Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-607"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.42.2-607"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, Commissioner, for me, the single most important sentence in the resolution is paragraph 7, which says, ‘Expects that, in line with the principles of better regulation, all future legislation will be accompanied by a full impact assessment with consideration for regulatory and administrative burdens and ensuring that any new regulation is proportionate to the aims it seeks to achieve’. I want to ask you whether we can have any hope that this will happen. Can you tell us, Commissioner, that those principles will be central to the work we do on the CAP post-2013? I looked at your excellent document from last week. Some of the headlines tell us that agriculture is to guarantee food security and traceability. It is to provide European citizens with quality, value and diversity of food, to create local employment and deliver multiple economic, social, environmental and territorial benefits. It has to ensure effective public policy returns. It must be greener and contribute to climate change mitigation. It must address issues such as sustainable land management and biodiversity loss, promote renewable energies, foster animal and plant health and guarantee animal welfare. It must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations. It has to deal with volatility in the market and survive as the weakest link in the food chain. It has to compete with food imports from third countries produced under very different conditions. All of this, perhaps, on a decreasing budget. Commissioner, you said that next week, you have to justify the CAP to the Committee on Budgetary Control. I think you have plenty of ammunition."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, naprosto nejdůležitější větou v usnesení je pro mne odstavec 7, který říká, že „očekává, že v souladu se zásadami zlepšení právní úpravy budou všechny budoucí právní předpisy doplněny komplexními hodnoceními dopadu s přihlédnutím k nadbytečné regulaci a administrativní zátěži a že bude přitom zajištěno, aby všechny nové právní předpisy odpovídaly kýženým cílům“. Chci se vás zeptat, zda můžeme doufat, že se tak stane. Můžete nám říct, pane komisaři, že tyto zásady budou v práci na SZP po roce 2013 klíčové? Dívala jsem se na váš vynikající dokument z minulého týdne. Některé nadpisy nám říkají, že zemědělství má garantovat zajištění a sledovatelnost potravin. Má poskytovat evropským občanům kvalitu, hodnotu a rozmanitost potravin, vytvořit lokální pracovní místa a přinést více hospodářských, sociálních, environmentálních a územních výhod. Musí zajistit návratnost účinné veřejné politiky. Musí být ekologičtější a přispět ke zmírnění změny klimatu. Musí se zabývat takovými otázkami, jako je udržitelné obhospodařování půdy a ztráta biologické rozmanitosti, musí podporovat obnovitelné zdroje energie, zdraví zvířat a rostlin a zaručit dobré životní podmínky zvířat. Musí splňovat pravidla podmíněnosti a dodržovat veterinární a fytosanitární předpisy. Musí se zabývat volatilitou trhu a přežít jako nejslabší článek v potravinovém řetězci. Musí konkurovat dovozu potravin ze třetích zemí vyrobených za velmi odlišných podmínek. A to vše zřejmě při sníženém rozpočtu. Pane komisaři, řekl jste, že příští týden budete muset zdůvodnit SZP Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Myslím, že máte spoustu argumentů."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! For mig er den vigtigste sætning i beslutningen punkt 7, hvor der står: "forventer, at al fremtidig lovgivning i overensstemmelse med principperne om bedre lovgivning ledsages af en fuldstændig konsekvensanalyse, der tager hensyn til lovgivningsmæssige og administrative byrder og sikrer, at al ny lovgivning står i forhold til de mål, der skal nås med den." Jeg vil gerne spørge Dem, om vi kan nære noget håb om, at det vil ske? Kan kommissæren fortælle os, at disse principper vil være centrale for vores arbejde på FLP efter 2013? Jeg har set på Deres fremragende dokument fra i sidste uge. Nogle af overskrifterne fortæller os, at landbruget skal garantere fødevaresikkerhed og sporbarhed. Det skal forsyne Europas borgere med kvalitet, værdi og alsidighed, hvad angår fødevarer, skabe lokal beskæftigelse og levere flere økonomiske, sociale, miljømæssige og territoriale fordele. Det skal sikre effektive afkast i samfundets interesse. Det skal være grønnere og være med til at reducere klimaforandringerne. Det skal gøre noget ved områder som bæredygtig arealforvaltning og tab af biodiversitet, fremme vedvarende energiformer, fremme dyre- og plantesundhed og garantere dyrevelfærden. Det skal overholde reglerne om krydsoverensstemmelse og veterinær- og plantesundhedsbestemmelser. Det skal håndtere markedsvolatilitet og overleve som det svageste led i fødekæden. Det skal konkurrere med importerede fødevarer fra tredjelande produceret under meget anderledes forhold. Og alt dette måske på et mindre budget. Kommissæren har sagt, at han i næste uge skal retfærdiggøre FLP over for Budgetkontroludvalget. Jeg ville sige, at De har rigelig med ammunition."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, für mich ist der wichtigste Satz in der Entschließung Absatz 7, welcher besagt: „erwartet, dass im Einklang mit den Grundsätzen einer besseren Rechtsetzung alle künftigen Rechtsvorschriften mit einer umfassenden Folgenabschätzung unter Berücksichtigung des Regelungs- und Verwaltungsaufwands einhergehen werden und dass sichergestellt wird, dass alle neuen Regelungen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen“. Ich frage Sie, ob wir hoffen dürfen, dass dies geschehen wird. Herr Kommissar, können Sie uns sagen, dass diese Grundsätze bei unserer Arbeit über die GAP nach 2013 im Mittelpunkt stehen werden? Ich habe mir Ihr exzellentes Dokument von vergangener Woche angeschaut. Einige der Überschriften sagen uns, dass die Landwirtschaft Ernährungssicherheit und Rückverfolgbarkeit garantieren soll. Sie soll die europäischen Bürgerinnen und Bürger mit einer Vielfalt an qualitativen und wertigen Nahrungsmitteln versorgen, lokale Beschäftigung schaffen und mannigfache wirtschaftliche, soziale, ökologische und territoriale Nutzen bringen. Sie hat effektive Einkünfte der öffentlichen Politik zu garantieren. Sie soll grüner sein und zum Klimaschutz beitragen. Sie hat sich Themen wie etwa nachhaltiges Landmanagement und Verlust der biologischen Vielfalt zuzuwenden, erneuerbare Energie unterstützen, die Tier- und Pflanzengesundheit fördern und den Tierschutz garantieren. Sie hat die Cross-Compliance Bestimmungen und Veterinär- und Pflanzenschutzvorschriften einzuhalten. Sie muss mit Marktschwankungen umgehen und als das schwächste Glied in der Lebensmittelversorgungskette überleben. Sie muss mit Nahrungsmittelimporten aus Drittstaaten konkurrieren, die unter sehr unterschiedlichen Bedingungen produziert wurden. All dies möglicherweise über einen sinkenden Haushaltsplan. Herr Kommissar, Sie sagten, dass Sie nächste Woche die GAP gegenüber dem Haushaltskontrollausschuss rechtfertigen müssen. Ich denke, dass Sie jede Menge Munition haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατ’ εμέ, το σημαντικότερο απόσπασμα του ψηφίσματος είναι η παράγραφος 7, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «αναμένει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, το σύνολο της νομοθεσίας στο μέλλον θα συνοδεύεται από πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων συνεκτιμώντας τον ρυθμιστικό και διοικητικό φόρτο και διασφαλίζοντας ότι κάθε νέος κανονισμός θα ανταποκρίνεται στους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει». Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν μπορούμε να ελπίζουμε πραγματικά σε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε, κύριε Επίτροπε, ότι οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργασιών μας για τη διαμόρφωση της ΚΓΠ μετά το 2013; Μελέτησα το θαυμάσιο έγγραφο που παρουσιάσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ορισμένοι από τους τίτλους μας ενημερώνουν ότι η γεωργία πρέπει να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα. Πρέπει να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες ποικίλα τρόφιμα ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας, να δημιουργεί απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και να έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εδαφικά οφέλη. Πρέπει να διασφαλίζει επίσης την αποτελεσματική απόδοση των δημόσιων πολιτικών. Πρέπει να είναι πιο «πράσινη» και να συμβάλλει στη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η βιώσιμη διαχείριση της γης και η απώλεια της βιοποικιλότητας, να προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ενισχύει την καλή υγεία των ζώων και των φυτών και να εγγυάται την προστασία των ζώων. Πρέπει να τηρεί τους κανόνες που διέπουν τη διασταυρούμενη συμμόρφωση και να εφαρμόζει τις κτηνιατρικές και φυτοϋγειονομικές διατάξεις. Πρέπει να αντιμετωπίζει την αστάθεια της αγοράς και να επιβιώνει ως ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα τροφίμων. Πρέπει να ανταγωνίζεται με τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες τα οποία παράγονται υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και όλα αυτά, ενδεχομένως, με παράλληλη μείωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι την προσεχή εβδομάδα θα κληθείτε να αιτιολογήσετε την ΚΓΠ ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Νομίζω ότι έχετε αρκετά πυρομαχικά."@el10
"Señora Presidenta, señor Comisario, para mí, la frase más importante en la resolución es el apartado 7, que dice: «Espera que, con arreglo a los principios de "legislar mejor", toda la legislación futura esté acompañada de una evaluación de impacto completa que tenga en cuenta las cargas reglamentarias y administrativas, y que se garantice que la nueva legislación sea proporcionada a los objetivos que pretende lograr». Quiero preguntarle si podemos tener alguna esperanza de que esto ocurra. ¿Puede decirnos, señor Comisario, que estos principios serán el eje fundamental de nuestro trabajo sobre la PAC posterior a 2013? He analizado su excelente documento de la semana pasada. Algunas de las ideas principales indican que la agricultura debe garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad. El propósito es ofrecer a los ciudadanos europeos calidad, valor y diversidad de alimentos, para crear empleo a nivel local y producir múltiples beneficios económicos, sociales, medioambientales y territoriales. La PAC tiene que garantizar la vuelta de una política pública efectiva. Debe ser más ecológica y contribuir a la reducción del cambio climático. Debe abordar cuestiones como la gestión sostenible de la tierra y la pérdida de biodiversidad, promover las energías renovables, fomentar la salud animal y vegetal y garantizar el bienestar de los animales. Debe acatar las normas de condicionalidad y cumplir los reglamentos veterinarios y fitosanitarios. Tiene que afrontar la volatilidad del mercado y sobrevivir como el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Tiene que competir con las importaciones de alimentos procedentes de terceros países producidos bajo condiciones muy diferentes. Todo esto, tal vez, con un presupuesto cada vez menor. Señor Comisario, usted ha dicho que la próxima semana tiene que justificar la PAC ante la Comisión de Control Presupuestario. Creo que tiene muchísimos argumentos."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Minu jaoks on üks kõige olulisem lause resolutsioonis lõikes 7, kus on kirjas järgmine: „loodab, et kooskõlas parema õigusliku reguleerimise põhimõttega kaasneb tulevikus kõigi uute õigusaktidega täielik mõju hindamine, milles arvestatakse regulatiivset ja halduskoormust ning tagatakse, et kõik uued eeskirjad on proportsioonis oma eesmärkidega“. Tahan teilt küsida, kas me võime üldse loota, et see juhtub. Austatud volinik, kas saate meile öelda, et need põhimõtted on kesksel kohal meie töös 2013. aasta järgse ÜPP kallal? Tutvusin teie eelnenud nädala suurepärase dokumendiga. Mõned pealkirjad kinnitavad meile, et põllumajandus peab tagama toiduga kindlustatuse ja jälgitavuse. See peab tagama Euroopa kodanikele toidu kvaliteedi, väärtuse ja mitmekesisuse, tekitama kohapeal tööhõivet ning pakkuma majanduslikku, sotsiaalset, keskkondlikku ja territoriaalset kasu. See peab tagama tulemusliku avaliku sektori poliitika. See peab olema keskkonnahoidlikum ning aitama leevendada kliimamuutust. See peab lahendama sellised küsimused nagu jätkusuutlik maakorraldus ja bioloogilise mitmekesisuse kadumine, edendama taastuvenergiat, toetama loomade tervist ja taimetervist ning tagama loomade heaolu. See peab täitma nõuetele vastavuse eeskirju ning veterinaar- ja fütosanitaarmääruseid. See peab tulema toime turu kõikumisega ning pidama vastu kui nõrgim lüli toiduainete tarneahelas. See peab konkureerima kolmandatest riikidest imporditud toiduainetega, mis on toodetud hoopis teistsugustes tingimustes. Seda kõike tuleb teha võib-olla kahaneva eelarvega. Austatud volinik, ütlesite, et järgmisel nädalal peate õigustama ÜPPd eelarvekontrollikomisjonis. Arvan, et teil on väga palju laskemoona."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minulle päätöslauselman tärkein yksittäinen lause on 7 kohta, jonka mukaan Euroopan parlamentti "toivoo, että paremman sääntelyn periaatteen mukaisesti kaikkeen tulevaan lainsäädäntöön liitetään täydellinen vaikutustenarviointi, jossa otetaan huomioon sääntelyn ja hallinnon aiheuttamat rasitteet, ja varmistetaan, että uusi sääntely on oikeasuhtaista verrattuna tavoitteisiin, joita sillä pyritään saavuttamaan". Haluan kysyä teiltä, voimmeko toivoa, että näin tapahtuu. Voitteko sanoa, arvoisa komission jäsen, että nämä periaatteet ovat keskeisessä asemassa, kun käsittelemme vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa? Katselin viime viikolla esittämäänne mainiota asiakirjaa. Eräissä otsikoissa kerrotaan, että maatalouden on taattava elintarviketurva ja jäljitettävyys. Sen on määrä tarjota EU:n kansalaisille monipuolinen valikoima arvokkaita laatuelintarvikkeita ja monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja alueellisia etuja. Sen on varmistettava entistä vaikuttavampi julkinen politiikka. Sen on oltava entistä vihreämpää ja edistettävä ilmastonmuutoksen lieventämistä. Sen on käsiteltävä sellaisia asioita kuin kestävä maankäyttö ja biologisen monimuotoisuuden katoaminen, edistettävä uusiutuvia energiamuotoja sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taattava eläinten hyvinvointi. Sen on täytettävä täydentävät ehdot sekä noudatettava eläinlääkinnällisiä ja kasvinsuojelua koskevia sääntöjä. Sen on tultava toimeen markkinavaihteluiden kanssa ja selviydyttävä elintarvikeketjun heikoimpana lenkkinä. Sen on kilpailtava kolmansien maiden elintarviketuonnin kanssa, vaikka elintarvikkeet on siellä tuotettu täysin erilaisin ehdoin. Kaikki tämä ehkä yhdessä pienenevän budjetin kanssa. Arvoisa komission jäsen, sanoitte, että ensi viikolla teidän on perusteltava yhteistä maatalouspolitiikkaa talousarvion valvontavaliokunnassa. Mielestäni teillä on paljonkin arsenaalia."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, pour moi, l’essentiel de la résolution tient dans le paragraphe 7, qui dit «espère que, conformément aux principes de «mieux légiférer», toute législation future s’accompagne d’une étude d’impact exhaustive qui tienne compte des charges réglementaires et administratives, tout en veillant à ce que toute nouvelle réglementation soit proportionnée à l’objectif visé». Je veux vous demander si nous pouvons avoir le moindre espoir que ce sera le cas. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Commissaire, que ces principes seront au centre de notre travail sur la PAC de l’après-2013? J’ai lu votre excellent document de la semaine dernière. Certains des titres nous disent que l’agriculture consiste à garantir la sécurité alimentaire et la traçabilité. Elle consiste à fournir aux citoyens européens des denrées alimentaires variées et de qualité et de valeur, à créer des emplois au niveau local et à retirer de multiples avantages économiques, sociaux, environnementaux et territoriaux. Elle doit optimiser les bénéfices que l’on est en droit d’attendre d’une politique publique. Elle doit être plus axée sur l’écologie et contribuer aux actions d’atténuation des changements climatiques. Elle doit s’attaquer à la problématique de la gestion durable des terres et à celle de l’appauvrissement de la biodiversité, promouvoir les énergies renouvelables, favoriser la santé des animaux et des végétaux et garantir le bien-être des animaux. Elle doit respecter les critères de conditionnalité et se conformer aux réglementations vétérinaires et phytosanitaires. Elle doit faire face à la volatilité du marché et survivre en tant que maillon le plus faible de la chaîne alimentaire. Elle doit concurrencer les importations de denrées alimentaires de pays tiers qui sont produites dans des conditions très différentes. Tout cela, peut-être, avec un moindre budget. Monsieur le Commissaire, vous avez dit que la semaine prochaine, vous deviez justifier la PAC à la commission du contrôle budgétaire. Je pense que vous avez assez d’arguments."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr! Számomra az állásfoglalás egyetlen fontos mondata a 7. bekezdés, amely a következőképpen hangzik: „elvárja, hogy – a jobb szabályozás elveivel összhangban – minden jövőbeli jogszabályt kísérjen teljes hatásvizsgálat, amely a szabályozási és adminisztratív terhekre vonatkozó megfontolásokat is tartalmaz, valamint biztosítja, hogy minden új szabályozás arányos az általa elérni kívánt céllal”. Szeretném megkérdezni öntől, hogy remélhetjük-e, hogy ez bekövetkezik. Megmondaná, biztos úr, hogy ezek az elvek képezik-e majd a 2013 utáni KAP-pal kapcsolatos munkánk központi elemét? Láttam a múlt héten napvilágot látott, Ön által összeállított kiváló dokumentumot. Néhány főcímből kitűnik, hogy a mezőgazdaság feladata az élelmiszer-biztonság és a nyomon követhetőség biztosítása. Feladata az európai polgárok minőségi, értékes és sokféle élelmiszerrel való ellátása, a helyi foglalkoztatás megteremtése és számos gazdasági, társadalmi, környezeti és területi előny biztosítása. Tényleges, a közérdeket szolgáló eredményeket kell biztosítania. Környezetbarátabbnak kell lennie és hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás enyhítéséhez. Foglalkoznia kell olyan kérdésekkel, mint például a fenntartható termőföld-hasznosítás és a biodiverzitás csökkenése, a megújuló energiaforrások fejlesztése, az állat- és növényegészségügy támogatása, valamint az állatok jólétének garantálása. Ragaszkodnia kell a kölcsönös megfeleltetés szabályaihoz, és be kell tartania az állat- és növény-egészségügyi előírásokat. Foglalkoznia kell a piac változékonyságával, és az élelmiszerlánc leggyengébb tagjaként fenn kell maradnia. Versenyeznie kell a nagyon nehéz körülmények között előállított, harmadik országokból származó élelmiszerimporttal. Mindezt pedig esetlegesen csökkenő költségvetés mellett. Biztos úr! Ön azt mondta, hogy a jövő héten a Költségvetési Ellenőrző Bizottság előtt meg kell védenie a közös agrárpolitikát. Úgy gondolom, hogy jól felvértezte magát."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, a mio parere il passo più importante della risoluzione è il paragrafo 7, in cui si legge: “Si attende che, in linea con i principi di miglior regolamentazione, tutta la legislazione futura sia accompagnata da una valutazione di impatto esaustiva che tenga conto degli oneri regolamentari ed amministrativi e che assicuri che qualsiasi nuova regolamentazione sia proporzionata agli scopi perseguiti”. Le chiedo se abbiamo qualche speranza che questo auspicio si avveri. Può dirci, signor Commissario, se questi principi costituiranno un elemento essenziale del lavoro che stiamo dedicando alla PAC per il dopo 2013? Ho esaminato l’eccellente documento da voi pubblicato la settimana scorsa. Alcuni titoli ci informano che l’agricoltura deve garantire sicurezza alimentare e tracciabilità; deve fornire ai cittadini europei qualità, valore e diversità alimentare, creare occupazione locale e produrre molteplici vantaggi economici, sociali, ambientali e territoriali. Deve garantire concreti ritorni di politica pubblica; dev’essere più verde e contribuire a mitigare il cambiamento climatico. Deve affrontare problemi come la gestione sostenibile del territorio e la perdita di biodiversità, promuovere le energie rinnovabili, favorire la salute di animali e piante e garantire il benessere animale. Deve rispettare le norme della condizionalità e i regolamenti veterinari e fitosanitari. Deve affrontare la volatilità del mercato e sopravvivere, pur rappresentando l’anello più debole della catena alimentare; deve competere con le importazioni alimentari da paesi terzi, prodotte in condizioni ben differenti. E tutto questo, magari, con un bilancio in diminuzione. Signor Commissario, lei ci ha comunicato che la settimana prossima dovrà giustificare la PAC di fronte alla commissione per il controllo dei bilanci. Penso che lei abbia munizioni in abbondanza."@it12
"Madam President, Commissioner, for me the single most important sentence in the resolution is paragraph 7, which says, ‘Expects that, in line with the principles of better regulation, all future legislation will be accompanied by a full impact assessment with consideration for regulatory and administrative burdens and ensuring that any new regulation is proportionate to the aims it seeks to achieve’. I want to ask you whether we can have any hope that this will happen. Can you tell us, Commissioner, that those principles will be central to the work we do on the CAP post-2013? I looked at your excellent document from last week. Some of the headlines tell us that agriculture is to guarantee food security and traceability. It is to provide European citizens with quality, value and diversity of food, to create local employment and deliver multiple economic, social, environmental and territorial benefits. It has to ensure effective public policy returns. It must be greener and contribute to climate change mitigation. It must address issues such as sustainable land management and biodiversity loss, promote renewable energies, foster animal and plant health and guarantee animal welfare. It must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations. It has to deal with volatility in the market and survive as the weakest link in the food chain. It has to compete with food imports from third countries produced under very different conditions. All of this, perhaps, on a decreasing budget. Commissioner, you said that next week you have to justify the CAP to the Committee on Budgetary Control. I think you have plenty of ammunition."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, manā skatījumā visbūtiskākais rezolūcijā ir 7. punkts, kurā teikts: „sagaida, ka atbilstoši labāku tiesību aktu izstrādes principam visiem turpmākajiem tiesību aktiem nāks līdzi pilns ietekmes novērtējums, ņemot vērā normatīvo un administratīvo slogu un nodrošinot, ka jaunie tiesību akti ir proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem”. Vēlos jautāt, vai mums ir cerība, ka tā notiks. Vai jūs, komisāra kungs, varat apliecināt, ka šie principi tiks ievēroti, strādājot pie KLP laikposmam pēc 2013. gada? Es izskatīju lielisko dokumentu, ar kuru jūs nācāt klajā pagājušajā nedēļā. Dažas no tā galvenajām atziņām vēsta, ka lauksaimniecības nozarei ir jānodrošina nodrošinātība ar pārtiku un izsekojamība. Tai ir jānodrošina Eiropas iedzīvotājiem pārtikas kvalitāte, vērtība un daudzveidība, jārada darbavietas vietējā līmenī un jāpiedāvā vairāki ekonomiskie, sociālie, vides un teritoriālie ieguvumi. Tai ir jānodrošina rezultāts, kas apliecina īstenotās politikas efektivitāti. Tai jābūt videi nekaitīgākai un jāveicina klimata pārmaiņu seku mazināšana. Tai jārisina tādi jautājumi kā ilgtspējīga zemes platību apsaimniekošana un bioloģiskās daudzveidības izzušana, jāveicina atjaunojamo energoresursu attīstība, jāsekmē dzīvnieku un augu veselība un jānodrošina dzīvnieku labturība. Tai jāatbilst savstarpējās atbilstības un veterinārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem. Tai jāņem vērā svārstīgums tirgos un jāspēj izdzīvot kā vājākajam pārtikas ķēdes posmam. Tai jāiztur konkurence, ko rada pārtikas produkti, kas ievesti no trešām valstīm un ražoti ļoti atšķirīgos apstākļos. Turklāt visi šie nosacījumi jāizpilda arvien sarūkoša budžeta apstākļos. Komisāra kungs, jūs minējāt, ka nākamnedēļ jums jāpierāda KLP pamatotība Budžeta kontroles komitejai. Manuprāt, jums ir ļoti daudz argumentu."@lv13
"Madam President, Commissioner, for me the single most important sentence in the resolution is paragraph 7, which says, ‘Expects that, in line with the principles of better regulation, all future legislation will be accompanied by a full impact assessment with consideration for regulatory and administrative burdens and ensuring that any new regulation is proportionate to the aims it seeks to achieve’. I want to ask you whether we can have any hope that this will happen. Can you tell us, Commissioner, that those principles will be central to the work we do on the CAP post-2013? I looked at your excellent document from last week. Some of the headlines tell us that agriculture is to guarantee food security and traceability. It is to provide European citizens with quality, value and diversity of food, to create local employment and deliver multiple economic, social, environmental and territorial benefits. It has to ensure effective public policy returns. It must be greener and contribute to climate change mitigation. It must address issues such as sustainable land management and biodiversity loss, promote renewable energies, foster animal and plant health and guarantee animal welfare. It must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations. It has to deal with volatility in the market and survive as the weakest link in the food chain. It has to compete with food imports from third countries produced under very different conditions. All of this, perhaps, on a decreasing budget. Commissioner, you said that next week you have to justify the CAP to the Committee on Budgetary Control. I think you have plenty of ammunition."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, voor mij is de belangrijkste zin in de resolutie paragraaf 7, waarin staat: "is van mening dat, overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving, alle toekomstige wetgeving vooraf moet worden gegaan door een volledige effectbeoordeling waarin aandacht wordt besteed aan regelgevings- en administratieve lasten, en dat ervoor moet worden gezorgd dat alle nieuwe regelgeving evenredig is aan het nagestreefde doel". Ik wil u vragen of we kunnen hopen dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Commissaris, kunt u ons zeggen of die beginselen centraal zullen staan in onze werkzaamheden ten behoeve van het GLB na 2013? Ik heb uw uitstekende document van vorige week bekeken. In een aantal hoofdpunten wordt gesteld dat de landbouw voedselzekerheid en traceerbaarheid van voedsel moet waarborgen. De landbouw moet de Europese burgers door kwaliteit, waarde en verscheidenheid gekenmerkt voedsel geven, plaatselijke werkgelegenheid scheppen en veelvoudige economische, maatschappelijke, ecologische en territoriale voordelen opleveren. Ook moet de landbouw zorgen voor effectieve resultaten wat het overheidsbeleid betreft, hij moet groener worden en helpen bij de bestrijding van klimaatverandering. Met de landbouw moeten kwesties worden aangepakt als duurzaam landbeheer en het verlies aan biodiversiteit, de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, de verbetering van de gezondheid van dieren en planten en de verzekering van dierenwelzijn. De landbouw moet zich voegen naar de regels inzake en de veterinaire en fytosanitaire wetgeving naleven, de volatiliteit in de markt aanpakken en als de zwakste schakel in de voedselketen kunnen overleven. Ook moet hij kunnen concurreren met importen van voedsel uit derde landen dat onder heel andere omstandigheden wordt geproduceerd. En dit alles moet geschieden met een - misschien - dalende begroting. Commissaris, u zei dat u het GLB volgende week moet rechtvaardigen in de Commissie begrotingscontrole. Volgens mij hebt u voldoende munitie."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Dla mnie najważniejszym zdaniem w rezolucji jest punkt 7 w brzmieniu: „oczekuje, że zgodnie z zasadami lepszych uregulowań prawnych całemu przyszłemu prawodawstwu będzie towarzyszyła pełna ocena wpływu z uwzględnieniem obciążeń regulacyjnych i administracyjnych przy zapewnieniu proporcjonalności wszelkich nowych uregulowań do ich celów”. Chciałabym zapytać, czy możemy mieć w ogóle nadzieję, że tak się stanie? Panie Komisarzu! Czy może nam Pan powiedzieć, że w pracach nad WPR po roku 2013 te założenia będą najważniejsze? Przejrzałam Pański świetny dokument przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Niektóre sformułowania sugerują, że rolnictwo powinno służyć do gwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego i identyfikowalności. Ma dostarczać obywatelom Europy zróżnicowaną żywność wysokiej jakości i dobrej wartości, tworzyć lokalne zatrudnienie i zapewniać wielorakie korzyści gospodarcze, społeczne, środowiskowe i terytorialne. Ma zapewniać wymierne zyski dla porządku publicznego. Musi być bardziej ekologiczne i musi przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu. Musi zajmować się takimi kwestiami jak zrównoważone gospodarowanie gruntami i utrata różnorodności biologicznej, wspieranie energii odnawialnych, ochrona zdrowia zwierząt i roślin oraz gwarantowanie dobrostanu zwierząt. Musi przestrzegać zasady wzajemnej zgodności i działać zgodnie z rozporządzeniami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi. Musi zajmować się kwestią zmienności na rynku i mieć zdolność przetrwania jako najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw żywności. Musi konkurować z przywozem żywności z państw trzecich, wytwarzanej w bardzo odmiennych warunkach. A to wszystko przy prawdopodobnie ograniczanym wciąż budżecie. Panie Komisarzu! Powiedział Pan, że w przyszłym tygodniu będzie musiał Pan uzasadnić WPR przed Komisją Kontroli Budżetowej. Moim zdaniem dysponuje Pan wieloma argumentami."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, para mim, a frase mais importante da resolução está contida no n.º 7, que diz: "Espera que, em conformidade com os princípios de "legislar melhor", toda a legislação futura seja acompanhada de uma avaliação de impacto exaustiva, que tenha em consideração os encargos regulamentares e administrativos e que garanta que toda a nova legislação seja proporcionada aos objectivos que pretende alcançar". Gostaria de lhe perguntar se podemos esperar que isso aconteça. Pode dizer-nos, Senhor Comissário, que estes princípios desempenharão um papel fulcral no trabalho que iremos desenvolver em relação à PAC pós-2013? Vi o seu excelente documento da semana passada. Alguns dos cabeçalhos dizem-nos que a agricultura se destina a garantir a segurança alimentar e a rastreabilidade. Destina-se a fornecer aos cidadãos europeus alimentos de qualidade e valor, alimentos diversos; a criar emprego a nível local e a produzir múltiplos benefícios económicos, sociais, ambientais e territoriais. Tem de assegurar que as políticas públicas produzam resultados efectivos. Tem de se tornar mais ecológica e contribuir para a atenuação das alterações climáticas. Tem de se ocupar de questões como a gestão sustentável dos solos e a perda de biodiversidade, fomentar as energias renováveis, promover a saúde animal e a fitossanidade, e garantir o bem-estar dos animais. Tem de respeitar as regras em matéria de condicionalidade e os regulamentos veterinários e fitossanitários. Tem de fazer face à volatilidade dos mercados e sobreviver como elo mais fraco da cadeia alimentar. Tem de competir com as importações de alimentos provenientes de países terceiros, que são produzidos em condições muito diferentes. Tudo isto, talvez, com um orçamento cada vez mais pequeno. O Senhor Comissário disse que na próxima semana tem de justificar a PAC à Comissão do Controlo Orçamental. Penso que tem munições mais do que suficientes para o efeito."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, pentru mine, unica frază și cea mai importantă a rezoluției este punctul 7, conform căruia se „estimează că, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, toată dispozițiile legislative viitoare vor fi însoțite de o evaluare completă a impactului, care să țină seama de sarcinile administrative și de natură normativă, garantând proporționalitatea dintre noile reglementări și obiectivele urmărite”. Doresc să vă întreb dacă putem spera că acest lucru se va întâmpla. Puteți să ne declarați, dle comisar, că aceste principii vor fi esențiale pentru eforturile pe care le depunem cu privire la PAC post-2013? Am analizat documentul dvs. excelent de săptămâna trecută. Unele dintre titluri menționează că agricultura va garanta siguranța și trasabilitatea alimentelor pentru a oferi cetățenilor europeni calitate, valoare și o diversitate a alimentelor, pentru a crea locuri de muncă la nivel local și pentru a aduce multiple beneficii economice, sociale, de mediu și teritoriale. Trebuie să asigure beneficii efective pentru politica publică. Trebuie să fie mai ecologică și să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Trebuie să abordeze probleme precum gestionarea durabilă a terenurilor și pierderea biodiversității, promovarea energiilor regenerabile, promovarea sănătății animalelor și a plantelor, precum și garantarea bunăstării animalelor. Trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea și reglementările veterinare și fitosanitare. Trebuie să abordeze volatilitatea de pe piață și să supraviețuiască în poziția de cea mai vulnerabilă verigă a lanțului alimentar. Trebuie să concureze cu importurile de produse alimentare din țările terțe, produse în condiții foarte diferite. Toate acestea, probabil, cu un buget în scădere. Dle comisar, ați afirmat că, săptămâna viitoare, va trebui să justificați PAC Comisiei pentru control bugetar. Cred că dispuneți de o multitudine de argumente."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pre mňa je tá najdôležitejšia veta v uznesení odsek 7, v ktorom sa hovorí: „očakáva, že v súlade so zásadami lepšej regulácie budú všetky budúce právne predpisy doplnené plnohodnotným hodnotením vplyvu zohľadňujúcim regulačnú a administratívnu záťaž, ktoré zabezpečí, aby nová regulácia bola primeraná cieľom, ktoré má dosiahnuť“. Chcem sa vás spýtať, či máme nejakú nadej, že sa to uskutoční. Môžete nám, pán komisár, povedať, že tieto princípy budú najdôležitejšie pre prácu, ktorú vykonávame v súvislosti so SPP po roku 2013? Preskúmala som váš vynikajúci dokument z minulého týždňa. Niektoré titulky nám hovoria, že poľnohospodárstvo má zaručiť potravinovú bezpečnosť a sledovateľnosť. Má poskytnúť európskym občanom kvalitu, hodnotu a rozmanitosť potravín, vytvoriť miestnu zamestnanosť a priniesť mnohé hospodárske, sociálne, environmentálne a územné výhody. Musí zabezpečiť efektívne výsledky verejnej politiky. Musí byť ekologickejšie a musí prispieť k zmierneniu zmeny klímy. Musí sa zaoberať takými otázkami ako udržateľná správa pôdy a strata biodiverzity, podporovať obnoviteľné zdroje energie, podporovať zdravie zvierat a rastlín a zaručiť dobré životné podmienky zvierat. Musí dodržiavať pravidlá krížového plnenia a musí sa riadiť veterinárnymi a fytosanitárnymi nariadeniami. Musí reagovať na kolísanie cien na trhu a prežiť ako najslabší článok potravinového reťazca. Musí konkurovať dovozu potravín z tretích krajín, ktoré sa vyrábajú v celkom odlišných podmienkach. A to všetko možno v podmienkach so znižujúcim sa rozpočtom. Pán komisár, povedali ste, že budúci týždeň musíte odôvodniť SPP Výboru pre kontrolu rozpočtu. Myslím si, že máte dosť argumentov."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, zame je najpomembnejši stavek v resoluciji odstavek 7, ki pravi, da „pričakuje, da bo v skladu z načeli boljše pravne ureditve vso prihodnjo zakonodajo spremljala celovita presoja vplivov, ki bo upoštevala zakonodajne in upravne obremenitve, s čimer se zagotovi, da je vsak nov predpis sorazmeren s cilji, ki jih želi doseči“. Rada bi vprašala, ali lahko upamo, da se bo to zgodilo. Ali nam lahko poveste, komisar, če bodo ta načela bistvena za delo, ki ga opravljamo za SKP po letu 2013. Pogledala sem vaš čudoviti dokument iz prejšnjega tedna. Nekateri naslovi nam povedo, da bi moralo kmetijstvo jamčiti za zanesljivo preskrbo s hrano in njeno sledljivost. Evropskim državljanom bi moralo zagotoviti kakovost, vrednost in raznolikost hrane, ustvariti lokalno zaposlenost in doseči številne ekonomske, socialne, okoljske in teritorialne koristi. Zagotoviti mora učinkovit donos javne politike. Biti mora bolj zeleno in prispevati k blažitvi podnebnih sprememb. Lotiti se mora vprašanj, kot so trajnostno upravljanje zemljišč in izgubljanje biotske raznovrstnosti, spodbujati obnovljivo energijo, pospeševati zdravje živali in rastlin ter jamčiti za dobro počutje živali. Upoštevati mora pravila navzkrižne skladnosti in spoštovati veterinarske in fitosanitarne predpise. Obvladovati mora nestanovitnost trga in preživeti kot najšibkejši člen v prehranski verigi. Konkurirati mora uvozu hrane iz tretjih držav, pridelane v povsem drugačnih razmerah. Vse to ob morebitnem zniževanju proračuna. Komisar, dejali ste, da boste morali naslednji teden upravičiti SKP pri Odboru za nadzor proračuna. Mislim, da imate dovolj streliva."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Den för mig allra viktigaste meningen i resolutionen finns i punkt 7, som lyder: ”I linje med principerna om bättre lagstiftning förväntar sig Europaparlamentet att all framtida lagstiftning åtföljs av en fullständig konsekvensanalys som tar hänsyn till rättsliga och administrativa bördor, och som säkrar att alla nya bestämmelser står i proportion till de mål som de syftar till att uppnå.” Jag vill fråga kommissionsledamoten om vi kan hoppas på att så kommer att bli fallet. Kan du säga oss att dessa principer kommer att stå i centrum för vårt arbete med den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013? Jag tittade på ditt utmärkta dokument från förra veckan. En del av rubrikerna säger oss att jordbruk handlar om att garantera livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Det handlar om att förse EU:s medborgare med en mångfald värdefulla livsmedel av hög kvalitet för att skapa lokal sysselsättning och ge många olika ekonomiska, sociala, miljörelaterade och territoriella fördelar. Jordbruket måste garantera en effektiv avkastning på den offentliga politiken. Jordbruket måste bli grönare och bidra till att motverka klimatförändringarna. Jordbruket måste ta itu med problem som hållbar markförvaltning och förlust av biologisk mångfald, främja förnybar energi, befordra djur- och växtskydd samt garantera djurens välbefinnande. Jordbruket måste följa reglerna för tvärvillkoren och på veterinär- och växtskyddsområdet. Jordbruket måste ta itu med volatiliteten på marknaden och överlevnaden som den svagaste länken i livsmedelskedjan. Jordbruket måste konkurrera med importerade livsmedel från tredjeländer som producerats under mycket annorlunda villkor. Allt detta måste åstadkommas med en kanske krympande budget. Kommissionsledamoten sade att han i nästa vecka ska motivera den gemensamma jordbrukspolitiken för budgetkontrollutskottet. Jag tror att du kommer att ha gott om ammunition."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph