Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-25-Speech-4-342"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101125.29.4-342"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, throughout the history of Estonia, we have struggled to maintain the language of the indigenous people. After restoring our independence in 1991, we finally enjoyed the liberty to speak our language and treasure our culture and identity. It pains me to see the people of Tibet repressed and their language, identity, culture and religion condemned to extinction. The People’s Republic of China (PRC) is using the same method of achieving marginalisation of Tibetans that the Soviet Union used on Estonians. The Sinicisation of Tibet, just like the Russification of Estonia during the Soviet occupation, is being carried out by relocating non-indigenous people to the established territory of the indigenous people. As long as the Han Chinese population of Tibet is increasing, the Tibetans have every right to feel intimidated. The intention of the Chinese authorities to introduce Mandarin Chinese as the primary language of instruction in schools violates the rights of the indigenous people of Tibet. I would like to see that violation brought up and resolved as a priority item within EU policy towards the PRC."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, během celé historie Estonska jsme bojovali za zachování jazyka původních obyvatel. Po obnovení naší nezávislosti v roce 1991 jsme se konečně těšili svobodě mluvit svým jazykem a cenit si své kultury a identity. Působí mi bolest, když vidím, jak jsou obyvatelé Tibetu utlačováni a jejich jazyk, identita, kultura a náboženství jsou odsouzeny k zániku. Čínská lidová republika (ČLR) používá tutéž metodu k dosažení marginalizace Tibeťanů, jakou používal Sovětský svaz v případě Estonců. Počínšťování Tibetu se stejně jako rusifikace Estonska během sovětské okupace provádí přesídlováním nepůvodních obyvatel na tradiční území obyvatel původních. Dokud počet chanských čínských obyvatel Tibetu roste, mají Tibeťané plné právo cítit se zastrašováni. Záměr čínských orgánů zavést standardní čínštinu jako hlavní vyučovací jazyk ve školách porušuje práva původních obyvatel Tibetu. Byla bych ráda, aby se o tomto porušování jednalo a aby se vyřešilo jako prioritní bod v rámci politiky EU vůči ČLR."@cs1
"Fru formand! Igennem hele Estlands historie har vi kæmpet for at bevare den oprindelige befolknings sprog. Efter generhvervelse af vores selvstændighed i 1991 nød vi endelig godt af friheden til at kunne tale vores sprog og værne om vores kultur og identitet. Det piner mig at se befolkningen i Tibet blive undertrykt og deres sprog, identitet, kultur og religion dømt til udryddelse. Folkerepublikken Kina benytter den samme metode til at opnå marginalisering af tibetanere, som Sovjetunionen anvendte over for esterne. Kinesifiseringen af Tibet sker ligesom russificeringen af Estland under den sovjetiske besættelse ved at forflytte ikkeindfødte personer til det etablerede landområde, hvor den oprindelige befolkning bor. Så længe den hankinesiske andel af befolkningen i Tibet bliver større, har tibetanerne al mulig ret til at føle sig skræmt. De kinesiske myndigheders plan om at indføre mandarin som det primære undervisningssprog i skolerne er i strid med den oprindelige tibetanske befolknings rettigheder. Jeg ser gerne, at overtrædelserne tages op og løses som et højt prioriteret punkt i forbindelse med EU's politik over for Folkerepublikken Kina."@da2
"Frau Präsidentin! In der Geschichte Estlands haben wir dafür gekämpft, die Sprache der indigenen Bevölkerungsgruppen zu bewahren. Nach der Wiederherstellung unserer Unabhängigkeit im Jahr 1991 konnten wir endlich in Freiheit unsere Sprache sprechen sowie unsere Kultur und Identität pflegen. Mit Bedauern stelle ich fest, dass die tibetanische Bevölkerung unterdrückt wird und ihre Sprache, Kultur und Religion zum Untergang verurteilt sind. Die Volksrepublik China (VRC) setzt die gleiche Methode ein, wie sie die Sowjetunion bei den Esten benutzte, um die Ausgrenzung der Tibeter zu erreichen. Die Sinifizierung Tibets wird, genauso wie die Russifizierung von Estland während der sowjetischen Besatzung, durchgeführt, indem nicht-tibetische Menschen in das Territorium der tibetischen Einwohner umgesiedelt werden. Solange die hanchinesische Bevölkerung Tibets zunimmt, fühlen sich die Tibeter völlig zurecht eingeschüchtert. Die Absicht der chinesischen Regierung, Hochchinesisch als die Hauptunterrichtssprache in Schulen einzuführen, verletzt die Rechte der indigenen tibetanischen Bevölkerung. Ich fordere, dass diese Verletzung innerhalb der EU-Politik gegenüber der VRC als eine prioritäre Aufgabe vorgebracht und gelöst wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ολόκληρη η ιστορία της Εσθονίας σηματοδοτείται από τον αγώνα μας για τη διατήρηση της γλώσσας του αυτόχθονος πληθυσμού. Μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας μας το 1991, αποκτήσαμε, επιτέλους, την ελευθερία να μιλούμε τη γλώσσα μας και να διαφυλάσσουμε τον πολιτισμό και την ταυτότητά μας. Μου προκαλεί πόνο να παρακολουθώ την καταπίεση του θιβετιανού λαού και την αναπόδραστη πορεία της γλώσσας, της ταυτότητας, της κουλτούρας και της θρησκείας του προς τον αφανισμό. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) επιχειρεί να επιτύχει την περιθωριοποίηση των Θιβετιανών με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε η Σοβιετική Ένωση έναντι των Εσθονών. Ο «εκσινισμός» του Θιβέτ, όπως ακριβώς και ο «εκρωσισμός» της Εσθονίας κατά την περίοδο της σοβιετικής κατοχής, συντελείται με τη μετεγκατάσταση μη αυτοχθόνων ατόμων στα εδραιωμένα εδάφη του αυτόχθονος πληθυσμού. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των κινέζων Χαν στο Θιβέτ, οι Θιβετιανοί έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται ότι υφίστανται εκφοβισμό. Η πρόθεση των κινεζικών αρχών να καθιερώσουν τη μανδαρινική διάλεκτο ως πρωταρχική γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία παραβιάζει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κατοίκων του Θιβέτ. Θα επιθυμούσα να γίνει σαφής αναφορά στην εν λόγω παραβίαση και να επιλυθεί κατά προτεραιότητα αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκεί η ΕΕ έναντι της ΛΔΚ."@el10
"Señora Presidenta, a lo largo de la historia de Estonia, hemos luchado por mantener la lengua de las poblaciones indígenas. Después de recobrar nuestra independencia en 1991, finalmente pudimos disfrutar de la libertad de comunicarnos en nuestra lengua y de apreciar nuestra cultura y nuestra identidad. Me duele ver la represión contra los tibetanos y la condena a la extinción de su cultura, su identidad y su lengua. La República Popular China está empleando el mismo método de marginalización contra los tibetanos que la Unión Soviética utilizó contra los ciudadanos de Estonia. La chinificación del Tíbet, al igual que la rusificación de Estonia durante la ocupación soviética, se está llevando a cabo mediante la reubicación de poblaciones no indígenas en el territorio de la población nativa. Mientras la población han china siga aumentando en Tíbet, los tibetanos tienen todo el derecho a sentirse intimidados. La intención de las autoridades chinas de introducir el chino mandarín como lengua principal en el sistema escolar viola los derechos de las poblaciones indígenas de Tíbet. Me gustaría ver que la política de la UE hacia la República Popular China tiene como prioridad el abordar y resolver esta violación de los derechos humanos."@es21
"Austatud juhataja! Kogu Eesti ajaloo vältel oleme võidelnud põlisrahva keele säilitamise eest. Pärast taasiseseisvumist 1991. aastal oli meil lõpuks vabadus kõnelda oma keelt ja hoida oma kultuuri ning identiteeti. Valus on näha tiibeti rahva allasurumist ja selle keele, identiteedi, kultuuri ning religiooni määramist väljasuremisele. Hiina Rahvavabariik kasutab sama meetodit tiibetlaste marginaliseerimiseks, mida Nõukogude Liit kasutas eestlaste kallal. Tiibeti hiinastamist, täpselt nagu Eesti venestamist nõukogude okupatsiooni ajal, teostatakse mittepõlisrahva ümberasustamisega põlisrahva väljakujunenud territooriumile. Nii kaua kui Tiibeti han-hiinlastest elanikkond kasvab, on tiibetlastel täielik õigus hirmu tunda. Hiina võimude kavatsus kehtestada mandariini hiina keel esmaseks õppekeeleks koolides rikub Tiibeti põlisrahva õigusi. Sooviksin näha, et see rikkumine tõstatatakse ja lahendatakse esmatähtsa ülesandena ELi poolitikas Hiina Rahvavabariigi suunal."@et5
"Arvoisa puhemies, Viron koko historian ajan olemme kamppailleet alkuperäisväestön kielen säilyttämiseksi. Sen jälkeen kun saimme itsenäisyytemme takaisin vuonna 1991, olemme lopulta saaneet vapaasti puhua kieltämme ja vaalia kulttuuriamme ja identiteettiämme. On surullista seurata Tiibetin kansalaisten sortoa ja heidän kielensä, identiteettinsä, kulttuurinsa ja uskontonsa hävittämistä. Kiinan kansantasavalta käyttää tiibetiläisten marginalisoimiseen samaa menetelmää kuin Neuvostoliitto käytti virolaisiin. Tiibetin siniittisointi, aivan kuten Viron venäläistäminen neuvostovallan aikana, toteutetaan siirtämällä muita kuin alkuperäisiä ihmisiä alkuperäisväestölle määritetylle alueelle. Niin kauan kuin Tiibetin Han-kiinalainen väestö kasvaa, tiibetiläisillä on täydet oikeudet tuntea olonsa uhatuksi. Kiinan viranomaisten suunnitelmat mandariinikiinan ottamisesta käyttöön koulujen pääopetuskielenä rikkoo Tiibetin alkuperäisväestön oikeuksia. Toivon, että tämä rikkominen otetaan esille ja ratkaistaan ensisijaisena kysymyksenä Kiinan tasavaltaa koskevassa EU:n politiikassa."@fi7
"Madame la Présidente, tout au long de l’histoire de l’Estonie, nous nous sommes battus pour conserver la langue de la population indigène. Après avoir retrouvé notre indépendance en 1991, nous avons finalement joui de la liberté de parler notre langue et de chérir notre culture et notre identité. J’ai de la peine quand je vois le peuple tibétain réprimé et sa langue, son identité, sa culture et sa religion condamnées à disparaître. La République populaire de Chine (RPC) recourt à la même méthode de marginalisation des Tibétains que celle utilisée par l’Union soviétique avec les Estoniens. La sinisation du Tibet, tout comme la russification de l’Estonie pendant l’occupation soviétique, est menée en installant des populations non indigènes sur le territoire traditionnel de la population locale. Tant que la population Han du Tibet augmentera, les Tibétains ont tous les droits de se sentir intimidés. L’intention des autorités chinoises d’introduire le chinois mandarin comme langue principale d’enseignement dans les écoles est une attaque contre les droits de la population indigène du Tibet. Je voudrais que cette violation soit évoquée et qu’on en fasse un point prioritaire de la politique de l’Union européenne envers la RPC."@fr8
"Elnök asszony, Észtország történelme során sokat küzdöttünk anyanyelvünk megőrzéséért. Miután 1991-ben visszanyertük függetlenségünket, végre ismét szabadon használhattuk saját nyelvünket, és így meg tudtuk őrizni kultúránkat és identitásunkat. Fájdalommal tölt el, hogy a tibetieket elnyomják, nyelvüket, identitásukat, kultúrájukat és vallásukat sárba tiporják. A Kínai Népköztársaság ugyanazokkal az eszközökkel marginalizálja a tibetieket, mint egykor a Szovjetunió az észteket. Az őslakosok ősi lakhelyére nem őslakosokat telepítenek be, így kínaiasítják el Tibetet – a szovjet megszállás alatt ugyanígy történt Észtország eloroszosítása. Amíg Tibetben nő a han kínai lakosság száma, addig a tibetiek joggal érzik megfélemlítve magukat. A kínai hatóságok azon szándéka, hogy a mandarin kínait teszik az oktatás elsődleges nyelvévé, sérti a tibeti őslakosok jogait. Szeretném, ha az EU-nak a Kínai Népköztársasággal szembeni politikájában prioritást élvezne az emberi jogi jogsértések kérdésének felvetése és megoldása."@hu11
"Signora Presidente,da sempre in Estonia abbiamo lottato per conservare la lingua delle popolazioni indigene. Dopo aver riconquistato la nostra indipendenza nel 1991, abbiamo finalmente potuto godere della libertà di parlare la nostra lingua e di coltivare la nostra cultura e la nostra identità. Mi fa male assistere alla repressione del popolo tibetano e constatare che la sua identità, la sua cultura e la sua religione siano condannate all’estinzione. Per emarginare i tibetani, la Repubblica popolare cinese si sta servendo degli stessi metodi utilizzati dall’Unione sovietica nei confronti degli estoni. La sinicizzazione del Tibet, cosi come la russificazione dell’Estonia durante l’occupazione sovietica, viene condotta ricollocando popolazioni non indigene nei territori tradizionali delle popolazioni indigene. Fino a quando la popolazione cinese di etnia Han che vive in Tibet crescerà, i tibetani avranno tutte le ragioni di sentirsi minacciati. L’intenzione delle autorità cinesi di introdurre il cinese mandarino quale lingua principale dell’istruzione viola i diritti della popolazione indigena del Tibet. Vorrei che il problema di queste violazioni fosse sollevato e risolto con urgenza nell’ambito della politica dell’Unione europea nei confronti della Repubblica popolare cinese."@it12
"Ponia pirmininke, per visą Estijos istoriją mes kovojome už tai, kad būtų išsaugota vietinių žmonių kalba. 1991 m. atgavę nepriklausomybę mes galiausiai galėjome laisvai kalbėti savo kalba ir puoselėti savo kultūrą bei identitetą. Man labai skaudu stebėti, kaip engiami Tibeto žmonės ir kaip jų kalba, identitetas, kultūra ir religija pasmerkiami išnykti. Kinijos Liaudies Respublika, siekdama nustumti į šalį tibetiečius, naudoja tą patį metodą, kurį naudojo Sovietų Sąjunga prieš estus. Tibeto asimiliacija, kaip Estijos rusifikacija sovietams okupavus šalį, perkeliant nevietinius žmones į vietinių gyvenamą teritoriją. Didėjant kinų hanų skaičiui Tibete tibetiečiai turi teisę jaustis įbauginti. Kinijos valdžios institucijų ketinimas įvesti literatūrinę kinų kalbą kaip pagrindinę mokymo kalbą mokyklose pažeidžia Tibeto vietos žmonių teises. Norėčiau, kad šie pažeidimai būtų sprendžiami kaip vienas svarbiausių ES politikos Kinijos atžvilgiu klausimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Viscaur Igaunijas pastāvēšanas vēstures laikā mēs esam cīnījušies par vietējo iedzīvotāju valodas saglabāšanu. Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā mēs beidzot baudījām brīvību runāt mūsu valodā un kopt mūsu kultūru un identitāti. Man ir sāpīgi noraudzīties tajā, kā Tibetas iedzīvotāji tiek represēti un viņu valoda, identitāte, kultūra un reliģija tiek nolemta bojāejai. Ķīnas Tautas Republika (ĶTR) tibetiešu marginalizācijas panākšanai izmanto to pašu metodi, ko Padomju Savienība izmantoja attiecībā uz igauņiem. Tibetas “pārķīniskošana”, tāpat kā Igaunijas rusifikācija Padomju Savienības okupācijas laikā, tiek veikta, pārvietojot uz pamatiedzīvotāju apdzīvoto teritoriju cilvēkus no citām teritorijām. Kamēr hanu etniskajai grupai piederīgo Tibetā dzīvojošo ķīniešu skaits pieaug, tibetiešiem ir visas tiesības justies nedroši. Ķīnas varas iestāžu nodoms skolās par galveno mācību valodu noteikt ķīniešu (mandarīnu) valodu pārkāpj Tibetas pamatiedzīvotāju tiesības. Es velētos, lai Eiropas Savienības politikā attiecībā uz ĶTR šis pārkāpums tiktu izvirzīts un atrisināts kā prioritāte."@lv13
"Madam President, throughout the history of Estonia we have struggled to maintain the language of the indigenous people. After restoring our independence in 1991, we finally enjoyed the liberty to speak our language and treasure our culture and identity. It pains me to see the people of Tibet repressed and their language, identity, culture and religion condemned to extinction. The People’s Republic of China (PRC) is using the same method of achieving marginalisation of Tibetans that the Soviet Union used on Estonians. The Sinicisation of Tibet, just like the Russification of Estonia during the Soviet occupation, is being carried out by relocating non-indigenous people to the established territory of the indigenous people. As long as the Han Chinese population of Tibet is increasing, the Tibetans have every right to feel intimidated. The intention of the Chinese authorities to introduce Mandarin Chinese as the primary language of instruction in schools violates the rights of the indigenous people of Tibet. I would like to see that violation brought up and resolved as a priority item within EU policy towards the PRC."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, in Estland hebben we doorheen de geschiedenis veel moeite moeten doen om de taal van de inheemse bevolking te behouden. Nadat we in 1991 onze onafhankelijkheid herwonnen, genoten we eindelijk de vrijheid om onze taal te spreken en onze cultuur en identiteit te koesteren. Het bedroeft me om te zien dat het Tibetaanse volk wordt onderdrukt en dat zijn taal, identiteit, cultuur en religie tot uitroeiing zijn veroordeeld. De Volksrepubliek China past dezelfde methode toe om de Tibetanen te marginaliseren als de Sovjet-Unie op de Esten toepaste. Net als de russificatie van Estland tijdens de Sovjetbezetting gebeurt de sinificatie van Tibet door niet-inheemse mensen zich te laten vestigen op het grondgebied van de inheemse bevolking. Zolang als de bevolkingsgroep van de Han-Chinezen in Tibet blijft groeien, hebben de Tibetanen het recht om zich geïntimideerd te voelen. De plannen van de Chinese autoriteiten om Mandarijnenchinees in te voeren als belangrijkste onderwijstaal, zijn een schending van de rechten van de inheemse bevolking. Ik zou willen dat die schending als prioritair onderwerp aan de orde wordt gesteld en wordt opgelost in het EU-beleid ten aanzien van de Volksrepubliek China."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W całej historii Estonii walczyliśmy o utrzymanie języka miejscowej ludności. Po przywróceniu naszej niepodległości w 1991 roku wreszcie uzyskaliśmy prawo mówienia we własnym języku i cenimy sobie ten skarb naszej kultury i tożsamości. Odczuwam boleśnie represjonowanie ludności Tybetu i skazywanie ich języka, tożsamości, kultury i religii na wymarcie. Chińska Republika Ludowe (ChRL) stosuje tę samą metodę marginalizacji Tybetańczyków, którą Związek Radziecki stosował wobec Estończyków. Sinizację Tybetu, podobnie jak rusyfikację Estonii w trakcie radzieckiej okupacji, przeprowadza się przez przesiedlanie ludności nierodzimej na określone terytorium ludności rodzimej. Kiedy rośnie liczba Chińczyków Han na terytorium Tybetu, Tybetańczycy mają wszelkie prawo czuć się zagrożeni. Postulowane przez władze chińskie wprowadzenie języka mandaryńskiego jako głównego języka nauczania w szkołach narusza prawa rodzimej ludności Tybetu. Chciałabym, aby położenie kresu takim naruszeniom i rozwiązanie tego problemu było priorytetem w polityce UE wobec ChRL."@pl16
"Senhora Presidente, ao longo de toda a nossa história, nós, os estónios, temos lutado para preservar a língua do povo nativo. Após a restauração da independência em 1991, pudemos finalmente gozar a liberdade de falar na nossa língua e de estimar a nossa cultura e a nossa identidade. Entristece-me ver o povo do Tibete ser oprimido e ver a sua língua, a sua identidade, a sua cultura e a sua religião condenadas à extinção. A República Popular da China está a utilizar o mesmo método de marginalização dos tibetanos que a União Soviética utilizou em relação aos estónios. A sinificação do Tibete, tal como aconteceu com a “russificação” da Estónia durante a ocupação soviética, está a ser levada a cabo através da instalação de pessoas não nativas, provenientes de outras partes do país, no território estabelecido do povo indígena. Os tibetanos têm todo o direito de se sentir intimidados, sobretudo se atendermos ao facto de que o número de chineses de etnia Han a viver no Tibete continua a aumentar. A intenção das autoridades chinesas de instituir o mandarim como a língua principal de ensino nas escolas viola os direitos do povo indígena do Tibete. Gostaria que a discussão e a resolução desta questão fossem uma prioridade da política da União Europeia para a China."@pt17
"Dnă președintă, de-a lungul întregii istorii a Estoniei, ne-am luptat să păstrăm limba populației indigene. După reobținerea independenței, în anul 1991, ne-am bucurat în sfârșit de libertatea de a ne vorbi limba și de a ne aprecia cultura și identitatea. Mă doare să îi văd pe locuitorii Tibetului reprimați, iar limba, identitatea, cultura și religia acestora condamnate la dispariție. Republica Populară Chineză (RPC) folosește aceleași metode pentru marginalizarea tibetanilor pe care Uniunea Sovietică le-a folosit asupra estonienilor. Asimilarea Tibetului, la fel ca rusificarea Estoniei în timpul ocupației sovietice, se desfășoară prin relocarea populației non-indigene pe teritoriul pe care este stabilită cea indigenă. Atât timp cât populația chineză Han se află în creștere în Tibet, tibetanii au tot dreptul să se simtă intimidați. Intenția autorităților chineze de a introduce chineza bazată pe dialectul mandarin ca limbă principală de predare în școli încalcă drepturile populației indigene din Tibet. Mi-ar plăcea să văd că această încălcare este discutată ca subiect prioritar în cadrul politicii UE față de RPC și că i se pune capăt."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, počas celej histórie Estónska sme bojovali za zachovanie jazyka pôvodných obyvateľov. Po získaní nezávislosti v roku 1991 sme konečne mohli začať využívať slobodu hovoriť našim jazykom a uchovávať našu kultúru a identitu. Som smutná z toho, keď vidím, ako je tibetský národ potláčaný a jeho jazyk, identita, kultúra a náboženstvo sú odsúdené na zánik. Čínska ľudová republika (ČĽR) používa rovnakú metódu na dosiahnutie marginalizácie Tibeťanov, akú používal Sovietsky zväz v prípade Estóncov. Počínšťovanie Tibetu, tak ako rusifikácia Estónska počas sovietskej okupácie, sa vykonáva tým, že na zabraté územie pôvodných obyvateľov sa presídľuje nepôvodné obyvateľstvo. Pokiaľ bude populácia Chanov v Tibete narastať, Tibeťania majú plné právo cítiť sa ohrození. Zámer čínskych orgánov zaviesť mandarínsku čínštinu ako prvý vyučovací jazyk v školách porušuje práva pôvodných obyvateľov Tibetu. Bola by som rada, keby sa v rámci politiky EÚ voči ČĽR toto porušovanie predložilo a riešilo ako prioritná otázka."@sk19
"Gospa predsednica, vseskozi estonsko zgodovino smo se borili, da bi ohranili jezik avtohtonega prebivalstva. Po vzpostavitvi svoje neodvisnosti leta 1991 smo končno lahko začeli svobodno govoriti svoj jezik ter gojiti svojo kulturo in identiteto. Boli me, ko vidim, da so prebivalci Tibeta zatirani in da so njihov jezik, identiteta, kultura in vera obsojeni na izumrtje. Ljudska republika Kitajska uporablja enak način za doseganje marginalizacije Tibetancev, kot ga je Sovjetska unija uporabljala za Estonce. Pokitajčevanje Tibeta se prav tako kot porusevanje Estonije med sovjetsko okupacijo izvaja s preseljevanjem neavtohtonih prebivalcev na območje avtohtonih. Dokler bo število kitajskega ljudstva Han v Tibetu naraščalo, se lahko Tibetanci popolnoma upravičeno počutijo ogrožene. Namen kitajskih oblasti, da bi v poučevanje uvedle mandarinsko kitajščino kot prvi jezik, krši pravice avtohtonih prebivalcev Tibeta. Želim si, da bi odprli vprašanje te kršitve in ga rešili kot prednostno nalogo politike EU do Ljudske republike Kitajske."@sl20
"Fru talman! Estland har genom hela sin historia kämpat för sin ursprungsbefolknings språk. Efter att vi 1991 återfått vår självständighet var vi äntligen fria att tala vårt eget språk och fick möjlighet att uppskatta vår kultur och vår identitet. Det smärtar mig att se hur det tibetanska folket förtrycks och hur deras språk, identitet, kultur och religion håller på att utrotas. Folkrepubliken Kina använder sig av samma metod för att marginalisera tibetanerna som Sovjetunionen gentemot esterna. Precis som russifieringen av Estland under den sovjetiska ockupationen sker sinifieringen av Tibet genom omförflyttningar av icke-tibetaner till ursprungsbefolkningens etablerade territorium. Så länge som mängden Han-kineser i Tibet fortsätter att öka har tibetanerna all anledning att vara oroade. De kinesiska myndigheternas planer på att införa mandarin som det huvudsakliga undervisningsspråket i skolan utgör en kränkning av den tibetanska ursprungsbefolkningens rättigheter. Jag skulle vilja att denna kränkning tas upp som en prioriterad fråga och blir löst inom ramen för EU:s politik gentemot Folkrepubliken Kina."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph