Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-25-Speech-4-319"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101125.28.4-319"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in Iraq, the death penalty was suspended after the US-led invasion in 2003 but reintroduced in August 2004. Since then, hundreds of people have been sentenced to death and many have been executed. Bringing perpetrators of human rights violations to justice is crucial for a stable future in any country, and that includes Iraq. Politicians and former politicians should be no exception, as they bear ultimate and often direct responsibility for such violations. It is well known that the human rights violations in Iraq, under the responsibility of Saddam Hussein, Tariq Aziz and the like, assumed grave proportions. Fair trials and due process are indispensable in ensuring reconciliation and taking a constructive step towards a better future. The European Union is a community of values and a unique place in the world, especially when it comes to the death penalty, which we have abolished altogether. In relations with other countries, whether the United States, China, Iran or Iraq, we appeal to them not to deny people the ultimate right – the right to life – as a form of punishment. Jalal Talabani has stated that he will not sign the order for Tariq Aziz’s execution, and we welcome that sign. It should be part of a society based on the rule of law, in which the human rights of all citizens are respected, and the EU is ready to help the Iraqi Government develop in that direction and ensure the just accountability of human rights perpetrators. The stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions. Signing and ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as Protocol 13 to the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, would help to solidify Iraq’s stance against human rights violations. It would also be a welcome step towards its inclusion in the international community."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v Iráku byl trest smrti pozastaven po invazi vedené Spojenými státy v roce 2003, avšak byl znovu zaveden v srpnu 2004. Od té doby byly stovky lidí odsouzeny k smrti a mnoho jich bylo popraveno. Postavit pachatele porušování lidských práv před soud je zásadní pro stabilní budoucnost v jakékoli zemi, Irák nevyjímaje. Politici a bývalí politici by neměli být výjimkou, neboť nesou hlavní a často přímou odpovědnost za takováto porušení. Je dobře známo, že porušování lidských práv v Iráku, za která nesou odpovědnost Saddám Husajn, Tárik Azíz a jim podobní, nabyla závažných rozměrů. Náležité a spravedlivé procesy jsou nezbytné pro zajištění smíru a pro konstruktivní krok směrem k lepší budoucnosti. Evropská unie je společenstvím hodnot a jedinečným místem na světě, obzvlášť pokud jde o trest smrti, který jsme zcela zrušili. V rámci vztahů s ostatními zeměmi, ať jsou to Spojené státy, Čína, Irán nebo Irák, je vyzýváme, aby lidem neupírali toto základní právo – právo na život – coby formu trestu. Džalál Talabání uvedl, že nepodepíše příkaz k popravě Tárika Azíze, a my toto znamení vítáme. Mělo by být součástí společnosti založené na právním státu, v níž jsou lidská práva všech občanů dodržována, a EU je připravena pomoci irácké vládě rozvíjet se tímto směrem a zajistit spravedlivou odpovědnost pachatelů porušování lidských práv. Stabilita Iráku je křehká a státem podporované popravy ji velmi snadno mohou narušit. Podpis a ratifikace Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a rovněž protokolu č. 13 k Úmluvě o lidských právech a základních svobodách by pomohly upevnit postoj Iráku proti porušování lidských práv. Byl by to také vítaný krok směrem k jeho začlenění do mezinárodního společenství."@cs1
"Fru formand! Dødsstraffen blev sat i bero i Irak efter den amerikansk anførte invasion i 2003, men blev genindført i august 2004. Siden da er hundredvis af mennesker blevet dømt til døden, og mange heraf er blevet henrettet. Det er af hensyn til en stabil fremtid i ethvert land særdeles vigtigt, at personer, der er skyldige i menneskerettighedskrænkelser, bliver retsforfulgt, og det gælder også for Irak. Politikere og forhenværende politikere skal ikke være nogen undtagelse, da de bærer det endelige og ofte direkte ansvar for sådanne krænkelser. Det er velkendt, at menneskerettighedskrænkelserne i Irak på initiativ af bl.a. Saddam Hussein og Tariq Aziz antog uhyrlige proportioner. Princippet om retfærdig rettergang er ufravigeligt med henblik på at sikre forsoning og bevæge sig konstruktivt i retning af en bedre fremtid. EU er et værdifællesskab og et unikt sted i verden, især når det drejer sig om dødsstraf, som vi helt har afskaffet. I vores relationer med andre lande, det være sig USA, Kina, Iran eller Irak, anmoder vi dem om som strafform ikke at nægte mennesker den ultimative rettighed – retten til liv. Jalal Talabani har sagt, at han ikke vil undertegne henrettelsesordren for Tariq Aziz, og vi noterer med tilfredshed denne udtalelse. Det bør være en del af et samfund, der bygger på retsstatsprincippet, og hvor alle borgeres menneskerettigheder overholdes, og EU er klar til at hjælpe den irakiske regering med at udvikle sig i den retning og sikre retfærdig ansvarlighed for personer, der overtræder menneskerettighederne. Stabiliteten i Irak er skrøbelig og kan meget vel bringes ud af balance ved henrettelser, som staten står bag. Hvis man undertegnede og ratificerede den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt protokol 13 til konventionen om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ville det gøre det nemmere at befæste Iraks holdning til menneskerettighedskrænkelser. Det ville også være et positivt skridt i retning af landets integration i det internationale samfund."@da2
"Frau Präsidentin! Die Todesstrafe wurde im Irak nach der von den USA angeführten Invasion 2003 ausgesetzt, jedoch im August 2004 wieder eingeführt. Seither wurden Hunderte von Menschen zum Tode verurteilt, und viele wurden bereits hingerichtet. Menschen, die gegen Menschenrechte verstoßen haben, zur Rechenschaft zu ziehen, ist für eine stabile Zukunft in jedem Land äußerst wichtig, und das schließt den Irak mit ein. Dabei sollten Politiker und frühere Politiker keine Ausnahme darstellen, da diese die letztendliche und oftmals direkte Verantwortung für derartige Verstöße tragen. Es ist bekannt, dass die Menschenrechtsverletzungen im Irak unter der Verantwortung von Saddam Hussein, Tariq Aziz und dergleichen gravierende Ausmaße angenommen haben. Faire Gerichtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit sind unabdingbar, um eine Aussöhnung sicherzustellen und einen konstruktiven Schritt in Richtung einer besseren Zukunft zu gehen. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft mit Werten und auf der Welt einzigartig, insbesondere im Hinblick auf die Todesstrafe, die wir gänzlich abgeschafft haben. In unseren Beziehungen mit anderen Ländern, egal ob es sich dabei um die Vereinigten Staaten, China, den Iran oder den Irak handelt, appellieren wir an diese, Menschen nicht als eine Art der Bestrafung das ultimative Recht – das Recht auf Leben – zu verweigern. Jalal Talabani hat erklärt, dass er den Hinrichtungsbefehl für Tariq Aziz nicht unterzeichnen wird, und wir begrüßen dieses Zeichen. Es sollte Teil einer auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Gesellschaft sein, in der die Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger geachtet werden, und die EU ist bereit, die irakische Regierung dabei zu unterstützen, sich in diese Richtung zu entwickeln und sicherzustellen, dass Menschen, die gegen Menschenrechte verstoßen haben, gerecht zur Rechenschaft gezogen werden. Die Stabilität des Iraks ist zerbrechlich und könnte durch vom Staat gebilligte Hinrichtungen sehr wohl gefährdet werden. Die Unterzeichnung und Ratifizierung des zweiten Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie des Protokolls 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten würden dazu beitragen, die Haltung des Iraks im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen zu festigen. Dies wäre darüber hinaus auch ein willkommener Schritt in Richtung seiner Aufnahme in die internationale Gemeinschaft."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η θανατική ποινή ανεστάλη στο Ιράκ μετά την αμερικανική εισβολή το 2003, αλλά τέθηκε εκ νέου σε ισχύ τον Αύγουστο του 2004. Έκτοτε, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και πολλοί έχουν εκτελεστεί. Η προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική για τη μελλοντική σταθερότητα μιας χώρας, κι αυτό ισχύει και για το Ιράκ. Οι πολιτικοί και οι πρώην πολιτικοί δεν θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση, καθόσον φέρουν την τελική και συχνά άμεση ευθύνη για τέτοιου είδους παραβιάσεις. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ, με ευθύνη του Saddam Hussein, του Tariq Aziz και των ομοίων τους, έλαβαν σοβαρές διαστάσεις. Οι δίκαιες δίκες και η τήρηση της νομιμότητας είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμφιλίωσης και των εποικοδομητικών ενεργειών προς ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κοινότητα αξιών και κατέχει μοναδική θέση στον κόσμο, ιδίως όσον αφορά τη θανατική ποινή, την οποία έχουμε καταργήσει εξ ολοκλήρου. Στο πλαίσιο των σχέσεών μας με τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε πρόκειται για την Κίνα, το Ιράν ή το Ιράκ, απευθύνουμε έκκληση να μην στερούν το υπέρτατο δικαίωμα –το δικαίωμα στη ζωή– από τους ανθρώπους ως μορφή τιμωρίας. Ο Jalal Talabani δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει την εντολή εκτέλεσης του Tariq Aziz, και εμείς επικροτούμε αυτήν τη χειρονομία. Θα έπρεπε να αποτελεί μέρος μιας κοινωνίας η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου, και στην οποία τυγχάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, και η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνδράμει την ιρακινή κυβέρνηση ώστε να εξελιχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και να διασφαλίσει τη δίκαιη προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σταθερότητα του Ιράκ είναι εύθραυστη και μπορεί κάλλιστα να διαταραχθεί εξαιτίας εκτελέσεων που έχει επικυρώσει η κυβέρνηση. Η υπογραφή και η κύρωση του δεύτερου προαιρετικού πρωτόκολλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και του πρωτόκολλου αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών θα μπορούσε να συμβάλει στην εδραίωση της στάσης του Ιράκ έναντι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αποτελούσε επίσης ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την ένταξη της χώρας στη διεθνή κοινότητα."@el10
"Señora Presidenta, la pena de muerte se abolió en Iraq, después de la invasión estadounidense en 2003, pero se reintrodujo de nuevo en agosto de 2004. Desde entonces, cientos de personas han sido sentenciadas a pena de muerte y muchas de ellas han sido ejecutadas. Llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos es fundamental para lograr un futuro estable en cualquier país, incluyendo Iraq. Los políticos, sin excluir a los antiguos políticos, tienen la responsabilidad última y, frecuentemente directa, de estas violaciones y, por lo tanto, no pueden ser una excepción ante la justicia. Es de sobra conocido que las violaciones de los derechos humanos en Iraq, bajo la responsabilidad de Saddam Hussein, Tariq Aziz y otros de igual calibre, alcanzaron proporciones muy serias. Para garantizar la reconciliación y avanzar con paso firme hacia un futuro mejor, es imprescindible contar con juicios justos y con las garantías procesales debidas. La Unión Europea es una comunidad de valores y un lugar único en el mundo, especialmente en cuanto a la pena de muerte que hemos eliminado completamente. En nuestras relaciones con otros países, sean los Estados Unidos, China, Irán o Iraq, les exhortamos a no denegar a las personas el derecho por excelencia —el derecho a la vida— como forma de castigo. Celebramos la declaración de Jalal Talabani de que no firmará la orden de ejecución de Tarek Aziz. Esto debería formar parte de una sociedad basada en el Estado de Derecho, en la que se respetan los derechos humanos de toda la ciudadanía. En este sentido, la UE está preparada para ayudar al Gobierno iraquí a avanzar en esa dirección y garantizar que los autores de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. La estabilidad de Iraq es frágil y podría tambalearse si se producen ejecuciones respaldadas por el gobierno. La firma y ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como del Protocolo nº 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ayudaría a fortalecer la posición de Iraq en materia de violaciones de los derechos humanos. También constituiría un avance bien percibido por la comunidad internacional de cara a la integración de Iraq."@es21
"Austatud juhataja! Iraagis peatas surmanuhtluse 2003. aastal USA juhtimisel toimunud sissetung, kuid see taaskehtestati 2004. aasta augustis. Sellest saadik on mõistetud surma sadu inimesi ja paljud on hukatud. Inimõiguste rikkumiste toimepanijate vastutuselevõtmine on ülioluline stabiilse tuleviku seisukohast mis tahes riigis, sealhulgas Iraagis. Poliitikud ja kunagised poliitikud ei peaks olema erandiks, kuna nad kannavad taoliste rikkumiste eest lõplikku ja tihti otsest vastutust. On hästi teada, et inimõiguste rikkumised omandasid Iraagis Saddam Husseini, Tariq Azizi ja teiste taoliste vastutusel sünged mõõtmed. Õiglane kohtupidamine ja nõuetekohane menetlus on asendamatud leppimise tagamisel ning tõhusa sammu astumisel parema tuleviku poole. Euroopa Liit on väärtushinnangute ühendus ja ainulaadne paik maailmas, eriti mis puutub surmanuhtlust, mille oleme täielikult ära kaotanud. Suhetes teiste riikide, olgu Ameerika Ühendriikide, Hiina, Iraani või Iraagiga, kutsume neid üles mitte keelama inimestele karistuse vormina ülimat õigust – õigust elule. Jalal Talabani on teatanud, et ta ei allkirjasta Tariq Azizi hukkamise korraldust, ning meil on selle üle hea meel. See peaks olema osa õigusriigi põhimõttel põhinevast ühiskonnast, kus austatakse kõikide kodanike inimõigusi, ja EL on valmis aitama Iraagi valitsusel areneda selles suunas ning tagama inimõiguste rikkujate õiglast vastutust. Iraagi stabiilsus on habras ja riigi heakskiiduga hukkamised võivad seda häirida. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise vabatahtliku protokolli ning lisaks ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 13. protokolli allkirjastamine ja ratifitseerimine aitaks tugevdada Iraagi seisukohta inimõiguste rikkumiste vastu. See oleks samuti teretulnud samm tema rahvusvahelisse üldsusse kaasamise suunas."@et5
"Arvoisa puhemies, kuolemanrangaistusten toimeenpano keskeytettiin Irakissa vuonna 2003 tapahtuneen Yhdysvaltojen johtaman valloituksen jälkeen, mutta aloitettiin uudelleen elokuussa 2004. Sen jälkeen sadat ihmiset on tuomittu kuolemaan ja useat teloitettu. Ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden tahojen saattaminen oikeuteen on ratkaisevan tärkeää vakaan tulevaisuuden kannalta missä tahansa valtiossa, myös Irakissa. Poliitikkojen ja entisten poliitikkojen ei pitäisi olla poikkeuksena, sillä he ovat perimmäisessä ja usein suorassa vastuussa tällaisista rikkomuksista. Tiedetään hyvin, että ihmisoikeusrikkomukset Irakissa Saddam Husseinin alaisuudessa, kuten Tariq Azizin ja muiden tapauksessa, ovat olleet erittäin vakavia. Oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja asianmukaiset menettelyt ovat korvaamattoman tärkeitä vakauden takaamisessa ja paremman tulevaisuuden rakentavassa edistämisessä. Euroopan unioni on arvojen yhteisö ja ainutlaatuinen paikka maailmassa, erityisesti kun kyseessä on kuolemanrangaistus, jonka olemme lakkauttaneet täysin. Suhteissamme muihin valtioihin, olipa kyseessä Yhdysvallat, Kiina, Iran tai Irak, esitämme niille vetoomuksen siitä, että ne eivät rangaistuksena kieltäisi ihmisiltä perimmäistä oikeutta – oikeutta elämään. Jalal Talabani on todennut, että hän ei allekirjoita Tariq Azizin teloittamista koskevaa määräystä, ja me olemme tähän eleeseen tyytyväisiä. Sen pitäisi olla osa oikeusvaltion periaatteisiin perustuvaa yhteiskuntaa, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan. EU on valmis auttamaan Irakin hallitusta kehittymään tähän suuntaan ja varmistamaan, että ihmisoikeuksien rikkojat saatetaan oikeudenmukaisesti vastuuseen teoistaan. Irakin vakaus on hauras, ja se voi hyvinkin häiriintyä valtion tukemien teloitusten takia. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan sekä ihmisoikeussopimuksen kolmannentoista lisäpöytäkirjan allekirjoittaminen ja ratifioiminen auttaisi vahvistamaan Irakin kannan ihmisoikeusrikkomuksiin. Se olisi myös myönteinen askel kohti sen ottamista mukaan kansainväliseen yhteisöön."@fi7
"Madame la Présidente, en Iraq, la peine de mort a été suspendue après l’invasion menée par les États-Unis en 2003, mais réintroduite en août 2004. Depuis, des centaines de personnes ont été condamnées à mort et de nombreuses personnes ont été exécutées. Traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme est crucial pour un avenir stable dans n’importe quel pays, et cela inclut l’Iraq. Les responsables politiques d’aujourd’hui et d’hier ne devraient pas bénéficier d’exceptions, car ils portent la responsabilité suprême et souvent directe de ces violations. Il est bien connu que les violations des droits de l’homme en Iraq, sous la responsabilité de Saddam Hussein, de Tarek Aziz et des autres, ont pris des proportions gravissimes. Des procès équitables et l’application de la loi selon les procédures prévues sont indispensables pour garantir la réconciliation et faire un pas constructif vers un avenir meilleur. L’Union européenne est une communauté de valeurs et un endroit unique au monde, en particulier s’agissant de la peine de mort, que nous avons abolie ensemble. Concernant les autres pays, qu’il s’agisse des États-Unis, de la Chine, de l’Iran ou de l’Iraq, nous les exhortons à ne pas priver les individus de leur droit suprême - le droit à la vie - comme forme de châtiment. Jalal Talabani a déclaré qu’il ne signera pas l’ordonnance d’exécution de Tarek Aziz, et nous saluons ce signe. Cela devrait faire partie d’une société fondée sur l’état de droit, où les droits de l’homme de tous les citoyens sont respectés, et l’Union européenne est prête à aider le gouvernement iraquien à prendre cette direction et à garantir que les auteurs de violations des droits de l’homme seront punis à la hauteur de leur responsabilité. La stabilité de l’Iraq est fragile et pourrait bien être troublée par des exécutions approuvées par l’État. La signature et la ratification du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contribueraient à consolider la position de l’Iraq vis-à-vis des violations des droits de l’homme. Il s’agirait également d’un pas opportun vers son inclusion dans la communauté internationale."@fr8
"Elnök asszony! Az Amerikai Egyesült Államok által vezetett 2003. évi megszállást követően Irakban felfüggesztették a halálbüntetést, de 2004 augusztusában ismét bevezették azt. Azóta több száz embert ítéltek halálra, és sokukat ki is végezték. Az emberi jogok megsértésében vétkesek bíróság elé állítása minden országban a stabil jövő kulcsfontosságú záloga, és ez Irak esetében is igaz. Ez alól a politikusok és a korábban politikusként tevékenykedők sem lehetnek kivételek, mivel az ilyen jogok megsértéséért ők viselik a végső és gyakran közvetlen felelősséget. Közismert tény, hogy az emberi jogok megsértése Irakban fenyegető méreteket öltött Szaddam Husszein, Tarik Aziz és a hozzájuk hasonlók uralma idején. A megbékélés biztosításához és a jobb jövő felé tett építőjellegű lépés megtételéhez elengedhetetlenek a korrekt bírósági tárgyalások és a szükséges eljárások. Az Európai Unió értékek közössége és egy egyedülálló hely a világon, különösen a halálbüntetés tekintetében, amelyet már teljes körűen eltöröltünk. Más országokhoz fűződő kapcsolatainkban, legyen az az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Irán vagy Irak, azt kérjük tőlük, hogy a büntetés egyik módozataként ne tagadják meg az emberektől a végső jogot – az élethez való jogot. Dzsalal Talabani kijelentette, hogy nem írja alá Tarik Aziz kivégzési parancsát, és mi üdvözöljük ezt a jelet. Egy törvényekre épülő társadalom részévé kell válnia, amelyben minden állampolgár emberi jogait tiszteletben tartják, az EU pedig kész segíteni az iraki kormánynak abban, hogy ebbe az irányba fejlődjön és biztosítsa az emberi jogok ellen vétők igazságos elszámoltathatóságát. Irak stabilitása törékeny és könnyen megzavarhatják azt az állam által jóváhagyott kivégzések. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához csatolt második fakultatív jegyzőkönyvnek, valamint az Emberi Jogok és az Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény 13. jegyzőkönyvének aláírása és ratifikálása segítene megerősíteni Irak helyzetét az emberi jogok megsértésével szemben. Ez ugyanakkor a nemzetközi közösségbe történő befogadása felé mutató, üdvözlendő lépés is lenne."@hu11
"Signora Presidente, la pena di morte in Iraq è stata sospesa nel 2003, a seguito dell’invasione guidata dagli Stati Uniti, e successivamente reintrodotta nell’agosto del 2004. Da allora, centinaia di persone sono state condannate a morte e molte giustiziate. Consegnare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti umani è fondamentale per la stabilità futura di qualsiasi paese, Iraq compreso. I politici e gli ex politici non dovrebbero costituire un’eccezione, dal momento che essi sono i principali e spesso anche i diretti responsabili di dette violazioni. È ben noto che le violazioni dei diritti umani in Iraq sotto la responsabilità di Saddam Hussein, di Tariq Aziz e del suo seguito, hanno assunto proporzioni ragguardevoli. Processi giusti e opportune procedure giudiziarie sono indispensabili per garantire la riconciliazione e fare un costruttivo passo in avanti per un futuro migliore. L’Unione europea rappresenta una comunità di valori e un’istituzione unica al mondo, soprattutto quando si tratta di pena di morte, ormai abolita in modo definitivo. Ci appelliamo ai paesi con cui intratteniamo delle relazioni – siano essi gli Stati Uniti, la Cina, l’Iran o l’Iraq – affinché non neghino al proprio popolo il diritto supremo – il diritto alla vita – come forma di punizione. Il Presidente Talabani ha affermato che non firmerà l’ordine di esecuzione per Tariq Aziz e noi accogliamo con favore la sua decisione. Questo dovrebbe appartenere a una società basata sullo stato di diritto, in cui i diritti umani di tutti i cittadini vengono rispettati, e l’Unione europea è pronta ad aiutare il governo iracheno a procedere in questa direzione e a garantire una giusta punizione per chi viola i diritti umani. La stabilità dell’Iraq è precaria e potrebbe essere ulteriormente indebolita dalle esecuzioni appoggiate dallo Stato. Firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici nonché il protocollo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contribuirebbe al rafforzamento della posizione dell’Iraq contro le violazioni dei diritti umani. Sarebbe inoltre un passo positivo verso il suo inserimento all’interno della comunità internazionale."@it12
"Ponia pirmininke, Irake mirties bausmė buvo sustabdyta po JAV vadovaujamos invazijos 2003 m. ir iš naujo pradėta taikyti 2004 m. Nuo to laiko šimtams žmonių paskelbtas mirties bausmės nuosprendis, o daugeliui mirties bausmė jau įvykdyta. Siekiant užtikrinti bet kurios šalies, įskaitant Iraką, stabilią ateitį, būtina nubausti kaltuosius dėl žmogaus teisių pažeidimų. Politikai ir buvę politikai turėtų būti ne išimtis, nes jiems tenka didžiausia ir dažnai tiesioginė atsakomybė už tokius pažeidimus. Puikiai žinoma, kad žmogaus teisių pažeidimai, už kuriuos atsakomybė teko Saddamui Husseinui, Tariqui Azizui ir panašiems į juos, buvo labai dideli. Sąžiningas ir tinkamas teismo procesas yra būtinas norint užtikrinti susitaikymą ir žengti naudingą žingsnį siekiant geresnės ateities. Europos Sąjunga yra vertybių bendruomenė ir unikali pasaulio vieta, ypač kalbant apie mirties bausmę, kurios visiškai atsisakėme. Palaikydami santykius su kitomis šalimis – JAV, Kinija, Iranu ar Iraku – mes raginame jas skiriant bausmę neatimti iš žmonių didžiausios teisės – teisė į gyvybę. Jalal Talabani pareiškė, kad jis nepasirašys mirties nuosprendžio Tariqui Azizui, ir mes sveikiname šį sprendimą. Tai turėtų būti visuomenės, kuri remiasi teisine valstybe ir kurioje gerbiamos visų piliečių teisės, dalis, ir ES yra pasiruošusi padėti Irako Vyriausybei žengti ta kryptimi ir užtikrinti teisingą žmogaus teisių pažeidėjų atsakomybę. Irako stabilumas tarpus ir gali būti sugriautas vykdant valstybės remiamas mirties bausmes. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrojo fakultatyvinio protokolo mirties bausmei panaikinti  ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13-ojo protokolo pasirašymas ir ratifikavimas padėtų įtvirtinti Irako poziciją žmogaus teisių pažeidimų srityje. Tai taip pat būtų laukiamas žingsnis siekiant įtraukti šią šalį į tarptautinę bendruomenę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Irākā nāvessods uz laiku tika atcelts pēc ASV vadītā iebrukuma 2003. gadā, bet 2004. gadā šā soda mēra piemērošana tika atjaunota. Kopš tā laika šis sods ir ticis piespriests simtiem cilvēku, un daudziem cilvēkiem arī izpildīts. Cilvēktiesību pārkāpumos vainīgo saukšana pie atbildības ir svarīga ikvienas valsts, tostarp arī Irākas, stabilai nākotnei. Politiķiem un bijušajiem politiķiem nav jābūt izņēmumam, jo uz viņiem gulstas galējā un bieži vien tieša atbildība par šādiem pārkāpumiem. Ir labi zināms, ka cilvēktiesību pārkāpumu skaits Irākā un līdzīgo pilnvaru laikā bija ļoti liels. Taisnīgi tiesas procesi un pienācīga lietas izskatīšana ir nepieciešami samierināšanās nodrošināšanai un konstruktīvai virzībai uz labāku nākotni. Eiropas Savienība ir vērtībās pamatota kopiena un unikāla teritorija pasaulē, jo īpaši attiecībā uz nāvessodu, ko mēs esam pilnīgi atcēluši. Attiecībā uz citām valstīm, vai tās būtu Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna, Irāna vai Irāka, mēs tās aicinām ar piemēroto sodu neliegt cilvēkiem pamattiesības — tiesības uz dzīvību. ir paziņojis, ka viņš neparakstīs pavēli par nāvessoda izpildi, un mēs to vērtējam atzinīgi. Irākai būtu jābūt tiesiskuma principā pamatotai sabiedrības daļai, kurā tiek ievērotas visu iedzīvotāju cilvēktiesības, un Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Irākas valdību attīstīties šajā virzienā un nodrošināt atbilstošu atbildību cilvēktiesību pārkāpumu veicējiem. Irākas stabilitāte ir trausla, un valsts atbalstīti nāvessodi to var negatīvi ietekmēt. Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otrā fakultatīvā protokola, kā arī Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokola parakstīšana un ratificēšana palīdzētu nostiprināt Irākas nostāju pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas arī būtu atbalstāms solis ceļā uz tās iekļaušanos starptautiskajā sabiedrībā."@lv13
"Madam President, in Iraq the death penalty was suspended after the US-led invasion in 2003 but reintroduced in August 2004. Since then, hundreds of people have been sentenced to death and many have been executed. Bringing perpetrators of human rights violations to justice is crucial for a stable future in any country, and that includes Iraq. Politicians and former politicians should be no exception, as they bear ultimate and often direct responsibility for such violations. It is well known that the human rights violations in Iraq, under the responsibility of Saddam Hussein, Tariq Aziz and the like, assumed grave proportions. Fair trials and due process are indispensable in ensuring reconciliation and taking a constructive step towards a better future. The European Union is a community of values and a unique place in the world, especially when it comes to the death penalty, which we have abolished altogether. In relations with other countries, whether the United States, China, Iran or Iraq, we appeal to them not to deny people the ultimate right – the right to life – as a form of punishment. Jalal Talabani has stated that he will not sign the order for Tariq Aziz’s execution, and we welcome that sign. It should be part of a society based on the rule of law, in which the human rights of all citizens are respected, and the EU is ready to help the Iraqi Government develop in that direction and ensure the just accountability of human rights perpetrators. The stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions. Signing and ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as Protocol 13 to the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms would help to solidify Iraq’s stance against human rights violations. It would also be a welcome step towards its inclusion in the international community."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, na de door de VS geleide invasie in 2003 werd de doodstraf in Irak tijdelijk niet meer toegepast, maar in augustus 2004 werd ze opnieuw ingevoerd. Sindsdien zijn honderden mensen ter dood veroordeeld en zijn velen terechtgesteld. Voor een stabiele toekomst is het in Irak net als in om het even welk land cruciaal dat mensenrechtenschenders voor het gerecht worden gedaagd. Politici en voormalige politici mogen daarop geen uitzondering vormen, aangezien ze de uiteindelijke en vaak rechtstreekse verantwoordelijkheid dragen voor die schendingen. Het is algemeen bekend dat de mensenrechten in Irak op grote schaal werden geschonden onder de verantwoordelijkheid van Saddam Hoessein, Tariq Aziz en anderen. Eerlijke processen en correcte procedures zijn onontbeerlijk om verzoening te verzekeren en om een constructieve stap in de richting van een betere toekomst te zetten. De Europese Unie is een gemeenschap van waarden en is als regio uniek in de wereld, met name wat de doodstraf betreft, die we volledig hebben afgeschaft. In onze betrekkingen met andere landen, ongeacht of het daarbij gaat om de Verenigde Staten dan wel om China, Iran of Irak, roepen we op om mensen bij wijze van straf niet het ultieme recht – het recht op leven – te ontzeggen. Jalal Talabani heeft verklaard dat hij het executiebevel voor Tariq Aziz niet zal ondertekenen, en we zijn ingenomen met dat signaal. Het zou deel moeten uitmaken van een samenleving die op de rechtsstaat gebaseerd is, waarin de mensenrechten van alle burgers worden geëerbiedigd, en de EU is bereid om de Iraakse regering te helpen om zich in die richting te ontwikkelen en te verzekeren dat schenders van mensenrechten op een correcte manier ter verantwoording worden geroepen. De stabiliteit van Irak is broos en zou wel eens kunnen worden verstoord door terechtstellingen die op de goedkeuring van de staatsmacht kunnen rekenen. Ondertekening en ratificatie van het tweede facultatieve protocol inzake de afschaffing van de doodstraf bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en van protocol nr. 13 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zouden Irak versterken in zijn aanpak van mensenrechtenschendingen. Het zou ook een welkome stap zijn op weg naar opname van het land in de internationale gemeenschap."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W Iraku kara śmierci została zawieszona po inwazji w 2003 roku, której przewodziły Stany Zjednoczone, ale przywrócono ją w sierpniu 2004 roku. Od tej pory setki ludzi skazano na karę śmierci i wiele tych wyroków wykonano. Postawienie sprawców naruszeń praw człowieka przed wymiarem sprawiedliwości jest kluczowe dla stabilnej przyszłości każdego kraju, i dotyczy to także Iraku. Politycy i byli politycy nie powinni stanowić wyjątku, ponieważ ponoszą ostateczną, a często bezpośrednią odpowiedzialność za takie naruszenia. Dobrze wiadomo, że pod rządami Saddama Husajna, Tarika Aziza i im podobnych naruszenia praw człowieka w Iraku przybierały poważne rozmiary. Uczciwe postępowania sądowe i należyte procesy są nieodzowne dla zapewnienia pojednania i podjęcia konstruktywnych kroków na rzecz lepszej przyszłości. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i wyjątkowym miejscem na ziemi, szczególnie jeśli idzie o stosowanie kary śmierci, którą całkowicie znieśliśmy. W stosunkach z innymi krajami, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Iranem czy Irakiem, wzywamy, by w formie kary nie odmawiały ludziom ostatecznego prawa – prawa do życia. Prezydent Jalal Talabani stwierdził, że nie podpisze nakazu egzekucji Tarika Aziza, a my przyjmujemy ten sygnał z zadowoleniem. Postawa taka powinna stanowić element społeczeństwa opartego na rządach prawa, w których szanuje się prawa człowieka wszystkich obywateli, a UE jest gotowa pomóc rządowi irackiemu postępować w tym kierunku i zapewnić sprawiedliwą odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko prawom człowieka. Stabilność Iraku jest delikatna i łatwo mogą ją naruszyć zatwierdzone przez państwo egzekucje. Podpisanie i ratyfikacja Drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pomogłyby utrwalić stanowiska Iraku wobec łamania praw człowieka. Byłoby to ponadto pożądanym krokiem w kierunku włączenia Iraku do wspólnoty międzynarodowej."@pl16,16
"Senhora Presidente, a pena de morte foi suspensa no Iraque depois da invasão liderada pelos EUA, em 2003, mas foi reintroduzida em Agosto de 2004. Centenas de pessoas têm sido condenadas à morte e muitas têm sido executadas desde então. O julgamento de responsáveis por violações de direitos humanos é crucial para a estabilidade futura de qualquer país, incluindo do Iraque. Os líderes políticos, incluindo os que já não estão no poder, não deveriam ser excepção, uma vez que são os responsáveis em última instância, muitas vezes directos, por essas violações. Todos sabemos que as violações de direitos humanos no Iraque, sob a responsabilidade de Saddam Hussein, Tariq Aziz e outros, assumiram proporções graves. A realização de julgamentos justos, com o respeito das garantias processuais, é indispensável para a reconciliação e constitui um passo fundamental no sentido da construção de um futuro melhor. A União Europeia é uma comunidade de valores e um espaço ímpar no mundo, especialmente no que respeita à pena da morte, que abolimos totalmente. Nas nossas relações com outros países, como é o caso dos Estados Unidos, da China, do Irão ou do Iraque, apelamos a que não privem as pessoas daquele que é o direito mais elementar, o direito à vida, como forma de punição. Jalal Talabani declarou que não irá assinar a ordem de execução de Tariq Aziz, sinal que acolhemos com satisfação. Essa é uma prática fundamental das sociedade baseadas no primado do direito, em que são respeitados os direitos humanos de todos os cidadãos, e a UE está disposta a ajudar o Governo iraquiano a evoluir nessa direcção e a assegurar a correcta aplicação da justiça aos autores de violações de direitos humanos. A estabilidade do Iraque é frágil e poderá facilmente ser abalada pela realização de execuções com o aval estatal. A assinatura e a ratificação do Segundo Protocolo Opcional ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, bem como do Protocolo 13 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, poderia ajudar a consolidar a posição do Iraque contra as violações de direitos humanos. Seria também um passo bem-vindo no sentido da sua inclusão na comunidade internacional."@pt17
"Dnă președintă, în Irak, pedeapsa capitală a fost suspendată după invazia condusă de SUA în 2003, dar a fost reintrodusă în august 2004. De atunci, sute de oameni au fost condamnați la moarte și mulți dintre ei au fost executați. Este esențial, pentru viitorul stabil al oricărei țări, inclusiv al Irakului, ca cei care încalcă drepturile omului să fie aduși în fața justiției. Politicienii și foștii politicieni nu ar trebui să facă excepție, deoarece ei poartă răspunderea supremă, adesea directă, pentru aceste încălcări. Este binecunoscut faptul că încălcările drepturilor omului în Irak, sub responsabilitatea lui Saddam Hussein, Tariq Aziz și a altora ca ei, au căpătat proporții uriașe. Aplicarea unor procese echitabile și corespunzătoare este indispensabilă pentru garantarea reconcilierii și adoptarea unor măsuri constructive pentru un viitor mai bun. Uniunea Europeană este o comunitate de valori și un spațiu unic în lume, mai ales atunci când vorbim de pedeapsa capitală, pa care am abolit-o cu toții. În relațiile cu alte țări, fie ele Statele Unite, China, Iran sau Irak, le solicităm să nu le nege oamenilor dreptul suprem - dreptul la viață - ca formă de pedeapsă. Jalal Talabani a afirmat că nu va semna ordinul pentru execuția lui Tariq Aziz și salutăm acest semnal. Ar trebui să facă parte dintr-o societate bazată pe statul de drept, în care se respectă drepturile omului pentru toți cetățenii, iar UE este gata să ajute guvernul irakian să evolueze în această direcție și să garanteze condamnarea echitabilă a celor care încalcă drepturile omului. Stabilitatea Irakului este fragilă și poate fi prejudiciată de execuții aprobate de stat. Semnarea și ratificarea celui de-al doilea Protocol Opțional al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și a Protocolului nr. 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ar contribui la consolidarea poziției Irakului împotriva încălcărilor drepturilor omului. Ar fi, de asemenea, un progres binevenit în direcția integrării sale în comunitatea internațională."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v Iraku došlo k pozastaveniu trestu smrti po invázii pod vedením USA v roku 2003, avšak v roku 2004 bol tento trest opäť zavedený. Odvtedy boli na trest smrti odsúdené stovky ľudí a mnohí z nich boli popravení. Postavenie tých, ktorí porušujú ľudské práva, pred súd je nevyhnutné na dosiahnutie stabilnej budúcnosti v ktorejkoľvek krajine vrátane Iraku. Politici a bývalí politici by nemali byť výnimkou, keďže nesú hlavnú a často priamu zodpovednosť za takéto porušovanie ľudských práv. Je dobre známe, že porušovanie ľudských práv v Iraku pod vedením Saddáma Husajna, Tárika Azíza a iných nabralo vážne rozmery. Spravodlivé a riadne procesy sú nevyhnutné na dosiahnutie zmierenia a konštruktívne vykročenie smerom k lepšej budúcnosti. Európska únia je spoločenstvo založené na hodnotách a jedinečné miesto na svete, predovšetkým pokiaľ ide o trest smrti, ktorý sme úplne zrušili. Ostatné krajiny, či už USA, Čínu, Irán alebo Irak, by sme chceli vyzvať, aby formou trestu neodopierali ľuďom základné právo, právo na život. Džalál Tálabání sa vyjadril, že nepodpíše príkaz na vykonanie popravy Tárika Azíza, a my toto gesto vítame. Mala by to byť súčasť spoločnosti založenej na zásade právneho štátu, v ktorej sa dodržiavajú ľudské práva všetkých občanov, pričom EÚ s radosťou pomôže irackej vláde napredovať týmto smerom a spravodlivo súdiť ľudí porušujúcich ľudské práva. Stabilita Iraku je krehká a popravy schválené štátom ju môžu podstatne narušiť. Podpísanie a ratifikovanie druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ako aj protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, by pomohlo upevniť stanovisko Iraku proti porušovaniu ľudských práv. Bol by to tiež vítaný krok k začleneniu tejto krajiny do medzinárodného spoločenstva."@sk19
"Gospa predsednica, smrtna kazen v Iraku je bila začasno odpravljena po invaziji, ki so jo vodile Združene države leta 2003, toda avgusta 2004 so jo ponovno uvedli. Od takrat je bilo stotine ljudi obsojenih na smrt in mnoge so usmrtili. Kaznovanje kršilcev človekovih pravic je ključnega pomena za stabilno prihodnost vsake države, vključno z Irakom. Politiki in nekdanji politiki ne bi smeli biti nikakršna izjema, saj so končno in pogosto neposredno odgovorni za takšne kršitve. Dobro znano je, da so kršitve človekovih pravic v Iraku, za katere so bili odgovorni Sadam Husein, Tarik Aziz in podobni, dosegle velike razsežnosti. Pošteno sojenje in predpisani postopki so nujno potrebni za zagotavljanje sprave in konstruktiven korak v boljšo prihodnost. Evropska unija je skupnost vrednot in edinstveno območje na svetu, še zlasti, kar zadeva smrtno kazen, ki smo jo v celoti odpravili. V odnosih z drugimi državami, bodisi z Združenimi državami bodisi s Kitajsko, Iranom ali Irakom, te pozivamo, naj ena izmed njihovih vrst kaznovanja ne bo ta, da ljudem odrečejo osnovno pravico, pravico do življenja. Jalal Talabani je izjavil, da ne bo podpisal usmrtitve Tarika Aziza in to potezo pozdravljamo. Morala bi biti del družbe, ki temelji na pravni državi in v kateri se spoštujejo človekove pravice vseh državljanov. EU je pripravljena pomagati iraški vladi, da bi se razvijala v tej smeri in zagotovila pravično odgovornost kršiteljev človekovih pravic. Stabilnost Iraka je krhka in usmrtitve, ki jih podpira država, jo lahko spodkopljejo. Podpis in ratifikacija Drugega izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah ter protokola 13 h konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah bi prispevala k utrditvi stališča Iraka proti kršitvam človekovih pravic. Prav tako bi bil to dobrodošel korak proti njegovi vključitvi v mednarodno skupnost."@sl20
"Fru talman! I Irak avskaffades dödsstraffet efter invasionen som leddes av Förenta staterna 2003. Det återinfördes dock i augusti 2004, och sedan dess har hundratals människor dömts till döden och många har avrättats. Att de som kränker de mänskliga rättigheterna ställs inför rätta är viktigt för en stabil framtid i vilket land som helst, och det gäller även Irak. Politiker och före detta politiker är inget undantag, eftersom de bär det yttersta och ofta direkta ansvaret för sådana kränkningar. Det är väl känt att kränkningarna av mänskliga rättigheter i Irak, som Saddam Hussein, Tariq Aziz och deras gelikar är ansvariga för, antog allvarliga proportioner. Rättvisa rättegångar och ett korrekt domstolsförfarande är absolut nödvändiga för att uppnå försoning och ta ett konstruktivt steg mot en bättre framtid. EU är en gemenskap med gemensamma värderingar och en unik plats i världen, speciellt när det gäller dödsstraffet, vilket vi alla har avskaffat. I våra förbindelser med andra länder, vare sig det gäller Förenta staterna, Kina, Iran eller Irak, vädjar vi om att de inte ska förvägra människor den främsta av alla rättigheter – rätten till liv – som en form av straff. Jalal Talabani har sagt att han inte kommer att underteckna ordern om Tariq Aziz avrättning, och vi välkomnar detta. Det borde vara självklart i alla samhällen som bygger på lag och rätt, där mänskliga rättigheter respekteras för alla medborgare, och EU är redo att hjälpa Iraks regering att utvecklas i den riktningen och se till att de som kränker mänskliga rättigheter ställs till ansvar. Iraks stabilitet är bräcklig och kan mycket väl rubbas av statsstödda avrättningar. Att underteckna och ratificera det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt tilläggsprotokoll 13 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skulle hjälpa till att stärka Iraks inställning till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är också ett välkommet steg mot att införliva dem i världssamfundet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jalal Talabani"13
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph