Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-24-Speech-3-322"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101124.20.3-322"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, choosing sunny Mexico for COP 16 was a good move. We should be spared a repeat of last year’s embarrassment, when global warmists shivered in the coldest Copenhagen December for decades. Likewise, using the deceitfully ambiguous term ‘climate change’ rather than ‘global warming’ may blind a few British taxpayers to the irony of holding it just as an unusually cold summer gives way to an early, icy winter. An even better trick would be to hold these events only in the spring: look, it is getting warmer every day. How much longer can the fascistic EU impose ever more punitive taxes and controls on ordinary citizens on the pretext of man-made global warming, when an ever-increasing number of real scientists are rejecting the theory as unfounded and demolished? AGW is baseless propaganda, a Josef Goebbels-scale big lie from the green industrial complex because they favour massive transfers of wealth from the little people to carbon-trading crooks, such as Al Gore and Goldman Sachs. And it is being exploited by leftist political elites to complete the deindustrialisation of the west because spineless conservatives are too browbeaten by global warming hysteria to stand up and tell the really inconvenient truth: man-made climate change is the most profitable con trick in history. This year’s Bilderberg conference, held in Spain in June, included a session on the dangers of global cooling. When will the new realism of the people who really shape global politics creep in here, among the people who merely think they do?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vybrat pro 16. konferenci smluvních stran slunné Mexiko byl dobrý tah. Měli bychom si ušetřit loňský trapas, kdy se zastánci globálního oteplování třásli v nejchladnějším kodaňském prosinci posledních deseti let. Podobně může používání klamavě dvojznačného termínu „změna klimatu“ namísto „globální oteplování“ zahladit pro některé britské daňové poplatníky sarkasmus celé situace – jen po nezvykle chladném létě následuje brzká ledová zima. Ještě lepším trikem by bylo konat takové události výhradně na jaře – tehdy se zdá, že se každým dnem otepluje. Jak dlouho ještě může fašistická EU ukládat stále represivnější daně a kontroly běžným občanům pod záminkou lidmi zaviněného světového oteplování, když stále více skutečných vědců odmítá tuto teorii jako nepodloženou a vyvrácenou? Lidmi zaviněné globální oteplování je propaganda, velká lež formátu Josepha Goebbelse šířená komplexem zeleného průmyslu za účelem masivního přesunu bohatství od obyčejných lidí k podvodníkům obchodujícím s uhlíkem, jako jsou Al Gore nebo Goldman Sachs. A levičácké politické elity to zneužívají k absolutnímu odprůmyslnění západu, jelikož bezpáteřní konzervativci jsou příliš vyděšení hysterií okolo světového oteplování, než aby se postavili a nahlas řekli nepříjemnou pravdu: lidmi zaviněné globální oteplování je tím nejvýnosnějším podvodem v historii. Součástí konference Biderberg, která se konala v červnu ve Španělsku, letos byla i diskuse o nebezpečí globálního ochlazování. Kdy se nový realismus těch, kdo skutečně utváří světovou politiku, vkrade sem, mezi lidi, kteří si pouze myslí, že ji dělají?"@cs1
"Hr. formand! Det var et godt træk at vælge det solrige Mexico til COP16. Vi vil undgå en gentagelse af sidste års pinlighed, hvor de "globale opvarmere" rystede af kulde i Københavns koldeste december i årtier. Brugen af det svigagtig tvetydige ord "klimaændring" i stedet for "global opvarmning" kan ligeledes få et par britiske skatteydere til at overse ironien ved at afholde konferencen netop, som en usædvanlig kold sommer afløses af en tidlig isvinter. Et endnu bedre trick ville være at holde disse begivenheder i foråret: Se, det bliver varmere hver dag. Hvor meget længere kan det fascistiske EU pålægge almindelige borgere endnu flere straffende afgifter og kontrolforanstaltninger under påskud af menneskeskabt global opvarmning, når et stadig stigende antal forskere afviser teorien som ubegrundet og modbevist? AGW er grundløs propaganda, en stor løgn i Josef Goebbels-skala fra den grønne industri, som ønsker massive overførsler fra de almindelige borgere til CO handlende skurke, som f.eks. Al Gore og Goldman Sachs. Det udnyttes af den venstreorienterede politiske elite til at fuldende afindustrialiseringen af vesten, fordi de skvattede konservative er for sønderskudte af hysteriet om global opvarmning til at rejse sig og fortælle den virkelige og uvelkomne sandhed: Menneskeskabt klimaændring er historiens mest svindelnummer. Dette års Bilderberg-konference, der blev afholdt i Spanien i juni, omfattede et møde om farerne ved global afkøling. Hvornår vil den nye realisme blandt de mennesker, der reelt former den globale politik, liste sig ind her blandt de mennesker, der blot tror, de gør det?"@da2
"Herr Präsident, die Wahl des sonnigen Mexiko für die COP 16 war eine gute Entscheidung. So sollte uns die Peinlichkeit des letzten Jahres erspart bleiben, als globale Erwärmer im kältesten Kopenhagener Dezember seit Jahrzehnten zu zittern hatten. Gleichermaßen verschleiert die Verwendung des betrügerisch zweideutigen Begriffs „Klimawandel“ anstelle von „Globale Erwärmung“ für einige wenige britische Steuerzahler die Ironie der Tatsache, dass sie zu einem Zeitpunkt abgehalten wird, an dem ein ungewöhnlich kalter Sommer von einem frühen, eisigen Winter abgelöst wird. Ein noch besserer Trick wäre es, diese Veranstaltungen nur noch im Frühjahr abzuhalten: Schaut her, es wird von Tag zu Tag wärmer. Wie lange noch kann die faschistische EU unter dem Vorwand der vom Menschen geschaffenen globalen Erwärmung den Normalbürgern immer weitere Strafsteuern und Kontrollmaßnahmen auferlegen, während eine ständig wachsende Anzahl von echten Wissenschaftlern die Theorie als unbegründet und wiederlegt zurückweist? AGW steht für eine Propaganda ohne Grundlage, eine große Lüge im Maßstab eines Josef Goebbels, die vom grünen Industriekomplex verbreitet wird, der den massiven Vermögenstransfer von den kleinen Leuten an mit Emissionsquoten handelnde Gauner wie Al Gore und Goldman Sachs wünscht. Und sie wird von linken politischen Eliten dazu benutzt, um die Deindustrialisierung des Westens zu vollenden, da seine rückgratlosen Konservativen durch die Globale-Erwärmungs-Hysterie zu sehr eingeschüchtert sind, um aufzustehen und die wirklich unangenehme Wahrheit zu sagen: Der vom Menschen geschaffene Klimawandel ist der profitabelste Taschenspielertrick der Geschichte. Die diesjährige Bilderberg-Konferenz, die im Juni in Spanien abgehalten wurde, enthielt eine Sitzung über die Gefahren der globalen Abkühlung. Wann wird der neue Realismus der Menschen, die tatsächlich die globale Politik gestalten, hier bei denjenigen Einzug halten, die lediglich glauben, dass sie es tun?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η επιλογή του ηλιόλουστου Μεξικού ως τόπου διεξαγωγής της COP 16 ήταν μια καλή κίνηση. Πρέπει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε την περσινή γελοιοποίηση, όταν οι οπαδοί της θεωρίας της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη τουρτούριζαν στον ψυχρότερο Δεκέμβρη που γνώρισε η Κοπεγχάγη εδώ και δεκαετίες. Ομοίως, η παραπλανητική χρήση του διφορούμενου όρου «κλιματική αλλαγή» αντί για «αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη» μπορεί να παρασύρει ορισμένους βρετανούς φορολογούμενους στην ειρωνεία του να πιστεύουν τυφλά πως είναι απλά σαν ένα ασυνήθιστα ψυχρό καλοκαίρι να δίνει τη θέση του σε έναν πρώιμο, παγωμένο χειμώνα. Άλλο ένα ακόμα καλύτερο τέχνασμα θα ήταν η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων μόνο την άνοιξη: κοιτάξτε, η θερμοκρασία αυξάνεται καθημερινά. Για πόσον καιρό ακόμη θα μπορεί η φασιστική ΕΕ να επιβάλει ακόμη περισσότερους φόρους-τιμωρίες και ελέγχους στους απλούς πολίτες με το πρόσχημα της ανθρωπογενούς αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, όταν αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πραγματικών επιστημόνων που απορρίπτουν τη θεωρία αυτήν διότι είναι αβάσιμη και έχει καταρριφθεί; Η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι μια αβάσιμη προπαγάνδα, ένα μεγάλο ψέμα κλίμακας Josef Goebbels, που προέρχεται από το σύμπλεγμα της πράσινης βιομηχανίας γιατί ευνοεί τη μαζική μεταφορά πλούτου από τους απλούς ανθρώπους σε απατεώνες της εμπορίας εκπομπών, όπως ο Al Gore και η Goldman Sachs. Επίσης, το εκμεταλλεύονται αριστεριστικές πολιτικές ελίτ για να ολοκληρώσουν την αποβιομηχάνιση της Δύσης επειδή άνευροι συντηρητικοί πτοούνται υπερβολικά από την υστερία της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη για να ορθώσουν το ανάστημά τους και να πουν την πραγματικά άβολη αλήθεια: η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος είναι η πιο προσοδοφόρα απάτη στην ιστορία. Η φετινή διάσκεψη της λέσχης Bilderberg, που διεξήχθη στην Ισπανία τον Ιούνιο, περιλάμβανε μια συνεδρίαση σχετικά με τους κινδύνους της μείωσης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πότε ο νέος ρεαλισμός των ανθρώπων που πραγματικά διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική θα εισδύσει εδώ, μεταξύ των ανθρώπων που απλώς πιστεύουν ότι τη διαμορφώνουν;"@el10
"Señor Presidente, elegir el soleado México para la COP 16 ha sido un buen paso. Deberíamos ahorrarnos el bochorno del año pasado, cuando los defensores del calentamiento global temblaban de frío en Copenhague en el mes de diciembre más frío de las últimas décadas. Asimismo, utilizar el término engañosamente ambiguo de «cambio climático» en lugar de «calentamiento global» podría cegar a unos pocos contribuyentes británicos con la ironía de mantenerlo de la misma manera que un verano inusualmente frío da paso a un invierno temprano y glacial. Un truco incluso mejor sería celebrar estos eventos sólo en primavera: mira cada día hace más calor. ¿Hasta cuándo puede la fascista UE imponer impuestos y controles más punitivos a los ciudadanos ordinarios con el pretexto de las causas antropógenas del cambio climático, cuando un número creciente de verdaderos científicos rechazan la teoría como injustificada y malograda? CGA es propaganda sin fundamento, una mentira a gran escala tipo Josef Goebbels procedente del complejo industrial ecológico porque se benefician de transferencias masivas de riqueza de la gente llana a los ladrones que comercian con el carbono, como Al Gore y Goldman Sachs. Y está siendo explotada por las élites políticas de la izquierda para completar la desindustrialización de occidente porque los débiles conservadores están demasiado atemorizados por la histeria del calentamiento global como para levantarse y decir la verdad realmente inconveniente: la hipótesis de las causas antropógenas del cambio climático es la estafa más rentable de la historia. La Conferencia de Bilderberg de este año, celebrada en España en el mes de junio, incluyó una sesión de los peligros por el enfriamiento global. ¿Cuándo llegará el nuevo realismo de las personas que realmente determinan la política global, entre las personas que simplemente piensan que así lo hacen?"@es21
"Austatud juhataja! Päikesepaistelise Mehhiko valimine COP 16 jaoks oli hea otsus. Peaksime pääsema eelmise aasta piinlikust olukorrast, kus globaalse soojenemise teooria pooldajad värisesid aastakümneid detsembris külmas Kopenhaagenis. Samuti võib petlikult ebamäärase termini „kliimamuutus” kasutamine termini „globaalne soojenemine” asemel varjata paari Briti maksumaksja eest irooniat, et see toimub ajal, mil ebatavaliselt külm suvi asendub varakult jäise talvega. Veel parem trikk oleks pidada neid üritusi ainult kevadeti: vaadake, iga päev läheb aina soojemaks! Kui kaua saab fašistlik EL kehtestada üha enam karistavaid makse ja kontrolle tavakodanikele, tuues ettekäändeks inimtekkelise globaalse soojenemise, kui üha rohkem tõelisi teadlasi lükkab seda teooriat alusetu ja ümberlükatuna tagasi? Võitlus globaalse soojenemisega on alusetu propaganda, Josef Goebbelsi mastaabis keskkonnasõbraliku tööstuskompleksi tohutu vale, sest nad soodustavad massiivset jõukuse ülekandmist lihtrahvalt süsinikuga kauplevatele sulidele, nagu Al Gore ja Goldman Sachs. Vasakpoolne poliitiline eliit kasutab seda ära selleks, et lõpetada läänemaailma deindustrialiseerimine, sest selgrootud konservatiivid on globaalset soojenemist ümbritseva hüsteeria tõttu liiga hirmunud, et püsti tõusta ja nentida ebameeldivat tõde, et inimtekkeline globaalne soojenemine on maailma ajaloo kõige tulusam pettus. Selle aasta juunis Hispaanias toimunud Bilderbergi konverentsil toimus ka istung globaalse soojenemise ohtude kohta. Millal jõuab ülemaailmset poliitikat tegelikult kujundavate inimeste uus realism ka siia, nende inimesteni, kes vaid ette kujutavad, et nad seda teevad?"@et5
"Arvoisa puhemies, aurinkoisen Meksikon valitseminen COP 16:ta varten oli oikea veto. Meidän on säästyttävä viimevuotiselta nolostukselta, kun maapallon lämpenemisestä puhujat hytisivät vuosikymmeniin kylmimmässä joulukuisessa Kööpenhaminassa. Myös petollisen epämääräisen ilmastonmuutos-termin käyttäminen maapallon lämpenemisen sijaan voi peittää joiltakin brittiläisiltä veronmaksajilta sen ironian, joka liittyy siihen, että poikkeuksellisen kylmää kesää seuraa varhainen ja jäinen talvi. Vielä parempi temppu olisi järjestää näitä tapahtumia vain keväisin: huomaatteko, lämpenee päivä päivältä. Kuinka kauan fasistinen EU voi vielä määrätä tavallisille ihmisille rangaistusveroja ja valvontaa ihmisen aiheuttaman maapallon lämpenemisen verukkeella, kun yhä suurempi määrä todellisia tiedemiehiä hylkää teorian perusteettomana ja kumottuna? Maapallon lämpeneminen on perusteetonta propagandaa, Josef Goebbelsin tasoinen vihreän teollisuuden suuri valhe, koska se suosii valtavia vaurauden siirtoja tavallisilta ihmisiltä hiilikauppaa tekeville roistoille, kuten Al Gorelle ja Goldman Sachsille. Vasemmistolainen poliittinen eliitti hyödyntää sitä saattaakseen päätökseen lännen teollisen tuotannon vähentämisen, koska selkärangattomat konservatiivit on säikäytetty maapallon lämpenemistä koskevalla hysterialla, eivätkä he uskalla lausua ääneen epämukavaa totuutta: ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on historian tuottoisin huijaus. Espanjassa kesäkuussa pidetyssä tämänvuotisessa Bilderbergin konferenssissa tarkasteltiin maapallon jäähtymiseen liittyviä vaaroja. Koska maailman politiikkaa todella muovaavien ihmisten uusi realismi pujahtaa niiden ihmisten joukkoon, jotka luulevat sitä muovaavansa?"@fi7
"Monsieur le Président, choisir le soleil du Mexique pour la COP 16 était une bonne initiative. Cela devrait nous éviter de revivre l’embarras de l’année dernière, quand les défenseurs du climat frissonnaient en ce mois de décembre le plus froid depuis des décennies à Copenhague. De même, utiliser le terme trompeusement ambigu de «changement climatique» plutôt que celui de «réchauffement climatique» pourrait empêcher quelques contribuables britanniques de se rendre compte de l’ironie de tenir cette conférence au moment où un été inhabituellement froid fait place à un hiver précoce et glacial. Une ruse encore meilleure consisterait à n’organiser ces événements qu’au printemps: regardez, il fait chaque jour plus chaud. Combien de temps encore l’UE fasciste pourra-elle imposer toujours plus de taxes et de contrôles punitifs aux citoyens ordinaires sous prétexte du réchauffement climatique d’origine humaine, alors qu’un nombre sans cesse croissant de véritables scientifiques rejettent cette théorie, la jugeant infondée et détruite? Le réchauffement climatique anthropogène est une propagande sans fondements, un gros mensonge à la Josef Goebbels du complexe industriel vert parce qu’ils sont favorables aux transferts massifs de richesses des petites gens aux escrocs du commerce du carbone, tels qu’Al Gore et Goldman Sachs. Et il est exploité par les élites politiques d’extrême gauche pour achever la désindustrialisation de l’occident, parce que les conservateurs sans caractère sont trop intimidés par l’hystérie provoquée par le réchauffement climatique pour se lever et dire la vérité qui dérange vraiment: le changement climatique d’origine humaine est l’arnaque la plus rentable de l’histoire. La conférence de Bilderberg de cette année, qui s’est tenue en Espagne en juin, comprenait une séance sur les dangers du refroidissement climatique. Quand le nouveau réalisme des gens qui orientent réellement la politique mondiale va-t-il s’insinuer ici, parmi ceux qui croient qu’elles orientent la politique mondiale?"@fr8
"Elnök úr, a napfényes Mexikó kiváló választás volt a COP 16 helyszínéül. Ezzel elkerülhetjük a tavalyi kínos szituációt, ahol a globális felmelegedés élharcosai az elmúlt évtizedek legkeményebb koppenhágai decemberét megtapasztalva dideregtek. Hasonlóan, talán a „globális felmelegedés" helyett a megtévesztően kétértelmű „éghajlatváltozás” kifejezés használata is segíthet elvonni néhány brit adófizető figyelmét arról, hogy éppen egy szokatlanul hűvös nyarat követő korai, jeges tél idején tartjuk a csúcstalálkozót. Ennél már csak az lett volna trükkösebb, ha ezeket a rendezvényeket mindig tavasszal tartanánk: figyeljék csak, napról napra melegszik az idő! Meddig képes még a fasisztikus EU az emberi tevékenység által kiváltott globális felmelegedés ürügyén újabb és újabb büntetőadókat és szigorúbb ellenőrzéseket kivetni a hétköznapi emberekre, amikor valódi tudósok egyre növekvő számban utasítják el az elméletet, megalapozatlannak és megdöntöttnek nyilvánítva azt? Az antropogén globális felmelegedés alaptalan propaganda, a zöld iparágak komplexumának goebbelsi léptékű hazugsága, amelyek roppant vagyonok transzferét teszik lehetővé a kisemberektől az olyan szén-dioxid-kereskedő gazemberek felé, mint Al Gore vagy a Goldman Sachs. Eközben pedig a baloldali politika elitje zsákmányolja ki, végképp leépítve ezzel az ipart nyugaton, csupán mert ez a globális felmelegedési hisztéria túlságosan szétverte a gerinctelen konzervatívokat ahhoz, hogy előlépjenek és kimondják a kellemetlen igazságot: az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás a történelem legnyereségesebb átverése. Az idén júniusban Spanyolországban megtartott Bilderberg-konferencia egyik ülésén a globális lehűlés veszélyeiről volt szó. Mikor szivárog be végre az új realizmus a világpolitikát valójában alakító emberektől ide, azok közé, akik csak hiszik, hogy hatással vannak rá?"@hu11
"Signor Presidente, scegliere il soleggiato Messico per la COP 16 è stata una buona idea. Dovrebbe esserci risparmiato il ripetersi dell’imbarazzo dello scorso anno, quando gli attivisti del riscaldamento globale hanno tremato nel dicembre copenaghese più freddo che si ricordi negli ultimi decenni. Analogamente, l’uso dell’espressione ingannevolmente ambigua “cambiamento climatico” in luogo di “riscaldamento globale” può nascondere ad alcuni contribuenti britannici l’ironia di organizzarlo proprio quando un’estate insolitamente fredda lascia il posto a un prematuro inverno gelato. Meglio sarebbe addirittura organizzare tali eventi soltanto in primavera: guardate, diventa ogni giorno più caldo. Per quanto ancora l’Unione fascista può imporre tasse e controlli sempre più punitivi ai normali cittadini col pretesto di un riscaldamento globale provocato dall’uomo, visto che un numero crescente di veri esperti respinge questa teoria considerandola infondata e demolita? L’AGW è propaganda ingiustificata, una grande menzogna della portata di Josef Goebbels del complesso industriale verde che favorisce i trasferimenti massicci di ricchezza dai piccoli ai truffatori del commercio di carbonio come Al Gore e Goldman Sachs, sfruttata dalle politiche di sinistra per completare la deindustrializzazione dell’Occidente perché i conservatori senza spina dorsale sono troppo soggiogati dall’isteria del riscaldamento globale per alzarsi e affermare una realtà veramente scomoda: il cambiamento climatico provocato dall’uomo è il raggiro più redditizio della storia. La conferenza Bilderberg di quest’anno, organizzata in giugno in Spagna, comprende una sessione sui rischi del raffreddamento globale. Quando il nuovo realismo di coloro che realmente forgiano la politica globale si insinuerà in questo Parlamento, tra quanti meramente credono di farlo?"@it12
"Pone pirmininke, pasirinkti Meksiką COP 16 buvo teisingas žingsnis. Turėtume išvengti pernykščio sutrikimo, kai visuotinio atšilimo aktyvistai drebėjo per šalčiausią per daugelį dešimtmečių Kopenhagoje gruodžio mėnesį. Be to, vartojant apgaulingai dviprasmišką sąvoką „klimato kaita“, tikriau sakant „visuotinis atšilimas“, kai kurie Jungtinės Karalystės mokesčių mokėtojai gali palaikyti tai ironija, kai po neįprastai šaltos vasaros atėjo ankstyva, ledinė žiema. Dar gudriau būtų surengti tokius renginius tik pavasarį: pažiūrėkite, kasdien tampa vis šilčiau. Kiek ilgai, pasiteisindama žmonių sukeltu visuotiniu atšilimu, fašistinė ES gali įvedinėti dar labiau nepakeliamus mokesčius ir kontroliuoti eilinius piliečius, kai vis daugiau tikrų mokslininkų atmeta šią teoriją kaip nepagrįstą ir sukritikuotą? Antropogeniškas visuotinis atšilimas yra nepagrįsta propaganda, Paului Jozefui Gebelsui būdingo didžiulio masto ekologiško pramonės komplekso melas, nes jie perduoda didžiulius turtus iš menkų žmonių tokiems prekybos anglies dioksidu apgavikams kaip Al Gore ir Goldman Sachs. O tuo naudojasi kairysis politikos elitas, kad nebūtų trukdoma Vakarų pramonės plėtrai, nes silpnavaliai konservatoriai per daug įbauginti visuotinio atšilimo aktyvistų isterijos, kad atsistotų ir pasakytų tikrai nepatogią tiesą: žmonijos sukelta klimato kaita yra pati naudingiausia apgavystė istorijoje. Šių metų Bilderbergo konferencijoje, kuri vyko birželio mėn. Ispanijoje, surengta sesija apie visuotinio atšalimo pavojus. Kada įsigalės naujasis žmonių, kurie iš tiesų formuoja pasaulio politiką, realizmas tiems, kurie tik mano, kad tai daro?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Saulainās Meksikas izraudzīšanās par COP 16 norises vietu bija gudrs gājiens. Būtu jānovērš pagājušā gada mulsinošās situācijas atkārtošanās, kad cīnītāji pret globālo sasilšanu drebinājās desmitiem gadu aukstākajā Kopenhāgenas decembrī. Tāpat mānīgi nenoteiktā termina „klimata pārmaiņas” lietošana „globālās sasilšanas” vietā varētu novērst dažu Apvienotās Karalistes nodokļu maksātāju uzmanību no ironiskā paradoksa, ka šī sanāksme tiek rīkota tieši tad, kad neparasti aukstajai vasarai ir sekojusi agra, ledaini auksta ziema. Vēl labāka viltība būtu rīkot šos pasākumus tikai pavasarī: paskatieties, ar katru dienu kļūst siltāk! Cik ilgi vēl fašistiskā Eiropas Savienība vienkāršajiem iedzīvotājiem piemēros arvien represīvākus nodokļus un kontroli, par ieganstu minot cilvēku izraisītu globālo sasilšanu, ja aizvien vairāk īstu zinātnieku noraida šo teoriju kā nepamatotu un faktiem neatbilstīgu? Antropogēniska globālā sasilšana ( ) ir nepamatota propaganda mēroga lieli meli, ko izplata „zaļās” rūpniecības kompleksi, jo viņi atbalsta „mazo cilvēku” bagātības masveida nodošanu oglekļa tirdzniecības blēžiem, piemēram un investīciju bankai „Goldman Sachs”. Un kreiso spēku politiskās elites to izmanto, lai pabeigtu rietumu valstu deindustrializāciju, jo bezmugurkaulainos konservatīvos globālās sasilšanas histērija ir iebiedējusi tik ļoti, ka viņi nespēj izslieties un pateikt patiešām neērto patiesību: „cilvēku izraisītās klimata pārmaiņas” ir visienesīgākā naudas izmānīšanas viltība cilvēces vēsturē. Šāgada konferencē, kas jūnijā notika Spānijā, bija iekļauta arī sesija par globālās atdzišanas draudiem. Kad to cilvēku jaunais reālisms, kuri patiešām veido globālo politiku, beidzot nonāks arī līdz šejienei, starp tiem cilvēkiem, kuri tikai domā, ka viņi veido politiku?"@lv13
"Mr President, choosing sunny Mexico for COP 16 was a good move. We should be spared a repeat of last year’s embarrassment, when global warmists shivered in the coldest Copenhagen December for decades. Likewise, using the deceitfully ambiguous term ‘climate change’ rather than ‘global warming’ may blind a few British taxpayers to the irony of holding it just as an unusually cold summer gives way to an early, icy winter. An even better trick would be to hold these events only in the spring: look, it is getting warmer every day! How much longer can the fascistic EU impose ever more punitive taxes and controls on ordinary citizens on the pretext of man-made global warming, when an ever-increasing number of real scientists are rejecting the theory as unfounded and demolished? AGW is baseless propaganda, a Josef Goebbels-scale big lie from the green industrial complex because they favour massive transfers of wealth from the little people to carbon-trading crooks, such as Al Gore and Goldman Sachs. And it is being exploited by leftist political elites to complete the deindustrialisation of the west because spineless conservatives are too browbeaten by global warming hysteria to stand up and tell the really inconvenient truth: man-made climate change is the most profitable con trick in history. This year’s Bilderberg conference, held in Spain in June, included a session on the dangers of global cooling. When will the new realism of the people who really shape global politics creep in here, among the people who merely think they do?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de keuze voor het zonnige Mexico voor de COP 16 was een goede zet. Ons moet een herhaling bespaard blijven van de gênante vertoning van vorig jaar, toen aanhangers van de opwarmingstheorie zaten te bibberen in de koudste december die Kopenhagen in decennia had gekend. En door het gebruik van de misleidend dubbelzinnige term "klimaatverandering" in plaats van "opwarming van de aarde" hebben een paar Britse belastingbetalers misschien niet door dat zo’n conferentie wordt gehouden op het moment dat een ongewoon koude zomer plaatsmaakt voor een vroege, ijzige winter. Het zou een nog betere truc zijn om dit soort conferenties alleen in het voorjaar te houden: kijk, het wordt elke dag warmer! Hoeveel langer kan de fascistische EU steeds hogere belastingen en strengere maatregelen opleggen aan gewone burgers, zogenaamd omdat de aarde door toedoen van de mens opwarmt, terwijl een groeiend aantal echte geleerden de theorie verwerpt als zijnde ongegrond en ontzenuwd? Dat de aarde door menselijk toedoen zou opwarmen is ongefundeerde propaganda, een grove leugen op Josef Goebbels-niveau, afkomstig van het groen-industrieel complex, want als het aan hen ligt gaat er een enorme rijkdom over van het gewone volk naar in emissierechten handelende boeven, zoals Al Gore en Goldman Sachs. En die leugen wordt door linkse politieke elites gebruikt om de de-industrialisatie van het Westen te voltooien, omdat slappe conservatieven te veel zijn geïntimideerd door de opwarmingshysterie om zich te verheffen en de waarheid te vertellen die men écht liever niet wil horen: klimaatverandering door toedoen van de mens is de meest lucratieve oplichterstruc die er ooit is geweest. Tijdens de Bilderbergconferentie van dit jaar, die in juni in Spanje heeft plaatsgevonden, werd gesproken over de gevaren van afkoeling van de aarde. Wanneer zal het nieuwe realisme van de mensen die de wereldpolitiek echt vormgeven hier doordringen, bij de mensen die alleen maar denken dat ze dat doen?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Wybór słonecznego Meksyku na miejsce COP 16 był dobrym posunięciem. Powinno to nam oszczędzić zeszłorocznego zakłopotania, kiedy zwolennicy globalnego ocieplenia drżeli w Kopenhadze, gdzie było najzimniej od wielu dziesięcioleci. Podobnie stosowanie zwodniczo dwuznacznego określenia „zmiana klimatu” zamiast „globalnego ocieplenia” może zmylić nielicznych podatników brytyjskich wobec ironii organizowania go wtedy, kiedy nietypowo zimne lato przechodzi we wczesną, mroźną zimę. Jeszcze lepszym trikiem byłoby organizowanie tych spotkań wyłącznie wiosną; spójrzcie, każdego dnia jest coraz cieplej! Jak długo jeszcze faszystowska UE może nakładać coraz bardziej retorsyjne podatki i środki kontroli na zwykłych obywateli pod pozorem antropogenicznego globalnego ocieplenia, podczas gdy coraz większa liczba prawdziwych naukowców odrzuca tę teorię jako nieuzasadnioną i skompromitowaną? Antropogeniczne globalne ocieplenie to nieuzasadniona propaganda, to ogromne kłamstwo na skalę Josefa Goebbelsa, wspierane przez kompleks przemysłu ekologicznego, który jest zwolennikiem ogromnych transferów bogactwa od małych ludzi do kanciarzy handlu emisjami, takich jak Al Gore czy Goldman Sachs. I to wykorzystują lewicowe elity polityczne, aby dopełnić procesu deindustrializacji Zachodu, ponieważ pozbawieni kręgosłupa konserwatyści są zbyt zastraszeni przez histerię globalnego ocieplenia, by powstać i powiedzieć wyjątkowo niewygodną prawdę: antropogeniczna zmiana klimatu to najbardziej zyskowne oszustwo w historii. W ramach tegorocznej konferencji Bilderberga, która odbyła się w czerwcu w Hiszpanii, jedna z sesji dotyczyła niebezpieczeństw globalnego oziębienia. Kiedy nowy realizm ludzi, którzy naprawdę kształtują politykę globalną, dotrze tutaj, do ludzi, którym tylko się tak wydaje?"@pl16
"Senhor Presidente, foi uma boa opção a escolha do soalheiro México para a cimeira COP 16. Devemos ser poupados à repetição do embaraço do ano passado, quando os activistas contra o aquecimento global tremeram no Dezembro mais frio de Copenhaga desde há décadas. Além disso, utilizar a expressão falaciosa e ambígua “alterações climáticas” em vez de “aquecimento global” pode tornar imperceptível para alguns contribuintes britânicos a ironia de se tratar apenas de um Verão invulgarmente frio a dar lugar a um Inverno precoce e gelado. Um truque ainda maior seria considerar estes acontecimentos apenas na Primavera: vejam, cada dia está mais calor. Durante quanto tempo mais pode uma UE fascista impor impostos cada vez mais punitivos e controlar os cidadãos comuns sob o pretexto do aquecimento global provocado pelo homem, quando cada vez mais autênticos cientistas rejeitam a teoria como sem fundamento e já desmontada? O aquecimento global antropogénico não passa de propaganda, uma grande impostura à escala de Josef Goebbels, das empresas do sector industrial verde, porque favorecem transferências em grande escala de riqueza do cidadão comum para os escroques do comércio de carbono, tais como Al Gore e a Goldman Sachs. E isso tem sido utilizado pelas elites políticas esquerdistas para completar a desindustrialisação do Ocidente, porque a cobardia dos conservadores os deixa demasiado intimidados pela histeria do aquecimento global para se levantarem e dizerem a verdade realmente inconveniente: as alterações climáticas antropogénicas são a impostura mais lucrativa da história. A conferência de Bilderberg deste ano, realizada em Espanha, em Junho, incluiu uma sessão sobre os perigos do arrefecimento global. Quando irá o novo realismo das pessoas que realmente definem as políticas globais chegar até aqui e bafejar aqueles que apenas pensam que o sabem fazer?"@pt17
"Domnule președinte, alegerea însoritului Mexic pentru COP 16 a fost o mișcare bună. Vom fi cruțați de o rușine precum cea de anul trecut, când combatanții încălzirii globale au tremurat în cea mai friguroasă iarnă din Copenhaga din ultimele decenii. De asemenea, folosirea termenului înșelător de ambiguu „schimbare climatică” mai degrabă decât „încălzire globală” ar putea păcăli câțiva contribuabili britanici să ignore ironia de a ține această conferință în timpul trecerii de la o vară neobișnuit de rece la o iarnă timpurie, înghețată. O farsă și mai bună ar fi ținerea acestor evenimente doar primăvara: uite, se încălzește tot mai tare cu fiecare zi. Cât de mult mai poate UE fascistă să impună tot mai multe taxe și controale punitive asupra cetățenilor obișnuiți sub pretextul încălzirii globale provocată de om, atunci când un număr tot mai mare de oameni de știință resping această teorie ca fiind nefondată și contestată? Încălzirea globală este propagandă fără temei, o minciună mare de talia lui Josef Goebbels din partea complexului industrial ecologic deoarece acesta favorizează transferuri masive de bogăție de la oamenii obișnuiți la escrocii care comercializează carbon precum Al Gore și Goldman Sachs. Aceasta este exploatată de elitele politice de stânga pentru a completa dezindustrializarea vestului deoarece conservatorii fără coloană vertebrală sunt prea înspăimântați de isteria încălzirii globale pentru a se opune și a spune realul adevăr neplăcut: schimbarea climatică provocată de om este cea mai profitabilă escrocherie din istorie. Conferința Bilderberg ținută în Spania în iunie a inclus o ședință cu privire la pericolele răcirii globale. Când se va infiltra noul realism al oamenilor care formează într-adevăr politica globală aici, în rândul celor care doar cred că fac asta?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vybrať slnečné Mexiko za miesto konania 16. konferencie zmluvných strán (COP 16) bol dobrý ťah. Mali by sme si ušetriť zopakovanie minuloročných rozpakov, keď sa ľudia zastávajúci teóriu globálneho otepľovania triasli počas najchladnejšieho decembra, aký Kodaň zažila za niekoľko desiatok rokov. Rovnako aj uprednostňovanie zradne nejednoznačného termínu „zmena klímy“ pred výrazom „globálne otepľovanie“ môže zopár britských daňových poplatníkov zaslepiť pred iróniou, že je to tak, ako keď nezvyčajne studené leto ustupuje skorej a mrazivej zime. Ešte lepším trikom by bolo, keby sa tieto podujatia konali len na jar: pozrite sa, každým dňom je teplejšie. Ako dlho ešte môže fašistická EÚ zaťažovať bežných občanov čoraz represívnejšími daňami a kontrolami pod zámienkou globálneho otepľovania spôsobeného človekom, keď čoraz viac skutočných vedcov odmieta túto teóriu ako nepodloženú a vyvrátenú? Globálne otepľovanie spôsobené človekom (AGW) je nepodložená propaganda, veľká lož na úrovni Josefa Goebbelsa zo strany ekologického priemyselného komplexu, pretože uprednostňuje masívne presuny bohatstva od obyčajných ľudí k podvodníkom, ktorí obchodujú s emisiami CO ako sú Al Gore a Goldman Sachs. Túto teóriu pritom využívajú ľavicové politické elity, aby dokonali deindustrializáciu západu, pretože bezcharakterní konzervatívci sú príliš zastrašení hystériou okolo globálneho otepľovania na to, aby sa postavili a povedali skutočne nepohodlnú pravdu: zmena klímy spôsobená človekom je ten najvýnosnejší podvod v dejinách. Súčasťou tohtoročnej konferencie skupiny Bilderberg, ktorá sa konala v júni v Španielsku, bolo zasadnutie, na ktorom sa diskutovalo o nebezpečenstvách globálneho ochladzovania. Kedy sa nový realizmus ľudí, ktorí skutočne formujú globálnu politiku, vkradne aj sem, medzi ľudí, ktorí si len myslia, že to robia?"@sk19,19
"Gospod predsednik, izbira sončne Mehike za 16. konferenco pogodbenic je bila dobra poteza. Prihranjena nam bo zadrega, v kakršni smo bili lansko leto, ko so udeleženci, prepričani, da smo ljudje sami odgovorni za podnebne spremembe, drgetali v Københavnu v najhladnejšem decembru zadnjih desetletij. Podobno lahko uporaba varljivega dvoumnega izraza „podnebne spremembe“ namesto izraza „globalno segrevanje“ naredi nekatere britanske davkoplačevalce slepe za ironijo, ki se kaže v tem, da je bil dogodek organiziran ravno, ko je nenavadno hladnemu poletju sledila zgodnja, ledena zima. Še boljši trik bi bil, če bi te dogodke organizirali spomladi: poglejte, vsak dan je topleje. Kako dolgo bo še fašistična EU lahko uveljavljala vse bolj kaznovalne davke in nadzor nad običajnimi državljani pod pretvezo globalnega segrevanja, ki ga je povzročil človek, ko pa vse večje število pravih znanstvenikov zavrača to teorijo kot neutemeljeno in porušeno? Antropogeno globalno segrevanje je neutemeljena propaganda, velika laž zelenega industrijskega kompleksa, vredna Josefa Goebbelsa, ker podpirajo masovni prenos bogastva od malih ljudi na prevarante, ki trgujejo z ogljikom, kot sta Al Gore in Goldman Sachs. To pa izkoriščajo levičarske politične elite za zaključek deindustrializacije zahoda, saj so konzervativci brez hrbtenice preveč prestrašeni zaradi histerije glede globalnega segrevanja, da bi vstali in povedali zares neprijetno resnico: podnebne spremembe zaradi človekovega vpliva so najbolj donosna prevarantska ukana v zgodovini. Na letošnji konferenci Bilderberga, ki je bila v Španiji junija, je potekala seja o nevarnostih globalnega ohlajanja. Kdaj bo novi realizem ljudi, ki resnično oblikujejo globalno politiko, pronical sem, med ljudi, ki samo mislijo, da to počnejo?"@sl20
"Herr talman! Att välja soliga Mexiko för COP 16 var ett bra drag. Vi bör besparas en upprepning av förra årets pinsamhet när globaluppvärmarna huttrade i den kallaste december Köpenhamn hade upplevt på årtionden. Att använda den tvetydigt vilseledande termen ”klimatförändringar” i stället för ”global uppvärmning” kanske dessutom gör några brittiska skattebetalare blinda för ironin att hålla konferensen, precis som en ovanligt kall sommar resulterar i en tidig och kall vinter. Ett ännu bättre trick skulle vara att ha dessa evenemang endast på våren: titta, det blir varmare för varje dag. Hur mycket längre kan det fascistiska EU fortsätta med ännu mer straffbetonade skatter och kontroller för vanliga medborgare under förevändning av en global uppvärmning som människan åstadkommit, när en allt större del riktiga forskare avvisar teorin som ogrundad och skrotad? Den globala uppvärmningen är grundlös propaganda, en stor lögn på Josef Goebbelsnivå från de gröna industrikomplexen, eftersom de är positiva till massiva överföringar av välstånd från de små människorna till koldioxidhandlande bovar som Al Gore och Goldman Sachs. Och det utnyttjas av en politisk elit på vänsterkanten för att fullgöra avindustrialiseringen av väst eftersom ryggradslösa konservativa är alltför hunsade av hysterin med den globala uppvärmningen för att ställa sig upp och säga den obekväma sanningen: klimatförändringar orsakade av människan är historiens mest lönsamma förbrytartrick. Årets Bilderbergkonferens som hölls i Spanien i juni innehöll ett avsnitt om farorna med den globala uppvärmningen. När kommer den nya realismen hos människor som verkligen utformar den globala politiken att ta sig in här, bland människor som helt och hållet tror att det är de som gör det?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19,2
"AGW"13
"Josef Goebbels"13
"Nick Griffin (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph