Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-24-Speech-3-317"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101124.20.3-317"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is not much enthusiasm for tackling global warming at the moment, rather widespread public scepticism. At the beginning of the year we saw snow on the ground yet, if you look at the figures, you will see that the first six months of this year were the warmest on record across the globe. That is a simple fact. I want an international agreement in place as soon as possible but I have concerns about the nature of such an agreement. The distinction between developed and developing countries strikes me as odd. I wonder how long it is going to be before some of the developing countries overtake the poorest European countries. I look at the climate change conferences, the enthusiasm with which Saudi Arabia supports the idea of carbon capture and storage being put in the CDM. Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things. Why should we contribute towards it? I am worried about the European Union being left behind by the pace of change and I think climate change initiatives and our ability to tackle global warming offer great opportunities. China is planning on reducing its carbon intensity by 45% over the next decade. That means investment in new power stations replacing the old ones; it means improving its energy efficiency. There is a real difficulty here in that, if we cannot compete with the Chinese now, how are we going to compete with a more energy-efficient China in years to come? I want to see our cap tightened. I want us to move up from 20% to 30%. I want us to see carbon prices rise so we drive forward the low carbon investments in the future. I wish I had more conviction that within the Commission there was agreement that this really should be considered and done. I just do not feel that this is happening at the moment. I know this Commissioner’s enthusiasm for the subject. I am not sure she has the full backing of the college. But maybe we need a fallback position? We do need a fallback position, and fundamentally that must be to drive forward our energy efficiency. Just a few minutes ago we heard Commissioner Oettinger’s plans to bring forward some legislation in the New Year. That legislation has got to be ambitious. We have got to save our resources. We have got to become more competitive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, ohledně řešení globálního oteplování v současnosti nevládne přílišné nadšení, spíše všeobecná skepse. Na počátku tohoto roku ležela všude spousta sněhu, ovšem pokud se podíváte na čísla, zjistíte, že prvních šest měsíců tohoto roku bylo nejteplejšími zaznamenanými na planetě. To je zkrátka fakt. Chci, aby co nejdříve vznikla mezinárodní dohoda, jsem však znepokojen povahou takové dohody. Přijde mi podivné rozlišování mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Jsem zvědav, jak dlouho to bude trvat, než některá z rozvojových zemí předstihne nejchudší evropské země. Sleduji konference o změně klimatu a nadšení, s nímž Saúdská Arábie podporuje myšlenku zachycování a skladování uhlíku v rámci mechanismů čistého rozvoje. Saúdská Arábie zajisté může část svých peněz do něčeho takového investovat. Proč bychom  na to měli přispívat? Obávám se, aby Evropská unie nezaostala za tempem změn, a myslím si, že inicitativy v boji proti změně klimatu a naše schopnost řešit globální oteplování nabízí veliké příležitosti. Čína má v plánu snížit svou uhlíkovou náročnost v průběhu příštích deseti let o 45 %. To znamená investice do nových elektráren, které nahradí ty staré, to znamená zlepšení její energetické účinnosti. Skutečný problém zde spočívá v tom, že jestliže nejsme schopni soupeřit s Číňany nyní, jak potom chceme v příštích letech soutěžit s Čínou, která bude energeticky účinnější? Chci, abychom utáhli kohoutky. Chci, abychom se z 20 posunuli na 30 %. Chci, abychom zvýšili ceny uhlíku a tím v budoucnosti podnítili investice do nízkouhlíkových technologií. Přál bych si více věřit, že v Komisi panuje shoda ohledně toho, že je tato opatření opravdu nutné zvážit a realizovat. Nyná zkrátka nemám pocit, že by tomu tak bylo. Vím, že paní komisařka je pro tuto věc zapálená. Nejsem si jist, jestli má v kolegiu plnou podporu. Ale možná potřebujeme nouzové východisko? Potřebujeme nouzové východisko a v zásadě právě to má být motorem naší energetické účinnosti. Před několika okamžiky jsme vyslechli plány komisaře Oettingera předložit v příštím roce některé právní předpisy. Právní předpisy musí být ambiciózní. Musíme zachránit vlastní zdroje. Musíme být více konkurenceschopní."@cs1
"Hr. formand! Der hersker ikke megen entusiasme for at håndtere den globale opvarmning i øjeblikket, snarere udbredt skepsis i befolkningen. I begyndelsen af året oplevede vi sne, men hvis vi ser på tallene, kan vi se, at de første seks måneder af året var de varmeste, der er registreret på jorden. Det er en simpel kendsgerning. Jeg ønsker, at vi opnår en international aftale så hurtigt som muligt, men jeg har betænkeligheder ved karakteren af en sådan aftale. Sondringen mellem udviklede lande og udviklingslande forekommer mig mærkelig. Jeg gad nok vide, hvor lang tid der vil gå, inden nogle af udviklingslandene overhaler de fattigste lande i Europa. Tænk på klimakonferencerne og Saudi-Arabiens entusiasme med hensyn til forslaget om, at CO opsamling og -oplagring skal være omfattet af CDM (mekanismen for bæredygtig udvikling). Saudi-Arabien kan helt sikkert investere nogle af sine egne processer i dette. Hvorfor skal vi bidrage til det? Jeg er bekymret for, at EU vil sakke bagud på grund af forandringernes tempo, og jeg mener, at klimaændringsinitiativer og vores evne til at håndtere den globale opvarmning udgør fantastiske muligheder. Kina planlægger at reducere sin CO intensitet med 45 % i løbet af det næste årti. Det betyder investering i nye kraftværker til erstatning for de gamle. Det betyder forbedring af landets energieffektivitet. Det udgør et reelt problem. Hvis vi ikke kan konkurrere med kineserne nu, hvordan skal vi så kunne konkurrere med et mere energieffektivt Kina i de kommende år? Jeg mener, at vores mål skal skærpes. Lad os hæve det fra 20 % til 30 %. Jeg mener, at CO2-priserne skal hæves, så vi fremtvinger investeringer i lavemissionsløsninger i fremtiden. Jeg ville ønske, jeg kunne have mere tiltro til, at der i Kommissionen er enighed om, at dette skal overvejes og gennemføres. Jeg synes bare ikke, at det sker i øjeblikket. Jeg kender denne kommissærs entusiasme for emnet. Jeg er ikke sikker på, hun har Kommissionens fulde opbakning. Men måske vi har brug for et alternativ? Vi har brug for et alternativ, og det skal grundlæggende bestå i at drive vores energieffektivitet frem. For få minutter side hørte vi kommissær Oettingers planer om at fremlægge lovgivning i det nye år. Den lovgivning skal være ambitiøs. Vi skal spare på ressourcerne. Vi skal blive mere konkurrencedygtige."@da2
"Herr Präsident, es besteht derzeit nicht besonders viel Enthusiasmus dafür, die globale Erwärmung anzugehen, sondern eher weit verbreitete öffentliche Skepsis. Zu Anfang des Jahres sahen wir noch Schnee auf dem Boden. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, können Sie erkennen, dass die ersten sechs Monate dieses Jahres weltweit die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen sind. Das ist eine einfache Tatsache. Ich möchte, dass ein internationales Übereinkommen so bald wie möglich abgeschlossen wird, habe jedoch Vorbehalte bezüglich der Art eines solchen Übereinkommens. Die Unterscheidung zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern kommt mir merkwürdig vor. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bevor einige der Entwicklungsländer die ärmsten Länder Europas überholen werden. Ich schaue mir die Klimawandelkonferenzen an, den Enthusiasmus, mit dem Saudi-Arabien die Idee unterstützt, die Kohlenstoffbindung und -speicherung in den CDM aufzunehmen. Saudi-Arabien kann es sich sicher leisten, ein wenig seines eigenen Geldes in diese Dinge zu investieren. Wieso sollten wir dazu beitragen? Ich befürchte, dass die Europäische Union aufgrund der Geschwindigkeit des Umbruchs zurück bleiben wird, und ich denke, dass Klimawandelinitiativen und unsere Fähigkeit zur Bekämpfung der globalen Erwärmung große Möglichkeiten bieten. China plant, seine Kohlenstoffintensität über das nächste Jahrzehnt hinweg um 45 % zu reduzieren. Das bedeutet Investitionen in neue Kraftwerke, die die alten ersetzen; es bedeutet eine Verbesserung seiner Energieeffizienz. Hier gibt es ein echtes Problem: Wenn wir jetzt schon nicht mit den Chinesen konkurrieren können, wie werden wir dann mit einem noch energieeffizienteren China in der Zukunft konkurrieren können? Ich möchte, dass wir unsere Obergrenze erhöhen. Ich möchte, dass wir von 20 % auf 30 % gehen. Ich möchte, dass die Kohlenstoffpreise ansteigen, damit wir die Investitionen in CO2-arme Technologien zukünftig vorantreiben können. Ich wünschte, ich wäre mehr davon überzeugt, dass innerhalb der Kommission ein Konsens besteht, dass dies wirklich in Betracht gezogen und getan werden sollte. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass dies derzeit geschieht. Ich kenne die Begeisterung dieser Kommissarin für das Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die volle Unterstützung des Kollegiums hat. Aber vielleicht brauchen wir eine Rückfallposition? Wir brauchen eine Rückfallposition, und diese muss grundsätzlich darin bestehen, unsere Energieeffizienz voranzutreiben. Vor wenigen Minuten haben wir die Pläne von Kommissar Oettinger gehört, im neuen Jahr einige Rechtsvorschriften vorzulegen. Diese Rechtsvorschriften müssen ehrgeizig sein. Wir müssen unsere Ressourcen sparen. Wir müssen wettbewerbsfähiger werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επί του παρόντος δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· αντιθέτως, διαπιστώνεται έντονος σκεπτικισμός του κοινού. Στις αρχές του έτους είδαμε χιόνι, ωστόσο, εάν εξετάσετε τα αριθμητικά στοιχεία, θα διαπιστώσετε ότι το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη την υφήλιο. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Επιθυμώ τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, αλλά προβληματίζομαι για τη φύση μιας συμφωνίας αυτού του είδους. Η διάκριση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών μου φαίνεται παράδοξη. Αναρωτιέμαι πόσος χρόνος απομένει μέχρι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπω στις διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή τον ενθουσιασμό με τον οποίο η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την ιδέα της συμπερίληψης της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM). Η Σαουδική Αραβία μπορεί σίγουρα να επενδύσει λίγα από τα χρήματά της σε αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί πρέπει εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό; Ανησυχώ μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μείνει πίσω από τον ρυθμό των αλλαγών και πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη παρέχουν μεγάλες δυνατότητες. Η Κίνα σκοπεύει να μειώσει τη δική της ένταση άνθρακα κατά 45% την επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς· σημαίνει βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης. Υπάρχει μια πραγματική δυσκολία εδώ: εάν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους σήμερα, πώς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μια ενεργειακά αποδοτικότερη Κίνα τα επόμενα έτη; Επιθυμώ να καταστούν αυστηρότερα τα όριά μας. Επιθυμώ να μεταβούμε από το 20% στο 30%. Επιθυμώ να αυξηθούν οι τιμές του άνθρακα ώστε να προωθήσουμε τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών στο μέλλον. Θα ήθελα να ήμουν περισσότερο βέβαιος ότι εντός της Επιτροπής υπάρχει συμφωνία ότι αυτό το ενδεχόμενο πρέπει πραγματικά να εξεταστεί και να γίνει πραγματικότητα. Απλά δεν αισθάνομαι ότι συμβαίνει αυτό επί του παρόντος. Γνωρίζω τον ενθουσιασμό της Επιτρόπου για το ζήτημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει την πλήρη στήριξη του Σώματος των Επιτρόπων. Αλλά, μήπως πρέπει να υπαναχωρήσουμε; Πρέπει να υπαναχωρήσουμε, και βασικά αυτό πρέπει να αφορά την προώθηση της ενεργειακής απόδοσής μας. Πριν από λίγα λεπτά ακούσαμε τα σχέδια του Επιτρόπου Oettinger να προταθεί νομοθεσία το νέο έτος. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να είναι φιλόδοξη. Πρέπει να αποφύγουμε τη σπατάλη των πόρων μας. Πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί."@el10
"Señor Presidente, en este momento no hay mucho entusiasmo a la hora de hacer frente al calentamiento global, sino que más bien hay un escepticismo público generalizado. A principios de año vimos nieve en el suelo, a pesar de todo, si observan las cifras, podrán ver que los primeros seis meses de este año fueron los más cálidos que se han registrado en todo el mundo. Eso es un hecho. Yo quiero un acuerdo internacional en vigor lo antes posible pero me preocupa el carácter de dicho acuerdo. La distinción entre países desarrollados y países en desarrollo me parece extraña. Me pregunto cuánto tiempo llevará a algunos países en desarrollo superar a los países europeos más pobres. Analizo las conferencias sobre el cambio climático, el entusiasmo con que Arabia Saudí apoya la idea de incluir la captura y almacenamiento de carbono en el MDL. Arabia Saudí ciertamente puede invertir un poco de su dinero en estas cosas. ¿Por qué nosotros deberíamos contribuir a ello? Me preocupa que la Unión Europea se quede atrás en el ritmo de cambio y creo que las iniciativas relacionadas con el cambio climático y nuestra capacidad para hacer frente al calentamiento global ofrecen grandes oportunidades. China planea reducir la intensidad del carbono en un 45% durante la próxima década. Eso supone invertir en centrales eléctricas nuevas que reemplacen las antiguas, así como mejorar la eficiencia energética. Existe una dificultad real aquí, si no podemos competir con los chinos ahora, ¿cómo vamos a competir con una China más eficiente en el sector energético dentro de unos años? Quiero ver que nos apretamos las tuercas. Quiero que avancemos del 20% al 30%. Quiero que veamos los precios del carbono aumentar de modo que impulsemos en el futuro las inversiones en bajas emisiones de carbono. Ojala tuviera más convicción de que en la Comisión estuvieran de acuerdo en que realmente debería ser considerado y ejecutado. Simplemente no creo que esto ocurra en el presente. Conozco el entusiasmo de la Comisaria por este tema. No estoy seguro de que la Comisaria cuente con el pleno apoyo de la universidad. Aunque, ¿quizás necesitamos una segunda opción? Sí, la necesitamos y debe sacar adelante nuestra eficiencia energética. Hace pocos minutos escuché los planes del Comisario Oettinger para presentar una legislación el próximo año. Dicha legislación tiene que ser ambiciosa. Tenemos que salvar nuestros recursos. Tenemos que ser más competitivos."@es21
"Austatud juhataja! Globaalse soojenemise probleemi käsitlemine ei kutsu hetkel rahva seas erilist entusiasmi esile, pigem laialdast skeptilisust. Aasta alguses võis küll näha maas lund, aga kui vaadata andmeid, siis on näha, et selle aasta esimesed kuus kuud olid seni jäädvustatud andmete järgi ülemaailmselt kõige soojemad. See on lihtsalt fakt. Ma tahan, et rahvusvaheline kokkulepe sõlmitakse esimesel võimalusel, aga mul on sellise kokkuleppe sisu suhtes kahtlusi. Minu arvates on arenenud ja arenevate riikide eristamine imelik. Huvitav, kui kaua võtab aega, kuni mõned arenevatest riikidest jõuavad ette vaesematest Euroopa riikidest? Vaatan kliimamuutust käsitlevaid konverentse ning entusiasmi, millega Saudi Araabia toetab süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ideed, mis puhta arengu mehhanismi rakendatakse. Saudi Araabia võib kindlasti osa omaenda rahast nende asjade tegemisse investeerida. Miks meie sellesse panustama peaksime? Ma kardan, et Euroopa Liit jääb kiirete muutuste juures teistest maha, ja arvan, et kliimamuutust puudutavad ideed ja meie võime võidelda globaalse soojenemise vastu pakuvad häid võimalusi. Hiina kavatseb vähendada järgmise aastakümne jooksul oma süsinikuintensiivsust 45%. See tähendab investeerimist uutesse elektrijaamadesse ja vanade asendamist, samuti tähendab see energiatõhususe parandamist. Tõeline probleem seisneb selles, et kui me ei suuda hetkel hiinlastega konkureerida, siis kuidas suudame konkureerida tulevikus veelgi energiatõhusama Hiinaga? Ma tahan, et meie sihttase tõstetakse kõrgemale. Tahan, et me liiguksime 20%-lt 30%-le. Ma tahan, et süsinikdioksiidi hinnad tõuseksid, et tulevikus oleks võimalik edendada investeeringuid süsihappegaasi heitkoguste vähendamisse. Soovin, et ma saaksin olla kindlam selles, et komisjonis valitses üksmeel selle üle, et sellele tuleb mõelda ja seda tuleb teha. Ma lihtsalt ei usu, et hetkel nii juhtub. Ma tean, et lugupeetud volinik on selle teema suhtes väga entusiastlik. Ma ei ole aga kindel, et kogu kolleegium teda toetab. Äkki vajame varuvarianti? Meil on tõepoolest vaja varuvarianti ja selleks peab olema põhiliselt meie energiatõhususe edendamine. Alles paari minuti eest kuulsime volinik Oettingeri plaanidest esitada uuel aastal mõned õigusaktid. Need õigusaktid peavad olema ulatuslikud. Peame oma ressursse säästma. Peame oma konkurentsivõimet suurendama."@et5
"Arvoisa puhemies, tällä hetkellä ei ole juurikaan havaittavissa innokkuutta puuttua maapallon lämpenemiseen, pikemminkin laajalle levinnyttä skeptisyyttä. Vuoden alussa me näimme maassa lunta, ja kuitenkin kun lukuja tarkastellaan, tämän vuoden kuusi ensimmäistä kuukautta olivat kaikkien aikojen lämpimimmät koko maailmassa. Tämä on yksinkertainen tosiasia. Minä haluan kansainvälisen sopimuksen voimaan mahdollisimman pian, mutta minulla on huoleni tällaisen sopimuksen luonteesta. Minusta erottelu teollisuus- ja kehitysmaihin on outoa. Pohdin kuinka kauan menee siihen, että jotkut kehitysmaat ohittavat köyhimmät Euroopan valtiot. Tarkastelen ilmastonmuutoskonferensseja, innokkuutta, jolla Saudi-Arabia kannattaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sisällyttämistä puhtaan kehityksen mekanismiin. Saudi-Arabia voi varmasti investoida hieman omia rahojaan tällaiseen asiaan. Miksi meidän pitäisi osaltamme edistää sitä? Olen huolissani siitä, että Euroopan unioni jää jälkeen muutosvauhdista, ja katson, että ilmastonmuutosaloitteet sekä valmiutemme puuttua maapallon lämpenemiseen tarjoavat suuria mahdollisuuksia. Kiina suunnittelee hiili-intensiteettinsä vähentämistä 45 prosentilla seuraavan vuosikymmenen aikana. Se merkitsee investointeja vanhat voimalat korvaaviin uusiin voimaloihin. Se merkitsee energiatehokkuuden parantamista. Todellinen ongelma tässä on se, että jos emme nyt pysty kilpailemaan kiinalaisten kanssa, kuinka voimme kilpailla entistä energiatehokkaamman Kiinan kanssa tulevina vuosina? Haluan meidän kiristävän tavoitteitamme. Haluan meidän etenevän 20 prosentista 30 prosenttiin. Haluan, että hiilen hinta nousee, jotta voimme edistää matalahiilisiä investointeja tulevaisuudessa. Toivoisin olevani vakuuttuneempi siitä, että komissiossa ollaan samaa mieltä siitä, että tätä on todella tarkasteltava ja näin tehtävä. Minusta vain tuntuu, ettei näin tapahdu tällä hetkellä. Tunnen komission jäsenen innokkuuden tätä aihetta kohtaan. En ole varma siitä, että hänellä on kollegion täysi tuki. Ehkä tarvitsemmekin varasuunnitelman? Me tarvitsemme varasuunnitelman, ja sen on oltava energiatehokkuuden edistäminen. Kuulimme muutama minuutti sitten komission jäsen Oettingerin suunnitelmista esittää lainsäädäntöä uutena vuotena. Lainsäädännön on oltava kunnianhimoista. Meidän on pelastettava resurssimme. Meistä on tultava kilpailukykyisempiä."@fi7
"Monsieur le Président, la lutte contre le changement climatique ne suscite actuellement pas beaucoup d’enthousiasme, mais plutôt le scepticisme généralisé du public. Au début de l’année, nous avons vu de la neige mais, si vous jetez un œil aux chiffres, vous verrez que les six premiers mois de l’année ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. C’est un fait. Je veux qu’un accord international soit mis en place dès que possible mais j’ai des inquiétudes quant à la nature d’un tel accord. La distinction entre pays développés et en développement me paraît étrange. Je me demande combien de temps il va falloir à certains des pays en développement pour devancer les pays européens les plus pauvres. Je regarde les conférences sur le changement climatique, l’enthousiasme avec lequel l’Arabie saoudite soutient l’idée que la capture et le stockage du carbone soient intégrés dans le MDP. L’Arabie saoudite peut sûrement investir un peu de son propre argent là-dedans. Pourquoi devrions-nous y contribuer? Je crains que l’Union européenne ne se laisse distancer par le rythme du changement et je pense que les initiatives en matière de changement climatique ainsi que notre capacité à lutter contre le réchauffement planétaire offrent de grandes possibilités. La Chine prévoit de réduire ses émissions de carbone de 45 % au cours de la prochaine décennie. Cela implique d’investir dans de nouvelles centrales électriques pour remplacer les anciennes; cela implique d’améliorer son efficacité énergétique. C’est un véritable problème pour nous, en ce sens que, si nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine maintenant, comment allons-nous rivaliser avec une Chine plus efficace sur le plan énergétique dans les années à venir? Je veux que nous resserrions la vis. Je veux que nous passions de 20 % à 30 %. Je veux que nous voyions les prix du carbone grimper afin qu’à l’avenir, nous encouragions les investissements faibles en carbone. Je voudrais être plus convaincu que la Commission est d’accord sur le fait que c’est vraiment ce qui doit être envisagé et ce qui doit être fait. Je n’ai pas le sentiment que c’est le cas en ce moment. Je connais l’enthousiasme de la commissaire pour le sujet. Je ne suis pas sûr qu’elle ait tout l’appui du collège. Mais peut-être avons-nous besoin d’une position de repli? Nous avons bel et bien besoin d’une position de repli et, au fond, celle-ci doit être d’améliorer notre efficacité énergétique. Il y a quelques minutes à peine, nous avons entendu que le commissaire Oettinger prévoyait de proposer une réglementation à la nouvelle année. Celle-ci doit être ambitieuse. Nous devons économiser nos ressources. Nous devons devenir plus compétitifs."@fr8
"Elnök úr, jelenleg nem túl nagy a lelkesedés a globális felmelegedés elleni küzdelemmel kapcsolatban, sőt, egyre szélesebb körben terjed a szkepticizmus. Bár az új év hóval köszöntött be, a számadatokat tekintve jól látható, hogy az év első hat hónapjában az egész bolygón melegrekordok sora dőlt meg. Ez tény. A lehető leggyorsabban szeretnék tanúja lenni egy nemzetközi egyezmény elfogadásának, ugyanakkor aggályaim is vannak annak természetével kapcsolatban. A fejlett és fejlődő országok közötti különbségtételt furcsának érzem. Néha elgondolkodom rajta, hogy vajon mennyi idő kell még hozzá, hogy egyes fejlődő országok teljesítménye megelőzze a legszegényebb európai államokét. Ha az éghajlat-változási konferenciák eseményeit nézem, Szaúd-Arábia lelkesedése jut eszembe, amellyel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás gondolatának a CDM-be való felvételét támogatja. Biztos vagyok benne, hogy Szaúd-Arábiának van elég saját tőkéje az ilyen befektetésekhez. Miért kellene nekünk is hozzájárulnunk? Aggaszt a tény, hogy az Európai Unió lemarad a változások gyors ütemében, ugyanakkor úgy gondolom, komoly lehetőségek rejlenek az éghajlat-változási kezdeményezésekben és a globális felmelegedés elleni harcképességünkben. Kína a következő évtizedben 45%-kal tervezi csökkenteni saját szén-dioxid-intenzitását. Ez annyit jelent, hogy egyrészt a régieket felváltó új erőművekbe fektet be, másrészt javítja energiahatékonyságát. Ebben pedig az az óriási probléma rejtőzik, hogy ha most nem vagyunk képesek versenyben maradni Kínával szemben, akkor hogyan versenyezhetünk egy jobb energiahatékonyságú Kínával az elkövetkező években? Azt szeretném, ha a saját határértékeink szigorúbbak lennének. Az akarom, hogy a 20%-ot emeljük meg 30%-ra. Olyan szén-dioxid-áremelkedést akarok látni, ami a jövőben is alacsony kibocsátást célzó befektetésekre ösztönöz. Bárcsak jobban meggyőződhetnék róla, hogy a Bizottságban is egyetértés van ennek a figyelembevételével és végrehajtásával kapcsolatban! Jelenleg azonban nem érzem ezt. Tudom, hogy a témakör biztosa megfelelően lelkesedik. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy az egész testület támogatja ebben. De lehet, hogy tartalékos megoldásra is szükségünk van? Valóban szükségünk van tartalékos megoldásra, mégpedig alapvetően az energiahatékonyságunk fellendítésére. Néhány perccel ezelőtt hallhattuk Oettinger biztos úr terveit a jövő évben előterjeszteni kívánt jogszabályokról. Fontos, hogy ezek az új jogszabályok is ambiciózusak legyenek. Meg kell védenünk erőforrásainkat. Versenyképesebbé kell válnunk."@hu11
"Signor Presidente, non vi è molto entusiasmo attualmente rispetto al tema del riscaldamento globale, quanto piuttosto un diffuso scetticismo da parte del pubblico. All’inizio dell’anno abbiamo assistito a nevicate, eppure se analizziamo i dati ci rendiamo conto che i primi sei mesi dell’anno sono stati i più caldi mai registrati in tutto il mondo. Questo è un dato di fatto. Desidero che si introduca quanto prima un accordo internazionale, ma mi preoccupa la natura di un siffatto accordo. La distinzione tra paesi sviluppati e in via di sviluppo mi pare artificiosa. Mi chiedo quanto tempo ci vorrà prima che alcuni paesi in via di sviluppo superino i paesi europei più poveri. Penso alle conferenze sul cambiamento climatico, all’entusiasmo con il quale l’Arabia Saudita abbraccia l’idea dell’inserimento della cattura e dello stoccaggio del carbonio nel meccanismo di sviluppo pulito. L’Arabia Saudita può sicuramente investire un po’ del suo denaro nella realizzazione di tali soluzioni. Perché dovremmo contribuirvi? Mi preoccupa il fatto che l’Unione europea possa restare indietro rispetto al ritmo del cambiamento e penso che le iniziative in tema di cambiamento climatico e la nostra capacità di affrontare il riscaldamento globale offrano grandi opportunità. La Cina prevede di ridurre la propria intensità di carbonio del 45 per cento nel prossimo decennio. Ciò significa investire in nuove centrali in sostituzione delle vecchie e migliorare l’efficienza energetica, contesto nel quale si pone una concreta difficoltà perché se non siamo in grado di competere con i cinesi adesso, come potremo negli anni a venire competere con una Cina più efficiente dal punto di vista energetico? Desidero che il nostro tetto si innalzi. Desidero passare dal 20 al 30 per cento. Desidero che i prezzi del carbonio aumentino in maniera da procedere in futuro in investimenti a basse emissioni di carbonio. Avrei voluto essere più convinto della presenza all’interno della Commissione di un consenso quanto al fatto che ciò dovrebbe veramente essere considerato e realizzato. Non mi pare che al momento sia questo il caso. Conosco questo entusiasmo della signora Commissario per tale tema. Non sono certo, però, che abbia il pieno appoggio del collegio. Abbiamo forse bisogno di una posizione alternativa? Sì, abbiamo bisogno di una posizione alternativa, che fondamentalmente deve essere quella di promuovere la nostra efficienza energetica. Pochi minuti fa abbiamo udito i piani del Commissario Oettinger per introdurre alcune normative nel prossimo anno. Tali normative devono essere ambiziose. Dobbiamo risparmiare le nostre risorse. Dobbiamo diventare più competitivi."@it12
"Pone pirmininke, šiuo metu nėra didelio entuziazmo kovoti su visuotiniu atšilimu, labiau paplitęs viešas skepticizmas. Metų pradžioje žemę dengė sniegas, tačiau jei pažiūrėsite į skaičius, pamatysite, kad šių metų pirmi šeši mėnesiai buvo šilčiausi visame pasaulyje. Tai paprasčiausias faktas. Noriu, kad kuo greičiau būtų priimtas tarptautinis susitarimas, tačiau man kyla klausimų dėl tokio susitarimo pobūdžio. Man labai ramybės neduoda skirtumas tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių. Kas žino, kiek laiko užtruks, kol kai kurios besivystančios šalys pasivys skurdžiausias Europos Sąjungos valstybes. Klimato kaitos konferencijose matau, su kokiu entuziazmu Saudo Arabija pritaria idėjai surinkti ir saugoti anglies dioksidą taikant švarios plėtros mechanizmą. Saudo Arabija neabejotinai gali investuoti truputį savo pinigų į tokią veiklą. Kodėl turėtume prie to prisidėti? Nerimauju dėl to, kad Europos Sąjunga bus atribota nuo pokyčių, ir manau, kad iniciatyvos dėl klimato kaitos ir mūsų sugebėjimai kovoti su visuotiniu atšilimu mums teikia puikių galimybių. Kinija per kitą dešimtmetį planuoja sumažinti taršos anglies dioksidu intensyvumą 45 proc. Tai reiškia investicijas į naujas elektrines, kuriomis bus pakeičiamos senosios; tai reiškia, kad bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Šiuo atveju kyla sunkumų dėl to, kad jeigu dabar negalime konkuruoti su Kinija, kaip ateinančiais metais ketiname konkuruoti su efektyviai energiją vartojančia Kinija? Turime susiveržti diržus. Turime pereiti nuo 20 proc. iki 30 proc. Noriu matyti didesnes anglies dioksido kainas, kad ateityje galėtume skatinti mažo anglies dioksido kiekio investicijas. Norėčiau labiau tikėti, kad Komisijoje pasiektas susitarimas, jog būtina tai apsvarstyti ir įgyvendinti. Tiesiog nemanau, kad tai dabar daroma. Žinau, kaip entuziastingai šiuo klausimu kalba ši Komisijos narė. Tačiau nesu tikras, kad ją palaiko visa kolegija. Galbūt mums reikalinga atsarginė pozicija? Mums reikia atsarginės pozicijos, ir iš esmės ji turi įtvirtinti energijos vartojimo efektyvumo skatinimą. Prieš keletą minučių girdėjome apie Komisijos nario G. Oettingerio planus naujais metais pateikti pasiūlymus dėl kai kurių teisės aktų. Tai turi būti plataus masto teisės aktai. Turime išsaugoti savo išteklius. Turime tapti konkurencingesni."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šobrīd nav īpaša entuziasma attiecībā uz globālās sasilšanas problēmas risināšanu, drīzāk vērojama plašas sabiedrības skepse. Gada sākumā zemi klāja sniegs, tomēr, izvērtējot skaitļus, ir skaidrs, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos tika uzstādīts siltuma rekords visās pasaules valstīs. Tas vienkārši ir fakts. Es vēlos, lai starptautiskais nolīgums tiktu noslēgts iespējami drīzāk, taču man ir bažas par šāda nolīguma raksturu. Attīstīto valstu un jaunattīstības valstu nošķiršana man šķiet dīvaina. Būtu interesanti zināt, pēc cik ilga laika dažas jaunattīstības valstis apsteigs nabadzīgākās Eiropas valstis. Klimata pārmaiņu konferencēs ir redzams, ar kādu entuziasmu Saūda Arābija atbalsta ideju iekļaut oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu Tīras attīstības mehānismā ( ). Saūda Arābija noteikti var ieguldīt nedaudz pati savas naudas, lai to izdarītu. Kāpēc mums tas būtu jāveicina? Mani satrauc, ka Eiropas Savienība pārmaiņu tempa ziņā paliek nopakaļus, un es domāju, ka iniciatīvas klimata pārmaiņu jomā un mūsu spēja risināt globālās sasilšanas problēmu sniedz lieliskas iespējas. Ķīna plāno nākamajā desmitgadē samazināt savu izmešu intensitāti par 45 %. Tas nozīmē ieguldījumus jaunās spēkstacijās, nomainot vecās; tas nozīmē savas energoefektivitātes palielināšanu. Šajā saistībā pastāv reāla problēma — ja mēs nespējam konkurēt ar Ķīnu tagad, tad kā mēs plānojam konkurēt ar Ķīnu, kuras energoefektivitāte būs daudz lielāka, turpmākajos gados? Es gribu, lai noteikumi attiecībā uz mūsu augšējo robežu būtu stingrāki. Es gribu, lai mēs 20 % vietā virzītos uz 30 %. Es gribu, lai oglekļa cenas tiktu palielinātas un tādējādi mēs turpmāk virzītos uz ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās. Es gribētu, lai man būtu lielāka pārliecība, ka Komisija ir vienojusies par to, ka tas tiešām ir jāapsver un jādara. Man vienkārši nešķiet, ka tas šobrīd notiktu. Es zinu šīs komisāres entuziasmu attiecībā uz šo tematu. Neesmu pārliecināts, ka kolēģi viņu pilnīgi atbalsta. Bet varbūt mums ir vajadzīgs rezerves variants? Mums ir vajadzīgs rezerves variants, un tam jābūt galvenokārt mūsu energoefektivitātes uzlabošanai. Pirms dažām minūtēm komisārs runāja par plānu nākamajā gadā iesniegt jaunus tiesību aktus. Šiem tiesību aktiem jābūt vērienīgiem. Mums jātaupa savi resursi. Mums jākļūst konkurētspējīgākiem."@lv13
"Mr President, there is not much enthusiasm for tackling global warming at the moment, rather widespread public scepticism. At the beginning of the year we saw snow on the ground yet, if you look at the figures, you will see that the first six months of this year were the warmest on record across the globe. That is a simple fact. I want an international agreement in place as soon as possible but I have concerns about the nature of such an agreement. The distinction between developed and developing countries strikes me as odd. I wonder how long it is going to be before some of the developing countries overtake the poorest European countries. I look at the climate change conferences, the enthusiasm with which Saudi Arabia supports the idea of carbon capture and storage being put in the CDM. Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things. Why should we contribute towards it? I am worried about the European Union being left behind by the pace of change and I think climate change initiatives and our ability to tackle global warming offer great opportunities. China is planning on reducing its carbon intensity by 45% over the next decade. That means investment in new power stations replacing the old ones; it means improving its energy efficiency. There is a real difficulty here in that, if we cannot compete with the Chinese now, how are we going to compete with a more energy-efficient China in years to come? I want to see our cap tightened. I want us to move up from 20% to 30%. I want us to see carbon prices rise so we drive forward the low carbon investments in the future. I wish I had more conviction that within the Commission there was agreement that this really should be considered and done. I just do not feel that this is happening at the moment. I know this Commissioner’s enthusiasm for the subject. I am not sure she has the full backing of the college. But maybe we need a fallback position? We do need a fallback position, and fundamentally that must be to drive forward our energy efficiency. Just a few minutes ago we heard Commissioner Oettinger’s plans to bring forward some legislation in the New Year. That legislation has got to be ambitious. We have got to save our resources. We have got to become more competitive."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, er is op het moment geen groot enthousiasme om de opwarming van de aarde aan te pakken, eerder een wijdverbreide, algemene scepsis. In het begin van het jaar lag er sneeuw, maar uit de cijfers blijkt dat de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd de warmste waren die er ooit zijn gemeten. Dat is een simpel feit. Ik wil dat er zo spoedig mogelijk een internationale overeenkomst komt, maar ik maak mij zorgen over de aard van een dergelijke overeenkomst. Ik vind het merkwaardig dat er onderscheid wordt gemaakt tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat bepaalde ontwikkelingslanden de armste Europese landen inhalen. Ik kijk naar de klimaatveranderingsconferenties, het enthousiasme waarmee Saudi-Arabië het idee steunt om de afvang en opslag van CO op te nemen in het CDM, het mechanisme voor schone ontwikkeling. Saudi-Arabië kan hier echt wel wat van zijn eigen geld in investeren. Waarom moeten wij daaraan bijdragen? Ik ben bang dat de Europese Unie de snelheid van de veranderingen niet kan bijhouden en ik denk dat klimaatveranderingsinitiatieven en ons vermogen om de opwarming van de aarde aan te pakken geweldige mogelijkheden bieden. China wil in de komende tien jaar zijn CO intensiteit met 45 procent terugdringen. Dat betekent dat er geïnvesteerd zal worden in nieuwe energiecentrales ter vervanging van de oude; het betekent dat het zijn energie-efficiëntie zal verbeteren. Hier ligt voor ons een serieus probleem: als we nu niet met de Chinezen kunnen concurreren, hoe kunnen we dat dan wel met een energie-efficiënt China in de toekomst? Ik wil een verscherpt emissieplafond. Ik wil dat we van 20 naar 30 procent gaan. Ik wil dat de CO prijs omhooggaat, zodat de investeringen in een lage CO uitstoot in de toekomst stijgen. Ik zou er graag meer van overtuigd zijn dat de Commissie het erover eens is dat dit echt moet gebeuren. Ik heb gewoon niet het gevoel dat dat op dit moment het geval is. Ik weet dat deze commissaris deze kwestie een warm hart toedraagt. Ik weet niet zeker of zij de volledige steun van het college geniet. Misschien hebben we echter wel behoefte aan een uitwijkmogelijkheid? We hebben behoefte aan een uitwijkmogelijkheid en die moet zijn dat we onze energie-efficiëntie verbeteren. Zojuist hoorden we dat commissaris Oettinger van plan is om in het nieuwe jaar met wetgeving te komen. Die wetgeving moet ambitieus zijn. We moeten zuinig met onze hulpbronnen omspringen. We moeten concurrerender worden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Obecnie nie ma zbyt wielkiego entuzjazmu dla walki z globalnym ociepleniem, a raczej obserwuje się powszechny sceptycyzm społeczny. Choć na początku roku ziemię pokrywał śnieg, to rzut oka na statystyki pozwala ocenić, że pierwszych sześć miesięcy bieżącego roku było najcieplejszymi w historii na całym świecie. To po prostu fakt. Chciałbym możliwie jak najszybszego globalnego porozumienia, ale mam obawy dotyczące charakteru takiego porozumienia. Rozróżnienie między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się wydaje mi się dziwne. Zastanawiam się, ile czasu minie, zanim niektóre kraje rozwijające się przegonią najuboższe kraje europejskie. Przyglądam się konferencjom klimatycznym i entuzjazmowi, jaki Arabia Saudyjska okazuje wobec koncepcji uwzględnienia w CDM wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Arabia Saudyjska z pewnością mogłaby zainwestować w to część swoich środków. Dlaczego mamy się do tego dokładać? Niepokoi mnie, że przez tempo zmian Unia Europejska pozostaje w tyle i uważam, że inicjatywy w zakresie zmiany klimatu i nasza zdolność do walki z globalnym ociepleniem dają ogromne szanse. Chiny chcą zmniejszyć intensywność swoich emisji dwutlenku węgla o 45 % w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Oznacza to inwestycje w nowe elektrownie zastępujące stare; oznacza to zwiększenie efektywności energetycznej. Mamy tu zatem prawdziwy problem, bo skoro już teraz nie jesteśmy w stanie konkurować z Chinami, to jak mamy zamiar konkurować z bardziej efektywnymi energetycznie Chinami w nadchodzących latach? Chciałbym, aby nasz limit został zaostrzony. Chciałbym, żebyśmy zmienili cel z 20 % na 30 %. Chciałbym, aby ceny emisji dwutlenku węgla wzrosły, co zachęci w przyszłości do inwestycji niskoemisyjnych. Chciałbym mieć większą pewność, że w Komisji panuje zgoda, iż tak właśnie należy zadecydować i zrobić. Tylko że wydaje mi się, że tak się obecnie nie dzieje. Znam entuzjazm pani komisarz dla tej sprawy. Nie jestem pewien, czy cieszy się pełnym poparciem kolegium. Ale być może potrzebujemy planu awaryjnego? Potrzebujemy planu awaryjnego i zasadniczo powinien on polegać na zwiększaniu naszej efektywności energetycznej. Zaledwie kilka minut temu słyszeliśmy plany pana komisarza Oettingera dotyczące przedłożenia pewnych aktów prawnych w przyszłym roku. Te akty prawne muszą być ambitne. Musimy oszczędzać nasze zasoby. Musimy stać się bardziej konkurencyjni."@pl16
"Senhor Presidente, neste momento não existe um grande entusiasmo em combater o aquecimento global, mas antes um cepticismo público generalizado. No início do ano vemos neve no chão, mas se olharmos para os números, veremos que os seis primeiros meses deste ano foram os mais quentes num recorde mundial. Isto é uma realidade. Gostaria que se alcançasse um acordo internacional o mais depressa possível, mas preocupa-me a natureza de um tal acordo. A diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento parece-me estranha. Pergunto-me quanto tempo decorrerá até que alguns dos países em desenvolvimento ultrapassem os países europeus mais pobres. Olho para as conferências sobre as alterações climáticas e vejo o entusiasmo com que a Arábia Saudita apoia a ideia de incluir no MDL a captura e o armazenamento de dióxido de carbono. Certamente que a Arábia Saudita pode investir um pouco do seu próprio dinheiro nessas áreas. Por que razão teríamos de ser nós a contribuir? Estou preocupado com o facto de a União Europeia não acompanhar o ritmo da mudança e penso que as iniciativas relativas às alterações climáticas e a nossa capacidade de combater o aquecimento global oferecem grandes oportunidades. A China está a planear reduzir a sua intensidade de carbono em 45% durante a próxima década. Isso significa investimento em novas centrais para substituir as antigas; significa melhorar a sua eficiência energética. Neste contexto, coloca-se uma séria dificuldade: se actualmente já não conseguimos competir com os chineses, como vamos competir nos próximos anos com uma China mais eficiente em termos energéticos? Gostaria que o nosso limite fosse mais restritivo. Concordo que passemos de 20% para 30%. Espero ver aumentar os preços do carbono para avançarmos, no futuro, para investimentos hipocarbónicos. Desejaria estar mais convicto de que, no seio da Comissão, há acordo sobre o que realmente deveria ser ponderado e feito. Simplesmente, não acho que isso esteja a acontecer neste momento. Conheço o entusiasmo da Senhora Comissária relativamente a este assunto. Não estou certo de que receba total apoio do Colégio de Comissários. Será que precisamos de uma posição de recurso? Precisamos de uma posição de recurso que, particularmente, vá no sentido da nossa eficiência energética. Ainda há poucos minutos ouvimos os planos do Senhor Comissário Oettinger de apresentar alguma legislação no Ano Novo. Essa legislação tem de ser ambiciosa. Temos de salvar os nossos recursos. Temos de nos tornar mais competitivos."@pt17
"Domnule președinte, momentan nu există prea mult entuziasm pentru abordarea încălzirii globale, ci mai degrabă un scepticism public larg răspândit. La începutul anului am văzut zăpadă pe jos și totuși, dacă priviți cifrele, veți vedea că primele șase luni ale acestui an au fost cele mai călduroase care s-au înregistrat peste tot în lume. Este o realitate simplă. Doresc elaborarea unui acord internațional cât mai curând posibil, dar sunt îngrijorat de natura unui acord de acest gen. Distincția dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare mi se pare bizară. Mă întreb cât va mai dura până când unele dintre țările în curs de dezvoltare vor depăși cele mai sărace țări din Europa. Mă uit la conferințele privind schimbările climatice, la entuziasmul cu care Arabia Saudită susține ideea introducerii captării și stocării de carbon în CDM. Arabia Saudită poate, cu siguranță, să investească puțin din banii proprii pentru realizarea acestor lucruri. De ce ar trebui să contribuim noi la asta? Sunt îngrijorat de faptul că Uniunea Europeană ar putea rămâne în urmă în fața ritmului schimbărilor și consider că inițiativele privind schimbările climatice și capacitatea noastră de a aborda încălzirea globală oferă oportunități imense. China intenționează să își reducă intensitatea emisiilor de carbon cu 45 % în cursul deceniului următor. Acest lucru presupune investiții în centrale noi și înlocuirea celor vechi; înseamnă îmbunătățirea eficienței sale energetice. Există o reală dificultate aici în măsura în care, dacă nu putem concura acum cu chinezii, cum vom concura cu o China mai eficientă energetic în anii care urmează? Vreau să ne facem obiectivul mai ambițios. Vreau să trecem de la 20 % la 30 %. Vreau să vedem că prețurile carbonului cresc astfel încât să înaintăm cu investițiile cu emisii scăzute de bioxid de carbon pe viitor. Aș fi vrut să fiu mai convins de faptul că în cadrul Comisiei a existat un acord că acest lucru chiar trebuie luat în considerare și făcut. Pur și simplu nu simt că acest lucru se întâmplă în prezent. Știu că doamna comisar este entuziasmată de subiect. Nu sunt sigur dacă are întregul sprijin al colegiului. Dar poate avem nevoie de o poziție de rezervă? Chiar avem nevoie de o poziție de rezervă și aceasta trebuie să fie în principal de a ne continua eficiența energetică. Cu doar câteva minute în urmă am auzit planurile domnului comisar Oettinger de a prezenta o legislație în noul an. Această legislație trebuie să fie ambițioasă. Trebuie să ne economisim resursele. Trebuie să devenim mai competitivi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v súčasnosti tu nevládne veľké nadšenie pre riešenie globálneho otepľovania, ale skôr rozšírený verejný skepticizmus. Začiatkom roka sme na zemi videli sneh, ale ak sa pozriete na čísla, zistíte, že prvých šesť mesiacov tohto roka bolo podľa celosvetových záznamov najteplejších. Je to prostý fakt. Chcem, aby sme čo najskôr prijali medzinárodnú dohodu, ale obávam sa o charakter takejto dohody. Rozdiel medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami mi pripadá zvláštny. Zaujímalo by ma, ako dlho potrvá, kým niektorá z rozvojových krajín predbehne najchudobnejšie európske krajiny. Pozerám sa na konferencie o zmene klímy, na nadšenie, s ktorým Saudská Arábia podporuje myšlienku zachytávania a skladovania uhlíka, uvedenú v rámci mechanizmu čistého rozvoja. Saudská Arábia určite môže investovať trochu vlastných peňazí do realizácie týchto vecí. Prečo by sme k tomu mali prispieť? Bojím sa, že Európska únia bude zaostávať za tempom zmeny. Myslím si, že iniciatívy týkajúce sa zmeny klímy a naša schopnosť bojovať proti globálnemu otepľovaniu poskytujú veľké príležitosti. V priebehu budúceho desaťročia plánuje Čína znížiť svoju intenzitu uhlíka o 45 %. To znamená investície do nových elektrární, ktoré nahradia tie staré. Znamená to zlepšenie jej energetickej účinnosti. V tom spočíva skutočný problém. Ak Číne nedokážeme konkurovať teraz, ako budeme energeticky účinnejšej Číne konkurovať v nasledujúcich rokoch? Chcem, aby sme svoj strop sprísnili. Chcem, aby sme sa posunuli z 20 % na 30 %. Chcem, aby sme boli svedkami zvyšovania cien uhlíka, aby sme v budúcnosti smerovali k nízkouhlíkovým investíciám. Chcel by som byť viac presvedčený o tom, že v rámci Komisie bola dohoda, že by sa to malo skutočne zvážiť a urobiť. Skrátka, nemám pocit, že sa to v tejto chvíli deje. Viem, že táto pani komisárka má pre túto tému nadšenie. Nie som si však istý, že má plnú podporu kolégia. Možno však potrebujeme záložnú pozíciu. Skutočne potrebujeme záložnú pozíciu a v zásade ňou musí byť to, aby sme smerovali k svojej energetickej účinnosti. Len pred niekoľkými minútami sme si vypočuli plány pána komisára Oettingera predložiť v novom roku nejaké právne predpisy. Tieto právne predpisy musia byť ambiciózne. Musíme ochrániť svoje zdroje. Musíme sa stať konkurencieschopnejšími."@sk19
"Gospod predsednik, trenutno ni veliko navdušenja za obravnavo globalnega segrevanja, temveč razširjen dvom v javnosti. V začetku leta smo videli sneg, toda če pogledate podatke, boste videli, da je bilo prvih šest mesecev letošnjega leta najtoplejših v svetovni zgodovini. To je preprosto dejstvo. Želim, da se čim prej sprejme mednarodni sporazum, vendar imam pomisleke glede značaja takšnega sporazuma. Razlika med razvitimi državami in državami v razvoju se mi zdi nenavadna. Sprašujem se, koliko časa bo minilo, preden nekatere države v razvoju prehitijo najrevnejše evropske države. Gledam konference o podnebnih spremembah, navdušenje, s katerim Saudova Arabija podpira zamisel o vključitvi zajemanja in skladiščenja ogljika v mehanizem čistega razvoja. Saudova Arabija lahko zagotovo vloži nekaj svojega denarja v te stvari. Zakaj bi ga morali prispevati mi? Skrbi me, da bo Evropska unija zaostala za spremembami, in mislim, da pobude glede podnebnih sprememb in naša sposobnost reševanja problemov globalnega segrevanja nudijo velike priložnosti. Kitajska namerava v naslednjem desetletju zmanjšati svojo intenzivnost ogljika za 45 %. To pomeni naložbe v nove elektrarne, ki bodo nadomestile stare; in pomeni izboljšanje njene energetske učinkovitosti. Prava težava je v tem, da če se že zdaj ne moremo kosati s Kitajsko, kako se bomo z energetsko učinkovitejšo Kitajsko v naslednjih letih? Rad bi, da poostrimo naše omejitve. Želim, da preidemo z 20 % na 30 %. Želim, da smo priča povišanju cen ogljika, da lahko v prihodnosti spodbujamo nizkoogljične naložbe. Rad bi bil bolj prepričan, da so se člani Komisije strinjali, da je to res treba obravnavati in storiti. Toda zdi se mi, da se to zdaj ne dogaja. Vem, da je ta komisarka predana tej temi. Nisem pa prepričan, da ima celotno podporo kolegija. Morda pa potrebujemo rezervno stališče? Potrebujemo rezervno stališče in v osnovi mora to biti spodbujanje naše energetske učinkovitosti. Pred vsega nekaj minutami smo slišali načrte komisarja Oettingerja o predložitvi nekaterih zakonodajnih aktov v novem letu. Ta zakonodaja mora biti velikopotezna. Varčevati moramo z našimi viri. Postati moramo bolj konkurenčni."@sl20
"Herr talman! Entusiasmen är inte så stor för tillfället för att tackla den globala uppvärmningen, vi ser snarare en utspridd offentlig skepticism. I början av året hade vi snö på marken men om ni tittar på siffrorna ser ni att årets första sex månader var de varmaste som noterats på jorden. Det är ett faktum. Jag vill ha en internationell överenskommelse så snart som möjligt men jag är oroad över typen av överenskommelse. Distinktionen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer förefaller mig underlig. Jag undrar hur lång tid det tar innan några av utvecklingsländerna går förbi de fattigaste europeiska länderna. Jag tittar på klimatförändringskonferensen, den entusiasm med vilken Saudiarabien stöder idén att avskiljning och lagring av koldioxid hanteras inom mekanismen för ren utveckling. Saudiarabien kan definitivt investera en del av sina egna pengar i detta. Varför skulle vi bidra till det? Jag är orolig över att Europeiska unionen hamnar på efterkälken på grund av förändringstakten och jag anser att klimatförändringsinitiativ och vår förmåga att hantera den globala uppvärmningen erbjuder stora möjligheter. Kina planerar att minska sin koldioxidintensitet med 45 procent under den närmaste tioårsperioden. Det innebär investeringar i nya kraftverk som ersätter de gamla och det innebär förbättrad energieffektivitet. Det svåra här är att om vi inte kan konkurrera med kineserna nu, hur ska vi då kunna konkurrera med ett mer energieffektivt Kina under de kommande åren? Jag vill höja vår övre gräns. Jag vill att vi ökar från 20 till 30 procent. Jag vill att koldioxidpriset ska öka så att koldioxidinvesteringarna minskar i framtiden. Jag önskar att jag var mer övertygad om att man inom kommissionen var överens om att detta verkligen borde övervägas och genomföras. Men jag har ingen känsla av att det sker för närvarande. Jag känner till kommissionsledamotens entusiasm i frågan. Jag är inte säker på att hon har kollegiets fulla stöd. Men vi kanske behöver en reservståndpunkt? Vi behöver verkligen en reservståndpunkt och i grunden måste det vara att gå vidare med vår energieffektivitet. För bara någa minuter sedan hörde vi kommissionsledamot Günther Oettingers planer att få fram ny lagstiftning under nyåret. Lagstiftningen måste vara ambitiös. Vi måste spara på våra resurser. Och vi måste bli mer konkurrenskraftiga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"2,3
"Chris Davies,"18,5,20,15,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph