Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-24-Speech-3-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101124.4.3-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Mr Van Rompuy has been in office for one year, and in that time the whole edifice is beginning to crumble. There is chaos. The money is running out. I should thank Mr Van Rompuy. He should perhaps be the pin-up boy of the Eurosceptic movement. But just look around this Chamber this morning, Mr Van Rompuy. Just look at these faces. Look at the fear. Look at the anger. Poor old Barroso here looks like he has seen a ghost. You know, they are beginning to understand that the game is up and yet, in their desperation to preserve their dream, they want to remove any remaining traces of democracy from the system. It is pretty clear that none of you have learned anything. When you yourself, Mr Van Rompuy, say that the euro has brought us stability, I suppose I could applaud you for having a sense of humour. But is this not really just the bunker mentality? Your fanaticism is out in the open. You talked about the fact that it was a lie to believe that the nation state could exist in the 21 century globalised world. Well, that may be true in the case of Belgium – which has not had a government for six months – but for the rest of us, right across every Member State in this Union (and perhaps this is why we see the fear in the faces), people are increasingly saying: ‘We don’t want that flag, we don’t want the anthem, we don’t want this political class, we want the whole thing consigned to the dustbin of history’. We had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland. I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this. They should never have joined the euro. They suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust. But look at your response to them. What they are being told, as their government is collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election. In fact, Commissioner Rehn here said they had to agree their budget first before they would be allowed to have a general election. Just who the hell do you people think you are? You are very dangerous people indeed. Your obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy. You appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor. Untold millions must suffer so that your euro-dream can continue. Well it will not work, because it is Portugal next. With their debt levels of 325% of GDP, they are the next ones on the list. After that, I suspect it will be Spain. The bailout for Spain would be seven times the size of Ireland’s, and at that moment, all the bailout money will have gone. There will not be any more. But it is even more serious than economics, because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, then all they are left with is nationalism and violence. I can only hope and pray that the euro project is destroyed by the markets before that really happens."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pan Van Rompuy je ve své funkci jeden rok a za tu dobu se celý monument začal hroutit. Všude je zmatek. Dochází peníze. Měl bych panu Van Rompuyovi poděkovat. Možná by měl být idolem euroskeptického hnutí. Rozhlédněte se dnes ráno po tomto sále, pane Van Rompuyi. Podívejte se na ty obličeje. Podívejte se na ten strach. Podívejte se na ten vztek. Chudák Barroso vypadá, jako kdyby viděl ducha. Víte, začínají chápat, že hra je u konce, a zároveň se v zoufalé snaze zachránit svůj sen snaží ze systému odstranit jakékoli pozůstatky demokracie. Je úplně jasné, že nikdo z vás se nic nenaučil. Když vy sám, pane Van Rompuyi, tvrdíte, že nám euro přineslo stabilitu, možná bych vám měl za váš smysl pro humor zatleskat. Nebo se jen zkrátka chováte jako šelma zahnaná do kouta? Váš fanatismus se naplno projevil. Mluvil jste o tom, že je lží věřit, že by v globalizovaném světě 21. století mohl existovat národní stát. Možná je to pravda v případě Belgie – která je už půl roku bez vlády – ale pro nás ostatní, ve všech členských státech této Unie (a možná proto ten strach ve tvářích), lidé stále častěji říkají: „Nechceme tu vlajku, nechceme tu hymnu, nechceme tu politickou třídu, chceme celou tu věc zahodit do popelnice dějin.“ Nejdříve jsme v tomto roce zažili řeckou tragédii, teď tu máme situaci v Irsku. Vím, že s tím má hodně co do činění hloupost a chamtivost irských politiků. K eurozóně se nikdy neměli připojit. Zažili nízké úrokové sazby, falešný boom a nakonec obrovský propad. Podívejte se však na svoji reakci. Zatímco jejich vláda kolabuje, slyší rady o tom, že teď by nebylo vhodné pořádat všeobecné volby. Komisař Rehn ve skutečnosti dokonce řekl, že před konáním voleb musí vláda nejprve odsouhlasit rozpočet. Kdo si sakra myslíte, že jste? Jste velmi nebezpeční, vážně. Vaše posedlost vytvářením tohoto eurostátu vás vede k tomu, že demokracii s radostí likvidujete. Vypadá to, že máte radost z toho, že jsou miliony lidí nezaměstnaní a chudí. Nesčetné miliony musí trpět, aby váš eurosen mohl pokračovat. Jenže to nemůže dál fungovat, protože další na řadě je Portugalsko. Se svým dluhem 325 % HDP jsou dalšími na seznamu. Mám podezření, že potom to bude Španělsko. Výpomoc Španělsku bude sedmkrát větší než ta pro Irsko a v tu chvíli všechny peníze na záchranu dojdou. Už nebudou existovat. Je to ale vážnější: nejde jen o hospodářství, protože pokud lidi okradete o jejich identitu a o jejich demokracii, jediné, co jim zbude, je nacionalismus a násilí. Můžu jenom doufat a modlit se, aby trh celý projekt eura zlikvidoval dříve, než k tomu opravdu dojde."@cs1
"Hr. formand! Hr. Van Rompuy har bestridt sin stilling i ét år, og i den tid er hele konstruktionen begyndt at smuldre. Der er kaos. Pengene slipper op. Jeg burde takke hr. Van Rompuy. Han skulle måske være blikfang for euroskeptikerne. Men jeg vil opfordre hr. Van Rompuy til at kigge sig omkring i Parlamentet her til formiddag. Til bare at se på ansigterne. Til at se frygten. Til at se vreden. Stakkels gamle hr. Barroso her ser ud, som om han har set et spøgelse. Det er, fordi de begynder at forstå, at spillet er ude, og alligevel vil de – i deres desperation for at bevare drømmen – udrydde ethvert tilbageværende spor af demokrati fra systemet. Det er temmelig tydeligt, at ingen af de tilstedeværende har lært noget som helst. Når selv hr. Van Rompuy siger, at euroen har bragt os stabilitet, så tror jeg, at jeg kan rose ham for at have humor. Men er det i virkeligheden ikke bare bunkermentaliteten? Hans fanatisme er helt åbenlys. Han talte om, at det faktisk var en løgn at tro, at nationalstaten kunne eksistere i det 21. århundredes globaliserede verden. Ja, altså, det kan være sandt i Belgiens tilfælde – som i seks måneder ikke har haft en regering – men for resten af os er det sådan, at folk i hver eneste af EU's medlemsstater (og måske er det derfor, vi ser frygten i ansigterne), stadig tydeligere siger "Vi ønsker ikke det flag, vi ønsker ikke den hymne, vi ønsker ikke denne politiske klasse, vi ønsker det hele arkiveret lodret i historiens skraldespand". Vi havde den græske tragedie tidligere i år, og nu står vi med situationen i Irland. Jeg ved, at de græske politikeres dumhed og grådighed har meget med det at gøre. De skulle aldrig have tilsluttet sig euroen. De led under lave renter, et falsk boom og et massivt krak. Men se på hr. Van Rompuys svar til dem. Alt mens deres regering kollapser, får de at vide, at det ville være upassende for dem at afholde parlamentsvalg. Faktisk sagde hr. kommissær Rehn, at de skulle indgå aftale om deres budget, før de ville få tilladelse til at afholde valg. Hvem pokker tror de mennesker lige, de er? De er reelt farlige mennesker. Deres besættelse af at etablere denne eurostat betyder, at de gladeligt nedbryder demokratiet. Det ser ud til at glæde dem, at millioner af mennesker bliver arbejdsløse og bliver fattige. Utallige millioner skal lide, så deres euro-drøm kan fortsætte. Men det kommer ikke til at fungere, for Portugal er den næste. Med deres gældsniveau på 325 % af BNP er de den næste på listen. Derefter kommer Spanien, tror jeg. Den økonomiske redningsplan for Spanien ville blive syv gange så stor som den for Irland, og på det tidspunkt vil midlerne til redningsplaner være brugt. Der vil ikke være mere tilbage. Men det drejer sig om meget mere end økonomi, for hvis man berøver folk deres identitet, hvis man berøver dem deres demokrati, så har de kun nationalisme og vold tilbage. Jeg kan kun håbe og bede til, at markederne ødelægger europrojektet, før det nævnte scenarie bliver til virkelighed."@da2
"Herr Präsident, Herr Van Rompuy ist jetzt seit einem Jahr in seinem Amt, und in dieser Zeit bricht das ganze Gebäude zusammen. Es herrscht Chaos. Das Geld neigt sich dem Ende. Ich sollte Herrn Van Rompuy danken. Vielleicht sollte er der Pin-up-Boy für die Bewegung der Euroskeptiker werden. Aber gucken Sie sich doch einfach mal um in diesem Plenarsaal heute Morgen, Herr Van Rompuy. Schauen Sie sich diese Gesichter an. Sehen Sie die Angst. Sehen Sie die Wut. Der arme alte Barroso hier sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Wissen Sie, sie fangen an zu verstehen, dass das Spiel vorbei ist und trotzdem wollen sie in ihrer Verzweiflung, um ihren Traum zu retten, alle übrigen Spuren von Demokratie aus dem System entfernen. Es ist ziemlich klar, dass niemand von Ihnen irgendetwas gelernt hat. Wenn Sie selbst, Herr Van Rompuy, sagen, dass der Euro uns Stabilität gebracht hat, nehme ich an, könnte ich dafür Beifall klatschen, dass Sie Sinn für Humor haben. Aber ist das nicht wirklich einfach nur die Bunkermentalität? Ihr Fanatismus ist nun ans Licht gekommen. Sie sprachen über die Tatsache, dass es eine Lüge war, zu glauben, dass der Nationalstaat in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts existieren könnte. Nun, das kann im Fall von Belgien stimmen – das seit sechs Monaten keine Regierung hat –, aber für den Rest von uns, in jedem Mitgliedstaat dieser ganzen Union (und vielleicht ist das der Grund dafür, warum wir die Angst in den Gesichtern sehen), sagen immer mehr Menschen: „Wir wollen diese Flagge nicht, wir wollen diese Hymne nicht, wir wollen diese politische Klasse nicht, wir wollen, dass das ganze Ding im Mülleimer der Geschichte landet.“ Anfang des Jahres hatten wir die griechische Tragödie, und jetzt haben wir die Situation in Irland. Ich weiß, dass die Dummheit und die Gier der irischen Politiker eine Menge damit zu tun hat. Sie hätten niemals der Europäischen Union beitreten sollen. Sie litten unter niedrigen Zinssätzen, einem falschen Boom und einem massiven Bankrott. Aber schauen Sie sich Ihre Reaktion auf sie an. Was man ihnen sagt, während ihre Regierung zusammenbricht, ist, dass es unpassend wäre, Parlamentswahlen abzuhalten. In der Tat, Kommissar Rehn hier sagte, sie müssten ihrem Haushalt erst zustimmen, bevor ihnen erlaubt wäre, Parlamentswahlen abzuhalten. Wofür, zum Teufel, haltet ihr euch eigentlich? Sie sind ja richtig gefährlich. Ihre Besessenheit mit der Schaffung dieses Eurostaates heißt, dass Sie froh sind, die Demokratie zu zerstören. Sie scheinen glücklich darüber zu sein, dass Millionen von Menschen arbeitslos und arm sind. Unzählige Millionen müssen leiden, damit Ihr Eurotraum weiterbestehen kann. Nun das wird nicht funktionieren, weil Portugal als nächstes dran ist. Mit ihrer Verschuldung von 325 % des BIP, sind sie die nächsten auf der Liste. Danach, nehme ich an, kommt Spanien an die Reihe. Der Bailout für Spanien würde siebenmal höher als der für Irland und zu diesem Zeitpunkt wird es kein Bailout-Geld mehr geben. Es wird nichts mehr da sein. Aber es betrifft nicht nur die Wirtschaft, es wird noch schlimmer, denn wenn Sie den Menschen ihre Identität nehmen, wenn Sie ihnen ihre Demokratie nehmen, dann ist alles, was ihnen bleibt, Nationalismus und Gewalt. Ich kann nur hoffen und beten, dass das Euro-Projekt durch die Märkte zerstört wird, bevor das wirklich eintritt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Van Rompuy βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και έναν χρόνο και σε αυτό το διάστημα ολόκληρο το οικοδόμημα έχει αρχίσει να καταρρέει. Επικρατεί χάος. Τα χρήματα τελειώνουν. Θα έπρεπε να ευχαριστήσω τον κ. Van Rompuy. Ίσως θα έπρεπε να είναι το ίνδαλμα του ευρωσκεπτικιστικού κινήματος. Όμως, κοιτάξτε γύρω σας σε αυτήν την αίθουσα σήμερα, κύριε Van Rompuy. Κοιτάξτε απλώς αυτά τα πρόσωπα. Κοιτάξτε τον φόβο. Κοιτάξτε τον θυμό. Ο καημένος ο κ. Barroso εδώ μοιάζει σαν να έχει δει φάντασμα. Ξέρετε, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι τελείωσε και παρ’ όλα αυτά, μέσα στην απελπισία τους να διαφυλάξουν το όνειρό τους, θέλουν να εξαλείψουν κάθε εναπομείναν ίχνος δημοκρατίας από το σύστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι κανένας από εσάς δεν έχει μάθει τίποτα. Όταν εσείς ο ίδιος, κύριε Van Rompuy, λέτε ότι το ευρώ μας έφερε σταθερότητα, υποθέτω ότι θα μπορούσα να σας χειροκροτήσω για το χιούμορ που έχετε. Ωστόσο, αυτή δεν είναι απλώς η νοοτροπία του καταφυγίου; Ο φανατισμός σας είναι πλέον ολοφάνερος. Μιλήσατε για το ότι ήταν ψέμα να πιστέψουμε ότι το εθνικό κράτος θα μπορούσε να υπάρξει στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να ισχύει στην περίπτωση του Βελγίου –το οποίο δεν έχει κυβέρνηση εδώ και έξι μήνες– αλλά για τους υπόλοιπους από εμάς, σε κάθε κράτος μέλος αυτής της Ένωσης (και ίσως για αυτό να βλέπουμε τον φόβο στα πρόσωπα) ολοένα και περισσότερο ο κόσμος λέει: «Δεν θέλουμε αυτήν τη σημαία, δεν θέλουμε τον εθνικό ύμνο, δεν θέλουμε αυτήν την πολιτική τάξη, θέλουμε το όλο πράγμα να μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.» Είχαμε την ελληνική τραγωδία νωρίτερα φέτος, και τώρα έχουμε την κατάσταση στην Ιρλανδία. Γνωρίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται η ανοησία και η απληστία των Ιρλανδών πολιτικών. Δεν θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί ποτέ στην ευρωζώνη. Γνώρισαν, με χαμηλά επιτόκια, απατηλή οικονομική άνθηση και μαζική πτώχευση. Όμως, κοιτάξτε την αντίδρασή σας απέναντί τους. Αυτό που τους λένε τη στιγμή που καταρρέει η κυβέρνησή τους είναι ότι θα ήταν άστοχο να κάνουν βουλευτικές εκλογές. Για την ακρίβεια, ο Επίτροπος Rehn είπε εδώ ότι πρώτα έπρεπε να συμφωνηθεί ο προϋπολογισμός τους και μετά να τους επιτραπεί να κάνουν βουλευτικές εκλογές. Ποιοι νομίζετε ότι είστε επιτέλους; Είστε πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι, πράγματι. Η εμμονή σας με τη δημιουργία ενός ευρω-κράτους σημαίνει ότι ευχαρίστως καταλύετε τη δημοκρατία. Δείχνετε να χαίρεστε για το ότι εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και φτωχοί. Άπειρα εκατομμύρια ανθρώπων πρέπει να υποφέρουν, προκειμένου να συνεχιστεί το ευρωόνειρό σας. Λοιπόν, δεν θα αποδώσει αυτό, καθώς σειρά έχει η Πορτογαλία. Με τα επίπεδα χρέους να είναι στο 325% του ΑΕγχΠ, είναι οι επόμενοι στη λίστα. Μετά από αυτό, υποψιάζομαι ότι είναι η σειρά της Ισπανίας. Η διάσωση για την Ισπανία θα ήταν επτά φορές όσο εκείνο της Ιρλανδίας και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα τα χρήματα για διάσωση θα έχουν εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα. Όμως είναι ακόμα πιο σοβαρό από τα οικονομικά, καθώς αν κλέβεις από τους λαούς την ταυτότητά τους, εάν τους κλέβεις τη δημοκρατία, τότε αυτό που τους απομένει είναι εθνικισμός και βία. Μπορώ μόνο να ελπίζω και να προσεύχομαι ότι το ευρω-σχέδιο θα καταστραφεί από τις αγορές προτού συμβεί όντως αυτό."@el10
". – Señor Presidente, el señor Van Rompuy ocupa su cargo desde hace un año, y, durante ese período, todo el edificio comienza a derrumbarse. Hay caos. El dinero se acaba. Debería darle las gracias al señor Van Rompuy. Tal vez debería ser el hombre emblemático del movimiento euroescéptico. Pero observe el panorama que ofrece esta Cámara esta mañana, señor Van Rompuy. Fíjese en esos rostros. Observe el miedo. Observe el enfado. El pobre Barroso parece que haya visto un fantasma. Empiezan a entender que se ha acabado el juego, y, sin embargo, en su desesperación por conservar su sueño, quieren eliminar del sistema cualquier resto de democracia. Está bastante claro que ninguno de ustedes ha aprendido nada. Cuando usted mismo, señor Van Rompuy, dice que el euro nos ha aportado estabilidad, supongo que podría aplaudirle por su sentido del humor. ¿Pero acaso no es esta una muestra de una actitud defensiva? Su fanatismo está a la intemperie. Se ha referido al hecho de que no es acertado creer que en el mundo globalizado del siglo XXI pueda existir el Estado nacional. Bueno, puede que sea cierto en el caso de Bélgica —que ha estado seis meses sin gobierno—, pero para el resto de nosotros, en cada uno de los Estados miembros de esta Unión (y tal vez esa es la razón del miedo que reflejan los rostros), la gente dice cada vez más: «No queremos esa bandera, no queremos el himno, no queremos esta clase política, queremos tirarlo todo al cubo de la basura de la historia». A principios de este año asistimos a la tragedia griega, y ahora nos enfrentamos a la situación en Irlanda. Sé que la estupidez y la avaricia de los políticos irlandeses tienen mucho que ver con ello. Nunca deberían haberse adherido al euro. Sufrieron con unos tipos de interés bajos, un falso despegue y un hundimiento masivo. Pero analice la respuesta que se les ha dado. Lo que se les dice, mientras su Gobierno se derrumba, es que no sería conveniente que convocaran elecciones generales. De hecho, el Comisario Rehn ha dicho aquí que antes de que se les permitiera convocar elecciones generales tendrían que acordar su presupuesto. ¿Pero quién demonios se creen que son ustedes? Desde luego son gente muy peligrosa. Su obsesión con crear este «euroestado» significa que no les importa destruir la democracia. Parecen felices de que millones de personas estén desempleadas y sean pobres. Incontables millones de personas tienen que sufrir para que su «eurosueño» pueda continuar. Pues bien, no va a funcionar, porque Portugal será el siguiente. Con sus niveles de deuda del 325 % del PIB, son los siguientes de la lista. Y después, sospecho que será España. El rescate de España sería siete veces mayor que el de Irlanda, y, llegado ese momento, se agotará todo el dinero del plan de rescate. No habrá más. Pero hay cuestiones incluso más graves que las económicas, porque si roban a la gente su identidad, si le roban su democracia, entonces lo único que les quedará será el nacionalismo y la violencia. Sólo me queda esperar y rezar por que los mercados destruyan el proyecto del euro antes de que esto suceda realmente."@es21
"Austatud president! Herman van Rompuy on ametis olnud üle aasta ning selle aja jooksul on struktuur hakanud mõranema. Valitseb kaos. Raha on lõppemas. Peaksin Herman van Rompuyd tänama. Ta peaks võib-olla olema euroskeptikute liikumise musternäidis. Austatud Herman van Rompuy! Vaadake, mis meeleolu siin istungisaalis täna hommikul valitseb! Vaadake neid nägusid! Vaadake seda hirmu! Vaadake seda viha! Vaene Barroso näeb välja, nagu ta oleks kummitust näinud! Teate ju isegi, et nad hakkavad arusaamisele jõudma, et mäng on läbi, ning viimase meeleheitliku katsena oma unistust säilitada soovivad nad eemaldada süsteemist demokraatia viimasedki järelejäänud jäljed. On päris selge, et keegi teist ei ole õppust võtnud. Kui teie, Herman van Rompuy, väidate, et euro on meile stabiilsuse toonud, siis võiksin teid kiita selle eest, et teil puudub huumorisoon. Kas tegemist ei ole aga mitte lihtsalt nn punkrimentaliteediga? Teie fanaatilisus on kõigile näha. Rääkisite sellest, et usk rahvusriigi eksisteerimisse 21. sajandi üleilmastunud maailmas on illusioon. See võib tõesti nii olla Belgia puhul, kus ei ole kuus kuud valitsust olnud, kuid meie kõigi ülejäänute puhul, igas liidu liikmesriigis (ja võib-olla selle tõttu on nad hirmul), kasvab järjepidevalt inimeste hulk, kes ütlevad, et nemad ei taha seda lippu, seda hümni, seda poliitilist klassi, vaid tahavad, et seda kõike jääksid meenutama lihtsalt ajaloo annaalid. Selle aasta esimeses pooles toimus Kreeka tragöödia ning nüüd peame tegelema Iirimaa olukorraga. Tean, et see on paljuski tingitud Iirimaa poliitikute ahnusest ja lollusest. Nad ei oleks kunagi pidanud euroalaga liituma. Nad kannatasid madalate intressimäärade, võltsbuumi ja suure mulli lõhkemise tõttu. Vaadake aga, kuidas te nende olukorrale reageerite! Nende valitsus on laiali lagunemas ning neile öeldakse, et valimiste korraldamine oleks sobimatu. Volinik Rehn ütles, et nad pidid oma eelarve vastu võtma, enne kui neil lubatakse üldvalimisi korraldada. Mida te endast arvate? Tõepoolest, olete väga ohtlikud inimesed! Teie euroriigi loomise kinnisidee tähendab seda, et olete hea meelega nõus demokraatiat hävitama. Tundub, et olete õnnelikud selle üle, et miljonid inimesed on tööta ja vaesed. Loendamatud miljonid inimesed peavad kannatama, et teie eurounelm saaks püsida. See ei lähe läbi, sest Portugal on järgmine. Nende võla määr on 325% SKTst ning nad on nimekirjas järgmised. Arvan, et Hispaania võiks olla pärast Portugali. Hispaania päästmiseks on vaja Iirimaa summast seitse korda suuremat summat ning selleks hetkeks on päästerahad otsas. Alles ei jää enam midagi. See on aga majandusest tõsisem teema, sest kui röövite inimestelt nende identiteedi ja demokraatia, siis jäävad järele ainult natsionalism ja vägivald. Loodan ja palvetan, et turud hävitaksid europrojekti enne, kui see tõepoolest ellu viiakse!"@et5
". Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy on toiminut tehtävässään vuoden. Sinä aikana koko rakennelma on alkanut sortua. Tilanne on kaoottinen. Rahat ovat loppumassa. Minun pitäisi kiittää puheenjohtaja Van Rompuyta. Hänestä pitäisi ehkä tehdä euroskeptisen liikkeen kansikuvapoika. Katsokaapa ympärillenne istuntosalissa tänä aamuna, puheenjohtaja Van Rompuy. Katsokaa näitä kasvoja. Näette pelkoa. Näette suuttumusta. Vanha Barroso-parka näyttää siltä kuin olisi nähnyt aaveen. He alkavat ymmärtää, että peli on menetetty. Siitä huolimatta pyrkiessään epätoivoisesti säilyttämään unelmansa he haluavat poistaa järjestelmästä loputkin jäljellä olevat demokratian rippeet. On aika selvää, että kumpikaan teistä ei ole oppinut mitään. Puheenjohtaja Van Rompuy, kun te itse sanotte, että euro on tuonut meille vakautta, voisin kai onnitella teitä siitä, että teillä on huumorintajua. Eikö tässä kuitenkin ole kyse vain bunkkerimentaliteetista? Kiihkomielisyytenne on tullut esiin. Totesitte, että on valheellista uskoa siihen, että kansallisvaltio voisi olla olemassa 2000-luvun globalisoituneessa maailmassa. Se saattaa olla totta Belgian tapauksessa – siellähän ei ole ollut hallitusta puoleen vuoteen – mutta meidän muiden osaltamme unionin jokaisessa jäsenvaltiossa (ehkä tämä on syy siihen, että näemme kasvoilla pelkoa) ihmiset sanovat yhä useammin: "Me emme halua sitä lippua, me emme halua hymniä, emme halua tätä poliittista luokkaa. Me haluamme, että koko homma heitetään historian roskakoriin". Koimme kreikkalaisen tragedian aikaisemmin tänä vuonna, ja nyt meillä on edessämme Irlannin tilanne. Tiedän, että se johtuu paljolti Irlannin poliitikkojen tyhmyydestä ja ahneudesta. Heidän ei olisi ikinä pitänyt liittyä euroalueeseen. He kärsivät alhaisista koroista, epäaidosta noususuhdanteesta ja valtavasta vararikosta. Miettikää, miten te vastaatte heille. Kun heidän hallituksensa on kaatumassa, heille sanotaan, että olisi sopimatonta järjestää parlamenttivaalit. Itse asiassa komission jäsen Rehn sanoi, että heidän on päätettävä ensin talousarviostaan, ennen kuin he saisivat järjestää parlamenttivaalit. Keitä te oikein luulette olevanne? Te olette todellakin hyvin vaarallisia ihmisiä. Pakkomielteenne eurovaltion luomisesta tarkoittaa, että te voitte huoleti tuhota demokratian. Näytätte olevan iloisia siitä, että miljoonat ihmiset ovat työttömiä ja köyhiä. Lukuisten miljoonien on kärsittävä, jotta teidän eurounelmanne voi jatkua. Se ei tule onnistumaan, koska Portugali on seuraavana vuorossa. Portugalilaisten velan taso on 325 prosenttia BKT:sta, joten he ovat luettelossa seuraavana. Sitten ennustan, että Espanja on seuraava. Espanjan apupaketti olisi seitsemänkertainen Irlantiin verrattuna, ja sillä hetkellä kaikki avustusrahat olisivat mennyttä. Mitään ei olisi enää jäljellä. Se on vielä taloustiedettäkin vakavampaa, koska jos te ryöstätte ihmisiltä heidän identiteettinsä, jos te ryöstätte heiltä demokratian, heille ei jää jäljelle kuin nationalismi ja väkivalta. Voin vain toivoa ja rukoilla, että markkinat tuhoavat eurohankkeen, ennen kuin se oikeasti tapahtuu."@fi7
"Monsieur le Président, M. Van Rompuy est en fonction depuis un an et, depuis lors, tout l’édifice tombe petit à petit en ruines. Le chaos règne et les caisses se vident. Je devrais remercier M. Van Rompuy. Il devrait peut-être être la figure de proue du mouvement eurosceptique. Monsieur Van Rompuy, il vous suffit d’observer l’Assemblée de ce matin. Regardez ces visages. Observez la peur. Observez la colère. On dirait que le pauvre Barroso vient de voir un fantôme. Vous savez, ils commencent à comprendre que les carottes sont cuites mais, comme ils veulent à tout prix préserver leur rêve, ils veulent retirer du système le peu de démocratie qu’il y reste. Il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’aucun d’entre vous n’a appris quoi que ce soit. Quand vous déclarez vous-même, Monsieur Van Rompuy, que l’euro nous a apporté la stabilité, je suppose que je pourrais vous féliciter pour votre sens de l’humour. Mais n’êtes-vous pas simplement toujours sur la défensive? Tout le monde connaît votre fanatisme. Vous avez déclaré que c’était un mensonge de croire que l’État-nation pouvait exister au XXIe siècle, à l’ère de la mondialisation. C’est peut-être le cas pour la Belgique - qui n’a pas de gouvernement depuis six mois - mais pour le reste d’entre nous, de tous les États membres de l’Union (et cela explique peut-être la peur qui se lit sur les visages), on entend de plus en plus: «nous ne voulons pas de ce drapeau, nous ne voulons pas de cet hymne, nous ne voulons pas de cette classe politique, nous voulons que tout cela soit relégué dans les poubelles de l’histoire». La tragédie grecque s’est déroulée plus tôt cette année et, maintenant, c’est la situation de l’Irlande qui pose problème. Je sais que c’est avant tout lié à la stupidité et à la cupidité des politiciens irlandais. Ils n’auraient jamais dû adhérer à l’euro. L’Irlande a souffert de faibles taux d’intérêts, d’une fausse expansion et d’une forte récession. Et regardez comment vous leur répondez. Alors que leur gouvernement s’effondre, vous leur dites qu’il ne serait pas opportun d’organiser des élections générales. En fait, le commissaire Olli Rehn a déclaré ici qu’il fallait qu’ils se mettent d’accord sur leur budget avant de pouvoir organiser des élections générales. Bon sang, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes en fait très dangereux. Vous voulez tellement créer cet État européen que vous êtes contents de détruire la démocratie. Vous semblez heureux de voir que des millions de personnes sont au chômage ou vivent dans la pauvreté. Des millions de personnes doivent souffrir pour que votre rêve européen puisse perdurer. Eh bien, cela ne fonctionnera pas, parce que le Portugal est le prochain. Avec sa dette qui atteint 325 % du PIB, il est le prochain sur la liste. Après, je pense que ce sera au tour de l’Espagne. Le plan de sauvetage de l’Espagne serait sept fois plus important que celui de l’Irlande et, d’ici là, tout l’argent destiné aux plans de sauvetage aura été dépensé. Il n’y aura plus d’argent. Mais c’est encore plus grave que l’économie. Si vous volez aux gens leur identité, si vous leur volez leur démocratie, il ne leur reste que le nationalisme et la violence. Je ne peux qu’espérer et prier pour que les marchés aient détruit le projet de l’euro avant que cela ne se produise réellement."@fr8
"Elnök úr! Van Rompuy úr egy éve van hivatalban, és ezalatt az egész építmény omlásnak indult. Káosz van. Fogytán a pénz. Köszönetet kellene mondanom Van Rompuy úrnak. Lehet, hogy az euroszkeptikus mozgalom kitűzőjén kellene szerepelnie. De nézzen csak körül ma délelőtt itt, az ülésteremben, Van Rompuy úr! Nézzen csak végig ezeken az arcokon! Nézze, hogy félnek. Nézze, milyen mérgesek. Szegény öreg Barroso úgy fest, mint aki kísértetet látott. Tudják, most kezdik megérteni: vége a játéknak, de kétségbeesetten igyekeznek védeni az álmukat, a demokrácia megmaradt nyomait is igyekeznek eltávolítani a rendszerből. Elég nyilvánvaló, hogy önök közül senki nem vont le semmiféle tanulságot. Amikor ön, Van Rompuy úr, saját maga mondja, hogy az euró stabilitást hozott nekünk, azt hiszem, megtapsolhatnám önt, hogy milyen jó a humorérzéke. De igazából nem bunkermentalitás ez? A fanatizmusa napvilágra került. Arról beszélt, hogy hazugság volt azt hinni, hogy a XXI. századi globalizált világban létezhet nemzetállam. Nos, ez igaz lehet Belgium esetében – amelynek immár hat hónapja nincs kormánya – de nálunk, az Unió többi tagállamában (s talán ezért látom a félelmet az arcokon), az emberek egyre inkább azt mondják: „Nem kell nekünk ez a zászló, nem akarunk himnuszt, nem kérünk ebből a politikai osztályból, az egészet a történelem szemétdombjára kívánjuk.” Az év elején bekövetkezett a görög tragédia, most pedig helyzet van Írországban. Tudom, hogy ez szorosan összefügg az ír politikusok butaságával és kapzsiságával. Soha nem lett volna szabad csatlakozniuk az euróövezethez. Megszenvedték az alacsony kamatok hátrányát, aztán az álfellendülés után keményen padlót fogtak. De nézzük csak meg, milyen választ kaptak önöktől. Most, hogy összeomlik a kormányuk, azt mondják nekik, hogy célszerűtlen lenne, ha országgyűlési választást tartanának. Rehn biztos tulajdonképpen azt mondta nekik, hogy először bele kell egyezniük a költségvetésbe, és csak aztán tarthatják meg az országgyűlési választást. Mégis ki a fenének képzelik magukat? Maguk aztán tényleg nagyon veszélyes emberek. Rögeszmésen létre akarják hozni ezt az euroállamot, és ennek érdekében gátlástalanul tönkreteszik a demokráciát. Boldognak tűnnek, hogy emberek milliói munkanélküliek és szegények. Sok-sok milliónyi embernek kell szenvednie azért, hogy folytatódjék az önök euroálma. Nos, ez nem jön be, mert Portugália a következő. A GDP 325%-ára rúgó adósságállománnyal ők a következők a listán. Azután úgy gyanítom, Spanyolország következik. Spanyolország mentőcsomagja hétszer akkora lenne, mint Írországé, és akkor elfogy a mentőpénz. Nem lesz több. De ez még a gazdaságnál is súlyosabb ügy, mert ha megfosztják az embereket az identitásuktól, ha megfosztják őket a demokráciától, akkor csak a nacionalizmus és az erőszak marad nekik. Csak remélni tudom, imádkozom azért, hogy a piac még azelőtt tegye tönkre az európai projektet, hogy valójában megvalósulna."@hu11
"Signor Presidente, il Presidente Van Rompuy è in carica da un anno, e proprio in questo periodo l’intera costruzione ha iniziato a vacillare; regna il caos e le risorse sono in fase di esaurimento. Dovrei ringraziare il Presidente Van Rompuy, che potrebbe forse diventare la mascotte del movimento euroscettico. Presidente Van Rompuy, si guardi attorno in quest’Aula stamattina. Osservi i volti, la paura, la rabbia. Il povero Presidente Barroso ha l’aria di chi ha visto un fantasma. Evidentemente iniziano a capire che il gioco è finito; eppure, nel disperato tentativo di preservare il loro sogno, vogliono eliminare ogni parvenza di democrazia dal sistema. È chiaro che nessuno di voi ha imparato qualcosa. Quando proprio lei, Presidente Van Rompuy, afferma che l’euro ci avrebbe portato stabilità, credo che potrei applaudire al suo senso dell’umorismo. Ma non sono forse le sue dichiarazioni una semplice dimostrazione di corporativismo? Le sue convinzioni fanatiche sono venute allo scoperto. Lei ha sostenuto che l’esistenza di uno Stato nazionale nel mondo globalizzato del XXI secolo sarebbe soltanto una bugia. Forse sarà vero per il Belgio, orfano di un governo da sei mesi, ma non per gli altri. In ogni singolo Stato membro dell’Unione (forse per questo leggo la paura sui vostri volti) i cittadini dichiarano sempre più di non voler quella bandiera, quell’inno, quella classe politica; chiedono che venga tutto cestinato dalla storia. Nella prima parte dell’anno è andata in scena la tragedia greca, mentre adesso abbiamo la situazione in Irlanda. So che la responsabilità è da attribuirsi soprattutto alla stupidità e all’avidità della classe politica irlandese. L’Irlanda non avrebbe mai dovuto aderire all’area dell’euro e ha infatti risentito dei tassi di interesse bassi, di un boom fasullo e di una netta recessione. Consideriamo però la risposta che offrite a questo paese: vista la crisi di governo, sarebbe inopportuno andare a elezioni. Il Commissario Rehn, qui presente, ha affermato infatti che gli irlandesi non saranno autorizzati a indire elezioni politiche prima di aver approvato il bilancio. Ma chi credete di essere? Siete molto pericolosi. La vostra ossessione per lo Stato dell’euro vi spinge fino ad auspicare l’annientamento della democrazia. Sembra che desideriate la disoccupazione e la povertà di milioni di cittadini; innumerevoli milioni di cittadini devono soffrire affinché il vostro sogno dell’euro continui. Ebbene, questa strategia non funzionerà perché presto toccherà al Portogallo; con un indebitamento pari al 325 per cento del suo PIL, è il prossimo della lista. Suppongo che seguirà la Spagna, il cui programma di salvataggio dovrebbe assumere proporzioni sette volte maggiori di quello irlandese; a quel punto, le risorse stanziate saranno terminate e non ne resteranno altre. Nondimeno la gravità del problema supera il piano economico. Se i cittadini vengono privati della propria identità e della democrazia, non resta altro che ricorrere al nazionalismo e alla violenza. Possono solo sperare e pregare che il progetto europeo venga annientato dai mercati prima che si arrivi a quel punto."@it12
"Pone pirmininke, H. Van Rompuy dar tik vienerius metus eina pareigas, tačiau per tą laiką pradeda byrėti visa sistema. Vyrauja chaosas. Pinigai senka. Turėčiau padėkoti ponui H. Van Rompuy. Galbūt šis žmogus galėtų tapti euroskeptikų judėjimo idealu. Pone H. Van Rompuy, šį rytą apsidairykite šioje salėje. Tik pažvelkite į šiuos veidus. Juose išvysite baimę. Išvysite pyktį. Vargšas senasis J. M. Barroso atrodo tarsi išvydęs vaiduoklį. Žinote, šie žmonės pradeda suvokti, kad dainelė jau sudainuota, tačiau mėgindami išsaugoti savo svajonę siekia iš sistemos pašalinti visus likusius demokratijos pėdsakus. Pakankamai akivaizdu, kad nei vienas iš jūsų nieko nepasimokėte. Pone H. Van Rompuy, kai teigiate, kad euras įnešė stabilumo, manau, galėčiau jums paploti už humoro jausmą. Tačiau ar tai nėra paprasčiausias bėgimas nuo tikrovės? Jūsų fanatiškumas yra akivaizdus. Kalbėjote apie tai, kad būtų naivu tikėtis, jog nacionalinė valstybė galėtų egzistuoti XXI a., globalizuotame pasaulyje. Galbūt tai tiesa Belgijos atveju – kai šalis jau šešis mėnesius neturi vyriausybės – bet likusiose šalyse, kiekvienoje šios ES valstybėje narėje (galbūt todėl veiduose ir įžvelgiame baimę) gyvenantys žmonės vis dažniau sako: „Mums nereikia vėliavos, mums nereikia himno, mums nereikia šios politinės klasės, mes norime, kad visa ši idėja atsidurtų istorijos šiukšliadėžėje.“ Kiek anksčiau šiais metais patyrėme Graikijos tragediją, o šiuo metu susiduriame su Airijos padėtimi. Žinau, kad prie to daug prisidėjo Airijos politikų kvailumas ir godumas. Šaliai nereikėjo įsivesti euro. Šalis nukentėjo nuo žemų palūkanų normų, melagingo pakilimo ir masinio nuosmukio. Bet pažvelkite, kaip į tai atsiliepiate. Vyriausybei žlungant gyventojams tvirtinama, kad šiuo metu nereikėtų rengti visuotinių rinkimų. Iš tiesų, Komisijos narys O. Rehn minėjo, kad vyriausybė pirmiausia turėtų susitarti dėl biudžeto ir tik tada jai būtų leidžiama rengti visuotinius rinkimus. Tad kas, po velnių, manote esantys? Iš tiesų, esate labai pavojingi žmonės. Jūsų maniakiškas siekis sukurti šią eurovalstybę reiškia, kad džiaugiatės griaudami demokratiją. Panašu, kad džiaugiatės tuo, jog milijonai žmonių prarado darbą ir nuskurdo. Nesuskaičiuojami milijonai privalės kentėti dėl to, kad galėtumėte toliau įgyvendinti savo eurosvajonę. Tačiau jos įgyvendinti nepavyks, nes ateis Portugalijos eilė. Kadangi šios šalies skola siekia 325 proc. BVP, ji patenka į pirmą sąrašo vietą. Spėju, kad paskui ateis Ispanijos eilė. Finansinė pagalba Ispanijai būtų septynis kartus didesnė nei Airijai, o šiuo metu finansinei pagalbai skirtos lėšos jau išseko. Ir jų daugiau nebebus. Bet tai kur kas rimtesnis klausimas nei ekonomika, nes iš žmonių atimate tapatumą, o jeigu atimsite ir demokratiją, teliks tik nacionalizmas ir prievarta. Galiu tik viltis ir melstis, kad rinkos sužlugdys euro projektą, prieš įvykstant minėtiems dalykams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs ir amatā vienu gadu, un šajā laikā visa ēka sāk drupt. Valda haoss. Naudas nav palicis daudz. Man vajadzētu pateikties kungam. Viņam, iespējams, vajadzētu būt uz eiroskeptiķu kustības plakātiem. Bet paraugieties apkārt šorīt šajā zālē kungs. Paskatieties vien uz šīm sejām. Paskatieties uz šīm bailēm. Paskatieties uz šīm dusmām. Nabaga vecais izskatās tā, it kā būtu redzējis spoku. Jūs zināt, viņi sāk saprast, ka spēle tuvojas beigām, un tomēr izmisumā saglabāt savu sapni viņi vēlas likvidēt jebkuras demokrātijas paliekas šajā sistēmā. Ir diezgan skaidrs, ka neviens no jums neko nav iemācījies. Kad jūs kungs, sakāt, ka eiro ir atnesis mums stabilitāti, es domāju, es varētu jums aplaudēt par jūsu humora izjūtu. Taču — vai tā patiesībā nav tikai atsēdēšanas aizsardzībā mentalitāte? Jūsu fanātismu ir atklāts. Jūs runājāt par to, ka ticēt, ka suverēna valsts varētu pastāvēt 21. gadsimta globalizētajā pasaulē, ir ticēt meliem. Tā var būt taisnība attiecībā uz Beļģiju — kurā jau sešus mēnešus nav valdības — bet attiecībā uz mums pārējiem, visās dalībvalstīs šajā Eiropas Savienībā (un varbūt tāpēc mēs redzam bailes šajās sejās), cilvēki arvien vairāk saka: „Mēs negribam šo karogu, mēs negribam šo himnu, mēs negribam šo politisko šķiru, mēs gribam to visu aizslaucīt vēstures mēslainē”. Šogad iepriekš mums bija grieķu traģēdija, un tagad mums ir šī situācija Īrijā. Es zinu, ka lielā mērā tā ir Īrijas politiķu stulbuma un alkatības dēļ. Viņiem nevajadzēja pievienoties eiro. Viņus skāra zemas procentu likmes, viltus uzplaukums un masveida bankroti. Taču paskatieties, kāda bija jūsu reakcija uz to. Viņu valdībai sabrūkot, viņiem tiek teikts, ka būtu nepiemēroti rīkot vispārējās vēlēšanas. Faktiski komisārs O. šeit teica, ka, pirms atļaujas rīkot vispārējās vēlēšanas, viņiem vispirms ir jāapstiprina budžets. Ko gan, pie velna, jūs iedomājaties, kas jūs esat? Jūs patiešām esat ļoti bīstami cilvēki. Jūsu apsēstība ar eiro valsts izveidi nozīmē, ka jūs labprāt iznīcināsiet demokrātiju. Šķiet, jūs esat apmierināti, ka miljoniem cilvēku ir bez darba un nabadzīgi. Daudziem miljoniem jācieš, lai jūsu eiro sapnis varētu turpināties. Nu tas neīstenosies, jo nākamā ir Portugāle. Ar parāda līmeni 325 % apmērā no IKP, viņi ir nākamie sarakstā. Pēc tam, man ir aizdomas, tā būs Spānija. Spānijas glābšana būs septiņas reizes lielāka nekā Īrijas, un tajā brīdī visa glābšanas nauda būs iztērēta. Tās vairs nebūs. Bet vēl smagāk par ekonomiku ir tas, ka, ja jūs nolaupāt cilvēkiem identitāti, ja jūs nolaupāt viņiem demokrātiju, tad viss, kas viņiem paliek, ir nacionālisms un vardarbība. Es varu tikai cerēt un lūgt Dievu, lai tirgus sagrauj eiro projektu, pirms tas patiešām notiek."@lv13
"Mr President, Mr Van Rompuy has been in office for one year, and in that time the whole edifice is beginning to crumble. There is chaos. The money is running out. I should thank Mr Van Rompuy. He should perhaps be the pin-up boy of the Eurosceptic movement. But just look around this Chamber this morning, Mr Van Rompuy. Just look at these faces. Look at the fear. Look at the anger. Poor old Barroso here looks like he has seen a ghost! You know, they are beginning to understand that the game is up and yet, in their desperation to preserve their dream, they want to remove any remaining traces of democracy from the system. It is pretty clear that none of you have learned anything. When you yourself, Mr Van Rompuy, say that the euro has brought us stability, I suppose I could applaud you for having a sense of humour. But is this not really just the bunker mentality? Your fanaticism is out in the open. You talked about the fact that it was a lie to believe that the nation state could exist in the 21 century globalised world. Well, that may be true in the case of Belgium – which has not had a government for six months – but for the rest of us, right across every Member State in this Union (and perhaps this is why we see the fear in the faces), people are increasingly saying: ‘We don’t want that flag, we don’t want the anthem, we don’t want this political class, we want the whole thing consigned to the dustbin of history’. We had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland. I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this. They should never have joined the euro. They suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust. But look at your response to them. What they are being told, as their government is collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election. In fact, Commissioner Rehn here said they had to agree their budget first before they would be allowed to have a general election. Just who the hell do you people think you are? You are very dangerous people indeed. Your obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy. You appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor. Untold millions must suffer so that your euro-dream can continue. Well it will not work, because it is Portugal next. With their debt levels of 325% of GDP, they are the next ones on the list. After that, I suspect it will be Spain. The bailout for Spain would be seven times the size of Ireland’s, and at that moment, all the bailout money will have gone. There will not be any more. But it is even more serious than economics, because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, then all they are left with is nationalism and violence. I can only hope and pray that the euro project is destroyed by the markets before that really happens."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de heer Van Rompuy is nu een jaar in functie en in die tijd is het hele bouwwerk gaan afbrokkelen. Er heerst chaos. Het geld raakt op. Ik moet de heer Van Rompuy bedanken. Hij zou de held van de eurosceptische beweging kunnen zijn. Maar kijk vanochtend eens rond in deze zaal, mijnheer Van Rompuy. Kijk eens naar deze gezichten. Zie de angst. Zie de woede. Die arme oude heer Barroso ziet eruit alsof hij een spook heeft gezien! Ziet u, ze beginnen te begrijpen dat het spelletje voorbij is, maar toch willen ze, in een wanhopige poging om hun droom in leven te houden, de laatste restjes van de democratie uit het systeem verwijderen. Het is vrij duidelijk dat niemand van u iets heeft geleerd. Als u, mijnheer Van Rompuy, zegt dat de euro ons stabiliteit heeft gebracht, dan zou ik u kunnen complimenteren met uw gevoel voor humor. Maar is dit niet gewoon de bunkermentaliteit? Uw fanatisme is onverholen. U zei dat het een leugen was dat de natiestaat kan blijven bestaan in de geglobaliseerde wereld van de 21 eeuw. Nou, misschien geldt dat voor België – dat al zes maanden geen regering heeft – maar bij de rest van ons, in alle lidstaten van deze Unie (en dat verklaart misschien de angst op de gezichten), zegt de bevolking steeds luider: “Wij willen die vlag niet, wij willen het volkslied niet, wij willen deze politieke klasse niet, wij willen dat deze hele zaak in de vuilnisbak van de geschiedenis verdwijnt.” We hadden eerder dit jaar de Griekse tragedie en nu hebben we de situatie in Ierland. Ik weet dat de domheid en hebzucht van de Ierse politici daar veel mee te maken hebben. Ze hadden nooit mee moeten doen met de euro. Ze hebben geleden onder lage rentevoeten, een valse bloei en een enorme crisis. Maar kijk eens hoe u op hen reageert. Wat zij te horen krijgen, nu hun regering instort, is dat het niet gepast zou zijn om algemene verkiezingen te houden. Commissaris Rehn zei hier zelfs dat ze het eerst eens moesten worden over de begroting voordat ze algemene verkiezingen mochten houden. Wie denkt u wel niet dat u bent? U bent heel gevaarlijk. Uw obsessie met het creëren van deze eurostaat zorgt ervoor dat u met plezier de democratie vernietigt. Het lijkt wel of u blij bent dat er miljoenen mensen werkloos en arm zijn. Miljoenen naamloze mensen moeten lijden om uw eurodroom in vervulling te laten gaan. Maar dat zal niet lukken, want nu is Portugal aan de beurt. Met zijn schuldenlast van 325 procent van het bnp is het de volgende in het rijtje. Daarna wordt het Spanje, denk ik. De financiële injectie voor Spanje zou zeven keer zo groot moeten zijn als die voor Ierland en tegen die tijd is al het geld voor financiële reddingsoperaties op. Dan is er niets meer. Maar het houdt niet op bij de economie, want als u mensen berooft van hun identiteit, als u hen berooft van hun democratie, dan houden ze niets anders over dan nationalisme en geweld. Ik kan alleen maar hopen en bidden dat het europroject door de markten wordt vernietigd voordat het zo ver komt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pan Przewodniczący Van Rompuy piastuje swoje stanowisko od roku i w tym czasie na całym gmachu pojawiły się rysy. Panuje chaos. Pieniądze się kończą. Powinienem podziękować Przewodniczącemu Van Rompuyowi – mógłby być maskotką ruchu eurosceptycznego. Panie Przewodniczący Van Rompuy, proszę rozejrzeć się jednak dziś po tej sali. Proszę tylko spojrzeć na te twarze. Widzi pan strach i gniew. Biedny stary Barroso wygląda, jakby zobaczył ducha. Wie Pan, oni zaczynają pojmować, że wszystko się skończyło, a jednak – desperacko usiłując ochronić swoje marzenie – pragną usunąć z systemu ostatnie resztki demokracji. Widać, że żaden z was niczego się nie nauczył. Kiedy Pan sam, Panie Przewodniczący Van Rompuy, mówi, że euro przyniosło nam stabilność, mam ochotę pogratulować Panu poczucia humoru. Ale czy nie jest to po prostu kompleks oblężonej twierdzy? Pański fanatyzm wyszedł na jaw. Mówi Pan, że kłamstwem jest stwierdzenie, jakoby państwa narodowe mogły przetrwać w zglobalizowanej rzeczywistości XXI wieku. Może tak jest w przypadku Belgii, która nie ma rządu od sześciu miesięcy, ale w całej reszcie – we wszystkich państwach członkowskich Unii (może właśnie dlatego widzę na twarzach strach) – ludzie coraz głośniej mówią: „Nie chcemy tej flagi, nie chcemy hymnu, nie chcemy tej klasy politycznej, wszystko to powinno trafić na śmietnik historii”. Wcześniej w tym roku mieliśmy tragedię grecką, teraz mamy sytuację w Irlandii. Wiem, że w znacznej mierze wynikła ona z głupoty i chciwości irlandzkich polityków. Nie powinni byli nigdy przystępować do euro. Ucierpieli wskutek niskich stóp procentowych, fałszywego boomu i straszliwej zapaści. Jaka jednak jest wasza reakcja? Teraz, gdy ich rząd upada, mówi się im, że niewłaściwe byłoby urządzanie wyborów powszechnych. Komisarz Rehn powiedział tutaj w istocie, że muszą najpierw uzgodnić budżet, a dopiero potem mogą organizować wybory powszechne. Za kogo wy się do diabła uważacie? Jesteście naprawdę bardzo niebezpieczni. W swojej obsesji stworzenia euro-państwa nie zawahacie się przed zniszczeniem demokracji. Wyglądacie na zadowolonych z faktu, że miliony ludzi jest bezrobotnych i cierpią ubóstwo. Nieprzebrane miliony muszą cierpieć, by wasz euro-sen trwał. Ale to się nie uda, bo następna jest Portugalia. Z długiem na poziomie 325 % PKB są następni na liście. Potem, jak podejrzewam, przyjdzie Hiszpania. Ratunek dla Hiszpanii będzie kosztować siedem razy więcej niż dla Irlandii i w tym momencie wszystkie pieniądze przeznaczone na działania ratunkowe znikną. Więcej nie będzie. Chodzi tu jednak o sprawę jeszcze ważniejszą od ekonomii, gdyż jeżeli obrabujecie ludzi z tożsamości i obrabujecie ich z demokracji, wszystkim, co im pozostanie, będzie nacjonalizm i przemoc. Mogę tylko mieć nadzieję i modlić się, że rynki zniszczą projekt euro, zanim do tego rzeczywiście dojdzie."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Presidente Van Rompuy está a exercer funções há um ano e, nesse período, a totalidade do edifício está a começar a desmoronar-se. É o caos. O dinheiro está a acabar. Deveria agradecer ao Senhor Presidente Van Rompuy. Ele deveria ser o modelo do movimento eurocéptico. Mas olhe para esta Assembleia, esta manhã, Senhor Presidente Van Rompuy. Olhe para estes rostos. Olhe para o medo. Olhe para a ira. O pobre Presidente Barroso parece que viu um fantasma. Sabe, eles estão a começar a compreender que o jogo acabou e, no entanto, no desespero de preservar o seu sonho, pretendem remover quaisquer traços remanescentes da democracia do sistema. É bastante claro que nenhum destes senhores aprendeu nada. Quando o próprio Presidente Van Rompuy afirma que o euro nos trouxe estabilidade, creio que seria capaz de aplaudi-lo pelo seu sentido de humor. Mas, de facto, não é esta realmente a chamada "mentalidade de bunker"? O vosso fanatismo é está patente. Os senhores disseram que era uma mentira acreditar que o Estado enquanto nação podia existir no mundo globalizado do século XXI. Bem, isso até poderá ser verdade no caso da Bélgica – que não tem um Governo há seis meses – mas para nós, os restantes, em cada Estado-Membro desta União (e talvez seja por isso que vemos o medo nos rostos), as pessoas dizem, cada vez mais: "Não queremos esta bandeira, não queremos este hino, não queremos esta classe política, queremos que vá tudo para o caixote do lixo da história". Tivemos a tragédia grega no início deste ano, e agora temos a situação na Irlanda. Sei que a estupidez e a ganância dos políticos irlandeses são em grande parte responsáveis pelo que aconteceu. Nunca deveriam ter aderido ao euro. Tiveram, com as taxas de juros baixas, uma falsa prosperidade e, depois, uma enorme bancarrota. Mas vejam a resposta que lhes dão. O que lhes estão a dizer, quando o seu Governo está a soçobrar, é que não devem ter eleições gerais. De facto, o Senhor Comissário Rehn afirmou aqui que teriam de aprovar primeiro o orçamento antes de poderem ter eleições gerais. Mas quem pensam estes cavalheiros que são? De facto, são pessoas muito perigosas. A vossa obsessão com a criação deste "Euro-estado" significa que não se importam de destruir a democracia. Aparentemente, é-lhes indiferente que milhões de pessoas estejam desempregadas e sejam pobres. Milhões e milhões devem sofrer para que vosso "Euro-sonho" possa continuar. O problema é que essa ideia não vai resultar, pois Portugal é o próximo. Com os seus níveis da dívida pública a 325% do PIB, são os próximos na lista. Depois disso, suspeito que será a Espanha. O pacote de medidas de resgate para a Espanha será sete vezes superior ao da Irlanda, e nessa altura, todo o dinheiro para medidas de salvação já terá acabado. E não haverá mais. Mas isto é ainda mais sério do que a questão económica, porque se roubamos às pessoas a sua identidade, se roubamos a sua democracia, depois só lhes resta o nacionalismo e a violência. Só posso esperar e rezar para que o "Euro-projecto" seja destruído pelos mercados antes que isso aconteça na realidade."@pt17
"Domnule Președinte, domnul Van Rompuy este în această funcție de un an și, în tot acest timp, întregul edificiu începe să se prăbușească. Este haos. Rămânem fără bani. Ar trebui să-i mulțumesc domnului Van Rompuy. Poate că domnia sa ar trebui să fie personajul principal al mișcării eurosceptice. Însă uitați-vă în această Cameră în dimineața aceasta, domnule Van Rompuy. Uitați-vă la aceste fețe. Priviți teama. Priviți mânia. Bietul domn Barroso arată de parcă ar fi văzut o fantomă. Știți, încep să înțeleagă că jocul s-a sfârșit, și totuși, în disperarea lor de a păstra visul, doresc să îndepărteze orice urme de democrație rămase în sistem. Este destul de clar că nimeni nu a învățat nimic. Când dvs., domnule Van Rompuy, afirmați că euro ne-a adus stabilitate, bănuiesc că aș putea să vă aplaud pentru simțul umorului. Însă nu este vorba, în realitate, doar despre mentalitatea de turmă? Fanatismul dvs. a ieșit la iveală. Ați vorbit despre faptul că a fost o minciună să credem că statul națiune poate să existe în lumea globalizată a secolului XXI. Ei bine, poate că acest lucru este adevărat în cazul Belgiei, care nu are guvern de șase luni, însă, în ceea ce ne privește pe noi, restul, cei din practic fiecare stat membru al acestei Uniuni (și poate de aceea vedem spaima pe fețele lor), oamenii spun din ce în ce mai des: „Nu dorim acest steag, nu dorim acest imn, nu dorim această clasă politică, vrem ca întreaga poveste să fie aruncată la coșul de gunoi al istoriei”. La începutul acestui an a avut loc tragedia din Grecia, iar acum avem situația din Irlanda. Știu că prostia și lăcomia politicienilor irlandezi a contribuit semnificativ la această situație. Nu ar fi trebuit să adere niciodată la zona euro. Au înregistrat rate scăzute ale dobânzii, un boom fals și un eșec masiv. Însă priviți ce le-ați răspuns. Ceea ce li se spune, în timp ce guvernul lor se prăbușește, este că nu se cade să organizeze alegeri generale. În realitate, domnul comisar Rehn a afirmat în această sală că trebuie mai întâi să cadă de acord asupra bugetului lor înainte de a li se permite să organizeze alegeri generale. Cine naiba vă credeți? Sunteți oameni foarte periculoși, într-adevăr. Obsesia dvs. de a crea acest euro-stat înseamnă că nu vă deranjează să distrugeți democrația. Se pare că nu vă deranjează faptul că milioane de oameni sunt șomeri și săraci. Milioane incalculabile trebuie să sufere pentru ca visul dvs. referitor la euro-stat să poată continua. Ei bine, acest lucru nu va fi posibil deoarece Portugalia este următoarea. Cu un nivel al datoriilor de 325 % din PIB, portughezii sunt următorii pe listă. După aceea, bănuiesc că va veni rândul Spaniei. Bailout-ul pentru Spania va fi de șapte ori mai mare decât pentru Irlanda și, în acel moment, sumele pentru bailout vor fi dispărut. Nu vor mai fi bani. Însă situația nu este gravă doar la nivel economic, căci dacă oamenilor li se răpește identitatea, dacă li se fură democrația, atunci nu le rămâne decât naționalismul și violența. Nu pot decât să sper și să mă rog ca proiectul euro să fie distrus de piețe înainte ca acest lucru să se întâmple."@ro18
"Vážený pán predseda, pán Van Rompuy vykonáva svoju funkciu jeden rok a v tomto období sa začína rúcať celá stavba. Vládne chaos. Peniaze sa míňajú. Pánovi Van Rompuyovi by som mal poďakovať. Možno by mal byť tvárou euroskeptického hnutia. Pán Van Rompuy, len sa dnes ráno poobzerajte po tomto Parlamente. Len si všimnite tie tváre. Všimnite si tie obavy. Všimnite si ten hnev. Chudák pán Barroso sa tvári, akoby videl ducha. Viete, začínajú chápať, že hra sa skončila, a v zúfalej snahe zachrániť svoj sen chcú zo systému odstrániť aj všetky zvyšné stopy demokracie. Je úplne zrejmé, že nikto z vás sa vôbec nepoučil. Pán Van Rompuy, myslím si, že v súvislosti s vaším vyjadrením, že euro prinieslo stabilitu, si zaslúžite potlesk za zmysel pre humor. Nejde však v tomto prípade iba o pštrosiu mentalitu? Svoj fanatizmus prejavujete otvorene. Spomínali ste, že je nesprávne veriť v existenciu národného štátu v globalizovanom svete 21. storočia. To sa môže týkať Belgicka, ktoré nemá už šesť mesiacov vládu. V prípade nás ostatných však ľudia v každom členskom štáte v tejto Únii (a možno preto vidíme na tvárach obavy) čoraz častejšie hovoria, že nechcú túto vlajku, nechcú túto hymnu, nechcú túto politickú triedu. Celý projekt chcú poslať na smetisko dejín. Na začiatku tohto roka sa odohrala grécka tragédia a teraz došlo k udalostiam v Írsku. Viem, že hlúposť a chamtivosť írskych politikov s tým má veľa spoločného. Nikdy nemali prijať euro. Trápili ich nízke úrokové miery, umelý rozmach a rozsiahle bankroty. Všimnite si však svoju reakciu. Keď ich vláda padá, tvrdí sa im, že by nebolo vhodné uskutočniť všeobecné voľby. Komisár Rehn tu v skutočnosti uviedol, že svoj rozpočet musia schváliť predtým, než budú môcť uskutočniť všeobecné voľby. Ľudia, kto si vlastne myslíte, že ste? Naozaj ste veľmi nebezpeční. Vaša posadnutosť vytvorením tohto euroštátu znamená, že vám spôsobuje radosť ničenie demokracie. Zdá sa, že vás tešia milióny chudobných ľudí bez práce. Aby mohol pokračovať váš eurosen, musia trpieť nespočetné milióny ľudí. Ten sen sa však nenaplní, pretože na rade je Portugalsko. S úrovňou dlhu vo výške 325 % HDP nasleduje práve ono. Predpokladám, že ďalšie bude Španielsko. Záchranné opatrenia pre Španielsko by boli sedemkrát nákladnejšie než v Írsku a v tej chvíli sa minú všetky prostriedky na tieto opatrenia. Nezostane už nič. Je to však oveľa vážnejšie než hospodárske záležitosti, pretože ak vezmete ľuďom identitu, ak im vezmete ich demokraciu, potom im zostane len nacionalizmus a násilie. Môžem iba dúfať a veriť, že projekt jednotnej meny zničia trhy skôr, než sa skutočne zrealizuje."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Van Rompuy je na položaju eno leto in v tem času se je začelo vse sesuvati. Vlada zmeda. Denarja zmanjkuje. Gospodu Van Rompuyu bi se moral zahvaliti. Morda bi gospod Van Rompuy moral postati novi obraz evroskeptičnega gibanja. A samo ozrite se po tej dvorani danes dopoldne, gospod Van Rompuy. Samo poglejte te obraze. Poglejte strah. Poglejte jezo. Ubogi stari Barroso je tak, kot da bi videl prikazen. Veste, začenja se jim svitati, da je igre konec, a v obupani želji, da bi ohranili svoje sanje, še vedno želijo odstraniti vse ostanke demokracije iz sistema. Precej očitno je, da se nihče od vas ni ničesar naučil. Gospod Van Rompuy, ko sami pravite, da nam je evro zagotovil stabilnost, bi vam verjetno lahko zaploskal, ker imate smisel za humor. Vendar, ali ni to razmišljanje dejansko le zapiranje pred svetom? Vaš fanatizem je razgaljen. Govorili ste o tem, da je zmotno misliti, da bi v globaliziranem svetu 21. stoletja lahko obstajala nacionalna država. No, morda to drži za Belgijo – ki je brez vlade že šest mesecev –, za vse druge pa ljudje v čisto vseh državah članicah v tej Uniji (in morda zato vidimo strah na obrazih) čedalje pogosteje govorijo: „Nočemo te zastave, nočemo himne, nočemo tega političnega razreda, želimo, da vse to odide na smetišče zgodovine.“ Na začetku leta smo imeli grško tragedijo in zdaj imamo težavo na Irskem. Vem, da imata omejenost in pohlep irskih politikov veliko opraviti pri tem. Nikoli ne bi smeli prevzeti evra. Prizadele so jih nizke obrestne mere, neutemeljen razcvet in strahovit padec. A poglejte, kako jim odgovarjate. Medtem ko jim pada vlada, jim pravite, da bi bilo zanje neugodno, če bi imeli splošne volitve. Dejansko je komisar Rehn tukaj rekel, da morajo najprej doseči dogovor o svojem proračunu, šele potem bodo smeli imeti splošne volitve. Kdo, za vraga, pa mislite, da ste? Vsekakor ste zelo nevarni. Zaradi obsedenosti z ustanavljanjem te evrske države vas ne moti uničevanje demokracije. Zdi se, da vas ne moti, da je več milijonov ljudi brezposelnih in živi v revščini. Nešteto milijonov ljudi mora trpeti zato, da se lahko nadaljujejo vaše sanje o evru. A tako ne bo šlo, ker je naslednja Portugalska. S svojim dolgom v višini 325 % BDP so Portugalci naslednji na seznamu. Domnevam, da bo potem sledila Španija. Finančna pomoč Španiji bo sedemkrat večja od finančne pomoči Irski in takrat bo porabljen ves denar za finančno pomoč. Ne bo ga več. A se to ne konča zgolj pri gospodarstvu, saj ljudem, če se jim odvzame identiteta, če se jim odvzame demokracija, ostaneta le še nacionalizem in nasilje. Lahko samo upam in molim, da bodo trgi uničili projekt evra, preden se bo to res zgodilo."@sl20
"Herr talman! Herman Van Rompuy har innehaft sitt ämbete i ett år och på den tiden har hela byggnaden börjat rasa. Det råder kaos. Pengarna håller på att ta slut. Jag borde tacka Herman Van Rompuy. Han kanske borde vara ett affischnamn för den euroskeptiska rörelsen. Men se dig bara omkring här i kammaren denna morgon, Herman Van Rompuy. Titta bara på dessa ansikten. Titta på rädslan. Titta på ilskan. Stackars gamle Barroso här ser ut som om han har sett ett spöke. De börjar förstå att spelet är slut, men ändå vill de i sin desperation efter att bevara sin dröm avlägsna de sista spåren av demokrati från systemet. Det är ganska klart att ingen av er har lärt sig någonting. Herman Van Rompuy, när du säger att euron har skapat stabilitet antar jag att jag kunde applådera för att du har humor. Men är inte detta bara bunkermentalitet? Din fanatism har blivit uppenbar. Du sade att det var en lögn att tro att nationalstaten kunde existera i 2000-talets globaliserade värld. Det kanske är sant i fråga om Belgien – som inte har haft en regering på ett halvår – men när det gäller oss andra säger människor i varje medlemsstat i denna union (och kanske är det därför vi ser fruktan i deras ansikten) allt oftare: ”Vi vill inte ha den där flaggan, vi vill inte ha hymnen, vi vill inte ha denna politiska klass, vi vill att allt det där ska förpassas till historiens skräphög.” Vi hade den grekiska tragedin tidigare i år och nu har vi situationen i Irland. Jag vet att de irländska politikernas dumhet och girighet har mycket att göra med detta. De borde aldrig ha gått med i euroområdet. De drabbades av låga räntor, en falsk högkonjunktur och ett kraftigt fall. Men titta på ditt svar till dem. Samtidigt som deras regering håller på att falla samman får de höra att det vore olämpligt av dem att hålla allmänna val. Kommissionsledamot Olli Rehn här sade faktiskt att de måste anta sin budget först innan de kunde få hålla allmänna val. Vilka i helvete tror ni att ni är? Ni är verkligen mycket farliga människor. Er besatthet av att skapa denna eurostat innebär att ni med glädje raserar demokratin. Ni verkar nöjda med att miljontals människor är arbetslösa och fattiga. Oräkneliga miljoner måste lida för att er eurodröm ska kunna fortsätta. Men det kommer inte att fungera, för Portugal står näst på tur. Med sin skuldnivå på 325 procent av BNP står de närmast på listan. Därefter misstänker jag att det blir Spaniens tur. Räddningsaktionen för Spanien skulle bli sju gånger så stor som Irlands och då kommer alla räddningspengar att vara borta. Det kommer inte att finnas några mer. Men detta är ännu allvarligare än ekonomin, för om ni berövar människor deras identitet, om ni berövar dem deras demokrati är nationalism och våld det enda som blir kvar. Jag kan bara hoppas och be att europrojektet förstörs av marknaderna innan detta verkligen inträffar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13,9,21,4
"st"15,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph