Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-630"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.43.2-630"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en effet, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation et la production de miel et d’autres produits de l’apiculture. Ce secteur est caractérisé par une grande diversité des conditions d’élevage des abeilles et par la dispersion et la variété des acteurs de la production jusqu’au stade de la commercialisation. Certaines règles harmonisées ont été établies au niveau de l’Union européenne concernant les normes de commercialisation du miel et de la protection de la santé des abeilles. Le règlement de l’organisation commun de marché unique prévoit une série de mesures qui visent à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l’apiculture. Ces mesures peuvent être incluses dans des programmes d’apiculture triannuels, qui sont élaborés par les États membres et qui sont cofinancés par le budget de l’Union européenne. Le budget de ces programmes est passé de 26 millions d’euros à 32 millions d’euros pour la période 2011-2013. Les mesures semblent donner des résultats positifs dans le secteur de l’apiculture, à la fois pour les États membres et pour les apiculteurs. Il est aussi important de noter que tous les États membres ont communiqué un programme, ce qui montre également leur intérêt pour l’apiculture et pour les besoins de ce secteur. Le secteur est certainement confronté à un certain nombre de défis. D’un côté, la baisse du nombre d’apiculteurs, ce qui oblige à encourager et à former les nouveaux arrivants. D’un autre côté, la concurrence des importations de pays tiers et les questions liées à la qualité du miel venant de ces pays. Il y a ensuite l’augmentation de la mortalité des abeilles due à nombre de facteurs divers, dont la varroase et d’autres maladies. La question de la santé des abeilles est particulièrement préoccupante au sein mais également en dehors de l’Union européenne. Des organisations apicoles demandent que l’Union européenne se concentre davantage sur les abeilles à cet égard. En novembre 2008, le Parlement européen a également adopté une résolution sur la situation dans le secteur apicole qui a appelé la Commission à mettre en place des actions spécifiques et à assurer la coordination de ces actions. Il est évident que la santé des abeilles est une question importante et qu’elle doit être protégée par les actions les plus appropriées, en tenant compte des spécificités du secteur et des différents acteurs qui sont impliqués. Dans ce contexte, la Commission a déjà lancé un certain nombre d’initiatives qui visent à répondre aux préoccupations de la filière apicole et d’autres actions sont prévues également à l’avenir. La Commission a l’intention de présenter bientôt une communication qui aura pour objectif de clarifier les questions liées à la santé des abeilles et les actions clés que la Commission entend prendre pour y remédier. Cette communication va servir de base de discussion avec le Parlement européen, avec le Conseil ainsi qu’avec les autorités des États membres et les parties prenantes. J’espère que cette discussion contribuera à identifier les éventuelles actions nouvelles qui sont nécessaires au niveau de l’Union européenne sur la question du maintien des élevages d’abeilles et de la production de miel et de produits apicoles, mais aussi pour contribuer à maintenir la santé des abeilles et éviter éventuellement que certains problèmes n’apparaissent à cause de maladies ou de questions liées à la pollution."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, včely hrají nepochybně důležitou roli při opylování a při výrobě medu a souvisejících produktů. Toto odvětví se vyznačuje velkou rozmanitostí podmínek pro včelařství a rozšířením a různorodostí zúčastněných stran od výroby až po odbyt. Na úrovni Evropské unie byla stanovena některá harmonizovaná pravidla týkající se norem odbytu medu a zachování zdraví včel. Nařízení o jednotné společné organizaci trhu obsahuje řadu opatření zaměřených na zlepšení podmínek pro výrobu a odbyt včelařských produktů. Tato opatření mohou být zahrnuta do tříletých včelařských programů, které připravují členské státy a které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie. Rozpočet na tyto programy na období 2011–2013 se zvýšil z 26 milionů EUR na 32 milionů EUR. Tato opatření zřejmě přinášejí odvětví včelařství pozitivní výsledky, a to jak členským státům, tak i včelařům. Je také důležité si uvědomit, že všechny členské státy vytvořily program, kterým dávají najevo zájem o včelařství i o potřeby tohoto sektoru. Toto odvětví se jistě potýká s řadou problémů. Za prvé jde o pokles počtu včelařů, takže je naprosto nezbytné podporovat a školit nové zájemce. Druhým problémem je konkurence ze strany dovozu ze třetích zemí a otázky související s kvalitou medu pocházejícího z těchto zemí. Dále se jedná o zvýšení úmrtnosti včel v důsledku mnoha různých faktorů, včetně varroázy a dalších nemocí. Problematika zdraví včel je zvláště znepokojující v rámci Evropské unie, ale i mimo ni. Včelařské organizace žádají Evropskou unii, aby se v tomto ohledu více soustředila na včely. V listopadu 2008 Evropský parlament přijal rovněž usnesení o situaci ve včelařském odvětví, které vyzvalo Komisi, aby zavedla konkrétní opatření a zajistila, že jsou tato opatření koordinována. Je zřejmé, že zdraví včel je důležitá věc a že musí být chráněno prostřednictvím nejvhodnějších opatření, která zohlední specifika odvětví a různé zúčastněné strany. V této souvislosti již Komise zahájila řadu iniciativ, které se snaží řešit obavy panující v odvětví včelařství, a další akce jsou plánovány i do budoucna. Komise chce v brzké době předložit sdělení, jehož cílem bude vyjasnit otázky související se zdravím včel a klíčová opatření pro jejich řešení, které chce Komise přijmout. Toto sdělení bude základem pro diskusi s Evropským parlamentem a Radou, s příslušnými orgány v členských státech a se zúčastněnými stranami. Doufám, že tato diskuse pomůže identifikovat případná nová opatření, která jsou na úrovni Evropské unie nezbytná pro zachování včelařství a výroby medu a souvisejících výrobků a která pomohou zachovat také zdraví včel a zabránit problémům, jež by mohly vzniknout v důsledku nemoci nebo znečištění."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Bier spiller ganske rigtigt en vigtig rolle i forbindelse med bestøvning og ved at producere honning og relaterede produkter. Sektoren er karakteriseret ved stor alsidighed i de forhold, bierne holdes under, og i variationen af interessenterne fra produktion til markedsføringen. Der er etableret nogle harmoniserede regler på EU-plan vedrørende markedsføringsstandarder for honning og bevarelse af biernes sundhed. Forordningen om den samlede fælles markedsordning foreskriver en række foranstaltninger, der har til formål at forbedre forholdene i forbindelse med produktion og markedsføring af produkter fra biavl. Disse foranstaltninger kan inddrages i treårige biavlsprogrammer, der udarbejdes af medlemsstaterne og samfinansieres via EU's budget. Budgettet for disse programmer er hævet fra 26 mio. EUR til 32 mio. EUR for perioden 2011-2013. Disse foranstaltninger lader til at medføre positive resultater for biavlssektoren, både for medlemsstaterne og for biavlerne. Det er også vigtigt at bemærke, at alle medlemsstater har udarbejdet et program, der viser deres interesse for både biavl og sektorens behov. Sektoren står bestemt over for en række udfordringer. For det første det faldende antal biavlere, der betyder, at det er vigtigt at opmuntre og oplære nye. For det andet konkurrence fra importer fra tredjelande og problemer i forbindelse med kvaliteten af honningen fra disse lande. Og så er der den voksende dødelighed, der skyldes mange forskellige faktorer, herunder varroasyge og andre sygdomme. Spørgsmålet om biers sundhed er særligt bekymrende både i og uden for EU. Biavlerorganisationer beder EU om at have større opmærksomhed på bier i denne sammenhæng. I november 2008 vedtog Parlamentet også en beslutning om situationen i biavlssektoren, der opfordrede Kommissionen til at iværksætte specifikke initiativer og sikre, at disse initiativer blev koordineret. Det er tydeligt, at biers sundhed er vigtig, og at den skal beskyttes med de mest hensigtsmæssige initiativer, samtidig med at der skal tages hensyn til sektorens specificiteter og de forskellige involverede aktører. I den forbindelse har Kommissionen allerede lanceret en række initiativer med henblik på at tage hånd om biavlsindustriens bekymringer, og der er planlagt andre initiativer. Kommissionen har til hensigt at offentliggøre en meddelelse inden længe, der vil forsøge at afklare spørgsmålene i forbindelse med biers sundhed og de væsentlige initiativer, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte i forhold til dem. Meddelelsen vil udgøre grundlaget for en drøftelse med Parlamentet og Rådet og med myndighederne i medlemsstaterne og interessenterne. Jeg håber, at denne forhandling vil være med til at finde mulige nye initiativer, der er nødvendige på EU-plan i forhold til at beskytte biavl og produktionen af honning og relaterede produkter, men også hjælpe med at beskytte biers sundhed og forhindre problemer, der kunne opstå som følge af sygdom eller forurening."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Bienen spielen in der Tat eine wichtige Rolle bei der Bestäubung sowie bei der Erzeugung von Honig und Honigerzeugnissen. Dieser Sektor ist durch die unterschiedlichsten Bedingungen für die Bienenzucht und durch die große Streuung und Vielfalt bei den Akteuren von der Erzeugung bis zur Vermarktung gekennzeichnet. Auf europäischer Ebene wurden harmonisierte Vorschriften über Vermarktungsnormen für Honig und die Erhaltung der Bienengesundheit festgelegt. Durch die Verordnung über die Gemeinsame Marktorganisation wird eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse eingeführt. Diese Maßnahmen können in die dreijährigen Imkereiprogramme aufgenommen werden, die von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und über den Haushalt der Europäischen Union mitfinanziert werden. Die Haushaltsmittel für diese Programme wurden für den Zeitraum 2011-2013 von 26 Mio. EUR auf 32 Mio. EUR erhöht. Diese Maßnahmen scheinen im Bienenzuchtsektor positive Ergebnisse zu bringen, sowohl für die Mitgliedstaaten wie auch für die Imker. Wichtig ist hierbei auch die Feststellung, dass alle Mitgliedstaaten ein Programm entwickelt haben, worin sich ihr Interesse an der Bienenzucht wie auch an den Erfordernissen des Sektors spiegelt. Der Sektor hat sicherlich ein Reihe von Herausforderungen zu bewältigen. Da ist erstens: der Rückgang der Zahl der Imker, aufgrund dessen es außerordentlich wichtig geworden ist, neue Imker zu ermutigen und aus- und weiterzubilden. Und zweitens: die Konkurrenz durch Importe aus Drittländern und Probleme im Zusammenhang mit der Qualität des Honigs aus diesen Ländern. Dann das zunehmende Bienensterbens, das auf viele verschiedene Faktoren, wie etwa Varroatose und andere Krankheiten zurückzuführen ist. Besonders beunruhigend sowohl innerhalb wie außerhalb der Europäischen Union ist das Problem der Bienengesundheit. Imkervereinigungen fordern die Europäische Union, sich in dieser Hinsicht stärker auf die Bienen zu konzentrieren. Außerdem hat das Europäische Parlament im November 2008 eine Entschließung zur Lage der Bienenzucht angenommen, mit der die Kommission aufgefordert wurde, gezielte Maßnahmen einzuleiten und die Koordinierung dieser Maßnahmen sicherzustellen. Es ist offensichtlich, dass die Bienengesundheit eine wichtige Angelegenheit ist und durch die am besten geeigneten Maßnahmen geschützt werden muss, unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Sektors und der verschiedenen Akteure. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang bereits eine Reihe von Initiativen eingeleitet, die darauf abzielen, den Anliegen des Bienenzuchtsektors Rechnung zu tragen, und weitere Maßnahmen sind für die Zukunft vorgesehen. Die Kommission beabsichtigt, in Kürze eine Mitteilung vorzulegen, in der die Fragen in Bezug auf die Bienengesundheit und die wichtigsten Maßnahmen, die die Kommission zu ergreifen gedenkt, deutlich gemacht werden. Diese Mitteilung wird als Diskussionsgrundlage für die Beratungen mit dem Europäischen Parlament und dem Rat und auch mit den Behörden der Mitgliedstaaten und den Interessengruppen dienen. Ich hoffe, diese Aussprache wird nicht nur dazu beitragen, mögliche neue Maßnahmen herauszuarbeiten, die in Bezug auf die Frage der Erhaltung der Bienenzucht und der Honigerzeugung und Honigerzeugnisse auf EU-Ebene erforderlich sind, sondern auch zum Schutz der Bienengesundheit und zur Verhinderung von Problemen, die aufgrund von Krankheiten und Verschmutzung entstehen könnten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πράγματι οι μέλισσες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επικονίαση και στην παραγωγή μελιού και συναφών προϊόντων. Αυτός ο τομέας χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πολυμορφία των συνθηκών μελισσοκομίας και από τη διασπορά και τη διαφορετικότητα των ενδιαφερομένων από το στάδιο της παραγωγής μέχρι την εμπορία. Ορισμένοι εναρμονισμένοι κανόνες έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του μελιού και την προστασία της υγείας των μελισσών. Ο κανονισμός για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς προβλέπει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στα τριετή προγράμματα για τη μελισσοκομία που εκπονούνται από τα κράτη μέλη και συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα αυτά έχει αυξηθεί από 26 εκατομμύρια ευρώ σε 32 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2013. Τα μέτρα αυτά φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα στον μελισσοκομικό τομέα, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους μελισσοκόμους. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει ένα πρόγραμμα που δείχνει το ενδιαφέρον τους τόσο για τη μελισσοκομία όσο και για τις ανάγκες αυτού του τομέα. Ο τομέας αντιμετωπίζει ασφαλώς αρκετές προκλήσεις. Καταρχάς, η μείωση του αριθμού των μελισσοκόμων, γεγονός που καθιστά καίριας σημασίας την ενθάρρυνση και την κατάρτιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός από εισαγωγές από τρίτες χώρες και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του μελιού που προέρχεται από τις χώρες αυτές. Τέλος, η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της βαρόασης και άλλων ασθενειών. Το ζήτημα της υγείας των μελισσών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μελισσοκομικές οργανώσεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί περισσότερο στις μέλισσες εν προκειμένω. Τον Νοέμβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ένα ψήφισμα για την κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα, το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικές δράσεις και να διασφαλίσει ότι οι δράσεις αυτές συντονίζονται. Είναι προφανές ότι η υγεία των μελισσών είναι ένα σημαντικό θέμα και ότι πρέπει να προστατευτεί με τις πλέον κατάλληλες ενέργειες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα και τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών του μελισσοκομικού κλάδου, ενώ άλλες δράσεις σχεδιάζονται επίσης για το μέλλον. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει σύντομα μια ανακοίνωση η οποία θα προσπαθήσει να διασαφηνίσει τα ζητήματα που αφορούν την υγεία των μελισσών και τις βασικές δράσεις που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή προκειμένου να τα αντιμετωπίσει. Η ανακοίνωση αυτή θα χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και με τις αρχές στα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει στον προσδιορισμό νέων πιθανών δράσεων που είναι απαραίτητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της μελισσοκομίας και της παραγωγής μελιού και συναφών προϊόντων, αλλά επίσης θα βοηθήσει στην προστασία της υγείας των μελισσών και θα αποτρέψει οιαδήποτε προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω ασθένειας ή μόλυνσης."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, indeed, bees play an important role in pollination and in producing honey and related products. This sector is characterised by a great diversity of beekeeping conditions and by the dispersion and variety of stakeholders from production to the marketing stage. Some harmonised rules have been established at European Union level concerning honey marketing standards and the preservation of bee health. The regulation on the single common market organisation provides for a series of measures aimed at improving conditions for producing and marketing apiculture products. These measures can be included in three-year apiculture programmes that are prepared by Member States and cofinanced by the European Union budget. The budget for these programmes has risen from EUR 26 million to EUR 32 million for the 2011-2013 period. These measures seem to be giving positive results in the beekeeping sector, both for Member States and for beekeepers. It is also important to note that all Member States have devised a programme, which shows their interest both in beekeeping and in the needs of this sector. The sector is certainly facing a number of challenges. First, the fall in the number of beekeepers, making it crucial to encourage and train newcomers. Second, competition from third-country imports and issues related to the quality of the honey coming from these countries. Then there is the increase in bee mortality due to many different factors, including varroasis and other diseases. The issue of bee health is particularly worrying within but also outside the European Union. Beekeeping organisations are asking the European Union to concentrate more on bees in this regard. In November 2008, the European Parliament also adopted a resolution on the situation in the beekeeping sector which called on the Commission to put in place specific actions and to make sure these actions were coordinated. It is obvious that bee health is an important matter and that it must be protected by the most suitable actions, while taking into account the sector’s particularities and the different players involved. In this context, the Commission has already launched a number of initiatives that seek to address the concerns of the beekeeping industry, and other actions are also planned for the future. The Commission intends to present a communication soon that will seek to clarify the issues in connection with bee health and the key actions that the Commission intends to take in order to address them. This communication will serve as a basis for discussion with the European Parliament and the Council, as well as with authorities in the Member States and stakeholders. I hope this debate will help identify possible new actions that are necessary at European Union level on the question of preserving beekeeping and the production of honey and related products, but also to help preserve bee health and prevent any problems that could arise because of disease or pollution."@en4
"Presidenta, Señorías, efectivamente, las abejas desempeñan un importante papel en la polinización y en la producción de miel y otros productos derivados. Este sector se caracteriza por una enorme diversidad de las condiciones apícolas y por la dispersión y la variedad de las partes implicadas tanto en la etapa de producción, como en la de comercialización. Existen algunas medidas armonizadas a nivel europeo acerca de las normas de comercialización de la miel y la protección de la salud de las abejas. El Reglamento sobre la creación de una organización común de mercados ofrece una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de la producción y comercialización de los productos apícolas. Estas medidas pueden incluirse en los programas apícolas trienales preparados por los Estados miembros y cofinanciados por la Unión Europea. El presupuesto para estos programas se ha aumentado de 26 a 32 millones de euros para el periodo 2011-2013. Parece que estas medidas están cosechando resultados positivos en el sector apícola, tanto para los Estados miembros, como para los apicultores. También es importante resaltar que todos los Estados miembros han elaborado un programa, lo que muestra su interés en la apicultura y en las necesidades de este sector. Está claro que este sector se enfrenta a muchos problemas. En primer lugar, el descenso del número de apicultores, por lo que es crucial animar y formar a los que se incorporen al sector. En segundo lugar, la competencia debido a la importación desde terceros países y los temas relacionados con la calidad de la miel procedente de estos países. Por último, el aumento de la mortalidad de las abejas debido a diferentes factores, como la varroasis y otras enfermedades. El asunto de la salud de las abejas es especialmente preocupante dentro de la Unión Europea, pero también fuera de sus fronteras. Las organizaciones apícolas exigen a la Unión Europea una mayor atención sobre este problema. Asimismo, en noviembre de 2008, la Unión Europea adoptó una resolución sobre la situación del sector apícola, que reclamaba a la Comisión la adopción de medidas específicas y la garantía de que estas acciones se llevaran a cabo de manera coordinada. Es evidente que la salud de las abejas es un tema importante y que se debe proteger llevando a cabo las acciones más apropiadas y teniendo en cuenta las particularidades del sector y las diferentes partes implicadas. En este contexto, la Comisión ya ha lanzado una serie de iniciativas encaminadas a abordar los asuntos que preocupan a la industria apícola, y hay más acciones planeadas para el futuro. La Comisión pretende presentar próximamente una comunicación que tratará de esclarecer las cuestiones relacionadas con la salud de las abejas y las acciones que la Comisión pretende llevar a cabo para abordarlas. Esta comunicación servirá como base de debate con el Parlamento Europeo y el Consejo, así como con las autoridades de los Estados miembros y las partes interesadas. Espero que este debate ayude a identificar posibles nuevas acciones necesarias a nivel europeo para hacer frente no sólo a la cuestión del mantenimiento de la apicultura y la producción de miel y productos derivados, sino también para ayudar a conservar la salud de las abejas y evitar cualquier problema que pueda surgir debido a enfermedades o contaminación."@es21
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! Mesilastel on tõepoolest tähtis roll tolmeldamisel ning mee ja meesaaduste tootmisel. Sellele sektorile on iseloomulikud mesindusega tegelemise tingimuste suur mitmekesisus ning sidusrühmade hajutatus ja erinevused alates tootmisetapist kuni turustamisetapini. Euroopa Liidu tasandil on kehtestatud mõned ühtlustatud eeskirjad mee turustamisnormide ja mesilaste tervise säilitamise kohta. Ühise turukorralduse ühtses määruses on sätestatud rida meetmeid, mille eesmärk on parandada mesindussaaduste tootmise ja turustamise tingimusi. Need meetmed võib lisada kolmeaastastesse mesindusprogrammidesse, mille liikmesriigid koostavad ja mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Nende programmide eelarve on aastatel 2011–2013 kasvanud 26 miljonilt eurolt 32 miljoni euroni. Need meetmed tunduvad olevat positiivsete tulemustega mesindussektoris nii liikmesriikide kui ka mesinike jaoks. Samuti on oluline märkida, et kõik liikmesriigid on koostanud programmi, mis kinnitab nende huvi nii mesinduse kui ka selle sektori vajaduste vastu. Sektoris on kindlasti palju mureküsimusi. Esiteks mesinike arvu vähenemine, mis muudab väga oluliseks uustulnukate innustamise ja koolitamise. Teiseks kolmandatest riikidest tulenev import ja küsimused, mis on seotud neist riikidest pärit mee kvaliteediga. Lisaks suureneb mesilaste suremus tulenevalt mitmest tegurist, sealhulgas varroatoosi ja muude haiguste tõttu. Mesilaste tervise küsimus on eriti murettekitav nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. Mesindusorganisatsioonid paluvad Euroopa Liidul seoses sellega mesilastele rohkem tähelepanu pöörata. Ka 2008. aasta novembris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni mesindussektori olukorra kohta, milles kutsuti komisjoni üles kehtestama erimeetmed ning tagama nende meetmete kooskõlastamise. On ilmselge, et mesilaste tervis on tähtis küsimus ning et seda tuleb kaitsta kõige asjakohasemate meetmetega, võttes samal ajal arvesse sektori erijooni ja erinevaid osalisi. Seoses sellega on komisjon juba käivitanud mitu algatust, millega üritatakse lahendada mesindussektori muresid, ning ka edaspidiseks on kavandatud mõningaid meetmeid. Komisjon kavatseb peagi esitada teatise, milles püütakse selgitada mesilaste tervisega seotud küsimusi ja olulisi meetmeid, mida komisjon kavatseb võtta nende lahendamiseks. See teatis on Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning liikmesriikide ametiasutuste ja sidusrühmade seas toimuva arutelu alus. Loodan, et see arutelu aitab teha kindlaks võimalikud uued meetmed, mida on vaja Euroopa Liidu tasandil mesinduse säilitamise ning mee ja meesaaduste tootmise küsimuses, aga ka selleks, et aidata hoida mesilaste tervist ning vältida probleeme, mis võivad tekkida haiguse või saaste tõttu."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mehiläisillä on todellakin tärkeä tehtävä pölyttämisessä sekä hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuotannossa. Alalle on ominaista mehiläishoidon olosuhteiden suuri vaihtelevuus ja se, että toimijat ovat hajautuneita ja kovin erilaisia tuotannosta markkinointivaiheeseen. Euroopan unionin tasolla on laadittu joitakin hunajan markkinointivaatimuksia ja mehiläisten terveyden säilyttämistä koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa säädetään joukosta toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa mehiläistuotteiden tuotanto- ja kaupanpitoedellytyksiä. Toimenpiteet voidaan sisällyttää jäsenvaltioiden valmistelemiin kolmivuotisiin mehiläishoito-ohjelmiin, jotka yhteisrahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta. Ohjelmien talousarvio on noussut 26 miljoonasta eurosta 32 miljoonaan euroon kaudella 2011–2013. Toimenpiteet näyttävät tuottavan myönteisiä tuloksia mehiläishoitoalalla sekä jäsenvaltioiden että mehiläishoitajien kannalta. On myös tärkeää panna merkille, että kaikki jäsenvaltiot ovat laatineet ohjelman, mikä osoittaa niiden pitävän tärkeinä sekä mehiläishoitoa että alan tarpeita. Alalla on todellakin useita haasteita. Ensinnäkin mehiläishoitajien määrä on pudonnut, minkä takia on välttämätöntä kannustaa ja kouluttaa uusia alalle tulijoita. Toiseksi on huomattava kolmansien maiden tuonnista johtuva kilpailu ja näistä maista tulevan hunajan laatuun liittyvät kysymykset. Mehiläisten kuolleisuus on lisääntynyt monien eri tekijöiden takia, muun muassa varroa-punkin ja muiden sairauksien takia. Mehiläisten terveys on erityisen huolestuttava kysymys sekä Euroopan unionissa että myös sen ulkopuolella. Mehiläishoitojärjestöt pyytävät Euroopan unionia kiinnittämään tältä osin enemmän huomiota mehiläisiin. Euroopan parlamentti antoi marraskuussa 2008 mehiläishoitoalan tilanteesta päätöslauselman, jossa kehotettiin komissiota ottamaan käyttöön erityistoimia ja varmistamaan, että toimet olisivat koordinoituja. On selvää, että mehiläisten terveys on tärkeä asia ja että sitä on suojeltava sopivin toimin siten, että otetaan huomioon alan erityisluonne ja sen eri toimijat. Komissio on jo tähän liittyen tehnyt useita aloitteita, joilla pyritään puuttumaan mehiläishoitoalan huolenaiheisiin, ja tulevaisuutta varten on suunniteltu lisää toimia. Komissio aikoo pian esittää tiedonannon, jossa pyritään selkeyttämään mehiläisten terveyteen liittyviä kysymyksiä ja keskeisiä toimia, joita komissio aikoo toteuttaa niiden käsittelemiseksi. Tiedonanto toimii keskustelun pohjana Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Toivon, että keskustelussa voidaan nimetä mahdollisia uusia toimia, joita tarvitaan Euroopan unionin tasolla mehiläishoidon sekä hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuotannon säilyttämiseksi mutta myös mehiläisten terveyden edistämiseksi ja sellaisten ongelmien estämiseksi, joita voi syntyä sairauksien tai ympäristön saastumisen takia."@fi7
"Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A méhek valóban jelentős szerepet töltenek be a beporzásban, valamint a méz és méhészeti termékek előállításában. Ezt az ágazatot nagyon eltérő méhészeti feltételek, valamint a termeléstől az értékesítésig tartó folyamatban érdekelt felek szétszórtsága és sokfélesége jellemzi. Uniós szinten létezik néhány harmonizált szabály a mézforgalmazási szabványokról és a méhek egészségének megőrzéséről. Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet egy sor intézkedést ír elő, amelyek célja, hogy javítsák a méhészeti termékek termelési és értékesítési feltételeit. Ezek az intézkedések bevonhatók a tagállamok által összeállított és az uniós költségvetésből társfinanszírozott, hároméves méhészeti programokba. A 2011-2013 közötti időszakban 26 millió euróról 32 millió euróra nőtt az ezekre a programokra elkülönített költségvetés. Úgy tűnik, hogy ezek az intézkedések mind a tagállamok, mind pedig a méhészek számára pozitív eredményeket hoznak a méhészeti ágazatban. Azt is fontos megjegyezni, hogy valamennyi tagállam kidolgozott programot, ami azt mutatja, hogy érdeklődést tanúsítanak mind a méhészet, mind az ágazat igényei iránt. Az ágazat valóban számos kihívással küzd. Először is csökken a méhészek száma, ami kritikussá teszi a kezdő méhészek ösztönzését és képzését. Másodsorban itt vannak a harmadik országokból származó import jelentette verseny és az ezekből az országokból származó méz minőségével kapcsolatos kérdések. Ehhez hozzájön a méhek számos különféle tényező – varroatózis és más betegségek – miatti fokozódó pusztulása. A méhek egészségének kérdése rendkívül aggasztó mind az Európai Unión belül, mind azon kívül. A méhtartó szervezetek azt kérik az Európai Uniótól, hogy ebben a tekintetben fektessen nagyobb hangsúlyt a méhekre. 2008 novemberében az Európai Parlament állásfoglalást is elfogadott a méhészeti ágazat helyzetéről, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy léptessen hatályba egyedi intézkedéseket, és biztosítsa az intézkedések összehangolását. Nyilvánvaló, hogy a méhek egészsége fontos kérdés, és hogy azt a legmegfelelőbb intézkedésekkel kell védeni, ugyanakkor figyelembe kell venni az ágazat sajátosságait és a különféle érdekelt szereplőket. A Bizottság erre vonatkozóan már számos, a méhészeti ágazat gondjaival foglalkozó kezdeményezést indított, ugyanakkor más intézkedések is szerepelnek a jövő tervei között. A Bizottság hamarosan közleményt szándékozik kiadni, amelyben megpróbálja tisztázni a méhek egészségével kapcsolatos kérdéseket, valamint azokat a legfontosabb intézkedéseket, amelyeket a Bizottság kíván meghozni a kérdések kezelése érdekében. Ez a közlemény lesz az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, valamint a tagállamok hatóságaival és az érdekelt felekkel folytatandó megbeszélések alapja. Remélem, hogy ez a vita segít meghatározni azokat a lehetséges új fellépéseket, amelyek egyrészt uniós szinten szükségesek a méhészet, valamint a méz- és méhészeti termékek előállításának fenntartásához, másrészt pedig segítenek megőrizni a méhek egészségét, és hozzájárulnak bármilyen, a betegség vagy környezetszennyezés miatt fellépő probléma megelőzéséhez."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, è vero che le api svolgono un ruolo importante nell'impollinazione e nella produzione di miele e prodotti correlati. Il settore dell’apicoltura è caratterizzato da forti disparità nelle condizioni di svolgimento dell'attività e dalla dispersione e varietà degli operatori coinvolti nell’intero processo, dalla produzione alla commercializzazione. A livello comunitario sono state stabilite alcune regole armonizzate riguardanti gli standard di commercializzazione del miele e la salvaguardia della salute delle api. Il regolamento sull'organizzazione del mercato comune prevede una serie di misure atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Tali misure possono essere inserite in programmi triennali dedicati all'apicoltura, elaborati dagli Stati membri e cofinanziati dal bilancio dell'Unione europea, con stanziamenti che sono stati portati da 26 milioni a 32 milioni di euro per il periodo 2011-2013. Sembra che nel settore dell'apicoltura queste misure stiano dando risultati positivi, sia per gli Stati membri sia per gli apicoltori. È importante rilevare che tutti gli Stati membri hanno elaborato un programma ad hoc, a dimostrazione del loro interesse sia per l'apicoltura sia per le esigenze del settore. Il settore sta sicuramente affrontando una serie di sfide: in primo luogo, la riduzione del numero degli apicoltori, che rende fondamentale incoraggiare e formare le nuove leve; in secondo luogo, la concorrenza delle importazioni e le questioni correlate alla qualità del miele proveniente da paesi terzi; infine l'aumento della mortalità delle api, dovuta a diversi fattori, tra cui l’acaro varroa e altre patologie. La questione della salute delle api è particolarmente allarmante, sia all'interno sia oltre i confini dell'Unione europea. Le organizzazioni del settore chiedono all'UE maggiore attenzione per le api. A novembre 2008, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione del settore dell’apicoltura, invitando la Commissione europea ad attuare azioni specifiche e garantirne il coordinamento. Naturalmente la salute delle api è una questione importante, da tutelare con le azioni più consone, tenendo sempre in considerazione le specificità del settore e dei molteplici operatori coinvolti. In tale contesto, la Commissione ha già avviato una serie di iniziative per rispondere alle preoccupazioni dell'industria del settore e prevede ulteriori azioni future. La Commissione europea intende, inoltre, presentare a breve una comunicazione per illustrare i problemi inerenti la salute delle api e le principali azioni che essa intende adottare per affrontarli. Questa comunicazione sarà la base su cui impostare un dibattito con il Parlamento europeo, il Consiglio, le autorità degli Stati membri e gli operatori. Spero che la discussione odierna contribuisca a identificare nuove azioni, necessarie a livello europeo per la tutela dell'apicoltura e la produzione di miele e prodotti correlati, e sia di aiuto nella salvaguardia della salute delle api e nella prevenzione di eventuali problemi derivanti da malattie o inquinamento."@it12
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en effet, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation et la production de miel et d'autres produits de l'apiculture. Ce secteur est caractérisé par une grande diversité des conditions d'élevage des abeilles et par la dispersion et la variété des acteurs de la production jusqu'au stade de la commercialisation. Certaines règles harmonisées ont été établies au niveau de l'Union européenne concernant les normes de commercialisation du miel et de la protection de la santé des abeilles. Le règlement de l'organisation commun de marché unique prévoit une série de mesures qui visent à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Ces mesures peuvent être incluses dans des programmes d'apiculture triannuels, qui sont élaborés par les États membres et qui sont cofinancés par le budget de l'Union européenne. Le budget de ces programmes est passé de 26 millions d'euros à 32 millions d'euros pour la période 2011-2013. Les mesures semblent donner des résultats positifs dans le secteur de l'apiculture, à la fois pour les États membres et pour les apiculteurs. Il est aussi important de noter que tous les États membres ont communiqué un programme, ce qui montre également leur intérêt pour l'apiculture et pour les besoins de ce secteur. Le secteur est certainement confronté à un certain nombre de défis. D'un côté, la baisse du nombre d'apiculteurs, ce qui oblige à encourager et à former les nouveaux arrivants. D'un autre côté, la concurrence des importations de pays tiers et les questions liées à la qualité du miel venant de ces pays. Il y a ensuite l'augmentation de la mortalité des abeilles due à nombre de facteurs divers, dont la varroase et d'autres maladies. La question de la santé des abeilles est particulièrement préoccupante au sein mais également en dehors de l'Union européenne. Des organisations apicoles demandent que l'Union européenne se concentre davantage sur les abeilles à cet égard. En novembre 2008, le Parlement européen a également adopté une résolution sur la situation dans le secteur apicole qui a appelé la Commission à mettre en place des actions spécifiques et à assurer la coordination de ces actions. Il est évident que la santé des abeilles est une question importante et qu'elle doit être protégée par les actions les plus appropriées, en tenant compte des spécificités du secteur et des différents acteurs qui sont impliqués. Dans ce contexte, la Commission a déjà lancé un certain nombre d'initiatives qui visent à répondre aux préoccupations de la filière apicole et d'autres actions sont prévues également à l'avenir. La Commission a l'intention de présenter bientôt une communication qui aura pour objectif de clarifier les questions liées à la santé des abeilles et les actions clés que la Commission entend prendre pour y remédier. Cette communication va servir de base de discussion avec le Parlement européen, avec le Conseil ainsi qu'avec les autorités des États membres et les parties prenantes. J'espère que cette discussion contribuera à identifier les éventuelles actions nouvelles qui sont nécessaires au niveau de l'Union européenne sur la question du maintien des élevages d'abeilles et de la production de miel et de produits apicoles, mais aussi pour contribuer à maintenir la santé des abeilles et éviter éventuellement que certains problèmes n'apparaissent à cause de maladies ou de questions liées à la pollution."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, bitēm patiešām ir būtiska nozīme apputeksnēšanā un medus un tā izstrādājumu ražošanā. Šai nozarei ir raksturīgi ļoti atšķirīgi biškopības nosacījumi un plašs un daudzveidīgs ieinteresēto personu loks ražojumu ceļā no ražošanas līdz tirdzniecībai. Eiropas Savienības līmenī ir ieviesti daži saskaņoti noteikumi, kas attiecas uz medus tirdzniecības standartiem un bišu veselības aizsardzību. Regulā par vienotā tirgus kopīgo organizāciju ir noteikti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības nosacījumus. Šos pasākumus var iekļaut dalībvalstu izstrādātajās trīsgadu biškopības programmās, kuras līdzfinansē no Eiropas Savienības budžeta. Šo programmu finansējums laikposmam no 2011.–2013. gadam ir pieaudzis no EUR 26 miljoniem līdz EUR 32 miljoniem. Šķiet, ka šo biškopības nozarē īstenoto pasākumu rezultāti dod labumu gan dalībvalstīm, gan biškopjiem. Svarīgi minēt arī to, ka programmas ir izstrādājušas visas dalībvalstis, tādējādi apliecinot savu ieinteresētību biškopības jautājumos un šīs nozares vajadzībās. Šo nozari patlaban patiešām skar vairākas problēmas. Pirmkārt, biškopju skaita samazināšanās, tāpēc ļoti būtiski ir veicināt jaunu biškopju ienākšanu nozarē un nodrošināt viņu apmācību. Otrkārt, konkurence, ko rada no trešām valstīm ievestie ražojumi, un problēmas, kas saistītas ar šī ievestā medus kvalitāti. Jāmin arī bišu mirstības palielināšanās, kura skaidrojama ar daudziem dažādiem faktoriem, tostarp varroatozi un citām slimībām. Bišu veselības jautājums rada lielas bažas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Biškopības organizācijas lūdz Eiropas Savienību pievērst lielāku uzmanību šim jautājumam. 2008. gada novembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par stāvokli biškopības nozarē, kurā aicināja Komisiju ieviest konkrētus pasākumus un nodrošināt to saskaņotu īstenošanu. Nav šaubu, ka bišu veselība ir nozīmīgs jautājums un ka ir jānodrošina tās aizsardzība ar vispiemērotākajiem pasākumiem, vienlaikus ņemot vērā nozares īpatnības un dažādos tās dalībniekus. Šai sakarā Komisija jau ir sākusi īstenot vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir risināt biškopības nozares problēmas, un nākotnē ir plānots īstenot vēl citus pasākumus. Komisija tuvākajā laikā plāno nākt klajā ar paziņojumu, kurā tiks precizētas ar bišu veselību saistītās problēmas un minēti galvenie pasākumi, ko Komisija plāno veikt, lai šīs problēmas risinātu. Pamatojoties uz šo paziņojumu, tiks risinātas apspriedes ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī ar dalībvalstu iestādēm un ieinteresētajām personām. Es ceru, ka šīs debates palīdzēs definēt jaunus pasākumus, kas būtu īstenojami Eiropas Savienības līmenī saistībā ar nepieciešamību saglabāt biškopības nozari un medus un tā izstrādājumu ražošanu un arī saistībā ar nepieciešamību nodrošināt bišu veselību un novērst problēmas, ko var radīt slimības vai piesārņojums."@lv13
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en effet, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation et la production de miel et d'autres produits de l'apiculture. Ce secteur est caractérisé par une grande diversité des conditions d'élevage des abeilles et par la dispersion et la variété des acteurs de la production jusqu'au stade de la commercialisation. Certaines règles harmonisées ont été établies au niveau de l'Union européenne concernant les normes de commercialisation du miel et de la protection de la santé des abeilles. Le règlement de l'organisation commun de marché unique prévoit une série de mesures qui visent à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Ces mesures peuvent être incluses dans des programmes d'apiculture triannuels, qui sont élaborés par les États membres et qui sont cofinancés par le budget de l'Union européenne. Le budget de ces programmes est passé de 26 millions d'euros à 32 millions d'euros pour la période 2011-2013. Les mesures semblent donner des résultats positifs dans le secteur de l'apiculture, à la fois pour les États membres et pour les apiculteurs. Il est aussi important de noter que tous les États membres ont communiqué un programme, ce qui montre également leur intérêt pour l'apiculture et pour les besoins de ce secteur. Le secteur est certainement confronté à un certain nombre de défis. D'un côté, la baisse du nombre d'apiculteurs, ce qui oblige à encourager et à former les nouveaux arrivants. D'un autre côté, la concurrence des importations de pays tiers et les questions liées à la qualité du miel venant de ces pays. Il y a ensuite l'augmentation de la mortalité des abeilles due à nombre de facteurs divers, dont la varroase et d'autres maladies. La question de la santé des abeilles est particulièrement préoccupante au sein mais également en dehors de l'Union européenne. Des organisations apicoles demandent que l'Union européenne se concentre davantage sur les abeilles à cet égard. En novembre 2008, le Parlement européen a également adopté une résolution sur la situation dans le secteur apicole qui a appelé la Commission à mettre en place des actions spécifiques et à assurer la coordination de ces actions. Il est évident que la santé des abeilles est une question importante et qu'elle doit être protégée par les actions les plus appropriées, en tenant compte des spécificités du secteur et des différents acteurs qui sont impliqués. Dans ce contexte, la Commission a déjà lancé un certain nombre d'initiatives qui visent à répondre aux préoccupations de la filière apicole et d'autres actions sont prévues également à l'avenir. La Commission a l'intention de présenter bientôt une communication qui aura pour objectif de clarifier les questions liées à la santé des abeilles et les actions clés que la Commission entend prendre pour y remédier. Cette communication va servir de base de discussion avec le Parlement européen, avec le Conseil ainsi qu'avec les autorités des États membres et les parties prenantes. J'espère que cette discussion contribuera à identifier les éventuelles actions nouvelles qui sont nécessaires au niveau de l'Union européenne sur la question du maintien des élevages d'abeilles et de la production de miel et de produits apicoles, mais aussi pour contribuer à maintenir la santé des abeilles et éviter éventuellement que certains problèmes n'apparaissent à cause de maladies ou de questions liées à la pollution."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, bijen spelen inderdaad een belangrijke rol bij de bestuiving en bij de productie van honing en aanverwante producten. Deze sector wordt gekenmerkt door sterk uiteenlopende omstandigheden waaronder de bijenteelt plaatsvindt en door een grote verspreiding en diversiteit van belanghebbenden: van de productie tot aan het stadium van het op de markt brengen. Op het niveau van de Europese Unie zijn enkele geharmoniseerde regels vastgesteld met normen voor het op de markt brengen van honing en de bescherming van de gezondheid van bijen. De verordening tot vaststelling een gemeenschappelijke marktordening voorziet in een aantal maatregelen ter verbetering van de voorwaarden voor de productie en de commercialisering van producten van de bijenteelt. Deze maatregelen kunnen worden opgenomen in driejaarlijkse bijenteeltprogramma’s die door de lidstaten worden opgesteld en uit de begroting van de Europese Unie worden medegefinancierd. De kredieten voor deze programma’s zijn voor de periode 2011-2013 verhoogd van 26 miljoen euro naar 32 miljoen euro. Deze maatregelen lijken positieve resultaten op te leveren in de bijenteelt, zowel voor de lidstaten als voor de imkers. Het is ook van belang te vermelden dat alle lidstaten een programma hebben opgesteld, waaruit blijkt dat ze belangstelling hebben voor de bijenteelt en voor de behoeften van deze sector. De sector staat zeker voor een aantal uitdagingen: aan de ene kant het dalende aantal bijenhouders, waardoor het hard nodig is nieuwkomers te stimuleren en op te leiden, en aan de andere kant de concurrentie door import uit derde landen en de kwesties in verband met de kwaliteit van de honing afkomstig uit die landen. En dan is er nog de toenemende bijensterfte als gevolg van een groot aantal verschillende factoren, waaronder de varroamijtziekte en andere ziekten. De kwestie van de bijengezondheid is buitengewoon verontrustend binnen maar ook buiten de Europese Unie. Organisaties van bijenhouders vragen de Europese Unie zich in dit opzicht meer op bijen te richten. In november 2008 heeft het Europees Parlement ook een resolutie aangenomen over de situatie in de bijensector waarin de Commissie werd opgeroepen om gerichte activiteiten te ontplooien en ervoor te zorgen dat deze activiteiten worden gecoördineerd. Het is duidelijk dat de gezondheid van bijen een belangrijke kwestie is en dat die zo goed mogelijk moet worden beschermd, waarbij rekening dient te worden gehouden met de bijzonderheden van de sector en de verschillende belanghebbenden. In dit verband heeft de Commissie al een aantal initiatieven genomen als reactie op de bezorgdheid in de bijenteeltketen en staan er voor de toekomst nog meer acties gepland. De Commissie is voornemens om binnenkort een mededeling uit te brengen waarin de problemen met betrekking tot de gezondheid van bijen worden verduidelijkt en de kernactiviteiten die de Commissie in verband daarmee wil ondernemen worden genoemd. Die mededeling dient als uitgangspunt voor de discussie met zowel het Europees Parlement en de Raad als met de autoriteiten van de lidstaten en de betrokkenen in de sector. Ik hoop dat uit die discussie duidelijk zal worden welke nieuwe acties er op het niveau van de Europese Unie mogelijk noodzakelijk zijn om de bijeenteelt en de productie van honing en aanverwante producten te behouden, maar ook om de bijengezondheid te beschermen en problemen als gevolg van ziekten of vervuiling te voorkomen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Rzeczywiście, pszczoły odgrywają ważną rolę w zapylaniu oraz w produkcji miodu i produktów pochodnych. Sektor ten charakteryzuje duże zróżnicowanie warunków produkcji, a także duża dyspersja i różnorodność podmiotów działających na wszystkich etapach, od produkcji do wprowadzania do obrotu. Na szczeblu Unii Europejskiej ustanowiono zharmonizowane zasady dotyczące norm w zakresie wprowadzania miodu do obrotu i ochrony zdrowia pszczół. W rozporządzeniu w sprawie organizacji jednolitego wspólnego rynku przewidziano zestaw środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich. Środki te mogą być uwzględnione w trzyletnich programach pszczelarskich przygotowywanych przez państwa członkowskie i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na takie programy na okres 2011–2013 wzrósł z 26 milionów euro do 32 milionów euro. Wygląda na to, że omawiane środki przynoszą w sektorze pszczelarskim korzyści zarówno dla państw członkowskich, jak i dla pszczelarzy. Należy również zauważyć, że wszystkie państwa członkowskie opracowały program, który obrazuje ich zainteresowanie pszczelarstwem oraz potrzebami tego sektora. Niewątpliwie sektor ten stoi przed licznymi wyzwaniami. Po pierwsze, maleje liczba pszczelarzy, co stwarza konieczność zachęcania i szkolenia nowych. Po drugie, konkurencja ze strony przywozu z państw trzecich oraz kwestia jakości miodu pochodzącego z przywozu. I jest jeszcze kwestia, a mianowicie wzrost śmiertelności pszczół wynikającej z wielu czynników, w tym z warrozy i innych chorób. Problem zdrowia pszczół jest szczególnie niepokojący nie tylko na terytorium Unii Europejskiej, ale także poza nim. Organizacje pszczelarskie zwracają się do Unii Europejskiej, aby skoncentrowała się pod tym względem bardziej na pszczołach. Parlament Europejski przyjął w listopadzie 2008 r. rezolucję w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim, zawierającą apel do Komisji dotyczący podjęcia konkretnych działań i ich skoordynowania. To oczywiste, że zdrowie pszczół jest kwestią ważną i że należy je chronić, podejmując właściwe działania, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki tego sektora i różnych zaangażowanych podmiotów. Komisja uruchomiła już w tym kontekście liczne inicjatywy, które mają na celu rozwianie obaw sektora pszczelarskiego. Ponadto na przyszłość zaplanowano kolejne działania. Komisja zamierza wkrótce przedstawić komunikat, w którym spróbuje wyjaśnić kwestie związane ze zdrowiem pszczół i kluczowe działania, jakie planuje podjąć w celu rozwiązania tych problemów. Przedmiotowy komunikat posłuży jako podstawa do dalszej dyskusji z Parlamentem Europejskim i Radą, a także z właściwymi organami w państwach członkowskich i z zainteresowanymi stronami. Mam nadzieję, że ta debata pomoże określić możliwe nowe działania, które trzeba podjąć na szczeblu Unii Europejskiej nie tylko w obszarze ochrony sektora pszczelarskiego oraz produkcji miodu i produktów pochodnych, ale również w celu ochrony zdrowia pszczół i zapobiegania problemom, jakie mogą pojawiać się w wyniku choroby lub zanieczyszczenia."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com efeito, as abelhas desempenham um papel importante na polinização e na produção de mel e de outros produtos da apicultura. Este é um sector que se caracteriza por uma grande diversidade das condições de criação das abelhas e pela dispersão e variedade dos actores envolvidos, desde a produção até à fase de comercialização. A nível da União Europeia, foram estabelecidas algumas regras harmonizadas relativas às normas de comercialização do mel e de protecção da saúde das abelhas. O regulamento que estabelece uma única organização comum dos mercados prevê um conjunto de medidas destinadas a melhorar as condições de produção e comercialização dos produtos apícolas. Essas medidas podem ser incluídas em programas trianuais de apoio à apicultura, os quais são elaborados pelos Estados-Membros e co-financiados pelo orçamento da União Europeia. O orçamento destes programas passou de 26 milhões de euros para 32 milhões de euros para o período 2011-2013. As referidas medidas parecem estar a surtir efeitos positivos no sector da apicultura, tanto para os Estados-Membros como para os apicultores. Também é importante assinalar que todos os Estados-Membros apresentaram um programa nacional, o que é ilustrativo do seu interesse pela apicultura e pelas necessidades do sector. O sector apícola encontra-se certamente confrontado com uma série de desafios. Por um lado, a redução do número de apicultores obriga a incentivar e a formar novos aderentes. Por outro lado, há a concorrência das importações de países terceiros e as questões ligadas à qualidade do mel que vem desses países. O sector debate-se ainda com o problema da crescente mortalidade das abelhas, resultante de diversos factores, entre os quais a varroose e outras doenças. A questão da saúde das abelhas é particularmente preocupante, tanto no seio da União Europeia como fora dela. As associações de apicultores apelam à União Europeia para que dedique mais atenção às abelhas, concretamente nesse aspecto. Em Novembro de 2008, o Parlamento Europeu aprovou igualmente uma resolução sobre a situação do sector apícola em que exortava a Comissão a introduzir medidas específicas e a assegurar a coordenação das mesmas. É evidente que a saúde das abelhas é uma questão importante e que ela deve ser protegida através das medidas mais adequadas, tendo em conta as especificidades do sector e dos diferentes actores nele envolvidos. Nesse contexto, a Comissão já lançou um determinado número de iniciativas que visam responder às preocupações da fileira apícola, e estão igualmente previstas outras medidas para o futuro. É intenção da Comissão apresentar, a breve trecho, uma comunicação que terá por objectivo clarificar as questões relacionadas com a saúde das abelhas e definir as acções-chave que a Comissão prevê empreender para as resolver. Esta comunicação servirá de base para a discussão com o Parlamento Europeu e o Conselho, bem como com as autoridades dos Estados-Membros e as partes interessadas. Faço votos de que essa discussão contribua para identificar eventuais novas medidas necessárias a nível da União Europeia no domínio da preservação da criação de abelhas e da produção de mel e de outros produtos apícolas, e que ajude também a assegurar a manutenção da saúde das abelhas e a prevenir o aparecimento de determinados problemas causados por doenças e pela poluição."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, într-adevăr, albinele joacă un rol important în polenizare și în producerea de miere și produse conexe. Acest sector este caracterizat de o mare diversitate de condiții de apicultură și de dispersia și varietatea de actori de la stadiul de producție la stadiul de comercializare. S-au stabilit unele norme armonizate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește standardele de comercializare a mierii și păstrarea sănătății albinelor. Regulamentul privind organizarea pieței unice comune prevede o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor pentru producerea și comercializarea produselor apicole. Aceste măsuri pot fi incluse în programele de apicultură de trei ani, care sunt pregătite de către statele membre și cofinanțate de bugetul Uniunii Europene. Bugetul pentru aceste programe a crescut de la 26 de milioane de euro la 32 de milioane de euro pentru perioada 2011-2013. Aceste măsuri par să ofere rezultate pozitive în sectorul apicol, atât pentru statele membre cât și pentru apicultori. De asemenea, este important de remarcat faptul că toate statele membre au elaborat un program, care arată interesul acestora, atât pentru apicultură, cât și pentru nevoile acestui sector. Cu siguranță sectorul se confruntă cu numeroase provocări. În primul rând, scăderea numărului de apicultori, fiind importantă încurajarea și formarea nou-veniților. În al doilea rând, concurența importurilor din țări terțe și problemele legate de calitatea mierii provenind din aceste țări. Apoi, există o creștere a mortalității albinelor din cauza mai multor factori diferiți, inclusiv varooza și alte boli. Problema sănătății albinelor este deosebit de îngrijorătoare atât în cadrul, dar și în afara Uniunii Europene. Organizațiile de apiculturi solicită Uniunii Europene să se concentreze mai mult asupra albinelor în această privință. În noiembrie 2008, Parlamentul European a adoptat de asemenea o rezoluție privind situația din sectorul apicol, prin care a invitat Comisia să pună în aplicare acțiuni specifice și să se asigure de coordonarea acestor acțiuni. Este evident că sănătatea albinelor este o chestiune importantă și că aceasta trebuie să fie protejată prin acțiunile cele mai potrivite, luând în considerare particularitățile sectorului și diferiții actori implicați. În acest context, Comisia a lansat deja o serie de inițiative care încearcă să abordeze preocupările industriei apiculturii, și sunt planificate alte acțiuni pentru viitor. Comisia intenționează să prezinte în curând o comunicare în care va încerca să clarifice chestiunile legate de sănătatea albinelor și acțiunile-cheie pe care aceasta intenționează să le aplice cu scopul de a rezolva respectivele chestiuni. Această comunicare va servi drept bază pentru discuții cu Parlamentul European și Consiliul, precum și cu autoritățile din statele membre și părțile interesate. Sper că această dezbatere va ajuta la identificarea noilor acțiuni posibile care sunt necesare la nivelul Uniunii Europene cu privire la menținerea apiculturii și producția de miere și produse conexe, dar și pentru a ajuta la păstrarea sănătății albinelor și a preveni orice probleme care ar putea apărea din cauza bolilor sau a poluării."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, včely naozaj zohrávajú významnú úlohu pri opeľovaní a produkcii medu a súvisiacich produktov. Toto odvetvie charakterizuje veľká rozmanitosť včelárskych podmienok a rozptyl a rôznorodosť zainteresovaných subjektov od produkcie po fázu predaja. Na európskej úrovni už boli stanovené harmonizované predpisy týkajúce sa noriem pre predaj medu a ochrany zdravia včiel. Nariadenie o organizácii jednotného spoločného trhu stanovuje súbor opatrení zameraných na zlepšenie podmienok produkcie a predaja včelárskych výrobkov. Tieto opatrenia možno zahrnúť do trojročných včelárskych programov, ktoré pripravujú členské štáty a ktoré sa spolufinancujú z rozpočtu Európskej únie. Rozpočet na tieto programy sa zvýšil z 26 miliónov EUR na 32 miliónov v období rokov 2011 – 2013. Zdá sa, že tieto opatrenia v odvetví včelárstva prinášajú pozitívne výsledky, a to pre členské štáty, ako aj pre včelárov. Tiež je dôležité poznamenať, že všetky členské štáty vypracovali program, ktorý dokazuje ich záujem o včelárstvo, ako aj o potreby tohto odvetvia. Toto odvetvie určite čaká množstvo úloh. Prvou je pokles počtu včelárov, a preto je kľúčové podporovať a pripravovať nováčikov. Druhou je konkurencia produktov dovážaných z tretích krajín a problémy spojené s kvalitou medu pochádzajúceho z týchto krajín. Potom je tu zvýšenie úhynu včiel z mnohých rôznych dôvodov vrátane varoázy a iných chorôb. Problém zdravia včiel je mimoriadne znepokojivý v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej. Včelárske organizácie Európsku úniu žiadajú, aby sa v tejto súvislosti viac sústreďovala na včely. V novembri 2008 Európsky parlament tiež prijal uznesenie o situácii v odvetví včelárstva, v ktorom vyzýval Komisiu, aby podnikla konkrétne kroky a zabezpečila ich zosúladenie. Je jasné, že zdravie včiel je dôležité a že sa musí chrániť tými najvhodnejšími opatreniami, pričom sa musia zohľadniť špecifiká odvetvia a rôzni zainteresovaní aktéri. V tejto súvislosti už Komisia podnikla niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je riešiť obavy odvetvia včelárstva, a do budúcnosti sa plánujú aj ďalšie kroky. Komisia chce čoskoro predstaviť oznámenie, ktorého cieľom bude vysvetliť problémy spojené so zdravím včiel a kľúčové opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle prijať na ich vyriešenie. Toto oznámenie bude slúžiť ako základ diskusie s Európskym parlamentom a Radou, ako aj orgánmi v členských štátoch a zainteresovanými stranami. Dúfam, že táto diskusia pomôže nájsť možné nové opatrenia, ktoré sú potrebné na úrovni Európskej únie v súvislosti s otázkou ochrany včelárstva a výroby medu a súvisiacich produktov, ale pomôže aj pri ochrane zdravia včiel a predchádzaní problémom, ktoré by mohli vzniknúť pre choroby alebo znečistenie."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, čebele imajo res pomembno vlogo pri opraševanju in pridelavi medu in sorodnih proizvodov. Za ta sektor je značilna velika raznolikost čebelarskih razmer in razpršenost ter različnost zainteresiranih strani od proizvodnje do stopnje trženja. Na ravni Evropske unije so bila vzpostavljena nekatera usklajena pravila glede standardov trženja medu in ohranjanja zdravja čebel. Uredba o enotni skupni ureditvi trga zagotavlja vrsto ukrepov, namenjenih izboljšanju razmer za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov. Ti ukrepi se lahko vključijo v triletne čebelarske programe, ki so jih pripravile države članice in so se sofinancirali iz proračuna Evropske unije. Proračun za te programe v obdobju od 2011 do 2013 se je povečal s 26 milijonov EUR na 32 milijonov EUR. Zdi se, da dajejo ti ukrepi pozitivne rezultate na področju čebelarstva za države članice in za čebelarje. Pomembno je tudi omeniti, da so vse države članice oblikovale program, ki kaže njihov interes za čebelarstvo in potrebe tega sektorja. Sektor se prav gotovo spopada s številnimi izzivi. Prvič, padec števila čebelarjev, zaradi česar je bistveno, da se spodbuja in usposablja novince. Drugič, konkurenca uvoza iz tretjih držav in vprašanja, povezana s kakovostjo medu, ki prihaja iz teh držav. Nato je tu še povečanje umrljivosti čebel zaradi številnih različnih dejavnikov, vključno z varozo in drugimi boleznimi. Vprašanje zdravja čebel je še posebno zaskrbljujoče znotraj pa tudi zunaj Evropske unije. Čebelarske organizacije prosijo Evropsko unijo, da bi se v tem pogledu bolj osredotočila na čebele. Novembra 2008 je tudi Evropski parlament sprejel resolucijo o razmerah na področju čebelarstva, ki poziva Komisijo, naj uvede posebne ukrepe in zagotovi, da bodo ti ukrepi usklajeni. Očitno je zdravje čebel pomembno in ga je treba zavarovati z najustreznejšimi ukrepi, ob tem pa upoštevati posebnosti sektorja in različne vpletene akterje. V teh okoliščinah je Komisija že sprožila številne pobude, ki se lotevajo skrbi čebelarske panoge, za prihodnost pa se načrtujejo tudi drugi ukrepi. Komisija namerava kmalu predstaviti sporočilo, ki bo skušalo razjasniti vprašanja v zvezi z zdravjem čebel, in ključne ukrepe, ki jih namerava sprejeti Komisija za njihovo obravnavo. To sporočilo bo služilo kot podlaga za razpravo z Evropskim parlamentom in Svetom, pa tudi z organi v državah članicah in zainteresiranimi stranmi. Upam, da bo ta razprava pomagala določiti možne nove ukrepe, ki so potrebni na ravni Evropske unije o vprašanju ohranjanja čebelarstva in proizvodnje medu ter sorodnih proizvodov, pa tudi da bo pomagala ohraniti zdravje čebel in preprečiti morebitne probleme, ki bi se lahko pojavili zaradi bolezni ali onesnaženja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Ja, bin spelar verkligen en viktig roll för pollineringen och för produktionen av honung och relaterade produkter. Sektorn kännetecknas av mycket varierande förutsättningar för biodlingen och de spridda och mångskiftande aktörerna, alltifrån produktions- till saluföringsledet. Vissa harmoniserade regler har införts på EU-nivå i fråga om handelsnormer för honung och skyddandet av bihälsan. I förordningen om en samlad marknadsordning föreskrivs en rad åtgärder i syfte att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Dessa åtgärder kan ingå i treåriga biodlingsprogram som utarbetas av medlemsstaterna och samfinansieras via EU:s budget. Budgeten för dessa program har ökats från 26 miljoner euro till 32 miljoner euro för perioden 2011-2013. Dessa åtgärder tycks ge positiva resultat i biodlingssektorn, både för medlemsstaterna och för biodlarna. Det är också viktigt att notera att alla medlemsstater har utformat ett program, vilket visar deras intresse både för biodling och för sektorns behov. Sektorn står verkligen inför en rad utmaningar. För det första det sjunkande antalet biodlare, vilket gör att det är mycket viktigt att uppmuntra och utbilda nykomlingar. För det andra konkurrensen från import från tredjeländer och kvalitetsproblem med honungen från dessa länder. Sedan har vi den ökade bidödligheten på grund av många faktorer, bland annat varroasjuka och andra sjukdomar. Problemet med bihälsan är särskilt oroande inom EU men även utanför. Biodlingsorganisationerna ber därför EU att koncentrera sig mer på bin i detta avseende. I november 2008 antog Europaparlamentet också en resolution om läget i biodlingssektorn där kommissionen uppmanades att införa särskilda åtgärder och se till att dessa åtgärder samordnades. Det är uppenbart att bihälsan är en viktig fråga och att den måste skyddas genom de mest lämpliga åtgärderna, samtidigt som man beaktar sektorns särdrag och de olika berörda aktörerna. I detta sammanhang har kommissionen redan tagit en rad initiativ för att ta itu med biodlingssektorns bekymmer, och andra åtgärder har också planerats för framtiden. Kommissionen tänker snart lägga fram ett meddelande för att klargöra frågor med anknytning till bihälsan och de viktigaste åtgärderna som kommissionen planerar att vidta för att ta itu med dem. Detta meddelande kommer att ligga till grund för diskussionen med Europaparlamentet och rådet och med myndigheterna i medlemsstaterna och med aktörerna. Jag hoppas att denna diskussion kommer att bidra till att identifiera tänkbara nya åtgärder som behövs på EU-nivå för att bevara biodlingen och produktionen av honung och relaterade produkter men också bidra till att bevara bihälsan och förhindra andra problem som kan uppkomma på grund av sjukdomar eller förorening."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph