du Royaume-Uni de retirer son financement, car nous avons besoin de cet argent chez nous - une raison de plus pour quitter l’UE."@fr8
"Elnök úr! Azért én szólalok fel ma, mert kollégám, Bufton úr, aki beszélt volna, nem érzi jól magát. Az ő nevében mondom el a következőket. Tudjuk, hogy a KAP és a regionális alapok teszik ki az EU költségvetésének legnagyobb részét. A brit embereket évtizedeken át arra kényszerítették, hogy olyan uniós projektek költségeit viseljék, amelyek nagy része semmilyen előnnyel nem járt a brit adófizetőkre nézve. Az Egyesült Királyságban egy tényfeltáró újságírással foglalkozó iroda (Bureau of Investigative Journalism) nemrégiben feltárta, hogy az uniós regionális alapokat kelet-európai fegyverkereskedő cégek támogatására használják, illetve egyes projektek több millió euró támogatásban részesülnek, holott ezek a leggazdagabb cégek. Valóban szükségük lenne uniós támogatásra? Mivel a költségvetésnek erre a részére hatalmas mértékben jellemző a csalás és a pazarlás, és mivel még csak nem is állítólagos támogatóik javára használják fel, felszólítom az Egyesült Királyság koalícióját arra, hogy vonja vissza a támogatást, mivel erre a pénzre itthon van szükségünk – egy újabb ok arra, hogy kilépjünk az EU-ból."@hu11
"Signor Presidente, intervengo nella discussione di stasera perché il mio collega, onorevole Bufton, che avrebbe dovuto prendere la parola, non si sente bene. Vi presento pertanto le sue conclusioni. Come sappiamo, insieme alla PAC, i fondi regionali rappresentano la quota più cospicua del bilancio comunitario. Da decenni il popolo britannico è costretto a pagare il conto di vari progetti sul territorio comunitario, la maggior parte dei quali non si traducono in alcun vantaggio per il contribuente britannico. Il Bureau of Investigative Journalism britannico ha recentemente rivelato che i fondi regionali dell’UE vengono utilizzati per finanziare le società che trafficano in armi dell’Europa orientale, con alcuni progetti che ricevono finanziamenti dell’ordine di milioni di euro, anche se si tratta di società ricchissime. Hanno veramente bisogno delle sovvenzioni comunitarie? Dato l’alto tasso di frodi e di sprechi endemici in questa rubrica del bilancio, e il fatto che tali fondi non vengono nemmeno utilizzati per gli scopi presunti dai loro sostenitori, chiedo alla coalizione del Regno Unito di ritirare i finanziamenti, perché questo denaro ci serve nel nostro paese – l’ennesimo motivo per lasciare l’UE."@it12
"Pone pirmininke, šį vakarą norėčiau tarti žodį vietoj savo kolegos J. Buftono, kuris turėjo sakyti kalbą, tačiau susirgo. Todėl kalbėsiu jo vardu. Kaip visi žinome, regioniniai fondai kartu su BŽŪP sudaro didžiausią ES biudžeto dalį. Ištisus dešimtmečius britai buvo priversti apmokėti įvairių projektų visoje ES išlaidas, nors dauguma šių projektų JK mokesčių mokėtojams neatnešė jokios naudos. Visai neseniai Tiriamosios žurnalistikos biuras Jungtinėje Karalystėje atskleidė, kad ES regioniniai fondai naudojami ginklų prekyba užsiimančioms bendrovėms Rytų Europoje paremti, o kai kuriems projektams suteiktas milijonus eurų siekiantis finansavimas, nors tai pačios turtingiausios bendrovės. Ar joms iš tikrųjų reikėjo ES subsidijų? Atsižvelgiant į šią apgaulę ir švaistymą pagal šią biudžeto eilutę ir į tai, kad ši biudžeto eilutė net nenaudojama tais tikslais, kurių siekia jos rėmėjai, raginame koaliciją Jungtinėje Karalystėje atsisakyti finansavimo, nes tų pinigų mums reikia savo šalyje, ir tai dar viena priežastis išstoti iš ES."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man šodien nākas uzstāties, jo mans kolēģis kungs, kurš būtu jūs uzrunājis manā vietā, jūtas nevesels. Viņa vārdā es iepazīstināšu ar šādu viedokli. Kā mēs zinām, līdztekus KLP, reģionālie fondi veido lielāko daļu no ES budžeta. Jau gadu desmitiem britiem ir nācies apmaksāt dažādus projektus visā ES, no kuriem lielākā daļa AK nodokļu maksātājiem nedod pilnīgi nekādu labumu. Nesen Pētnieciskās žurnālistikas birojs AK atklāja faktu, ka ES reģionālie fondi tiek izmantoti, lai atbalstītu ieroču tirdzniecības uzņēmumus Austrumeiropā, dažiem no projektiem saņemot vairākus miljonus eiro, lai gan tie ir vieni no bagātākajiem uzņēmumiem. Vai tiem tiešām ir nepieciešamas ES subsīdijas? Ņemot vērā šai budžeta pozīcijai raksturīgo krāpniecību un līdzekļu izšķiešanu, ka tie pat netiek izmantoti tiem mērķiem, uz kuriem bija paļāvušies budžeta atbalstītāji, es vēršos pie koalīcijas AK ar aicinājumu atsaukt finansējumu, jo mums šī nauda ir nepieciešama mājās –– un tas ir vēl viens iemesls, lai pamestu ES."@lv13
"Mr President, I am speaking tonight because my colleague, Mr Bufton, who would have addressed you, is unwell. On his behalf, I present this to you. As we know, along with the CAP, regional funds represent the biggest part of the EU budget. For decades, the British people have been forced to foot the bill for various projects around the EU, most of which are of no benefit at all to the UK taxpayer. Recently, the Bureau of Investigative Journalism in the UK unveiled the fact that EU regional funds are being used to prop up arms dealing companies in Eastern Europe, with some projects receiving funding amounting to millions of euros, although these are some of the richest companies. Do they really need EU subsidies? Given the fraud and waste endemic in this budget line, and the way it is not even being used for the purposes its supporters allege, I call on the coalition in the UK to withdraw funding, as we need this money at home – yet another reason to leave the EU."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik spreek hier vanavond, omdat mijn collega de heer Bufton, die anders tot u zou hebben gesproken, ziek is. Namens hem zeg ik u het volgende. Zoals we weten, maken de regionale fondsen, tezamen met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het grootste deel uit van de Europese begroting. Decennialang is de Britse bevolking gedwongen om te betalen voor verschillende projecten in de EU, waarvan de meeste de Britse belastingbetaler geen enkele profijt opleveren. Onlangs heeft het Bureau of Investigative Journalism in het Verenigd Koninkrijk onthuld dat de Europese regionale fondsen worden gebruikt om wapenleveranciers in Oost-Europa te ondersteunen, waarbij enkele projecten bedragen van miljoenen euro’s ontvangen, ook al gaat het om een paar van de rijkste bedrijven. Hebben zij echt Europese subsidies nodig? Gezien de fraude en verkwisting die endemisch is in dit begrotingsonderdeel, en gezien de wijze waarop het geld niet eens wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor de voorstanders van het begrotingsonderdeel denken dat het wordt gebruikt, verzoek ik de coalitie in het Verenigd Koninkrijk om de financiering in te trekken, omdat we dit geld in eigen land nodig hebben – nog een reden om uit de EU te stappen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zabieram dziś wieczorem głos, ponieważ mój kolega, pan poseł Bufton, który miał się tu wypowiedzieć, nie czuje się dobrze. Odczytam Państwu to wystąpienie w jego imieniu. Jak wiemy, oprócz WPR fundusze regionalne stanowią największą część budżetu UE. Od dziesięcioleci zmusza się Brytyjczyków do pokrywania rachunków za liczne projekty realizowane w całej UE, z których większość nie przynosi żadnych korzyści brytyjskiemu podatnikowi. Niedawno organizacja Bureau of Investigative Journalism w Wielkiej Brytanii ujawniła, że fundusze regionalne UE wykorzystywane są do wspierania firm zajmujących się handlem bronią w Europie Wschodniej, a na niektóre projekty przeznacza się kwoty w wysokości milionów euro, choć są to jedne z najbogatszych firm. Czy naprawdę potrzebujemy unijnych dotacji? Biorąc pod uwagę oszustwa i typowe dla tej pozycji budżetowej marnotrawstwo oraz fakt, że środki te nie są nawet wykorzystywane do celów, o których mówią zwolennicy tego rozwiązania, wzywam koalicję w Wielkiej Brytanii do wycofania finansowania, ponieważ potrzebujemy tych pieniędzy w kraju – jest to kolejny powód do wyjścia z UE."@pl16
"Senhor Presidente, a minha intervenção desta noite justifica-se pelo facto de o meu colega, o senhor deputado Bufton, que deveria dirigir-vos a palavra, se encontrar indisposto. É em seu nome que vos faço a seguinte exposição. Como sabemos, os fundos regionais representam, juntamente com a política agrícola comum, a maior fatia do orçamento comunitário. Desde há décadas que os cidadãos britânicos são obrigados a pagar a factura de vários projectos por toda a UE, a maior parte dos quais em nada beneficia o contribuinte do Reino Unido. O Bureau of Investigative Journalism, sedeado no Reino Unido, revelou recentemente que os fundos regionais da UE estão a ser utilizados para apoiar empresas que negoceiam em armas, na Europa Oriental, financiamento esse que ascende a milhões de euros, no caso de alguns projectos – isto, apesar de as empresas em causa se incluírem entre as mais abastadas. Será que tais empresas necessitam realmente de subsídios comunitários? Atendendo à fraude e ao desperdício endémicos nesta rubrica orçamental, e ao facto de as respectivas dotações nem sequer estarem a ser utilizadas para os fins que os seus apoiantes alegam, apelo à coligação que governa o Reino Unido para que retire o financiamento, já que esse dinheiro nos faz mais falta a nível nacional – o que é mais uma razão para abandonarmos a UE."@pt17
"Domnule președinte, vorbesc în această seară deoarece colegul meu, dl Bufton, care trebuia să se adreseze dvs., nu se simte bine. În numele acestuia, vă spun acest lucru. După cum știm, fondurile regionale, împreună cu CAP, reprezintă cea mai mare parte din bugetul UE. De-a lungul deceniilor, poporul britanic a fost obligat să plătească facturile pentru diferite proiecte de peste tot din UE, dintre care majoritatea nu sunt de niciun folos contribuabilului britanic. Recent, Biroul de investigații jurnalistice din Regatul Unit a dezvăluit faptul că fondurile regionale ale UE sunt folosite pentru a dota întreprinderile de trafic de arme din Europa de Est, existând unele proiecte cu finanțări care se ridică la milioane de euro, deși acestea sunt unele dintre cele mai bogate companii. Chiar au acestea nevoie de subvenții europene? Având în vedere endemia de fraudă și de deșeuri din această linie bugetară și faptul că aceasta nici măcar nu este folosită în scopurile pe care le pretind susținătorii săi, solicit o coaliție în Regatul Unit pentru retragerea finanțării, întrucât avem nevoie de acești bani acasă – acesta fiind încă un motiv pentru a părăsi UE."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dnes večer vystupujem preto, že môj kolega pán Bufton, ktorý vás mal osloviť, sa necíti dobre. V jeho mene vám predstavím toto. Ako vieme, regionálne fondy predstavujú spolu so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) najväčšiu časť rozpočtu EÚ. Dlhé desaťročia sú britskí občania nútení platiť účty za rôzne projekty v rámci EÚ, z ktorých väčšina nemá vôbec žiadny prínos pre britských daňových poplatníkov. Úrad investigatívneho žurnalizmu v Spojenom kráľovstve nedávno odhalil skutočnosť, že regionálne fondy EÚ sa používajú na podporu spoločností obchodujúcich so zbraňami vo východnej Európe, pričom niektoré projekty dostávajú finančné prostriedky vo výške miliónov eur, hoci ide o jedny z najbohatších spoločností. Skutočne potrebujú dotácie EÚ? Vzhľadom na endemické podvody a míňanie v tomto rozpočtovom riadku a na spôsob, akým sa prostriedky dokonca nepoužívajú na účely, ktoré prezentujú prívrženci, vyzývam koalíciu v Spojenom kráľovstve, aby stiahla finančné prostriedky, keďže potrebujeme tieto peniaze doma – čo je ďalší dôvod na odchod z EÚ."@sk19
"Gospod predsednik, danes govorim v imenu kolega gospoda Buftona, ki je bolan. V njegovem imenu vam sporočam naslednje. Kot vemo, so regionalni skladi, poleg SKP, največji del proračuna EU. Britanci so morali več desetletij plačevati račun za različne projekte v EU, večina izmed njih pa davkoplačevalcem v Združenem kraljestvu ni prinesla nobenih koristi. Pred kratkim je Urad za raziskovalno novinarstvo v Združenem kraljestvu razkril dejstvo, da se regionalni skladi EU uporabljajo za krepitev podjetij v vzhodni Evropi, ki trgujejo z orožjem, pri čemer nekateri projekti prejemajo večmilijonske zneske financiranja, čeprav gre za ene izmed najbogatejših podjetij. Ali res potrebujejo subvencije EU? Glede na goljufije in zapravljanje, ki je razširjeno v tej proračunski postavki in glede na to, da se ne uporablja za predvidene namene, pozivam koalicijo v Združenem kraljestvu, naj preneha s financiranjem, saj ta denar potrebujemo doma – še en razlog, da zapustimo EU."@sl20
"Herr talman! Jag talar i kväll för min kollega John Bufton som är sjuk och lägger fram följande för honom. Som vi vet står regionalfonderna tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för största delen av EU:s budget. Under årtionden har britterna tvingats betala notan för olika projekt runt om i EU, som ofta inte på något sätt kommer de brittiska skattebetalarna till godo. Den brittiska byrån för undersökande journalistik avslöjade nyligen att EU:s regionalfonder används för att stödja vapenföretag i Östeuropa. Vissa projekt får miljontals euro i stöd, trots att de drivs av några av de rikaste företagen. Behöver de verkligen EU-stöd? Med tanke på det bedrägeri och slöseri som förekommer inom denna budgetpost samt att den inte ens används i de syften som förespråkarna påstår, uppmanar jag den brittiska koalitionen att dra tillbaka medlen eftersom vi behöver pengarna hemma – och det är ytterligare en anledning till att lämna EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph