Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-25-Speech-4-282"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101125.24.4-282"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Der Bericht versucht eine Lösung für das von der EU hausgemachte Problem der Globalisierung zu finden. In fremden Ländern werden Billigprodukte unter völlig anderen Bedingungen produziert und dann billig nach Europa transportiert, wodurch in Europa Löhne gedrückt und die Wirtschaft geschwächt wird. Dieser Bericht thematisiert die viel höhere CO Produktion, die dadurch hervorgerufen wird. Er zielt aber nicht darauf ab, den jeweiligen Produkten einen entsprechenden Handelsnachteil aufzulasten, sondern fordert im Gegenteil, europäische Technologien und europäisches Know-How in alle Welt zu verschenken. Damit wird das Globalisierungsproblem nicht abgeschwächt, sondern massiv verschärft. Deshalb habe ich gegen den Bericht gestimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tato zpráva se snaží nalézt řešení problému globalizace, problému, který si vytvořila sama EU. V zemích mimo Evropskou Unii jsou za zcela jiných podmínek vyráběny levné výrobky, poté jsou levně dováženy do Evropy, což tlačí na evropskou úroveň mezd a oslabuje naši ekonomiku. Tato zpráva se zabývá výrazně zvýšenými hodnotami CO Nesnaží se ale uvalit na dotyčné výrobky příslušné obchodní znevýhodnění, ale spíše naopak, značně podporuje rozdávání evropských technologií a odborných znalostí světu, a to neomezeně. Tím se nijak nezmenší problém globalizace, naopak, prohloubí jej to. Proto jsem hlasoval proti této zprávě."@cs1
"Den foreliggende betænkning er et forsøg på at finde en løsning på problemet med globaliseringen, som er et problem, EU selv har skabt. Der produceres billige produkter i lande uden for EU under helt andre betingelser, og derefter importeres varerne billigt til Europa, hvilket sætter det europæiske lønniveau under pres og svækker vores økonomi. Den foreliggende betænkning vedrører de meget højere CO udledninger som følge heraf. Der lægges imidlertid ikke op til at pålægge de pågældende produkter en passende handelsmæssig "straf", idet man tværtimod går ind for at forære europæisk teknologi og ekspertise væk til hele verden. Det vil ikke være med til at gøre globaliseringsproblemet mindre, men vil i stedet gøre det langt værre. Jeg har derfor stemt imod den foreliggende betænkning."@da2
"Αυτή η έκθεση είναι μια προσπάθεια για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης, ένα πρόβλημα που η ίδια η ΕΕ δημιούργησε. Φθηνά προϊόντα παράγονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες και στη συνέχεια εισάγονται φθηνά στην Ευρώπη, ασκώντας πίεση στα επίπεδα των ευρωπαϊκών μισθών και αποδυναμώνοντας την οικονομία μας. Η συγκεκριμένη έκθεση ασχολείται με τα πολύ υψηλότερα επίπεδα CO που παράγονται ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, σκοπός της δεν είναι να επιβάλει ένα κατάλληλο εμπορικό μειονέκτημα στα συναφή προϊόντα, αλλά, αντιθέτως, ευνοεί την παράδοση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και εμπειρογνωμοσύνης στον κόσμο εν γένει. Αυτό δεν θα μειώσει με κανέναν τρόπο το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης, αλλά αντιθέτως θα το επιδεινώσει. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψήφισα αυτήν την έκθεση."@el10
"This report is an attempt to find a solution to the problem of globalisation, a problem that the EU has itself created. Cheap products are produced in countries outside the European Union under completely different conditions and are then imported cheaply into Europe, putting pressure on European wage levels and weakening our economy. This report deals with the much higher levels of CO produced as a result. However, it does not seek to impose an appropriate commercial disadvantage on the relevant products, but rather, on the contrary, favours giving away European technology and expertise to the world at large. This will do nothing to reduce the globalisation problem, but will instead make it much worse. It is for that reason that I have voted against this report."@en4
"Este informe supone un intento de encontrar una solución al problema de la globalización, un problema creado por la propia UE. Los productos baratos se producen en países fuera de la Unión Europea bajo condiciones completamente diferentes, para después ser importados desde Europa a precios reducidos, generando así presión a la baja sobre los niveles salariales europeos y debilitando nuestra economía. Este informe aborda los mayores niveles de CO que se han generado como resultado. Sin embargo, no busca crear desventajas comerciales para los productos en cuestión sino que, por el contrario, favorece la externalización de tecnología y experiencia europeas al mundo entero. Esto no resolverá el problema de la globalización sino que lo empeorará. Por este motivo, he votado en contra de este informe."@es21
"Raport on katse, et leida lahendus üleilmastumise probleemile, mille EL on ise tekitanud. Odavaid tooteid toodetakse väljaspool Euroopa Liitu täiesti teistsugustes tingimustes ja imporditakse siis odavalt Euroopasse, avaldades survet Euroopa palgatasemetele ning nõrgestades meie majandust. Raportis käsitletakse selle tulemusena tekitatavaid CO palju kõrgemaid heitkoguste tasemeid. Tema eesmärk ei ole aga asetada asjaomaseid tooteid vastavasse kaubanduslikult ebasoodsasse olukorda, vaid vastupidi soosib Euroopa tehnoloogia ja asjatundlikkuse ärakinkimist laiale maailmale. See ei saavuta midagi üleilmastumise probleemi vähendamisel, vaid hoopis teeb selle hullemaks. Just sel põhjusel hääletasin raporti vastu."@et5
". Tässä mietinnössä pyritään löytämään ratkaisu globaalistumisen ongelmaan, jonka EU on itse luonut. Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa tuotetaan täysin erilaisissa oloissa halpatuotteita, jotka kuljetetaan edullisesti Eurooppaan, mikä kohdistaa paineita Euroopan palkkatasoon ja heikentää talouttamme. Mietinnössä käsitellään tämän vuoksi huomattavasti lisääntyneitä hiilidioksidipäästöjä. Siinä ei kuitenkaan yritetä rasittaa kyseisiä tuotteita kauppahaitoilla vaan päinvastoin kehotetaan siirtämään eurooppalaista teknologiaa ja taitotietoa koko maailmaan. Näin ei kuitenkaan pienennetä globaalistumisen ongelmaa vaan päinvastoin pahennetaan sitä huomattavasti. Äänestin siksi mietintöä vastaan."@fi7
"Ce rapport représente une tentative de trouver une solution au problème de la mondialisation – un problème que l’Union a elle-même créé. Les produits bon marché sont produits en-dehors de l’UE dans des conditions totalement différentes et sont ensuite importés à bas prix en Europe, exerçant ainsi une pression sur les niveaux des salaires européens et sur notre économie. Ce rapport traite des niveaux très élevés de CO2 qui résultent de la mondialisation. Il ne cherche toutefois pas à imposer un handicap adéquat aux produits concernés, mais préconise au contraire de céder les technologies et les compétences européennes au monde entier, ce qui ne règlera en rien la problématique de la mondialisation, mais au contraire l’aggravera. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport."@fr8
"Ez a jelentés kísérletet tesz a globalizáció problémájának megoldására, amely problémát maga az EU hozta létre. Az Európai Unión kívüli országokban, teljesen eltérő feltételekkel gyártott, olcsó termékek, amelyek azután olcsó importként érkeznek Európába, nyomást gyakorolnak az európai bérszínvonalra, és gyengítik gazdaságukat. Ez a jelentés az ennek eredményeképpen sokkal nagyobb mértékben kibocsátott szén-dioxid kérdésével foglalkozik. Az érintett termékeket azonban nem kívánja megfelelő kereskedelmi hátrányba hozni, hanem ezzel ellenkezőleg, kiáll amellett, hogy az európai technológiát és szakértelmet odaajándékozzuk az egész világnak. Ez egyáltalán nem fog hozzájárulni a globalizáció problémájának enyhítéséhez, sőt határozottan rontani fog a helyzeten. Ez okból a jelentés ellen szavaztam."@hu11
"La relazione è un tentativo di risolvere il problema della globalizzazione, un problema che la stessa Unione europea ha creato. In paesi al di fuori dell’Unione si fabbricano, in condizioni totalmente diverse, prodotti a basso costo che vengono poi importati in Europa a tariffe altrettanto basse, esercitando pressioni sui livelli dei salari europei e indebolendo la nostra economia. Questa relazione si occupa degli elevati livelli di CO che ne derivano, senza però cercare di imporre un adeguato svantaggio commerciale ai prodotti in questione. Al contrario, appoggia la libera distribuzione della tecnologia e delle competenze europee a tutto il mondo. Questo non servirà a ridimensionare il problema della globalizzazione: al contrario, non farà che aggravarlo. È per questo motivo che ho espresso voto sfavorevole per la relazione."@it12
". Šis pranešimas yra bandymas rasti sprendimą globalizacijos problemai, kurią pati ES ir sukūrė. Pigūs produktai gaminami šalyse už Europos Sąjungos ribų visiškai kitomis sąlygomis ir tada pigiai importuojami į Europą, taip darant spaudimą Europoje mokamų atlyginimų dydžiui ir silpninant mūsų ekonomiką. Šiame pranešime kalbama apie tokiais atvejais išmetamą daug didesnį CO kiekį. Vis dėlto šiuo tikslu nėra siekiama taikyti tinkamas nepalankias prekybines priemones tam tikriems produktams, priešingai, pasisakoma už tai, kad europinės technologijos ir žinios būtų perkeltos į kitas pasaulio šalis. Tai nė kiek nesumažins globalizacijos problemos, o tik ją padidins. Dėl šios priežasties balsavau prieš šį pranešimą."@lt14
". Šis ziņojums ir mēģinājums rast risinājumu globalizācijas problēmai — problēmai, ko ES pati ir radījusi. Valstīs ārpus Eiropas Savienības tiek ražoti lēti produkti un pavisam atšķirīgos apstākļos, bet pēc tam tiek lēti importēti Eiropā, radot spiedienu uz Eiropas algu apjomiem un vājinot mūsu ekonomiku. Tā rezultātā šajā ziņojumā ir risināta problēma, kas saistīta ar daudz lielākiem CO emisiju apjomiem. Tomēr tā mērķis nav noteikt atbilstošus nelabvēlīgākus tirdzniecības noteikumus attiecībā uz šiem produktiem, bet drīzāk gan, tieši pretēji, atbalstīt Eiropas tehnoloģiju un zināšanu nodošanu visai pasaulei. Tas nekādā veidā nepalīdzēs atrisināt globalizācijas problēmu, bet drīzāk gan to daudzkārt saasinās. Tādēļ balsoju pret šo ziņojumu."@lv13
". Der Bericht versucht eine Lösung für das von der EU hausgemachte Problem der Globalisierung zu finden. In fremden Ländern werden Billigprodukte unter völlig anderen Bedingungen produziert und dann billig nach Europa transportiert, wodurch in Europa Löhne gedrückt und die Wirtschaft geschwächt wird. Dieser Bericht thematisiert die viel höhere CO Produktion, die dadurch hervorgerufen wird. Er zielt aber nicht darauf ab, den jeweiligen Produkten einen entsprechenden Handelsnachteil aufzulasten, sondern fordert im Gegenteil, europäische Technologien und europäisches Know-How in alle Welt zu verschenken. Damit wird das Globalisierungsproblem nicht abgeschwächt, sondern massiv verschärft. Deshalb habe ich gegen den Bericht gestimmt."@mt15
"Dit verslag is een poging om een oplossing te vinden voor het probleem van de globalisering, een probleem dat de EU zelf heeft gecreëerd. Goedkope producten worden geproduceerd buiten de Europese Unie onder volstrekt andere voorwaarden en worden vervolgens goedkoop geïmporteerd naar Europa, waardoor de Europese salarisniveaus onder druk komen te staan en onze economie wordt verzwakt. Dit verslag heeft betrekking op de hogere niveaus van CO uitstoot die als gevolg hiervan ontstaan. Het verslag heeft echter niet tot doel om een passend commercieel nadeel op te leggen aan de desbetreffende producten, maar propageert daarentegen het weggeven van Europese technologie en deskundigheid aan de gehele wereld. Dit zal niet bijdragen aan een vermindering van het globaliseringsprobleem; integendeel, het zal de zaak alleen maar erger maken. Het is om die reden dat ik tegen dit verslag heb gestemd."@nl3
"Przedmiotowe sprawozdanie to próba wypracowania rozwiązania problemu globalizacji, który stworzyła sama UE. W krajach poza Unią Europejską wytwarza się w całkowicie odmiennych warunkach tanie produkty, które następnie sprowadza się tanio do Europy, wywierając tym samym nacisk na poziom wynagrodzeń w Europie i osłabiając naszą gospodarkę. W przedmiotowym sprawozdaniu porusza się kwestię dużo wyższych poziomów wytwarzanego w związku z powyższym CO . Nie usiłuje się jednak postawić we właściwie niekorzystnej pod względem handlowym sytuacji odpowiednich produktów, ale raczej wręcz przeciwnie – propaguje się przekazanie całemu światu europejskiej technologii i specjalistycznej wiedzy. To nie rozwiąże problemu globalizacji, ale go znacznie pogłębi. Z tego powodu w głosowaniu opowiedziałem się przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania."@pl16
"Este relatório é uma tentativa de encontrar uma solução para o problema da globalização, um problema que a própria UE criou. São fabricados produtos baratos em países fora da União Europeia, em condições totalmente diferentes, que são depois importados a preços reduzidos para a Europa, exercendo pressão sobre os níveis salariais europeus e enfraquecendo a nossa economia. Este relatório aborda os níveis de CO muito mais elevados resultantes desta situação. Contudo, não procura impor uma desvantagem comercial adequada aos produtos em causa; pelo contrário, favorece a cedência de tecnologia e conhecimento especializado europeus ao mundo em geral. Esta medida em nada contribuirá para reduzir o problema da globalização, antes o vai agravar bastante. Foi por esse motivo que votei contra este relatório."@pt17
"Acest raport reprezintă o încercare de a găsi o soluție la problema globalizării, o problemă pe care însăși UE a creat-o. Produsele ieftine se fabrică în țările din afara Uniunii Europene în condiții complet diferite și sunt apoi importate ieftin în Europa, exercitând presiune asupra nivelurilor salariale europene și slăbindu-ne economia. Acest raport se referă la nivelurile mult mai ridicate de CO generate ca urmare a acestei situații. Totuși, nu urmărește să impună un dezavantaj comercial corespunzător produselor în cauză, ci mai degrabă favorizează donarea tehnologiei și competenței europene întregii lumi. Acest lucru nu numai că nu va avea niciun efect asupra atenuării problemei globalizării, ci o va agrava pe aceasta. Din acest motiv, am votat împotriva acestui raport."@ro18
"Táto správa je snahou vyriešiť problém globalizácie, problém, ktorý si EÚ vytvorila sama. V krajinách mimo Európskej únie sa vyrábajú lacné výrobky v úplne odlišných podmienkach a potom sa tieto výrobky lacno dovážajú do Európy, čo vytvára tlak na úroveň európskych miezd a oslabuje naše hospodárstvo. Táto správa sa zaoberá oveľa vyššou úrovňou emisií CO ktoré sa v dôsledku toho produkujú. Správa však nežiada primerané komerčné znevýhodnenie týchto výrobkov, práve naopak, podporuje rozdávanie európskych technológií a skúseností po celom svete. To nijako nepomôže zmierniť problém globalizácie, naopak, situácia sa ešte zhorší. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe."@sk19
". To poročilo je poskus iskanja rešitve problema globalizacije, problema, ki ga je ustvarila sama EU. Poceni proizvodi se proizvajajo v državah zunaj Evropske unije pod popolnoma drugačnimi pogoji in se nato poceni uvozijo v Evropo, kar ustvarja pritisk na ravni evropskih plač in slabi naše gospodarstvo. To poročilo posledično obravnava dosti višje ravni proizvedenega CO . Vendar pa zadevnih proizvodov ne skuša postaviti v ustrezno slabši trgovski položaj, temveč, prej nasprotno, spodbuja razdajanje evropskih tehnologij in strokovnega znanja. S tem se problem globalizacije ne bo rešil, temveč se bo namesto tega še poslabšal. Zato sem glasoval proti temu poročilu."@sl20
"Det här betänkandet är ett försök att hitta en lösning på globaliseringsproblemet, ett problem som EU själv har skapat. Billiga produkter produceras i länder utanför EU under helt annorlunda förhållanden och importeras sedan billigt till Europa, vilket pressar ned de europeiska lönenivåerna och försvagar vår ekonomi. I det här betänkandet behandlas den betydande höjning av koldioxidnivåerna som detta leder till. Här försöker man emellertid inte införa någon lämplig handelsnackdel för de produkter det gäller, utan här förordas i stället snarare att europeisk teknik och fackkunskap ska skänkas bort till världen. Detta kommer inte att minska globaliseringsproblemet, utan i stället att förvärra det betydligt. Därför har jag röstat emot det här betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,19,14,16,2,10,3,13,4,21,9,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph