Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-623"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.42.2-623"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Je suis très content de voir qu’à cette heure tardive, il y ait autant de monde pour parler de la simplification de la PAC. Je pense qu’on est simple quand on est clair avec nous-mêmes et quand on sait exactement ce qu’on veut, et cela se reflète aussi dans les actes normatifs qu’on élabore. Bien sûr, les propositions viennent de la Commission et elles sont adoptées au Conseil et au Parlement. J’ai donc grand espoir qu’au moment où nous allons élaborer ensemble le paquet législatif, nous saurons tout aussi bien, de manière claire et simple, ce que nous voulons et que nous éviterons les exceptions et les rajouts spécifiques qui font qu’ensuite, la Commission doive aller les contrôler sur le terrain, puisque c’est la même Commission qui a également la responsabilité de rendre compte devant vous - le Parlement - de la bonne utilisation de l’argent public. Bien sûr, je ne pense pas que la PAC empêche les agriculteurs de travailler, au contraire. Dans bien des cas, c’est la politique agricole commune qui aide les agriculteurs à travailler. Simplement, quand il s’agit d’argent public, il faut que chacun puisse rendre compte de la manière d’utiliser cet argent public. Il existe une législation européenne qui se traduit par des normes pour le secteur agricole, et je dois dire que le secteur agricole est peut-être un des seuls secteurs économiques pour lequel une législation au niveau européen est contrôlée effectivement sur le terrain. Je ne sais pas si c’est le cas pour d’autres secteurs, mais c’est ensemble que nous avons décidé que cela serait ainsi. Les normes dont on parle beaucoup ne sont que la traduction de la législation européenne sur le terrain. Ce qui est perçu comme complexe, c’est justement cette législation sur l’environnement et sur le bien-être des animaux. Ce sont aussi les procédures de certaines mesures spécifiques, notamment les mesures agri-environnementales, pour lesquelles il existe une aide financière spécifique, ainsi que les mesures d’investissement qu’on trouve souvent dans les programmes d’investissement, notamment le programme de développement rural. Je suis bien d’accord que sur la législation telle qu’elle se traduit dans la pratique, il y a des choses à faire pour clarifier ce que les agriculteurs ont à faire. Mais sur les procédures pour les mesures spécifiques, il faut aussi qu’on soit clairs: tant qu’on veut des mesures spécifiques qui prennent en compte la spécificité d’une région ou d’une autre, il faut aussi qu’on ait un contrôle spécifique, sinon on n’est pas crédibles. Je suis bien d’accord, M. Capoulas Santos, qu’il faut aller aussi loin que possible dans la simplification, mais je n’aimerais pas qu’on aille tellement loin qu’à un moment donné, on ne soit plus crédible, qu’on ne soit plus capable de bien gérer l’argent qui est mis à la disposition de la politique agricole commune, et je souhaite que ce budget soit tout aussi cohérent à l’avenir également. Cette cohérence dépendra aussi de notre capacité à justifier et à rendre compte de la manière dont l’argent est utilisé. Pour la transparence, il y a une décision de la Cour de justice. Ce que je peux vous dire, c’est que je tiens toujours à cette transparence. Le règlement qui est actuellement en vigueur va être adapté pour que cet arrêt soit pris en compte. J’arrête de parler ici, mais je peux vous assurer que je vais continuer à prendre des décisions en vue d’une simplification ou, en tout cas, m’assurer que la politique agricole commune ne devienne pas plus compliquée. Je le répète encore, ce travail, nous devrons le faire ensemble et avec les États membres puisque je vous ai parlé de mesures prises pour réduire la bureaucratie en ce qui concerne ce que la Commission demande aux États membres. Or, la gestion de la PAC est partagée avec les États membres et ce qui se traduit à la base pour le bénéficiaire, l’agriculteur, dépend de la manière dont les États membres et les régions traduisent cette législation européenne. Puisque les guides de bonnes pratiques sont utiles, nous allons aussi travailler sur ces guides, mais essayons tout d’abord de rendre simple et claire la politique agricole commune pour les 27 États membres. Désormais, dans ce domaine, avec la codécision, vous avez aussi la même responsabilité que le Conseil, et je suis convaincu que nous pourrons bien travailler ensemble."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem velmi rád, že navzdory nynější poměrně pozdní hodině je tady mnoho lidí připraveno hovořit o zjednodušení společné zemědělské politiky. Myslím, že jednoduchost přichází, když máme jasno mezi sebou a když přesně víme, co chceme, a to se také odráží v normativních aktech, které připravujeme. Návrhy samozřejmě přicházejí z Komise a jsou přijaty Radou a Parlamentem. Proto jsem pevně přesvědčen, že pokud jde o společnou přípravu legislativního balíčku, budeme stejně tak jasně a jednoduše vědět, co chceme, a vyhneme se specifickým výjimkám a doplňkům, což znamená, že Komise je bude muset následně kontrolovat, protože stejná Komise je rovněž odpovědná vůči vám – Parlamentu – za to, jak jsou vynakládány veřejné prostředky. Samozřejmě si nemyslím, že SZP brání zemědělcům v práci, právě naopak. V mnoha případech jim v práci pomáhá. Jde jen o to, že vždy, když jde o veřejné peníze, každý musí umět vysvětlit, jak byly tyto veřejné peníze použity. Existuje evropská legislativa, jejímž výsledkem jsou normy pro zemědělství, a musím říct, že zemědělství je možná jedním z mála hospodářských odvětví, u něhož jsou právní předpisy na evropské úrovni v praxi kontrolovány. Nevím, jestli je tomu tak i v jiných odvětvích, ale společně jsme rozhodli, že to tak bude. Normy, na které se upírá tolik pozornosti, představují pouze uplatňování evropských právních předpisů v praxi. Jako složitá je vnímána právě legislativa v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Existují také postupy konkrétních opatření, jako jsou agroenvironmentální opatření, pro něž máme speciální finanční pomoc, a také investiční opatření, která jsou často součástí investičních programů, jako je program rozvoje venkova. Naprosto souhlasím, že co se týče uplatňování právních předpisů v praxi, mohlo by být lépe objasněno, co mají zemědělci dělat. Přesto musíme v souvislosti s postupy pro konkrétní opatření také vyjasnit: pokud vyžadujeme konkrétní opatření, která zohledňují regionální specifika, musíme také vykonávat zvláštní kontrolu, jinak bychom nebyli důvěryhodní. Naprosto souhlasím, pane Capoulasi Santosi, že je potřeba co největší zjednodušení. Nechtěl bych ale dojít až k tomu, že dosáhneme stavu, kdy už nebudeme důvěryhodní a schopni řádně spravovat peníze, které jsou vyhrazeny na SZP, a chtěl bych, aby byl tento rozpočet stejně konzistentní i v budoucnu, což bude záviset také na naší schopnosti zdůvodnit, jak jsou finanční prostředky vynakládány, a přijmout za to zodpovědnost. Pokud jde o transparentnost, existuje rozhodnutí Soudního dvora. Mohu vám říct jen to, že jsem stále pro tuto transparentnost. Předpisy, které jsou v současné době v platnosti, budou upraveny tak, aby tento rozsudek zohlednily. To je vše, co k tomu nyní uvedu, ale mohu vás ujistit, že budu i nadále přijímat rozhodnutí, která budou zaměřena na zjednodušení nebo která alespoň zajistí, že SZP nebude komplikovanější. Jak jsem již řekl, budeme na tom muset spolupracovat, a to i s členskými státy, protože jsem mluvil o opatřeních přijatých za účelem omezení byrokracie s ohledem na to, co Komise žádá od členských států. SZP je nyní řízena společně s členskými státy a to, k čemu v praxi dojde na straně příjemců, tedy zemědělců, závisí na způsobu, jakým členské státy a regiony uvedou tuto evropskou legislativu do praxe. Vzhledem k užitečnosti pokynů týkajících se osvědčených postupů budeme na těchto pokynech také pracovat, ale především se pokusme zjednodušit a zpřehlednit SZP pro 27 členských států. Od této chvíle máte vzhledem ke spolurozhodování stejnou odpovědnost v této oblasti jako Rada a jsem přesvědčen, že budeme schopni velmi dobře spolupracovat."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig meget at se, der stadig er mange mennesker til stede for at tale om forenkling af den fælles landbrugspolitik, selv om klokken er mange. Jeg tror, enkelhed kommer, når vi er tydelige over for os selv, og når vi ved præcis, hvad vi vil have, og det afspejles også i de normative love, vi udarbejder. Forslagene kommer naturligvis fra Kommissionen, og de vedtages af Rådet og Parlamentet. Derfor er jeg helt overbevist om, at når det handler om at udarbejde lovpakken sammen, vil vi vide lige så godt og på en tydelig og enkel måde, hvad vi ønsker, og derved vil vi undgå de specifikke undtagelser og tilføjelser, der betyder, at Kommissionen efterfølgende vil skulle kontrollere dem ude på landbrugene, eftersom samme Kommission også står til ansvar over for Dem – Parlamentet – for, hvordan offentlige midler bliver brugt. Jeg tror naturligvis ikke, at FLP forhindrer landmænd i at udføre deres arbejde, tværtimod. I mange tilfælde hjælper FLP landmænd med deres arbejde. Sagen er bare den, at så snart der er offentlige midler involveret, skal alle kunne gøre rede for, hvordan de offentlige midler er blevet brugt. Der er europæisk lovgivning, der medfører standarder for landbrugssektoren, og jeg må sige, at landbrugssektoren måske er en af de eneste økonomiske sektorer, hvor lovgivningen på europæisk plan faktisk bliver kontrolleret der, hvor tingene foregår. Jeg ved ikke, om det er tilfældet for andre sektorer, men vi har sammen besluttet, at det skulle være sådan. De standarder, der er meget opmærksomhed omkring, er kun anvendelsen af europæisk lovgivning der, hvor tingene foregår. Det, der opfattes som indviklet, er netop denne lovgivning om miljøet og om dyrevelfærd. Der er også procedurerne i forbindelse med særforanstaltninger såsom landbrugsmiljøforanstaltninger, som der er særlig økonomisk støtte til rådighed for, og investeringsforanstaltninger, der ofte ses i investeringsprogrammer som programmet for udvikling af landdistrikter. Jeg er fuldstændig enig i, at i forhold til lovgivning, som den anvendes i praksis, kunne der gøres mere for at tydeliggøre, hvad landmændene skal gøre. Men vi må også være tydelige i forhold til særforanstaltningerne. Så længe vi kræver særforanstaltninger, der tager regionale specificiteter i betragtning, er vi også nødt til at udøve særkontrol, for ellers ville vi ikke have nogen troværdighed. Jeg er fuldstændig enig med hr. Capoulas Santos i, at vi er nødt til at forenkle mest muligt. Men jeg ville ikke gå så vidt som at nå et stadie, hvor vi ikke længere er troværdige, ikke længere i stand til ordentligt at forvalte de penge, der afsættes til FLP, og jeg ønsker, at dette budget skal være lige så sammenhængende i fremtiden. Denne sammenhæng vil også afhænge af vores evne til at retfærdiggøre og gøre rede for, hvordan pengene er blevet brugt. I forhold til gennemsigtighed foreligger der en beslutning fra Domstolen. Jeg kan fortælle, at jeg stadig går ind for denne gennemsigtighed. Den ikraftværende forordning vil blive ændret, så der kan tages hensyn til denne dom. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg fortsat vil træffe beslutninger med henblik på forenkling eller i det mindste sikre, at FLP ikke bliver mere indviklet. Som sagt er vi nødt til at gøre dette arbejde sammen og med medlemsstaterne, eftersom jeg talte til Dem om foranstaltninger til begrænsning af bureaukrati med henvisning til, hvad Kommissionen beder medlemsstaterne om. Forvaltningen af FLP er delt med medlemsstaterne, og det, der sker, ude hvor tingene foregår, til fordel for støttemodtagerne, dvs. landmændene, afhænger af, hvordan medlemsstaterne og regionerne udmønter denne europæiske lovgivning i praksis. Eftersom vejledninger i god praksis er nyttige, vil vi også arbejde på disse vejledninger, men lad os først og fremmest forsøge at gøre FLP enkel og tydelig for de 27 medlemsstater. Takket være den fælles beslutningsprocedure har De fra nu af samme ansvar som Rådet på dette område, og jeg er overbevist om, at vi vil kunne arbejde rigtig godt sammen."@da2
"Frau Präsidentin, ich freue mich sehr zu sehen, dass trotz der relativ späten Stunde, so viele Personen erschienen sind, um über die Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik zu sprechen. Ich denke, die Einfachheit kommt, wenn die Dinge uns selber deutlich sind und wir genau wissen, was wir wollen, was sich zudem in den von uns verfassten Rechtssetzungsakten wiederspiegelt. Natürlich kommen die Anträge von der Kommission, die vom Rat und vom Parlament angenommen werden. Daher bin ich voller Zuversicht, dass wenn es darauf ankommt, das Gesetzgebungspaket gemeinsam vorzubereiten, wir genauso auf eine klare und einfache Weise wissen werden, was wir wollen, und dass wir die besonderen Ausnahmen und Zusätze werden vermeiden müssen, was bedeutet, dass die Kommission im Anschluss daran diese vor Ort wird überprüfen müssen, da dieselbe Kommission auch Ihnen – dem Parlament – gegenüber dahingehend rechenschaftspflichtig ist, wie öffentliche Mittel ausgegeben werden. Natürlich denke ich nicht, dass die GAP die Landwirte von ihrer Arbeit abhält, ganz im Gegenteil. In vielen Fällen unterstützt die GAP die Landwirte bei ihrer Arbeit. Es ist nur, dass dort, wo öffentliche Gelder im Spiel sind, jeder in der Lage sein muss, Rechenschaft darüber abzulegen, wie die öffentlichen Gelder ausgegeben wurden. Es gibt europäische Rechtsvorschriften, die zu Normen für den Agrarsektor führen, und ich muss sagen, dass der Agrarsektor möglicherweise einer der wenigen Wirtschaftsbereiche ist, in dem Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene tatsächlich vor Ort geprüft werden. Ich weiß nicht, ob dies in anderen Bereichen der Fall ist, aber gemeinsam haben wir entschieden, dass es so sein würde. Diejenigen Normen, die viel Aufmerksamkeit erhielten, sind die Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften vor Ort. Was als komplex erfahren wird, sind genau diese Rechtsvorschriften über den Umwelt- und Tierschutz. Außerdem gibt es Abläufe besonderer Maßnahmen wie etwa Agrarumweltmaßnahmen, für die es spezielle Finanzhilfe gibt sowie Investitionsmaßnahmen, die oft in Investitionsprogrammen wie das ländliche Entwicklungsprogramm wiedergefunden werden. Ich stimme vollkommen darin überein, dass im Hinblick auf die in der Praxis angewendeten Rechtsvorschriften mehr getan werden könnte, um zu klären, was von den Landwirten verlangt wird. Dennoch müssen wir uns, was die Abläufe für besondere Maßnahmen anbelangt, über eines im Klaren sein: Solange wir besondere Maßnahmen benötigen, die die regionalen Besonderheiten berücksichtigen, werden wir auch besondere Kontrolle ausüben müssen, andernfalls wären wir unglaubwürdig. Ich stimme voll und ganz Herrn Capoulas Santos zu, dass wir so viel wie möglich vereinfachen müssen. Jedoch würde ich nicht so weit gehen, dass ein Stadium erreicht wird, in dem wir nicht länger glaubwürdig sind, nicht länger in der Lage sind, die für die GAP vorgesehenen Gelder zu verwalten, und ich würde mir für die Zukunft einen ebenso konsistenten Haushaltsplan wünschen. Diese Konsistenz wird zudem davon abhängen, ob wir rechtfertigen und darüber Rechenschaft ablegen können, wie die Gelder eingesetzt wurden. Hinsichtlich der Transparenz gibt es eine Entscheidung vonseiten des Gerichtshofs. Ich kann Ihnen sagen, dass ich noch immer für diese Transparenz bin. Die gegenwärtig geltende Verordnung wird abgeändert, sodass dieses Urteil berücksichtigt werden kann. Ich werde es dabei belassen, kann Ihnen aber versichern, dass ich weiterhin Entscheidungen treffen werde, die auf eine Vereinfachung abzielen, oder zumindest gewährleisten, dass die GAP nicht komplizierter wird. Wie ich Ihnen bereits sagte, wir werden diese Arbeit gemeinsam und mit den Mitgliedstaaten machen müssen, da ich mit Ihnen Maßnahmen für den Bürokratieabbau in Bezug auf die Forderung vonseiten der Kommission an die Mitgliedstaaten erörterte. Nunmehr wird das Management der GAP mit den Mitgliedstaaten geteilt, und was vor Ort für die Begünstigten, d. h. für den Landwirt geschieht, hängt davon ab, auf welche Weise die Mitgliedstaaten und Regionen diese europäische Rechtsvorschriften praktisch umsetzen. Da Leitlinien für bestmögliche Verfahrensweisen nützlich sind, werden wir auch an diesen Leitlinien arbeiten, lassen Sie uns aber zunächst versuchen, die GAP für die 27 Mitgliedstaaten einfach und deutlich zu gestalten. Von nun an haben auch Sie über das Mitentscheidungsverfahren dieselbe Verantwortung wie der Rat auf diesem Gebiet, und ich bin überzeugt, wir werden in der Lage sein, gut zusammen zu arbeiten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι διότι, ενώ η ώρα είναι περασμένη, έχουν συγκεντρωθεί τόσο πολλά άτομα για να συζητήσουμε το θέμα της απλούστευσης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εκτιμώ ότι η απλότητα επιτυγχάνεται όταν είμαστε σαφείς και γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε, οπότε αυτό αντικατοπτρίζεται και στις νομικές πράξεις που εκπονούμε. Ασφαλώς, οι προτάσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, είμαι πεπεισμένος ότι, όταν έρθει η ώρα της από κοινού κατάρτισης της νομοθετικής δέσμης, θα γνωρίζουμε εξίσου καλά, με σαφή και απλό τρόπο, τι ακριβώς θέλουμε, ώστε να αποφύγουμε τις ειδικές εξαιρέσεις και τις προσθήκες που έχουν ως αποτέλεσμα να υποχρεώνεται η Επιτροπή να ελέγχει τα αποτελέσματά τους κατά την πρακτική εφαρμογή, καθώς η ίδια Επιτροπή είναι υπόλογη απέναντί σας –απέναντι στο Κοινοβούλιο– για τον τρόπο διάθεσης του δημοσίου χρήματος. Βεβαίως, δεν θεωρώ ότι η ΚΓΠ εμποδίζει τους αγρότες να εργαστούν· το αντίθετο θα έλεγα Σε πολλές περιπτώσεις, η ΚΓΠ βοηθά τους αγρότες να εργαστούν. Μόνο που, όταν τίθεται ζήτημα διάθεσης δημοσίου χρήματος, όλοι πρέπει να μπορούν να λογοδοτήσουν για το πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία επιβάλλει πρότυπα στον γεωργικό τομέα και οφείλω να πω ότι ο εν λόγω τομέας είναι ίσως ο μόνος οικονομικός κλάδος για τον οποίο η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχεται, κατά κυριολεξία, επί του εδάφους. Δεν γνωρίζω αν ισχύει το ίδιο και για άλλους τομείς, όμως το συγκεκριμένο καθεστώς το αποφασίσαμε από κοινού. Τα πρότυπα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι μόνο η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην πράξη. Οι πτυχές που θεωρούνται σύνθετες είναι ακριβώς η νομοθεσία για το περιβάλλον και την προστασία των ζώων. Προβλέπονται επίσης διαδικασίες για ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα, όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, για τα οποία χορηγείται ειδική οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα μέτρα επενδύσεων που περιλαμβάνονται συχνά σε επενδυτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Συμφωνώ απολύτως με την άποψη ότι, ως προς το θέμα της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας, θα μπορούσε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκρίνιση των ενεργειών στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι αγρότες. Όσον αφορά, όμως, στις διαδικασίες εφαρμογής των ειδικών μέτρων, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: εφόσον λαμβάνουμε ειδικά μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιφερειών, πρέπει επίσης να ασκούμε ειδικές μορφές ελέγχου, διαφορετικά θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σας, κύριε Capoulas Santos, ότι πρέπει να επιφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απλουστεύσεις. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε την αξιοπιστία μας, να μην μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε σωστά τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται στην ΚΓΠ, γι’ αυτό σκοπός μου είναι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός να συνεχίσει και στο μέλλον να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής. Η συνέπεια αυτή θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, και από τη δυνατότητά μας να αιτιολογούμε και να λογοδοτούμε για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων. Ως προς το θέμα της διαφάνειας, υπάρχει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εξακολουθώ να τάσσομαι υπέρ αυτής της διαφάνειας. Ο κανονισμός που ισχύει επί του παρόντος θα τροποποιηθεί κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου. Θα αρκεστώ σε αυτό, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να λαμβάνω αποφάσεις με σκοπό την απλούστευση, ή τουλάχιστον με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη η ΚΓΠ. Όπως ανέφερα ήδη, πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα από κοινού και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς σας μίλησα ήδη για τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας σε σχέση με τα όσα ζητεί η Επιτροπή από τα κράτη μέλη. Βεβαίως, η διαχείριση της ΚΓΠ ασκείται από κοινού με τα κράτη μέλη, και ό,τι συμβαίνει στην πράξη προς όφελος του δικαιούχου, δηλαδή του αγρότη, εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής αυτής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Δεδομένου ότι οι οδηγοί ορθών πρακτικών είναι χρήσιμοι, θα ασχοληθούμε επίσης με την κατάρτιση τέτοιου είδους οδηγών, πρώτα απ’ όλα όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε και να διασαφήσουμε την ΚΓΠ για τα 27 κράτη μέλη. Εφεξής, με βάση τη διαδικασία συναπόφασης, έχετε και εσείς τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο στον συγκεκριμένο τομέα και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει."@el10
"Madam President, I am very happy to see that despite the time being quite late, there are so many people present to talk about simplifying the common agricultural policy. I think simplicity comes when we are clear with ourselves and when we know exactly what we want, and this is also reflected in the normative acts we draft. Of course, the proposals come from the Commission and they are adopted by the Council and by Parliament. Therefore, I am fully confident that when it comes to preparing the legislative package together, we will know just as well, in a clear and simple way, what we want and that we will avoid the specific exceptions and add-ons which mean that subsequently, the Commission will have to check them on the ground, since the same Commission is also accountable to you – Parliament – for how public money is spent. Of course, I do not think that the CAP is preventing farmers from working, on the contrary. In many cases, the CAP is helping farmers to work. It is just that, whenever public money is involved, everyone needs to be able to account for how that public money was used. There is European legislation that results in standards for the farming sector, and I must say that the farming sector is maybe one of the only economic sectors for which legislation at European level is, in fact, checked on the ground. I do not know if this is the case for other sectors, but together we decided it would be that way. The standards that receive a lot of attention are only the application of European legislation on the ground. What is perceived as being complex is precisely this legislation on the environment and on animal wellbeing. There are also the procedures of specific measures, such as agri-environmental measures, for which there is special financial assistance, as well as investment measures that are often found in investment programmes like the rural development programme. I totally agree that with regard to legislation such as it is applied in practice, more could be done to clarify what farmers need to do. Yet as far as the procedures for the specific measures are concerned, we also need to be clear: as long as we require specific measures that take into consideration regional particularities, we also need to exercise a specific control, otherwise we would have no credibility. I totally agree, Mr Capoulas Santos, that we need to simplify as much as possible. However, I would not want to go so far as to reach a stage where we are no longer credible, no longer able to properly manage the money that is allocated to the CAP, and I would like this budget to be just as consistent in the future too. This consistency will also depend on our ability to justify and account for how the money is used. As regards transparency, there is a decision by the Court of Justice. What I can tell you is that I am still in favour of this transparency. The regulation that is currently in force will be amended so that this judgment can be taken into account. I will leave it at that, but I can assure you that I will continue to take decisions aimed at simplification, or at least ensure that the CAP does not become more complicated. As I have already said, we will have to do this work together and with Member States, since I talked to you about measures taken to cut red tape with reference to what the Commission is asking Member States. Now, CAP management is shared with Member States and what happens on the ground for the beneficiary, i.e. the farmer, depends on the way in which Member States and regions put this European legislation into practice. Since good practice guides are useful, we are also going to work on these guides, but first of all, let us try and make the CAP simple and clear for the 27 Member States. Henceforth, with codecision, you, too, have the same responsibility as the Council in this area, and I am convinced that we will be able to work very well together."@en4
"Presidenta, me complace ver que, a pesar de lo tarde que es, hay mucha gente presente para hablar acerca de la simplificación de la política agrícola. Creo que para alcanzar la simplicidad, basta con tener las cosas claras y saber exactamente qué queremos, lo que también se refleja en los actos normativos que redactamos. Por supuesto, las propuestas parten de la Comisión y son adoptadas por el Consejo y por el Parlamento. Por lo tanto, estoy totalmente convencido de que cuando tengamos que preparar el paquete legislativo juntos, sabremos, de la misma manera clara y sencilla, qué queremos y evitaremos las excepciones y las ampliaciones específicas que hacen que, después, la Comisión tenga que controlarlas sobre el terreno, ya que es la propia Comisión quien tiene también la responsabilidad de rendir cuentas ante ustedes, el Parlamento, sobre la manera en que se gasta el dinero público. Por supuesto, no creo que la PAC esté impidiendo trabajar a los agricultores, al contrario. En muchos casos, la PAC está ayudándoles a trabajar. Lo que pasa es que, siempre que se trata de dinero público, es necesario que todos seamos capaces de rendir cuentas acerca de cómo se gasta. Existe una legislación europea que se traduce en normas para el sector agrícola, y debo decir que el sector agrícola es quizás uno de los únicos sectores económicos en los que una legislación europea se controla realmente sobre el terreno. No sé si los otros sectores funcionan de la misma manera, pero hemos decidido conjuntamente que sería así. Las normas que reciben tanta atención no son más que la aplicación de la legislación europea sobre el terreno. Lo que se considera complejo es precisamente esta legislación sobre el medio ambiente y el bienestar de los animales. Ocurre lo mismo con los procedimientos de medidas específicas como las medidas agromedioambientales, para las que existe una ayuda financiera especial, así como las medidas de inversión que se suelen encuentran en los programas de inversión, en particular el programa de desarrollo rural. Estoy totalmente de acuerdo en que, con la legislación tal y como se aplica en la práctica, se podría trabajar más para aclarar lo que tienen que hacer los agricultores. Pero en lo que atañe a los procedimientos para medidas específicas, también debemos ser claros: en tanto en cuanto queramos medidas específicas que tengan en cuenta las particularidades regionales, tenemos que llevar a cabo un control específico. De lo contrario no tendríamos credibilidad. Estoy completamente de acuerdo con Luis Manuel Capoulas Santos en que hace falta simplificar todo lo que se pueda. No obstante, no quisiera llegar hasta el punto de perder nuestra credibilidad y no poder gestionar adecuadamente el dinero asignado a la PAC. Me gustaría que, en el futuro, este presupuesto fuera tan coherente como ahora. Esta coherencia dependerá también de nuestra capacidad para justificar y rendir cuentas sobre el modo en que se utiliza el dinero. En cuanto a la transparencia, existe una decisión del Tribunal de Justicia. Lo que les puedo decir es que yo sigo estando a favor de esta transparencia. El reglamento en vigor se modificará para tener en cuenta esta sentencia. Lo voy a dejar aquí, pero puedo asegurarles que seguiré tomando decisiones encaminadas a simplificar o, al menos, asegurar que la PAC no se vuelva más complicada. Como ya he dicho, este trabajo tendremos que hacerlo juntos y con los Estados miembros, ya que he estado hablando de medidas dirigidas a acabar con la burocracia en lo que se refiere a los requisitos que la Comisión exige a los Estados miembros. Ahora bien, la gestión de la PAC está compartida con los Estados miembros, de tal modo que el resultado final para el beneficiario, es decir, el agricultor, depende de cómo apliquen los Estados miembros y las diferentes regiones esta legislación europea. Las guías de buenas prácticas son útiles y por eso vamos a trabajar también en este sentido pero, antes de nada, tratemos de simplificar y aclarar la PAC para los 27 Estados miembros. A partir de ahora, con la codecisión, ustedes también tienen la misma responsabilidad que el Consejo en este ámbito, y estoy convencido de que podremos trabajar muy bien juntos."@es21
"Austatud juhataja! Mul on väga hea meel näha, et hoolimata suhteliselt hilisest tunnist, on nii paljud kohal, et kõnelda ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamisest. Arvan, et saavutame lihtsuse siis, kui oleme endas selgusele jõudnud ning teame täpselt, mida soovime. Seda kajastavad ka meie koostatud õigusaktid. Muidugi teeb komisjon ettepanekud ning aktid võtavad vastu nõukogu ja Euroopa Parlament. Seepärast olen täiesti kindel, et kui tuleb tegemist ühiselt õigusaktide pakme koostamisega, siis teame sama hästi, selgelt ja lihtsalt, mida me soovime, ning hoidume erilistest eranditest ja täiendustest, mis tähendavad, et komisjon peab seejärel neid kohapeal kontrolllima, sest sama komisjon peab teie – Euroopa Parlamendi – ees ka aru andma, kui palju raha kulutati. Loomulikult ma ei arva, et ÜPP takistab põllumajandustootjaid töötamast, vaid vastupidi. Paljudel juhtudel aitab ÜPP põllumajandustootjaid nende töös. See tähendab vaid seda, et kui on mängus riigi raha, siis peab igaüks olema valmis andma aru, kuidas seda raha kasutati. Meil on Euroopa õigusaktid, millega kehtestatakse põllumajandussektoris normid, ning ma pean ütlema, et põllumajandussektor on võib-olla ainus majandusharu, mille puhul kontrollitakse Euroopa tasandi õigusaktide täitmist tegelikult kohapeal. Ma ei tea, kas see on nii teistes sektorites, aga oleme ühiselt otsustanud, et see oleks nii. Standardid, millele pööratakse palju tähelepanu, on vaid kohapeal Euroopa õigusnormide kohaldamiseks. Keeruliseks peetaksegi just neid keskkonda ja loomade heaolu käsitlevaid õigusnorme. Samuti on menetlused erimeetmete, näiteks põllumajanduslike keskkonnameetmete jaoks, mille puhul antakse erifinantsabi, samuti investeerimismeetmed, mis sisalduvad sageli investeerimiskavades, nagu maaelu arengu programm. Olen täielikult nõus sellega, et nende õigusaktide puhul, mida tegelikkuses kohaldatakse, saaks teha rohkem, et selgitada seda, mida põllumajandustootjad peavad tegema. Ent mis puudutab erimeetmete menetlusi, siis peame samuti selgelt väljenduma: seni, kuni nõuame erimeetmeid, mille puhul võetakse arvesse piirkondlikke eripärasid, peame sooritama ka erikontrolli. Vastasel korral ei ole me usaldusväärsed. Olen täiesti kindel, härra Capoulas Santos, et peame võimalikult palju lihtsustama. Ent ma ei tahaks minna nii kaugele, et jõuame etappi, kus me ei ole enam usaldusväärsed ega suuda enam nõuetekohaselt hallata raha, mis on eraldatud ÜPP-le, ning ma soovin, et see eelarve oleks sama järjepidev ka tulevikus. See järjepidevus sõltub ka meie suutlikkusest põhjendada ja anda aru, kuidas raha kulutatakse. Mis puutub läbipaistvusse, siis on olemas kontrollikoja otsus. Võin teile öelda, et olen endiselt selle läbipaistvuse poolt. Praegu kehtivat määrust muudetakse, et seda otsust arvesse võtta. Ma ei peatu sellel rohkem, aga võin teile kinnitada, et teen jätkuvalt otsuseid, mille eesmärk on lihtsustada või mis vähemalt tagavad, et ÜPP ei muutuks keerulisemaks. Nagu ma juba ütlesin, peame tegema seda tööd ühiselt ja koos liikmesriikidega, sest ma kõnelesin teiega meetmetest, mida on võetud bürokraatia kärpimiseks, kui viitasin sellele, mida komisjon palub liikmesriikidelt. Nüüd juhitakse ÜPPd liikmesriikidega ühiselt ning see, mis toimub kohapeal abisaaja ehk põllumajandustootja jaoks, sõltub sellest, kuidas liikmesriigid ja piirkonnad Euroopa õigusakte kohaldavad. Kuna heade tavade suunised on kasulikud, asume ka nende kallal tööle, aga esimese asjana püüame muuta ÜPP 27 liikmesriigi jaoks lihtsamaks ja selgemaks. Seega on ka teil kaasotsustamismenetluse raames sama vastutus selles valdkonnas nagu nõukogul ning olen veendunud, et me suudame teha väga head koostööd."@et5
"Arvoisa puhemies, minua ilahduttaa nähdä, että huolimatta myöhäisestä ajankohdasta, läsnä on niin paljon ihmisiä puhuakseen yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Mielestäni yksinkertaisuus tulee selkeyden myötä ja kun tiedämme täsmälleen, mitä haluamme, ja tämä heijastuu myös laatimissamme sitovissa säädöksissä. Ehdotukset tulevat tietenkin komissiolta, ja neuvosto ja parlamentti hyväksyvät ne. Tästä syystä olen täysin luottavainen, että kun laadimme säädöspakettia yhdessä, tiedämme hyvin, selkeällä ja yksinkertaisella tavalla, mitä haluamme. Siten voimme välttää erityispoikkeukset ja lisäykset, jotka merkitsevät, että komission pitää jatkossa tarkastaa ne kentällä, sillä samainen komissio on myös tilivelvollinen teille – parlamentille – siitä, kuinka julkiset rahat käytetään. En tietenkään usko, että yhteinen maatalouspolitiikka estää viljelijöitä työnteosta, päinvastoin. Monissa tapauksissa yhteinen maatalouspolitiikka auttaa viljelijöitä työssään. On vain niin, että aina kun julkista rahaa käytetään, jokaisen on voitava tehdä selkoa siitä, kuinka tuo julkinen raha on käytetty. EU:n lainsäädännön tuloksena vaatimukset koskevat maatalousalaa, ja on sanottava, että maatalousala on ehkä ainoa talouden aloista, jolla EU:n tason lainsäädäntöä tosiasiassa tarkastetaan kentällä. En tiedä, onko näin muilla aloilla, mutta olemme yhdessä päättäneet, että näin on asian laita. Paljon huomiota saavat vaatimukset ovat vain EU:n lainsäädännön soveltamista kentällä. Monimutkaisena pidetään nimenomaan ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä. On myös erityistoimenpiteitä koskevia menettelyjä, kuten maatalouden ympäristötoimenpiteitä, joita varten on olemassa erityistä rahoitusapua, sekä investointitoimenpiteitä, joita on usein investointiohjelmissa, kuten maaseudun kehittämisohjelmassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että käytännössä sovellettavan lainsäädännön suhteen voidaan tehdä paljon enemmän sen selkiyttämiseksi, mitä viljelijöiden on tehtävä. Kuitenkin, mitä tulee erityistoimenpiteitä koskeviin menettelyihin, meidän on myös oltava selkeitä: niin kauan kuin vaadimme erityistoimenpiteitä, joissa otetaan huomioon alueelliset erikoispiirteet, meidän on myös harjoitettava erityisvalvontaa, muuten meillä ei ole uskottavuutta. Luis Manuel Capoulas Santos, olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että meidän on yksinkertaistettava mahdollisimman paljon. En halua kuitenkaan mennä niin pitkälle, että menetämme kaiken uskottavuuden, kun emme enää voi asianmukaisesti hallinnoida yhteiseen maatalouspolitiikkaan osoitettuja varoja, ja haluan tämän talousarvion olevan myös tulevaisuudessa yhtä johdonmukainen. Johdonmukaisuus riippuu myös kyvystämme oikeuttaa varojen käyttö ja tehdä selkoa siitä. Avoimuudesta on annettu unionin tuomioistuimen päätös. Voin sanoa, että kannatan edelleen avoimuutta. Tällä hetkellä voimassa olevaa asetusta muutetaan siten, että tuomio otetaan huomioon. En käsittele asiaa sen enempää, mutta voin vakuuttaa teille, että teen jatkossakin yksinkertaistamiseen tähtääviä päätöksiä tai ainakin varmistan, että yhteisestä maatalouspolitiikasta ei tule entistä monimutkaisempaa. Kuten jo sanoin, meidän on tehtävä tässä työtä yhdessä ja jäsenvaltioiden kanssa, koska puhuin toimenpiteistä, joita on toteutettu byrokratian vähentämiseksi, ja viittasin siihen, mitä komissio pyytää jäsenvaltioilta. Yhteisen maatalouspolitiikan hallinto on nyt jaettu jäsenvaltioiden kanssa, ja se mitä kentällä tapahtuu edunsaajalle eli viljelijälle, riippuu tavasta, jolla jäsenvaltiot ja alueet käytännössä toteuttavat EU:n lainsäädäntöä. Koska hyviä toimintatapoja koskevat oppaat ovat hyödyllisiä, valmistelemme myös sellaisia, mutta yrittäkäämme ennen kaikkea tehdä yhteisestä maatalouspolitiikasta yksinkertaista ja selkeää 27 jäsenvaltiolle. Tästä eteenpäin teillä on yhteispäätösmenettelyn myötä tällä alalla sama vastuu kuin neuvostolla, ja olen vakuuttunut siitä, että pystymme erittäin hyvin työskentelemään yhdessä."@fi7
"Elnök asszony! Örömmel látom, hogy e késői óra ellenére még oly sokan vannak itt, hogy megvitassák a közös agrárpolitika egyszerűsítését. Úgy gondolom, hogy akkor közelítjük meg egyszerűen a témát, ha tisztában vagyunk önmagunkkal, és ha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és ha ez tükröződik az általunk kidolgozandó normatív intézkedésekben is. Természetesen a javaslatok a Bizottságtól érkeznek, és azokat a Tanács és a Parlament fogadja el. Ezért teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy ha arra kerül a sor, hogy a jogszabálycsomagot együtt kell elkészítenünk, akkor éppen úgy, világosan és egyszerűen tudni fogjuk, hogy mit akarunk és el fogjuk kerülni a kivételeket és a kiegészítéseket, amelyek azután azt jelentik, hogy a Bizottságnak azokat a helyszínen kell ellenőriznie, hiszen ugyanez a Bizottság elszámolási kötelezettséggel tartozik önök felé − a Parlament felé − azzal kapcsolatosan, hogy hogyan költötték el a közpénzeket. Természetesen nem gondolom, hogy a KAP megakadályozza a gazdálkodókat a munkavégzésben. Sok esetben a KAP segíti a gazdálkodókat a munkavégzésben. Egyszerűen arról van szó, hogy ha közpénzről van szó, akkor mindenkinek el kell tudnia számolni a közpénzek felhasználásáról. Van egy európai jogszabály, amely a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó előírásokat fogalmaz meg, és meg kell mondanom, hogy a mezőgazdasági ágazat talán az egyetlen olyan gazdasági ágazat, amely esetében az európai uniós szintű jogszabályok betartását a helyszínen ellenőrzik. Nem tudom, hogy a többi ágazat esetében is így van-e ez, de együtt határoztunk arról, hogy így legyen. A sok figyelmet kiérdemelt előírások csak az európai jogszabályok alkalmazását jelentik a helyszínen. Amit bonyolultnak érzékelnek, az pontosan a környezetvédelemről és az állatok jólétéről szóló jogszabály. Ide tartoznak még az egyedi intézkedésekre, például az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekre vonatkozó eljárások, amelyekre meghatározott pénzügyi támogatás létezik, valamint a beruházási intézkedések, amelyek gyakran a beruházási programokban, például a vidékfejlesztési programokban szerepelnek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a jogszabályok tekintetében – ahogy azokat a gyakorlatban alkalmazzák – többet lehetne tenni annak tisztázása érdekében, hogy mi a gazdálkodók dolga. Ami pedig az egyedi intézkedésekre vonatkozó eljárásokat illeti, itt is világosan látni kell: mindaddig, amíg egyedi intézkedéseket írunk elő, amelyek figyelembe veszik a regionális sajátosságokat, addig egyedi ellenőrzéseket is végeznünk kell, különben elveszítjük a hitelességünket. Teljes mértékben egyetértek azzal, Capoulas Santos úr, hogy a lehető legszélesebb körű egyszerűsítésre van szükségünk. Nem akarok ebben azonban odáig elmenni, hogy elveszítsük a hitelességünket, és ne tudjuk megfelelően kezelni a KAP-ra elkülönített pénzt. És azt szeretném, ha ez a költségvetés a jövőben is éppoly konzisztens lenne. Ez a konzisztencia attól is függ, hogy hogyan tudjuk igazolni a pénz felhasználási módját, és hogy hogyan tudunk azzal elszámolni. Az átláthatóság tekintetében született egy számvevőszéki határozat. Azt mondhatom önöknek, hogy még mindig az átláthatóság híve vagyok. A jelenleg hatályban lévő rendeletet úgy fogják módosítani, hogy ezt a véleményt figyelembe lehessen venni. Itt befejezem, de biztosíthatom önöket, hogy továbbra is az egyszerűsítés irányába mutató döntéseket fogok hozni, illetve legalábbis biztosítani fogom, hogy a KAP ne váljon bonyolultabbá. Amint már mondtam, ezt a munkát közösen és a tagállamokkal együtt kell végeznünk, hiszen beszéltem önöknek a bürokrácia csökkentése érdekében hozott intézkedésekről abban a tekintetben, amit a Bizottság a tagállamoktól kér. Hiszen a közös agrárpolitika irányítása a tagállamokkal közösen történik, és ami a helyszínen a kedvezményezettek, azaz a mezőgazdasági termelők vonatkozásában történik, az attól függ, hogy a tagállamok és a régiók hogyan alkalmazzák az európai jogszabályokat a gyakorlatban. A helyes gyakorlatra vonatkozó útmutatók hasznosak, és dolgozni is fogunk ezeken az útmutatókon, mindenekelőtt azonban próbáljuk meg egyszerűvé és világossá tenni a 27 tagállam számára a közös agrárpolitikát. A továbbiakban az együttdöntés vonatkozásában az önök felelőssége ezen a területen a Tanácséval megegyező, és meggyőződésem, hogy nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni."@hu11
"Signora Presidente, sono lieto di constatare che, nonostante la tarda ora, il dibattito sulla semplificazione della politica agricola comune ha attirato un folto numero di partecipanti. A mio avviso si arriva alla semplicità quando abbiamo le idee chiare e sappiamo esattamente quel che vogliamo; questo si riflette poi negli atti normativi che elaboriamo. Naturalmente le proposte provengono dalla Commissione e sono poi adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Ho quindi piena fiducia che, quando si tratterà di preparare insieme il pacchetto legislativo, avremo formulato un quadro chiaro e semplice dei nostri obiettivi, così da evitare aggiunte ed eccezioni specifiche di cui la Commissione dovrebbe poi controllare il funzionamento pratico, poiché la Commissione stessa è responsabile verso di voi – il Parlamento – del modo in cui viene speso il denaro pubblico. Ovviamente non credo che la PAC impedisca agli agricoltori di fare il loro lavoro. Al contrario: in molti casi penso che li aiuti a lavorare. Sta di fatto, però, che quando è in gioco il denaro pubblico, tutti devono essere in grado di rispondere del modo in cui tale denaro viene utilizzato. Esiste una legislazione europea che produce norme per il settore agricolo; e devo dire che l’agricoltura è uno dei rari settori economici per cui la legislazione elaborata a livello europeo viene effettivamente controllata sul campo. Non so se ciò avvenga anche in altri settori, ma abbiamo deciso insieme di adottare questo metodo. Le norme cui si dedica tanta attenzione rappresentano semplicemente l’applicazione pratica della legislazione europea. Quella che appare tanto complessa è per l’appunto la legislazione sull’ambiente e sul benessere animale. Vi sono poi le procedure relative a misure specifiche, come quelle di carattere agroambientale, per cui esiste un’assistenza finanziaria speciale, nonché le misure d’investimento, spesso inserite nei programmi d’investimento come il programma di sviluppo rurale. Sono anch’io fermamente convinto che – per quanto riguarda l’applicazione pratica della legislazione – sarebbe possibile chiarire meglio e più ampiamente gli obblighi e le incombenze che gli agricoltori devono espletare. Quanto però alle procedure concernenti misure specifiche dobbiamo esser chiari: se vogliamo misure di questo tipo, che tengano conto delle particolarità regionali, dobbiamo esercitare pure un controllo specifico, altrimenti perderemmo qualsiasi credibilità. Onorevole Capoulas Santos, sono completamente d’accordo: dobbiamo semplificare il più possibile. Non vorrei però spingermi fino a un punto in cui ci venisse a mancare la credibilità e non fossimo più capaci di gestire adeguatamente il denaro destinato alla PAC; vorrei invece che questo bilancio mantenesse anche in futuro la stessa coerenza. Tale coerenza dipenderà, fra l’altro, dalla nostra capacità di giustificare e render conto del modo in cui il denaro viene usato. Per quanto riguarda la trasparenza, c’è una decisione della Corte di giustizia. Da parte mia, posso dirvi che sono ancora favorevole a tale trasparenza; il regolamento attualmente in vigore verrà emendato per tener conto di tale sentenza. Qui mi fermo, ma posso assicurarvi che continuerò ad adottare decisioni miranti a semplificare la PAC, o almeno a evitare che essa diventi troppo complicata. Come ho già notato, dovremo compiere questo lavoro insieme, anche collaborando con gli Stati membri, dal momento che ho accennato a misure adottate per ridurre la burocrazia in riferimento alle richieste formulate dalla Commissione agli Stati membri. Ora, la gestione della PAC è condivisa con gli Stati membri e gli effetti pratici per il beneficiario (ossia l’agricoltore) dipendono dal modo in cui Stati membri e regioni attuano questa legislazione europea. Dal momento che le guide alle buone prassi sono utili, ci accingiamo anche a elaborare guide di questo tipo, ma in primo luogo cerchiamo di rendere la PAC semplice e chiara per i 27 Stati membri. Ormai, grazie alla codecisione, in questo campo avete anche voi la stessa responsabilità del Consiglio, e sono convinto che la nostra collaborazione darà ottimi frutti."@it12
"Je suis très content de voir qu'à cette heure tardive, il y ait autant de monde pour parler de la simplification de la PAC. Je pense qu'on est simple quand on est clair avec nous-mêmes et quand on sait exactement ce qu'on veut, et cela se reflète aussi dans les actes normatifs qu'on élabore. Bien sûr, les propositions viennent de la Commission et elles sont adoptées au Conseil et au Parlement. J'ai donc grand espoir qu'au moment où nous allons élaborer ensemble le paquet législatif, nous saurons tout aussi bien, de manière claire et simple, ce que nous voulons et que nous éviterons les exceptions et les rajouts spécifiques qui font qu'ensuite, la Commission doive aller les contrôler sur le terrain, puisque c'est la même Commission qui a également la responsabilité de rendre compte devant vous – le Parlement – de la bonne utilisation de l'argent public. Bien sûr, je ne pense pas que la PAC empêche les agriculteurs de travailler, au contraire. Dans bien des cas, c'est la politique agricole commune qui aide les agriculteurs à travailler. Simplement, quand il s'agit d'argent public, il faut que chacun puisse rendre compte de la manière d'utiliser cet argent public. Il existe une législation européenne qui se traduit par des normes pour le secteur agricole, et je dois dire que le secteur agricole est peut-être un des seuls secteurs économiques pour lequel une législation au niveau européen est contrôlée effectivement sur le terrain. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres secteurs, mais c'est ensemble que nous avons décidé que cela serait ainsi. Les normes dont on parle beaucoup ne sont que la traduction de la législation européenne sur le terrain. Ce qui est perçu comme complexe, c'est justement cette législation sur l'environnement et sur le bien-être des animaux. Ce sont aussi les procédures de certaines mesures spécifiques, notamment les mesures agri-environnementales, pour lesquelles il existe une aide financière spécifique, ainsi que les mesures d'investissement qu'on trouve souvent dans les programmes d'investissement, notamment le programme de développement rural. Je suis bien d'accord que sur la législation telle qu'elle se traduit dans la pratique, il y a des choses à faire pour clarifier ce que les agriculteurs ont à faire. Mais sur les procédures pour les mesures spécifiques, il faut aussi qu'on soit clair: tant qu'on veut des mesures spécifiques qui prennent en compte la spécificité d'une région ou d'une autre, il faut aussi qu'on ait un contrôle spécifique, sinon on n'est pas crédible. Je suis bien d'accord, M. Capoulas Santos, qu'il faut aller aussi loin que possible dans la simplification, mais je n'aimerais pas qu'on aille tellement loin qu'à un moment donné, on ne soit plus crédible, qu'on ne soit plus capable de bien gérer l'argent qui est mis à la disposition de la politique agricole commune, et je souhaite que ce budget soit tout aussi cohérent à l'avenir également. Cette cohérence dépendra aussi de notre capacité à justifier et à rendre compte de la manière dont l'argent est utilisé. Pour la transparence, il y a une décision de la Cour de justice. Ce que je peux vous dire, c'est que je tiens toujours à cette transparence. Le règlement qui est actuellement en vigueur va être adapté pour que cet arrêt soit pris en compte. J'arrête de parler ici, mais je peux vous assurer que je vais continuer à prendre des décisions en vue d'une simplification ou, en tout cas, m'assurer que la politique agricole commune ne devienne pas plus compliquée. Je le répète encore, ce travail, nous devrons le faire ensemble et avec les États membres puisque je vous ai parlé de mesures prises pour réduire la bureaucratie en ce qui concerne ce que la Commission demande aux États membres. Or, la gestion de la PAC est partagée avec les États membres et ce qui se traduit à la base pour le bénéficiaire, l'agriculteur, dépend de la manière dont les États membres et les régions traduisent cette législation européenne. Puisque les guides de bonnes pratiques sont utiles, nous allons aussi travailler sur ces guides, mais essayons tout d'abord de rendre simple et claire la politique agricole commune pour les 27 États membres. Désormais, dans ce domaine, avec la codécision, vous avez aussi la même responsabilité que le Conseil, et je suis convaincu que nous pourrons bien travailler ensemble."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, man liels prieks, ka, neraugoties uz vēlo stundu, šajā zālē ir tik daudz cilvēku, kas vēlas piedalīties apspriedēs par kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Manuprāt, vienkāršību var panākt, ja skaidri un precīzi formulējam savas vēlmes un atspoguļojam tās arī normatīvajos aktos, ko izstrādājam. Protams, Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem, un Padome un Parlaments tos pieņem. Tāpēc esmu pilnīgi pārliecināts, ka, kopīgi izstrādājot šo tiesību aktu kopumu, mēs tikpat labi, skaidri un vienkārši spēsim formulēt savas vēlmes un ka mēs izvairīsimies no īpašiem izņēmumiem un papildinājumiem, kurus Komisijai vēlāk nāktos pārbaudīt saimniecībās uz vietas, jo Komisija ir atbildīga jūsu, Parlamenta deputātu, priekšā arī par to, kā sabiedrības līdzekļi tiek izmantoti. Es, protams, neuzskatu, ka KLP neļauj lauksaimniekiem strādāt, gluži pretēji. Daudzos gadījumos KLP palīdz lauksaimniekiem strādāt. Tomēr vienmēr, kad ir runa par sabiedrības līdzekļiem, ikvienam no mums ir jābūt spējīgam atbildēt par to, kā šī nauda ir izmantota. Lauksaimniecības nozares standarti tiek noteikti, pamatojoties uz Eiropas tiesību aktiem, un jāsaka, ka lauksaimniecības nozare, iespējams, ir viena no nedaudzajām ekonomikas nozarēm, kurā Eiropas līmeņa tiesību akti tiek pārbaudīti saimniecībās uz vietas. Es nezinu, vai citās nozarēs ir līdzīga situācija, bet mēs kopīgi pieņēmām šādu lēmumu. Standarti, kuriem pievērsta liela uzmanība, ir tikai normas, ko saimniecībās uz vietas piemēro atbilstīgi Eiropas līmeņa tiesību aktiem. Par sarežģītiem tiek uzskatīti tieši tiesību akti vides un dzīvnieku labturības jomā. Par sarežģītām tiek uzskatītas arī procedūras, kas attiecas uz īpašiem pasākumiem, kuriem paredzēta īpaša finansiālā palīdzība, piemēram, ar agrovides pasākumiem saistītās procedūras, kā arī ieguldījumu pasākumi, kuri bieži vien ir iekļauti ieguldījumu programmās, piemēram, lauku attīstības programmā. Es pilnīgi piekrītu, ka attiecībā uz tiesību aktu piemērošanu praksē var daudz darīt, lai precizētu prasības, kas lauksaimniekiem jāizpilda. Tomēr, ja runājam par īpašu pasākumu procedūrām, tad ir jāsaprot: ja vēlamies, lai pastāvētu īpaši pasākumi, kas paredz reģionālo īpatnību ņemšanu vērā, mums ir jāīsteno arī īpaši kontroles pasākumi. Pretējā gadījumā mēs zaudētu uzticamību. kungs, es pilnīgi piekrītu, ka vienkāršošanai ir jābūt pēc iespējas plašākai. Tomēr es negribētu sasniegt tādu līmeni, ka mēs zaudējam uzticamību un nespējam pienācīgi pārvaldīt KLP atvēlētos līdzekļus. Un es vēlētos, lai šis budžets tikpat pastāvīgs būtu arī turpmāk. Tas, vai spēsim to nodrošināt, cita starpā būs atkarīgs no mūsu spējas pamatot līdzekļu izmantojumu un atbildēt par to. Attiecībā uz pārredzamību Eiropas Kopienu Tiesa ir pasludinājusi nolēmumu. Es joprojām atbalstu šo pārredzamību. Patlaban spēkā esošā regula tiks grozīta, lai nodrošinātu tās atbilstību šim spriedumam. Plašāk šo diskusiju neizvērsīšu, bet varu jums apliecināt, ka arī turpmāk pieņemšu lēmumus, kas vērsti uz vienkāršošanu, vai vismaz centīšos nepieļaut, ka KLP kļūst vēl sarežģītāka. Norādīšu vēlreiz, ka mums šie uzdevumi būs jāpaveic kopā un sadarbībā ar dalībvalstīm, jo, runājot par pārmaiņām, ko Komisija sagaida no dalībvalstīm, es jau pieminēju pasākumus, kas ir veikti, lai mazinātu birokrātiju. Patlaban KLP pārvaldība tiek īstenota kopā ar dalībvalstīm, un tas, kā noteikumi atbalsta saņēmējam, proti, lauksaimniekam, tiek piemēroti uz vietas, ir atkarīgs no tā, kā dalībvalstīs un reģioni šos Eiropas tiesību aktus īsteno praksē. Labas prakses vadlīnijas ir lietderīgs līdzeklis, tāpēc mēs strādāsim arī pie šo vadlīniju sagatavošanas, tomēr vispirms mēs mēģināsim panākt, lai KLP būtu vienkārša un saprotama 27 dalībvalstīm. Turpmāk ar koplēmuma procedūras starpniecību arī jūs uzņematies tādu pašu atbildību šajā jomā kā Padome, un esmu pārliecināts, ka mēs spēsim ļoti labi sadarboties."@lv13
"Je suis très content de voir qu'à cette heure tardive, il y ait autant de monde pour parler de la simplification de la PAC. Je pense qu'on est simple quand on est clair avec nous-mêmes et quand on sait exactement ce qu'on veut, et cela se reflète aussi dans les actes normatifs qu'on élabore. Bien sûr, les propositions viennent de la Commission et elles sont adoptées au Conseil et au Parlement. J'ai donc grand espoir qu'au moment où nous allons élaborer ensemble le paquet législatif, nous saurons tout aussi bien, de manière claire et simple, ce que nous voulons et que nous éviterons les exceptions et les rajouts spécifiques qui font qu'ensuite, la Commission doive aller les contrôler sur le terrain, puisque c'est la même Commission qui a également la responsabilité de rendre compte devant vous – le Parlement – de la bonne utilisation de l'argent public. Bien sûr, je ne pense pas que la PAC empêche les agriculteurs de travailler, au contraire. Dans bien des cas, c'est la politique agricole commune qui aide les agriculteurs à travailler. Simplement, quand il s'agit d'argent public, il faut que chacun puisse rendre compte de la manière d'utiliser cet argent public. Il existe une législation européenne qui se traduit par des normes pour le secteur agricole, et je dois dire que le secteur agricole est peut-être un des seuls secteurs économiques pour lequel une législation au niveau européen est contrôlée effectivement sur le terrain. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres secteurs, mais c'est ensemble que nous avons décidé que cela serait ainsi. Les normes dont on parle beaucoup ne sont que la traduction de la législation européenne sur le terrain. Ce qui est perçu comme complexe, c'est justement cette législation sur l'environnement et sur le bien-être des animaux. Ce sont aussi les procédures de certaines mesures spécifiques, notamment les mesures agri-environnementales, pour lesquelles il existe une aide financière spécifique, ainsi que les mesures d'investissement qu'on trouve souvent dans les programmes d'investissement, notamment le programme de développement rural. Je suis bien d'accord que sur la législation telle qu'elle se traduit dans la pratique, il y a des choses à faire pour clarifier ce que les agriculteurs ont à faire. Mais sur les procédures pour les mesures spécifiques, il faut aussi qu'on soit clair: tant qu'on veut des mesures spécifiques qui prennent en compte la spécificité d'une région ou d'une autre, il faut aussi qu'on ait un contrôle spécifique, sinon on n'est pas crédible. Je suis bien d'accord, M. Capoulas Santos, qu'il faut aller aussi loin que possible dans la simplification, mais je n'aimerais pas qu'on aille tellement loin qu'à un moment donné, on ne soit plus crédible, qu'on ne soit plus capable de bien gérer l'argent qui est mis à la disposition de la politique agricole commune, et je souhaite que ce budget soit tout aussi cohérent à l'avenir également. Cette cohérence dépendra aussi de notre capacité à justifier et à rendre compte de la manière dont l'argent est utilisé. Pour la transparence, il y a une décision de la Cour de justice. Ce que je peux vous dire, c'est que je tiens toujours à cette transparence. Le règlement qui est actuellement en vigueur va être adapté pour que cet arrêt soit pris en compte. J'arrête de parler ici, mais je peux vous assurer que je vais continuer à prendre des décisions en vue d'une simplification ou, en tout cas, m'assurer que la politique agricole commune ne devienne pas plus compliquée. Je le répète encore, ce travail, nous devrons le faire ensemble et avec les États membres puisque je vous ai parlé de mesures prises pour réduire la bureaucratie en ce qui concerne ce que la Commission demande aux États membres. Or, la gestion de la PAC est partagée avec les États membres et ce qui se traduit à la base pour le bénéficiaire, l'agriculteur, dépend de la manière dont les États membres et les régions traduisent cette législation européenne. Puisque les guides de bonnes pratiques sont utiles, nous allons aussi travailler sur ces guides, mais essayons tout d'abord de rendre simple et claire la politique agricole commune pour les 27 États membres. Désormais, dans ce domaine, avec la codécision, vous avez aussi la même responsabilité que le Conseil, et je suis convaincu que nous pourrons bien travailler ensemble."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben heel blij dat er op dit late uur zo veel mensen aanwezig zijn om over de vereenvoudiging van het GLB te spreken. Volgens mij krijgen we eenvoud als we heel duidelijk zijn tegenover onszelf en precies weten wat we willen, en dat vindt ook zijn weerslag in de wetgeving die we opstellen. Natuurlijk doet de Commissie de voorstellen en worden deze aangenomen door de Raad en door het Parlement. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat op het moment dat wij het gehele wetgevingspakket gaan uitwerken, wij heel goed, op een heldere en eenvoudige manier, zullen weten wat we willen en dat wij de uitzonderingen en aanvullingen zullen vermijden die de Commissie vervolgens ter plekke moet gaan controleren, want diezelfde Commissie moet ook aan u – het Parlement – verantwoording afleggen over de besteding van openbare middelen. Natuurlijk denk ik niet dat het GLB de boeren verhindert te werken. Integendeel, in veel gevallen helpt het GLB de landbouwers om te werken. Maar waar het om openbare middelen gaat, moet iedereen kunnen verantwoorden op welke manier die middelen zijn aangewend. Er is Europese wetgeving die wordt omgezet in normen voor de agrarische sector, en ik moet zeggen dat die sector daarmee misschien wel een van de weinige economische sectoren is waarvoor de wetgeving op Europees niveau inderdaad in de praktijk wordt getoetst. Ik weet niet of dit ook voor andere sectoren geldt, maar wij hebben samen besloten dat het op die manier moet. De normen waarover vaak wordt gesproken zijn slechts de toepassing van de Europese wetgeving in de praktijk. Juist de wetgeving met betrekking tot milieu en dierenwelzijn wordt complex gevonden. Hetzelfde geldt voor de procedures voor bepaalde maatregelen, met name landbouwmilieumaatregelen, waarvoor speciale financiële steun bestaat, evenals investeringsmaatregelen die je vaak ziet in investeringsprogramma’s zoals het plattelandsontwikkelingsprogramma. Ik ben het er volledig mee eens dat er in de wetgeving zoals die in de praktijk uitpakt, meer moet worden gedaan om helder te krijgen wat er van de boeren wordt verwacht. Maar wat betreft de procedures voor de specifieke maatregelen, moeten we ook duidelijk zijn: zolang we specifieke maatregelen willen waarin rekening wordt gehouden met het bijzondere karakter van bepaalde regio’s, moet er ook specifieke controle zijn, anders ben je niet geloofwaardig. Ik ben het er volledig mee eens, mijnheer Capoulas Santos, dat we zoveel mogelijk moeten vereenvoudigen, maar ik wil niet zo ver gaan dat we op een gegeven moment niet meer geloofwaardig zijn, dat we het voor het GLB bestemde geld niet meer goed kunnen beheren. En ik wil graag dat die begroting ook in de toekomst nog net zo consistent zal zijn. Die consistentie hangt ook af van de mate waarin wij kunnen rechtvaardigen en verantwoorden hoe het geld is besteed. Ten aanzien van de transparantie ligt er een arrest van het Hof van Justitie. Ik kan u zeggen dat ik nog altijd aan die transparantie hecht. De bestaande verordening wordt gewijzigd naargelang de eisen van het arrest. Hier laat ik het bij, maar ik kan u verzekeren dat ik mij bij mijn besluiten blijf richten op vereenvoudiging, of er in elk geval voor zal zorgen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet ingewikkelder wordt. Ik herhaal nog eens dat we dit samen moeten doen én met de lidstaten, aangezien ik met u heb gesproken over de maatregelen die zijn genomen om de bureaucratie terug te dringen met betrekking tot wat de Commissie van de lidstaten vraagt. Welnu, het beheer van het GLB wordt gedeeld met de lidstaten en hoe dat in de praktijk uitpakt voor de begunstigde, dat wil zeggen de boer, hangt af van de manier waarop lidstaten en regio’s die Europese wetgeving ten uitvoer brengen. Aangezien richtsnoeren voor goede praktijken nuttig zijn, gaan we ook daaraan werken, maar laten we allereerst proberen het GLB voor de 27 lidstaten eenvoudig en doorzichtig te maken. Via medebeslissing zult u voortaan op dit terrein dezelfde verantwoordelijkheid hebben als de Raad en ik ben ervan overtuigd dat wij zeer goed zullen kunnen samenwerken."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Niezmiernie się cieszę, że pomimo tak późnej pory, wiele osób pozostało na sali w celu omówienia kwestii uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Uważam, że prostota pojawia się, gdy jesteśmy szczerzy wobec siebie i gdy dokładnie wiemy, czego chcemy. Ma to odzwierciedlenie w opracowywanych przez nas aktach normatywnych. Oczywiście to Komisja przedstawia wnioski, które następnie są przyjmowane przez Radę i Parlament. W związku z tym jestem przekonany, że jeśli chodzi o wspólne przygotowanie pakietu legislacyjnego, będziemy wiedzieli, dokładnie i jasno, czego chcemy i że będziemy unikać wprowadzenia konkretnych wyjątków i rozszerzeń, które oznaczają konieczność sprawdzenia ich w terenie przez Komisję, ponieważ ta sama Komisja jest odpowiedzialna przed Państwem, czyli przed Parlamentem, za sposób wydawania publicznych pieniędzy. Oczywiście nie uważam, żeby WPR powstrzymywała rolników od pracy. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach WPR pomaga rolnikom w pracy. Chodzi jedynie o to, aby tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze publiczne, każdy podmiot był odpowiedzialny za sposób ich wydawania. Obowiązuje prawodawstwo europejskie, które wprowadza normy do sektora rolnego i muszę zauważyć, że sektor rolny jest być może jedynym sektorem gospodarki, w odniesieniu do którego działanie prawodawstwa na szczeblu unijnym rzeczywiście kontroluje się w terenie. Nie wiem, czy tak dzieje się w przypadku pozostałych sektorów, ale wspólnie postanowiliśmy, że tak będzie w sektorze rolnym. Normy, które cieszą się takim zainteresowaniem, dotyczą jedynie zastosowania w terenie prawodawstwa europejskiego. Prawodawstwo dotyczące środowiska i dobrostanu zwierząt uważa się za złożone. Są również procedury dotyczące konkretnych środków, jak środki rolno-środowiskowe, które otrzymują szczególne wsparcie finansowe, a także środki inwestycyjne, które często znajdują się w programach inwestycyjnych, jak na przykład program na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgadzam się, że w odniesieniu do prawodawstwa mającego zastosowanie w praktyce można zrobić jeszcze więcej, aby wyraźnie określić obowiązki rolników. Tymczasem jeśli chodzi o procedury dotyczące konkretnych środków, również musimy postawić sprawy jasno: dopóki wymagamy stosowania środków uwzględniających specyfikę regionalną, musimy sprawować szczególną kontrolę, w przeciwnym razie stracimy wiarygodność. Panie Pośle Capoulas Santos! Zgadzam się, że potrzebne jest jak największe uproszczenie. Nie chcę jednakże posunąć się za daleko, do punktu, w którym stracimy wiarygodność, w którym stracimy zdolność do właściwego zarządzania pieniędzmi przeznaczonymi na WPR. Chciałbym, aby ten budżet był równie spójny w przyszłości. Spójność budżetu będzie uzależniona także od naszej zdolności do uzasadnienia i rozliczenia wydatków. W odniesieniu do kwestii przejrzystości mamy decyzję Trybunału Sprawiedliwości. Mogę Państwu powiedzieć, że wciąż opowiadam się za zasadą przejrzystości. Obowiązujące rozporządzenie zostanie zmienione tak, aby uwzględniało orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Na tym poprzestanę, ale zapewniam Państwa, że nadal będę podejmował decyzje mające na celu uproszczenie WPR, a przynajmniej zagwarantowanie, że nie stanie się ona bardziej skomplikowana. Jak już mówiłem, będziemy musieli pracować wspólnie oraz z państwami członkowskimi, ponieważ mówiąc o środkach zmierzających do ograniczenia formalności administracyjnych odnosiłem się do działań, o które Komisja prosi państwa członkowskie. Obecnie Komisja dzieli się kompetencjami w zakresie zarządzania WPR z państwami członkowskimi, a to co spotyka beneficjenta, czyli rolnika w terenie zależy od sposobu stosowania w praktyce prawodawstwa europejskiego przez państwa członkowskie i regiony. Ponieważ wytyczne dotyczące dobrych praktyk są przydatne, zamierzamy opracować takie wytyczne, ale najpierw spróbujmy uprościć WPR i ułatwić jej zastosowanie w 27 państwach członkowskich. Od tej pory, dzięki procedurze współdecyzji, mają Państwo w tym obszarze takie same obowiązki jak Rada i jestem przekonany, że będziemy potrafili właściwie ze sobą współpracować."@pl16
"Senhora Presidente, fico muito contente por ver que, apesar da hora tardia, ainda há tanta gente aqui presente para falarmos sobre a simplificação da política agrícola comum. Penso que a simplicidade acontece quando as coisas para nós são claras e quando sabemos exactamente o que pretendemos. Isso reflecte-se também nos actos normativos que elaboramos. Naturalmente que as propostas são apresentadas pela Comissão e adoptadas pelo Conselho e pelo Parlamento. Espero pois vivamente que, no momento de elaborarmos em conjunto o pacote legislativo, saibamos bem, e de forma clara e simples, o que pretendemos e evitemos as excepções e os aditamentos específicos, que implicam que, posteriormente, a Comissão tenha de os ir controlar, pois é também a Comissão quem tem a responsabilidade de vos prestar contas – ao Parlamento – sobre como são utilizados os dinheiros públicos. Não creio, obviamente, que a PAC impeça os agricultores de trabalhar, bem pelo contrário. Em numerosos casos, é a política agrícola comum que ajuda os agricultores a trabalhar. Simplesmente, quando se trata de dinheiros públicos, é preciso que cada um possa dar conta da forma como esse dinheiro é utilizado. Existe legislação europeia que se traduz em normas para o sector agrícola, e devo dizer que o sector agrícola é talvez um dos únicos sectores económicos relativamente ao qual a legislação a nível europeu é efectivamente controlada no terreno. Não sei se é o caso com os outros sectores mas, no caso do sector agrícola, decidimos em conjunto que seria assim. As normas de que tanto se fala mais não são do que a aplicação da legislação europeia no terreno. O que é visto como sendo complexo é precisamente esta legislação sobre o ambiente e sobre o bem-estar animal. E também os procedimentos relativos a determinadas medidas específicas, como as medidas agro-ambientais, para as quais existe uma ajuda financeira específica, bem como as medidas de investimento que frequentemente encontramos nos programas de investimento, entre os quais o programa de desenvolvimento rural. Concordo totalmente com a afirmação de que, relativamente à legislação tal como ela se traduz na prática, há mais a fazer para clarificar o que os agricultores devem fazer. Contudo, no que respeita aos procedimentos relativos às medidas específicas, também temos de ser claros: da mesma maneira que se pretende medidas específicas que levem em conta a especificidade de uma ou outra região, também se impõe que haja um controlo específico, caso contrário não teremos credibilidade. Concordo em absoluto, Senhor Deputado Capoulas Santos, que devemos ir tão longe quanto possível na simplificação. Todavia, não gostaria de chegar a um ponto em que deixássemos de ser credíveis, de ser capazes de gerir adequadamente as verbas postas à disposição da política agrícola comum. Trata-se de um orçamento que eu desejo que mantenha a sua coerência também no futuro, e essa coerência dependerá igualmente da nossa capacidade de justificar e prestar contas sobre a maneira como o dinheiro é utilizado. No que respeita à transparência, existe um acórdão do Tribunal de Justiça. O que vos posso dizer é que continuo a pugnar por essa transparência. O regulamento actualmente em vigor vai ser adaptado para ter em linha de conta o referido acórdão. Termino aqui a minha intervenção, mas posso assegurar-vos de que continuarei a tomar decisões com vista à simplificação da PAC ou, pelo menos, para garantir que a política agrícola comum não se torne mais complexa. Como já aqui afirmei, teremos de fazer este trabalho em conjunto com os Estados-Membros, já que, como vos disse, foram tomadas medidas para reduzir a burocracia no que respeita ao que a Comissão exige dos Estados-Membros. Ora, a gestão da PAC é partilhada com os Estados-Membros e o que advém no terreno para o beneficiário, isto é, para o agricultor, depende da maneira como os Estados-Membros e as regiões traduzem na prática a legislação europeia. Porque os manuais de boas práticas são úteis, também é nossa intenção trabalhar nesse campo, mas antes de mais procuremos tornar a política agrícola comum simples e clara para os 27 Estados-Membros. A partir de agora, com a co-decisão, também vós tendes a mesma responsabilidade que o Conselho neste domínio, e é minha convicção que, juntos, iremos fazer um excelente trabalho."@pt17
"Dnă președintă, sunt foarte fericit să văd că, în ciuda orei târzii,sunt atât de multe persoane prezente pentru a discuta despre simplificarea politicii agricole comune. Cred că simplitatea vine atunci când este clar pentru noi înșine și când știm exact ce ne dorim, iar acest lucru se reflectă și în actele normative pe care le elaborăm. Desigur, propunerile vin din partea Comisiei și sunt adoptate de Consiliu și de Parlament. Prin urmare, sunt pe deplin convins că, atunci când va trebui să pregătim pachetul legislativ împreună, vom ști la fel de bine, în mod clar și simplu, ceea ce vrem și că vom evita excepțiile specifice și adăugirile, ceea ce înseamnă că, ulterior, Comisia va trebui să le verifice pe teren, din moment ce aceeași Comisie este, de asemenea, responsabilă în fața dvs. – Parlamentul – pentru modul în care sunt cheltuiți banii publici. Desigur, nu cred că PAC îi împiedică pe agricultori să lucreze, dimpotrivă. În multe cazuri, PAC îi ajută pe agricultori să lucreze. Este vorba doar de faptul că, ori de câte ori vine vorba de bani publici, oricine trebuie să fie în măsură să răspundă pentru modul în care aceștia sunt folosiți. Există legislație europeană care prevede standarde pentru sectorul agricol și trebuie să afirm că sectorul agricol este poate unul dintre singurele sectoare economice pentru care legislația la nivel european este, de fapt, verificată pe teren. Nu știu dacă acest lucru se întâmplă în alte sectoare, însă am decis împreună am să procedăm în acest fel. Standardele analizate foarte atent se referă la aplicarea legislației europene pe teren. Exact această legislație privind mediului și bunăstarea animalelor este considerată complexă. Există, de asemenea, procedurile privind măsurile specifice, precum măsurile agricole de mediu, pentru care există asistență financiară specială, precum și măsurile de investiții care sunt adesea prevăzute în programe de investiții precum programul de dezvoltare rurală. Sunt total de acord că, în ceea ce privește aplicarea legislației în practică, pot fi realizate multe pentru a clarifica ceea ce trebuie să facă agricultorii. Cu toate acestea, în ceea ce privește procedurile privind măsurile specifice, de asemenea, trebuie să fim clari: cât timp avem nevoie de măsuri specifice care iau în considerare particularitățile regionale, trebuie, de asemenea, să exercităm un control specific, altfel nu am avea nicio credibilitate. Dle Capoula Santos, sunt întru totul de acord că trebuie să simplificăm cât mai mult posibil. Cu toate acestea, nu aș dori să mergem atât de departe încât să ajungem să nu mai fim credibili și capabili să gestionăm corect banii alocați PAC, și aș dori ca acest buget să fie la fel de consecvent și în viitor. Această consecvență va depinde, de asemenea, de capacitatea noastră de a justifica și de a răspunde pentru modul în care sunt cheltuiți banii. În ceea ce privește transparența, există o hotărâre a Curții de Justiție în acest sens. Ceea ce vă pot spune este că eu încă susțin această transparență. Regulamentul aflat în vigoare în prezent va fi modificat astfel încât să țină seama de această hotărâre. Mă voi limita la ce am spus, însă pot să vă asigur că voi continua să iau decizii care să vizeze simplificarea sau, cel puțin, care să asigure că PAC nu devine mai complicată. După cum am afirmat deja, va trebui să realizăm acest lucru împreună cu statele membre, din moment ce v-am vorbit despre măsurile adoptate pentru reducerea birocrației, cu referire la ceea ce Comisia solicită statelor membre. În prezent, gestionarea PAC este partajată cu statele membre și ceea ce se întâmplă pe teren pentru beneficiar, adică pentru agricultor, depinde de modul în care statele membre și regiunile pun în aplicare această legislație europeană. Întrucât ghidurile de bune practici sunt utile, vom depune eforturi și în această direcție, dar, înainte de toate, să încercăm să facem PAC simplă și clară pentru cele 27 de state membre. Pentru viitor, atât dvs., cât și Consiliul, aveți aceeași responsabilitate în cadrul procedurii de codecizie și sunt convins că vom putea conlucra în condiții foarte bune."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že aj napriek tomu, že je už dosť neskoro, je prítomných toľko ľudí, ktorí chcú hovoriť o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky. Myslím si, že jednoduchosť prichádza vtedy, keď sme si istí sami sebou a keď presne vieme, čo chceme. Toto je tiež zohľadnené v normatívnych aktoch, ktoré navrhujeme. Návrhy, samozrejme, predkladá Komisia a schvaľuje ich Rada a Parlament. Preto som celkom presvedčený, že pokiaľ ide o spoločnú prípravu legislatívneho balíka, budeme takisto jasne a jednoducho vedieť, čo chceme a že chceme zabrániť určitým výnimkám a dodatočným opatreniam, ktoré by znamenali, že Komisia ich bude musieť v praxi kontrolovať, lebo tá istá Komisia tiež zodpovedá vám – Parlamentu – za to, ako sa použijú verejné peniaze. Nemyslím si, samozrejme, že SPP bráni poľnohospodárom pracovať, práve naopak. SPP v mnohých prípadoch pomáha poľnohospodárom v práci. Práve vtedy, keď sa to týka verejných peňazí, musí byť každý schopný niesť zodpovednosť za to, ako sa tieto verejné peniaze použili. Normy pre odvetvie poľnohospodárstva vyplývajú z európskych právnych predpisov a musím povedať, že odvetvie poľnohospodárstva je asi jediné z hospodárskych odvetví, pre ktoré sa právne predpisy na európskej úrovni v skutočnosti kontrolujú v praxi. Neviem, či je to tak aj v ostatných odvetviach, ale spolu sme sa rozhodli, že to tak bude. Normy, ktorým sa venuje veľa pozornosti, sú len tie, ktoré sa týkajú uplatňovania európskych právnych predpisov v praxi. Za zložité sa považujú presne tieto právne predpisy týkajúce sa životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Existujú tiež postupy konkrétnych opatrení, ako sú agroenvironmentálne opatrenia, pre ktoré existuje osobitná finančná pomoc, ako aj investičné opatrenia, ktoré môžeme často nájsť v investičných programoch, ako je program rozvoja vidieka. Úplne súhlasím s tým, že pokiaľ ide o to, ako sa uplatňujú tieto právne predpisy v praxi, mohlo by sa viac urobiť preto, aby sa ujasnilo, čo musia robiť poľnohospodári. A čo sa týka postupov pre konkrétne opatrenia, tiež sa musíme vyjadriť jasne. Pokiaľ požadujeme konkrétne opatrenia, ktoré zohľadňujú regionálne špecifiká, musíme tiež vykonať osobitnú kontrolu, inak by sme neboli dôveryhodní. Celkom súhlasím s tým, pán Capoulas Santos, že musíme zjednodušiť čo najviac. Nechcel by som však ísť tak ďaleko, aby sme dosiahli úroveň, kde by sme už neboli dôveryhodní, kde by sme už neboli schopní správne riadiť peniaze vyčlenené na SPP. Chcel by som, aby bol tento rozpočet rovnako konzistentný aj v budúcnosti. Táto konzistentnosť bude tiež závisieť od našej schopnosti odôvodniť a niesť zodpovednosť za to, ako sa peniaze použijú. Súdny dvor prijal rozhodnutie, pokiaľ ide o transparentnosť. Môžem vám povedať, že stále podporujem túto transparentnosť. Nariadenie, ktoré je v súčasnosti platné, bude zmenené a doplnené, takže sa toto rozhodnutie môže zohľadniť. Ostanem pri tom, ale môžem vás ubezpečiť, že budem naďalej prijímať rozhodnutia, ktorých cieľom je zjednodušenie, alebo aspoň zabezpečím, že SPP nebude zložitejšia. Ako som už povedal, budeme musieť na tom spolupracovať s vami a s členskými štátmi, keďže som vám už hovoril o opatreniach prijatých na zníženie administratívneho zaťaženia s ohľadom na to, čo Komisia požaduje od členských štátov. V súčasnosti je riadenie SPP spoločné s členskými štátmi a to, čo to v praxi prináša príjemcom, t. j. poľnohospodárom, závisí od toho, akým spôsobom členské štáty a regióny uplatňujú tieto európske právne predpisy v praxi. Keďže usmernenia osvedčených postupov sú užitočné, tiež plánujeme pracovať na týchto usmerneniach. Predovšetkým sa však pokúsme zjednodušiť SPP a urobiť ju pochopiteľnou pre 27 členských štátov. Na základe spolurozhodovacieho postupu máte odteraz v tejto oblasti aj vy rovnakú zodpovednosť ako Rada a som presvedčený, že budeme schopní veľmi dobre spolupracovať."@sk19
"Gospa predsednica, zelo me veseli, ko vidim, da je kljub temu, da je že precej pozno, tukaj še toliko ljudi, da bi govorili o poenostavitvi kmetijske politike. Mislim, da preprostost pride, ko smo si pri sebi na jasnem in natančno vemo, kaj želimo, to pa se odraža tudi v normativnih aktih, ki jih pripravljamo. Seveda predlogi pridejo iz Komisije in jih sprejemata Svet in Parlament. Zato sem popolnoma prepričan, da bomo, ko bo šlo za pripravo zakonodajnega svežnja, vedeli prav tako dobro, na jasen in preprost način, kaj hočemo in se bomo izognili posebnim izjemam in dodatkom, ki pomenijo, da jih mora Komisija naknadno preverjati na terenu, ker je ista Komisija odgovorna tudi vam – Parlamentu – za porabo javnega denarja. Seveda ne mislim, da SKP preprečuje kmetom, da bi delali, nasprotno. V številnih primerih SKP pomaga kmetom, da delajo. Gre samo za to, da mora biti vsakdo vedno, kadar je vpleten javni denar, sposoben odgovarjati za to, kako se ta javni denar porabi. Obstaja evropska zakonodaja, ki prinaša standarde v kmetijski sektor in moram reči, da je kmetijski sektor morda edini od gospodarskih sektorjev, v katerem se zakonodaja na evropski ravni dejansko preverja na terenu. Ne vem, če je tako v drugih sektorjih, a skupaj smo se odločili, da bo to tako. Standardi, ki so deležni veliko pozornosti, so samo na področju uporabe evropske zakonodaje na terenu. To, kar se zaznava kot zapleteno, je natančno ta zakonodaja o okolju in dobrem počutju živali. Obstajajo tudi postopki za posebne ukrepe, kot so kmetijsko-okoljski ukrepi, za katere obstaja posebna finančna pomoč, pa tudi naložbeni ukrepi, ki jih je pogosto mogoče najti v naložbenih programih, na primer v programih za razvoj podeželja. Popolnoma se strinjam, da bi bilo mogoče v zvezi z zakonodajo, takšno, kot se uporablja v praksi, storiti več, da bi bilo kmetom jasno, kaj morajo narediti. Vendar moramo biti jasni tudi glede postopkov, ki se nanašajo na posebne ukrepe: dokler zahtevamo, da se pri posebnih ukrepih upoštevajo regionalne posebnosti, moramo izvajati tudi poseben nadzor, drugače ne bomo imeli nobene verodostojnosti. Popolnoma se strinjam, gospod Capoulas Santos, da moramo poenostaviti vse, kar je le mogoče. Vendar ne bi želel iti tako daleč, da bi prišli do stopnje, ko ne bi bili več verodostojni, ko ne bi mogli več primerno upravljati denarja, ki je dodeljen SKP, in rad bi, da bo ta proračun tudi v prihodnje prav tako dosleden. Ta doslednost bo odvisna tudi od naše sposobnosti, da upravičimo in odgovarjamo za to, kako se ta denar porabi. Glede preglednosti obstaja sklep Sodišča. Lahko vam povem, da sem še vedno za preglednost. Predpis, ki je trenutno v veljavi, bo spremenjen tako, da bo mogoče upoštevati to sodbo. Naj bo tako, kot je, a lahko vam zagotovim, da bom še naprej sprejemal odločitve, namenjene poenostavitvi ali vsaj zagotavljanju, da SKP ne bo postala bolj zapletena. Kot sem že dejal, to delo bomo morali opraviti vsi skupaj in z državami članicami, kot sem vam govoril o ukrepih, sprejetih za zmanjšanje upravnih obremenitev v zvezi s tem, kar Komisija prosi države članice. Zdaj je upravljanje SKP skupno z državami članicami in to, kar se zgodi na terenu za upravičenca, to je za kmeta, je odvisno od načina, kako države članice in regije uveljavljajo evropsko zakonodajo v praksi. Ker so vodniki dobre prakse koristni, bomo pripravili tudi te vodnike, a najprej dovolite, da poskusimo narediti to, da bo SKP preprosta in jasna za 27 držav članic. Odslej imate s soodločanjem tudi vi enako odgovornost na tem področju kakor Svet in prepričan sem, da bomo lahko dobro sodelovali."@sl20
"Fru talman! Jag är mycket glad att se att det är så många närvarande för att tala om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken trots att timmen är sen. Jag tror att enkelheten kommer när vi har gjort klart för oss själva och när vi vet exakt vad vi vill, vilket också avspeglas i de rättsakter vi utarbetar. Givetvis kommer förslagen från kommissionen, och de antas av rådet och av parlamentet. Därför är jag förvissad om att när det är dags att utarbeta lagstiftningspaketet tillsammans kommer vi att veta precis så bra och på ett tydligt och enkelt sätt vad vi vill och att vi vill undvika de särskilda undantagen och tilläggen som innebär att kommissionen senare är tvungen att kontrollera dem ute på fältet eftersom kommissionen även ansvarar inför er – i parlamentet – för hur offentliga medel används. Självklart anser jag inte att den gemensamma jordbrukspolitiken hindrar jordbrukarna från att arbeta, tvärtom. I många fall hjälper den gemensamma jordbrukspolitiken jordbrukarna att arbeta. Det är bara så att när offentliga medel är inblandade måste alla kunna redogöra för hur dessa medel har använts. Det finns europeisk lagstiftning som leder till normer för jordbrukssektorn, och jag måste säga att jordbrukssektorn kanske är en av de få ekonomiska sektorer för vilken EU-lagstiftningen faktiskt kontrolleras ute på fältet. Jag vet inte om det är så för andra sektorer, men vi har tillsammans bestämt att det ska vara på det sättet. De normer som får mycket uppmärksamhet är inget annat än tillämpningen av EU-lagstiftning ute på fältet. Det som uppfattas som komplicerat är just denna lagstiftning om miljön och om djurens välbefinnande. Det finns också förfaranden för särskilda åtgärder, exempelvis för miljöåtgärder i jordbruket, som det finns särskilt ekonomiskt stöd för, och även för investeringsåtgärder som ofta ingår i investeringsprogram så som programmet för landsbygdsutveckling. Jag håller helt med om att i fråga om lagstiftning, så som den tillämpas i praktiken, kunde mer göras för att klargöra för jordbrukarna vad de behöver göra. När det gäller förfarandena för särskilda åtgärder behöver vi dock ha klart för oss en sak: så länge som vi kräver särskilda åtgärder där man tar hänsyn till regionala särdrag behöver vi också utöva en särskild kontroll, annars skulle vi inte vara trovärdiga. Capoulas Santos! Jag håller helt med dig om att vi behöver förenkla så mycket som möjligt. Jag vill dock inte gå så långt att vi kommer till ett stadium där vi inte längre är trovärdiga, inte längre kan förvalta de pengar som anslagits till den gemensamma jordbrukspolitiken ordentligt, och jag vill att denna budget ska fortsätta att vara lika överensstämmande. Denna överensstämmelse kommer också att vara beroende av vår förmåga att motivera och redogöra för hur pengarna har använts. I fråga om öppenhet finns det ett domstolsavgörande. Det jag kan säga er är att jag fortfarande är för denna öppenhet. Den nu gällande förordningen kommer att ändras så att denna dom beaktas. Jag lämnar det därvid, men jag kan försäkra er om att jag kommer att fortsätta att fatta beslut som syftar till förenkling, eller att åtminstone sörja för att den gemensamma jordbrukspolitiken inte blir mer komplicerad. Som jag redan har sagt kommer vi att behöva utföra detta arbete gemensamt och tillsammans med medlemsstaterna, eftersom jag talade med er om åtgärder som vidtas för att avskaffa onödig byråkrati i fråga om vad kommissionen kräver av medlemsstaterna. Nu delas förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken med medlemsstaterna, och vad som händer ute på fältet för mottagaren, dvs. jordbrukaren, är beroende av hur medlemsstaterna och regionerna verkställer EU-lagstiftningen. Eftersom riktlinjer för god praxis är användbara kommer vi också att arbeta på dessa riktlinjer, men låt oss först av allt försöka att göra den gemensamma jordbrukspolitiken enkel och tydlig för de 27 medlemsstaterna. I fortsättningen kommer även ni genom medbeslutandet att ha samma ansvar som rådet på detta område, och jag är övertygad om att vi kommer att kunna arbeta mycket bra tillsammans."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Capoulas Santos "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph