Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-24-Speech-3-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101124.19.3-269"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, let me thank and congratulate Ms Kolarska-Bobinska for an excellent report and then let me start with a little story from the real world. Ten years ago, China did not produce one single windmill; today, China houses one of the world’s top ten wind-energy companies. In two years, they expect to have two companies in the top five. Ten years ago, there was nothing. Today, China represents 50% of global windmill production. China is moving and they move fast. In this light, I am sorry to say, the Commission’s new energy strategy is discouraging in its lack of ambition for a greener future. We need an ambitious energy strategy for Europe, not only in a COP-16 resolution that nobody reads anyway. We need to implement ambitious, concrete policy targets in Europe. ‘When the time is right we can get ambitious’ seems to be the strategy of the Council and Commission. Well, the time is right and we cannot sit back and relax and wait for some grand international binding agreement before we act. For an energy strategy to deliver on climate, on growth, on jobs, we need a much more ambitious and market-based approach so that we can use the market mechanism to our advantage. It is up to ourselves to create a drive in the market, to show the pioneers where we want to go so that they can take us there. That is why ALDE is calling for the EU to move to a 30% CO reduction target. The carbon market, the main mechanism for our CO reductions and green investments, does not work. It is flooded with quotas and the price is too low, so there are no incentives to invest in green technologies. We believe that the EU needs to make this move for the sake of our economic growth, climate and energy security. Come on Europe, come on Commission; let’s walk the talk."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především mi dovolte poblahopřát paní Kolarské-Bobinské k její vynikající zprávě a rád bych začal své vystoupení krátkým příběhem z praxe. Před deseti lety Čína nevyrobila jedinou větrnou elektrárnu; dnes v ní sídlí jedna z deseti předních světových společností produkujících větrnou energii. Do dvou let očekávají, že zde budou mít dvě společnosti z první světové pětice. A před deseti lety neměli nic. Dnes Čína představuje 50 % celosvětové produkce větrné energie. Čína jde kupředu, a postupují rychle. V tomto světle musím s politováním konstatovat, že nová energetická strategie Komise není povzbuzující, protože nemá velké ambice, co se týče zelenější budoucnosti. Je zapotřebí, abychom pro Evropu vytvořili ambiciózní energetickou strategii, a to nejen v usnesení 16. konference smluvních stran, které stejně nikdo nečte. Potřebujeme v Evropě plnit ambiciózní a konkrétní politické cíle. Rada a Komise se zřejmě řídí heslem „až přijde vhodný čas, můžeme být ambiciózní“. Nuže, vhodný čas je tady a my nemůžeme sedět a odpočívat a čekat na nějakou velkou mezinárodní závaznou dohodu a teprve pak začít konat. Pro energetickou strategii, která prospěje klimatu, růstu a pracovním místům, potřebujeme mnohem ambicióznější a tržně orientovaný přístup, abychom mohli využít tržní mechanismy v náš prospěch. Je na nás, abychom vytvořili hybnou sílu na trhu, a ukázali inovátorům, kam se chceme vydat, aby nám mohli pomoci tam dospět. Proto ALDE vyzývá EU k navýšení cíle v oblasti omezení CO na 30 %. Trh s uhlíkem, náš hlavní mechanismus pro snižování CO a zelené investice, nefunguje. Je zaplaven kvótami a cena je příliš nízká, nejsou zde tedy žádné pobídky k investicím do zelených technologií. Domníváme se, že EU tento krok kupředu musí učinit v zájmu svého hospodářskému růstu, ochrany klimatu a zabezpečení dodávek energie. Nuže Evropo, nuže Komise, pojďte dál, nemáme-li zůstat jen u slov!"@cs1
"Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke fru Kolarska-Bobińska for en fremragende betænkning, og lad mig så lægge ud med en lille historie fra den virkelige verden. For 10 år siden producerede Kina ikke en eneste vindmølle. I dag huser Kina et af verdens 10 største vindenergiselskaber. Om to år regner de med at have to selskaber blandt top fem. For 10 år siden var der intet. I dag står Kina for 50 % af den globale vindmølleproduktion. Kina bevæger sig, og de bevæger sig hurtigt. I lyset heraf er jeg ked af at måtte sige, at Kommissionens nye energistrategi er nedslående i sin mangel på ambitioner for en grønnere fremtid. Vi har brug for en ambitiøs energistrategi for Europa, ikke blot i en COP-16-resolution, som der alligevel ikke er nogen, der læser. Vi har brug for at gennemføre ambitiøse, konkrete politikmål i Europa. Rådets og Kommissionens strategi synes at være, at vi kan blive ambitiøse, når den tid kommer. Men tiden er kommet, og vi kan ikke læne os tilbage og slappe af, mens vi venter på en stor international bindende aftale, inden vi griber ind. For at en energistrategi skal kunne påvirke klima, vækst og beskæftigelse, har vi brug for en langt mere ambitiøs og markedsbaseret tilgang, så vi kan bruge markedsmekanismen til vores fordel. Det er op til os selv at få sat gang i markedet, at vise pionererne, hvor vi vil hen, så de kan følge os på vej. Derfor opfordrer ALDE EU til at bevæge sig i retning af et CO reduktionsmål på 30 %. Kulstofmarkedet, den væsentligste mekanisme for vores CO reduktioner og grønne investeringer, virker ikke. Det oversvømmes med kvoter, og priserne er for lave, så der er ingen incitamenter til at investere i grønne teknologier. Vi mener, at EU skal tage dette skridt til fordel for vores økonomiske vækst, vores klima og vores energisikkerhed. Kom så, Europa, kom så Kommission. Lad os omsætte ordene til handling."@da2
"Herr Präsident, zuallererst möchte ich Frau Kolarska-Bobinska für einen ausgezeichneten Bericht danken und ihr dazu gratulieren. Vor zehn Jahren stellte China kein einziges Windrad her; heute ist in China eines der zehn wichtigsten Windenergieunternehmen der Welt ansässig. In zwei Jahren werden sich erwartungsgemäß zwei Unternehmen unter den Top-Fünf befinden. Vor zehn Jahren gab es nichts. Heute stellt China 50 % der Windradproduktion weltweit. China ist in Bewegung, und sie kommen schnell voran. Angesichts dessen bedaure ich, zu sagen, dass die neue Energiestrategie der Kommission aufgrund ihres mangelnden Ehrgeizes für eine grünere Zukunft entmutigend ist. Wir brauchen eine ehrgeizige Energiestrategie für Europa, und zwar nicht nur in einer COP-16-Entschließung, die sowieso niemand liest. Wir müssen ehrgeizige, konkrete politische Ziele in Europa umsetzen. „Zum gegebenen Zeitpunkt können wir ehrgeizig werden“, scheint die Strategie des Rates und der Kommission zu sein. Nun, dieser Zeitpunkt ist jetzt gegeben, und wir dürfen uns nicht zurücklehnen und entspannen und auf irgendein großartiges, internationales verbindliches Abkommen warten, bevor wir handeln. Damit eine Energiestrategie ihre Versprechen bezüglich Klima, Wachstum und Arbeitsplätzen einhalten kann, brauchen wir einen viel ehrgeizigeren und marktorientierteren Ansatz, so dass wir den Marktmechanismus zu unserem Vorteil nutzen können. Es liegt an uns selbst, einen Impuls auf dem Markt zu schaffen, um den Pionieren zu zeigen, wohin wir gehen wollen, so dass sie uns dorthin bringen können. Aus diesem Grund fordert die ALDE-Fraktion die EU dazu auf, auf ein CO Reduktionsziel von 30 % hinzuarbeiten. Der Kohlenstoffmarkt, der Hauptmechanismus für unsere CO Reduzierungen und grünen Investitionen, funktioniert nicht. Er ist mit Kontingenten überflutet und der Preis ist zu niedrig, also gibt es keine Anreize, in grüne Technologien zu investieren. Unseres Erachtens muss die EU diesen Wechsel um unseres Wirtschaftswachstums, Klimas und der Sicherheit der Energieversorgung willen machen. Vorwärts Europa, vorwärts Kommission; Lassen Sie den Worten Taten folgen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Kolarska-Bobinska για την εξαιρετική έκθεσή της. Θα ξεκινήσω με μια ιστοριούλα από τον πραγματικό κόσμο. Πριν από μια δεκαετία, η Κίνα δεν παρήγαγε ούτε μία ανεμογεννήτρια· σήμερα, η Κίνα διαθέτει μία από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες αιολικής ενέργειας παγκοσμίως. Σε δύο χρόνια, αναμένουν να έχουν δύο εταιρείες μεταξύ των πέντε κορυφαίων. Πριν από δέκα χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Σήμερα, η Κίνα αντιπροσωπεύει 50% της παγκόσμιας παραγωγής ανεμογεννητριών. Η Κίνα προχωρά, και προχωρά με ταχύτητα. Υπό το πρίσμα αυτό, λυπούμαι που το λέω, η νέα ενεργειακή στρατηγική της Επιτροπής είναι απογοητευτική εξαιτίας της έλλειψης φιλοδοξιών για ένα πιο πράσινο μέλλον. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη, όχι μόνο σε ένα ψήφισμα της COP-16 που κανείς δεν διαβάζει ούτως ή άλλως. Πρέπει να εφαρμόσουμε φιλόδοξους, συγκεκριμένους στόχους πολιτικής στην Ευρώπη. «Όταν έρθει ο καιρός, θα μπορέσουμε να γίνουμε φιλόδοξοι», φαίνεται να είναι η στρατηγική του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ε λοιπόν, ο καιρός ήρθε και δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε και να περιμένουμε κάποια μεγάλη διεθνή δεσμευτική συμφωνία προτού αναλάβουμε δράση. Για να έχει μια ενεργειακή στρατηγική αποτελέσματα για το κλίμα, την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε μια πολύ περισσότερο φιλόδοξη και βασιζόμενη στην αγορά προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό της αγοράς προς όφελός μας. Εμείς είμαστε που πρέπει να δημιουργήσουμε την ώθηση στην αγορά, να δείξουμε στους πρωτοπόρους πού θέλουμε να πάμε ώστε να μπορέσουν να μας πάνε εκεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα ALDE ζητεί από την ΕΕ να προχωρήσει σε στόχο μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα κατά 30%. Η αγορά άνθρακα, ο κύριος μηχανισμός μας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τις πράσινες επενδύσεις, δεν λειτουργεί. Έχει κατακλυσθεί από ποσοστώσεις και η τιμή είναι υπερβολικά χαμηλή, επομένως δεν υπάρχουν κίνητρα για πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει αυτήν τη μετάβαση προς όφελος της οικονομικής μας ανάπτυξης, του κλίματος και της ενεργειακής ασφάλειας. Έλα Ευρώπη, έλα Επιτροπή· ας κάνουμε πράξη τα λόγια μας."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, permítame dar las gracias y felicitar a la señora Kolarska-Bobińska por su excelente informe, y permítame empezar con una pequeña historia del mundo real. Hace diez años, China no producía ni un solo molino de viento, ahora China House está entre las diez primeras empresas del mundo de energía eólica. En dos años, se espera que tengan dos empresas entre las cinco primeras. Hace diez años no tenían nada. En la actualidad, China representa el 50% de la producción global de molinos. China se mueve y lo hace rápido. En ese sentido, siento decirlo, la nueva estrategia de energía de la Comisión es desalentadora por la falta de ambición de un futuro más ecológico. Necesitamos una estrategia energética ambiciosa para Europa, no solo en una resolución de la COP 16 que nadie lee en cualquier caso. Necesitamos poner en marcha objetivos políticos concretos y ambiciosos en Europa. Parece que la estrategia del Consejo y la Comisión es «cuando sea el momento adecuado podremos ser ambiciosos». Bueno, ya ha llegado el momento y no podemos relajarnos y esperar a que llegue un gran acuerdo internacional vinculante antes de actuar. Para que la estrategia energética sea satisfactoria en materia climática, laboral y de crecimiento necesitamos un enfoque mucho más ambicioso y orientado al mercado de manera que podamos utilizar los mecanismos de mercado en nuestro beneficio. Depende de nosotros crear un impulso en el mercado, mostrar a los pioneros hacia donde queremos ir para que nos puedan llevar hasta ahí. Por eso ALDE insta a que la UE avance hasta el 30% del objetivo de reducción de las emisiones de CO . El mercado del carbono, el principal mecanismo para la reducción de las emisiones de CO e inversiones ecológicas, no funciona. Está inundado de límites y el precio es demasiado bajo, así que no hay incentivos para invertir en tecnologías ecológicas. Creemos que la UE necesita dar ese paso por el bien del crecimiento económico, el clima y la seguridad energética. Vamos Europa, vamos Comisión, hagámoslo realidad."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt tahan tänada ja kiita Lena Kolarska-Bobińskat suurepärase raporti eest. Nüüd aga räägiksin ühe lühikese loo päris maailmast. Kümme aastat tagasi ei tootnud Hiina ühtegi tuuleveskit, täna aga asub Hiinas üks kümnest maailma suurimast tuuleenergia ettevõttest. Kahe aasta pärast loodavad nad jõuda kahe ettevõttega esiviisikusse. Kümne aasta eest ei olnud midagi. Täna aga toodab Hiina 50% maailma tuuleveskitest. Hiina areneb ja see areneb kiiresti. Selles valguses on mul kahju tõdeda, et komisjoni uue energiastrateegia puuduv põhjalikkus keskkonnasõbraliku tuleviku suhtes on väga heidutav. Euroopa vajab põhjalikku energiastrateegiat – ja seda mitte ainult COP 16 resolutsiooni kujul, mida niikuinii keegi ei loe. Peame Euroopas saavutama kaugeleulatuvad ja konkreetsed poliitilised eesmärgid. Nõukogu ja komisjon paistavad lähtuvat strateegiast, et kui õige aeg on käes, siis oleme tegusad. Nüüd on õige aeg ja me ei saa istuda ja puhata ning oodata mingit suurt rahvusvahelist siduvat kokkulepet, enne kui me midagi teeme. Selleks et energiastrateegia tooks kliima, majanduskasvu ja töökohtade jaoks kasu, vajame palju nõudlikumat turupõhist lähenemisviisi, et saaksime turumehhanismi enda kasuks ära kasutada. Me peame sellele turule hoogu andma ja näitama teerajajatele suuna kätte, et nad meid siis sinna viia saaksid. Seepärast nõuab ALDE, et EL seaks eesmärgiks vähendada CO heitkoguseid 30%. Süsinikuturg, meie CO heitkoguste vähendamise ja keskkonnainvesteeringute tegemise põhimehhanism, ei toimi. See on kvootidega üle ujutatud ning hind on liiga madal, mistõttu ei ole stiimuleid, et investeerida keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse Meie arvates peab EL astuma need sammud meie majanduskasvu, kliima ja energiajulgeoleku nimel. Euroopa, komisjon, tehkem oma sõnad tegudeks!"@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää ja onnitella jäsen Kolarska-Bobinskaa erinomaisesta mietinnöstä ja jatkaa sitten tosielämän tarinalla. Kymmenen vuotta sitten Kiinassa ei tuotettu yhtään tuulimyllyjä. Nyt Kiinassa toimii yksi maailman kymmenestä suurimmasta tuulienergiayrityksestä. Kahden vuoden kuluessa siellä odotetaan olevan kaksi viidestä suurimmasta yrityksestä. Kymmenen vuotta sitten ei ollut mitään. Nyt Kiinan tuotanto maailman tuulimyllyjen tuotannosta on 50 prosenttia. Kiina edistyy ja se edistyy vauhdilla. Tältä kannalta minun on valitettavasti todettava, että komission uusi energiastrategia ei ole rohkaiseva, koska siitä puuttuvat vihreämpää tulevaisuutta koskevat kunnianhimoiset tavoitteet. Tarvitaan kunnianhimoinen energiastrategia Euroopassa, ei pelkästään COP16-päätöslauselmissa, joita kukaan ei kuitenkaan lue. Meidän on pantava täytäntöön kunnianhimoisia ja konkreettisia poliittisia tavoitteita Euroopassa. Neuvoston ja komission strategia vaikuttaa olevan, että voimme ryhtyä kunnianhimoisiksi sitten, kun on sen aika. Nyt kuitenkin on sen aika, emmekä voi vain levätä ja odottaa jotain ihmeellistä kansainvälistä sopimusta, ennen kuin voimme toimia. Jotta energiastrategialla olisi myönteistä vaikutusta ilmastoon, kasvuun ja työpaikkoihin, tarvitaan paljon kunnianhimoisempi ja markkinaperusteinen lähestymistapa, jotta voimme hyödyntää markkinamekanismia. On meistä itsestämme kiinni, luommeko markkinoille vetoa, näytämmekö pioneereille, mihin suuntaan haluamme, jotta ne voivat viedä meitä sinne. Tämän vuoksi ALDE-ryhmä kehottaa EU:ta siirtymään 30 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeseen. Hiilimarkkinat, hiilidioksidipäästövähennystemme ja vihreiden investointien merkittävin mekanismi, ei toimi. Markkinat tulvivat kiintiöitä ja hinta on liian alhainen, joten kannustimia investointeihin vihreään teknologiaan ei muodostu. Katsomme, että EU:n on edistyttävä tässä talouskasvumme, ilmaston ja energiavarmuuden vuoksi. No niin Eurooppa ja komissio, sanoista tekoihin."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, permettez-moi de remercier et de féliciter Mme Kolarska-Bobinska pour cet excellent rapport et laissez-moi vous raconter une petite histoire tirée du monde réel. Il y a dix ans, la Chine ne fabriquait pas une seule éolienne; aujourd’hui, elle possède l’une des dix plus grandes entreprises du secteur éolien au monde. Dans deux ans, elle prévoit d’avoir deux entreprises dans le top cinq. Il y a dix ans, il n’y avait rien. Aujourd’hui, la Chine représente 50 % de la production mondiale d’énergie éolienne. La Chine bouge et elle avance vite. À la lumière de cette histoire, j’ai le regret de dire que la nouvelle stratégie énergétique de la Commission est décourageante par son manque d’ambition quant à un avenir plus vert. Nous avons besoin d’une stratégie énergétique ambitieuse pour l’Europe qui ne soit pas seulement inscrite dans une résolution de la COP 16, que personne ne lit de toute façon. Il nous faut mettre en œuvre des objectifs politiques concrets et ambitieux en Europe. «Le moment venu, nous pourrons devenir ambitieux», cela semble résumer la stratégie du Conseil et de la Commission. Bien, c’est le bon moment et nous ne pouvons pas rester sans rien faire en attendant un bel accord international contraignant pour agir. Pour qu’une stratégie énergétique obtienne des résultats en termes de climat, de croissance et d’emplois, nous avons besoin d’une approche bien plus ambitieuse et fondée sur le marché, de manière à pouvoir utiliser les mécanismes du marché à notre avantage. C’est à nous de créer une dynamique de marché, de montrer aux pionniers où nous voulons aller pour qu’ils puissent nous y conduire. C’est pourquoi le groupe ALDE invite l’Union européenne à atteindre un objectif de réduction de 30% du CO2. Le marché du carbone, le mécanisme principal pour nos réductions de CO2 et nos investissements verts, ne fonctionne pas. Il est submergé par les quotas et les prix sont trop bas pour qu’il y ait des incitants à investir dans les technologies vertes. Nous croyons que l’Union européenne doit bouger pour le bien de notre croissance économique, de notre sécurité climatique et énergétique. Allez l’Europe! Allez la Commission! Agissons!"@fr8
"Elnök úr! Először is hadd mondjak köszönetet és hadd gratuláljak Kolarska-Bobinska asszonynak ezért a kiváló jelentésért, és bevezetésül hadd mondjak el egy, a való életből vett történetet. Tíz évvel ezelőtt Kína egyetlen szélerőművet sem gyártott; ma Kína ad otthont a világ egyik vezető szélenergia-társaságának. Arra számítanak, hogy két éven belül az öt vezető társaság közül kettő Kínában fog működni. Tíz évvel ezelőtt nem volt ott semmi. Ma Kína képviseli a globális szélerőműgyártás 50%-át. Kína halad előre, méghozzá gyorsan. Mindennek fényében sajnálattal kell elmondanom, hogy a Bizottság új energiastratégiájából elkedvetlenítően hiányzik a környezetbarátabb jövőre való törekvés. Európának ambiciózus energiastratégiára van szüksége, méghozzá nemcsak egy COP-16 állásfoglalásban, amit egyébként sem fog senki sem elolvasni. Ambiciózus, konkrét politikai célkitűzéseket kell végrehajtanunk Európában. „Majd ha eljön az ideje, akkor ambiciózusak lehetünk”. A jelek szerint a Tanács és a Bizottság ezt a stratégiát követi. Nos, eljött az idő, és nem dőlhetünk hátra, nem lazíthatunk és nem várhatunk valami nagyszabású kötelező nemzetközi megállapodásra a cselekvéssel. Egy olyan energiastratégia megvalósításához, amely eredményeket hoz létre az éghajlat, a növekedés és a munkahelyek szempontjából, sokkal ambiciózusabb és piacorientáltabb megközelítési módra van szükségünk, hogy a javunkra fordíthassuk a piaci mechanizmusokat. Csak rajtunk múlik egy hajtóerő létrehozása a piacon, hogy megmutathassuk az úttörőknek, hova akarunk eljutni, hogy elvezethessenek oda bennünket. Ezért az ALDE felszólítja az EU-t, hogy emelje fel 30%-ra a CO csökkentési célkitűzést. A szén-dioxid-piac, a CO csökkentés és a környezetbarát beruházások legfontosabb mechanizmusa nem működik. El van árasztva kvótákkal és az ár túlságosan alacsony, így semmi sem ösztönöz a környezetbarát technológiákba történő beruházásokra. Meggyőződésünk, hogy az EU-nak meg kell tennie ezt a lépést gazdasági növekedésünk, az éghajlat és az energiabiztonság érdekében. Gyerünk, Európa, gyerünk, Bizottság; váltsuk tettekre a szavakat."@hu11
"Signor Presidente, in primo luogo, vorrei ringraziare l’onorevole Kolarska-Bobińska e complimentarmi con lei per l’eccellente relazione. Proseguirei ora con un breve aneddoto del mondo reale. Dieci anni fa, la Cina non produceva un solo generatore eoloelettrico; oggi è sede di una delle prime dieci società che producono energia eolica al mondo. Nell’arco di due anni, prevede di averne due tra le prime cinque al mondo. Dieci anni fa non esisteva nulla. Oggi la Cina rappresenta il 50 per cento della produzione mondiale di energia eolica. La Cina si muove e lo fa rapidamente. In quest’ottica, mi dispiace dirlo, la nuova strategia energetica della Commissione è scoraggiante per la sua mancanza di ambizione rispetto a un futuro più verde. Abbiamo bisogno di una strategia energetica ambiziosa per l’Europa, non soltanto in una risoluzione della COP-16 che nessuno comunque legge. In Europa è necessario attuare obiettivi politici concreti e ambiziosi. “Al momento opportuno diventeremo ambiziosi” sembra essere l’orientamento del Consiglio e della Commissione. Orbene, questo è il momento opportuno e non possiamo attendere inerti un grande accordo internazionale vincolante prima di agire. Affinché una strategia energetica dia risultati in termini di clima, crescita e occupazione, ci serve un approccio più ambizioso e basato sul mercato in maniera da poter trarre vantaggio dal meccanismo di mercato. È compito nostro creare una tendenza nel mercato, indicare ai pionieri dove vogliamo andare in maniera che ci conducano verso l’obiettivo. Per questo il gruppo ALDE chiede che l’Unione passi a un obiettivo di riduzione del CO del 30 per cento. Il mercato del carbonio, meccanismo principale per le nostre riduzioni del CO e gli investimenti ecologici, non funziona. È soffocato da quote e il prezzo è troppo basso, per cui non vi sono incentivi a investire nelle tecnologie verdi. Crediamo che l’Unione debba operare tale scelta nell’interesse della nostra crescita economica, del clima e della sicurezza energetica. Esorto dunque l’Europa e la Commissione a percorrere concretamente la via indicata a parole."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti L. Kolarskai-Bobińskai ir pasveikinti ją parengus puikų pranešimą. O dabar – trumputė istorija iš tikro gyvenimo. Prieš dešimtį metų Kinijoje nebuvo nė vienos vėjo jėgainės. Šiandien Kinijoje įsikūrusi viena iš dešimties stambiausių pasaulyje vėjo energetikos bendrovių. Tikimasi, kad per dvejus metus Kinijoje jau veiks dvi iš penkių stambiausių pasaulio bendrovių. Prieš dešimtmetį ten nebuvo nieko. Dabar Kinija tiekia 50 proc. visame pasaulyje vėjo jėgainėse pagamintos elektros energijos. Kinija juda pirmyn, ir labai sparčiai. Apgailestauju, bet atsižvelgdamas į šias aplinkybes turiu pasakyti, kad Komisijos parengta nauja energetikos strategija nepateisina lūkesčių, nes joje trūksta užmojo rūpintis ekologiškesniu rytojumi. Mums reikia didelio užmojo Europos energetikos strategijos, išdėstytos ne tik rezoliucijoje dėl 16-osios klimato kaitos konferencijos Kankūne (angl. COP 16), kurios vis tiek niekas neskaito. Europoje reikia įgyvendinti aukštus, konkrečius politikos tikslus. Tačiau Tarybos ir Komisijos strategija, regis, grįsta principu „dideliems siekiams reikia tinkamo meto“. Ką gi, šis metas kaip tik toks. Reikia veikti – negalime sėdėti sudėję rankų ir ramiai laukti, kol bus pasirašyta kokia nors milžiniškos svarbos tarptautinė sutartis. Kad energetikos strategija padėtų įgyvendinti su klimato apsauga, augimu, darbo vietų kūrimu susijusius tikslus, turime laikytis kur kas ryžtingesnio, rinka grindžiamo požiūrio, leidžiančio pasinaudoti rinkos mechanizmo teikiamais pranašumais. Tik mes patys galime išjudinti rinką ir naujovių pradininkams parodyti, kur link norime eiti, kad jie mus tenai nuvestų. Štai kodėl ALDE frakcija ragina Europos Sąjungą įsipareigoti išmetamo CO kiekį sumažinti iki 30 proc. Anglies dioksido rinka – pagrindinis mūsų išmetamo CO kiekio mažinimo ir ekologiškų investicijų mechanizmas – neveikia. Ji apkrauta kvotomis, o kaina pernelyg maža, todėl nėra paskatų investuoti į ekologiškas technologijas. Esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga turi ryžtis šiam žingsniui dėl mūsų ekonominio augimo, klimato ir energetinio saugumo. Pirmyn, Europa, pirmyn, Komisija! Žodžius paverskime darbais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties kundzei un izteikt atzinību par lielisko ziņojumu, kā arī pastāstīt kādu gadījumu no dzīves. Pirms desmit gadiem Ķīnā nebija neviena vēja ģeneratora; pašlaik Ķīnā atrodas viens no desmit lielākajiem vēja ģeneratoru parkiem pasaulē. Ir paredzēts, ka divos gados divi Ķīnas uzņēmumi būs vieni no pieciem lielākajiem uzņēmumiem šajā nozarē. Pirms desmit gadiem nebija nekā, bet šodien Ķīna ražo 50 % elektroenerģijas, kas tiek saražoti ar vēja enerģiju. Ķīna attīstās, un tā attīstās strauji. Tāpēc man ir žēl, ka Komisijas jaunā enerģētikas stratēģija ir nepilnīga, jo tajā nav noteikti mērķi saistībā ar videi nekaitīgāku attīstību nākotnē. Ir nepieciešama mērķtiecīga Eiropas enerģētikas stratēģija, un tā nedrīkst būt noteikta tikai 16 rezolūcijā, kuru tāpat neviens nelasa. Ir jānosaka augsti un konkrēti mērķi attiecībā uz Eiropas politiku. Izskatās, ka Padomes un Komisijas stratēģija ir šāda: „Būsim mērķtiecīgi tad, kad tas būs patiešām nepieciešams.” Tas brīdis ir pienācis, un vairs nedrīkst gaidīt, kad tiks noslēgta kāda vērienīga starptautiskai saistoša vienošanās; ir jārīkojas nekavējoties. Lai enerģētikas stratēģija palīdzētu risināt problēmas klimata, izaugsmes un nodarbinātības jomā, ir nepieciešama mērķtiecīgāka pieeja, kas vairāk vērsta uz tirgu, lai tirgus mehānismus varētu izmantot savās interesēs. ES ir aktīvāk jādarbojas šajā tirgū un ir jāparāda jaunajiem dalībniekiem, ko mēs vēlamies sasniegt, lai viņi varētu mums palīdzēt. Tāpēc Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa aicina ES noteikt mērķi CO emisijas samazināt par 30 %. Oglekļa tirgus jeb galvenais CO emisiju samazināšanas mehānisms un videi nekaitīgi ieguldījumi nesniedz vēlamos rezultātus. Šie risinājumi paredz ļoti lielas kvotas, un cenas ir pārāk zemas, kas neveicina ieguldījumus videi nekaitīgās tehnoloģijās. Mūsuprāt, ES ir jāsper šis solis, lai veicinātu ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā, kā arī uzlabotu situāciju klimata un enerģijas piegādes drošības jomā. Uz priekšu, Eiropa! Uz priekšu, Komisija! Darīsim to, kas ir jādara!"@lv13
"Mr President, first of all let me thank and congratulate Ms Kolarska-Bobinska for an excellent report and then let me start with a little story from the real world. Ten years ago China did not produce one single windmill; today China houses one of the world’s top ten wind-energy companies. In two years they expect to have two companies in the top five. Ten years ago there was nothing. Today China represents 50% of global windmill production. China is moving and they move fast. In this light, I am sorry to say, the Commission’s new energy strategy is discouraging in its lack of ambition for a greener future. We need an ambitious energy strategy for Europe, not only in a COP-16 resolution that nobody reads anyway. We need to implement ambitious, concrete policy targets in Europe. ‘When the time is right we can get ambitious’ seems to be the strategy of the Council and Commission. Well, the time is right and we cannot sit back and relax and wait for some grand international binding agreement before we act. For an energy strategy to deliver on climate, on growth, on jobs, we need a much more ambitious and market-based approach so that we can use the market mechanism to our advantage. It is up to ourselves to create a drive in the market, to show the pioneers where we want to go so that they can take us there. That is why ALDE is calling for the EU to move to a 30% CO reduction target. The carbon market, the main mechanism for our CO reductions and green investments, does not work. It is flooded with quotas and the price is too low, so there are no incentives to invest in green technologies. We believe that the EU needs to make this move for the sake of our economic growth, climate and energy security. Come on Europe, come on Commission; let’s walk the talk."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag in de eerste plaats mevrouw Kolarska-Bobińska bedanken voor en gelukwensen met haar uitstekende verslag en daarna wil ik graag even een verhaaltje uit de echte wereld vertellen. Tien jaar geleden produceerde China geen enkele windmolen; nu is in China een van de tien grootste windenergiebedrijven ter wereld gevestigd. Over twee jaar verwachten ze dat ze twee bedrijven in de top vijf hebben. Tien jaar geleden was er niets. Nu neemt China 50 procent van de gehele windenergieproductie in de wereld voor zijn rekening. China is in beweging, en in rap tempo. In het licht hiervan moet ik helaas zeggen dat de nieuwe energiestrategie van de Commissie gekenmerkt wordt door een teleurstellend gebrek aan ambitie voor een groenere toekomst. We hebben behoefte aan een ambitieuze energiestrategie voor Europa, niet alleen via een resolutie van de VN-Klimaatconferentie COP 16, die toch door niemand wordt gelezen. We moeten ambitieuze, concrete beleidsdoelstellingen in Europa doorvoeren. ‘Wanneer het moment daar is, kunnen we ambitieus worden’ lijkt wel de strategie van de Raad en de Commissie. Het moment is daar en we kunnen niet achterover leunen en pas in actie komen wanneer er een grote, internationale, bindende overeenkomst is. Als we een energiestrategie willen die iets doet voor het klimaat, de groei en de werkgelegenheid, dan hebben we behoefte aan een ambitieuze, op de markt gebaseerde aanpak, zodat we het marktmechanisme in ons voordeel kunnen aanwenden. Het is aan ons om de markt te activeren, om de pioniers te laten zien wat we willen, zodat zij dat voor ons kunnen realiseren. Daarom wil de ALDE-Fractie dat de EU een CO reductiedoelstelling van 30 procent nastreeft. De koolstofmarkt, het voornaamste mechanisme voor onze CO reductie en groene investeringen, werkt niet. Hij wordt overspoeld met quota en de prijs is te laag, waardoor er geen prikkels zijn om in groene technologieën te investeren. Wij zijn van mening dat de EU deze stap moet zetten omwille van onze economische groei, het klimaat en de energiezekerheid. Kom op, Europa, kom op, Commissie, voeg de daad bij het woord."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym podziękować Pani Poseł Kolarskiej-Bobińskiej i pogratulować jej wspaniałego sprawozdania, a następnie proszę pozwolić mi rozpocząć od pewnej historyjki z realnego świata. Dziesięć lat temu Chiny nie wyprodukowały ani jednego wiatraka; dziś w Chinach siedzibę ma jedna z największych dziesięciu firm zajmujących się energią wiatrową na świecie. W ciągu dwóch lat zamierzają one mieć dwie firmy w czołowej piątce. Dziesięć lat temu nie było tam nic. Dzisiaj Chiny to 50 % światowej produkcji wiatraków. Chiny się rozwijają, a wiatraki szybko się kręcą. W tym kontekście z przykrością stwierdzam, że nowa strategia Komisji w dziedzinie energii nie jest zachęcająca z uwagi na brak ambicji w zakresie bardziej ekologicznej przyszłości. Potrzebujemy ambitnej strategii energetycznej dla Europy, nie tylko w rezolucji COP-16, której i tak nikt nie czyta. Musimy realizować ambitne i konkretne cele polityczne w Europie. Strategią Rady i Komisji wydaje się być motto „Kiedy przyjdzie odpowiedni czas, będziemy ambitniejsi“. Cóż, teraz jest odpowiedni czas, dlatego nie możemy usiąść z założonymi rękami i relaksować się, oczekując na jakieś wielkie, wiążące międzynarodowe porozumienie zanim zaczniemy działać. Jest tak dlatego, że jeżeli strategia energetyczna ma przynieść efekty w postaci ochrony klimatu, wzrostu i nowych miejsc pracy, potrzebujemy ambitniejszego i bardziej rynkowego podejścia, które umożliwi nam wykorzystanie mechanizmu rynkowego. Stworzenie i ożywienie tego rynku a także pokazanie pionierom, w którym kierunku chcemy podążać, aby ci nas tam zabrali, zależy od nas. Właśnie dlatego ALDE wzywa UE do realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO o 30 %. Rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który jest głównym mechanizmem umożliwiającym redukcję CO i nasze inwestycje ekologiczne, nie funkcjonują. Jest na nim dostępnych zbyt dużo uprawnień, a cena jest zbyt niska, co nie zachęca do inwestowania w ekologiczne technologie. Uważamy, że UE musi zrobić ten krok, aby stymulować wzrost gospodarczy, ograniczać zmiany klimatyczne i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne. Do dzieła Europo, do dzieła Komisjo; potwierdźmy słowa czynami."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me, em primeiro lugar, felicitar a senhora deputada Lena Kolarska-Bobińska por este excelente relatório, e depois contar uma pequena história do mundo real. Há 10 anos, a China não produzia um único moinho de vento; hoje em dia, a China possui uma das dez maiores empresas mundiais de energia eólica. Dentro de 2 anos, esperam ter duas empresas entre as primeiras cinco. Há 10 anos, não eram nada. Agora, a China representa 50% da produção global de moinhos de vento. A China está a mexer, e mexe muito depressa. Nesta perspectiva, lamento dizer que a nova estratégia energética da Comissão é desencorajante devido à sua falta de ambição num futuro mais verde. Precisamos de uma estratégia energética ambiciosa para a Europa, e não apenas de uma resolução COP 16 que, seja como for, ninguém lê. Precisamos de implementar objectivos políticos ambiciosos e concretos na Europa. "Quando chegar a altura poderemos ser ambiciosos", eis aquela que parece ser a estratégia do Conselho e da Comissão. Pois bem, essa altura chegou e não podemos recostar-nos para trás na cadeira e descansar, esperando por algum grande acordo internacional vinculativo para então agirmos. A definição de uma estratégia energética relativa ao clima, ao crescimento e ao emprego exige de nós uma abordagem muito mais ambiciosa e centrada no mercado, para assim usarmos os mecanismos de mercado em nosso benefício. Compete-nos a nós traçar um caminho no mercado, para mostrar aos pioneiros para onde queremos ir e permitir assim que eles possam levar-nos lá. Eis a razão por que o Grupo ALDE insta a União Europeia a aumentar para 30% o objectivo de redução das emissões de CO . O mercado do carbono, principal mecanismo para as nossas reduções de CO e investimentos verdes, não funciona. Está inundado em quotas e o preço é demasiado baixo, pelo que não é incentivado o investimento em tecnologias verdes. Pensamos que a União Europeia tem de avançar nessa direcção, para o bem do nosso crescimento económico, do nosso clima e da nossa segurança energética. Vamos para a frente Europa, vamos para a frente Comissão; vamos pôr acção no que dizemos."@pt17
"Domnule președinte, întâi de toate, permiteți-mi să îi mulțumesc și să o felicit pe doamna Kolarska-Bobińska pentru raportul excelent și dați-mi voie să încep apoi cu o mică poveste din lumea reală. Cu zece ani în urmă, China nu producea nici măcar o moară de vânt; astăzi, China găzduiește una dintre primele zece companii de energie eoliană. În doi ani, aceștia speră ca două dintre companii să fie printre primele cinci. Cu zece ani în urmă, acolo nu exista nimic. Astăzi, China reprezintă 50 % din producția eoliană mondială. China se mișcă și se mișcă repede. Având în vedere acest lucru, regret să spun că noua strategie energetică a Comisiei este descurajatoare prin lipsa de ambiție pentru un viitor mai ecologic. Avem nevoie de o strategie energetică ambițioasă pentru Europa, nu doar într-o rezoluție COP-16 pe care oricum nu o citește nimeni. Trebuie să aplicăm obiective politice ambițioase, concrete în Europa. Strategia Consiliului și a Comisiei pare a fi „la momentul potrivit, putem deveni ambițioși”. Ei bine, momentul este potrivit și nu putem să ne relaxăm așteptând un mare acord internațional obligatoriu pentru a acționa. Pentru ca o strategie energetică să aibă rezultate asupra climei, a creșterii, a locurilor de muncă, avem nevoie de o abordare mult mai ambițioasă și mai bazată pe piață, astfel încât să folosim mecanismul pieței în avantajul nostru. Depinde de noi să creăm un parcurs pe piață, să le arătăm pionierilor unde vrem să mergem, ca să ne ducă acolo. Din acest motiv, ALDE îi solicită UE să treacă la o reducere de 30 % a emisiilor de CO . Piața carbonului, principalul nostru mecanism pentru reducerea emisiilor de CO și pentru investiții ecologice, nu funcționează. Aceasta este inundată de cote și prețul este prea scăzut, așadar nu există stimulente pentru investirea în tehnologiile verzi. Cred că UE trebuie să ia această măsură în beneficiul creșterii noastre economice, a climatului și a securității energetice. Hai Europa, hai Comisia; să facem ce spunem."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel poďakovať pani spravodajkyni a zablahoželať jej k vynikajúcej správe. Dovoľte, aby som následne začal malým príbehom zo skutočného sveta. Pred desiatimi rokmi sa v Číne nevyrábal jediný veterný mlyn a dnes v Číne pôsobí jedna z desiatich najväčších svetových spoločností v oblasti veternej energie. Očakáva sa, že o dva roky bude mať Čína dve spoločnosti v prvej päťke. Pred desiatimi rokmi tam nemali nič. Dnes Čína predstavuje 50 % svetovej výroby veterných mlynov. Čína napreduje a napreduje rýchlo. Je mi ľúto, ale z tohto hľadiska je nová energetická stratégia Komisie odrádzajúca z dôvodu nedostatočných ambícií dosiahnuť ekologickejšiu budúcnosť. Pre Európu potrebujeme ambicióznu stratégiu v oblasti energie, nielen uznesenie konferencie COP 16, ktoré si aj tak nikto neprečíta. Musíme v Európe uplatňovať ambiciózne a konkrétne politické ciele. Zdá sa, že stratégia Rady a Komisie je „keď príde správny čas, budeme môcť byť ambiciózni“. Správny čas však nastal a nemôžeme si sadnúť, oddychovať, čakať nejakú veľkú medzinárodnú záväznú dohodu a až potom konať. Ak má energetická stratégia prinášať výsledky v oblasti klímy, rastu a pracovných miest, potrebujeme omnoho ambicióznejší a trhovo založený prístup, aby sme mohli využiť mechanizmus trhu vo svoj prospech. Je na nás, aby sme rozhýbali trh a ukázali priekopníkom, kam chceme ísť, aby nás tam mohli dostať. Preto skupina ALDE žiada, aby EÚ prešla na 30 % cieľ zníženia emisií CO . Trh s emisiami, hlavný mechanizmus na zníženie našich emisií CO a ekologické investovanie, nefunguje. Je zaplavený kvótami a cena je príliš nízka, a teda neexistujú stimuly na investície do ekologickejších technológií. Veríme, že EÚ musí urobiť tento krok v prospech nášho hospodárskeho rastu, klímy a energetickej bezpečnosti. Poďme, Európa, poďme, Komisia, prejdime od slov k činom."@sk19
"Gospod predsednik, za začetek bi se rad zahvalil gospe Kolarski-Bobiński in ji čestital za odlično poročilo, nadaljeval pa bi z zgodbico iz resničnega sveta. Kitajska pred desetimi leti ni proizvedla niti enega mlina na veter; danes ima Kitajska eno izmed desetih vrhunskih svetovnih podjetij za vetrno energijo. Pričakuje, da bo čez dve leti imela dve podjetji med prvimi petimi. Pred desetimi leti ni bilo nič. Danes Kitajska predstavlja 50 % svetovne proizvodnje vetrne energije. Kitajska napreduje, in sicer hitro. Glede na to moram žal povedati, da je nova energetska strategija Komisije nespodbudna zaradi svojega pomanjkanja ambicij za bolj zeleno prihodnost. Potrebujemo ambiciozno energetsko strategijo za Evropo ne samo v resoluciji COP 16, ki je tako ali tako nihče ne bere. V Evropi moramo izvajati ambiciozne, konkretne politične cilje. Zdi se, da je strategija Sveta in Komisije „ob pravem času lahko postanemo ambiciozni“. Prišel je pravi čas in ne moremo sedeti prekrižanih rok in čakati na kakšen zavezujoč mednarodni sporazum, preden ukrepamo. Da bi lahko energetska strategija dosegala rezultate v zvezi s podnebjem, rastjo in delovnimi mesti, potrebujemo precej bolj ambiciozen in na trgu temelječ pristop, da bi lahko tržni mehanizem uporabili v svojo korist. Naša naloga je, da ustvarimo gonilo na trgu, da pokažemo pionirjem, kam hočemo iti, da nas lahko popeljejo tja. Zato skupina ALDE poziva EU, naj se premakne k cilju 30-odstotnega zmanjšanja CO . Trg ogljika, glavni mehanizem za naše zmanjšanje CO in zelene naložbe, ne deluje. Preplavljen je s kvotami in cena je prenizka, zato ni spodbud za naložbe v zelene tehnologije. Menimo, da mora EU storiti ta korak zavoljo naše gospodarske rasti, podnebja in oskrbe z energijo. Dajmo, Evropa, dajmo, Komisija; preidimo od besed k dejanjem."@sl20
"Herr talman! Låt mig först av allt tacka och gratulera Lena Kolarska-Bobińska för ett utmärkt betänkande och låt mig sedan börja med en liten historia från det verkliga livet. För tio år sedan producerade inte Kina ett enda vindkraftverk. I dag finns ett av världens största företag som producerar vindkraft i Kina och om två år förväntas två av världens fem främsta vindkraftsföretag ligga i landet. För tio år sedan fanns ingenting. I dag sker 50 procent av den globala vindkraftsproduktionen i Kina. Kina rör sig framåt, och det rör sig snabbt. I skenet av detta är jag ledsen över att behöva säga att kommissionens nya energistrategi är nedslående i sin brist på ambition för en grönare framtid. Vi behöver en ambitiös energistrategi för Europa, inte bara en COP16-resolution som ingen ändå läser. Vi behöver genomföra ambitiösa, konkreta och politiska mål i Europa. ”När tiden är inne kan vi bli ambitiösa”, verkar vara rådets och kommissionens strategi. Tiden är faktiskt inne nu och vi kan inte luta oss tillbaka, slappna av och vänta på något stort internationellt bindande avtal för att agera. För att få en energistrategi som levererar när det gäller klimat, tillväxt och sysselsättning behöver vi en mycket ambitiösare och mer marknadsbaserad strategi, så att vi kan använda marknadsmekanismen till vår fördel. Det är upp till oss själva att skapa drivkraft på marknaden och visa pionjärerna vart vi vill gå så att de kan föra oss dit. Det är därför ALDE-gruppen uppmanar EU att utöka målet till en 30-procentig minskning av koldioxidutsläppen. Koldioxidmarknaden, den huvudsakliga mekanismen för vår minskning av koldioxidutsläpp och gröna investeringar, fungerar inte. Den är översvämmad av kvoter och priset är alltför lågt, så det finns inte några incitament att investera i grön teknik. Vi anser att EU behöver ta detta steg till nytta för vår ekonomiska tillväxt och klimat- och energisäkerheten. Kom igen, Europa! Kom igen, kommissionen, låt oss sätta handling bakom orden!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,4,21,9,17,12
"Jens Rohde,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"L. Kolarska-Bobinska"13
"fraktisiooni ALDE nimel."5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph