Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-659"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, din această dezbatere putem concluziona că apicultura este într-adevăr un sector important în sine, datorită a ceea ce produce în mod direct și, de asemenea, datorită efectelor indirecte pe care le poate avea asupra altor culturi. În plus, cred că putem concluziona că albinele sunt un bun indicator al capacității noastre de a avea o industrie agricolă ecologică. Privind acest lucru, putem spune de asemenea, că natura este uneori mult mai severă cu greșelile noastre decât suntem noi atunci când nu respectăm anumite norme. În ceea ce privește ajutorul pentru acest sector, aș spune că, dat fiind sprijinul de care se bucură dna Lulling și toți ceilalți susținători în Parlament, ar fi dificil să spun nu. Iar acum, mai serios, pentru motivele pe care le-am subliniat de asemenea în introducerea mea, este clar că nu intenționez să pun capăt acestui program de sprijin. Va trebui doar să luăm în considerare modul în care putem fi siguri că obținem valoare adăugată utilizând bugetul european pentru acest tip de program, asigurându-ne, în același timp, că statele membre au flexibilitatea necesară pentru a îl folosi adecvat. Cred că putem avea, într-adevăr, o valoare adăugată în cercetarea în domeniul sănătății albinelor, dar, de asemenea, în dezvoltarea producției și a calității produselor, precum și în promovarea consumului de miere și de produse conexe. În această privință, avem deja programe care sunt promovate. Acesta este probabil un aspect care ar putea fi dezvoltat. Prin urmare, cred că avem obiective în fața noastră. Acestea vor fi, fără îndoială, incluse de asemenea în PAC de după anul 2013."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! Selle põhjal järeldame, et mesindus on tõepoolest iseenesest oluline sektor tänu oma otsesele toodangule, aga ka kaudsetele mõjudele teistele põllukultuuridele. Lisaks leian, et võime kokkuvõtteks öelda, et mesilased näitavad hästi meie suutlikkust tagada keskkonnasäästlik põllumajandustööstus. Selle kohta võime öelda ka, et loodus on mõnikord meie vigade suhtes meist endast palju karmim, kui me ei järgi teatavaid eeskirju. Sektorile antava abi kohta ütlen, et sellise toetusega, mis Astrid Lullingul Euroopa Parlamendis ja kõikide teiste toetajate seas on, oleks keeruline öelda ei. Sest nüüdseks on nendel põhjustel, mida ma ka oma sissejuhatuses nimetasin, palju selgem, et ma ei kavatse seda toetusprogrammi peatada. Me peame lihtsalt mõtlema, kuidas saame tagada lisandväärtuse Euroopa eelarve kasutamisest sellist laadi programmi jaoks, samas tagades, et liikmesriigid võivad seda paindlikult kasutada. Arvan, et me võime tõesti saada lisandväärtust mesilaste tervise uurimisel, aga ka tootmise ja toodete kvaliteedi arendamisel ning mee ja meesaaduste tarbimise edendamisel. Seoses sellega meil juba on programmid, mida edendatakse. See on võib-olla üks asi, mida võiks arendada. Seega arvan, et meil on eesmärgid paigas. Need lisatakse kindlasti ka 2013. aasta järgsesse ÜPPsse."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, iz tega sklepamo, da je čebelarstvo samo po sebi res pomemben sektor zaradi tega, kar prideluje neposredno, a tudi zaradi posrednih vplivov, ki jih lahko ima na druge pridelke. Poleg tega mislim, da lahko sklenemo, da so čebele dober pokazatelj naše sposobnosti imeti okolju prijazno kmetijsko industrijo. Ob tem lahko dodamo, da je narava včasih z našimi napakami veliko strožja od nas samih, kadar ne spoštujemo nekaterih pravil. Glede pomoči za ta sektor, pa bi povedal, da je ob podpori, ki jo ima gospa Lulling v Parlamentu, in ob vseh drugih podpornikih težko reči ne. Zdaj je, bolj resno, iz razlogov, ki sem jih izpostavil v svojem uvodu, jasno, da ne nameravam ustaviti tega podpornega programa. Resnično bomo morali premisliti, kako lahko zagotovimo, da bomo pri uporabi evropskega proračuna ustvarili dodano vrednost za tovrsten program, obenem pa zagotovili, da bodo države članice dovolj prožne, da jo bodo dobro uporabile. Mislim, da bi dodano vrednost dejansko lahko ustvarili pri raziskovanju zdravja čebel, a tudi pri razvoju načinov proizvodnje in kakovosti proizvodov, kakor tudi pri spodbujanju potrošnje medu in z medom povezanih proizvodov. V zvezi s tem že podpiramo nekatere programe. To je morda nekaj, kar bi lahko razvili. Zato mislim, da imamo pred sabo cilje. Ti bodo nedvomno vključeni v SKP po letu 2013."@sl20
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, on conclut effectivement que l'apiculture est un secteur qui est important en soi, par les produits qu'il réalise directement, mais aussi par les effets indirects qu'il peut avoir sur d'autres productions. Je pense aussi qu'on peut conclure que l'abeille est un bon indicateur de notre capacité de faire de l'agriculture propre. Là-dessus, on peut dire aussi que la nature est parfois beaucoup plus sévère avec nos erreurs que nous-mêmes, quand on ne respecte pas certaines règles. Concernant le soutien au secteur, je dirais qu'avec le soutien de Mme Lulling au Parlement et tous les autres soutiens, il serait difficile de dire non. Mais maintenant, en parlant plus sérieusement, pour les raisons que j'ai soulignées aussi dans mon introduction, il est clair que je n'ai pas l'intention d'arrêter ce programme de soutien. Il faudra juste voir de quelle manière on peut s'assurer qu'on a une valeur ajoutée de l'utilisation du budget européen pour ce type de programme tout en laissant la flexibilité aux États membres pour une bonne utilisation. Je pense qu'on peut effectivement avoir une valeur ajoutée dans la recherche sur la santé des abeilles, mais aussi dans le développement de la production et le développement de la qualité des produits ainsi que dans la promotion de la consommation de miel et de produits apicoles. Là-dessus, on a déjà des programmes qui sont en cours de promotion. C'est peut-être quelque chose qu'on peut développer. Donc, je pense qu'on a devant nous des objectifs. Ils feront sans doute également partie de la politique agricole commune après 2013."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, můžeme z toho vyvodit, že včelařství je samo o sobě skutečně důležitým odvětvím vzhledem k tomu, co vyrábí přímo, ale i díky nepřímému účinku na ostatní plodiny. Dále si myslím, že můžeme konstatovat, že včely jsou dobrým ukazatelem naší schopnosti mít odvětví zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí. A můžeme také říct, že příroda je na nás za naše chyby někdy mnohem přísnější, než jsme my sami, když nerespektujeme určitá pravidla. Co se týče podpory pro odvětví, řekl bych, že vzhledem k tomu, jakou má paní Lullingová v Parlamentu podporu, a vzhledem ke všem ostatním příznivcům by bylo těžké říct ne. A teď vážněji, z důvodů, které jsem zdůraznil už v úvodu, je jasné, že nemám v úmyslu tento podpůrný program zastavit. Budeme prostě muset zvážit, jak získat přidanou hodnotu z použití evropského rozpočtu pro tento typ programu a zároveň zajistit, aby členské státy měly také flexibilitu k jeho správnému využití. Myslím, že můžeme dosáhnout přidané hodnoty ve výzkumu v oblasti zdraví včel, ale také v rozvoji výroby a kvality produktů a dále při podpoře spotřeby medu a souvisejících produktů. v tomto ohledu již máme programy, které jsou podporovány. To bychom možná mohli dále rozvíjet. Takže podle mého názoru jsou před námi cíle, které budou nepochybně také součástí SZP po roce 2013."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, z toho, čo bolo povedané, prichádzame k záveru, že včelárstvo je naozaj dôležité odvetvie vzhľadom na to, čo produkuje priamo, ale aj z dôvodu nepriameho vplyvu, ktorý môže mať na iné plodiny. Okrem toho sme podľa mňa dospeli k záveru, že včely sú dobrým ukazovateľom našej schopnosti dosiahnuť odvetvie poľnohospodárstva šetrné k životnému prostrediu. V tejto súvislosti tiež môžeme povedať, že príroda je niekedy oveľa prísnejšia k našim chybám ako my sami, keď sa neriadime určitými pravidlami. Pokiaľ ide o pomoc pre toto odvetvie, povedal by som, že vzhľadom na podporu, ktorú má pani Lullingová v Parlamente, a všetkých ďalších zástancov tejto pomoci by bolo ťažké povedať nie. A teraz vážnejšie, z dôvodov, ktoré som zdôraznil v úvode, je jasné, že nemám v úmysle zastaviť tento program podpory. Budeme však musieť uvažovať o tom, ako zabezpečiť pridanú hodnotu využitia európskeho rozpočtu na tento typ programu, rovnako ako flexibilitu pre členské štáty, aby ho mohli dobre využívať. Naozaj si myslím, že pri výskume zdravia včiel, ale aj pri rozvíjaní výroby a kvality výrobkov, ako aj pri podpore konzumácie medu a súvisiacich výrobkov dokážeme vytvoriť pridanú hodnotu. V tomto smere už máme programy, ktoré podporujeme. Takéto niečo by sa možno mohlo ďalej rozvíjať. Preto si myslím, že pred sebou máme ciele. Nepochybne sa tiež zahrnú do SPP po roku 2013."@sk19
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, on conclut effectivement que l'apiculture est un secteur qui est important en soi, par les produits qu'il réalise directement, mais aussi par les effets indirects qu'il peut avoir sur d'autres productions. Je pense aussi qu'on peut conclure que l'abeille est un bon indicateur de notre capacité de faire de l'agriculture propre. Là-dessus, on peut dire aussi que la nature est parfois beaucoup plus sévère avec nos erreurs que nous-mêmes, quand on ne respecte pas certaines règles. Concernant le soutien au secteur, je dirais qu'avec le soutien de Mme Lulling au Parlement et tous les autres soutiens, il serait difficile de dire non. Mais maintenant, en parlant plus sérieusement, pour les raisons que j'ai soulignées aussi dans mon introduction, il est clair que je n'ai pas l'intention d'arrêter ce programme de soutien. Il faudra juste voir de quelle manière on peut s'assurer qu'on a une valeur ajoutée de l'utilisation du budget européen pour ce type de programme tout en laissant la flexibilité aux États membres pour une bonne utilisation. Je pense qu'on peut effectivement avoir une valeur ajoutée dans la recherche sur la santé des abeilles, mais aussi dans le développement de la production et le développement de la qualité des produits ainsi que dans la promotion de la consommation de miel et de produits apicoles. Là-dessus, on a déjà des programmes qui sont en cours de promotion. C'est peut-être quelque chose qu'on peut développer. Donc, je pense qu'on a devant nous des objectifs. Ils feront sans doute également partie de la politique agricole commune après 2013."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Z tej dyskusji wynika, że pszczelarstwo jest ważnym sektorem zarówno ze względu na bezpośrednio wytwarzane produkty, jak i ze względu na pośredni wpływ, jaki może wywierać na inne gatunki roślin. Ponadto moim zdaniem możemy również wywnioskować, że pszczoły stanowią dobry wskaźnik naszej zdolności do prowadzenia przyjaznego środowisku przemysłu rolnego. Można również powiedzieć, że czasami natura jest surowsza wobec naszych błędów niż my sami, gdy nie przestrzegamy konkretnych zasad. W odniesieniu do kwestii pomocy na rzecz sektora pragnę powiedzieć, że trudno byłoby odmówić pani poseł Lulling z uwagi na poparcie, jakim cieszy się w Parlamencie i wśród innych podmiotów. Mówiąc poważnie, na chwilę obecną wyraźnie widać, że z powodów, które podkreśliłem w mowie wstępnej, nie zamierzam wstrzymać realizacji programu wsparcia. Musimy się jedynie zastanowić, w jaki sposób możemy uzyskać wartość dodaną z wykorzystania budżetu unijnego na rzecz takiego rodzaju programów, gwarantując jednocześnie państwom członkowskim wystarczającą elastyczność w jego właściwym wykorzystaniu. Uważam, że naprawdę możemy uzyskać wartość dodaną w postaci badań naukowych nad zdrowiem pszczół, ale również w postaci rozwoju produkcji i jakości produktów, propagując jednocześnie konsumpcję miodu i produktów pochodnych. Pod tym względem dysponujemy programami, które otrzymują niezbędne wsparcie. Jest to prawdopodobnie obszar, który można dalej rozwijać. Uważam zatem, że mamy określone cele na przyszłość, które niewątpliwie zostaną uwzględnione w WPR po roku 2013."@pl16
lpv:translated text
"Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az elhangzottakból arra a következtetésre jutunk, hogy a méhészet a közvetlenül előállított termékek miatt saját maga is valóban fontos ágazat, ám egyúttal azért is fontos, mert közvetett hatást gyakorol más növényekre. Ezenkívül véleményem szerint megállapíthatjuk, hogy a méhek jól mutatják, mennyire vagyunk képesek környezetbarát gazdálkodási ágazatot kialakítani. Erre vonatkozóan azt is elmondhatjuk, hogy a természet néha sokkal szigorúbb a hibáinkkal szemben, mint mi magunk, amikor nem tartjuk magunkat bizonyos szabályokhoz. Ami az ágazatnak nyújtott támogatást illeti, elmondanám, hogy Lulling asszony parlamenti támogatását és valamennyi további támogatót figyelembe véve nehéz lenne nemet mondani. Ami a jelent illeti – már hogy komolyabbra fordítsam a szót –, a bevezetőmben említett okoknál fogva egyértelmű, hogy nem kívánom leállítani ezt a támogató programot. Csupán azt kell fontolóra vennünk, hogy mi módon biztosítható, hogy többletértéket kapjunk az uniós költségvetés ilyen típusú program céljára való felhasználása eredményeképpen, ugyanakkor fontos, hogy biztosítsuk azt is, hogy a tagállamok rugalmasan tudják e programot megfelelően felhasználni. Véleményem szerint valóban többletértéket hozhat a méhek egészségének kutatása, de ugyanez igaz a termelés és a termékek minőségének fejlesztésére, valamint a méz és a méhészeti termékek fogyasztásának ösztönzésére is. Erre vonatkozóan már vannak támogatott programjaink. Ez talán valami olyasmi, amit fejleszteni lehetne. Úgy vélem tehát, hogy vannak célkitűzéseink. Ezek kétségtelenül szerepelni fognak a 2013 utáni közös agrárpolitikában is."@hu11
lpv:translated text
"Fru talman, mina damer och herrar! Slutsatsen av detta är att biodling är en viktig sektor i sig själv på grund av det som direkt produceras i den, men även på grund av de indirekta effekterna den kan ha på andra grödor. Dessutom tror jag att vi kan säga att bin är en bra indikator på vår möjlighet till en miljövänlig jordbruksindustri. Vi kan även säga att naturen ibland tar mycket hårdare på våra misstag än vi själva när vi inte respekterar vissa regler. När det gäller stöd till sektorn skulle jag säga att det, med det stöd som Astrid Lulling har i parlamentet och bland många andra, skulle vara svårt att säga nej. På ett mer seriöst plan är det tydligt att jag, av alla de skäl som jag även betonade i min inledning, inte har för avsikt att avsluta stödprogrammet. Vi måste bara fundera på hur vi kan se till att skapa mervärde genom att använda EU:s budget för den här typen av program, samtidigt som vi måste se till att varje medlemsstat får möjlighet att använda stödet flexibelt och på rätt sätt. Jag tror att forskning om bins hälsa verkligen kan innebära ett mervärde, men även att utveckla produktionen och kvaliteten på produkterna och att främja konsumtion av honung och honungsrelaterade produkter. I det avseendet har vi redan program som stöds. Detta skulle kanske kunna utvecklas. Så jag tror att vi har några mål framför oss att jobba mot. De kommer utan tvekan även att inkluderas i den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013."@sv22
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, wij mogen inderdaad concluderen dat de bijenteelt op zichzelf een belangrijke sector is, vanwege wat er rechtstreeks wordt geproduceerd, maar ook vanwege de indirecte effecten op andere gewassen. Ik denk dat we ook mogen concluderen dat bijen een goede indicator vormen voor ons vermogen om milieuvriendelijke landbouw te bedrijven. Wat dat aangaat kunnen we ook zeggen dat de natuur soms veel strenger omgaat met onze fouten dan wijzelf, wanneer wij bepaalde regels niet in acht nemen. Wat de steun aan de sector betreft, wil ik zeggen dat het met de ondersteuning die mevrouw Lulling in het Parlement heeft en met al die andere voorstanders, moeilijk wordt om nee te zeggen. Maar zonder gekheid, het mag duidelijk zijn dat ik, om redenen die ik in mijn inleiding heb benadrukt, niet van plan ben om dit steunprogramma stop te zetten. We moeten alleen nagaan hoe we toegevoegde waarde kunnen creëren door Europese begrotingsmiddelen te gebruiken voor dergelijke programma´s maar tegelijkertijd de lidstaten de nodige flexibiliteit te laten behouden om die middelen goed te gebruiken. Ik denk dat we inderdaad toegevoegde waarde kunnen creëren met onderzoek naar de gezondheid van bijen maar ook met de verbetering van de productie en de kwaliteit van de producten, en met de bevordering van de consumptie van honing en andere bijenproducten. Wat dat betreft hebben we al programma’s lopen. Wellicht kunnen we die nog uitbreiden. Ik denk dan ook dat onze doelstellingen duidelijk zijn. Die zullen beslist ook worden opgenomen in het GLB vanaf 2013."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τη συζήτηση αυτή συμπεραίνουμε ότι η μελισσοκομία αυτή καθαυτή είναι πράγματι ένας σημαντικός τομέας, λόγω αυτών που παράγει άμεσα αλλά και λόγω της έμμεσης επίδρασης που μπορεί να έχει σε άλλες καλλιέργειες. Επιπλέον, πιστεύω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μέλισσες είναι ένας καλός δείκτης της ικανότητάς μας να έχουμε έναν γεωργικό κλάδο φιλικό προς το περιβάλλον. Επ’ αυτού μπορούμε επίσης να πούμε ότι η φύση είναι μερικές φορές πολύ πιο αυστηρή με τα λάθη μας απ’ ό,τι εμείς οι ίδιοι, όταν δεν σεβόμαστε ορισμένους κανόνες. Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση του τομέα, θα πω ότι με την υποστήριξη που έχει η κ. Lulling στο Κοινοβούλιο και με όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές, θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί κανείς. Επί του παρόντος, για να μιλήσω πιο σοβαρά, για λόγους που επίσης υπογράμμισα στην εναρκτήρια ομιλία μου, είναι σαφές ότι δεν σκοπεύω να σταματήσω αυτό το πρόγραμμα στήριξης. Θα πρέπει απλώς να σκεφτούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε προστιθέμενη αξία από τη χρησιμοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού γι’ αυτό το είδος προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την απαιτούμενη ευελιξία για να το χρησιμοποιήσουν σωστά. Νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να έχουμε προστιθέμενη αξία στην έρευνα για την υγεία των μελισσών, αλλά και στην ανάπτυξη της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και στην προώθηση της κατανάλωσης μελιού και συναφών προϊόντων. Εν προκειμένω έχουμε ήδη προγράμματα τα οποία προωθούνται. Ίσως είναι κάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, οπότε πιστεύω ότι έχουμε στόχους μπροστά μας. Θα συμπεριληφθούν αναμφίβολα στην ΚΓΠ μετά το 2013."@el10
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! Herudfra konkluderer vi, at biavl virkelig er en vigtig sektor i sig selv, på grund af hvad den producerer direkte, men også på grund af de indirekte virkninger, den kan have på andre afgrøder. Desuden tror jeg, vi kan konkludere, at bier er en god indikator for vores evne til at have en miljøvenlig landbrugsindustri. Hvad det angår, kan vi også sige, at naturen nogle gange reagerer langt mere alvorligt på vores fejltagelser, end vi gør, når vi ikke overholder visse regler. Vedrørende støtte til sektoren vil jeg sige, at med den støtte, fru Lulling har i Parlamentet, og alle de andre støtter, ville det være svært at sige nej. Alvorlig talt, af årsager, som jeg også nævnte under mine indledende bemærkninger, står det klart, at jeg i øjeblikket ikke har tænkt mig at stoppe støtteprogrammet. Vi må bare overveje, hvordan vi kan sikre, at vi får merværdi ud af at bruge det europæiske budget til denne type program og samtidig sikre, at medlemsstaterne har fleksibiliteten til at bruge det godt. Jeg tror faktisk, at vi kan få merværdi inden for forskning i biers sundhed, men også ved at udvikle produktionen og kvaliteten af produkter og ved at fremme forbruget af honning og relaterede produkter. Hvad det angår, har vi allerede programmer, der bliver fremmet. Det er måske noget, der kunne udvikles. Så jeg synes, vi har mål at stræbe efter. De bliver utvivlsomt også medtaget i FLP efter 2013."@da2
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, no šodienas debatēm varam secināt, ka biškopība ir patiesi nozīmīga nozare, kuras vērtību nosaka ne tikai tas, ko tā pati saražo, bet arī tās netiešā ietekme uz citiem kultūraugiem. Manuprāt, varam secināt arī to, ka bites ir ļoti labs rādītājs mūsu spējai nodrošināt videi draudzīgu lauksaimniecību. Šai sakarā jāatzīst, ka gadījumos, kad neievērojam konkrētus noteikumus, daba pret mūsu kļūdām var būt daudz skarbāka nekā mēs paši. Attiecībā uz atbalsta nodrošināšanu nozarei jāsaka, ka, ņemot vērā Manuprāt, papildu labumu varētu dot ne tikai pētījumi par bišu veselību, bet arī ražošanas attīstīšana, produktu kvalitātes uzlabošana un medus un medus bāzes izstrādājumu patēriņa veicināšana. Šai sakarā jānorāda, ka noteiktu mūsu programmu īstenošana jau tiek veicināta. Iespējams, ka šo praksi varētu attīstīt. Manuprāt, mums ir mērķi, uz kuriem tiekties. Un tie noteikti tiks iekļauti KLP laikposmā pēc 2013. gada."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Lulling kundzes lielo atbalstītāju pulku Parlamentā un visus citus atbalstītājus, man būtu grūti teikt nē. Bet, ja runājam nopietni, tad ievadrunā minēto apsvērumu dēļ pagaidām es neplānoju šo atbalsta programmu apturēt. Vienīgi mums vajadzēs padomāt par to, kā nodrošināt, lai mēs gūstam papildu labumu no tā, ka Eiropas budžeta līdzekļi tiek izmantoti šāda veida programmai, vienlaikus dodot dalībvalstīm iespēju būt elastīgām attiecībā uz tās pienācīgu īstenošanu."13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, toteamme loppupäätelmänä, että mehiläishoito on todella tärkeä ala sinällään sen vuoksi, mitä ala suoraan tuottaa, mutta myös niiden välillisten vaikutusten vuoksi, joita alalla on muihin viljelyskasveihin. Lisäksi voimme mielestäni tehdä sen päätelmän, että mehiläiset ovat hyvä indikaattori meidän kyvystämme omaksua ympäristöystävällinen maataloustoimiala. Voimme todeta myös, että luonto on joskus ankarampi meidän virheitämme kohtaan kuin me itse, jos emme noudata tiettyjä sääntöjä. Mitä tulee alalle annettavaan tukeen, on sanottava, että kun otetaan huomioon Astrid Lullingin kannatus parlamentissa ja kaikki muut asian puolesta puhujat, olisi vaikea sanoa ei. Vakavasti puhuen syistä, jotka esitin jo aloituspuheenvuorossani, on selvää, että en aio lopettaa tätä tukiohjelmaa. Meidän on vain harkittava, kuinka voimme varmistaa, että saamme lisäarvoa EU:n talousarvion käyttämisestä tämän tyyppiseen ohjelmaan, samalla kun varmistamme, että jäsenvaltiot voivat toimia riittävän joustavasti käyttääkseen sitä hyvin. Mielestäni voimme todella saada lisäarvoa mehiläisten terveystutkimuksesta, mutta myös kehittämällä tuotantoa ja tuotteiden laatua sekä edistämällä hunajan ja muiden mehiläistuotteiden kulutusta. Tähän liittyviä markkinointiohjelmia on jo olemassa. Niitä voidaan ehkä kehittää. Meillä on siis mielestäni edessämme selkeät tavoitteet. Ne sisällytetään epäilemättä myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan vuoden 2013 jälkeen."@fi7
lpv:translated text
"Madam President, ladies and gentlemen, from this we conclude that beekeeping is indeed an important sector in itself, because of what it produces directly, but also because of the indirect effects it can have on other crops. In addition, I think we can conclude that bees are a good indicator of our ability to have an environmentally friendly farming industry. On that, we can also say that nature is sometimes much more severe with our mistakes then we are, when we do not respect certain rules. Regarding aid for the sector, I would say that with the support Mrs Lulling has in Parliament and all the other supporters, it would be difficult to say no. As for now, more seriously, for reasons that I also highlighted in my introduction, it is clear that I do not intend to stop this support programme. We will just have to consider how we can ensure we get added value from using the European budget for this type of programme, whilst ensuring that Member States have the flexibility to use it well. I think that we can indeed have added value in research on bee health, but also in developing production and the quality of products as well as in promoting the consumption of honey and related products. In that regard, we already have programmes that are being promoted. This is perhaps something that could be developed. So I think we have got targets ahead of us. They will no doubt also be included in the CAP after 2013."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, Señorías, a partir de este llegamos a la conclusión de que la apicultura es, de hecho, un sector importante en sí mismo, por lo que produce directamente y por los efectos indirectos que puede tener en otros cultivos. Asimismo, creo que podemos llegar a la conclusión de que las abejas son un buen indicador de nuestra capacidad de tener una industria agrícola que se preocupa por el medio ambiente. En ese sentido, también podemos decir que la naturaleza a veces es mucho más dura con nuestros errores de lo que lo somos nosotros, cuando no respetamos determinadas normas. En cuanto a la ayuda al sector, diría que con el apoyo con el que cuenta la señora Lulling en el Parlamento y todos los demás partidarios, sería difícil decir que no. Por ahora, en un plano más serio, debido a razones que también puse de manifiesto en mi introducción, queda claro que no pretendo detener este programa de apoyo. Simplemente tendremos que estudiar cómo podemos asegurar que obtenemos valor añadido utilizando el presupuesto europeo para este tipo de programa, garantizando al mismo tiempo que los Estados miembros tengan flexibilidad para usarlo bien. Creo que, de hecho, podemos obtener valor añadido con la investigación sobre la salud de las abejas, aunque también desarrollando la producción y la calidad de los productos, así como fomentando el consumo de miel y productos relacionados. En ese sentido, ya disponemos de programas que se están promocionando. Esto es quizás algo que se podría mover. Así que creo que tenemos varios objetivos por delante. Sin duda se incluirán en la PAC después de 2013."@es21
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir können daraus schließen, dass die Bienenzucht in der Tat ein wichtiger Sektor an sich ist, nicht nur aufgrund dessen, was er direkt erzeugt, sondern auch aufgrund der Auswirkungen, die er indirekt auf andere Nutzpflanzen haben kann. Überdies denke ich, wir können feststellen, dass Bienen ein guter Indikator für unsere Fähigkeit sind, eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu betreiben. Dazu können wir auch sagen, dass die Natur bisweilen viel strenger mit unseren Fehlern ist als wir selbst, wenn wir bestimmte Regeln nicht einhalten. Was die Förderung des Sektors betrifft, möchte ich sagen, dass es bei der Unterstützung, die Frau Lulling in diesem Parlament genießt, und bei all den anderen Befürwortern, schwierig ist, „Nein“ zu sagen. Doch nun wieder ernsthafter: Aus den Gründen, die ich auch in meinen einführenden Bemerkungen hervorgehoben habe, geht deutlich hervor, dass ich nicht die Absicht habe, dieses Förderprogramm einzustellen. Wir müssen nur überlegen, wie wir sicherstellen können, dass wir durch die Verwendung von EU-Haushaltsmitteln für diese Art Programm einen Mehrwert bekommen und dabei den Mitgliedstaaten freie Hand für deren richtige Verwendung lassen. Ich denke, dass wir in der Forschung über Bienengesundheit wirklich einen Mehrwert erreichen können, aber auch bei der Weiterentwicklung der Erzeugung und der Qualität der Erzeugnisse sowie bei der Förderung des Verzehrs von Honig und verwandten Erzeugnissen. Diesbezüglich verfügen wir bereits über Programme, die gefördert werden. Dies könnte vielleicht weiterentwickelt werden. Insofern, glaube ich, wir haben Ziele vor uns. Sie werden ohne Zweifel auch in die GAP nach 2013 einbezogen werden."@de9
lpv:translated text
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, podemos efectivamente concluir que a apicultura é, por si só, um sector importante, não apenas pelo que produz directamente mas também pelos efeitos indirectos que pode ter noutras culturas. Creio que podemos concluir, também, que as abelhas são um bom indicador da nossa capacidade de desenvolver uma agricultura amiga do ambiente. Nesse aspecto, podemos igualmente afirmar que a natureza é por vezes muito mais severa com os nossos erros do que nós próprios, quando não respeitamos determinadas regras. No que toca ao apoio ao sector, diria que, com o apoio da senhora deputada Lulling no Parlamento e todos os outros apoios, seria difícil dizer não. Falando mais seriamente, neste momento, pelas razões que também salientei na minha intervenção introdutória, evidentemente que não é minha intenção suspender este programa de apoio. Haverá apenas que ver de que maneira se poderá assegurar que obteremos valor acrescentado com a utilização do orçamento da União Europeia para este tipo de programa, garantindo ao mesmo tempo que é deixada aos Estados-Membros a flexibilidade necessária a uma boa utilização. Creio que podemos, efectivamente, obter valor acrescentado na investigação sobre a saúde das abelhas, mas também no desenvolvimento da produção, na promoção da qualidade dos produtos e no fomento do consumo de mel e de outros produtos apícolas. Nesse aspecto, já temos programas em vias de promoção. É algo que, porventura, poderemos desenvolver. Creio, pois, que temos objectivos pela frente. Eles serão seguramente incluídos na PAC pós-2013."@pt17
lpv:translated text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione possiamo affermare che l’apicoltura è effettivamente un settore importante, per quanto produce in modo diretto, ma anche per gli effetti indiretti che può avere su altre colture. Credo si possa concludere che le api sono un buon indicatore della nostra capacità di realizzare un’industria agricola rispettosa dell’ambiente e possiamo dire che a volte, di fronte ai nostri errori, la natura è molto più severa con noi di quanto non lo siamo noi stessi quando violiamo determinate regole. Per quanto riguarda gli aiuti al settore, direi che con il supporto di cui gode l’onorevole Lulling in seno al Parlamento europeo e considerando tutti gli altri sostenitori, sarebbe difficile negarli. Parlando più seriamente, come ho già spiegato nel mio intervento introduttivo, è evidente che in questo momento non ho alcuna intenzione di interrompere il programma di sostegno. Dovremo solo pensare a come ottenere valore aggiunto dai fondi europei destinati a questo tipo di programma, garantendo nel frattempo agli Stati membri la flessibilità necessaria per utilizzarli in modo adeguato. A mio avviso possiamo sicuramente ottenere un valore aggiunto tramite la ricerca sulla salute delle api, ma anche sviluppando la produzione e la qualità dei prodotti e promuovendo il consumo di miele e prodotti correlati. A tale proposito esistono già programmi in fase di promozione, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati. Abbiamo obiettivi da conseguire e saranno sicuramente inclusi nella PAC dopo il 2013."@it12
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, on conclut effectivement que l’apiculture est un secteur qui est important en soi, par les produits qu’il réalise directement, mais aussi par les effets indirects qu’il peut avoir sur d’autres productions. Je pense aussi qu’on peut conclure que l’abeille est un bon indicateur de notre capacité de faire de l’agriculture propre. Là-dessus, on peut dire aussi que la nature est parfois beaucoup plus sévère avec nos erreurs que nous-mêmes, quand on ne respecte pas certaines règles. Concernant le soutien au secteur, je dirais qu’avec le soutien de Mme Lulling au Parlement et tous les autres soutiens, il serait difficile de dire non. Mais maintenant, en parlant plus sérieusement, pour les raisons que j’ai soulignées aussi dans mon introduction, il est clair que je n’ai pas l’intention d’arrêter ce programme de soutien. Il faudra juste voir de quelle manière on peut s’assurer qu’on a une valeur ajoutée de l’utilisation du budget européen pour ce type de programme tout en laissant la flexibilité aux États membres pour une bonne utilisation. Je pense qu’on peut effectivement avoir une valeur ajoutée dans la recherche sur la santé des abeilles, mais aussi dans le développement de la production et le développement de la qualité des produits ainsi que dans la promotion de la consommation de miel et de produits apicoles. Là-dessus, on a déjà des programmes qui sont en cours de promotion. C’est peut-être quelque chose qu’on peut développer. Donc, je pense qu’on a devant nous des objectifs. Ils feront sans doute également partie de la politique agricole commune après 2013."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.43.2-659"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph