Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-25-Speech-4-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101125.24.4-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Im Rahmen der anstehenden Klimakonferenz in Cancún sollen, weltweit verbindliche Grenzwerte für den Ausstoß des Treibhausgases CO zu beschlossen werden, da das bisher gültige Kyoto-Protokoll im Jahre 2012 ausläuft. Während die Europäische Union sich für eine Reduktion des Ausstoßes von CO um 20 % bis zum Ende des Jahrzehnts einsetzt, verlangt das Parlament sogar eine Senkung um 30 %. Bis dato konnten die Klimaziele schon nicht erreicht werden, das wird sich durch Festsetzen eines hohen Prozentsatzes nicht verbessern. Vor allem, wenn mit dem Emissionshandel die Emissionen zum Teil verlagert wurden. Wir haben hier in Europa schon ein starkes Umweltbewusstsein, das in einigen sogenannten Schwellenländern bei weitem noch nicht vorhanden ist. Man denke etwa an China oder Indien. Ich stehe dem bisherigen System schon skeptisch gegenüber. Vor allem, da etwa zur Reduktion des CO Ausstoßes vermehrt Atomkraftwerke eingesetzt werden sollen. Das hieße, die Pest gegen die Cholera eintauschen. Einem solchen Vorhaben kann ich einfach nicht zustimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jelikož předchozí Kjótský protokol vyprší v roce 2012, budou během nadcházející konference v Cancúnu dohodnuty celosvětově závazné limity emisí CO skleníkových plynů. Zatímco Evropská unie pracuje na snížení emisí CO o 20 % do konce desetiletí, Evropský parlament chce snížení o 30 %. Nedokázali jsme včas splnit naše cíle a tuto situaci nezlepší ani stanovení vyššího procentuálního podílu snížení. A to obzvláště ne, když obchodování s emisemi umožňuje transfer emisí. Zde v Evropě máme vysokou úroveň environmentálního uvědomění, čemuž tak není v některých takzvaných rozvíjejících ekonomikách. Vzpomeňte si například na Čínu nebo Indii. Ohledně dnes používaného systému jsem poměrně skeptický. Má skepse pramení především ze skutečnosti, že za účelem snížení emisí CO se bude stavět více jaderných elektráren. To jednoduše znamená skočit z bláta do louže. Takový návrh jednoduše nemohu podpořit."@cs1
"På den kommende klimakonference i Cancún skal der på verdensplan indgås en aftale om bindende grænser for CO drivhusgasemissionerne, fordi Kyotoprotokollen udløber i 2012. Mens EU arbejder på at reducere CO emissionerne med 20 % inden udgangen af dette årti, sigter Parlamentet faktisk mod en reduktion på 30 %. Det er ikke hidtil lykkedes os at nå vores klimamål, og denne situation vil ikke blive bedre ved at fastsætte en højere procentsats for reduktionen. Dette gør sig især gældende, når emissionshandelen blot gjorde det muligt, at nogle af emissionerne blev flyttet et andet sted hen. Her i Europa er miljøbevidstheden stor, hvilket ikke er tilfældet i en række af de såkaldte nye vækstøkonomier. Man behøver f.eks. bare at tænke på Kina eller Indien. Jeg er ganske skeptisk i forbindelse med den ordning, man har anvendt indtil nu. Min skepsis skyldes hovedsagelig, at der opføres flere kernekraftværker for at reducere CO emissionerne. Dette vil ganske enkelt indebære, at man kommer fra asken og i ilden. Jeg kan simpelthen ikke støtte et sådant forslag."@da2
"Κατά την επικείμενη διάσκεψη για το κλίμα στο Κανκούν, πρόκειται να συμφωνηθούν παγκοσμίως δεσμευτικά όρια για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου διοξειδίου του άνθρακα, καθόσον η ισχύς του προηγούμενου πρωτοκόλλου του Κιότο λήγει το 2012. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως τα τέλη της δεκαετίας, το Κοινοβούλιο επιδιώκει στην πραγματικότητα μείωση της τάξεως του 30%. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους μας για το κλίμα, και η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί θέτοντας μια υψηλότερη ποσοστιαία μείωση. Αυτό ισχύει ιδίως όταν η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών επιτρέπει τη μεταφορά ορισμένων εκπομπών αλλού. Εδώ στην Ευρώπη διαθέτουμε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής εγρήγορσης, κάτι που δεν ισχύει σε ορισμένες από τις επονομαζόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Αρκεί, για παράδειγμα, να σκεφτεί κανείς την Κίνα ή την Ινδία. Διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις σε σχέση με το σύστημα που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής. Ο σκεπτικισμός μου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι πρόκειται να κατασκευαστούν και άλλοι σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα». Δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τέτοια πρόταση."@el10
"During the forthcoming climate conference in Cancún, globally binding limits are to be agreed for CO greenhouse gas emissions because the previous Kyoto protocol runs out in 2012. While the European Union is working to reduce CO emissions by 20% by the end of the decade, Parliament is actually looking for a 30% reduction. We have not succeeded in achieving our climate targets to date, a situation that will not improve by setting a higher percentage reduction. This is particularly the case when emissions trading simply allowed some of the emissions to be moved elsewhere. Here in Europe, we have a high level of environmental awareness, something that is not the case in some of the so-called emerging economies. One only has to think of China or India, for example. I am quite sceptical in relation to the system used to date. My scepticism stems mainly from the fact that more nuclear power stations are to be built in order to reduce CO emissions. This would simply mean jumping out of the frying pan into the fire. I simply cannot support such a proposal."@en4
"Durante la próxima conferencia sobre el clima de Cancún, se deben acordar límites vinculantes a nivel mundial para las emisiones de CO porque el anterior Protocolo de Kioto finaliza en 2012. Aunque la Unión Europea está trabajando para reducir las emisiones de CO en un 20 % hacia el final de la década, en realidad el Parlamento busca una reducción del 30 %. Hasta ahora no hemos conseguido nuestros objetivos climáticos, una situación que no mejorará por establecer un porcentaje de reducción más elevado. En especial cuando el comercio de derechos de emisión simplemente permitió que algunas de las emisiones se trasladaran a otro lugar. Aquí, en Europa, tenemos un alto grado de conciencia medioambiental, lo cual no sucede en algunas de las llamadas economías emergentes. Basta con pensar en China o la India, por ejemplo. Soy muy escéptico con respecto al sistema aplicado hasta ahora. Mi escepticismo se debe principalmente a que se van a construir más centrales nucleares para reducir las emisiones de CO . Esto significaría, simplemente, ir de mal en peor. Sencillamente, no puedo apoyar una propuesta de este tipo."@es21
"Saabuval Cancúnis toimuval kliimakonverentsil tuleb kokku leppida globaalselt siduvates CO kasvuhoonegaaside heitkogustes, sest varasem Kyoto protokoll lõpeb 2012. aastal. Kuigi Euroopa Liit töötab selle nimel, et vähendada aastakümne lõpuks CO heitkoguseid 20%, taotleb parlament tegelikult 30% vähendamist. Me ei ole siiani saavutanud seatud kliimaeesmärke ja see on olukord, mida suurema protsentuaalse vähendamise eesmärk ei paranda. Eriti sel juhul, kui heitkogustega kauplemisega võimaldatakse lihtsalt kõrvaldada osa heitkogustest kuskil mujal. Meil Euroopas on kõrge keskkonnateadlikkus, erinevalt mõnedest niinimetatud tärkava turumajandusega riikidest. Näiteks tarvitseb vaid mõelda Hiinale või Indiale. Ma olen siiani kasutusel olnud süsteemi suhtes üsna skeptiline. Minu skeptitsismi põhjus on peamiselt see, et CO heitkoguste vähendamiseks ehitatakse aina enam tuumaelektrijaamu. See ei tähenda muud, kui räästa alt vihma alla sattumist. Ma lihtsalt ei saa sellist ettepanekut toetada."@et5
". Tulevassa Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssissa on tarkoitus sopia kasvihuonekaasuihin kuuluvan hiilidioksidin päästöjä koskevia maailmanlaajuisesti sitovia raja-arvoja, koska nykyisen Kioton pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuonna 2012. Euroopan unioni pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä, mutta parlamentti vaatii jopa 30 prosentin vähennystä. Ilmastotavoitteita ei ole toistaiseksi saavutettu, eikä tilanne parannu korottamalla prosenttilukua. Tämä pätee etenkin, kun päästöt ovat päästökaupan vuoksi osittain siirtyneet muualle. Euroopassa ollaan jo hyvin ympäristötietoisia, toisin kuin joissakin niin sanotuissa kehittyvissä maissa. Esimerkkeinä voidaan mainita Kiina ja Intia. Suhtaudun varsin epäilevästi tähän asti käytössä olleeseen järjestelmään. Se johtuu lähinnä siitä, että hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään ottamalla käyttöön lisää ydinvoimaloita. Silloin joudumme ojasta allikkoon. En yksinkertaisesti voi kannattaa tällaista ehdotusta."@fi7
"Durant la conférence sur le climat qui s’annonce à Cancún, il faudra s’accorder sur des limites contraignantes pour tous en matière d’émission de CO2 et de gaz à effet de serre, car le protocole de Kyoto arrive à échéance en 2012. Alors que l’Union européenne cherche à réduire ses émissions de CO2 de 20 % d’ici la fin de la décennie, le Parlement cherche en réalité à atteindre une réduction de 30 %. Nous n’avons pas réussi à atteindre nos objectifs en matière de climat dans les temps, une situation qui ne peut s’améliorer si l’on impose une plus grande réduction en pourcentage. C’est particulièrement vrai lorsque l’échange de quotas d’émissions autorise tout simplement le déplacement d’une partie des émissions. Ici en Europe, notre conscience de l’environnement est très élevée, ce qui n’est pas le cas de certaines économies dites émergentes. Prenons la Chine ou l’Inde par exemple. Je suis sceptique quant au système utilisé à ce jour. Mon scepticisme vient principalement du fait que des centrales nucléaires supplémentaires vont être construites dans le but de réduire les émissions de CO . Cela revient tout simplement à tomber de Charybde en Scylla. Je ne peux vraiment pas apporter mon soutien à une telle proposition."@fr8
"A közelgő cancúni klímakonferencián meg kell állapodni az üvegházhatású szén-dioxid gáz kibocsátására vonatkozó, világméretekben kötelező határértékekben, a Kiotói Jegyzőkönyv ugyanis 2012-ben lejár. Miközben az Európai Unió azon dolgozik, hogy a szén-dioxid-kibocsátást az évtized végére 20%-kal csökkentse, a Parlament 30%-os visszafogást irányoz elő. A mai napig nem sikerült teljesítenünk az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat, s a helyzet attól nem fog javulni, hogy magasabb százalékot tűzünk ki a csökkentésre. Különösen akkor ez a helyzet, amikor a kibocsátáskereskedelem csak arra volt jó, hogy a kibocsátás egy részét máshová telepítsük. Minket itt Európában nagyfokú környezettudatosság jellemez, ami egyes úgynevezett feltörekvő gazdaságokról nem mondható el. Gondoljunk csak Kínára vagy Indiára. A mai napig alkalmazott rendszert illetően meglehetősen szkeptikus vagyok. Kétségeim elsősorban abból táplálkoznak, hogy a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása érdekében több atomerőművet kell építeni. Ami annyit tesz, hogy csöbörből vödörbe kerülnénk. Egy ilyen javaslatot egyszerűen nem tudok támogatni."@hu11
". Nel corso della conferenza di Cancún sul clima, si dovranno concordare limiti vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra, come la CO poiché il protocollo di Kyoto scade nel 2012. Mentre l’Unione europea è impegnata a ridurre le emissioni di CO del 20 per cento entro la fine del decennio, il Parlamento mira a una riduzione del 30 per cento: non siamo ancora riusciti a raggiungere i nostri obiettivi climatici e la situazione non migliorerà aumentando la percentuale di riduzione. Questo è particolarmente vero considerando che lo scambio di emissioni ha consentito semplicemente di spostarne alcune. In Europa siamo molto sensibili alle tematiche ambientali, a differenza di alcune economie emergenti, quali ad esempio Cina o India. Sono piuttosto scettico sul sistema utilizzato finora principalmente per l’intenzione di costruire numerose centrali nucleari per ridurre le emissioni di CO . Stiamo passando dalla padella alla brace e non posso sostenere una proposta di questo tipo."@it12
"Per Kankūne vyksiančią konferenciją klimato kaitos klausimais turės būti sutarta dėl visame pasaulyje privalomų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių CO dujų kiekio apribojimų, nes 2012 m. baigs galioti ankstesnis Kioto protokolas. Nors Europos Sąjunga stengiasi iki šio dešimtmečio pabaigos 20 proc. sumažinti CO išmetalų kiekį, Parlamentas iš tikrųjų siekia sumažinti šį kiekį 30 proc. Mums iki šiol nepavyko pasiekti savo tikslų klimato srityje, ir nustačius didesnę procentinę mažinimo dalį padėtis nepagerės. Tai ypač pasakytina apie tuos atvejus, kai dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais dalį išmetamųjų teršalų leista perkelti kitur. Čia, Europoje, mūsų sąmoningumo aplinkos apsaugos klausimais lygis aukštas, o to negalima pasakyti apie kai kurias vadinamąsias besiformuojančios ekonomikos šalis. Pakanka pagalvoti apie, pvz., Kiniją ar Indiją. Gana skeptiškai vertinu iki šiol naudotą sistemą. Mano abejonės daugiausia grindžiamos tuo, kad siekiant sumažinti išmetamo CO kiekį reikės pastatyti daugiau atominių elektrinių. Tai paprasčiausiai reikštų bėgant nuo vilko pataikyti ant meškos. Tiesiog negaliu palaikyti tokio pasiūlymo."@lt14
". Gaidāmajā Klimata pārmaiņu konferencē Kankunā jāvienojas par visā pasaulē saistošiem CO siltumnīcefekta gāzu emisiju robežlielumiem, jo iepriekšējā Kioto protokola darbība beidzas 2012. gadā. Kamēr Eiropas Savienība strādā pie tā, lai līdz šīs desmitgades beigām samazinātu CO emisiju par 20 %, Parlaments faktiski cenšas panākt samazinājumu par 30 %. Līdz šim neesam guvuši panākumus mūsu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā un šī situācija neuzlabosies, nosakot augstāku samazinājuma procentu. Īpaši tas attiecas uz situāciju, kad emisiju kvotu tirdzniecības rezultātā kļuva iespējams pārcelt emisijas citur. Šeit Eiropā ir augsts informētības līmenis par vides jautājumiem, kas neattiecas uz tā sauktajām jaunās ekonomikas valstīm. Atcerēsimies, piemēram, kaut vai Ķīnu vai Indiju. Esmu diezgan skeptiski noskaņots attiecībā uz līdz šim izmantoto sistēmu. Mans skepticisms galvenokārt izriet no fakta, ka, lai samazinātu CO emisiju apjomu, tiks būvēts vēl lielāks skaits atomelektrostaciju. Tas vienkārši nozīmētu, “no vilka bēgot, uzdurties lācim”. Vienkārši nevaru atbalstīt šādu priekšlikumu."@lv13
". Im Rahmen der anstehenden Klimakonferenz in Cancún sollen, weltweit verbindliche Grenzwerte für den Ausstoß des Treibhausgases CO zu beschlossen werden, da das bisher gültige Kyoto-Protokoll im Jahre 2012 ausläuft. Während die Europäische Union sich für eine Reduktion des Ausstoßes von CO um 20 % bis zum Ende des Jahrzehnts einsetzt, verlangt das Parlament sogar eine Senkung um 30 %. Bis dato konnten die Klimaziele schon nicht erreicht werden, das wird sich durch Festsetzen eines hohen Prozentsatzes nicht verbessern. Vor allem, wenn mit dem Emissionshandel die Emissionen zum Teil verlagert wurden. Wir haben hier in Europa schon ein starkes Umweltbewusstsein, das in einigen sogenannten Schwellenländern bei weitem noch nicht vorhanden ist. Man denke etwa an China oder Indien. Ich stehe dem bisherigen System schon skeptisch gegenüber. Vor allem, da etwa zur Reduktion des CO Ausstoßes vermehrt Atomkraftwerke eingesetzt werden sollen. Das hieße, die Pest gegen die Cholera eintauschen. Einem solchen Vorhaben kann ich einfach nicht zustimmen."@mt15
"Tijdens de komende klimaatconferentie in Cancún zullen er wereldwijd bindende limieten moeten worden aangenomen voor de uitstoot van CO en broeikasgassen. Het Kyoto-protocol loopt immers af in 2012. Al streeft de Europese Unie naar een vermindering van de CO uitstoot met 20 procent voor het einde van dit decennium, het Parlement is eigenlijk voorstander van een vermindering met 30 procent. Wij zijn er tot op heden echter niet in geslaagd onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, een situatie die niet zal verbeteren als wij het streefcijfer voor vermindering omhoog schroeven. Dit is met name het geval omdat de regeling voor de emissiehandel het mogelijk maakt dat een deel van de emissie naar elders kan worden verlegd. Hier in Europa zijn wij ons in hoge mate bewust van de milieuproblematiek, maar dit is niet het geval in sommige van de zogezegde opkomende economieën. Denk alleen maar aan landen als China of India. Ik ben vrij sceptisch over het tot op heden gehanteerde systeem. Mijn scepsis komt voornamelijk voort uit het feit dat er meer kerncentrales gaan worden gebouwd om de CO uitstoot te verminderen. Dit helpt ons van de regen in de drup. Een dergelijk voorstel kan ik onmogelijk steunen."@nl3
"W trakcie nadchodzącej konferencji na temat zmian klimatu w Cancún trzeba uzgodnić ogólnie wiążące limity dla emisji gazu cieplarnianego CO ponieważ poprzedni protokół z Kioto wygasa w 2010 roku. Chociaż Unia Europejska pracuje nad ograniczeniem emisji CO o 20 % do końca tego dziesięciolecia, to Parlament w rzeczywistości dąży do ograniczenia tych emisji o 30 %. Jak dotąd nie zdołaliśmy zrealizować naszych celów klimatycznych i nie polepszymy tej sytuacji, ustalając wyższe progi dla ograniczenia emisji. Dotyczy to w szczególności przypadku, w którym emisje przemieszcza się gdzie indziej za sprawą handlu uprawnieniami do emisji. Świadomość zagadnień związanych z ochroną środowiska w Europie jest wysoka, w przeciwieństwie do niektórych tak zwanych krajów o gospodarkach wschodzących. Można tu przytoczyć przykładowo Chiny lub Indie. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do dotychczasowego systemu. Mój sceptycyzm wynika głównie z faktu, że w celu ograniczenia emisji CO planuje się budowę większej liczby elektrowni jądrowych. Może to oznaczać zwykły skok z deszczu pod rynnę. Nie mogę poprzeć takiej propozycji."@pl16
"Durante a próxima conferência sobre o clima em Cancún, deverão ser aprovados limites vinculativos globais às emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o CO porque o acordo anterior, o Protocolo de Quioto, expira em 2012. Embora a União Europeia esteja a trabalhar para reduzir as emissões de CO em 20% até ao final da década, o Parlamento pretende alcançar, na verdade, uma redução de 30%. Não conseguimos, até à data, cumprir os nossos objectivos no que respeita ao clima, e essa situação não vai melhorar com a definição de uma maior redução percentual. Esta ideia é particularmente verdadeira tendo em conta que o comércio de emissões apenas permite transferir algumas das emissões para outro local. Aqui na Europa, temos um elevado nível de consciência ambiental, o que nem sempre sucede nas chamadas economias emergentes. Basta pensar na China ou na Índia, por exemplo. Estou bastante apreensivo com o sistema utilizado até ao momento. O meu cepticismo decorre sobretudo do facto de estar prevista a utilização de centrais nucleares para reduzir as emissões de CO . Esta medida significaria apenas ir de mal a pior. Simplesmente não posso apoiar uma proposta desta natureza."@pt17
"Pe perioada viitoarei Conferințe climatice de la Cancún, trebuie convenite limite obligatorii la nivel global pentru emisiile de gaze CO cu efect de seră, deoarece Protocolul anterior de la Kyoto expiră în 2012. În timp ce Uniunea Europeană lucrează pentru a reduce emisiile de CO cu 20 % până la sfârșitul acestui deceniu, Parlamentul caută practic o reducere de 30 %. Până în prezent, nu am avut succes în atingerea obiectivelor noastre climatice, o situație care nu se va îmbunătăți prin stabilirea unui procent de reducere mai mare. Mai ales în cazul în care comercializarea emisiilor a permis pur și simplu ca unele emisii să fie mutate în altă parte. Aici, în Europa, avem un nivel ridicat de conștiință ecologică, ceea ce nu este încă valabil pentru unele dintre așa-numitele economii emergente. Trebuie doar să ne gândim la China sau India. Sunt destul de sceptic în ceea ce privește sistemul folosit până în prezent. Scepticismul meu provine în principal din faptul că mai multe centrale nucleare urmează să fie construite în scopul de a reduce emisiile de CO . Sărim practic din lac în puț. Pur și simplu nu pot susține o astfel de propunere."@ro18
"Počas nadchádzajúcej konferencie o klíme v Cancúne by sa malo dohodnúť na globálne záväzných limitoch emisií skleníkových plynov CO pretože platnosť doterajšieho Kjótskeho protokolu uplynie v roku 2012. Európska únia pracuje na znížení emisií CO o 20 % do konca tohto desaťročia, zatiaľ čo Parlament smeruje k 30 % zníženiu. Do dnešného dňa sa nám nepodarilo dosiahnuť naše klimatické ciele a táto situácia sa nezlepší stanovením vyššieho percentuálneho zníženia. Toto je presne prípad, keď obchodovanie s emisiami jednoducho umožnilo, aby sa niektoré emisie presunuli inam. Tu v Európe máme vysokú úroveň environmentálneho povedomia, čo v niektorých tzv. rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach neplatí. Stačí si len pomyslieť napríklad na Čínu alebo Indiu. Voči systému, ktorý sa používa doteraz, som dosť skeptický. Môj skepticizmus pritom vyplýva najmä zo skutočnosti, že na účely obmedzenia emisií CO sa má postaviť viac jadrových elektrární. To by jednoducho znamenalo skočiť z kaluže do blata. Takýto návrh jednoducho nemôžem podporiť."@sk19
". Na bližajoči se konferenci o podnebju v Cancunu se je treba dogovoriti o zavezujočih omejitvah za emisije toplogrednih plinov, ker prejšnji Kjotski protokol poteče leta 2012. Medtem ko se Evropska unija ukvarja z zmanjšanjem emisij CO za 20 % do konca desetletja, pa Parlament dejansko upa na 30-odstotno zmanjšanje. Do sedaj nam ni uspelo doseči svojih podnebnih ciljev in stanje se z določitvijo višjega odstotka za zmanjšanje ne bo izboljšalo. To še posebej velja, kjer je trgovanje z emisijami preprosto omogočilo, da so se nekatere emisije preselile drugam. V Evropi je okoljska ozaveščenost na visoki ravni, kar pa ne velja za tako imenovana gospodarstva v vzponu. Pomisliti je treba, na primer, samo na Kitajsko ali Indijo. V zvezi s sistemom, ki ga uporabljamo, sem precej skeptičen. Moje nezaupanje izvira predvsem iz dejstva, da naj bi za zmanjšanje emisij CO zgradili več jedrskih elektrarn. To bi preprosto pomenilo, da gremo iz dežja pod kap. Takšnega predloga preprosto ne morem podpreti."@sl20
"Under den kommande klimatkonferensen i Cancún, måste vi avtala om globalt bindande gränser för utsläpp av växthusgasen koldioxid, eftersom Kyotoprotokollet löper ut 2012. Samtidigt som EU arbetar på att minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till slutet av decenniet, är parlamentet i själva verket ute efter en minskning på 30 procent. Vi har fortfarande inte lyckats uppnå våra klimatmål, och den situationen kommer inte att förbättras av att vi ställer upp en högre procentsiffra för minskningen. Detta gäller framförallt eftersom handeln med utsläppsrätter tillåter flyttning av del av utsläppen till ett annat ställe. Här i Europa har vi en hög grad av miljömedvetenhet, något som inte är fallet i några av de s.k. tillväxtländerna. Vi behöver bara tänka på t.ex. Kina eller Indien. Jag är ganska skeptisk beträffande det system som använts fram till nu. Mina tvivel kommer huvudsakligen av att vi måste bygga fler kärnkraftverk för att minska koldioxidutsläppen. Det betyder helt enkelt att vi hoppar ur askan i elden. Jag kan faktiskt inte stödja ett sådant förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,13,4,21,9,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph