Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-640"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.43.2-640"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Commissioner: thank you for your comments. You yourself outlined the challenges that we face: a reduction in the numbers of beekeepers and the need to attract new and professional apiarists, and – crucially – the increase in bee mortality caused by a number of factors but, in particular, by the presence of the Varroa mite, which compromises the immune system of bees. All of us agree that bee health is important, and I am pleased to hear that the Commission will put forward key measures to deal with the current, very serious situation. I would emphasise the need to ensure consultation of beekeepers when drawing up any programmes, in order to ensure, first of all, their effectiveness, and secondly, their implementation. As well as beekeepers, we need to ensure sustainable, pollinator-friendly farming practices. I think this is very important and should be an element in the CAP. I would also say that, while citizens are aware of the role of bees in producing honey, not everybody knows of the crucial role of bees in pollination and their contribution to EU agriculture and, ultimately, food production. So I would see value in an information campaign, because we need the support of citizens in this matter to justify the money we spend on a bee protection programme. Finally, we need independent and timely research into bee mortality so that, whatever actions we take to deal with the situation, we can expect that they will yield positive outcomes."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, děkuji vám za vaše připomínky. Sám jste nastínil problémy, kterým čelíme: snížení počtu včelařů, potřeba přilákat nové a profesionální včelaře, a – především – zvýšení úmrtnosti včel způsobené řadou faktorů, zejména existencí roztoče Varroa, který ohrožuje imunitní systém včel. Všichni souhlasíme s tím, že zdraví včel je důležité, a ráda slyším, že Komise předloží klíčová opatření zaměřená na řešení nynější velmi vážné situace. Chtěla bych zdůraznit, že je třeba zajistit, aby při vypracovávání jakýchkoli programů byly tyto programy konzultovány se včelaři, aby tak byla zajištěna jednak jejich účinnost a dále jejich provádění. Stejně jako včelaři musíme zajistit udržitelné zemědělské postupy šetrné k opylovačům. To je podle mého názoru velmi důležité a mělo by to být součástí SZP. Chtěla bych také říct, že zatímco občané jsou si vědomi role včel při výrobě medu, že včely hrají zásadní roli v opylování a že mají pro zemědělství EU a v konečném důsledku i pro produkci potravin velký přínos. Takže vidím velký význam v informační kampani, protože v této věci potřebujeme podporu občanů, abychom odůvodnili peníze vynaložené na program na ochranu včel. V neposlední řadě potřebujeme nezávislý a aktuální výzkum úmrtnosti včel, abychom mohli u všech kroků podniknutých za účelem řešení této situace očekávat, že tyto kroky přinesou pozitivní výsledky."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Tak for Deres bemærkninger. De har selv skitseret de udfordringer, vi står over for, nemlig et faldende antal biavlere og behovet for at tiltrække nye, professionelle biavlere samt den helt afgørende stigning i biers dødelighed som følge af en række faktorer, men især tilstedeværelsen af varroamiden, som angriber biernes immunsystem. Vi er alle enige om, at biers helbred er vigtigt, og det glæder mig at høre, at Kommissionen vil fremsætte forslag om væsentlige foranstaltninger, der skal tage hånd om den nuværende meget alvorlige situation. Jeg vil understrege behovet for at sikre, at biavlere høres, når programmerne skal udarbejdes, først og fremmest for at sikre deres effektivitet, men også, at de bliver gennemført. Ud over biavlere skal vi sikre bæredygtige, bestøvervenlige landbrugsmetoder. Det synes jeg, er meget vigtigt, og det bør være et element under FLP. Jeg vil også nævne, at selv om borgerne er klar over biers rolle i produktionen af honning, er ikke alle klar over deres afgørende rolle i bestøvning og deres bidrag til EU's landbrug og i sidste ende fødevareproduktion. Så jeg kan se en værdi i en informationskampagne, for vi har brug for borgernes støtte i denne sag for at berettige de penge, vi bruger på et program til beskyttelse af bier. Sluttelig er der presserende behov for uafhængig forskning i biers dødelighed, så vi, uanset hvilke initiativer vi tager som reaktion på situationen, kan regne med positive resultater."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie selbst haben die Herausforderungen, die sich uns stellen, hervorgehoben: der Rückgang der Zahl der Imker und die Notwendigkeit, neue Imker und Berufsimker zu gewinnen, und – von entscheidender Bedeutung – das zunehmende Bienensterben, das durch eine Reihe von Faktoren verursacht wird, insbesondere durch das Vorkommen der Varroa-Milbe, die das Immunsystem der Bienen beeinträchtigt. Wir alle stimmen darin überein, dass die Bienengesundheit wichtig ist, und ich freue mich, zu hören, dass die Kommission entscheidende Maßnahmen vorschlagen wird, um der gegenwärtigen, sehr ernsten Lage zu begegnen. Ich möchte auf die Notwendigkeit hinweisen, dass bei der Erstellung der Programme, die Anhörung der Imker sichergestellt wird, um erstens ihre Wirksamkeit und zweitens ihre Umsetzung zu gewährleisten. Wie für die Imker müssen wir auch für nachhaltige, bestäubungsfreundliche Anbaumethoden sorgen. Ich denke, dies ist sehr wichtig und sollte ein Bestandteil der GAP sein. Ich möchte auch anfügen, dass die Bürger sich zwar der Bedeutung der Bienen für die Honigerzeugung bewusst sind, doch nicht jedermann die entscheidende Rolle der Bienen bei der Bestäubung und deren Beitrag zur Landwirtschaft in der EU und letztlich zur Nahrungsmittelerzeugung kennen. Daher würde ich eine Informationskampagne für sinnvoll halten, denn wir brauchen in dieser Sache die Unterstützung der Bürger, um die Mittel, die wir für ein Bienenschutzprogramm ausgeben, zu rechtfertigen. Schließlich benötigen wir unabhängige und zeitgemäße Forschung über das Bienensterben, so dass wir – welche Maßnahmen wir auch ergreifen, um der Lage zu begegnen – erwarten können, dass diese zu positiven Ergebnissen führen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Περιγράψατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε: μείωση του αριθμού των μελισσοκόμων και ανάγκη να προσελκύσουμε νέους και επαγγελματίες μελισσοκόμους, και –αυτό είναι το πιο κρίσιμο– αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών λόγω διαφόρων παραγόντων αλλά, κυρίως, λόγω της παρουσίας του παρασίτου Varroa, που θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών. Όλοι μας συμφωνούμε ότι η υγεία των μελισσών είναι σημαντική, και χαίρομαι που άκουσα ότι η Επιτροπή θα προωθήσει καίρια μέτρα για την αντιμετώπιση της σημερινής, πολύ σοβαρής κατάστασης. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαβούλευση με τους μελισσοκόμους κατά την κατάρτιση προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί, πρώτα απ’ όλα, η αποτελεσματικότητά τους και, δεύτερον, η υλοποίησή τους. Όπως και οι μελισσοκόμοι, πρέπει να εξασφαλίσουμε αειφόρους γεωργικές πρακτικές, φιλικές προς τα έντομα-επικονιαστές. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΚΓΠ. Θα ήθελα να πω επίσης ότι, ενώ οι πολίτες γνωρίζουν τον ρόλο των μελισσών στην παραγωγή μελιού, δεν γνωρίζουν όλοι τον κρίσιμο ρόλο των μελισσών στην επικονίαση και τη συμβολή τους στη γεωργία της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, στην παραγωγή τροφίμων. Συνεπώς, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη μια ενημερωτική εκστρατεία, επειδή χρειαζόμαστε την υποστήριξη των πολιτών σε αυτό το θέμα, προκειμένου να δικαιολογήσουμε τα χρήματα που θα δαπανηθούν για ένα πρόγραμμα προστασίας των μελισσών. Τέλος, χρειαζόμαστε ανεξάρτητη και επίκαιρη έρευνα για τη θνησιμότητα των μελισσών έτσι ώστε, όποιες δράσεις και αν αναλάβουμε για την αντιμετώπιση της κατάστασης, να μπορούμε να προσβλέπουμε σε θετικά αποτελέσματα."@el10
"Señora Presidenta, señor Comisario: gracias por sus comentarios. Ustedes mismos han descrito los retos a los que nos enfrentamos: una reducción del número de apicultores y la necesidad de atraer a nuevos apicultores profesionales y, sobre todo, el aumento de la mortalidad de las abejas provocado por una serie de factores pero, en concreto, por la presencia de la varroasis, que pone en peligro el sistema inmunológico de las abejas. Todos estamos de acuerdo en que la salud de las abejas es importante y me alegra oír que la Comisión presentará medidas clave para resolver la gravísima situación actual. Haría hincapié en la necesidad de asegurar la consulta a los apicultores cuando se elabore cualquier programa, a fin de garantizar, en primer lugar, su efectividad y, en segundo lugar, su aplicación. Además de los apicultores, tenemos que garantizar unas prácticas agrícolas sostenibles y favorables a los polinizadores. Considero que esto es muy importante y que debería ser un elemento más de la PAC. También añadiría que, aunque los ciudadanos son conscientes del papel de las abejas a la hora de producir miel, no todo el mundo conoce el papel crucial que juegan las abejas en la polinización y su aportación a la agricultura de la UE y, en última instancia, a la producción alimentaria. Así que creo que merecería la pena realizar una campaña de información, porque necesitamos el apoyo de los ciudadanos en esta cuestión para justificar el dinero que gastamos en un programa de protección de las abejas. Por último, necesitamos que se lleve a cabo una investigación independiente y oportuna de la mortalidad de las abejas para que, sean cuales sean las medidas que tomemos para hacer frente a la situación, podamos esperar que nos reporten resultados positivos."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik, tänan teid märkuste eest. Te ise rõhutasite meie ees seisvaid muresid: mesinike arvu vähenemine ja vajadus meelitada ligi uusi ja professionaalseid mesinikke ning – mis on väga oluline – mesilaste suremuse kasv, mille on põhjustanud mitu tegurit, aga eelkõige varroalesta levik, mis kahjustab mesilaste immuunsüsteemi. Me kõik nõustume, et mesilaste tervis on tähtis, ning mul on hea meel kuulda, et komisjon pakub välja olulised meetmed, et lahendada praegust väga tõsist olukorda. Tahan rõhutada vajadust tagada mesinikega konsulteerimine mis tahes programmide koostamisel, et tagada eelkõige nende tõhusus ja teiseks nende rakendamine. Nii nagu mesinikud, peame me tagama jätkusuutlikud tolmeldajasõbralikud põllumajanduslikud tavad. Minu arvates on see väga oluline ning peaks olema ÜPP osa. Tahan öelda ka seda, et ehkki kodanikud on teadlikud mesilaste rollist mee tootmisel, ei ole igaüks kursis mesilaste väga tähtsa rolliga tolmeldamisel ning nende abiga ELi põllumajandusele ja lõppkokkuvõttes toiduainete tootmisele. Seega ma näen mõtet teabekampaanial, sest me vajame selles küsimuses kodanike toetust, et põhjendada mesilaste kaitseprogrammile tehtud kulutusi. Lisaks vajame sõltumatut ja õigeaegset mesilaste suremuse uuringut, et saaksime kõikide selle olukorra lahendamiseks võetud meetmete puhul eeldada positiivset tulemust."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen huomautuksistaan. Esititte yleiskuvan haasteista, joita meillä on: mehiläisten määrän väheneminen ja tarve houkutella uusia ammattimaisia mehiläishoitajia sekä – ennen kaikkea – kuolleisuuden lisääntyminen, joka johtuu monista tekijöistä, mutta erityisesti mehiläisten immuunijärjestelmää uhkaavasta varroa-punkista. Olemme kaikki samaa mieltä, että mehiläisten terveys on tärkeää, ja olen iloinen kuullessani, että komissio esittää keskeisiä toimenpiteitä nykyisen, erittäin vakavan tilanteen hoitamiseksi. Korostan tarvetta varmistaa mehiläishoitajien kuuleminen, kun ohjelmia laaditaan, jotta voidaan varmistaa ensinnäkin niiden tehokkuus ja toiseksi niiden täytäntöönpano. Samoin kuin mehiläishoitajien, meidän on varmistettava kestävät pölyttäjäystävälliset maanviljelyskäytännöt. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää, ja sen pitäisi olla yhteisen maatalouspolitiikan osa. Haluan lisätä, että vaikka kansalaiset ovat tietoisia mehiläisten tehtävästä hunajan tuottamisessa, kaikki eivät tunne mehiläisten elintärkeää tehtävää pölytyksessä ja niiden merkitystä EU:n maataloudelle sekä viime kädessä elintarviketuotannolle. Siksi valistuskampanja olisi mielestäni hyödyllinen, koska tarvitsemme kansalaisten tukea tässä asiassa voidaksemme perustella rahojen käytön mehiläisten suojeluohjelmaan. Lopuksi totean, että tarvitsemme mehiläiskuolleisuutta koskevaa riippumatonta ja oikea-aikaista tutkimusta, jotta voimme odottaa myönteistä lopputulosta niiltä toimilta, joita tilanteen käsittelemiseksi toteutamme."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vous remercie de vos commentaires. Vous avez décrit vous-mêmes les défis auxquels nous sommes confrontés: une réduction du nombre d’apiculteurs et la nécessité d’attirer de nouveaux apiculteurs professionnels, et - avant tout -l’augmentation de la mortalité des abeilles, causée par un certain nombre de facteurs, mais en particulier par la présence du varroa, qui nuit au système immunitaire des abeilles. Nous sommes tous d’accord pour affirmer que la santé des abeilles est importante, et je suis heureuse d’apprendre que la Commission proposera des mesures clés pour faire face à la situation actuelle, qui est très préoccupant. Je tiens à souligner la nécessité de garantir la consultation des apiculteurs lors de toute élaboration de programmes, afin d’assurer, en premier lieu, leur efficacité, et ensuite leur mise en œuvre. Mis à part la question des apiculteurs, nous devons garantir des pratiques agricoles durables et favorables à la pollinisation. Je voudrais également dire qu’alors que les citoyens sont conscients du rôle des abeilles dans la production de miel, tout le monde ne connaît pas le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation et leur contribution à l’agriculture de l’UE et, en définitive, à la production alimentaire. Je considère donc qu’une campagne d’information serait utile, car nous avons besoin du soutien des citoyens dans cette problématique, afin de justifier l’argent que nous dépensons pour un programme de protection des abeilles. Enfin, nous avons besoin de recherches indépendantes et opportunes concernant la mortalité des abeilles, de sorte que, quelles que soient les mesures que nous prendrons pour faire face à la situation, nous puissions nous attendre à ce que celles-ci produisent des résultats positifs."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, biztos úr! Köszönöm a megjegyzéseiket. Saját maguk vázolták fel az előttünk álló kihívásokat: a méhészek számának csökkenését, valamint az új és szakképzett méhészek ösztönzésének igényét, továbbá – és ez a legfontosabb – a méhpusztulás fokozódását a számos tényező, de különösen a varroa atka jelenléte miatt, amely betegség tönkreteszi a méhek immunrendszerét. Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos a méhek egészsége, és örömmel hallom, hogy a Bizottság a jelenlegi, rendkívül súlyos helyzet megoldása érdekében fontos intézkedéseket fog előterjeszteni. Hangsúlyozni kívánom, hogy bármilyen program kidolgozása esetén biztosítani kell a méhészekkel való konzultációt annak érdekében, hogy garantálhassuk az intézkedések eredményességét, valamint azok végrehajtását. A méhészekhez hasonlóan nekünk is biztosítanunk kell a fenntartható, beporzóbarát gazdálkodási gyakorlatokat. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos kérdés, és bele kellene venni a közös agrárpolitikába. Azt is el szeretném mondani, hogy habár a polgárok tudatában vannak a méhek méztermelésben betöltött szerepének, nincs mindenki tisztában azzal, hogy a méhek döntő szerepet játszanak a beporzásban, és hogy milyen mértékben járulnak hozzá az Európai Unió mezőgazdaságához és végső soron az élelmiszer-termeléshez. Hasznosnak vélném tehát, ha tájékoztatási kampányra kerülne sor, mert ez ügyben szükségünk van a polgárok támogatására ahhoz, hogy indokolni tudjuk a méhvédelmi programra fordított pénzt. Végül pedig a méhpusztulás független és időben elvégzett kutatása szükséges ahhoz, hogy ha bármilyen intézkedést hozunk a helyzet kezelése érdekében, akkor pozitív eredményt várhassunk."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, grazie per i suoi commenti. Lei stesso ha ricordato le sfide che ci troviamo ad affrontare: la riduzione del numero degli apicoltori e la necessità di attrarre nuovi professionisti, nonché (e soprattutto) l’aumento della mortalità dovuto a diversi fattori, in primo luogo alla presenza dell’acaro varroa, che compromette il sistema immunitario delle api. Concordiamo tutti sull’importanza della salute delle api e sono lieta che la Commissione intenda proporre provvedimenti decisivi per gestire la grave situazione attuale. Vorrei rilevare l’esigenza di garantire la consultazione degli apicoltori nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di garantirne sia l’efficacia sia l’attuazione. Al pari degli apicoltori, anche noi dobbiamo garantire prassi agricole sostenibili e rispettose degli insetti impollinatori. Questo aspetto è molto importante e deve essere specificato nella Politica agricola comune. Vorrei aggiungere che, mentre tutti conoscono il ruolo delle api nella produzione di miele, non tutti sanno che questi insetti svolgono un ruolo fondamentale nell’impollinazione, contribuendo in modo rilevante all’agricoltura e, in ultima analisi, alla produzione alimentare dell’Unione europea. Ritengo quindi utile una campagna informativa, perché in questo caso, per giustificare il denaro speso per un programma di tutela delle api, serve il sostegno dei cittadini europei. è infine necessario condurre ricerche indipendenti e tempestive sulla mortalità delle api, per garantire l’efficacia di qualsiasi azione volta ad affrontare la situazione."@it12
"Madam President, Commissioner: thank you for your comments. You yourself outlined the challenges that we face: a reduction in the numbers of beekeepers and the need to attract new and professional apiarists, and – crucially – the increase in bee mortality caused by a number of factors but, in particular, by the presence of the Varroa mite, which compromises the immune system of bees. All of us agree that bee health is important, and I am pleased to hear that the Commission will put forward key measures to deal with the current, very serious situation. I would emphasise the need to ensure consultation of beekeepers when drawing up any programmes, in order to ensure first of all their effectiveness and secondly their implementation. As well as beekeepers, we need to ensure sustainable, pollinator-friendly farming practices. I think this is very important and should be an element in the CAP. I would also say that, while citizens are aware of the role of bees in producing honey, not everybody knows of the crucial role of bees in pollination and their contribution to EU agriculture and, ultimately, food production. So I would see value in an information campaign, because we need the support of citizens in this matter to justify the money we spend on a bee protection programme. Finally, we need independent and timely research into bee mortality so that, whatever actions we take to deal with the situation, we can expect that they will yield positive outcomes."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, paldies par jūsu komentāriem. Jūs pats jau iezīmējāt galvenās nozares problēmas, proti, biškopju skaita samazināšanos un nepieciešamību piesaistīt jaunus un profesionālus biškopjus un jo īpaši — bišu mirstības pieaugumu, kas rodas vairāku faktoru dēļ, bet jo īpaši saistībā ar ērci, kas vājina bišu imūno sistēmu. Mēs visi esam vienisprātis, ka bišu veselība ir svarīga, un man prieks dzirdēt, ka Komisija nāks klajā ar pasākumiem, kas jāveic, lai risinātu pašreizējo ļoti nopietno situāciju. Vēlos uzsvērt, ka, izstrādājot jebkāda veida programmas, ir jāorganizē biškopju apspriedes, lai nodrošinātu, pirmkārt, šo programmu efektivitāti un, otrkārt, to īstenošanu. Ne tikai biškopjiem, bet arī mums ir jārūpējas par ilgtspējīgas un apputeksnētājiem draudzīgas lauksaimnieciskās prakses nodrošināšanu. Manuprāt, šie pasākumi ir ļoti svarīgi, un tie būtu iekļaujami KLP. Vēlos norādīt arī uz to, ka iedzīvotāji zina bišu nozīmi medus ražošanā, taču ne visi apzinās, cik svarīga nozīme bitēm ir apputeksnēšanā un kāds ir to devums ES lauksaimniecības un arī pārtikas ražošanas jomā. Manuprāt, būtu ļoti vērtīgi īstenot informatīvu kampaņu, jo mums ir nepieciešams iedzīvotāju atbalsts, lai mēs varētu pamatot bišu aizsardzības programmai izmantoto līdzekļu lietderību. Visbeidzot mums ir nepieciešami neatkarīgi un savlaicīgi veikti pētījumi bišu mirstības jomā, lai nodrošinātu, ka neatkarīgi no pasākumiem, ko veicam, lai šo problēmu risinātu, mums ir cerība uz pozitīviem rezultātiem."@lv13
"Madam President, Commissioner: thank you for your comments. You yourself outlined the challenges that we face: a reduction in the numbers of beekeepers and the need to attract new and professional apiarists, and – crucially – the increase in bee mortality caused by a number of factors but, in particular, by the presence of the Varroa mite, which compromises the immune system of bees. All of us agree that bee health is important, and I am pleased to hear that the Commission will put forward key measures to deal with the current, very serious situation. I would emphasise the need to ensure consultation of beekeepers when drawing up any programmes, in order to ensure first of all their effectiveness and secondly their implementation. As well as beekeepers, we need to ensure sustainable, pollinator-friendly farming practices. I think this is very important and should be an element in the CAP. I would also say that, while citizens are aware of the role of bees in producing honey, not everybody knows of the crucial role of bees in pollination and their contribution to EU agriculture and, ultimately, food production. So I would see value in an information campaign, because we need the support of citizens in this matter to justify the money we spend on a bee protection programme. Finally, we need independent and timely research into bee mortality so that, whatever actions we take to deal with the situation, we can expect that they will yield positive outcomes."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, hartelijk dank voor uw opmerkingen. U hebt zelf al aangegeven met welke problemen we geconfronteerd zijn: een daling van het aantal bijenhouders en de noodzaak om nieuwe, professionele imkers aan te trekken, en de toenemende bijensterfte, een cruciaal probleem dat veroorzaakt wordt door een aantal factoren, maar met name door de aanwezigheid van de varroamijt, die het immuunsysteem van bijen aantast. We zijn het er allemaal over eens dat de gezondheid van bijen belangrijk is, en het verheugt mij dat de Commissie belangrijke maatregelen zal voorstellen om de huidige, zeer ernstige situatie aan te pakken. Ik zou willen benadrukken hoe noodzakelijk het is dat bij het opstellen van programma's overleg wordt gepleegd met bijenhouders, om ten eerste de effectiviteit en ten tweede de tenuitvoerlegging van die programma's te waarborgen. Wij moeten niet alleen zorgen voor bijenhouders maar daarnaast ook instaan voor duurzame, bestuiversvriendelijke landbouwpraktijken. Dit is mijns inziens zeer belangrijk en zou een onderdeel van het GLB moeten zijn. Ik wil ook nog zeggen dat de burgers weliswaar weten welke rol bijen spelen bij het produceren van honing, maar zich niet allemaal bewust zijn van hun essentiële rol in de bestuiving en van hun bijdrage aan de landbouw en uiteindelijk aan de voedselproductie in de EU. Daarom zie ik in dat een informatiecampagne waardevol kan zijn, want we hebben de steun van de burgers in deze zaak nodig om het geld dat we uitgeven aan een programma ter bescherming van bijen te rechtvaardigen. Tot slot moet er op tijd onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de sterfte onder bijen, zodat we van alle activiteiten die we ondernemen om de situatie aan te pakken kunnen verwachten dat ze tot positieve resultaten zullen leiden."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Dziękuję za wszystkie uwagi. Przedstawił Pan wyzwania, jakie przed nami stoją: spadek liczby pszczelarzy oraz konieczność przyciągania do sektora nowych i dobrze przygotowanych pszczelarzy i, co bardzo ważne, wzrost śmiertelności pszczół spowodowany licznymi czynnikami, ale szczególnie obecnością roztocza które osłabia system odpornościowy pszczół. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że zdrowie pszczół jest ważne i cieszę się, że Komisja zaproponuje kluczowe instrumenty mające pomóc w rozwiązaniu bieżących, bardzo poważnych problemów. Pragnę podkreślić konieczność przeprowadzenia podczas opracowywania programów konsultacji z pszczelarzami w celu zapewnienia przede wszystkim efektywności tych programów, a także ich pełnego wdrożenia. Obok nowych pszczelarzy musimy także zagwarantować zrównoważone, sprzyjające zapylaczom praktyki rolne. Moim zdaniem są to kwestie niezwykle ważne i powinny stanowić element WPR. Chciałabym również powiedzieć, że o ile obywatele dostrzegają rolę pszczół w produkcji miodu, to nie każdy zdaje sobie sprawę z kluczowej roli pszczół w procesie zapylania oraz z ich wkładu w rolnictwo UE, a co za tym idzie w produkcję żywności. Dostrzegam zatem wagę kampanii informacyjnych, ponieważ potrzebujemy wsparcia obywateli, aby uzasadnić wydatki na program ochrony pszczół. Na koniec dodam, że potrzebne są nam niezależne i terminowe badania nad śmiertelnością pszczół, abyśmy mogli oczekiwać, że wszelkie podejmowane działania przyniosą pozytywne rezultaty."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, agradeço os seus comentários. O Senhor Comissário delineou os desafios que enfrentamos: a diminuição do número de apicultores e a necessidade de formar novos apicultores e – o que é crucial - o aumento da mortalidade das abelhas causada por vários factores, mas, em particular, pela presença do ácaro Varroa, que ataca o sistema imunitário das abelhas. Todos estamos de acordo que a saúde das abelhas é importante, e apraz-me ouvir que a Comissão proporá medidas importantes para lidar com a situação, que é muito grave. Gostaria de sublinhar a necessidade de consultar os apicultores aquando da elaboração de quaisquer programas, de modo a garantir, antes de mais, a sua eficácia e, em segundo lugar, a sua implementação. Além de proteger os interesses dos apicultores, necessitamos de garantir práticas agrícolas sustentáveis e amigas da polinização. Julgo que se trata de medidas muito importantes e que devem ser tidas em conta na PAC. Gostaria também de dizer que, embora os cidadãos conheçam o papel das abelhas na produção do mel, nem toda a gente sabe do papel crucial das abelhas na polinização e do seu contributo para a agricultura e, em última análise, para a produção alimentar da União Europeia. Penso que seria importante uma campanha de informação, porque necessitamos do apoio dos cidadãos nesta matéria para justificar o dinheiro que gastamos num programa de protecção das abelhas. Finalmente, necessitamos de investigação independente e atempada sobre a mortalidade das abelhas de modo que, sejam quais forem as medidas que tomarmos para lidar com a situação, possamos esperar que dêem resultados positivos."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar: vă mulțumesc pentru comentariile dvs.. Dvs. înșivă ați subliniat provocările cu care ne confruntăm: o reducere a numărului de apicultori și necesitatea de a atrage noi apicultori profesioniști, și - foarte important - creșterea mortalității albinelor cauzată de o serie de factori, dar în special, de prezența acarianului Varroa, care compromite sistemul imunitar al albinelor. Suntem cu toții de acord că sănătatea albinelor este importantă și mă bucur să aud că, pentru a face față situației actuale foarte grave, Comisia va prezenta măsuri-cheie. Aș sublinia necesitatea de a asigura consultarea apicultorilor pentru elaborarea oricărui program, în scopul de a asigura, în primul rând, eficacitatea acestora și, în al doilea rând, punerea lor în aplicare. Ca și apicultori, trebuie să asigurăm practici agricole durabile, care nu dăunează polenizării. Sunt de părere că acest lucru este foarte important și ar trebui să fie un element în cadrul PAC. De asemenea, aș adăuga că, deși cetățenii sunt conștienți de rolul albinelor în producerea mierii, nu toată lumea cunoaște rolul crucial al albinelor în polenizare și contribuția acestora la agricultura UE și, în cele din urmă, la producția alimentară. Prin urmare, eu aș considera importantă o campanie de informare, pentru că avem nevoie de sprijinul cetățenilor în această privință pentru a justifica banii cheltuiți pe un program de protecție a albinelor. În cele din urmă, avem nevoie de cercetare independentă și efectuată în timp util în ceea ce privește mortalitatea albinelor, astfel încât, indiferent de acțiunile pe care le luăm pentru a face față situației, să ne putem aștepta ca acestea să producă rezultate pozitive."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, ďakujem vám za vyjadrenie. Načrtli ste problémy, pred ktorými stojíme: zníženie počtu včelárov, potreba pritiahnuť nových a kvalifikovaných včelárov a – čo je kľúčové – zvýšený úhyn včiel spôsobený viacerými faktormi, ale najmä klieštikom včelím, ktorý napáda imunitný systém včiel. Všetci sa zhodneme na tom, že zdravie včiel je dôležité, a rada počujem, že Komisia predloží kľúčové opatrenia na riešenie súčasnej veľmi vážnej situácie. Zdôraznila by som potrebu zabezpečiť pri vypracúvaní programov konzultácie so včelármi, aby sa v prvom rade zaručila ich účinnosť a po druhé ich vykonávanie. Tak ako včelári, aj my musíme zabezpečiť udržateľné poľnohospodárske postupy šetrné k opeľovačom. Myslím si, že je to veľmi dôležité a malo by to byť súčasťou SPP. Chcela by som tiež povedať, že zatiaľ čo občania vedia o úlohe včiel pri produkcii medu, nie každý vie o kľúčovej úlohe včiel pri opeľovaní a o ich prínose pre poľnohospodárstvo EÚ a v podstate aj pre produkciu potravín. Preto by podľa mňa bola cenná informačná kampaň, pretože potrebujeme podporu občanov v tejto veci, aby sme odôvodnili peniaze, ktoré míňame na program ochrany včiel. Na záver by som chcela povedať, že potrebujeme nezávislý a včasný výskum úhynu včiel, aby sme mohli očakávať pozitívne výsledky, nech podnikneme akékoľvek kroky na riešenie tejto situácie."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, hvala vaše pripombe. Sami ste očrtali izzive, ki so pred nami: zmanjšanje števila čebelarjev in potreba, da se privabi nove in poklicne čebelarje, in – odločilno – povečanje smrtnosti čebel, ki ga povzročajo številni dejavniki, a zlasti prisotnost pršice vrste ki napada imunski sistem čebel. Vsi se strinjamo, da je zdravje čebel pomembno, in vesela sem, ko slišim, da bo Komisija predložila ključne ukrepe za reševanje sedanjih zelo resnih razmer. Poudariti želim potrebo, da se pri pripravi kakršnih koli programov zagotovi posvetovanje s čebelarji, da bi poskrbeli, prvič, za njihovo učinkovitost in, drugič, za njihovo izvajanje. Tako kot čebelarji moramo poskrbeti za trajnostne in opraševalcem prijazne kmetijske prakse. Mislim, da je to zelo pomembno in da bi moralo biti del SKP. Prav tako bi rada povedala, da medtem ko se državljani zavedajo vloge čebel pri proizvodnji medu, pa ne poznajo vsi odločilne vloge čebel pri opraševanju in njihovega prispevka h kmetijstvu EU in nazadnje proizvodnji hrane. Zato menim, da bi dodano vrednost prinesla informacijska kampanja, ker potrebujemo podporo državljanov pri tej zadevi, da lahko opravičimo denar, ki ga potrošimo za program zaščite čebel. Nazadnje pa potrebujemo neodvisno in pravočasno raziskavo smrtnosti čebel, da bomo lahko od kakršnih koli ukrepov, ki jih bomo sprejeli za reševanje teh razmer, pričakovali pozitivne izide."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Tack för era kommentarer. Ni har själv beskrivit de utmaningar vi står inför: färre biodlare och behovet att locka nya och professionella biodlare, och – framför allt – en ökad bidödlighet orsakad av en rad olika faktorer, i synnerhet förekomsten av varroakvalstret som hotar binas immunsystem. Vi håller alla med om att binas hälsa är viktig, och jag är glad över att kommissionen kommer att utarbeta centrala åtgärder för att hantera dagens mycket allvarliga situation. Jag vill betona behovet av att rådgöra med biodlarna när man utarbetar programmen, för att se till att dessa program i första hand blir effektiva och dessutom verkligen genomförs. Precis som biodlarna måste vi se till att jordbruksmetoderna som används är hållbara och gynnsamma för pollinerare. Jag tycker att detta är mycket viktigt och bör ingå i den gemensamma jordbrukspolitiken. Även om medborgarna känner till binas roll vid produktion av honung vill jag påpeka att inte alla vet vilken avgörande roll bina spelar för pollineringen och hur mycket de bidrar till jordbruket och därmed livsmedelsproduktionen i EU. Därför tror jag att en informationskampanj skulle vara nyttig, eftersom vi behöver medborgarnas stöd i frågan för att kunna motivera de pengar vi lägger på ett program för att skydda bina. Slutligen behöver vi oberoende och snar forskning om bidödlighet så att vi kan vara säkra på att vilka åtgärder vi än vidtar för att lösa problemet så kommer de att bli framgångsrika."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,20,1,19,11,13,4,21,9
"Varroa,"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph