Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-13-Speech-1-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101213.18.1-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all, I would like to start with a little point of order: I note that for such an important debate, our partner in the negotiations, the Council, is absent. I find that unacceptable. It is not the first time and I request the Presidency of this House to write to the Council and complain about this. Then I would like to go on and, like the others, congratulate Mrs Mathieu for doing a very good job on a very difficult, complex and sensitive dossier. My group, the ALDE Group, will accept its responsibility and we, too, want to arrive at an agreement because we realise that it is very important. However, we do not do so with great joy because, as I think has been expressed in different ways by all the groups in this House and by the Commission, this proposal does not go nearly as far as is necessary. My group will stick to its position on the additional documents because, if we allow Member States to require additional documents, then that defeats the whole purpose of the single permit; either you have a single permit or you do not but, if you have a single permit, there are no additional documents. On the correlation tables, for the sake of arriving at an agreement, my group will not vote for the insertion of correlation tables. But I have to say – this is a personal remark – that I find this a shameful red line by the Member States because, if the Member States have the intention of transposing the directive and being transparent about it, they should – of their own free will – insert correlation tables. Finally, in 1999 in Tampere, the Member States came out with this grand statement that they wanted a common asylum and immigration policy. Well, how much progress have we made to date? Hardly any. It is very clear that the Member States do not want a common immigration policy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych začala malou faktickou poznámkou: Jak vidím, náš partner v jednáních, Rada, není při této důležité rozpravě přítomen. Považuji to za nepřijatelné. Nestalo se tak poprvé a já předsednictví tohoto Parlamentu žádám, aby se na Radu písemně obrátilo a podalo stížnost. Teď už přejdu k věci a tak jako ostatní poblahopřeji paní Mathieuové k velice dobře odvedené práci na velmi těžkém, složitém a citlivém dokumentu. Moje skupina, skupina ALDE, přijímá svoji zodpovědnost a i my chceme dosáhnout dohody, neboť si uvědomujeme, že je opravdu důležitá. Nečiníme tak ale s příliš velkým potěšením, a to proto, jak už bylo myslím různými způsoby vyjádřeno všemi skupinami v tomto Parlamentu i Komisí, že tento návrh nejde tak daleko, jak by bylo potřeba. Moje skupina se bude držet svého stanoviska ohledně dalších dokumentů, protože jestli členským státům dovolíme vyžadovat další dokumenty, zničíme tak celý smysl jediného povolení; buď jediné povolení máte, nebo ho nemáte, avšak pokud jej máte, žádné další dokumenty nejsou nutné. Co se srovnávacích tabulek týče, bude moje skupina hlasovat pro jejich připojení, aby se dosáhlo dohody. Musím však dodat – jde o osobní poznámku – že to ze strany členských států považuji za ostudné, a to z toho důvodu, že pokud mají členské státy v úmyslu směrnici skutečně provést transparentním způsobem, měly by srovnávací tabulky zavést samy – z vlastní svobodné vůle. Závěrem, v roce 1999 v Tampere vystoupily členské státy s rozsáhlým prohlášením o tom, že si přejí jednotnou azylovou a imigrační politiku. Jakého pokroku jsme v téhle oblasti dosáhli? Skoro žádného. Je jasné, že členské státy si jednotnou imigrační politiku prostě nepřejí."@cs1
"Fru formand! Jeg vil først og fremmest gerne starte med en lille bemærkning til forretningsordenen. Jeg bemærker, at vores forhandlingspartner, Rådet, ikke er til stede under denne vigtige forhandling. Det er efter min mening uacceptabelt. Det er ikke første gang, og jeg anmoder Parlamentets formandskab om at skrive til Rådet og klage over dette. Derudover vil jeg gerne i lighed med de øvrige talere takke fru Mathieu, der har ydet en fremragende indsats i forbindelse med et meget vanskeligt, komplekst og følsomt spørgsmål. Min gruppe, ALDE-Gruppen, vil gerne påtage sig sin del af ansvaret, og vi ønsker også at nå frem til en aftale, da vi erkender, at det er meget vigtigt. Vi gør det imidlertid ikke med stor glæde, da dette forslag ikke er tilstrækkelig vidtgående, hvilket efter min opfattelse er blevet påpeget på forskellig vis af alle grupperne i Parlamentet og af Kommissionen. Min gruppe vil stå fast ved sin holdning til de supplerende dokumenter, for hvis vi giver medlemsstaterne lov til at stille krav om supplerende dokumenter, vil det være i strid med hele formålet med den kombinerede tilladelse. Enten har man en kombineret tilladelse eller ikke, men hvis man har en kombineret tilladelse, skal der ikke udstedes supplerende dokumenter. For så vidt angår sammenligningstabeller, vil min gruppe af hensyn til muligheden for at nå til enighed ikke stemme om indsættelsen af sammenligningstabeller. Jeg er imidlertid rent personligt nødt til at sige, at det er forkasteligt, at det er medlemsstaternes afgørelse, for hvis medlemsstaterne har til hensigt at gennemføre direktivet på en gennemsigtig måde, bør de af egen fri vilje indsætte sammenligningstabeller. Endelig udsendte medlemsstaterne i 1999 i Tampere en storslået erklæring om, at de ønskede en fælles asyl- og indvandringspolitik. Hvilke fremskridt er der sket indtil videre? Næsten ingen. Det er helt åbenlyst, at medlemsstaterne ikke ønsker en fælles indvandringspolitik."@da2
"Frau Präsidentin, zunächst möchte ich mit einer kleinen Anmerkung beginnen: Ich stelle fest, dass zu einer so bedeutenden Debatte unser Verhandlungspartner, der Rat, nicht anwesend ist. Ich finde das nicht akzeptabel. Dies ist nicht das erste Mal, und ich bitte darum, dass die Präsidentschaft einen Beschwerdebrief an den Rat verfasst. Ich möchte nun weitergehen und, wie meine Vorredner, Frau Mathieu zu ihrer guten Arbeit an einem sehr diffizilen, komplexen und sensiblen Dossier beglückwünschen. Meine Fraktion, die ALDE-Fraktion, wird ihren Teil der Verantwortung übernehmen, und auch wir möchten eine Einigung erzielen, da wir dies als äußerst wichtig erachten. Allerdings gehen wir nicht allzu freudig an die Arbeit, da – wie bereits auf unterschiedliche Weise durch die Fraktionen in diesem Parlament und die Kommission zum Ausdruck gebracht wurde – dieser Vorschlag bei Weitem nicht umfassend genug ist. Meine Fraktion bleibt bei ihrer Position zu den Zusatzdokumenten, denn, wenn wir Mitgliedstaaten erlauben, Zusatzdokumente zu verlangen, macht dies den Sinn und Zweck einer kombinierten Erlaubnis zunichte; entweder es gibt eine kombinierte Erlaubnis oder nicht, wenn es jedoch eine kombinierte Erlaubnis gibt, kann es keine Zusatzdokumente geben. Was die Tabellen der Entsprechungen angeht, wird meine Fraktion, um eine Einigung zu erzielen, für den Tabellen der Entsprechungen stimmen. Ich muss allerdings sagen – das ist eine persönliche Anmerkung –, ich empfinde dies als beschämende Sicherheitsmaßnahme der Mitgliedstaaten, denn, würden die Mitgliedstaaten die Absicht haben, die Richtlinie umzusetzen und transparent mit ihr umzugehen, sollten sie freiwillig Tabellen der Entsprechungen einbeziehen. Im Jahr 1999 in Tampere haben die Mitgliedstaaten schließlich groß verlauten lassen, dass sie eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik wollen. Welche Fortschritte haben wir seitdem gemacht? Kaum welche. Es ist offensichtlich, dass die Mitgliedstaaten keine gemeinsame Einwanderungspolitik wollen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μικρή παρέμβαση επί της διαδικασίας. Παρατηρώ ότι ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο, δεν παρίσταται σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, και ζητώ από την Προεδρία του Κοινοβουλίου του Σώματος να απευθύνει επιστολή προς το Συμβούλιο εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της. Θα ήθελα, εν συνεχεία, να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου την κ. Mathieu για το αξιόλογο έργο της στο πλαίσιο μιας πολύ δύσκολης, σύνθετης και ευαίσθητης νομοθετικής πράξης. Η Ομάδα μου, η Ομάδα ALDE, θα αναλάβει τις ευθύνες της· θέλουμε και εμείς να καταλήξουμε σε συμφωνία, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντούτοις, δεν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό, καθώς, όπως έχουν δηλώσει με διάφορους τρόπους όλες οι Ομάδες του Σώματος και η Επιτροπή, η πρόταση αυτή απέχει πολύ από τους στόχους που θα έπρεπε να θέτει. Η Ομάδα μου θα εμμείνει στη θέση της σχετικά με τα πρόσθετα έγγραφα, διότι εάν επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να απαιτούν πρόσθετα έγγραφα, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον συνολικό σκοπό της ενιαίας άδειας· ή έχουμε ενιαία άδεια ή δεν έχουμε, αλλά εάν όντως έχουμε ενιαία άδεια, δεν πρέπει να υπάρχουν πρόσθετα έγγραφα. Όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχίας, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, η Ομάδα μου δεν θα ψηφίσει υπέρ της εισαγωγής πινάκων αντιστοιχίας. Οφείλω, ώστοσο, να ομολογήσω –και πρόκειται για προσωπική παρατήρηση– πως θεωρώ ότι πρόκειται για επαίσχυντο περιορισμό εκ μέρους των κρατών μελών, διότι εάν τα κράτη μέλη έχουν την πρόθεση να μεταφέρουν την οδηγία και να πράξουν κατά τρόπο διαφανή, θα πρέπει να εισαγάγουν πίνακες αντιστοιχίας – με δική τους πρωτοβουλία. Τέλος, το 1999 στο Τάμπερε, τα κράτη μέλη διατύπωσαν τη σπουδαία δήλωση ότι επιθυμούσαν κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Ποια είναι, λοιπόν, η πρόοδος που έχει σημειωθεί, λοιπόν, μέχρι σήμερα; Σχεδόν καμία. Είναι σαφέστατο ότι τα κράτη μέλη δεν επιθυμούν κοινή μεταναστευτική πολιτική."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera empezar con una pequeña moción de orden: he observado que a pesar de ser un debate tan importante, el Consejo, nuestro socio en las negociaciones, no está presente. Me parece inaceptable. No es la primera vez y pido a la Presidencia de esta Cámara que escriba al Consejo y presente una queja al respecto. Ahora siguiendo con el tema, como los demás, quisiera felicitar a la señora Mathieu por un trabajo tan magnífico sobre un tema tan difícil, complejo y delicado. Mi Grupo, el Grupo ALDE, asumirá su responsabilidad y nosotros también queremos llegar a un acuerdo porque nos damos cuenta de que es importante. Sin embargo, no lo hacemos con gran entusiasmo porque, como creo que ya han dicho otros Grupos y la Comisión de diferentes formas, esta propuesta no tiene el alcance esperado. Mi Grupo se mantendrá firme en su posición sobre los documentos adicionales porque, si permitimos que los Estados miembros requieran documentos adicionales, entonces acabamos con la finalidad del permiso único; o tenemos un permiso único o no pero si tenemos un permiso único no puede haber documentos adicionales. En cuanto a las tablas de correspondencia, por el bien de llegar a un acuerdo, mi Grupo no votará a favor de la inclusión de las tablas. Pero he de decir —es una observación personal— que me parece una vergonzosa línea roja por parte de los Estados miembros porque si tienen la intención de trasponer la Directiva y ser transparentes al respecto, deberían —por voluntad propia— introducir las tablas de correspondencia. Por último, en 1999 en Tampere, los Estados miembros vinieron con esta gran declaración de que querían una política común de asilo e inmigración. Pues bien, ¿cuánto hemos progresado hasta ahora? Apenas ninguno. Queda muy claro que los Estados miembros no quieren una política de inmigración común."@es21
"Austatud juhataja! Soovin alustada ühe väikese kodukorda puudutava märkusega. Juhin tähelepanu tõigale, et sellelt tähtsalt arutelult puudub meie läbirääkimiste partner nõukogu. See on vastuvõetamatu. See ei ole esimene kord. Teen Euroopa Parlamendi presidentuurile ettepaneku saata nõukogule sellekohane kaebus. Kui nüüd jätkata, soovin ma nagu teisedki kiita Véronique Mathieud väga keerulise, probleemse ja tundliku teema puhul tehtud suurepärase töö eest. Minu fraktsioon ALDE tunnistab oma kohustust ja ka meie soovime jõuda kokkuleppele, sest mõistame selle tähtsust. Me ei tee seda siiski eriti suure rõõmuga, sest – nagu on minu meelest väljendanud eri moel kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid ja komisjon – selle ettepanekuga ei jõuta lähedalegi sellele, mida meil vaja oleks. Minu fraktsioon jääb kindlaks oma seisukohale seoses lisadokumentidega, sest kui me lubame liikmesriikidel neid nõuda, kaotab ühtne luba täielikult oma mõtte. Sul kas on ühtne luba või ei ole seda, ent kui sul see kord juba on, ei ole vaja mingeid lisadokumente. Mis puudutab vastavustabeleid, siis kokkuleppe saavutamise huvides ei hääleta minu fraktsioon nende lisamise poolt. Ent pean ütlema – see on minu isiklik märkus –, et minu arvates teeb selline seisukoht liikmesriikidele häbi, sest kui neil on plaan direktiiv üle võtta ja teha seda läbipaistvalt, peaksid nad lisama vastavustabelid omast vabast tahtest. 1999. aastal tulid liikmesriigid Tamperes välja uhke avaldusega, et nad soovivad ühist varjupaiga- ja sisserändepoliitikat. Kui palju edusamme me oleme tänaseks teinud? Peaaegu mitte ühtki. On väga selge, et liikmesriigid ei taha ühist sisserändepoliitikat."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa pienellä työjärjestyshuomautuksella: Totean, että vaikka kyseessä on näin tärkeä keskustelu, neuvottelukumppanimme neuvosto on poissa. Mielestäni sitä ei voi hyväksyä. Se ei ole ensimmäinen kerta, ja pyydän puhemiehistöä kirjoittamaan neuvostolle ja valittamaan tästä. Sitten haluaisin jatkaa ja kollegojeni tavoin onnitella jäsen Mathieuta hänen erittäin hyvästä työstään vaikean, monimutkaisen ja herkän asian parissa. Ryhmäni, ALDE-ryhmä, kantaa vastuunsa, ja mekin haluamme päästä sopimukseen, koska olemme ymmärtäneet, että se on erittäin tärkeää. Me emme tee sitä kuitenkaan mitenkään ilomielin, koska tässä ehdotuksessa ei mennä läheskään niin pitkälle kuin olisi välttämätöntä – asia, jonka nähdäkseni kaikki parlamentin ryhmät ja komissio ovat eri tavoin ilmaisseet. Minun ryhmäni pysyy lisäasiakirjoja koskevassa kannassaan, koska jos sallimme sen, että jäsenvaltiot vaativat lisäasiakirjoja, se mitätöi koko yhdistelmäluvan periaatteen; siis yhdistelmälupa joko on tai sitä ei ole, mutta jos yhdistelmälupa on, ei lisäasiakirjoja tarvita. Mitä tulee vastaavuustaulukoihin, ryhmäni ei sopimukseen pääsemisen vuoksi äänestä vastaavuustaulukkojen mukaan ottamisen puolesta. Minun on kuitenkin sanottava – tämä on henkilökohtainen huomautus – että pidän tätä jäsenvaltioilta aivan häpeällisenä asiana, koska jos jäsenvaltioilla on aikomus panna direktiivi täytäntöön ja toimia siinä avoimesti, niiden pitäisi, omasta tahdostaan, ottaa mukaan vastaavuustaulukot. Lopuksi toteaisin, että vuonna 1999 Tampereella jäsenvaltiot ilmoittivat suurella julkilausumallaan, että ne halusivat yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. No niin, paljonko me olemme tässä edistyneet? Tuskin lainkaan. On sangen selvää, että jäsenvaltiot eivät halua yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par une motion d’ordre: je remarque l’absence du Conseil, notre partenaire dans les négociations, à ce débat si important. Je trouve cela inacceptable. Ce n’est pas la première fois et je demande à la présidence de cette Assemblée d’écrire au Conseil et de s’en plaindre. Ensuite, à l’instar des autres orateurs, je voudrais féliciter Mme Mathieu qui a réalisé un très bon travail sur un dossier très difficile, complexe et délicat. Mon groupe, le groupe ALDE, assumera ses responsabilités et nous voulons également parvenir à un accord car nous réalisons que c’est capital. Toutefois, nous le faisons sans grand enthousiasme car, et je pense que tous les groupes de cette Assemblée et la Commission l’ont exprimé de manière différente, cette proposition n’est pas aussi aboutie qu’elle devrait l’être. Mon groupe s’en tiendra à sa position sur les documents complémentaires car, si nous permettons aux États membres de demander des documents complémentaires, cela va à l’encontre de l’objectif même du permis unique. Soit il y a un permis unique, soit il n’y en a pas, mais s’il existe, il ne peut y avoir de documents complémentaires. Concernant les tableaux de correspondance, mon groupe votera en faveur de leur insertion, afin de parvenir à un accord. Je dois toutefois souligner que j’estime, à titre personnel, qu’il s’agit d’une mesure conservatoire honteuse des États membres car s’ils ont l’intention de transposer la directive et qu’ils font preuve de transparence à cet égard, ils devraient insérer - de leur plein gré - les tableaux de correspondance. Enfin, en 1999, à Tampere, les États membres ont fait cette grande déclaration selon laquelle ils voulaient une politique commune en matière d’immigration et d’asile. Quels sont les progrès réalisés dans ce domaine? Quasiment aucun. Il est très clair que les États membres ne veulent pas de politique commune de l’immigration."@fr8
"Elnök asszony! Először is egy ügyrendi ponttal szeretném kezdeni: megjegyezném, hogy tárgyalási partnerünk, a Tanács nincs jelen egy ilyen fontos vitánál. Szerintem ez elfogadhatatlan. Nem ez az első alkalom, ezért szeretném felkérni a Parlament elnökségét, hogy írásban tegyen panaszt emiatt a Tanácsnál. Ezek után az előttem szólókhoz hasonlóan szeretnék gratulálni Mathieu asszonynak, amiért ilyen remek munkát végzett ezzel a bonyolult, összetett és érzékeny kérdéssel kapcsolatban. Az én képviselőcsoportom, az ALDE, elfogadja a rá ruházott felelősséget, és mi is szeretnénk megállapodásra jutni, hiszen megértjük ennek jelentőségét. Mindazonáltal nem nagy örömmel tesszük ezt, mert – és úgy vélem, hogy ezt a többi képviselőcsoport és a Bizottság részéről is kifejtették már – ez a javaslat közel sem megy olyan messzire, mint amennyire szükséges lenne. Képviselőcsoportom kitart a kiegészítő dokumentumokkal kapcsolatos álláspontja mellett, mert ha lehetővé tesszük, hogy a tagállamok kiegészítő dokumentumokat kérjenek, az aláássa az összevont (egységes) engedély alapvető célját; vagy van egy egységes engedély, vagy nincs, de ha van, akkor ne legyenek mellette kiegészítő dokumentumok. Ami a megfelelési táblázatokat illeti, a megegyezés kedvéért képviselőcsoportom nem fogja megszavazni a megfelelési táblázatok beillesztését. De meg kell mondanom – és ez egy személyes megjegyzés –, hogy szégyenletes „biztonsági határvonalnak” tartom ezt a tagállamok részéről, mert ha tagállamoknak szándékukban áll átültetni ezt az irányelvet, és átláthatóan intézkedni ezzel kapcsolatban, akkor a megfelelési táblázatokat saját szabad akaratukból kellene beilleszteniük. Végezetül, 1999-ben Tamperében a tagállamok azzal a nagy horderejű kijelentéssel álltak elő, hogy közös menekültügyi és bevándorlási politikát szeretnének. Nos, mennyit léptünk előre ezen a téren? Aligha léptünk előre bármennyit is. Nagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát."@hu11
"Signora Presidente, desidero iniziare con un richiamo al regolamento: in un dibattito così importante, noto l’assenza del nostro partner nelle negoziazioni, il Consiglio. Lo ritengo inaccettabile. Non è la prima volta che ciò accade ed esorto la Presidenza di questa Camera a scrivere al Consiglio lamentando il problema. Desidero proseguire, come i colleghi, congratulandomi con l’onorevole Mathieu per l’ottimo lavoro svolto su un dossier molto difficile, complesso e sensibile. Il mio gruppo, il gruppo ALDE, accetterà le proprie responsabilità e desidera giungere a un accordo, poiché l’argomento è davvero importante. Non lo faremo con gioia, perché, come è già stato espresso in modi diversi da tutti i gruppi della presente Camera e dalla Commissione, la proposta non è sufficientemente coraggiosa. Il mio gruppo manterrà la propria posizione sui documenti supplementari perché, se consentissimo agli Stati membri di richiederli, andremmo contro l’intero principio del permesso unico; si può scegliere se adottarlo o meno, ma se si decide per il permesso unico, non possono esservi documenti supplementari. Per quanto concerne le tabelle di correlazione, al fine di raggiungere un accordo il mio gruppo non ne voterà l’inserimento. Desidero commentare, a titolo personale, che trovo deplorevole questa linea rossa imposta dagli Stati membri, perché se essi hanno intenzione di trasporre la direttiva e attuarla in modo trasparente, dovrebbero inserire spontaneamente dette tabelle. Infine, nel 1999 a Tampere, gli Stati membri hanno annunciato in grande stile il desiderio di una politica migratoria e di asilo comune. Che progressi abbiamo compiuto finora? Quasi nessuno. È chiaro che gli Stati membri non vogliono una politica migratoria comune."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padaryti nedidelį pareiškimą dėl darbo tvarkos. Pastebėjau, kad šiose svarbiose diskusijose nedalyvauja Taryba, mūsų derybų partnerė. Manau, tai nepriimtina. Tai jau ne pirmas kartas, todėl prašau šio Parlamento pirmininko kreiptis į Tarybą ir išreikšti nepasitenkinimą tokiu elgesiu. Toliau, kaip ir visi kiti nariai, sveikinu V. Mathieu atlikus labai gerą darbą, rengiant tokį sunkų, sudėtingą ir svarbų dokumentų paketą. Mano frakcija, ALDE frakcija, prisiims savo atsakomybę, ir mes taip pat norime pasiekti susitarimą, nes suprantame, kad tai labai svarbu. Vis dėlto šios užduoties imamės be didelio džiaugsmo, nes, kaip, mano manymu, jau leido suprasti visos šio Parlamento frakcijos ir pati Komisija, šis pasiūlymas nėra toks, kokio reikia. Mano frakcija ir toliau laikysis savo pozicijos dėl papildomų dokumentų, nes jei leisime valstybėms narėms reikalauti papildomų dokumentų, vieno leidimo paskirtis neteks prasmės; arba vienas leidimas yra, arba jo nėra, bet jeigu vienas leidimas yra, negali būti reikalaujama jokių papildomų dokumentų. Dėl koreliacijos lentelių, norėdama pasiekti susitarimą, mano frakcija nebalsuos už koreliacijos lentelių įtraukimą. Tačiau turiu pareikšti asmeninę pastabą, kad tai gėdinga valstybių narių klaida, nes jei jos ketina perkelti direktyvą ir siekia tai padaryti skaidriai, turėtų savo laisva valia įtraukti koreliacijos lenteles. Galiausiai, 1999 m. Tamperėje valstybės narės didingai pareiškė, kad siekia bendros prieglobsčio ir imigracijos politikos. Ką gi, kokią pažangą iki šiol padarėme? Beveik jokios. Akivaizdu, kad valstybės narės nenori bendros imigracijos politikos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlos norādīt uz nelielu darba kārtības jautājumu: es uzsveru, ka šādās tik svarīgās debatēs mūsu sarunu partnere, Padome, nepiedalās. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Šī nav pirmā reize, un es lūdzu Parlamenta prezidentūru rakstīt par to sūdzību Padomei. Turpinājumā es vēlos tāpat kā citi apsveikt kundzi par veiksmīgi paveikto darbu, strādājot pie īpaši grūta, sarežģīta un jutīga dokumenta. Mana grupa, ALDE grupa, uzņemsies atbildību, un arī mēs gribam panākt vienošanos, jo saprotam, ka tā ir īpaši svarīga. Taču mēs neesam pārāk priecīgi, to darot, jo, kā to, manuprāt, dažādos veidos ir izteikušas visas Parlamenta grupas un Komisija, šajā priekšlikumā gandrīz nemaz nav iestrādāti tie noteikumi, kas vajadzīgi. Mana grupa stingri turēsies pie savas nostājas attiecībā uz papildu dokumentiem, jo, ja mēs ļaujam dalībvalstīm pieprasīt papildu dokumentus, tas grauj visu vienotās atļaujas nolūku; jums var būt un var nebūt vienota atļauja, bet ja jums tā ir, nekādu papildu dokumentu nav. Jautājumā par atbilstības tabulām mana grupa vienošanās sasniegšanas nolūkā nebalsos par atbilstības tabulu iekļaušanu. Bet man jāteic — tā ir personiska piezīme — ka es uzskatu to par dalībvalstīm apkaunojošu sarkanu līniju, jo dalībvalstīm, ja tās gatavojas transponēt šo direktīvu un veikt to pārredzamā veidā, atbilstības tabulas būtu brīvprātīgi jāiekļauj savos tiesību aktos. Visbeidzot — 1999. gadā Tamperē dalībvalstis nāca klajā ar lielisko paziņojumu, ka tās grib kopēju patvēruma un imigrācijas politiku. Nu, un cik lielu progresu mēs esam panākuši līdz šim? Tikpat kā nekādu. Ir pietiekami skaidrs, ka dalībvalstis negrib kopēju imigrācijas politiku."@lv13
"Madam President, first of all I would like to start with a little point of order: I note that for such an important debate our partner in the negotiations, the Council, is absent. I find that unacceptable. It is not the first time and I request the Presidency of this House to write to the Council and complain about this. Then I would like to go on and, like the others, congratulate Mrs Mathieu for doing a very good job on a very difficult, complex and sensitive dossier. My group, the ALDE Group, will accept its responsibility and we too want to arrive at an agreement because we realise that it is very important. However, we do not do so with great joy because, as I think has been expressed in different ways by all the groups in this House and by the Commission, this proposal does not nearly as far as is necessary. My group will stick to its position on the additional documents because, if we allow Member States to require additional documents, then that defeats the whole purpose of the single permit; either you have a single permit or you do not but, if you have a single permit, there are no additional documents. On the correlation tables, for the sake of arriving at an agreement, my group will not vote for the insertion of correlation tables. But I have to say – this is a personal remark – that I find this a shameful red line by the Member States because, if the Member States have the intention of transposing the directive and being transparent about it, they should – of their own free will – insert correlation tables. Finally, in 1999 in Tampere the Member States came out with this grand statement that they wanted a common asylum and immigration policy. Well, how much progress have we made to date? Hardly any. It is very clear that the Member States do not want a common immigration policy."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, allereerst een klein punt van orde: ik constateer dat onze partner in de onderhandelingen, de Raad, afwezig is voor dit belangrijke debat. Ik vind dit onaanvaardbaar. Het is niet de eerste keer, en ik verzoek de Voorzitter van het Parlement om de Raad te schrijven en zich hierover te beklagen. Ik wil nu doorgaan en, net als de anderen, mevrouw Mathieu feliciteren met het feit dat zij heel goed werk heeft verricht op een zeer moeilijk, ingewikkeld en gevoelig dossier. Mijn fractie, de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, neemt haar verantwoordelijkheid, en ook wij willen tot een akkoord komen, want we beseffen dat dit heel belangrijk is. We doen dit echter niet van harte, want dit voorstel gaat bij lange na niet zo ver als nodig is, zoals volgens mij alle fracties in dit Parlement en de Commissie op verschillende wijzen hebben gezegd. Mijn fractie blijft bij haar standpunt over de aanvullende documenten, want als we toestaan dat lidstaten aanvullende documenten eisen, ondermijnt dit het hele doel van één enkele vergunning; je hebt één enkele vergunning of je hebt deze niet, maar als je één enkele vergunning hebt, zijn er geen aanvullende documenten. Mijn fractie zal, om tot overeenstemming te komen, niet stemmen voor de invoeging van omzettingstabellen. Maar ik moet wel zeggen, en dit is een persoonlijke opmerking, dat ik dit een schandelijke rode streep van de kant van de lidstaten vindt, want als de lidstaten de intentie hebben om de richtlijn om te zetten en daarover transparant te zijn, dan moeten ze uit eigen vrije wil omzettingstabellen invoegen. De lidstaten zijn, tot slot, in 1999 in Tampere met een grootse verklaring gekomen dat zij een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid wilden. Hoeveel vooruitgang hebben we tot nu toe eigenlijk geboekt? Nauwelijks enige. Het is overduidelijk dat de lidstaten geen gemeenschappelijk immigratiebeleid willen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chciałabym zacząć od wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu: zauważyłam nieobecność podczas tak ważnej debaty naszego partnera w negocjacjach, czyli Rady. To niedopuszczalne. Nie jest to pierwszy taki przypadek i proszę prezydencję Parlamentu o napisanie do Rady skargi w tej sprawie. Następnie chciałabym dołączyć do pozostałych osób, które gratulowały pani poseł Mathieu świetnej pracy nad tym bardzo trudnym i złożonym dokumentem dotyczącym tak delikatnej kwestii. Moja grupa, grupa ALDE, zrobi to, co do niej należy. My także chcemy dojść do porozumienia, ponieważ zdajemy sobie sprawę z jego znaczenia. Nie czynimy tego jednak z radością, ponieważ przedmiotowy wniosek nie jest nawet zbliżony do rzeczywistych potrzeb, co jak sądzę na różne sposoby wyraziły wszystkie grupy na tej sali oraz Komisja. Moja grupa utrzyma swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie dodatkowych dokumentów, ponieważ jeśli pozwolimy państwom członkowskim na wymaganie od pracowników dokumentów dodatkowych, to zniweczymy cel, jakim jest jedno zezwolenie; albo mamy jedno zezwolenie, albo nie, jeśli bowiem mamy jedno zezwolenie, nie potrzeba już żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli chodzi o tabele korelacji, to ze względu na konieczność wypracowania porozumienia moja grupa nie zagłosuje za wprowadzeniem tabel korelacji. Muszę jednak powiedzieć, że – to jest uwaga osobista – moim zdaniem to karygodne ze strony państw członkowskich, ponieważ jeśli państwa członkowskie mają zamiar dokonać transpozycji dyrektywy i postępować w sposób przejrzysty, to powinny uwzględnić tabele korelacji z własnej i nieprzymuszonej woli. I na zakończenie dodam, że w Tampere w roku 1999 państwa członkowskie wydały ważne oświadczenie, że chcą wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej. Cóż, jakich postępów dokonaliśmy jak na razie? Prawie żadnych. Wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie chcą wspólnej polityki imigracyjnej."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de começar com um breve ponto de ordem: constato que o Conselho, nosso parceiro nas negociações, não está presente neste debate tão importante. Considero isso inaceitável. Não é a primeira vez e solicito à Presidência desta Assembleia que escreva ao Conselho lastimando esse facto. Em seguida, tal como outros oradores, gostaria de felicitar a senhora deputada Mathieu por ter feito um óptimo trabalho sobre um dossiê muito difícil, complexo e sensível. O meu grupo, o Grupo ALDE, assumirá a sua responsabilidade e deseja, também, chegar a um acordo, porque compreendemos que isso é muito importante. No entanto, não o fazemos com grande alegria porque, tal como já aqui foi dito, creio, de diferentes formas por todos os grupos desta Assembleia e pela Comissão, esta proposta não vai de modo nenhum tão longe como seria necessário. O meu grupo vai manter a sua posição sobre os documentos suplementares, porque se permitirmos que os Estados exijam documentos suplementares, isso invalidará toda a finalidade da autorização única; ou temos uma autorização única ou não, mas se tivermos uma autorização única, então não há documentos suplementares. Quanto aos quadros de correspondência, a bem da consecução de um acordo, o meu grupo não votará a favor da inclusão desses quadros. Mas devo dizer - e isto é uma observação pessoal - que considero isso uma recusa vergonhosa por parte dos Estados-Membros, porque, se os Estados-Membros têm a intenção de transpor a directiva e de ser transparentes quanto a ela, deviam - de livre vontade - apresentar quadros de correspondência. Por último, em 19999, em Tampere, os Estados-Membros emitiram a declaração ambiciosa de que desejavam uma política comum em matéria de imigração e asilo. Ora, que progressos fizemos nós até à data? Praticamente nenhuns. É muito claro que os Estados-Membros não desejam uma política de imigração comum."@pt17
"Doamnă președintă, în primul rând, aș dori să încep cu o mică solicitare de respectare a Regulamentului de procedură: Menționez că partenerul nostru la negocieri, Consiliul, este absent la o dezbatere atât de importantă. Consider că acest lucru este inacceptabil. Nu este pentru prima oară când se întâmplă și solicit Președinției acestui Parlament să notifice Consiliul și să reclame acest lucru. Apoi aș dori să continui și, la fel ca ceilalți, să o felicit pe doamna Mathieu pentru munca excelentă depusă cu privire la un dosar foarte dificil, complex și delicat. Grupul meu, Grupul ALDE, va accepta responsabilitatea acestuia și dorim și noi să se ajungă la un acord, deoarece înțelegem că acest lucru este foarte important. Cu toate acestea, nu facem asta cu multă bucurie, deoarece, după cum au spus în diferite moduri toate grupurile din acest Parlament și Comisia, această propunere nu merge deloc pe atât de departe pe cât ar trebui. Grupul meu își va menține poziția cu privire la documentele suplimentare, pentru că, dacă vom permite statelor membre să solicite documente suplimentare, acest lucru va contrazice întregul obiectiv al permisului unic; fie deții un permis unic, fie nu, dar dacă deții un permis unic, nu este nevoie de documente suplimentare. În ceea ce privește tabelele de corelare, de dragul ajungerii la un acord, grupul meu nu va vota introducerea acestora. Dar trebuie să spun că – fac o remarcă personală – consider că această birocrație este un lucru rușinos din partea statelor membre, deoarece, dacă statele membre ar intenționa să transpună directiva și să fie transparente în ceea ce o privește, atunci ar trebui să introducă – de bunăvoie – tabelele de corelare. În sfârșit, în 1999, la Tampere, statele membre au făcut această grandioasă declarație că doresc o politică comună în ceea ce privește dreptul de azil și imigrația. Ei bine, câte progrese am făcut până în prezent? Mai niciunul. Este foarte clar faptul că statele membre nu doresc o politică comună privind imigrația."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcela začať drobnou procedurálnou námietkou: konštatujem, že pri takejto dôležitej rozprave nie je prítomný náš rokovací partner, teda Rada. Považujem to za neprijateľné. Nie je to po prvýkrát a žiadam predsedníctvo tohto Parlamentu, aby Rade napísalo a podalo sťažnosť. Teraz by som chcela pokračovať a ako ostatní zablahoželať pani Mathieuovej za veľmi dobre vykonanú prácu na veľmi náročnej, komplexnej a citlivej dokumentácii. Naša skupina ALDE prijme svoju zodpovednosť a aj my chceme dosiahnuť dohodu, pretože si uvedomujeme, že je veľmi dôležitá. Nerobíme to však s veľkou radosťou, pretože ako už – myslím si – vyjadrili rôznym spôsobom všetky skupiny v tomto Parlamente a Komisia, tento návrh nezachádza ani približne tak ďaleko, ako by bolo potrebné. Naša skupina bude trvať na svojom stanovisku o dodatočných dokumentoch, pretože ak dovolíme členským štátom, aby vyžadovali dodatočné dokumenty, tak to celkom znemožní dosiahnuť vlastný účel jednotného povolenia. Buď máte jednotné povolenie, alebo ho nemáte, ale ak máte jednotné povolenie, nesmú byť žiadne dodatočné dokumenty. Čo sa týka tabuliek zhody, s cieľom dosiahnuť dohodu naša skupina nebude hlasovať za doplnenie tabuliek zhody. Musím však povedať – toto je osobná poznámka –, že podľa mňa to je nehanebná hranica, ktorú si stanovili členské štáty, pretože ak chcú členské štáty transponovať smernicu a správať sa v tejto súvislosti transparentne, mali by z vlastnej vôle doplniť tabuľky zhody. Napokon v roku 1999 v Tampere členské štáty prišli s týmto veľkolepým vyhlásením, že si želajú spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku. Tak aký pokrok sme doteraz dosiahli? V podstate žiadny. Je celkom jasné, že členské štáty nechcú spoločnú prisťahovaleckú politiku."@sk19
"Gospa predsednica, najprej želim opozoriti na vodenje seje: opažam, da pri tako pomembni razpravi manjka naš partner pri pogajanjih, Svet. To se mi zdi nesprejemljivo. Ni prvič in od predsedstva Parlamenta zahtevam, da Svetu pošlje pritožbo o tem. Tako kot drugi, tudi jaz želim čestitati gospe Mathieu za dobro opravljeno delo pri zelo težkem, celovitem in občutljivem dokumentu. Moja skupina, skupina ALDE, bo sprejela odgovornost in tudi mi želimo doseči sporazum, saj vemo, da je to zelo pomembno. Vendar tega ne počnemo z velikim zadovoljstvom, saj, kot so na različne načine izrazile skupine v Parlamentu, pa tudi Komisija, ta predlog ne vključuje tega, kar bi moral. Moja skupina bo vztrajala pri stališču glede dodatnih dokumentov, ker če bomo dovolili državam članicam, da zahtevajo dodatne dokumente, bo to v nasprotju s celotnim namenom enotnega dovoljenja; imamo enotno dovoljenje ali pa ne, če imamo enotno dovoljenje, potem ni dodatnih dokumentov. Glede korelacijskih tabel, da bi dosegli sporazum, moja skupina ne bo glasovala za vključitev korelacijskih tabel. Vendar moram povedati – to je osebna pripomba –, da gre za sramotno ukinitev držav članic, saj če nameravajo direktivo prenesti in zagotoviti njeno preglednost, morajo – po lastni presoji – vključiti korelacijske tabele. Leta 1999 so države članice v Tampereju podale slovesno izjavo, da želijo skupno politiko priseljevanja in azila. Kaj smo do danes dosegli? Skoraj nič. Zelo jasno je, da si države članice ne želijo skupne politike priseljevanja."@sl20
"Fru talman! Först av allt vill jag ta upp en ordningsfråga: Under denna viktiga debatt är vår partner i förhandlingarna, rådet, frånvarande. Det är oacceptabelt. Det är inte första gången och jag ber parlamentets ordförandeskap att framföra ett skriftligt klagomål till rådet om detta. Jag vill fortsätta med att, liksom er andra, gratulera Véronique Mathieu för ett utmärkt arbete med detta mycket svåra, komplexa och känsliga dokument. Min grupp, ALDE-gruppen, kommer att ta sitt ansvar, och nå en överenskommelse, eftersom vi inser hur viktigt det är. Fast det är inte med någon större glädje vi gör det, eftersom, vilket jag tror har uttryckts på olika sätt av alla grupperna här i parlamentet och kommissionen, förslaget inte på långa vägar är tillräckligt. Min grupp kommer att hålla fast vid sin ståndpunkt när det gäller kompletterande handlingar, för om vi tillåter medlemsstater att kräva kompletterande handlingar, går vi emot själva syftet med det kombinerade tillståndet; antingen har man ett kombinerat tillstånd eller inte, och om man har det ska inga kompletterande handlingar behövas. För att nå en överrenskommelse kommer min grupp inte att rösta för ett införande av jämförelsetabeller. Men jag måste säga – och detta är min personliga åsikt – att jag tycker att det är en skamlig begränsning av medlemsstaterna, eftersom de, om de tänker införliva direktivet och dessutom vara öppna med det, borde – av egen fri vilja – införa järmförelsetabeller. I Tammerfors 1999 gick medlemsstaterna ut med att de ville ha en gemensam asyl- och invandringspolitik. Hur långt har vi kommit? Inte särskilt långt. Det är uppenbart att medlemsstaterna inte vill ha en gemensam invandringspolitik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph