Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-13-Speech-1-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101213.16.1-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I agree with Mr Weber of the EPP that EU visa policy is extremely valuable and that technical standards and conditions of visa facilitation and visa waiver must be met. However, I do not believe that, in the case of the Balkan visa waiver, political considerations have overridden these technical standards. The Commission worked very hard to get document integrity, law enforcement and border controls up to scratch. We would devalue our own stance if we thought that the technical standards had not been met, because we voted to support that visa waiver. Of course, it is of concern if concessions are abused, but there must be measured and proportionate responses. The countries concerned – as Commissioner Malmström said – have responsibilities and they must be reminded of them. The Commissioner has explained to us that there has been quite intense work, with high-level meetings with interior ministers, visits to capitals, encouragement to run information campaigns – and there is a specific commitment by Bosnia and Herzegovina and Albania to inform their citizens. Of course, if there are problems with one visa waiver agreement, this undermines the others, so there is a certain onus for responsibility and solidarity and for all citizens to be aware that they could harm other people’s chances of free travel. I personally am reassured – and I think my group will be – that the Commission will intensify its monitoring of respect for the agreement conditions and have a mechanism for flagging up problems through close cooperation with our partners. I hope that all groups will find that reassuring and adequate. As my neighbour, Mrs Macovei of the EPP, has said, people-to-people direct contacts create trust. That is the bottom line. That is the reason we support visa facilitation and visa waiver. There has been broad based cross-party support in Parliament for this proposal because it is based on our EU experience and values. So do not let us overreact. There have been problems, but the Commission is on the case. Let us make sure that we do not undermine either the right to asylum or the visa waiver agreements."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, souhlasím s panem poslancem Weberem ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté), že vízová politika EU je velice cenná a že technické normy a podmínky pro zjednodušení vízového styku a zrušení víz musí být splněny. Nedomnívám se však, že v případě zrušení vízové povinnosti pro balkánské země politické motivy převážily nad technickými normami. Komise velice usilovala, aby bylo vše v pořádku, pokud jde o úplnost dokladů, vymáhání práva a hraniční kontroly. Pokud bychom si mysleli, že technické normy nebyly splněny, znehodnotili bychom tím svůj vlastní postoj, protože jsme hlasováním podpořili toto zrušení víz. Je samozřejmě vážné, dochází-li ke zneužívání výsad, ale příslušné reakce musí být promyšlené a přiměřené. Dotyčné země – jak řekla paní komisařka Malmströmová – mají povinnosti a je nutné jim je připomenout. Paní komisařka nám objasnila, že se tato věc poměrně intenzivně řeší jak schůzkami na vysoké úrovni s ministry vnitra, návštěvami v hlavních městech, tak i požadavky na provedení informačních kampaní – a Bosna a Hercegovina a Albánie se konkrétně zavázaly, že budou informovat své občany. Nastanou-li problémy u jedné dohody o zrušení víz, samozřejmě to ohrožuje také ostatní, takže to znamená určitý závazek zodpovědnosti a solidarity a všichni občané by si měli uvědomovat, že by mohli poškodit vyhlídky druhých lidí na cestování bez víz. Osobně jsem si opět jista – a myslím, že bude i moje skupina – tím, že Komise bude intenzivněji sledovat, jak jsou dodržovány podmínky dohody, a na základě úzké spolupráce s našimi partnery získá mechanismus pro pojmenování problémů. Doufám, že všechny skupiny budou toto ujištění považovat za dostatečné. Jak řekla moje sousedka, paní poslankyně Macoveiová ze skupiny PPE, přímé kontakty mezi lidmi budují důvěru. To je to podstatné. To je důvod, proč podporujeme zjednodušení vízového styku a zrušení víz. Tento návrh se těšil napříč Parlamentem široké podpoře, protože je založen na zkušenosti a hodnotách EU. Nereagujme proto přehnaně. Vyskytly se problémy, ale Komise je řeší. Dejme jasně najevo, že neomezíme právo na azyl ani dohody o zrušení víz."@cs1
"Hr. formand! Jeg er enig med hr. Weber fra PPE i, at EU's visumpolitik er ekstremt værdifuld, og at tekniske standarder og betingelser for visumlempelse og visumfritagelse skal opfyldes. Jeg mener imidlertid ikke, at de politiske overvejelser i tilfældet med visumfritagelsen på Balkan har tilsidesat disse tekniske standarder. Kommissionen arbejdede meget intenst for at få dokumentintegritet, retshåndhævelse og grænsekontroller op på højde med situationen. Vi ville undergrave vores eget standpunkt, hvis vi troede, at de tekniske standarder ikke var opfyldt, for vi stemte for den visumfritagelse. Det er naturligvis bekymrende, hvis indrømmelserne misbruges, men der må være afmålte reaktioner, som står i et rimeligt forhold til misbruget. De pågældende lande har – som kommissær Malmström sagde – ansvar, og de skal mindes om dem. Kommissæren har forklaret os, at man har arbejdet temmelig intenst, med møder på højt plan med indenrigsministre, besøg i hovedstæder, opfordring til at føre informationskampagner – og der foreligger en specifik forpligtelse om, at Bosnien-Hercegovina og Albanien informerer deres borgere. Hvis der er problemer med en visumfritagelsesaftale, underminerer dette naturligvis de andre, så der er en vis ansvars- og solidaritetsforpligtelse og alle borgere må være klar over, at de vil kunne skade andre menneskers muligheder for at rejse frit. Jeg er personligt sikker på – og det tror jeg også, min gruppe vil være – at Kommissionen vil intensivere sin overvågning af overholdelsen af aftalebetingelserne og har en mekanisme til at sætte fokus på problemer gennem et tæt samarbejde med vores partnere. Jeg håber, at alle grupper vil finde dette beroligende og hensigtsmæssigt. Som min nabo, fru Macovei fra PPE, har sagt, skaber direkte mellemfolkelig kontakt tillid. Sådan er det, når alt kommer til alt. Det er derfor, vi støtter visumlempelse og visumfritagelse. Der har været en udbredt tværpolitisk støtte i Parlamentet til dette forslag, fordi det er baseret på vores EU-erfaring og værdier. Så lad os ikke overreagere. Der har været problemer, men Kommissionen er på sagen. Lad os sørge for, at vi ikke underminerer hverken asylretten eller visumfritagelsesaftalerne."@da2
"Herr Präsident! Ich stimme Herrn Weber der EVP zu, dass die Visumpolitik der EU extrem wertvoll ist und dass technische Normen und Bedingungen zur Erleichterung und Befreiung von der Visumpflicht erfüllt werden müssen. Ich glaube jedoch nicht, dass im Fall der Befreiung von der Visumpflicht im Balkan politische Erwägungen diese technischen Normen außer Kraft gesetzt haben. Die Kommission hat sehr hart daran gearbeitet, dass Dokumentenintegrität, Rechtsdurchsetzung und Grenzkontrollen auf den neuesten Stand gebracht wurden. Wir würden unseren eigenen Standpunkt entwerten, wenn wir angenommen hätten, dass die technischen Standards nicht eingehalten worden wären, da wir für die Befreiung von der Visumpflicht gestimmt haben. Natürlich bereitet es Sorgen, wenn Zugeständnisse missbraucht werden, aber die Reaktion muss maßvoll und angemessen sein. Die betroffenen Länder tragen – wie Kommissarin Malmström sagte – Verantwortung und sie müssen daran erinnert werden. Die Kommissarin hat uns erklärt, dass es recht intensive Arbeit mit hochrangigen Sitzungen mit Innenministern, Besuchen in Hauptstädten, Ermutigungen für die Durchführung von Informationskampagnen gab – und es gibt ein spezifisches Engagement seitens Bosniens und Herzegowinas sowie Albaniens, ihre Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Wenn es Probleme mit einem Abkommen zur Befreiung von der Visumpflicht gibt, untergräbt es natürlich die anderen Abkommen. Es gibt also eine gewisse Verpflichtung zur Verantwortung und Solidarität und für alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich bewusst sind, dass sie die Chancen anderer Völker auf freies Reisen schädigen könnten. Ich selbst bin beruhigt – und ich denke, meine Fraktion wird es auch sein – dass die Kommission ihre Kontrolle der Achtung der Bedingungen des Abkommens intensivieren und durch enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern einen Mechanismus zur Kennzeichnung von Problemen haben wird. Ich hoffe, dass alle Fraktionen dies beruhigend und angemessen finden werden. Wie meine Nachbarin Frau Macovei von der EVP sagte, schaffen direkte Kontakte zwischen Menschen Vertrauen. Darin liegt die Quintessenz. Deswegen unterstützen wir Visaerleichterungen und die Befreiung von der Visumpflicht. Es gab eine breit angelegte fraktionsübergreifende Unterstützung im Parlament für diesen Vorschlag, weil er auf unserer Erfahrung und unseren Werten in der EU basiert. Lassen Sie uns also nicht überreagieren. Es gab Probleme, aber die Kommission arbeitet daran. Sorgen wir dafür, dass wir weder das Asylrecht noch die Abkommen zur Befreiung von der Visumpflicht untergraben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον κ. Weber της Ομάδας PPE ότι η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ είναι εξαιρετικά πολύτιμη και ότι πρέπει να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι, στην περίπτωση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα Βαλκάνια, τα πολιτικά συμφέροντα έχουν υπερισχύσει των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ως προς την αρτιότητα των εγγράφων, την εφαρμογή της νομοθεσίας και τους ελέγχους στα σύνορα. Εάν πιστεύαμε ότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, θα υποβαθμίζαμε την ίδια τη στάση μας· διότι ψηφίσαμε υπέρ της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Εγείρει, φυσικά, ανησυχίες το ενδεχόμενο κατάχρησης των παραχωρήσεων, οι απαντήσεις όμως πρέπει να είναι σταθμισμένες και αναλογικές. Οι ενδιαφερόμενες χώρες –όπως ανέφερε η Επίτροπος κ. Malmström– έχουν ευθύνες και πρέπει να τους τις υπενθυμίζουμε. Η κ. Επίτροπος μάς εξήγησε ότι έχει επιτελεσθεί εντατικό έργο, με συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τους υπουργούς Εσωτερικών, επισκέψεις στις πρωτεύουσες, ενθάρρυνση για τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, ενώ έχει αναληφθεί και συγκεκριμένη δέσμευση εκ μέρους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας για την ενημέρωση των πολιτών τους. Βεβαίως, εάν υπάρχουν προβλήματα με μια συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, υπονομεύονται και οι άλλες συμφωνίες, επομένως έχουμε, έως κάποιον βαθμό, το καθήκον να επιδείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ενώ όλοι οι πολίτες πρέπει εξίσου να αντιληφθούν ότι θα μπορούσαν να παραβλάψουν τη δυνατότητα που παρέχεται σε άλλους ανθρώπους να ταξιδεύουν ελεύθερα. Προσωπικώς είμαι πεπεισμένη –όπως πιστεύω ότι είναι και η Ομάδα μου– ότι η Επιτροπή θα εντείνει την παρακολούθηση όσον αφορά την τήρηση των όρων της συμφωνίας και θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανάδειξης των προβλημάτων μέσω της στενής συνεργασίας με τους εταίρους μας. Ευελπιστώ ότι όλες οι Ομάδες θα το θεωρήσουν αυτό καθησυχαστικό και αρμόζον. Όπως είπε η παρακαθήμενή μου, η κ. Macovei από την Ομάδα PPE, οι άμεσες επαφές μεταξύ των πολιτών δημιουργούν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Υπάρχει ευρεία διακομματική στήριξη στο Κοινοβούλιο για την παρούσα πρόταση, διότι βασίζεται στην εμπειρία και τις αξίες της ΕΕ. Ας μην υπερβάλλουμε, λοιπόν. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά η Επιτροπή τα αντιμετωπίζει. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπονομεύσουμε ούτε το δικαίωμα στο άσυλο ούτε τις συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης."@el10
"Señor Presidente, estoy de acuerdo con el señor Weber del Grupo PPE en que la política de visados de la UE es extremadamente valiosa y que se ha de cumplir la normativa y las condiciones técnicas para la facilitación y la exención de visados. No obstante, no creo que, en el caso de la exención de visado en los Balcanes Occidentales, las consideraciones políticas tengan más importancia que esta normativa técnica. La Comisión trabajó muy duro para conseguir que la integridad del documento, el cumplimiento de la ley y los controles fronterizos estuvieran listos. Infravaloraríamos nuestra propia postura si pensásemos que la normativa técnica no se ha cumplido porque votamos a favor de la exención del visado. Por supuesto que es motivo de preocupación si se abusa de las concesiones pero ha de haber respuestas comedidas y proporcionales. Los países implicados —como ha dicho la Comisaria Malmström— tienen responsabilidades y hay que recordárselas. La señora Comisaria nos ha explicado que se ha trabajado intensamente, con reuniones de alto nivel con los ministerios de interior, visitas a las capitales, fomento de la realización de campañas informativas, y Bosnia y Herzegovina y Albania se han comprometido específicamente a informar a sus ciudadanos. Por supuesto que si hay problemas con un acuerdo de exención de visados se resta valor al resto de modo que hay que tener cierta responsabilidad y solidaridad para que todos los ciudadanos sean conscientes de que podrían perjudicar la posibilidad de viajar sin visado de otras personas. Personalmente estoy segura —y creo que mi Grupo lo estará— de que la Comisión intensificará su control con respecto al cumplimiento de las condiciones del acuerdo y tendrá un mecanismo para destacar los problemas mediante la estrecha cooperación con nuestros socios. Espero que a todos los grupos les resulte tranquilizador y adecuado. Como ha dicho mi vecina, la señora Macovei del PPE, el contacto directo de tú a tú genera confianza. En pocas palabras: esa es la razón por la que apoyamos la facilitación de los visados y la exención de visados. La propuesta ha recibido el amplio apoyo de todos los partidos en el Parlamento porque se basa en nuestra experiencia y valores de la UE. De modo que no exageremos; ha habido problemas pero la Comisión trabaja en ello. Asegurémonos de que no infravaloramos el derecho de asilo ni los acuerdos de exención de visado."@es21
". – Lugupeetud juhataja! Ma nõustun fraktsiooni PPE esindaja Manfred Weberiga, et ELi viisapoliitika on üliväärtuslik ning et tuleb kinni pidada viisalihtsustuse ja viisnõudest loobumise tehnilistest standarditest ja tingimustest. Ma siiski ei usu, et Balkani riikide viisavabastuse puhul on poliitilised kaalutlused need tehnilised standardid üles kaalunud. Komisjon tegi kõvasti tööd selle nimel, et viia dokumentide terviklikkus, õiguskaitse ja piirikontrollid vajalikule tasemele. Me vähendaksime oma arvamuse väärtust, kui usuksime, et riik ei ole täitnud tehnilisi standardeid, sest me hääletasime kõnealuse viisavabastuse poolt. Kahtlemata on muret tekitav, kui soodustusi kuritarvitatakse, kuid reageerida tuleb asjakohaselt ja proportsionaalselt. Volinik Malmströmi sõnul on asjaomastel riikidel vastutus ja neile tuleb seda meelde tuletada. Volinik selgitas meile, et on tehtud üsna pingelist tööd, toimunud on kõrgetasemelised kohtumised siseministritega ja visiidid pealinnadesse, on julgustatud viima läbi teavituskampaaniaid – ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Albaania on võtnud erikohustuse oma kodanikke teavitada. Kui on probleeme ühe viisavabastuslepinguga, siis kahjustab see muidugi ka teisi lepinguid. Seega on vaja teatavat vastutust ja solidaarsust ning kõik kodanikud peavad olema teadlikud, et nad võivad kahjustada teiste inimeste vaba reisimise võimalusi. Mina isiklikult olen veendunud – ja ma arvan, et ka minu fraktsioon on seda –, et komisjon tõhustab oma järelevalvet lepingutingimuste täitmise üle ning loob mehhanismi probleemide tuvastamiseks meie partneritega tehtava tiheda koostöö kaudu. Ma loodan, et kõigi fraktsioonide arvates on see kindlust pakkuv ja piisav. Nagu ütles minu kolleeg Monica Macovei fraktsioonist PPE, loovad inimestevahelised otsekontaktid usaldust. See on peamine. See on põhjus, miks me toetame viisalihtsustust ja viisavabastust. Sellele ettepanekule on parlamendis avaldatud laiapõhjalist erakondadeülest toetust, sest see põhineb ELi kogemustel ja väärtustel. Seega hoidugem üle reageerimast. Probleeme on esinenud, kuid komisjon tegeleb asjaga. Veendugem, et me ei kahjusta varjupaigaõigust ega viisavabastuslepinguid."@et5,5
"Arvoisa puhemies, olen PPE-ryhmän jäsenen Weberin kanssa samaa mieltä siitä, että EU:n viisumipolitiikka on äärimmäisen hyödyllistä ja että tekniset standardit ja viisumien myöntämisen helpottamisen ja viisumivapauden ehdot on täytettävä. Mielestäni Balkanin viisumivapauden tapauksessa poliittiset näkökohdat eivät kuitenkaan ole olleet näitä teknisiä standardeja tärkeämpiä. Komissio on tehnyt paljon töitä saadakseen asiakirjojen aitouden, lainvalvonnan ja rajatarkastukset vaaditulle tasolle. Aliarvioisimme omaa asemaamme, jos ajattelisimme, että tekniset standardit eivät täyttyneet, koska me äänestimme tämän viisumivapauden puolesta. On tietysti huolestuttavaa, jos myönnytyksiä käytetään väärin, mutta vastatoimien on oltava harkittuja ja oikeasuhteisia. Kyseisillä mailla on – kuten komission jäsen Malmström sanoi – vastuita ja niitä on muistutettava niistä. Komission jäsen on kertonut meille, että työtä on tehty varsin tiiviisti: on järjestetty korkean tason kokouksia sisäministerien kanssa, vierailtu pääkaupungeissa, kannustettu järjestämään tiedotuskampanjoita ja Bosnia ja Hertsegovina sekä Albania ovat erityisesti sitoutuneet tiedottamaan asiasta kansalaisilleen. Jos yhden viisumivapaussopimuksen kanssa on ongelmia, se tietysti heikentää muita, joten on olemassa tietty velvollisuus kantaa vastuuta ja olla solidaarinen, ja kaikkien kansalaisten on oltava tietoisia siitä, että he voivat vaikeuttaa muiden ihmisten mahdollisuuksia matkustaa vapaasti. Itse olen – ja uskon ryhmäni myös olevan – vakuuttunut siitä, että komissio tiivistää sopimusehtojen noudattamisen valvontaa ja luo mekanismin ongelmien selvittämiseksi tekemällä tiivistä yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Toivon, että se on kaikkien ryhmien mielestä rohkaisevaa ja asianmukaista. Kuten naapurini PPE-ryhmän jäsen Macovei sanoi, ihmisten väliset suorat yhteydet synnyttävät luottamusta. Se on tärkeintä. Siksi me tuemme viisumien myöntämisen helpottamista ja viisumivapautta. Tämä ehdotus on saanut parlamentissa laajaa tukea eri ryhmiltä, koska se perustuu omaan EU-kokemukseemme ja omiin arvoihimme. Siksi meidän ei pidä ylireagoida. Ongelmia on ollut, mutta komissio selvittää niitä. Meidän on varmistettava, että turvapaikkaoikeutta tai viisumivapaussopimuksia ei heikennetä."@fi7
"Monsieur le Président, je suis d’accord avec M. Weber du PPE pour dire que le régime des visas est extrêmement utile et que les normes et conditions techniques de l’assouplissement du régime des visas et de l’exemption de visa doivent être respectées. Je ne crois pas cependant que, dans le cas de l’exemption de visa pour les Balkans, les considérations politiques l’aient emporté sur les normes techniques. La Commission a travaillé d’arrache-pied pour obtenir l’intégrité des documents, le respect de la législation et des contrôles aux frontières jusque-là inexistants. Nous dévaloriserions notre position si nous pensions que les normes techniques n’avaient pas été respectées, car nous avons voté en faveur de cette exemption de visa. Il y a de quoi s’alarmer, bien sûr, si nos concessions sont payées de retour par des abus, mais notre réponse doit être mesurée et proportionnée. Les pays concernés - comme la commissaire Malmström l’a mentionné - ont des responsabilités et il convient de le leur rappeler. La commissaire nous a expliqué qu’un travail tout à fait intense avait été fourni, à savoir des réunions à haut niveau avec les ministres de l’intérieur, des visites dans les capitales, des encouragements à organiser des campagnes d’information - et la Bosnie-Herzégovine et l’Albanie se sont spécifiquement engagées à informer leurs citoyens. Le fait qu’un accord d’exemption de visa présente des problèmes porte bien sûr préjudice aux autres, une certaine responsabilité et solidarité est donc nécessaire et tous les citoyens doivent avoir conscience qu’ils peuvent nuire aux chances de libre circulation des autres populations. Je suis personnellement convaincue - et je pense que mon groupe le sera - que la Commission intensifiera ses travaux de surveillance du respect des conditions de l’accord et se dotera d’un mécanisme visant à signaler les problèmes au moyen d’une étroite collaboration avec nos partenaires. J’espère que tous les groupes trouveront cela rassurant et approprié. Comme l’a souligné ma voisine du PPE, Mme Macovei, les contacts personnels entre les citoyens favorisent la confiance. Voilà le raisonnement. C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’assouplissement du régime des visas et à l’exemption de visa. Cette proposition a suscité un large soutien de tous les partis au Parlement, car elle repose sur notre expérience et nos valeurs européennes. Ne réagissons donc pas de manière excessive. Les problèmes sont réels, mais la Commission s’attèle à la tâche. Veillons à ne pas porter préjudice au droit d’asile ou aux accords d’exemption de visa."@fr8
"Elnök úr! Egyetértek Weber úrral, az ENP tagjával, hogy a vízumpolitika rendkívül értékes, valamint a vízumkönnyítésre és a vízummentességre vonatkozó technikai követelményeket és feltételeket teljesíteni kell. De nem hiszem, hogy a balkáni vízummentességgel kapcsolatban a politikai megfontolások felülírnák a technikai követelményeket. A Bizottság nagyon keményen dolgozott azon, hogy a dokumentumok sértetlenségének biztosítása, a bűnüldözés és a határellenőrzés terén megüssék a mértéket. Saját álláspontunkat értéktelenítenénk el, ha azt gondolnánk, hogy a technikai követelményeknek azért nem tettek eleget, mert a vízummentesség mellett szavaztunk. Természetesen aggodalomra ad okot, ha az engedményekkel visszaélnek, de ezeket mérni kell, és megfelelő válasszal kell rendelkeznünk ilyen esetekre. Ahogy azt Malström biztos asszony is elmondta, az érintett országok kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezekre emlékeztetni kell őket. A biztos asszony kifejtette, hogy meglehetősen intenzív munkát végzetek, magas szintű találkozókat szerveztek a belügyminiszterekkel, fővárosokat látogattak meg, tájékoztató kampányok indítását ösztönözték – Bosznia-Hercegovina és Albánia határozottan elkötelezték magukat állampolgáraik tájékoztatása mellett. Természetesen, ha gond van egy vízummentességi megállapodással, akkor ez aláássa a többit is, így bizonyos fokú felelősség és szolidaritás hárul minden polgárra, hogy tudjon arról, hogy mások utazási esélyeit sérthetik. Engem megnyugtat – de szerintem a képviselőcsoportomat is megnyugtatja – az a tény, hogy a Bizottság fokozottan nyomon követi a megállapodás feltételeinek teljesítését, valamint a problémák feltárására rendelkezik egy, a partnerekkel folytatott szoros együttműködésen alapuló mechanizmussal. Remélem, ezt minden csoport megnyugtatónak és megfelelőnek találja. Ahogy szomszédom, Macovei asszony az ENP-től elmondta, az emberek közötti közvetlen kapcsolattartás bizalmat teremt. Ez a lényeg. Ezért támogatjuk a vízumkönnyítést és a vízummentességet. Ez a javaslat a Parlamenten belül minden párt részéről széles támogatást élvez, mert az az uniós tapasztalatunkon és értékeinken alapul. Ne reagáljuk túl a helyzetet. Voltak problémák, de a Bizottság dolgozik ezeken. Bizonyosodjunk meg arról, hogy nem ássuk alá a menedékjogot és a vízummentességi megállapodásokat."@hu11
"Signor Presidente, concordo con l’onorevole Weber del PPE sul fatto che la politica dei visti dell’Unione europea sia estremamente importante e che gli standard tecnici e le condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti e per l’abolizione degli stessi debbano essere rispettate. Non credo, tuttavia, che nel caso dell’abolizione dei visti nei Balcani abbiano prevalso considerazioni di tipo politico rispetto alle considerazioni tecniche. La Commissione ha operato con grande impegno affinché la correttezza dei documenti, l’applicazione della legge e le ispezioni alle frontiere fossero all’altezza delle aspettative. Se credessimo che gli standard tecnici non fossero stati rispettati sminuiremmo la nostra posizione dato che abbiamo votato a favore dell’abolizione dei visti. Naturalmente, dobbiamo preoccuparci se si verificano degli abusi delle concessioni fatte, ma le risposte debbono essere misurate e proporzionate. I paesi coinvolti, come ha riferito il Commissario Malmström, hanno delle responsabilità e noi abbiamo il compito di ricordarglielo. Il Commissario Malmström ci ha spiegato che si è lavorato intensamente – attraverso incontri di delegazioni ad alto livello, visite nelle rispettive capitali, promozione di campagne di informazione – e che esiste un impegno preciso da parte della Bosnia-Erzegovina e dell’Albania per informare i loro cittadini. Naturalmente, se vi sono problemi per l’attuazione di un accordo per l’abolizione dei visti questo pregiudica la possibilità di altri accordi simili, e pertanto esiste un onere per la responsabilità e la solidarietà da far comprendere a tutti i cittadini interessati, che con le loro azioni potrebbero compromettere le possibilità di altri di viaggiare senza obbligo di visto. Sono personalmente rassicurata – e credo che lo stesso valga per il mio gruppo – dal fatto che la Commissione intensificherà le proprie attività di monitoraggio relativamente al rispetto delle condizioni dell’accordo, con un meccanismo per la segnalazione dei problemi mediante una collaborazione più stretta con i nostri partner. Spero che tutti i gruppi trovino tutto questo rassicurante e appropriato. Come ha detto la mia vicina, l’onorevole Macovei del PPE, i contatti diretti tra i popoli creano fiducia reciproca. È questo il punto. È questo il motivo per il nostro sostegno alle facilitazioni per il rilascio dei visti e per l’abolizione dei visti. In Parlamento si è avuto un sostegno ampio e trasversale per questa proposta, perché basata sui valori e sull’esperienza della nostra Unione europea. Evitiamo, dunque, reazioni squilibrate. Ci sono stati dei problemi, certo, ma la Commissione sta seguendo da vicino la questione. Assicuriamoci di non compromettere né il diritto d’asilo né gli accordi per l’abolizione dei visti."@it12
"Pone pirmininke, sutinku su M. Weberiu, priklausančiu Europos liaudies partijai, kad ES vizų politika yra labai naudinga ir kad reikia laikytis techninių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir bevizio režimo standartų ir sąlygų. Vis dėlto nemanau, kad Balkanų bevizio režimo atveju politiniai sumetimai viršijo techninius standartus. Komisija labai sunkiai dirbo, kad iki reikiamo lygio būtų užtikrintas dokumentų vientisumas, teisės aktų įgyvendinimas ir sienų kontrolė. Nuvertintume savo pačių padėtį, jei manytume, kad techniniai standartai nebuvo įvykdyti, nes balsavome siekdami palaikyti bevizį režimą. Be abejo, susirūpinimą kelia tai, jeigu tokiomis nuolaidomis piktnaudžiaujama, tačiau atsakymai turi būti apgalvoti ir suderinti. Minėtos šalys – kaip sakė Komisijos narė C. Malmström – turi įsipareigojimų ir reikia joms juos priminti. Komisijos narė mums paaiškino, kad vyko gana intensyvus darbas rengiant aukščiausiojo lygio susitikimus su vidaus reikalų ministrais, vizitus į sostines, skatinant vykdyti informacines kampanijas – ir Bosnija ir Hercegovina, ir Albanija turi konkretų įsipareigojimą informuoti savo piliečius. Žinoma, jei kyla problemų dėl vieno bevizio režimo susitarimo, tai kenkia ir kitiems, todėl atsiranda tam tikra atsakomybės ir solidarumo našta ir visi piliečiai turi žinoti, kad jie gali pakenkti kitų žmonių galimybėms laisvai keliauti. Asmeniškai aš esu tikra – ir, manau, taip pat ir mano frakcija, – kad Komisija sustiprins susitarimo sąlygų stebėjimą ir aktyviai bendradarbiaudama su kitais partneriais turės mechanizmą problemoms iškelti. Tikiuosi, kad visoms frakcijoms tai atrodys patikima ir pakankama. Kaip mano kaimynė M. L. Macovei, priklausanti PPE frakcijai, pasakė, tiesioginiai žmonių tarpusavio ryšiai sukurs pasitikėjimą. Tai yra apatinė riba. Tai yra priežastis, kodėl remiame visų išdavimo tvarkos supaprastinimą ir bevizį režimą. Įvairios partijos šiam pasiūlymui Parlamente parodė didelę paramą, nes jis pagrįstas mūsų ES patirtimi ir vertybėmis. Taigi nereikia pernelyg jautriai reaguoti. Kilo problemų, tačiau Komisija daro viską, kas reikalinga. Įsitikinkime, kad nekenkiame teisės į prieglobstį arba bevizio režimo susitarimams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu kungam no EPP grupas, ka vīzu politika ir ārkārtīgi vērtīga un ka ir jāievēro vīzu režīma atvieglojumu un bezvīzu režīma tehniskie standarti un nosacījumi. Taču es neuzskatu, ka Balkānu vīzu atcelšanas gadījumā politiskie apsvērumi ir ņēmuši pārsvaru pār tehniskajiem standartiem. Komisija daudz strādāja, lai dokumenta integritāte, tiesību aizsardzība un robežu kontrole būtu pilnībā noteikta atbilstoši standartiem. Mēs degradētu paši savu nostāju, ja uzskatītu, ka tehniskie standarti nav tikuši ievēroti, jo mēs balsojām par atbalstu šai vīzu atcelšanai. Protams, ir bažas, vai atvieglojumus neizmanto ļaunprātīgi, bet atbildes reakcijām ir jābūt samērīgām un atbilstošām. Attiecīgajām valstīm — kā minēja komisāre — ir atbildību jomas, un tām jāatgādina tās. Komisāre mums paskaidroja, ka tika veikts salīdzinoši intensīvs darbs, organizētas augsta līmeņa iekšlietu ministru sanāksmes, ir apmeklētas galvaspilsētas, veicināta informācijas kampaņu izvēršana — un Bosnija un Hercegovina, kā arī Albānija ir īpaši apņēmušās informēt savus pilsoņus. Protams, ja problēmas rodas saistībā ar vienu vīzu atcelšanas nolīgumu, tas grauj pārējos, tāpēc ir noteikts atbildības un solidaritātes pienākums, un visiem pilsoņiem ir jāapzinās, ka viņi var kaitēt citu cilvēku izredzēm brīvi ceļot. Es personīgi esmu atguvusi pārliecību — un es uzskatu, ka arī mana grupa to atgūs — ka Komisija vēl intensīvāk pārraudzīs nolīguma nosacījumu ievērošanu un tai būs mehānismi, kā norādīt uz problēmām, cieši sadarbojoties ar mūsu partneriem. Es ceru, ka visas grupas uzskatīs to par pārliecinošu un piemērotu. Kā minēja mana kolēģe kundze no EPP, tiešie sakari rada cilvēkos savstarpēju uzticību. Tas ir pamatprincips. Šā iemesla dēļ mēs atbalstām vīzu režīma atvieglošanu un vīzu atcelšanu. Šis priekšlikums ir guvis vairāku partiju plašu atbalstu Parlamentā, jo tas pamatojas uz mūsu ES pieredzi un vērtībām. Tādēļ nepārspīlēsim. Ir bijušas problēmas, bet Komisija tās risina. Pārliecināsimies, ka mēs nesagraujam ne tiesības uz patvērumu, ne vīzu režīma atcelšanas nolīgumus."@lv13
"Mr President, I agree with Mr Weber of the EPP that EU visa policy is extremely valuable and that technical standards and conditions of visa facilitation and visa waiver must be met. However, I do not believe that, in the case of the Balkan visa waiver, political considerations have overridden these technical standards. The Commission worked very hard to get document integrity, law enforcement and border controls up to scratch. We would devalue our own stance if we thought that the technical standards had not been met, because we voted to support that visa waiver. Of course it is of concern if concessions are abused, but there must be measured and proportionate responses. The countries concerned – as Commissioner Malmström said – have responsibilities and they must be reminded of them. The Commissioner has explained to us that there has been quite intense work, with high-level meetings with interior ministers, visits to capitals, encouragement to run information campaigns – and there is a specific commitment by Bosnia-Herzegovina and Albania to inform their citizens. Of course, if there are problems with one visa waiver agreement, this undermines the others, so there is a certain onus for responsibility and solidarity and for all citizens to be aware that they could harm other people’s chances of free travel. I personally am reassured – and I think my group will be – that the Commission will intensify its monitoring of respect for the agreement conditions and have a mechanism for flagging up problems through close cooperation with our partners. I hope that all groups will find that reassuring and adequate. As my neighbour, Mrs Macovei of the EPP, has said, people-to-people direct contacts create trust. That is the bottom line. That is the reason we support visa facilitation and visa waiver. There has been broad based cross-party support in Parliament for this proposal because it is based on our EU experience and values. So do not let us overreact. There have been problems, but the Commission is on the case. Let us make sure that we do not undermine either the right to asylum or the visa waiver agreements."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eens met de heer Weber van de PPE dat het visumbeleid van de EU bijzonder waardevol is en dat aan de technische normen en voorwaarden van de versoepeling van de afgifte van visa en van de visumplicht moet worden voldaan. Maar ik geloof niet dat, in het geval van de versoepeling van de visumplicht voor de Balkan, deze technische normen om politieke redenen terzijde zijn geschoven. De Commissie heeft heel hard gewerkt om de veiligheid van documenten, de wetshandhaving en grenscontroles op het vereiste niveau te krijgen. Als we zouden vinden dat niet aan de technische normen was voldaan, zouden we ons eigen standpunt ondergraven, aangezien we vóór versoepeling van de visumplicht hadden gestemd. Het is natuurlijk een punt van zorg als concessies niet worden nageleefd, maar daar moeten we zorgvuldig en proportioneel op inspelen. De betrokken landen hebben verantwoordelijkheden – zoals commissaris Malmström zei – en daar moeten ze aan herinnerd worden. De commissaris heeft ons uitgelegd dat er intensief gewerkt is, met vergaderingen op hoog niveau met ministers van Binnenlandse Zaken, bezoeken aan hoofdsteden, het stimuleren van informatiecampagnes, en Bosnië-Herzegovina en Albanië zijn een specifieke verbintenis aangegaan om hun burgers te informeren. Als er problemen met één overeenkomst inzake de versoepeling van de visumplicht zijn, ondermijnt dat natuurlijk de andere. Dat brengt een zekere verplichting tot verantwoordelijkheid en solidariteit met zich mee en betekent dat alle burgers zich ervan bewust moeten zijn dat ze de kans van andere mensen om vrij te reizen, kunnen schaden. Persoonlijk ben ik er gerust op – en in denk mijn fractie ook – dat de Commissie de controles op de naleving van de voorwaarden van de overeenkomst zal verscherpen en dat ze door middel van nauwe samenwerking met onze partners een mechanisme zal opzetten om problemen te signaleren. Ik hoop dat alle fracties dat geruststellend en toereikend vinden. Zoals mijn buurvrouw, mevrouw Macovei van de PPE, zei, schept rechtstreeks contact tussen mensen vertrouwen. Daar draait het uiteindelijk om. Dat is de reden waarom we de versoepeling van de afgifte van visa en van de visumplicht steunen. Er is brede partijoverstijgende steun in het Parlement voor dit voorstel omdat het is gebaseerd op onze EU-ervaring en -waarden. We moeten dus niet buitenproportioneel reageren. Er hebben zich problemen voorgedaan, maar de Commissie is ermee bezig. We moeten oppassen dat we het recht op asiel en de overeenkomsten inzake de versoepeling van de visumplicht niet ondermijnen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zgadzam się z panem posłem Weberem z grupy PPE, że unijna polityka wizowa przedstawia ogromną wartość i należy przestrzegać norm technicznych, a także warunków ułatwień wizowych oraz zniesienia obowiązku wizowego. Nie uważam natomiast, by w przypadku zniesienia wiz na Bałkanach względy polityczne przeważyły nad normami technicznymi. Komisja włożyła wiele pracy w zapewnienie odpowiedniego poziomu integralności dokumentów, egzekwowania prawa i kontroli granicznej. Twierdzenie, że normy techniczne nie zostały spełnione, byłoby podważaniem naszego własnego stanowiska, jako że głosowaliśmy za zniesieniem wiz w tym przypadku. Oczywiście nadużycia w zakresie udzielonych ustępstw są powodem do niepokoju, reakcja musi być jednak wyważona i proporcjonalna. Zainteresowane kraje – jak wspomniała pani komisarz Malmström – mają obowiązki i należy im o tym przypominać. Pani komisarz wyjaśniła, że prowadzone były intensywne prace, obejmujące spotkania wysokiego szczebla z ministrami spraw wewnętrznych, wizyty w stolicach, zachęty do prowadzenia kampanii informacyjnych, i że Bośnia i Hercegowina oraz Albania zobowiązały się informować swoich obywateli. Oczywiście w sytuacji, gdy występują problemy związane z jedną umową o zniesieniu wiz, szkodzi to także innym umowom, dlatego potrzebne jest poczucie odpowiedzialności i solidarności, a wszyscy obywatele muszą mieć świadomość, że mogą zaszkodzić szansom innych osób na swobodne przemieszczanie się. Osobiście żywię przekonanie – i sądzę, że moja grupa też będzie je żywiła – że Komisja nasili monitorowanie spełnienia warunków umowy i że posiada ona mechanizm określania problemów w oparciu o ścisłą współpracę z naszymi partnerami. Mam nadzieję, że wszystkie grupy poczują się tym uspokojone. Jak stwierdziła moja koleżanka, pani poseł Macovei z PPE, bezpośrednie kontaktu międzyludzkie przekładają się na wzajemne zaufanie. Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu i powód, dla którego poparliśmy ułatwienia w wydawaniu wiz oraz zniesienie wiz. Przedmiotowy wniosek cieszy się szerokim, ponadpartyjnym poparciem w Parlamencie, ponieważ wyrasta z naszych unijnych doświadczeń i wartości. Nie reagujmy zatem nadmiernie. Problemy wystąpiły, ale Komisja trzyma rękę na pulsie. Upewnijmy się, że nie podważymy ani prawa do azylu, ani umów o zniesieniu wiz."@pl16
"Senhor Presidente, estou de acordo com o senhor deputado Weber, do Grupo PPE, em que a política de vistos é um instrumento muito valioso e em que as normas técnicas e as condições de facilitação de emissão e de isenção de visto devem ser cumpridas. No entanto, não creio que no caso da supressão de vistos para os países dos Balcãs as considerações políticas se tenham sobreposto à observância desses requisitos técnicos. A Comissão trabalhou arduamente para garantir níveis satisfatórios de integridade documental, de aplicação da lei e de controlos nas fronteiras. Pôr em dúvida o cumprimento das normas técnicas significa desvalorizar a própria posição do Parlamento Europeu, uma vez que votámos a favor dessa isenção. É claro que devemos preocupar-nos com situações de abuso, mas a nossa resposta deve ser ponderada e proporcionada. Os países em causa – como foi referido pela senhora Comissária Malmström – têm responsabilidades, e há que recordá-los disso. A senhora Comissária referiu o trabalho intenso que tem sido desenvolvido e que implicou reuniões de alto nível com ministros do Interior, visitas a capitais e promoção de campanhas de informação, e a Bósnia e Herzegovina e a Albânia estão particularmente empenhadas em informar os seus cidadãos. É evidente que a ocorrência de problemas com um acordo de isenção de visto pode pôr em causa os outros acordos; por conseguinte, existe um certo dever de responsabilidade e de solidariedade, e bem assim de consciencialização de todos os cidadãos para o facto de poderem prejudicar o direito de outras pessoas a viajarem livremente. Pessoalmente, estou confiante – e penso que este é também o sentimento do meu grupo – em que a Comissão intensificará a supervisão do cumprimento das condições do acordo e que disporá de um mecanismo de detecção de problemas através de uma estreita cooperação com os nossos parceiros. Como afirmou a colega sentada ao meu lado, a senhora deputada Macovei, do Grupo PPE, os contactos interpessoais directos geram confiança. Isso é o mais importante. Somos, portanto, a favor da facilitação de emissão e da isenção de visto. Esta proposta tem tido um forte apoio, transversal a todo o espectro partidário do Parlamento, porque assenta na nossa experiência e nos nossos valores enquanto cidadãos da UE. Não sobrestimemos a situação. Tem havido problemas, mas a Comissão está atenta. Façamos os possíveis para evitar comprometer o direito de asilo ou os acordos de isenção de visto."@pt17
"Domnule președinte, sunt de acord cu dl Weber de la PPE cu privire la faptul că politica UE în domeniul vizelor este extrem de valoroasă și că standardele tehnice și condițiile pentru facilitarea eliberării vizelor și scutirea de vize trebuie respectate. Totuși, nu cred că, în cazul scutirii de vize a țărilor balcanice, considerațiile politice au avut precedent asupra standardelor tehnice. Comisia a lucrat din greu pentru ca integritatea documentelor, punerea în aplicarea a legilor și controalele vamale să fie fără cusur. Ne-am subaprecia poziția dacă am crede că standardele tehnice nu au fost respectate, deoarece am votat în favoarea sprijinirii acestei scutiri de vize. Desigur, abuzarea de aceste concesii ar fi un lucru îngrijorător, însă răspunsurile trebuie să fie măsurate și echilibrate. Țările vizate – după cum a precizat doamna comisar Malmström – au responsabilități și trebuie să li se reamintească acest lucru. Doamna comisar ne-a explicat că s-a lucrat foarte mult, prin reuniuni la nivel înalt cu miniștrii de interne, vizite în capitale, încurajarea de a organiza campanii de informare – și Bosnia-Herțegovina și Albania s-au angajat în mod concret să-și informeze cetățenii. Desigur, dacă există probleme cu un acord privind scutirea de vize, acesta le subminează pe celelalte, astfel încât există o anumită obligație de responsabilitate și solidaritate și toți cetățenii trebuie să fie conștienți de faptul că ar putea afecta șansele altor persoane de a circula liber. Personal, sunt liniștită – și cred că și grupul meu va fi – deoarece Comisia va intensifica monitorizarea respectării condițiilor contractuale și va pune bazele unui mecanism pentru identificarea problemelor în strânsă colaborare cu partenerii noștri. Sper că toate grupurile vor considera că aceste măsuri sunt reconfortante și adecvate. După cum a afirmat vecina mea, doamna Macovei din PPE, contactele interpersonale creează încredere. Aceasta este concluzia finală. Acesta este motivul pentru care sprijinim facilitarea eliberării vizelor și scutirea de vize. Această propunere s-a bucurat de sprijinul mai multor partide din Parlament deoarece se bazează pe experiența și valorile noastre europene. Așadar să nu exagerăm. Au existat probleme, însă Comisia este stăpână pe situație. Propun să ne asigurăm că nu subminăm nici dreptul la azil și nici acordurile privind scutirea de vize."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, súhlasím s pánom Weberom z poslaneckého klubu PPE, že vízová politika EÚ je mimoriadne dôležitá a technické normy a podmienky zjednodušenia vízového režimu a zrušenia vízovej povinnosti treba splniť. Nemyslím si však, že v prípade zrušenia vízovej povinnosti pre krajiny Balkánu prevážili politické záujmy nad týmito technickými normami. Komisia veľmi tvrdo pracovala na tom, aby boli celistvosť dokladov, vynútiteľnosť práva a hraničné kontroly vyhovujúce. Znehodnotili by sme vlastné stanovisko, ak by sme považovali technické normy za nesplnené, lebo sme hlasovali za zrušenie tejto vízovej povinnosti. Existujú, samozrejme, obavy, či sa nebudú takéto výsady zneužívať, ale v takom prípade treba zareagovať rozvážne a primerane. Krajiny, ktorých sa to týka – ako povedala pani komisárka Malmströmová –, majú povinnosti a treba im ich pripomínať. Pani komisárka nám vysvetlila, že sa celkom intenzívne pracuje, konkrétne sa uskutočňujú stretnutia na vysokej úrovni s ministrami vnútra a návštevy hlavných miest a podporujú sa informačné kampane – a Bosna a Hercegovina a Albánsko sa zaviazali informovať svojich občanov. Je samozrejmé, že ak budú problémy s jednou dohodou o zrušení vízovej povinnosti, oslabí to ostatné dohody, takže tieto krajiny nesú akési bremeno zodpovednosti a solidarity a všetci občania by si mali uvedomiť, že by mohli ohroziť šancu ostatných na voľné cestovanie. Ja osobne som bola uistená – a myslím si, že moja skupina bude –, že Komisia zintenzívni monitorovanie dodržiavania podmienok dohody a má mechanizmus na riešenie problémov pomocou úzkej spolupráce s našimi partnermi. Dúfam, že všetky skupiny to budú považovať za upokojujúce a primerané. Ako povedala moja suseda pani Macoveiová z poslaneckého klubu PPE, kontakty medzi ľuďmi vytvárajú dôveru. To je rozhodujúce. Preto podporujeme zjednodušenie vízového režimu a zrušenie vízovej povinnosti. Rôzne strany v tomto Parlamente z veľkej časti podporujú tento návrh, lebo sa zakladá na našich skúsenostiach a hodnotách EÚ. Takže to nepreháňajme. Sú tu nejaké problémy, ale Komisia ich rieši. Musíme zabezpečiť, aby sme neporušili právo na azyl ani dohody o zrušení vízovej povinnosti."@sk19
"Gospod predsednik, strinjam se z gospodom Weberjem iz skupine EPP, da je vizumska politika EU zelo pomembna ter da je treba izpolniti tehnične standarde in pogoje za odpravo vizumov in poenostavitev izdajanja vizumov. Vendar pa menim, da v primeru odprave vizumov za Balkan politični pomisleki niso prevladali nad temi tehničnimi standardi. Komisija si je močno prizadevala, da bi zagotovila celovitost dokumentov, kazenski pregon in nadzor na mejah. Razvrednotili bi naše stališče, če bi mislili, da tehnični standardi niso bili izpolnjeni, saj smo z glasovanjem podprli odpravo vizumov. Seveda je zaskrbljujoče, če se koncesije zlorabljajo, vendar morajo biti zagotovljeni ustrezni in sorazmerni odzivi. Zadevne države – kot je omenila komisarka Malmström – morajo prevzeti odgovornosti in na to jih moramo opozoriti. Komisarka je pojasnila, da je potekalo precej intenzivno delo s srečanji na visoki ravni z ministri za notranje zadeve, obiski prestolnic, spodbujanjem k izvajanju informacijskih kampanj – Bosna in Hercegovina ter Albanija pa sta se posebej zavezali, da bosta obveščali svoje državljane. Seveda problemi pri enem izmed sporazumov o odpravi vizumov negativno vplivajo na vse druge, zato obstaja določen pritisk glede odgovornosti in solidarnosti, vsi državljani pa se morajo prav tako zavedati, da lahko negativno vplivajo na možnost prostega potovanja drugih ljudi. Prepričana sem – in menim, da bo prepričana tudi moja skupina –, da bo Komisija okrepila nadzor glede spoštovanja pogojev sporazuma in bo s tesnim sodelovanjem z našimi partnerji vzpostavila mehanizem za zaznavanje problemov. Upam, da bo to zadostovalo in ustrezalo vsem skupinam. Kot je povedala moja soseda gospa Macovei iz skupine EPP, neposredni stiki med ljudmi krepijo zaupanje. To je bistvo vsega. Zaradi tega podpiramo odpravo vizumov in poenostavitev izdajanja vizumov. Predlog je bil v Parlamentu deležen široke podpore vseh strank zaradi tega, ker temelji na naših izkušnjah in vrednotah EU. Pazimo torej, da se ne bomo odzvali preveč burno. Prišlo je to težav, vendar jih Komisija obravnava. Poskrbimo, da ne bomo ogrozili pravice do azila ali sporazumov o odpravi vizumov."@sl20
"Herr talman! Jag instämmer med Manfred Weber för PPE om att EU:s viseringspolitik är extremt värdefull och att tekniska standarder och villkor för förenklade viseringsförfaranden och viseringsundantag måste uppfyllas. Men jag tror inte att politiska överväganden har åsidosatt dessa tekniska standarder såsom i fallet med viseringsundantaget för Balkan. Kommissionen har arbetat mycket hårt för att få dokumentintegriteten, brottsbekämpningen och gränskontrollerna att uppfylla kraven. Vi skulle nedvärdera vår egen ställning om vi inte tror att de tekniska standarderna har uppfyllts, eftersom vi röstade till förmån för viseringsundantaget. Det är förstås oroande om tillstånd missbrukas, men det måste finnas genomtänkta och proportionerliga reaktioner. De berörda länderna – som kommissionsledamot Cecilia Malmström sade – har skyldigheter och de måste påminnas om dem. Kommissionsledamoten har förklarat för oss att det har varit ett ganska intensivt arbete, men högnivåmöten med inrikesministrar, besök i huvudstäder, uppmuntran till informationskampanjer – och det finns ett specifikt engagemang i Bosnien och Hercegovina och Albanien om att informera medborgarna. Om det finns problem med ett avtal om viseringsundantag underminerar detta förstås de andra. Därför åligger det alla medborgare att visa ansvar och solidaritet och vara medvetna om att de kan skada andra människors möjligheter att resa fritt. Jag har personligen fått ny tillförsikt – det tror jag också att min grupp har fått – om att kommissionen kommer att utöka sin övervakning av respekt för avtalsvillkoren och ha en mekanism för att markera problem genom ett nära samarbete med våra partner. Jag hoppas att alla grupper finner det förtroendeingivande och lämpligt. Som min granne Monica Luisa Macovei från PPE sade skapar direktkontakt mellan människor tillit. Det är kärnpunkten. Det är anledningen till att vi stöder det förenklade viseringsförfarandet och viseringsundantaget. Det har förekommit ett brett stöd över partigränserna i parlamentet för det här förslaget, eftersom det bygger på vår EU-erfarenhet och våra värden. Så låt oss inte ta i för hårt. Det har funnits problem, men kommissionen arbetar med det. Låt oss se till att vi inte underminerar vare sig asylrätten eller avtalen om viseringsundantag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Macovei "13
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph