Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-25-Speech-4-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101125.24.4-268"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted for the resolution on Ukraine. However, I regret the fact that this House has postponed the vote already two times, which has resulted in a situation that the EU-Ukraine summit, for which the resolution was drafted, has taken place before our vote. The European Parliament has seen it as its duty and privilege to take its own position before regular summit meetings with third countries to be able to convey its position in time to both parties. The impact of a resolution adopted afterwards will be much weaker. If such a delay was meant by some colleagues as an attempt not to disturb too much the new Ukrainian administration, it is certainly a short-sighted policy. The EU is, and will be, open to all fields of cooperation, but the price of that cooperation can never be looking aside from the alarming attempts to destroy the major achievements of the Orange revolution – free elections and freedom of media. I support the statement by Commissioner Gucht yesterday that there are common European principles on which we cannot compromise."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro usnesení o Ukrajině. Lituji nicméně, že tato Sněmovna už dvakrát hlasování odložila, což vyústilo v situaci, že summit EU-Ukrajina, pro který bylo usnesení vypracováno, se konal před naším hlasováním. Evropský parlament vnímal jako svou povinnost a čest, aby před pravidelnými setkáními během summitu se třetími zeměmi mohl své stanovisko sdělit včas oběma stranám. Dopad usnesení pak bude mnohem slabší. Pokud takové zpoždění bylo některými kolegy míněno jako pokus příliš nerozčílit nové ukrajinské úřady, je to jistě krátkozraká politika. EU je a bude otevřena dalším oblastem spolupráce, ale cenu této spolupráce nelze odvozovat z alarmujících pokusů o zničení hlavních úspěchů „Oranžové revoluce“ – svobodných voleb a svobody sdělovacích prostředků. Podporuji včerejší prohlášení komisařky Guchtové, že existují společné evropské zásady, o kterých nemůžeme smlouvat."@cs1
"Jeg stemte for beslutningen om Ukraine. Jeg beklager dog, at Parlamentet allerede har udsat afstemningen to gange, hvilket har resulteret i, at topmødet mellem EU og Ukraine, der var anledningen til, at beslutningen blev udarbejdet, har fundet sted inden vores afstemning. Parlamentet har set det som sin pligt og sit privilegium at indtage sin egen holdning inden regelmæssige topmøder med tredjelande for i tide at kunne give sin mening til kende over for begge parter. Virkningen af en beslutning, der vedtages bagefter, vil være meget ringere. Hvis denne forsinkelse fra nogle kollegers side var ment som et forsøg på ikke at genere den nye ukrainske ledelse for meget, er det så afgjort en kortsigtet politik. EU er – og vil være – åben for samarbejde på alle områder, men prisen for det samarbejde kan aldrig være, at man ser bort fra de foruroligende forsøg på at ødelægge de store resultater af den orange revolution – frie valg og mediefrihed. Jeg støtter kommissær Guchts erklæring i går om, at der er nogle fælleseuropæiske principper, som vi ikke kan gå på kompromis med."@da2
"Ich habe für die Entschließung über die Ukraine gestimmt. Ich bedaure jedoch die Tatsache, dass dieses Parlament die Abstimmung bereits zweimal verschoben hat, was zu der Situation geführt hat, dass der EU-Ukraine-Gipfel, für den die Entschließung entworfen wurde, vor unserer Abstimmung stattgefunden hat. Das Europäische Parlament hat es als seine Pflicht und sein Privileg angesehen, vor regelmäßigen Gipfeltreffen mit Drittländern seine eigene Position darzulegen, um beiden Parteien seine Ansichten rechtzeitig mitteilen zu können. Der Einfluss einer nachträglich angenommenen Entschließung wird wesentlich geringer sein. Falls einige Kolleginnen und Kollegen solch eine Verzögerung als einen Versuch betrachtet haben, die neue ukrainische Regierung nicht zu sehr durcheinanderzubringen, handelt es sich hierbei sicherlich um eine kurzsichtige Politik. Die EU ist gegenüber allen Bereichen der Zusammenarbeit offen und wird dies auch bleiben, aber der Preis für diese Zusammenarbeit kann niemals darin bestehen, die alarmierenden Versuche zu übersehen, die wichtigen Errungenschaften der Orangenen Revolution zu zerstören – freie Wahlen und Medienfreiheit. Ich unterstütze die gestrige Erklärung von Kommissar Gucht, dass es gemeinsame europäische Grundsätze gibt, bezüglich derer wir keine Kompromisse eingehen können."@de9
"Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την Ουκρανία. Εντούτοις, με λυπεί το γεγονός ότι το παρόν Σώμα ανέβαλε την ψηφοφορία ήδη δύο φορές, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, για την οποία συντάχθηκε το ψήφισμα, πριν από την ψηφοφορία μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε καθήκον και προνόμιό του να λάβει θέση σε τακτικές διασκέψεις κορυφής με τρίτες χώρες προκειμένου να κατορθώσει να μεταφέρει εγκαίρως την τοποθέτησή του και στα δύο μέρη. Ο αντίκτυπος ενός ψηφίσματος που εγκρίνεται μεταγενέστερα θα είναι πολύ μικρότερος. Αν η καθυστέρηση αυτή ήταν σκόπιμη για ορισμένους συναδέλφους ως προσπάθεια να μην αναστατώσουν πολύ τη νέα ουκρανική διοίκηση, πρόκειται σίγουρα για κοντόφθαλμη πολιτική. Η ΕΕ είναι, και θα είναι, ανοικτή σε όλους τους τομείς συνεργασίας, αλλά το τίμημα της εν λόγω συνεργασίας δεν μπορεί να παραβλέπει σε καμία περίπτωση τις ανησυχητικές απόπειρες καταστροφής των σημαντικών επιτευγμάτων της Πορτοκαλί Επανάστασης – ελεύθερες εκλογές και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Υποστηρίζω τη χθεσινή δήλωση του Επιτρόπου Gucht ότι υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς."@el10
"He votado a favor de la resolución sobre Ucrania. Lamento, sin embargo, que esta Cámara haya pospuesto la votación en dos ocasiones, generando así una situación en la que la Cumbre UE-Ucrania, para la que se redactó la resolución, se haya celebrado antes que nuestra votación. El Parlamento Europeo ha considerado la aprobación de su propia postura antes de las reuniones periódicas con terceros países como una obligación y como un privilegio que le permite transmitir a tiempo su postura a las dos partes. El impacto de una resolución aprobada con posterioridad será mucho más débil. Si este retraso fue intencionado por parte de algunos colegas para no molestar demasiado a la nueva administración ucraniana, se trataría de una política miope. La UE está y estará abierta a todos los ámbitos de la cooperación, pero el precio de esta cooperación nunca puede ser el ignorar los alarmantes intentos de destruir los mayores logros de la revolución naranja: elecciones libres y libertad de prensa. Apoyo la declaración de ayer del Comisario Gucht en la que menciona que existe una serie de principios comunes europeos que no podemos comprometer."@es21
"Hääletasin Ukraina resolutsiooni poolt, kuid mul on kahju, et täiskogu on lükanud hääletamise edasi juba kaks korda. Selle tulemusena on tekkinud olukord, et ELi ja Ukraina tippkohtumine, milleks see resolutsioon koostati, toimus enne meie hääletust. Euroopa Parlament on pidanud oma kohuseks ja eesõiguseks võtta oma seisukoht enne regulaarseid kolmandate riikidega peetavaid tippkohtumisi, et ta saaks edastada oma seisukohta õigeaegselt mõlemale osapoolele. Hiljem vastuvõetud resolutsiooni mõju on palju nõrgem. Kui mõned kolleegid soovisid sellise viivitusega püüda mitte liigselt segada uut Ukraina administratsiooni, siis on see kindlasti lühinägelik poliitika. EL on jätkuvalt avatud kõikidele koostöövaldkondadele, kuid koostöö hind ei saa mitte kunagi olla kõrvalevaatamine ärevusttekitavatest püüetest hävitada oranži revolutsiooni põhisaavutusi – vabad valimised ja meediavabadus. Ma toetan volinik Guchti eilset avaldust, et on ühised Euroopa põhimõtted, mille suhtes me ei saa teha kompromisse."@et5
". Äänestin Ukrainaa koskevan päätöslauselman puolesta. Minusta on kuitenkin valitettavaa, että Euroopan parlamentti on lykännyt äänestystä jo kaksi kertaa, minkä vuoksi EU:n ja Ukrainan huippukokous, jota ajatellen päätöslauselma laadittiin, pidettiin ennen äänestystämme. Euroopan parlamentti on katsonut, että sen velvollisuutena ja etuoikeutena on esittää oma kantansa ennen kolmansien maiden kanssa järjestettäviä säännöllisiä huippukokouksia, jotta se voi toimittaa kantansa ajoissa molemmille osapuolille. Jälkikäteen annettavalla päätöslauselmalla on huomattavasti vähäisempi vaikutus. Jos jotkut kollegat ajattelivat, että viivästyttämällä äänestystä Ukrainan uutta hallintoa ei häiritä liikaa, se oli epäilemättä lyhytnäköistä toimintaa. EU on nyt ja vastedeskin avoin kaikille yhteistyöaloille, mutta yhteistyön hintana ei saa koskaan olla se, ettei sen vuoksi kiinnitetä huomiota hälyttäviin yrityksiin tuhota oranssin vallankumouksen keskeiset saavutukset – vapaat vaalit ja tiedotusvälineiden vapaus. Kannatan komission jäsenen Guchtin eilistä toteamusta siitä, että tietyistä EU:n periaatteista ei voida tinkiä."@fi7
"J’ai voté en faveur de la résolution sur l’Ukraine. Je regrette toutefois que ce Parlement ait reporté le vote à deux reprises déjà, avec pour résultat que le sommet UE-Ukraine, à l’occasion duquel cette résolution a été élaborée, a eu lieu avant notre vote. Le Parlement européen considère qu’il est de son devoir et de sa prérogative d’adopter sa propre position avant les réunions au sommet régulières avec des pays tiers afin de pouvoir transmettre sa position en temps voulu aux deux parties. L’impact d’une résolution adoptée a posteriori sera beaucoup plus faible. Si ce délai a été voulu par certains collègues afin de ne pas trop perturber la nouvelle administration ukrainienne, il s’agit assurément d’une politique à courte vue. L’UE est et restera ouverte à tous les domaines de coopération, mais cette coopération ne doit jamais faire oublier les tentatives alarmantes de démantèlement des grandes réalisations de la Révolution orange – les élections libres et la liberté des médias. Je suis d’accord avec le commissaire De Gucht, qui a dit hier qu’il y avait des principes européens communs sur lesquels on ne pouvait transiger."@fr8
"Megszavaztam az Ukrajnáról szóló állásfoglalást. Ugyanakkor sajnálom, hogy a Tisztelt Ház már két alkalommal elhalasztotta a szavazást, úgyhogy az EU-Ukrajna csúcstalálkozóra, amelyre az állásfoglalás megszövegezésre került, a szavazásunk előtt került sor. Az Európai Parlament kötelességének és kiváltságának tekinti, hogy a harmadik országokkal megrendezendő rendszeres csúcstalálkozók előtt kialakítsa saját álláspontját annak érdekében, hogy ezt az álláspontot mindkét félnek időben a tudomására hozhassa. Egy utólag elfogadott állásfoglalás hatása sokkal gyengébb lesz. Ha ezzel a késlekedéssel egyes képviselőtársaimnak az volt a szándékuk, hogy ne zavarják túlságosan az új ukrán adminisztráció köreit, akkor bizony rövidlátó politikát folytattak. Az EU nyitott, és a jövőben is nyitott lesz az együttműködés minden területe előtt, ám az együttműködésnek sosem lehet az az ára, hogy szemet hunyunk a narancsos forradalom legfőbb vívmányai: a szabad választások és a média szabadsága eltörlését célzó vészjósló kísérletek fölött. Támogatom Gucht biztos tegnapi nyilatkozatát, amelyben leszögezte, hogy vannak olyan közös európai alapelvek, amelyekkel kapcsolatban nem köthetünk kompromisszumokat."@hu11
"Ho espresso voto favorevole per la risoluzione sull’Ucraina. Mi rammarica però che questa Assemblea abbia posticipato il voto già due volte, con la conseguenza che il vertice UE-Ucraina, per il quale la risoluzione era stata redatta, si sia tenuto prima del voto. Il Parlamento europeo considera un dovere e una prerogativa assumere una posizione prima che si svolgano vertici con paesi terzi, al fine di poterla comunicare al momento giusto. L’impatto di una risoluzione adottata successivamente sarà molto più debole e, se tale ritardo è stato un tentativo da parte di alcuni colleghi di non arrecare troppi disturbi alla nuova amministrazione ucraina, si tratta certamente di una politica ben poco lungimirante. L’Unione europea è e sarà aperta a tutti gli ambiti di cooperazione, ma non a costo di ignorare gli allarmanti tentativi di distruggere i più importanti successi della Rivoluzione arancione, ovvero libere elezioni e libertà di informazione. Concordo con la dichiarazione rilasciata ieri dal Commissario De Gucht: non possiamo scendere a compromessi su alcuni principi comuni europei."@it12
"Balsavau už šią rezoliuciją dėl Ukrainos. Tačiau apgailestauju dėl to, kad šis Parlamentas jau du kartus atidėjo balsavimą, todėl ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas, dėl kurio ši rezoliucija buvo parengta, įvyko prieš mums balsuojant dėl rezoliucijos. Europos Parlamentas mano, kad jo pareiga ir prerogatyva – prieš nuolatinius aukščiausiojo lygio susitikimus su trečiosiomis šalimis patvirtinti savo poziciją, kad galėtų ją laiku perduoti abiem susitikimo šalims. Vėliau patvirtintos rezoliucijos poveikis bus gerokai mažesnis. Jei tokiu vilkinimu kai kurie kolegos norėjo parodyti mėginimą per daug netrukdyti naujajai Ukrainos administracijai, ši politika, be abejonės, trumparegiška. ES yra ir bus pasirengusi bendradarbiauti visose srityse, tačiau vertinant šio bendradarbiavimo kainą negalima neatsižvelgti į nerimą keliančius mėginimus sunaikinti didžiausius Oranžinės revoliucijos laimėjimus – laisvus rinkimus ir žiniasklaidos laisvę. Palaikau Komisijos nario K. De Guchto vakar padarytą pareiškimą, kad esama bendrų Europos principų, dėl kurių negalime eiti į kompromisą."@lt14
". – Balsoju par rezolūciju par Ukrainu. Tomēr izsaku nožēlu par faktu, ka šis Parlaments atlika šo balsojumu jau divas reizes, kā rezultātā ES un Ukrainas sanāksme visaugstākajā līmenī, kurai šī rezolūcija tika izstrādāta, notika pirms mūsu balsojuma. Eiropas Parlaments uzskata par savu pienākumu un privilēģiju izstrādāt savu nostāju pirms kārtējām sanāksmēm visaugstākajā līmenī ar trešām valstīm, lai varētu laikus paust savu nostāju abām pusēm. Pēc sanāksmes pieņemtas rezolūcijas ietekme būs daudz mazāka. Ja daži kolēģi šādu kavēšanos bija paredzējuši kā mēģinājumu pārāk netraucēt jauno Ukrainas valsts pārvaldi, tad tā pavisam noteikti ir tuvredzīga politika. ES ir un būs atvērta sadarbībai visās jomās, bet maksa par šādu sadarbību nekādā gadījumā nedrīkst būt satraucošo mēģinājumu neievērošana iznīcināt lielākos “oranžās” revolūcijas sasniegumus — brīvas vēlēšanas un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Atbalstu komisāra kunga vakardienas paziņojumu, ka pastāv kopējie principi Eiropā, attiecībā uz kuriem nedrīkstam pieļaut kompromisu."@lv13
"I voted for the Resolution on Ukraine. However, I regret the fact that this House has postponed the vote already two times, which has resulted in a situation that the EU-Ukraine summit, for which the resolution was drafted, has taken place before our vote. The European Parliament has seen it as its duty and privilege to take its own position before regular summit meetings with third countries to be able to convey its position in time to both parties. The impact of a resolution adopted afterwards will be much weaker. If such a delay was meant by some colleagues as an attempt not to disturb too much the new Ukrainian administration, it is certainly a short-sighted policy. The EU is, and will be, open to all fields of cooperation, but the price of that cooperation can never be looking aside from the alarming attempts to destroy the major achievements of the Orange revolution – free elections and freedom of media. I support the statement by Commissioner Gucht yesterday that there are common European principles on which we cannot compromise."@mt15
"Ik heb voor de resolutie over Oekraïne gestemd. Maar ik betreur dat het Parlement de stemming over deze resolutie al twee keer heeft uitgesteld, met als gevolg dat de top EU-Oekraïne, waar de resolutie feitelijk voor was bedoeld, al heeft plaatsgehad. Het Europees Parlement heeft het steeds als zijn plicht en voorrecht beschouwd om voorafgaande aan reguliere topconferenties met derde landen zijn eigen standpunt te bepalen, teneinde beide partijen dat standpunt tijdig te kunnen meedelen. Een resolutie die pas achteraf wordt aangenomen, heeft een veel minder sterk effect. Indien enkele collega's deze vertraging bewust in de hand hebben gewerkt om te voorkomen dat de nieuwe Oekraïense regering wellicht door onze resolutie voor het hoofd zou worden gestoten, dan is dat erg kortzichtig. De EU staat nu en in de toekomst open voor alle vormen van samenwerking. Maar het kan nooit zo zijn dat wij als prijs voor die samenwerking de ogen moeten sluiten voor de alarmerende pogingen om de belangrijkste verworvenheden van de Oranjerevolutie – vrije verkiezingen en persvrijheid – ongedaan te maken. Ik steun de verklaring van commissaris Gucht gisteren dat over bepaalde gemeenschappelijke Europese beginselen geen compromis kan worden gesloten."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie Ukrainy. Żałuję jednak, że Parlament już dwukrotnie odkładał to głosowanie, przez co szczyt UE – Ukraina, pod kątem którego opracowano tę rezolucję, odbył się przed naszym głosowaniem. Możliwość przekazania w porę obu stronom stanowiska Parlamentu Europejskiego przed regularnymi posiedzeniami na szczycie to obowiązek i przywilej naszej instytucji. Skutki rezolucji przyjętej po fakcie będą dużo słabsze. Jeżeli niektórzy koledzy uważali, że takie opóźnienie jest wskazane, aby nie przeszkadzać zbytnio ukraińskiej administracji, to bez wątpienia jest to polityka krótkowzroczna. UE jest i będzie otwarta na wszystkie dziedziny współpracy, ale ceną tej współpracy nie może być nigdy przymykanie oczu na niepokojące próby unicestwienia głównych osiągnięć pomarańczowej rewolucji – wolnych wyborów oraz wolności mediów. Popieram wczorajsze oświadczenie komisarza Guchta, który powiedział, że nie możemy iść na ustępstwa, jeśli chodzi o wspólne europejskie zasady."@pl16
"Votei a favor da resolução sobre a Ucrânia. Contudo, lamento o facto de esta Assembleia já ter adiado a votação duas vezes, o que resultou numa situação em que a Cimeira UE-Ucrânia, a que a resolução se destinava, teve lugar antes da nossa votação. O Parlamento Europeu considerou ser seu dever e seu privilégio assumir uma posição autónoma antes das cimeiras regulares com países terceiros para poder transmitir oportunamente a sua posição a ambas as partes. O impacto de uma resolução adoptada posteriormente será muito menor. Se esse atraso foi provocado por alguns colegas na tentativa de não perturbar demasiado a nova administração ucraniana, trata-se certamente de uma política sem visão. A UE está e estará aberta a todos os domínios de cooperação, mas o preço dessa cooperação nunca pode ser a indiferença perante as tentativas alarmantes de destruir as principais conquistas da Revolução Laranja – eleições livres e liberdade dos meios de comunicação. Apoio a declaração de ontem do Comissário Gucht de que existem princípios comuns europeus em que não podemos ceder."@pt17
"Am votat pentru rezoluția privind Ucraina. Cu toate acestea, regret faptul că această Cameră a amânat deja de două ori votul, ceea ce a dus la situația în care summitul UE-Ucraina, pentru care a fost elaborată rezoluția, să aibă loc înainte de votul nostru. Parlamentul European a considerat că este datoria și privilegiul său să adopte o poziție proprie înainte de summiturile periodice cu țări terțe, pentru a putea transmite poziția sa în timp util ambelor părți. Impactul unei rezoluții adoptate ulterior va fi mult mai slab. În cazul în care anumiți colegi au văzut într-o astfel de întârziere o încercare de a nu deranja prea mult noua administrație ucraineană, aceasta este cu siguranță o politică pe termen scurt. UE este și va fi deschisă tuturor domeniilor de cooperare, însă prețul acestei cooperări nu poate fi niciodată ignorarea tentativelor alarmante de a distruge realizările majore ale revoluției portocalii – alegerile libere și libertatea mass-media. Susțin declarația comisarului Gucht de ieri, potrivit căreia există principii europene comune în privința cărora nu putem face compromisuri."@ro18
"Hlasoval som za uznesenie o Ukrajine. Vyjadrujem však poľutovanie nad skutočnosťou, že tento Parlament už dvakrát odložil hlasovanie, v dôsledku čoho sa samit EÚ – Ukrajina, pre ktorý bolo uznesenie navrhnuté, uskutočnil pred naším hlasovaním. Európsky parlament považoval za svoju povinnosť a výsadu, že môže zaujať vlastné stanovisko pred pravidelným samitom s tretími krajinami, aby mohol svoje stanovisko včas oznámiť obom stranám. Účinok uznesenia, ktoré bolo prijaté neskôr, bude oveľa slabší. Ak toto oneskorenie spôsobili niektorí kolegovia s úmyslom, aby sme príliš neznepokojili novú ukrajinskú správu, potom ide nepochybne o krátkozrakú politiku. EÚ je a bude otvorená vo všetkých oblastiach spolupráce, ale cenou tejto spolupráce nikdy nesmie byť prehliadanie alarmujúcich pokusov o zničenie významných úspechov Oranžovej revolúcie – slobodných volieb a slobody médií. Podporujem včerajšie vyhlásenie pána komisára De Guchta o tom, že existujú spoločné európske zásady, v ktorých nemôžeme robiť ústupky."@sk19
"Glasoval sem za resolucijo o Ukrajini. Vendar obžalujem dejstvo, da je ta parlament že dvakrat odložil glasovanje, kar je povzročilo, da je vrh EU-Ukrajina, za katerega je bil pripravljen osnutek resolucije, potekal pred našim glasovanjem. Evropski parlament je štel za svojo dolžnost in prednost, da zavzame lastno stališče pred rednimi vrhunskimi srečanji s tretjimi državami, da bi lahko svoje stališče pravočasno posredoval obema stranema. Vpliv naknadno sprejete resolucije bo dosti šibkejši. Če je bilo takšno odlašanje nekaterih kolegov mišljeno kot poskus, da ne bi pretirano vznemirjali nove ukrajinske uprave, potem je to vsekakor kratkovidna politika. EU je in bo odprta za vsa področja sodelovanja, a cena tega sodelovanja ne sme biti obračanje proč od zaskrbljujočih poskusov, da se uničijo glavni dosežki oranžne revolucije – svobodne volitve in svoboda medijev. Podpiram včerajšnjo izjavo komisarja De Guchta, da so skupna evropska načela tista, glede katerih ni mogoče sklepati kompromisov."@sl20
"Jag röstade för resolutionen om Ukraina. Jag beklagar dock att parlamentet redan har skjutit upp omröstningen två gånger vilket innebär att toppmötet mellan EU och Ukraina, för vilket resolutionen egentligen togs fram, nu har ägt rum innan vi hunnit rösta. Parlamentet har sett det som sin skyldighet och sitt privilegium att göra ett eget ställningstagande inför regelbundna toppmöten med tredjeländer för att i god tid hinna förmedla sin ståndpunkt till båda parter. Effekten av en resolution som antas i efterhand blir betydligt svagare. Om detta var ett försök från vissa kolleger att inte hindra den nya ukrainska förvaltningen allt för mycket är det verkligen en kortsiktig strategi. EU är och förblir öppet för samarbeten inom många områden, men priset för det samarbetet får aldrig vara att se mellan fingrarna på oroväckande försök att förstöra de viktigaste framgångarna med den orangea revolutionen – nämligen fria val och mediefrihet. Jag instämmer i gårdagens uttalande från kommissionsledamot Karel De Gucht om att det finns vissa gemensamma europeiska principer som vi inte kan kompromissa om."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gucht"13
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph