Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-13-Speech-1-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101213.18.1-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, mijn partij heeft altijd duidelijk gemaakt dat wij tegen een Europees asiel- en immigratiebeleid zijn. In Nederland hebben wij nu een fantastisch kabinet dat op het gebied van asiel en immigratie meer in staat was geweest dan nu om de wil van het volk op deze gebieden uit te voeren, maar het is nu eenmaal een . Desondanks zal mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, altijd proberen te streven naar teruggave van deze bevoegdheden aan de lidstaten. Voorzitter, wat in de tussentijd natuurlijk van belang is, is de schade te beperken en dat is niet wat dit verslag probeert te bewerkstelligen: de nieuwe aanvraagprocedure maakt het de mensen juist gemakkelijker in plaats van moeilijker om de Europese Unie binnen te komen. Voorzitter, alleen een elitaire, ver van de burger af staande politieke klasse krijgt het voor elkaar om de burger die dagelijks met de desastreuze massa-immigratie van niet-westerse allochtonen te maken heeft, in de kou te laten staan. Voorzitter, omdat ik ben verkozen door Nederlanders en niet door gelukzoekers die de westerse geneugten wél willen proeven, maar niet de joods-christelijke waarden willen omarmen, zal ik tegen dit verslag stemmen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, moje strana dávala vždy jasně najevo, že s evropskou azylovou a imigrační politikou nesouhlasí. V Nizozemí máme v současnosti skvělou vládu, která dokáže vůli občanů v oblasti azylu a přistěhovalectví uplatnit lépe, než tomu bylo v minulosti, v tomto případě jsme ale byli postaveni před hotovou věc. Nicméně moje strana, delegace nizozemské Strany za svobodu (PVV), bude vždy usilovat o to, aby se tyto pravomoci vrátily členským státům. Do té doby je samozřejmě zapotřebí zejména omezit škody, což ovšem není to, čeho se tato zpráva snaží dosáhnout: nový postup při podávání žádostí ve skutečnosti lidem usnadňuje, nikoli ztěžuje vstup do Evropské unie . Paní předsedající, jedině elitářská politická třída, která se o své občany vůbec nezajímá, dokáže občany, čelící katastrofálním následkům každodenní masové imigrace přistěhovalců z jiných než západních zemí, nechat na holičkách. Budu hlasovat proti přijetí zprávy, protože jsem byl zvolen Holanďany, nikoli těmi, kdo hledají štěstí a chtějí si užívat západních výdobytků, aniž by přijali židovsko-křesťanské hodnoty."@cs1
"Fru formand! Mit parti har altid gjort det klart, at vi er imod en europæisk asyl- og indvandringspolitik. I Nederlandene har vi nu et fantastisk kabinet, der har været bedre til at gennemføre de tiltag, som befolkningen ønsker på asyl- og indvandringsområdet, end tidligere, men nu er vi blot blevet præsenteret for et fait accompli. Mit parti, delegationen fra Folkepartiet for Frihed og Demokrati i Nederlandene (VVD), vil imidlertid altid bestræbe sig på at sikre, at disse beføjelser overdrages til medlemsstaterne igen. I mellemtiden er det vigtigste naturligvis at begrænse skaden, men det er ikke formålet med denne betænkning. Den nye ansøgningsprocedure gør det rent faktisk nemmere, og ikke sværere, for folk at komme ind i EU. Det er kun en elitær politisk klasse, der er helt ude af trit med borgerne, der kan finde på at lade disse borgere, der dagligt er vidne til de katastrofale følger af masseindvandringen fra ikkevestlige lande, i stikken. Jeg vil stemme imod denne betænkning, da jeg er blevet valgt af hollænderne og ikke af lykkejægere, der ønsker at drage fordel af vestlige goder uden at tage jødisk-kristne værdier til sig."@da2
"Frau Präsidentin, meine Partei hat eine europäische Asyl- und Einwanderungspolitik stets deutlich abgelehnt. In den Niederlanden haben wir momentan ein wunderbares Kabinett, das besser den Willen des Volkes bei der Asyl- und Einwanderung umsetzen konnte, als es zuvor der Fall gewesen war, hier sind wir jedoch einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Meine Partei, die Delegation der Niederländischen Freiheitspartei (PVV), wird trotzdem immer nach einer Rückverlagerung der Zuständigkeit auf die Mitgliedstaaten streben. Wichtig ist natürlich in der Zwischenzeit, den Schaden zu begrenzen, das gehört allerdings nicht zur Zielsetzung dieses Berichtes: Die neuen Antragsverfahren machen es sogar leichter, nicht schwieriger, in die Europäische Union einzureisen. Frau Präsidentin, nur eine elitäre politische Klasse, die komplett den Kontakt zu ihren Bürgerinnen und Bürgern verloren hat, würde es fertig bringen, die Bürgerinnen und Bürger im Stich zu lassen, die die verheerenden Auswirkungen der Masseneinwanderung nicht-westlicher Migranten täglich miterleben. Ich werde gegen diesen Bericht stimmen, weil ich von den Niederländern gewählt worden bin und nicht von Glücksrittern, die westliche Freuden genießen wollen, ohne sich die jüdisch-christlichen Werte zu eigen zu machen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το κόμμα μου καθιστούσε ανέκαθεν σαφές ότι είμαστε κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στις Κάτω Χώρες, έχουμε σήμερα ένα υπέροχο υπουργικό συμβούλιο που κατόρθωσε να εφαρμόσει καλύτερα από πριν τη βούληση του λαού στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, αλλά τώρα βρισκόμαστε απλώς προ τετελεσμένου γεγονότος. Εντούτοις, το κόμμα μου, η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), θα αγωνίζεται πάντα υπέρ της διασφάλισης της επιστροφής των εν λόγω εξουσιών στα κράτη μέλη. Το σημαντικό εν τω μεταξύ, είναι να περιορίσουμε, ασφαλώς, τη ζημία· αλλά δεν επιχειρεί να κάνει αυτό η εν λόγω έκθεση: η νέα διαδικασία υποβολής αίτησης ουσιαστικά διευκολύνει, δεν δυσχεραίνει, την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, μόνο μια ελιτιστική πολιτική τάξη, που δεν έχει καμία απολύτως επαφή με τους πολίτες της, θα μπορούσε να κατορθώσει να αφήσει στο περιθώριο αυτούς τους πολίτες, που βιώνουν καθημερινά τις ολέθριες επιπτώσεις της μαζικής μετανάστευσης ανθρώπων από μη δυτικές χώρες. Θα καταψηφίσω την έκθεση, διότι εκλέχθηκα από τον ολλανδικό λαό και όχι από καιροσκόπους που θέλουν να γεύονται τις δυτικές απολαύσεις χωρίς να ενστερνίζονται τις ιουδαϊκές-χριστιανικές αξίες."@el10
"Madam President, my party has always made it clear that we oppose a European asylum and immigration policy. In the Netherlands, we now have a fantastic cabinet which has been better able to implement the will of the people in the areas of asylum and immigration than before, but we have now simply been presented with a . Nevertheless, my party, the delegation of the Dutch Freedom Party (PVV), will always strive to ensure that these powers are transferred back to Member States. The important thing to do in the meantime, of course, is to limit the damage, but that is not what this report is trying to achieve: the new application procedure actually makes it easier, not tougher, for people to enter the European Union. Madam President, only an elitist political class which is completely out of touch with its citizens could manage to leave those citizens, who witness the disastrous effects of mass immigration of non-Western migrants on a daily basis, out in the cold. I will vote against this report because I have been elected by the Dutch and not by fortune-seekers who want to taste Western pleasures without embracing Judeo-Christian values."@en4
"Señora Presidenta, mi partido siempre dejó claro que nos oponemos a la política europea de asilo e inmigración. En los Países Bajos tenemos ahora un gabinete fantástico que ha sido capaz de poner en práctica la voluntad de la población en los ámbitos de asilo e inmigración mejor que antes pero ahora se nos ha presentado simplemente un hecho consumado. No obstante, mi partido, el PVV, siempre luchará para garantizar que se devuelven esos poderes a los Estados miembros. Mientras tanto lo importante es, por supuesto, limitar los daños pero este no es el objetivo que pretende lograr este informe: los nuevos trámites de solicitud realmente facilitan, no dificultan la entrada de población a la UE. Señora Presidenta, solo una clase política elitista que esté completamente alejada de sus ciudadanos podría dejar a los ciudadanos, que son testigo de las desastrosas consecuencias de la inmigración masiva diaria del Este, desprotegidos. Votaré en contra de este informe porque he sido elegido por los holandeses y no por busca fortunas que quieren disfrutar de los placeres occidentales sin regirse por valores judeocristianos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Minu erakond on alati selgelt välja öelnud, et oleme Euroopa varjupaiga- ja sisserändepoliitika vastu. Meil on Hollandis praegu suurepärane valitsus, kes on suutnud võtta varjupaiga- ja sisserändevaldkonnas varasemast paremini kuulda rahva tahet, ent nüüd on meid seatud lihtsalt fakti ette. Sellegipoolest püüdleb minu erakonna, Hollandi Vabaduspartei delegatsioon alati selle poole, et tagada nende volituste tagastamine liikmesriikidele. Vahepeal on mõistagi tähtis vähendada kahju, kuid kõnealuses raportis seda sihiks ei seata: uus taotlemise kord muudab Euroopa Liitu sisenemise tegelikult inimestele lihtsamaks, mitte keerulisemaks. Austatud juhataja! Vaid oma kodanikest täielikult kaugenenud elitaarsed poliitikud suudavad jätta välja külma kätte need kodanikud, kes on päevast päeva tunnistajaks väljastpoolt läänemaailma saabuva massilise rände laastavale mõjule. Ma hääletan selle raporti vastu, sest mind on valinud hollandlased, mitte õnneotsijad, kes tahavad maitsta läänemaailma naudinguid, võtmata omaks juudi-kristlikke väärtusi."@et5
"Arvoisa puhemies, puolueeni on aina tehnyt selväksi, että vastustamme EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Meillä Alankomaissa on nyt suurenmoinen hallitus, joka on pystynyt aikaisempaa paremmin toteuttamaan kansan tahtoa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Nyt meidät on kuitenkin pantu yksinkertaisesti tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Siitä huolimatta puolueeni Alankomaiden vapauspuolue pyrkii aina varmistamaan, että nämä valtuudet siirretään takaisin jäsenvaltioille. Sillä välin on tietenkin tärkeää lieventää vahinkoa, mutta se ei ole tämän mietinnön pyrkimys. Uusi yhden hakemuksen menettely itse asiassa helpottaa ihmisten pääsyä Euroopan unioniin, eikä tiukenna sitä. Arvoisa puhemies, vain elitistinen poliittinen luokka, joka on täysin etääntynyt kansalaisistaan, voi onnistua jättämään pulaan ne kansalaiset, jotka päivittäin kokevat länsimaiden ulkopuolelta tulevan massamuuton tuhoisat vaikutukset. Äänestän tätä mietintöä vastaan, koska minut ovat valinneet alankomaalaiset eivätkä mitkään onnenonkijat, jotka haluavat maistaa länsimaiden iloja hyväksymättä juutalais-kristillisiä arvoja."@fi7
"Madame la Présidente, mon parti a toujours été clair quand au fait que nous nous opposons à une politique européenne en matière d’immigration et d’asile. Aux Pays-Bas, nous avons à présent un extraordinaire cabinet qui a plus que jamais été en mesure d’exécuter la volonté du peuple néerlandais dans le domaine de l’asile et de l’immigration, mais à présent nous sommes simplement placés devant un fait accompli. Néanmoins, mon parti, la délégation du Parti néerlandais pour la liberté (PVV), s’efforcera toujours de veiller à ce que ces pouvoirs soient retransférés aux États membres. D’ici là, il est important de limiter les dégâts, et ce n’est pas ce que tente de faire ce rapport: la nouvelle procédure de demande permet aux gens d’entrer plus facilement, et non plus difficilement, dans l’Union européenne. Madame la Présidente, seule une classe politique élitiste complètement coupée de ses citoyens pourrait laisser ces derniers, qui sont confrontés chaque jour aux effets catastrophiques de l’arrivée massive de migrants non occidentaux, dehors dans le froid. Je voterai contre ce rapport car j’ai été élu par les Néerlandais et non par les chercheurs de fortune qui veulent goûter aux plaisirs occidentaux sans adhérer aux valeurs judéo-chrétiennes."@fr8
"Elnök asszony! Pártom mindig is világossá tette, hogy ellenzi a közös európai menekültügyi és bevándorlási politikát. Hollandiában most fantasztikus kormányunk van, amelynek jobban sikerült végrehajtania az emberek menekültüggyel és bevándorlással kapcsolatos akaratát, mint eddig bármikor, ám most egyszerűen kész tények elé állítottak minket. Mindazonáltal pártom, a Holland Szabadságpárt (PVV) küldöttsége mindig is törekedni fog annak biztosítására, hogy a szóban forgó hatáskörök ismét tagállami kézbe kerüljenek. Ez idő alatt természetesen az a fontos, hogy minimálisra szorítsuk a károkat; ez azonban nem az, amit ez a jelentés elérni igyekszik: az új kérelmezési eljárás valójában megkönnyíti, nem pedig megnehezíti az embereknek az Európai Unióba való belépést. Elnök asszony! Csak egy elitista, a polgárokkal semmiféle kapcsolatban nem lévő politikai osztály teszi meg azt, hogy érzéketlenül magukra hagyja az embereket, amikor azok nap mint nap a bőrükön érzik a nem nyugatról érkezők tömeges bevándorlásának katasztrofális következményeit. Nemmel fogok szavazni erre a jelentésre, mert engem a hollandok választottak meg, nem pedig azok a szerencsevadászok, akik a judeo-keresztény értékek elfogadása nélkül akarják megízlelni a nyugati világ örömeit."@hu11
"Signora Presidente, il mio partito si è sempre opposto in modo chiaro a una politica comunitaria migratoria e di asilo. Nei Paesi Bassi, ora abbiamo un ottimo governo che è stato in grado di attuare la volontà dei cittadini in materia di asilo e immigrazione, invece in questa sede siamo stati posti di fronte al fatto compiuto. Ciononostante, il mio partito, il PVV (partito olandese per la libertà e il progresso), continuerà a battersi affinché detti poteri siano riconsegnati agli Stati membri. Nel frattempo, è importante limitare i danni, diversamente da quanto perseguito dalla relazione: la nuova procedura applicativa addirittura semplifica l’ingresso nell’Unione europea, invece di renderlo più difficile. Signora Presidente, solo una classe politica priva di contatti con i cittadini può lasciare senza protezione questi stessi cittadini, che quotidianamente assistono agli effetti disastrosi dell’immigrazione di massa da paesi non occidentali. Voterò contro la presente relazione perché sono stato eletto dagli olandesi e non da cercatori di fortuna che vogliono provare i piaceri occidentali senza abbracciare i valori giudeo-cristiani."@it12
"Ponia pirmininke, mano frakcija visą laiką aiškiai nepritarė Europos prieglobsčio ir imigracijos politikai. Šiuo metu Nyderlanduose turime nepaprastą kabinetą, kuriame geriau nei anksčiau buvo įgyvendinama žmonių valia prieglobsčio ir imigracijos srityse, tačiau šį kartą paprasčiausiai susidūrėme su . Nepaisant to, mano frakcija, Olandijos Laisvės partijos (PVV) delegacija, visuomet sieks užtikrinti, kad šie įgaliojimai būtų grąžinti valstybėms narėms. Be abejo, kol kas svarbu apriboti žalą, tačiau šiuo pranešimu nesistengiama to siekti: dėl naujosios paraiškų teikimo procedūros žmonėms iš tikrųjų taps lengviau, o ne sudėtingiau, atvykti į Europos Sąjungą. Ponia pirmininke, tik elitinė politikų klasė, kuri neturi visiškai jokio ryšio su piliečiais, galėtų palikti tuos piliečius, kurie kasdien patiria pražūtingus masinės asmenų ne iš Vakarų valstybių imigracijos padarinius, likimo valiai. Balsuosiu prieš šį pranešimą, nes mane išrinko olandai, o ne laimės ieškotojai, kurie ieško vakarietiškų malonumų, nepuoselėdami judėjų krikščionių vertybių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mana partija vienmēr ir skaidri deklarējusi, ka mēs esam pret Eiropas patvēruma un imigrācijas politiku. Nīderlandē mums ir fantastisks ministru kabinets, kas spēj labāk nekā iepriekš īstenot cilvēku gribu patvēruma un imigrācijas jomā, bet pašreiz to mums vienkārši pasniedz kā „notikušu faktu” Neraugoties uz to, mana partija, Holandes Brīvības partija ( ) vienmēr centīsies panākt, lai šīs pilnvaras tiktu nodotas atpakaļ dalībvalstīm. Svarīgākais, kas šajā laikposmā jādara, protams, ir jāierobežo kaitējums, bet to šis ziņojums necenšas panākt: jaunā pieteikšanās procedūra faktiski atvieglina, nevis apgrūtina cilvēku ieceļošanu Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājas kundze, tikai elitāra politiska šķira, kas ir pilnībā atrauta no saviem iedzīvotājiem, spētu pamest ārā aukstumā šos iedzīvotājus, kuriem savā ikdienā jāsaskaras ar postošajām sekām, ko rada ne no rietumiem nākošu migrantu masveida imigrācija. Es balsošu pret šo ziņojumu, jo mani ir ievēlējuši holandieši, nevis laimes meklētāji, kas grib nobaudīt Rietumu labumus, nepieņemot jūdaiski kristīgās vērtības."@lv13
"Voorzitter, mijn partij heeft altijd duidelijk gemaakt dat wij tegen een Europees asiel- en immigratiebeleid zijn. In Nederland hebben wij nu een fantastisch kabinet dat op het gebied van asiel en immigratie meer in staat was geweest dan nu om de wil van het volk op deze gebieden uit te voeren, maar het is nu eenmaal een . Desondanks zal mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, altijd proberen te streven naar teruggave van deze bevoegdheden aan de lidstaten. Voorzitter, wat in de tussentijd natuurlijk van belang is, is de schade te beperken en dat is niet wat dit verslag probeert te bewerkstelligen: de nieuwe aanvraagprocedure maakt het de mensen juist gemakkelijker in plaats van moeilijker om de Europese Unie binnen te komen. Voorzitter, alleen een elitaire, ver van de burger af staande politieke klasse krijgt het voor elkaar om de burger die dagelijks met de desastreuze massa-immigratie van niet-westerse allochtonen te maken heeft, in de kou te laten staan. Voorzitter, omdat ik ben verkozen door Nederlanders en niet door gelukzoekers die de westerse geneugten wél willen proeven, maar niet de joods-christelijke waarden willen omarmen, zal ik tegen dit verslag stemmen."@mt15
"Pani Przewodnicząca! Moja partia od zawsze jasno i wyraźnie stwierdza, że jest przeciwnikiem europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej. Obecnie w Holandii rządzi fantastyczny rząd, który lepiej niż jego poprzednicy potrafi wdrożyć wolę społeczeństwa w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej. Teraz jednak zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Niemniej jednak moja partia, delegacja holenderskiej Partii Wolności (PVV), będzie nieustannie walczyć o przywrócenie uprawnień w tym zakresie państwom członkowskim. Oczywiście w międzyczasie musimy dążyć do zminimalizowania szkód, ale nie taki jest cel przedmiotowego sprawozdania: nowa procedura składania wniosku ułatwia wręcz, a nie utrudnia, obcokrajowcom wjazd do Unii Europejskiej. Pani Przewodnicząca! Tylko elity polityczne, całkowicie oderwane od spraw obywateli, potrafią odwrócić się od tych obywateli, którzy codziennie widzą katastrofalne skutki masowego napływu imigrantów na Zachód. Zagłosuję przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania, ponieważ zostałem wybrany przez Holendrów, a nie przez poszukiwaczy szczęścia, którzy chcą zakosztować przyjemności zachodniego świata, jednocześnie nie wyznając wartości judeochrześcijańskich."@pl16
"Senhora Presidente, o meu partido sempre deixou claro que se opõe a uma política europeia de asilo e imigração. Nos Países Baixos, temos agora um gabinete fantástico que conseguiu implementar melhor do que até aqui a vontade do povo nos domínios do asilo e da imigração; mas o que nos foi apresentado agora foi simplesmente um . Não obstante, o meu partido, a delegação do Partido da Liberdade Holandês (PVV), lutará sempre para garantir que estes poderes sejam novamente transferidos para os Estados-Membros. Como é evidente, o que é importante agora é limitar os danos, mas não é esse o objectivo deste relatório: na realidade, o novo processo de candidatura facilita, e não dificulta, a entrada de pessoas na União Europeia. Senhora Presidente, só uma classe política elitista, completamente desligada dos seus cidadãos, seria capaz de abandonar à sua sorte esses cidadãos que testemunham diariamente os efeitos desastrosos da imigração em massa de migrantes não ocidentais. Votarei contra este relatório pois fui eleito pelos holandeses e não por pessoas desejosas de fazer fortuna, ansiosas por gozar os prazeres ocidentais sem abraçar os valores judaico-cristãos."@pt17
"Doamnă președintă, partidul meu a fost mereu clar în privința faptului că ne opunem unei politici europene în materie de azil și imigrație. În Țările de Jos avem acum un cabinet extraordinar care poate să pună în aplicare mai bine decât înainte voința poporului în domeniile azilului și imigrației, dar acum am fost pur și simplu puși în fața unui . Cu toate acestea, partidul meu, delegația Partidului Olandez pentru Libertate (PVV) se va strădui mereu să se asigure că aceste competențe vor fi transferate înapoi statelor membre. Între timp, este important, desigur, să se reducă daunele, dar acest raport nu încearcă să realizeze acest lucru: noua procedură de aplicare face de fapt să fie mai ușor, nu mai greu, ca oamenii să intre în Uniunea Europeană. Doamnă președintă, doar o clasă politică elitistă care este complet detașată de cetățenii săi ar putea să lase pe dinafară acei cetățeni, care asistă zilnic la efectele dezastruoase ale imigrației în masă a cetățenilor nevestici. Voi vota împotriva prezentului raport deoarece am fost ales de olandezi și nu de vânătorii de averi care vor să guste din plăcerile occidentale fără a îmbrățișa valorile iudeo-creștine."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, naša strana sa vždy jasne vyjadrovala, že je proti európskej azylovej a prisťahovaleckej politike. V Holandsku máme teraz fantastickú vládu, ktorá dokázala lepšie presadiť vôľu občanov v oblasti azylu a prisťahovalectva než v minulosti, ale teraz sme boli jednoducho postavení pred hotovú vec. Napriek tomu sa naša strana, delegácia holandskej Strany slobody (PVV), bude stále snažiť zabezpečiť prenos týchto právomocí späť členským štátom. Medzitým je, samozrejme, dôležité obmedziť škody, a práve to sa táto správa nesnaží dosiahnuť: nový postup podávania žiadostí v skutočnosti nesťažuje, ale uľahčuje príchod ľudí do Európskej únie. Pani predsedajúca, len elitárska politická trieda, ktorá je úplne odrezaná od kontaktu so svojimi občanmi, by dokázala nechať v kaši tých občanov, ktorí sú dennodenne svedkami katastrofálnych účinkov masového prisťahovalectva nezápadných migrantov. Budem hlasovať proti tejto správe, pretože som bol zvolený Holanďanmi a nie ľuďmi, ktorí hľadajú šťastie a ktorí chcú využívať výdobytky Západu a pritom nechcú prijať židovsko-kresťanské hodnoty."@sk19
"Gospa predsednica, moja stranka je vedno jasno nasprotovala evropski azilni politiki in politiki priseljevanja. Na Nizozemskem imamo odlično vlado, ki lahko bolje uveljavlja voljo ljudi na področju azila in priseljevanja kot prej, vendar so nam zdaj predstavili le dosežke. Kljub temu si bo moja stranka, delegacija Nizozemske stranke za svobodo (PVV), vedno prizadevala, da bi bile te pristojnosti prenesene nazaj na države članice. Tačas moramo omejiti škodo, vendar pa to poročilo ni namenjeno temu: nov postopek vlaganja zahtevkov ljudem omogoča, da še enostavneje vstopajo v Evropsko unijo. Gospa predsednica, le elitni politični razred, ki je povsem zgubil stik s svojimi državljani, lahko pusti na cedilu te državljane, ki so priče uničujočim posledicam vsakodnevnega množičnega priseljevanja nezahodnih priseljencev. Glasoval bom proti temu poročilu, saj so me izvolili Nizozemci in ne osebe, ki hlepijo po bogastvu in želijo okusiti užitke zahoda, ne da bi sprejele krščanske vrednote."@sl20
"Fru talman! I mitt parti har vi alltid varit tydliga med att vi motsätter oss en gemensam asyl- och invandringspolitik. I Nederländerna har vi nu en fantastisk regering som har varit bättre på att genomföra vad folket vill inom området asyl och invandring än vad man varit tidigare, men vi har nu ställts inför ett fullbordat faktum. Mitt parti, delegationen från Nederländska Frihetpartiet (PVV), kommer ändå alltid att arbeta för att dessa befogenheter förs tillbaka till medlemsstaterna. Under tiden är det viktigt att begränsa skadan, men det är inte vad man vill med betänkandet: det nya ansökningsförfarandet gör det enklare, inte svårare, för människor att komma till EU. Fru talman, endast en elitistisk politisk klass som helt förlorat kontakten med sina medborgare klarar att överge dessa medborgare, som dagligen bevittnar de förödande konskvenserna av massinvandring av människor från länder utanför västvärlden. Jag kommer att rösta emot betänkandet eftersom jag har valts av nederländska medborgare, inte av lycksökare som vill ta del av västvärldens goda, utan att ta till sig de judisk-kristna värderingarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph