Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-636"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă președintă, problema cu acest raport referitor la diminuarea populației de albine este că există o adevărată tragedie aici. Cu toate acestea, după ce am examinat acest document, mi se pare că propunerile înaintate în acest Parlament sunt un exemplu clasic de ceea ce este cunoscut în această instituție ca fiind o „criză benefică”. Adică benefică pentru UE, cu propuneri construite pe baza extinderii controlului UE asupra unei arii din ce în ce mai largi. Așadar nicio schimbare în acest sens. PAC apare în treacăt în acest raport, dar nu există nicio mențiune privind efectul distructiv al impunerii acestei politici în țara mea. Mă gândesc aici la natura gardurilor vii și la lucrarea terenurilor și livezilor, a căror gestionare a fost grav perturbată de legislația UE, în detrimentul albinelor din Marea Britanie. Raportul admite că nu poate identifica cauza principală pentru scăderea numărului de albine, și astfel citează un număr mare de posibilități. Menționează boala albinelor, imunitatea slăbită a albinelor la agenții patogeni și paraziți, schimbările climatice - am putea paria că acestea s-ar regăsi aici - și dispariția florei plăcute. Posibilul efect nociv al plantelor modificate genetic este recunoscut în silă, dar respins ca fiind nesemnificativ - am fi putut paria că și acest lucru s-ar regăsi aici. În realitate, toate acestea sunt presupuneri. O constantă în toate acestea este prezența acarianului Varroa care atacă sistemul imunitar al albinelor și reprezintă probabil cauza principală a acestei probleme. Dar nu, situația albinelor este folosită drept scuză pentru a introduce o întreagă serie de regulamente care solicită, printre altele, cooperarea între asociațiilor de apicultori din statele membre, controale mai riguroase la importul de miere, mai multe cerințe de etichetare - cu siguranță nu tocmai concepute pentru a opri moartea albinelor - autorizarea produsului, ce o fi însemnând și acest lucru, și o inițiativă pentru recrutarea tinerilor apicultori. Incredibil. În timp ce se întâmplă toate aceste lucruri, acarianul Varroa își continuă activitatea nocivă, iar albinele mor. Fără îndoială bine intenționat, acest raport trebuie să fie redus la identificarea și eliminarea oricărei cauze care ucide albinele și să permită comunității internaționale să se ocupe de acest lucru, fără a servi drept scuză pentru și mai multe regulamente ale UE."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Selle raporti puhul, mis käsitleb mesilaste kolooniate vähenemist, on probleemiks see, et meil on tegu tõelise tragöödiaga. Ent olles tutvunud selle dokumendiga, leian, et Euroopa Parlamendile esitatud ettepanekud on klassikaline näide sellest, mida siin hoones nimetatakse nii-öelda kasulikuks kriisiks. See tähendab kasulik ELile koos ettepanekutega, mis on koostatud selle põhjal, et laiendada ELi kontrolli aina suurema piirkonna üle. Seega pole siin mingit muutust. ÜPPd kajastatakse selle raporti vastuvõtmisel, aga ei mainita selle poliitika kehtestamise hävitavat mõju minu riigis. Ma pean siin silmas hekke ning põldude ja viljapuuaedade toimimist, mille majandamisse on ELi õigusnormidega tõsiselt sekkutud ja mis kahjustab mesilasi Ühendkuningriigis. Raportis mööndakse, et ei osata määrata kindlaks mesilaste arvu vähenemise põhipõhjust ning seega nimetatakse paljusid võimalusi. Selles viidatakse mesilaste haigustele, mesilaste nõrgenenud vastupanuvõimele patogeenide ja parasiitide suhtes, kliimamuutusele – võite olla kindlad, et sellega on siin tegemist – ja nektarirohke taimestiku kadumisele. Geneetiliselt muundatud taimede võimalikku kahjulikku mõju tunnistatakse vastumeelselt, aga jäetakse tähelepanuta, pidades seda ebaoluliseks – võite kindlad olla, et ka sellega on siin tegemist. Tegelikult on need kõik oletused. Üks muutumatu tegur selle kõige puhul on varroalesta olemasolu, mis ründab mesilaste immuunsüsteemi ning on ilmselt kogu selle probleemi peamine põhjus. Aga ei, mesilaste täbarat olukorda kasutatakse vabandusena, et kehtestada terve rida määruseid, milles kutsutakse muu hulgas üles tegema koostööd liikmesriikide mesinikeorganisatsioonide vahel, kontrollima rangemalt mee importi, suurendama märgistamisnõudeid – mis on vaevalt töötatud välja nii, et need vähendavad mesilaste suremust –, muidugi kehtestama toodete turustuslubasid, mida iganes see tähendab, ning värbama noori mesinikke. Uskumatu. Selle kõigega samal ajal jätkab varroalest oma laastamistööd ning mesilased surevad. Kahtlemata on raport koostatud heade kavatsustega, aga see peab piirduma sellega, et teha kindlaks ja kõrvaldada tegurid, mis tapavad meie mesilasi, ning lubama rahvusvahelisel üldsusel sellega tegeleda, mitte kasutama seda vabandusena aina arvukamate ELi määruste jaoks."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospa predsednica, problem pri tem poročilu o zmanjševanju populacije čebel je, da gre tu resnično za tragedijo. Vsekakor sem pri preučevanju tega dokumenta ugotovil, da so predlogi, ki so predloženi temu parlamentu, klasičen primer tistega, kar je v tej stavbi znano kot „koristna kriza“. Koristna seveda za EU, s predlogi, pripravljenimi na podlagi razširjanja nadzora EU na vedno širše območje. Torej nobene spremembe. V potrditvi tega predloga se kaže SKP, vendar ni omenjen uničevalni učinek uvedbe te politike v moji državi. Razmišljam o naravi žive meje in obdelovanju polj in sadovnjakov, katerih upravljanje je v močnem nasprotju z zakonodajo EU na škodo čebel v Britaniji. Poročilo priznava, da ne more ugotoviti primarnega vzroka za upadanje števila čebel in navaja veliko možnosti. Našteva čebelje bolezni, oslabljeno imunost čebel za patogene in parazite, podnebne spremembe – saj ste si lahko mislili, da bodo navedene –, in izginjanje cvetočega rastlinstva. Morebitni škodljivi učinek genetsko spremenjenih rastlin se nejevoljno priznava – saj ste si lahko mislili, da bo tudi ta naveden –, vendar zavrača kot neznaten. V resnici so vse to ugibanja. Ena stalnica v vsem tem je navzočnost pršice Varroa, ki napada imunski sistem čebel in je verjetno temeljni vzrok vsega tega problema. A ne, slab položaj čebel se uporablja kot izgovor za uvedbo cele množice predpisov, ki pozivajo med drugim k sodelovanju med čebelarskimi zvezami iz držav članic, strožjemu nadzoru nad uvozom medu, večjim zahtevam glede označevanja – ki zagotovo niso načrtovane z namenom, da bi ustavile umiranje čebel – avtorizaciji proizvodov, kar koli že to je, in gibanju za zaposlovanje mladih čebelarjev. To poročilo je nedvomno dobro zamišljeno, vendar ga je treba skrčiti na določitev in izločitev tistega, kar ubija naše čebele, in omogočiti mednarodni skupnosti, da se ukvarja s tem, ne pa da to služi kot izgovor za vedno več predpisov EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, the problem with this report on the diminishing bee population is that there is a real tragedy here. However, having examined this document I find that the proposals being put to this House are a classic example of what is known in this building as a ‘beneficial crisis’. Beneficial, that is, for the EU with proposals constructed on the basis of extending EU control over a wider and wider area. No change there then. The CAP features in passing in this report, but there is no mention of the destructive effect of the imposition of that policy in my country. I am thinking here of the nature of hedgerows and the working of fields and orchards, the management of which has been seriously interfered with by EU legislation, to the detriment of bees in Britain. The report admits that it cannot identify the prime cause for the drop in bee numbers, and so cites a large number of possibilities. It lists bee disease, bees’ weakened immunity to pathogens and parasites, climate change – you could bet that one would be in here – and the disappearance of mellifluous flora. The possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant – you could have bet on that being here, too. In truth, these are all guesses. The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees’ immune system and is probably the root cause of this whole problem. But no, the plight of bees is used as an excuse to introduce a whole host of regulations calling amongst other things for cooperation between beekeepers’ associations from Member States, tighter controls on the importation of honey, increased labelling requirements – hardly designed to stop the bees dying, surely – product authorisation, whatever that is, and a move to recruit young beekeepers. Amazing. Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die. No doubt well intentioned, this report needs to be reduced to identifying and eliminating whatever it is that is killing our bees, and to allow the international community to deal with it, not to serve as an excuse for more and more and more EU regulation."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, problémem této zprávy o klesající populaci včel je to, že se jedná o opravdovou tragédii. Avšak po přezkoumání tohoto dokumentu jsem zjistil, že návrhy předložené této sněmovně jsou klasickým příkladem toho, čemu v této budově říkáme „výhodná krize“. Výhodná pro EU, vzhledem k návrhům vypracovaným na základě rozšíření kontroly EU na další a další oblasti. Jinak žádná změna. Zpráva se letmo zmiňuje o SZP, ale neobsahuje žádnou zmínku o likvidačním účinku této politiky na mou zemi. Mám na mysli oblast zahrnující živé ploty a provoz polí a sadů, jejichž obhospodařování bylo na úkor včel v Británii vážně zasaženo právními předpisy EU. Zpráva připouští, že nedokáže určit hlavní příčinu poklesu počtu včel, a proto uvádí celý seznam možností. Jsou to například choroby včel, oslabená odolnost včel vůči patogenům a parazitům, změna klimatu – mohli bychom dát ruku do ohně, že změna klimatu v seznamu bude – a úbytek medové flóry. Zpráva neochotně přiznává možný škodlivý vliv geneticky modifikovaných rostlin, ale odmítá jej jako bezvýznamný – na to bychom mohli taky vsadit. To vše jsou po pravdě řečeno dohady. Jediným neměnným prvkem v tom všem je přítomnost roztoče Varroa, který napadá imunitní systém včel a je pravděpodobně příčinou celého problému. Kritická situace týkající se včel však zatím slouží jako záminka k zavedení celé řady předpisů volajících mimo jiné po spolupráci mezi sdruženími včelařů z členských států, přísnějších kontrolách dovozu medu, větších požadavcích na označování – což sotva zastaví umírání včel, že ano –, po povolování jakýchkoli produktů a po náboru mladých včelařů. Úžasné. Zatímco se to vše děje, roztoč Varroa pokračuje ve svém zhoubném díle a včely umírají. Není sice pochyb o dobrých úmyslech této zprávy, ale zpráva se musí omezit na identifikaci a odstranění všeho, co naše včely zabíjí, a musí umožnit mezinárodnímu společenství, aby problém řešilo a jej nevyužívalo jej jako výmluvu k další a další a další regulaci EU."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, problémom tejto správy o klesajúcej populácii včiel je to, že tu ide o skutočnú tragédiu. Preskúmaním tohto dokumentu som však zistil, že návrhy predložené tomuto Parlamentu sú klasickým prípadom toho, čo je v tejto budove známe ako „prospešná kríza“. Prospešná, to znamená pre EÚ, pretože návrhy sa zakladajú na rozširovaní kontroly EÚ na čoraz väčšiu oblasť. Takže sa nič nezmenilo. V tejto správe sa mihla SPP, ale nie je v nej ani zmienka o ničivom vplyve uplatňovania tejto politiky v našej krajine. Mám na mysli prírodu so živými plotmi a obrábanie polí a sadov; do takéhoto hospodárenia však vážne zasiahli právne predpisy EÚ na úkor včiel v Británii. Správa priznáva, že nedokáže určiť základnú príčinu poklesu počtu včiel, a preto uvádza množstvo možností. Uvádza choroby včiel, ich oslabenú imunitu voči patogénom a parazitom, zmenu klímy – mohli ste sa staviť, že tá tu bude – a miznutie medonosnej flóry. Zdráhavo priznáva možný škodlivý vplyv geneticky modifikovaných rastlín, ale považuje ho za nevýznamný – mohli ste sa staviť, že tu bude aj táto možnosť. V podstate sú to všetko dohady. Jedinou konštantou v tom všetkom je prítomnosť klieštika včelieho, ktorý útočí na imunitný systém včiel a je pravdepodobne pravou príčinou celého tohto problému. Ale nie, neutešená situácia včiel sa používa ako zámienka na zavedenie množstva nariadení, ktoré okrem iného vyzývajú na spoluprácu medzi včelárskymi zväzmi členských štátov, prísnejšie kontroly dovážaného medu, sprísnené požiadavky na označovanie – čo môže len sotva zastaviť vymieranie včiel – povoľovanie prípravkov, nech to znamená čokoľvek, a snahu o nábor mladých včelárov. Úžasné. Kým sa toto všetko odohráva, klieštik včelí pokračuje vo svojej zhubnej práci a včely hynú. Hoci má táto správa nepochybne dobrý úmysel, musí sa obmedziť na identifikovanie a odstránenie toho, čo zabíja naše včely, a riešenie nechať na medzinárodné spoločenstvo. Nesmie slúžiť ako zámienka pre čoraz viac regulácie zo strany EÚ."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, the problem with this report on the diminishing bee population is that there is a real tragedy here. However, having examined this document I find that the proposals being put to this House are a classic example of what is known in this building as a ‘beneficial crisis’. Beneficial, that is, for the EU with proposals constructed on the basis of extending EU control over a wider and wider area. No change there then. The CAP features in passing in this report, but there is no mention of the destructive effect of the imposition of that policy in my country. I am thinking here of the nature of hedgerows and the working of fields and orchards, the management of which has been seriously interfered with by EU legislation, to the detriment of bees in Britain. The report admits that it cannot identify the prime cause for the drop in bee numbers, and so cites a large number of possibilities. It lists bee disease, bees’ weakened immunity to pathogens and parasites, climate change – you could bet that one would be in here – and the disappearance of mellifluous flora. The possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant – you could have bet on that being here, too. In truth, these are all guesses. The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees’ immune system and is probably the root cause of this whole problem. But no, the plight of bees is used as an excuse to introduce a whole host of regulations calling amongst other things for cooperation between beekeepers’ associations from Member States, tighter controls on the importation of honey, increased labelling requirements – hardly designed to stop the bees dying, surely – product authorisation, whatever that is, and a move to recruit young beekeepers. Amazing. Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die. No doubt well intentioned, this report needs to be reduced to identifying and eliminating whatever it is that is killing our bees, and to allow the international community to deal with it, not to serve as an excuse for more and more and more EU regulation."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Problem w odniesieniu do sprawozdania w sprawie malejącej populacji pszczół polega na tym, że sytuacja jest naprawdę tragiczna. Po przejrzeniu tego dokumentu stwierdzam jednak, że wnioski przedłożone Parlamentowi stanowią klasyczny przykład tego, co na tej sali nazywamy „korzystnym kryzysem”. Korzystnym oczywiście dla UE, ze względu na wnioski opracowane w oparciu o rozciągnięciu kontroli UE na coraz większe obszary. Zatem żadnych zmian w tej kwestii. Kwestię WPR w sprawozdaniu poruszono mimochodem, ale nie ma wzmianki o niszczycielskim wpływie wdrożenia tej polityki w moim kraju ojczystym. Mam na myśli poważny wpływ prawodawstwa UE na zarządzanie żywopłotami, polami i sadami, który wyrządza szkodę populacji pszczół w Wielkiej Brytanii. W sprawozdaniu przyznano, że określenie głównej przyczyny spadku liczby pszczół jest niemożliwe i przytoczono wiele możliwości. Wymieniono choroby, obniżoną odporność pszczół na patogeny i pasożyty, zmiany klimatu – można było się zakładać o ich obecność na liście – oraz zanik miododajnej flory. Niechętnie wspomniano o prawdopodobnie szkodliwym wpływie roślin modyfikowanych genetycznie, ale odrzucono go jako mało istotny – o to też można się było założyć. Tak naprawdę to tylko domysły. Jedyną wartością stałą jest obecność roztocza które atakuje system odpornościowy pszczół i prawdopodobnie stanowi podstawową przyczynę problemów. Trudną sytuację pszczół wykorzystuje się jednak tylko jako wymówkę do wprowadzenia całej masy rozporządzeń, w których wzywa się, między innymi, do współpracy związków pszczelarskich z państw członkowskich, do surowszych kontroli przywozu miodu, do wprowadzenia zaostrzonych wymogów dotyczących oznakowania – raczej nie z myślą o ratowaniu pszczół przed śmiercią – oraz zezwoleń dla produktów, cokolwiek to oznacza, a także do działań zachęcających młodych pszczelarzy do nauki zawodu. Zadziwiające. A w tym czasie roztocze kontynuuje swą szkodliwą działalność i pszczoły umierają. Przedmiotowe sprawozdanie, niewątpliwie przygotowane w dobrej wierze, powinno być ograniczone do określenia i wyeliminowania tego, co tak naprawdę zabija pszczoły, a następnie powinno posłużyć społeczności międzynarodowej do walki z tym zagrożeniem, nie może natomiast stanowić wymówki do wprowadzania kolejnych licznych regulacji na szczeblu UE."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Tisztelt elnök asszony! Az a probléma a csökkenő méhpopulációról szóló jelentéssel, hogy valódi tragédiáról van szó. A dokumentumot átolvasva azonban úgy vélem, hogy az ülésre előterjesztett javaslatok klasszikus példáját jelentik annak, ami e falak között „hasznos válságként” ismert. Hasznos – azaz az Unió számára hasznos –, mivel az uniós irányítás egyre szélesebb körű kiterjesztésének alapján kialakított javaslatokat tartalmaz. Ebben nincs semmi változás. A KAP jellemzői megjelennek ebben a jelentésben, de nem esik szó arról, hogy a hazámban milyen romboló hatással van a politika végrehajtása. Itt az élő sövények jellegére, valamint a szántóföldek megművelésére és a gyümölcsösökre gondolok, amelyek kezelésébe súlyosan beavatkoztak az uniós jogszabályok, aminek az Egyesült Királyságban élő méhek látják kárát. A jelentés elismeri, hogy nem lehet megállapítani a méhek csökkenő számát kiváltó eredendő okot, és így számos lehetőséget sorol fel. A lehetséges okok között van a méhbetegség, a méhek kórokozókkal és élősködőkkel szembeni immunitásának romlása, az éghajlatváltozás – biztosak voltunk abban, hogy ez rajta van a listán – és a mézelő növények eltűnése. A géntechnológiával módosított növények esetleges ártalmas hatását vonakodva elfogadják, de elvetik mint jelentéktelen tényezőt – abban is biztosak lehettünk, hogy ez is megjelenik a szövegben. Valójában ezek mind csak találgatások. Az egyetlen állandó a varroa atka jelenléte, amely a méhek immunrendszerét támadja meg, és valószínűleg ez az egész probléma eredendő oka. De nem, a méhek állapotának ürügyén egy sor rendeletet vezetnek be, amelyek többek között a tagállamok méhészeti egyesületei közötti együttműködésre, a mézimport szigorúbb ellenőrzésére szólítanak fel, fokozott címkézési követelményeket támasztanak – ez biztosan nem segít abban, hogy megállítsuk a méhek pusztulását –, termék-engedélyeztetést írnak elő bármiről is legyen szó, és fiatal méhészek toborzására hívnak fel. Ez hihetetlen! Amíg minderre sor kerül, a varroa atka folytatja ártalmas munkáját, és elpusztulnak a méhek. A jelentésnek – aminek jó szándéka felől nincs kétségem – arra kellene szorítkoznia, hogy meghatározza és kiküszöbölje azt a valamit, ami méheinket gyilkolja, és lehetővé kellene tennie, hogy a nemzetközi közösség foglalkozzon a problémával, és hogy ez a kérdés ne szolgáljon az egyre terjengősebb uniós szabályozás ürügyéül."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, vähenevää mehiläiskantaa koskevan mietinnön ongelma on, että kyseessä on todellinen tragedia. Tutkittuani asiakirjaa voin todeta, että parlamentille tehdyt ehdotukset ovat klassinen esimerkki siitä, mikä tunnetaan tässä talossa ilmaisulla "mahdollisuuksia tarjoava kriisi". Tarkoitan mahdollisuuksia tarjoava EU:n kannalta, sillä ehdotukset perustuvat siihen, että EU:n valvonta ulotetaan yhä laajemmille aloille. Siinä ei siis ole tapahtunut muutosta. Yhteinen maatalouspolitiikka mainitaan mietinnössä ohimennen, mutta siitä ei ole mitään mainintaa, kuinka tuhoisaa mainitun politiikan toteuttaminen on omassa maassani ollut. Ajattelen pensasaitojen luontoa ja peltojen ja hedelmätarhojen käsittelyä, joiden hallintaan EU:n lainsäädäntö on vakavalla tavalla puuttunut Yhdistyneen kuningaskunnan mehiläisten vahingoksi. Mietinnössä myönnetään, että mehiläisten lukumäärän alenemisen tärkeintä syytä ei voida nimetä, ja niin siinä luetellaan suuri määrä mahdollisuuksia. Siinä luetellaan mehiläistaudit, heikentynyt immuniteetti taudinaiheuttajia ja loisia vastaan, ilmastonmuutos – sen mukana olemisesta olisi voinut lyödä vetoa – ja hunajakasvien häviäminen. Muuntogeenisten kasvien mahdollinen vahingollinen vaikutus myönnetään pitkin hampain, mutta se ohitetaan merkityksettömänä – siitäkin olisi voinut lyödä vetoa. Tosiasiassa kaikki edellä luetellut ovat arvauksia. Ainoa vakio kaikessa tässä on varroa-punkin läsnäolo. Se hyökkää mehiläisten immuunijärjestelmää vastaan ja on luultavasti koko ongelman perimmäinen syy. Kuitenkin mehiläisten ahdinkoa käytetään tekosyynä ottaa käyttöön koko joukko sääntöjä, joissa vaaditaan muun muassa jäsenvaltioiden mehiläishoitajien järjestöjen yhteistyötä, tiukempaa hunajan tuontivalvontaa, uusia merkintävaatimuksia – mikään näistä tuskin estää mehiläisiä kuolemasta – tuotteille myönnettäviä lupia, mitä ne lienevätkään, ja toimenpiteitä nuorten mehiläishoitajien rekrytoimiseksi. Uskomatonta. Samalla kun kaikki tämä toteutetaan, varroa-punkki jatkaa turmiollista työtään ja mehiläiset kuolevat. Epäilemättä mietinnön tarkoitus on hyvä, mutta se olisi supistettava siihen, että yksilöidään ja poistetaan mehiläisten joukkokuolemien syy ja annetaan kansainvälisen yhteisön huolehtia siitä. Asiaa ei pidä käyttää tekosyynä lisätä EU:n sääntelyä."@fi7
lpv:translated text
"Fru talman! Problemet med denna rapport om den minskande bipopulationen är att det finns en verklig tragedi här. Efter att ha granskat dokumentet finner jag dock att de förslag som läggs fram för kammaren är ett klassiskt exempel på vad som här i huset är känt som en ”förmånlig kris”. Förmånlig, för EU vill säga, med förslag som bygger på att utvidga EU:s kontroll till ett allt större område. Ingen ändring där således. Den gemensamma jordbrukspolitiken förekommer i förbigående i rapporten, men den destruktiva effekten av införandet av denna politik i mitt land nämns inte. Jag tänker här på häckarnas naturmiljö och på hävdandet av fält och fruktträdgårdar, vars förvaltning har blivit allvarligt störd av EU-lagstiftningen till skada för bina i Storbritannien. I rapporten medges att man inte kan hitta huvudorsaken till det minskande antalet bin, och därför nämns en rad olika möjligheter. Man räknar upp bisjukdomar, binas försvagade immunitet mot sjukdomsalstrare och parasiter, klimatförändringen – det kunde man slå vad om skulle finnas med – och den nektarrika florans försvinnande. Den tänkbara skadliga effekten av genetiskt modifierade växter medges motvilligt, men avvisas som insignifikant – det kunde man också slå vad om att det skulle finnas med. Sanningen är den att det här bara är gissningar. Det enda som står klart i allt detta är förekomsten av varroakvalster som angriper binas immunsystem och som troligen är grundorsaken till hela problemet. Men nej, binas belägenhet tas som förevändning för att införa en massa föreskrifter där man bland annat efterlyser samarbete mellan medlemsstaternas biodlarorganisationer, striktare kontroll av importerad honung, ökade märkningskrav – vilket väl knappast är ägnat att stoppa bidöden – produktgodkännande, vad det nu kan vara, samt en kampanj för att rekrytera unga biodlare. Häpnadsväckande. Medan allt detta pågår fortsätter varroakvalster sitt ödeläggande arbete, och bina dör. Rapporten är utan tvivel välmenad men behöver reduceras till att identifiera och eliminera vad det än är som dödar våra bin och låta det internationella samfundet ta itu med det, i stället för att tjäna som en förevändning för mer och mer EU-förordningar."@sv22
lpv:translated text
"Fru formand! Problemet med denne betænkning om bestanden af bier, der bliver mindre, er, at der er tale om en virkelig tragedie. Men efter at have læst dokumentet mener jeg, at de forslag, der fremlægges for Parlamentet, er et klassisk eksempel på det, der her i bygningen er kendt som en "nyttig krise". Dvs. nyttig for EU med forslag, der er skabt til at udvide EU's kontrol med et større og større område. Så der er alt ved det gamle. FLP er nævnt i forbifarten i betænkningen, men den ødelæggende effekt af indførelsen af politikken i mit land er ikke omtalt. Her tænker jeg på naturen af levende hegn og markers og plantagers drift, hvis forvaltning EU-lovgivningen i alvorlig grad har blandet sig i til skade for bier i Storbritannien. Betænkningen indrømmer, at den ikke kan identificere den primære årsag til faldet i antallet af bier og nævner i stedet en lang række muligheder. Den nævner sygdomme blandt bier, biers svækkede modstandsdygtighed over for patogener og parasitter, klimaforandringer – det kunne man have væddet på, ville være nævnt – og den honningholdige floras forsvinden. Man erkender modvilligt den mulige skadelige virkning af genetisk modificerede planter, men affærdiger den som ubetydelig – det kunne man også have væddet på. Sandheden er, at det alt sammen er gætteri. Den ene konstante faktor i alt dette er varroamidens tilstedeværelse. Den angriber biers immunsystem og er formentlig hovedårsagen til hele problemet. Men nej, biernes elendighed bruges som undskyldning for at indføre en helt række bestemmelser, der bl.a. opfordrer til samarbejde mellem biavlerforeninger fra medlemsstaterne, strammere kontrol med import af honning, strammere krav til mærkning – det kan da dårligt have til formål at forhindre bierne i at dø – produkttilladelse, hvad det så end er, og en indsats for at rekruttere unge biavlere. Utroligt. Mens alt dette finder sted, fortsætter varroamiden sit ødelæggende arbejde, og bierne dør. Betænkningen er utvivlsomt velment, men den skal reduceres til at identificere og eliminere, hvad det end er, der dræber vores bier, og lade det internationale samfund tage sig af det, den skal ikke fungere som en undskyldning for mere og mere EU-regulering."@da2
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, het probleem met dit verslag over de teruglopende bijenpopulatie is dat wij hier te maken hebben met een echte tragedie. Na bestudering van dit document ben ik echter van mening dat de aan dit Parlement voorgelegde voorstellen een klassiek voorbeeld zijn van wat hier in deze zaal een 'nuttige crisis' wordt genoemd. Dat wil zeggen nuttig voor de EU, met voorstellen die zijn opgesteld om de controle van de EU naar een steeds groter wordend terrein uit te breiden. Er is dus niets veranderd. Het GLB wordt terloops in dit verslag genoemd, maar er wordt niets gezegd over het verwoestende effect van het opleggen van dat beleid in mijn land. Ik denk hierbij aan de functie van heggen en de rol van landbouwgronden en boomgaarden. De EU-wetgeving heeft het beheer ervan ernstig verstoord, met alle nadelige gevolgen van dien voor de bijen in Groot-Brittannië. In het verslag wordt erkend dat de voornaamste oorzaak van de teruglopende bijenpopulatie niet aangewezen kan worden. Daarom wordt een groot aantal mogelijkheden aangevoerd, zoals bijenziekten, verzwakte immuniteit van bijen voor pathogenen en parasieten, klimaatverandering – het lag voor de hand dat die in het rijtje genoemd zou worden – en de verdwijning van nectarplanten. Het mogelijke funeste effect van genetisch gemodificeerde planten wordt met tegenzin toegegeven, maar vervolgens als onbeduidend weggewuifd – ook dat lag voor de hand. Dit zijn echt allemaal gissingen. De enige constante hierin is de aanwezigheid van de varroamijt, die het immuunsysteem van bijen aantast en waarschijnlijk de hoofdoorzaak van dit hele probleem is. Desalniettemin wordt de benarde toestand van bijen gebruikt als excuus om een hele reeks verordeningen te introduceren, die onder andere oproepen tot samenwerking tussen imkersverenigingen uit de lidstaten, striktere controle op de invoer van honing, meer vereisten op het gebied van etikettering – die vast en zeker niet bedoeld zijn om de sterfte van bijen te stoppen – toelating van producten, wat dat ook moge zijn, en een initiatief om jonge imkers aan te trekken. Ongelooflijk! Terwijl dit alles gaande is, blijft de varroamijt zijn duivelse werk gewoon voortzetten en sterven er bijen. Hoewel dit verslag ongetwijfeld goed bedoeld is, moet het worden beperkt tot het opsporen en vernietigen van wat onze bijen doodt. Het moet de internationale gemeenschap in staat stellen dit probleem aan te pakken en mag niet als excuus dienen voor steeds verdergaande EU-regelgeving."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα με αυτήν την έκθεση για τον μειούμενο πληθυσμό των μελισσών είναι ότι αντικατοπτρίζει μια πραγματική τραγωδία. Ωστόσο, έχοντας εξετάσει αυτό το έγγραφο, θεωρώ ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το Σώμα αποτελούν κλασικό παράδειγμα αυτού που είναι γνωστό σε αυτό το κτίριο ως «ευεργετική κρίση». Δηλαδή ευεργετική για την ΕΕ, με προτάσεις δομημένες βάσει της επέκτασης του ελέγχου της ΕΕ σε μια ολοένα ευρύτερη περιοχή. Καμία αλλαγή εδώ λοιπόν. Η ΚΓΠ εμφανίζεται εν παρόδω σε αυτήν την έκθεση, αλλά δεν γίνεται αναφορά στον καταστροφικό αντίκτυπο της επιβολής αυτής της πολιτικής στη χώρα μου. Έχω στο μυαλό μου τη φύση των δενδροστοιχιών και τις εργασίες στα χωράφια και τους οπωρώνες, στη διαχείριση των οποίων έχει παρέμβει σοβαρά η νομοθεσία της ΕΕ, εις βάρος των μελισσών στη Βρετανία. Στην έκθεση υπάρχει η παραδοχή ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την κύρια αιτία για τη μείωση του αριθμού των μελισσών, επομένως παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός πιθανοτήτων, μεταξύ των οποίων οι νόσοι των μελισσών, η μειωμένη ανοσία των μελισσών στους παθογόνους παράγοντες και στα παράσιτα, η κλιματική αλλαγή –θα μπορούσε να στοιχηματίσει κανείς για την παρουσία αυτού εδώ– και η εξαφάνιση των μελιτοφόρων φυτικών ειδών. Η πιθανή επιβλαβής επίδραση γενετικά τροποποιημένων φυτών αναγνωρίζεται απρόθυμα, αλλά απορρίπτεται ως ασήμαντη – και γι’ αυτό επίσης θα μπορούσε κανείς να στοιχηματίσει. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι εικασίες. Η μόνη σταθερά σε όλα αυτά είναι η παρουσία του παρασίτου Varroa που προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών και αποτελεί πιθανότατα το πρωταρχικό αίτιο ολόκληρου του προβλήματος. Όμως όχι, η κακή κατάσταση των μελισσών χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να εισαχθεί ένα πλήθος κανονισμών που ζητούν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ των μελισσοκομικών ενώσεων των κρατών μελών, αυστηρότερους ελέγχους στην εισαγωγή μελιού, αυξημένες απαιτήσεις σήμανσης –που σίγουρα δεν προορίζονται για να σταματήσουν τον θάνατο των μελισσών– έγκριση προϊόντων, ό,τι και αν είναι αυτό, και μια κίνηση για την προσέλκυση νεαρών μελισσοκόμων. Καταπληκτικό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το παράσιτο Varroa συνεχίζει το ολέθριο έργο του και οι μέλισσες πεθαίνουν. Η έκθεση αυτή, που αναμφίβολα διέπεται από καλές προθέσεις, πρέπει να περιοριστεί στον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτού που σκοτώνει τις μέλισσές μας και να επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να το αντιμετωπίσει, όχι να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για την εισαγωγή περισσότερης ευρωπαϊκής ρύθμισης."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, galvenā problēma, kas saistīta ar šo ziņojumu par bišu skaita samazināšanos, ir tā, ka tas vēsta par īstu traģēdiju. Izskatījis šo dokumentu, es secināju, ka priekšlikumi, kas tiek piedāvāti Parlamentam, ir klasisks piemērs tam, ko šajā ēkā dēvē par „izdevīgo krīzi”. Izdevīgu Eiropas Savienībai, jo priekšlikumi tiek izstrādāti ar mērķi arvien vairāk paplašināt ES kontroles jomas. Šādi nekādas izmaiņas nepanāksim. KLP šajā ziņojumā cita starpā ir pieminēta, bet nekas nav teikts par traģiskajām sekām, ko šīs politikas ieviešana ir radījusi manā valstī. Es runāju par dzīvžogiem, laukiem un augļu dārziem, kuru apsaimniekošanu ES tiesību akti ir būtiski ietekmējuši tādā veidā, kas kaitē Lielbritānijas bitēm. Ziņojumā atzīts, ka nav iespējams noteikt bišu skaita samazināšanās galveno cēloni, un tāpēc tiek minēti vairāki iespējamie cēloņi. Tiek minētas bišu slimības, novājināta bišu imunitāte pret patogēniem un kaitēkļiem, klimata pārmaiņas (nav nekāds pārsteigums, ka ir minēts šis faktors) un nektāraugu sugu pastiprināta iznīcināšana. Ģenētiski modificēto organismu iespējamā kaitīgā ietekme tiek atzīta nelabprāt, turklāt tā tiek uzskatīta par nebūtisku (arī šis fakts nerada izbrīnu). Patiesībā visi nosauktie cēloņi ir tikai minējumi. Neapšaubāms ietekmējošais faktors ir ērces klātbūtne. Šīs ērces vājina bišu imūno sistēmu un, iespējams, ir šīs problēmas sakne. Tomēr tas netiek ņemts vērā un bišu sliktais stāvoklis tiek izmantots kā iegansts, lai ieviestu daudzus un dažādus noteikumus, kuri cita starpā paredz sadarbību starp dalībvalstu biškopju asociācijām, stingrāku kontroli medus importa jomā, papildus marķēšanas prasības (patiešām šaubos, ka tas apturēs bišu izmiršanu), ražojumu apstiprināšanu (lai arī kas ar to ir domāts) un pasākumus jauno biškopju piesaistīšanai. Apbrīnojami. Kamēr tiek īstenoti visi šie pasākumi ērce turpina veikt savu postošo darbu un bites iet bojā. Nav šaubu, ka šis ziņojums tika izstrādāts ar vislabākajiem nodomiem, tomēr būtu nepieciešams, lai tajā tiek precīzāk definēti bišu mirstības cēloņi un to novēršanas iespējas un lai tas ļauj šo problēmu risināt starptautiskajai sabiedrībai, nevis izmanto to kā ieganstu jauna ES regulējuma ieviešanai."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Madam President, the problem with this report on the diminishing bee population is that there is a real tragedy here. However, having examined this document, I find that the proposals being put to this House are a classic example of what is known in this building as a ‘beneficial crisis’. Beneficial, that is, for the EU, with proposals constructed on the basis of extending EU control over a wider and wider area. No change there then. The CAP features in passing in this report, but there is no mention of the destructive effect of the imposition of that policy in my country. I am thinking here of the nature of hedgerows and the working of fields and orchards, the management of which has been seriously interfered with by EU legislation, to the detriment of bees in Britain. The report admits that it cannot identify the prime cause for the drop in bee numbers, and so cites a large number of possibilities. It lists bee disease, bees’ weakened immunity to pathogens and parasites, climate change – you could bet that one would be in here – and the disappearance of mellifluous flora. The possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant – you could have bet on that being here, too. In truth, these are all guesses. The one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees’ immune system and is probably the root cause of this whole problem. But no, the plight of bees is used as an excuse to introduce a whole host of regulations calling, amongst other things, for cooperation between beekeepers’ associations from Member States, tighter controls on the importation of honey, increased labelling requirements – hardly designed to stop the bees dying, surely – product authorisation, whatever that is, and a move to recruit young beekeepers. Amazing. Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die. No doubt well intentioned, this report needs to be reduced to identifying and eliminating whatever it is that is killing our bees, and to allow the international community to deal with it, not to serve as an excuse for more and more and more EU regulation."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señora Presidenta, el problema de este informe sobre la disminución de la población de abejas es que realmente se trata de una tragedia. Sin embargo, habiendo examinado este documento, observo que las propuestas que se presentan a esta Cámara son el clásico ejemplo de lo que se conoce en este edificio como «crisis beneficiosa». Beneficiosa, es decir, para la UE, con propuestas elaboradas basándose en la ampliación del control de la UE sobre un área cada vez mayor. Así que no ha cambiado nada. La PAC contempla la aprobación de este informe, pero no se menciona el efecto destructivo de la imposición de esa política en mi país. Me refiero a la naturaleza de los setos vivos y la explotación de los campos y los huertos, cuya gestión se ha visto gravemente afectada por la legislación de la UE, en perjuicio de las abejas en Gran Bretaña. El informe admite que no puede identificar la causa principal de la caída del número de abejas, y por eso cita un gran número de posibilidades. Enumera la enfermedad de las abejas, la debilitada inmunidad de las abejas a los patógenos y los parásitos, el cambio climático —está claro que esto aparecería en la lista— y la desaparición de la flora meliflua. El posible efecto perjudicial de las plantas modificadas genéticamente se admite a regañadientes, pero se desecha como insignificante —está claro que esto aparecería también aquí—. En realidad, todo esto son suposiciones. La única constante en todo esto es la presencia de la varroasis que ataca al sistema inmune de las abejas y es probablemente la causa primordial de todo este problema. Pero no, la grave situación de las abejas se utiliza como excusa para introducir un sinfín de normativas que anuncian, entre otras cosas, una cooperación entre las asociaciones de apicultores de los Estados miembros, controles más estrictos en la importación de miel, más requisitos de etiquetado —casi diseñados para evitar que las abejas se mueran, sin duda—, una autorización del producto, sea lo que sea, y la intención de captar jóvenes apicultores. Increíble. Mientras ocurre todo esto, la varroasis sigue haciendo su pernicioso trabajo y las abejas mueren. Con buenas intenciones, sin duda, este informe ha de limitarse a identificar y eliminar aquello que está matando a nuestras abejas, y a permitir que la comunidad internacional se ocupe de ello, no a servir como excusa para introducir cada vez más normativas de la UE."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, das Problem bei diesem Bericht über den Rückgang des Bienenbestands ist, dass es sich hier um eine echte Tragödie handelt; doch wenn ich das Dokument genau anschaue, dann sehe ich, dass die Vorschläge, die diesem Parlament vorgelegt werden, ein klassisches Beispiel dessen sind, was man in diesem Gebäude als „gute Krise“ bezeichnet. Das heißt, gut für die EU, denn die Vorschläge bauen auf einer zunehmenden Ausdehnung des EU-Einflusses. Da hat sich also nichts geändert. Die GAP wird in diesem Bericht nebenbei erwähnt; was jedoch nicht erwähnt wird, ist die zerstörerische Wirkung dieser aufgezwungenen Politik in meinem Land. Ich denke da an die Eigenart der Hecken und das Funktionieren der Feld- und Obstkulturen, in deren Bewirtschaftung die europäische Rechtsetzung stark eingreift, zum Nachteil der Bienen in Großbritannien. Im Bericht wird eingeräumt, dass der Hauptgrund für den Rückgang der Bienenzahl nicht ermittelt werden können, und es wird eine lange Reihe von Möglichkeiten angeführt. Genannt werden Bienenkrankheiten, die geschwächte Immunabwehr der Bienen gegenüber Krankheitserregern und Parasiten, Klimaveränderungen – dass dies aufgeführt wird, darauf konnte man sich verlassen – und das Verschwinden von Nektarpflanzen. Die Möglichkeit einer schädlichen Wirkung genetisch modifizierter Pflanzen wird zwar widerwillig zugelassen, doch als unbedeutend abgetan – auch darauf konnte man sich verlassen. In Wahrheit sind das alles nur Vermutungen. Die einzige Konstante hier ist die Präsenz der Varroa-Milbe, die das Immunsystem der Bienen angreift und wahrscheinlich die Grundursache des ganzen Problems ist. Aber nein, die Notlage der Bienen wird als Vorwand genutzt, um eine ganze Reihe von Bestimmungen einzuführen, die unter anderem eine Kooperation zwischen den Imkerorganisationen der Mitgliedstaaten fordern sowie strengere Kontrollen der Honigeinfuhr, höhere Anforderungen an die Etikettierung – was die Bienen wohl kaum vor dem Sterben schützen wird – Produktzulassungen, was auch immer das sein mag, und die Rekrutierung junger Imker. Erstaunlich. Während all dies vor sich geht, setzt die Varroa-Milbe ihre schädliche Arbeit fort, und die Bienen sterben. Obwohl dieser Bericht zweifellos mit den besten Absichten erstellt wurde, muss er auf die Identifizierung und Eliminierung dessen reduziert werden, was unsere Bienen tötet, und er muss der internationalen Gemeinschaft die Möglichkeit verschaffen, dem Übel beizukommen; er darf nicht als Vorwand für immer mehr und noch mehr EU-Vorschriften dienen."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Trevor Colman,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhora Presidente, o problema deste relatório sobre a diminuição do efectivo apícola é o facto de dar conta de uma verdadeira tragédia. No entanto, depois de ter examinado o documento, considero que as propostas que são apresentadas à Câmara são um exemplo clássico daquilo que é conhecido neste edifício por "crise benéfica". Benéfica, diga-se, para a União Europeia, com propostas que assentam no alargamento do controlo da União Europeia a domínios cada vez mais vastos. Neste sentido, não há nada de novo. A PAC surge de passagem no relatório, mas não se menciona o efeito destruidor da imposição dessa política no meu país. Estou a pensar na natureza das sebes e no trabalho nos campos e pomares, cuja gestão sofreu graves interferências por via da legislação da UE, em detrimento das abelhas da Grã-Bretanha. O relatório admite que não consegue identificar a causa primeira da diminuição do número de abelhas, pelo que cita um grande número de possibilidades. Enumera as doenças das abelhas, o enfraquecimento das suas defesas imunitárias contra os agentes patogénicos e parasitas, as alterações climáticas - tinha que ser - e o desaparecimento da flora melífera. O possível efeito nocivo das plantas transgénicas é admitido com relutância mas descartado como sendo insignificante – também tinha que ser. Na verdade, tudo isto são especulações. A única constante é a presença do ácaro Varroa que ataca o sistema imunitário das abelhas e é, provavelmente, a principal causa do problema. Mas não, a situação difícil das abelhas é usada como desculpa para a introdução de toda uma nova série de regulamentos que apelam, entre outras coisas, à cooperação entre as associações de apicultores dos Estados-Membros, a controlos mais apertados sobre a importação de mel, ao aumento dos requisitos de rotulagem – certamente que não são concebidos para impedir a morte das abelhas -, à autorização de produtos, seja lá o que for, e à promoção da apicultura junto dos jovens. Espantoso. E, enquanto isso, o ácaro Varroa continua a sua perniciosa obra e as abelhas morrem. Este relatório, apesar de certamente bem-intencionado, deve limitar-se à identificação e eliminação do que está a matar as nossas abelhas e a permitir que a comunidade que lide com o problema, e não servir de pretexto para a implementação de mais e mais regulamentação da União Europeia."@pt17
lpv:translated text
"Signora Presidente, il problema della riduzione del numero delle api esposto nella relazione in esame rappresenta una vera tragedia. Esaminando il documento, tuttavia, ritengo che le proposte presentate in quest'Aula siano un classico esempio di quello che solitamente chiamiamo “crisi vantaggiosa”: sicuramente vantaggiosa per l'Unione europea, con proposte elaborate sul principio di estensione del controllo europeo su aree sempre più ampie. Niente di nuovo, dunque. La relazione cita alcuni aspetti della Politica agricola comune, senza però menzionare gli effetti distruttivi dell'imposizione di una simile politica nel mio paese. Penso alla natura delle siepi, alla lavorazione di campi e ai frutteti: la legislazione comunitaria ha gravemente interferito nella loro gestione, a scapito delle api della Gran Bretagna. Nella relazione si ammette l’impossibilità di identificare la causa primaria della riduzione del numero delle api, citando una lunga serie di possibilità: le malattie delle api, la minore immunità delle api nei confronti di agenti patogeni e parassiti, i cambiamenti climatici (ci si poteva scommettere) e la scomparsa della piante mellifere. Viene ammesso che anche l’utilizzo di piante geneticamente modificate potrebbe avere effetti nocivi, ad ogni modo considerati insignificanti, e si poteva scommettere anche su questo. In realtà, sono tutte congetture. L'unico elemento costante è la presenza dell’acaro varroa, che attacca il sistema immunitario delle api ed è probabilmente la causa principale del problema. La difficile situazione delle api, tuttavia, viene strumentalizzata per introdurre una serie di normative che chiedono, tra l'altro, cooperazione tra le associazioni degli apicoltori degli Stati membri, maggiori controlli sulle importazioni di miele, migliori requisiti di etichettatura (seppure sia difficile immaginare che servano a fermare la moria delle api), autorizzazioni del prodotto (qualunque cosa siano), e un’azione per promuovere la partecipazione delle nuove leve di apicoltori. Sorprendente. Mentre accade tutto questo, l’acaro varroa continua il suo pernicioso lavoro e le api muoiono. Sicuramente orientata al bene, questa relazione dovrebbe limitarsi ad identificare ed eliminare l'elemento che sta uccidendo le nostre api e consentire alla comunità internazionale di affrontare la questione, senza diventare un pretesto per continuare ad aumentare il numero dei regolamenti comunitari."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, le problème, avec ce rapport sur la diminution de la population d’abeilles, c’est qu’il y a là une véritable tragédie. Toutefois, après avoir examiné ce document, je trouve que les propositions présentées à la Chambre constituent un exemple classique de ce qu’on nomme dans ce bâtiment une «crise salutaire». À savoir bénéfique pour l’UE, avec des propositions élaborées en vue d’étendre le contrôle de l’UE sur une zone de plus en plus large. Aucun changement de ce côté-là, par conséquent. La PAC fait une apparition dans ce rapport, mais il n’y a aucune mention de l’effet destructeur de l’imposition de cette politique dans mon pays. Je pense ici à la nature des haies et au travail des champs et des vergers, dans la gestion duquel la législation de l’UE s’est gravement immiscée, au détriment des abeilles en Grande-Bretagne. Le rapport admet qu’il ne peut pas identifier la cause première de la baisse du nombre d’abeilles, et cite donc un grand nombre de possibilités. Il énumère les maladies des abeilles, l’immunité affaiblie des abeilles vis-à-vis des agents pathogènes et des parasites, le changement climatique - on aurait pu parier que ce facteur serait au rendez-vous - et la disparition de la flore mellifère. Le possible effet délétère des plantes génétiquement modifiées est admis à contrecœur, mais considéré comme insignifiant - on pouvait également parier là-dessus. En vérité, ce ne sont là que des conjectures. La seule constante dans tout cela est la présence du varroa, qui attaque le système immunitaire des abeilles et est probablement à l’origine de l’ensemble du problème. Mais non, le sort des abeilles est utilisé comme prétexte pour introduire une foule de règlements appelant, entre autres, à la coopération entre les associations d’apiculteurs des États membres, à des contrôles plus stricts sur les importations de miel, au renforcement des exigences en matière d’étiquetage - probablement pas conçu, à l’évidence, pour mettre un terme à la mortalité des abeilles -, à la mise en place d’autorisations de produit, quel que soit le produit, et à des actions visant à recruter de jeunes apiculteurs. Stupéfiant. Pendant ce temps-là, le varroa continue son travail pernicieux et les abeilles meurent. Sans nul doute bien intentionné, ce rapport devrait se cantonner à identifier et à éliminer les éléments, quels qu’ils soient, qui tuent nos abeilles, et permettre à la communauté internationale de traiter ceux-ci, et non servir de prétexte à créer toujours plus de réglementation européenne."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.43.2-636"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph