Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-609"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.42.2-609"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome this oral question and the focused return to a very important issue. Over the past few months, I have carried out a number of rural meetings across Northern Ireland. At each event, I asked farmers to identify the main areas of change that are needed within the sector. Of huge importance was the need to reduce red tape, which is seen as both adding unnecessary cost and taking up valuable time. The level of paperwork and the complexity of the detail needed is creating a huge burden on farmers and increasing fears of penalties. I also recently met with the chairs of local groups who are implementing the rural development programme in Northern Ireland. They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out. I, like you Commissioner, believe that there is a need for accountability of how we spend taxpayers’ money, but this bureaucratic burden is hindering the programme and the very people it was intended to help."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám tuto otázku k ústnímu zodpovězení a rozhodný návrat k velmi důležité problematice. Během několika posledních měsíců jsem měl několik setkání na venkově v celém Severním Irsku. Při každé příležitosti jsem zemědělce požádal, aby určili hlavní oblasti v celém odvětví, v nichž je potřeba něco změnit. Velmi důležitou se ukázala potřeba snížit byrokracii, která je považována za příčinu zbytečně vyšších nákladů a ztráty cenného času. Úroveň papírování a složitosti potřebných detailů představuje pro zemědělce obrovskou zátěž a zvyšuje obavy z pokut. Také jsem se nedávno setkal s předsedy místních skupin, kteří v Severním Irsku realizují program rozvoje venkova. Příčinou vysokého počtu zemědělců, kteří končí svou činnost, je podle nich jednoznačně obtížnost a byrokratičnost požadavků kontrol. Stejně jako vy, pane komisaři, se domnívám, že je potřeba mít odpovědnost za to, jak jsou vynakládány peníze daňových poplatníků, ale byrokratická zátěž brání programu i samotným lidem, kterým měl program pomoci."@cs1
"Fru formand! Jeg hilser med tilfredshed denne forespørgsel til mundtlig besvarelse og den fokuserede tilbagevenden til et meget vigtigt emne. Gennem de sidste par måneder har jeg gennemført en række møder i landdistrikter rundt omkring i Nordirland. Ved hvert arrangement bad jeg landmænd om at udpege de hovedområder, hvor der er behov for forandringer i sektoren. Det har enorm betydning at reducere bureaukratiet, som de mener, både er årsag til unødvendige udgifter og tager værdifuld tid. Mængden af papirarbejde og den grad af detaljer, der forlanges, udgør en kæmpe byrde for landmænd og skaber stigende frygt for bøder. For nylig mødte jeg også formændene for lokale grupper, der gennemfører programmet for udvikling af landdistrikter i Nordirland. De bebrejder direkte inspektionskravenes tunge og bureaukratiske natur som en årsag til de mange frafald. Ligesom kommissæren mener jeg, at der er behov for ansvarlighed i forhold til, hvordan vi bruger skatteydernes penge, men denne bureaukratiske byrde står i vejen for programmet og for netop de mennesker, det havde til formål at hjælpe."@da2
"Frau Präsidentin, ich begrüße diese mündliche Anfrage und die fokussierte Rückkehr zu einem sehr wichtigen Thema. Während der vergangenen Monate habe ich eine Reihe von ländlichen Zusammenkünften in ganz Nordirland durchgeführt. Bei jeder Veranstaltung bat ich die Landwirte, die Hauptveränderungsfelder zu bestimmen, die innerhalb des Sektors benötigt werden. Von enormer Bedeutung war die Notwendigkeit des Abbaus der Bürokratie, die als unnötiger Kostenzusatz, der zugleich wertvolle Zeit in Anspruch nimmt, betrachtet wird. Das Niveau der Bürokratie und die Komplexität der benötigten Einzelheiten schafft eine immense Belastung für Landwirte und eine erhöhte Angst vor Sanktionen. Ebenfalls sprach ich kürzlich mit den Vorsitzenden der lokalen Gruppen, die das ländliche Entwicklungsprogramm in Nordirland umsetzen. Sie machen entschieden die intensiven und bürokratischen Prüfungsanforderungen als eine Ursache für das hohe Ausfallniveau verantwortlich. Herr Kommissar, wie Sie glaube ich an den Bedarf an Rechenschaftspflicht darüber, wie wir das Geld der Steuerzahler ausgeben, aber dieser bürokratische Aufwand behindert das Programm und genau die Menschen, für deren Unterstützung dieses vorgesehen war."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτήν την προφορική ερώτηση και την εξειδικευμένη επανεξέταση ενός πολύ σημαντικού θέματος. Τους τελευταίους μήνες, πραγματοποίησα σειρά συναντήσεων με επαγγελματίες του γεωργικού τομέα σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία. Σε κάθε τέτοια εκδήλωση, ζητούσα από τους αγρότες να μου επισημάνουν τους βασικούς τομείς στους οποίους απαιτούνται αλλαγές εντός του κλάδου. Τεράστια έμφαση δόθηκε στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, η οποία θεωρείται ότι επισωρεύει περιττά πρόσθετα κόστη και δαπανά πολύτιμο χρόνο. Ο όγκος των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων λεπτομερειών δημιουργεί τεράστια επιβάρυνση στους αγρότες και αυξάνει τους φόβους για επιβολή κυρώσεων. Προσφάτως συναντήθηκα και με τους επικεφαλής τοπικών ομίλων οι οποίοι εκτελούν το πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου στη Βόρεια Ιρλανδία. Μέμφονται ευθέως τον δυσκίνητο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα των απαιτήσεων λογιστικού ελέγχου ως αιτία για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των χρηματοδοτήσεων. Όπως και εσείς, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι απαιτείται λογοδοσία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων των φορολογουμένων, όμως αυτή η γραφειοκρατική επιβάρυνση εμποδίζει την υλοποίηση του προγράμματος και τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να ενισχύει."@el10
"Señora Presidenta, agradezco esta pregunta oral y que nos centremos de nuevo en un tema muy importante. En los últimos meses he llevado a cabo una serie de asambleas rurales en Irlanda del Norte. En cada caso, les pedí a los agricultores que identificaran las principales áreas de cambio que se necesitan en el sector. La necesidad de reducir los trámites burocráticos, que se considera añaden costes innecesarios y absorben un tiempo valioso tuvo gran importancia. El nivel de documentación y la complejidad de los detalles que se necesitan crea una enorme carga para los agricultores y aumenta el temor a las sanciones. Asimismo, recientemente me he reunido con los presidentes de los grupos locales que están poniendo en marcha el programa de desarrollo rural en Irlanda del Norte. Ellos creen firmemente que tras la elevada tasa de abandono de los trabajos en el sector agrícola se encuentra la naturaleza pesada y burocrática de los requisitos en las auditorías. Yo, al igual que usted Señor Comisario, creo que es necesario rendir cuentas de cómo gastamos el dinero de los contribuyentes, pero esta carga burocrática pone obstáculos al programa y a las personas potencialmente beneficiarias de estas ayudas."@es21
"Austatud juhataja! Avaldan heameelt selle suuliselt vastatava küsimuse üle ning selle üle, et oleme asunud taas sisukalt arutama väga olulist küsimust. Viimastel kuudel olen kõikjal Põhja-Iirimaal maapiirkondades pidanud mitu kohtumist. Igal üritusel palusin põllumajandustootjatel nimetada peamised valdkonnad, mis selles sektoris muutmist vajavad. Üliolulisel kohal oli vajadus vähendada bürokraatiat, mille puhul nähakse nii tarbetute kulude lisandumist kui ka väärtusliku aja kulu. Paberitöö maht ja nõutav üksikasjalikkuse tase tekitavad põllumajandustootjatele suure koormuse ning suurendavad karistuste hirmu. Kohtusin hiljuti ka nende kohalike rühmade esimeestega, kes rakendavad Põhja-Iirimaal maaelu arengu programmi. Nad süüdistavad tegevusest loobumise kõrges tasemes kindlalt rangeid ja bürokraatlikke auditinõudeid. Austatud volinik, arvan nii nagu teiegi, et tuleb anda aru sellest, kuidas me kulutame maksumaksja raha, aga see bürokraatlik koorem pärsib programmi ning isikuid, keda see pidanuks abistama."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti tähän suulliseen kysymykseen ja siihen, että tähän hyvin tärkeään asiaan on uudelleen palattu. Olen viime kuukausien aikana järjestänyt useita tapaamisia Pohjois-Irlannin maaseudulla. Pyysin jokaisessa tapahtumassa viljelijöitä nimeämään alalla tarvittavat tärkeimmät muutokset. Byrokratian vähentämistä pidettiin valtavan tärkeänä, sillä sen nähdään sekä lisäävän tarpeettomia kustannuksia että vievän arvokasta aikaa. Tarvittavan paperityön määrä ja tietojen monimutkaisuus luovat viljelijöille valtavan taakan ja lisäävät pelkoja seuraamuksista. Tapasin äskettäin myös maaseudun kehittämisohjelmaa Pohjois-Irlannissa toteuttavien paikallisten ryhmien puheenjohtajat. He syyttävät vakaasti tarkastusvaatimusten raskasta ja byrokraattista luonnetta siitä, että ohjelman kesken jättäneitä on niin paljon. Kuten tekin, arvoisa komission jäsen, minä katson, että meillä on tilintekovelvollisuus sen suhteen, kuinka käytämme veronmaksajien rahoja, mutta tällainen byrokraattinen taakka haittaa ohjelmaa ja niitä ihmisiä, joita ohjelma oli tarkoitettu auttamaan."@fi7
"Madame la Présidente, je me félicite de cette question orale et du fait que cette question importante soit à nouveau au centre des débats. Au cours de ces quelques derniers mois, je me suis rendue à plusieurs reprises dans les régions rurales d’Irlande du Nord pour y tenir des réunions. À chaque manifestation, j’ai demandé aux agriculteurs d’identifier les principaux domaines de changement nécessaires dans le secteur. Le point le plus important qui a été cité était la nécessité de réduire la paperasserie, que l’on considère à la fois comme ajoutant des frais inutiles et comme prenant un temps précieux. L’ampleur de la paperasserie et la complexité des détails requis pèsent lourd sur les épaules des agriculteurs et accroissent les craintes de sanctions. J’ai récemment rencontré les présidents des groupes locaux qui appliquent le programme de développement rural en Irlande du Nord. Ils accusent fermement la lourdeur bureaucratique des exigences en matière d’audit d’être à l’origine des niveaux élevés d’abandons. Comme vous, Monsieur le Commissaire, je crois qu’il existe un besoin de responsabilité sur la manière dont nous dépensons l’argent du contribuable, mais cette lourdeur bureaucratique entrave le programme et les personnes mêmes qu’il est censé aider."@fr8
"Elnök asszony! Üdvözlöm a mostani szóbeli választ igénylő kérdést és azt, hogy erre a nagyon fontos kérdésre annak középpontba állításával visszatértünk. Az elmúlt néhány hónapban Észak-Írországban számos megbeszélést folytattam vidéken. Minden alkalommal megkértem a gazdálkodókat, hogy nevezzék meg, hogy az ágazaton belül melyek azok a területek, ahol változtatásra van szükség. Óriási jelentőséget kapott a bürokrácia csökkentése, amelyre úgy tekintenek, mint ami szükségtelen pótlólagos költségeket okoz, és ami értékes időt von el. A papírmunka mennyisége és a kért részletek összetettsége óriási terheket ró a gazdákra és növeli a szankcióktól való félelmet. A közelmúltban találkoztam továbbá az észak-írországi vidékfejlesztési programot végrehajtó helyi csoportok vezetőivel is. Ők a lemorzsolódások magas szintjének okaként határozottan a szigorú és bürokratikus ellenőrzési követelményeket jelölték meg. Én önhöz hasonlóan, biztos úr, hiszek abban, hogy az adófizetők pénzének elköltésével kapcsolatosan elszámoltathatóságra szükség van, de ez a bürokratikus teher hátráltatja a programot, valamint pontosan azokat az embereket, akiknek segíteni akartak."@hu11
". Signora Presidente, accolgo con soddisfazione quest’interrogazione orale e il ritorno mirato a un argomento di grande importanza. Nel corso degli ultimi mesi, ho partecipato a una serie di riunioni rurali in tutta l’Irlanda del Nord; in ciascuna occasione, ho chiesto agli agricoltori di individuare i principali cambiamenti che ritenevano necessario apportare nel settore. Un’importanza immensa viene attribuita alla necessità di ridurre la burocrazia, che agli occhi degli agricoltori comporta costi supplementari superflui e sottrae tempo prezioso. Il livello di documenti da compilare e la complessità dei dettagli richiesti opprime gli agricoltori con un pesante fardello e diffonde il timore di vedersi infliggere qualche sanzione. Di recente ho incontrato pure i presidenti dei gruppi locali che stanno applicando il programma di sviluppo rurale in Irlanda del Nord. Essi individuano senza esitazioni nella soffocante natura burocratica dei requisiti di audit il motivo dell’alto livello di abbandoni. Come lei, signor Commissario, anch’io ritengo indispensabile introdurre il principio di responsabilità per il modo in cui spendiamo il denaro dei contribuenti, ma questo fardello burocratico ostacola il programma e proprio quei cittadini che in teoria dovrebbe aiutare."@it12
"Madam President, I welcome this oral question and the focused return to a very important issue. Over the past few months, I have carried out a number of rural meetings across Northern Ireland. At each event I asked farmers to identify the main areas of change that are needed within the sector. Of huge importance was the need to reduce red tape, which is seen as both adding unnecessary cost and taking up valuable time. The level of paperwork and the complexity of the detail needed is creating a huge burden on farmers and increasing fears of penalties. I also recently met with the chairs of local groups who are implementing the rural development programme in Northern Ireland. They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out. I, like you Commissioner, believe that there is a need for accountability of how we spend taxpayers’ money, but this bureaucratic burden is hindering the programme and the very people it was intended to help."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es priecājos, ka ir iesniegts šis jautājums un ka uzmanība atkal mērķtiecīgi ir pievērsta kādam ļoti svarīgam tematam. Dažu pēdējo mēnešu laikā esmu piedalījusies vairākās sanāksmēs Ziemeļīrijas lauku reģionos. Katrā sanāksmē es lūdzu lauksaimniekiem minēt galvenās lauksaimniecības nozares jomas, kurās būtu nepieciešamas pārmaiņas. Ļoti liela vērība tika pievērsta nepieciešamībai mazināt birokrātiju, kura tiek saistīta gan ar nevajadzīgām papildu izmaksām, gan būtisku laika patēriņu. Nepieciešamo dokumentu apmērs un sniedzamās informācijas sarežģītība rada ievērojamu slogu lauksaimniekiem un vairo bailes no soda sankcijām. Nesen es tikos arī ar vietējo grupu vadītājiem, kuri īsteno lauku attīstības programmu Ziemeļīrijā. Viņi uzskata, ka ievērojamais atteikumu skaits lielā mērā ir saistāms ar smagnējajām un birokrātiskajām revīzijas prasībām. Es tāpat kā jūs, komisāra kungs, uzskatu, ka mums ir jāspēj atbildēt par to, kā mēs tērējam nodokļu maksātāju naudu, bet šis birokrātiskais slogs traucē programmas īstenošanu un rada neērtības cilvēkiem, kuriem no tās vajadzētu gūt labumu."@lv13
"Madam President, I welcome this oral question and the focused return to a very important issue. Over the past few months, I have carried out a number of rural meetings across Northern Ireland. At each event I asked farmers to identify the main areas of change that are needed within the sector. Of huge importance was the need to reduce red tape, which is seen as both adding unnecessary cost and taking up valuable time. The level of paperwork and the complexity of the detail needed is creating a huge burden on farmers and increasing fears of penalties. I also recently met with the chairs of local groups who are implementing the rural development programme in Northern Ireland. They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out. I, like you Commissioner, believe that there is a need for accountability of how we spend taxpayers’ money, but this bureaucratic burden is hindering the programme and the very people it was intended to help."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik verwelkom deze mondelinge vraag en het feit dat wij terugkeren naar deze zeer belangrijke kwestie. De afgelopen maanden heb ik een aantal plattelandsbijeenkomsten in heel Noord-Ierland gehouden. Bij elke bijeenkomst vroeg ik de boeren de belangrijkste punten te noemen die binnen de sector moesten worden veranderd. De noodzaak tot vermindering van de bureaucratie kwam er als een zeer belangrijk punt uit, want de bureaucratie wordt gezien als een onnodige extra kostenpost, die bovendien waardevolle tijd in beslag neemt. De vele administratieve werkzaamheden en de complexiteit van de vereiste details vormen een grote belasting voor boeren, die daardoor ook steeds banger worden voor boetes. Onlangs heb ik ook besprekingen gehad met de voorzitters van plaatselijke organisaties die het plattelandsontwikkelingsprogramma in Noord-Ierland ten uitvoer leggen. Ze wijzen de zware last en het bureaucratische karakter van de controlevereisten duidelijk aan als de reden dat veel mensen zich uit het boerenbedrijf terugtrekken. Net zoals u, commissaris, ben ik van mening dat men zich moet verantwoorden voor de manier waarop het geld van de belastingbetaler wordt uitgegeven, maar deze bureaucratische last belemmert het programma en de mensen die juist met dit programma moeten worden geholpen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję to pytanie ustne i powrót do tej bardzo ważnej kwestii. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy odbyłam liczne spotkania z rolnikami w całej Irlandii Północnej. Na każdym spotkaniu prosiłam rolników, aby określili główny obszar, w którym potrzebne są zmiany w sektorze rolnym. Często uwydatniano konieczność ograniczenia formalności administracyjnych, które są postrzegane jako element generujący zbędne koszty i zabierający cenny czas. Zakres pracy papierkowej i złożoność wymaganych informacji nakłada na rolników ogromne obciążenie i zwiększa ich strach przed karami. Niedawno spotkałam się również z szefami ugrupowań lokalnych, które wdrażają w Irlandii Północnej program na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jako powód wysokiej liczby rezygnacji z produkcji wymieniają zdecydowanie surowy i biurokratyczny charakter wymogów w zakresie audytu. Panie Komisarzu! Podobnie jak Pan, ja również uważam, że pieniądze podatników trzeba wydawać w sposób odpowiedzialny, jednak obciążenie administracyjne hamuje wdrażanie programu i działalność osób, którym program ten miał pomagać."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo esta pergunta com pedido de resposta oral e o facto de estarmos a regressar especificamente a esta importante questão. Nos últimos meses, realizei uma série de reuniões nas zonas rurais de toda a Irlanda do Norte. Em cada encontro, pedi aos agricultores para identificarem as principais áreas do sector em que é necessário efectuar mudanças. Destacou-se como sendo da maior importância a necessidade de reduzir a burocracia, que é vista simultaneamente como uma fonte de custos desnecessários e de dispêndio de tempo valioso. O nível de papelada e a complexidade dos pormenores exigidos representam um enorme encargo para os agricultores e aumentam o medo de sanções. Reuni-me também, recentemente, com os presidentes de grupos locais que estão a implementar o programa de desenvolvimento rural na Irlanda do Norte e que responsabilizam firmemente a natureza pesada e burocrática dos requisitos de auditoria pelo elevado nível de desistências. Tal como o Senhor Comissário, considero que é necessário prestar contas da forma como gastamos o dinheiro dos contribuintes, mas esta carga burocrática está a prejudicar o programa e as pessoas que pretendia precisamente ajudar."@pt17
"Dnă președintă, salut această întrebare cu solicitare de răspuns oral și concentrarea pe revenirea la o problemă foarte importantă. In ultimele câteva luni, am avut o serie de întâlniri în mediul rural, în Irlanda de Nord. La fiecare eveniment, am cerut fermierilor să identifice principalele domenii în care sunt necesare schimbări în acest sector. S-a fost menționat că este deosebit de important să se reducă birocrația, considerată o sursă de costuri inutile și o consumatoare de timp prețios. Numărul documentelor solicitate și complexitatea detaliilor cerute creează o sarcină imensă asupra agricultorilor și crește temerile cu privire la sancțiuni. De asemenea, m-am întâlnit recent cu președinți ai grupurilor locale care pun în aplicare programul de dezvoltare rurală în Irlanda de Nord. Aceștia condamnă cu fermitate caracterul profund birocratic al exigențelor de audit, acesta fiind unul din motivele care stau la baza nivelurilor ridicate de abandon. Ca și dvs., dle comisar, cred că banii contribuabililor trebuie să fie cheltuiți în mod responsabil, însă această sarcină birocratică creează obstacole pentru derularea programului și pentru cetățenii pe care ar trebui să-i ajute."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam túto otázku na ústne zodpovedanie a obnovenie zamerania pozornosti na veľmi dôležitú otázku. V priebehu niekoľkých uplynulých mesiacov som vo vidieckych oblastiach v Severnom Írsku uskutočnila viacero stretnutí. Na každom z nich som požiadala poľnohospodárov, aby určili hlavné oblasti zmien, ktoré sú potrebné v tomto odvetví. Nesmierne dôležitá bola potreba znížiť administratívne zaťaženie, ktoré podľa nich pridáva zbytočné náklady aj zaberá cenný čas. Množstvo kancelárskej práce a zložitosť požadovaných detailov mimoriadne zaťažujú poľnohospodárov a zvyšujú obavy z postihov. Tiež som sa nedávno stretla s predsedami miestnych skupín, ktorí vykonávajú program rozvoja vidieka v Severnom Írsku. S určitosťou vinia zložitý a byrokratický charakter požiadaviek auditu z toho, že je dôvodom vysokej miery ukončovania činnosti. Domnievam sa takisto ako vy, pán komisár, že je potrebná zodpovednosť za to, ako použijeme peniaze daňových poplatníkov, ale toto byrokratické zaťaženie brzdí program a práve tých ľudí, na pomoc ktorým bol určený."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam to vprašanje za ustni odgovor in osredotočeno vrnitev k temu zelo pomembnemu vprašanju. V zadnjih nekaj mesecih sem imela po Severni Irski številne sestanke na podeželju. Na vsakem od teh sem prosila kmete, naj določijo glavna področja sprememb, ki so potrebne znotraj sektorja. Velikega pomena je potreba po zmanjšanju upravne obremenitve, za katero se zdi, da dodaja nepotrebne stroške in jemlje dragoceni čas. Raven papirologije in zapletenost potrebnih podatkov ustvarjata ogromno breme za kmete in vse večji strah pred kaznimi. Pred kratkim sem se sestala s predsedniki lokalnih skupin, ki izvajajo program za razvoj podeželja na Severnem Irskem. Odločno obsojajo težko in birokratsko naravo revizijskih zahtev, ki so vzrok za visoke stopnje osipa. Tako kot vi, komisar, tudi sama verjamem, da je potrebna odgovornost pri tem, kako se uporablja denar davkoplačevalcev, vendar je to birokratsko breme ovira za program in prav tiste ljudi, ki naj bi jim pomagali."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar denna muntliga fråga och den avsedda återgången till en mycket viktig fråga. Under de senaste månaderna har jag genomfört en rad landsbygdsmöten över hela Nordirland. Vid varje möte bad jag jordbrukarna ange de viktigaste områdena där det behövs förändringar inom sektorn. Enormt viktigt var att minska byråkratin, som anses vara en onödig tillkommande kostnad och en förbrukare av värdefull tid. Det stora pappersarbetet och de komplicerade detaljuppgifter som krävs är en stor börda för jordbrukarna, och rädslan för påföljder blir allt större. Jag träffade också nyligen ordförandena för lokala grupper som genomför landsbygdsprogrammet i Nordirland. De är starkt kritiska till de betungande och byråkratiska revisionskraven som leder till en hög frekvens av avhopp. Precis som kommissionsledamoten anser jag att vi måste ta ansvar för och redovisa hur vi använder skattebetalarnas pengar men att den byråkratiska bördan hindrar programmet och just de människor som det skulle hjälpa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph