Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-597"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.42.2-597"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous connaissez bien mon pays. Il y a en France une expression qui caractérise ce dont on rêve mais que l’on ne voit jamais, on parle de l’Arlésienne. Pour les agriculteurs, la simplification est sans doute l’une des formes, l’un des visages de l’Arlésienne. Vous l’avez dit, la Commission a déjà agi pour essayer de simplifier les procédures et je voudrais détailler un peu les choses. Il me semble qu’il y a deux aspects au dossier. Il y a, d’une part, ce qui concerne les demandes d’aide. Je crois qu’il faut le reconnaître, il y a eu un effort de simplification des dossiers au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, et on vous en donne acte. Il y a ensuite les contraintes liées à la conditionnalité, le reporting permanent demandé aux agriculteurs de tout ce qu’ils font: la remorque de fumier emmenée dans un champ, la dose d’engrais mise dans un autre, la dose de phytosanitaire mise dans un troisième, et si vous vous êtes trompé, vous avez droit à des sanctions. Face à cette situation, Monsieur le Commissaire, je crois qu’il faut effectivement que nous trouvions quelques solutions. La semaine dernière, en présentant le projet de future PAC, vous avez évoqué quelques mesures intégratrices qui pourraient être mises en œuvre et qui pourraient conduire de fait, par le résultat qu’apportent ces mesures, à des mesures contrôlables par l’opinion, par les agriculteurs comme par la Commission, mesures dont on est sûr de l’effet sur le plan scientifique. Je pense par exemple à la rotation des cultures. Ces mesures doivent nous permettre de simplifier les contraintes imposées aux agriculteurs. Nous avons là un vrai chantier pour l’avenir. Et puis, aujourd’hui comme la semaine dernière, vous avez évoqué ce qui incombe aux États et je pense que vous avez raison. Chaque année, les contrôleurs de la Commission vont visiter les États avant de visiter les agriculteurs. Ils y vont avec un œil critique pour trouver ce qui ne va pas. Mais ne pourrait-on pas faire évoluer un peu leur mission, Monsieur le Commissaire, et leur demander de pointer également - c’est un service qu’ils rendraient aux États - là où les États vont trop loin en matière d’application du droit communautaire? Aller trop loin, c’est imposer aux agriculteurs des contraintes inutiles par rapport à la réglementation. Vous auriez ainsi amélioré l’image de l’Europe auprès de nos concitoyens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, umíte dobře francouzsky a znáte dobře mou zemi. Ve Francii máme výraz pro něco, o čem člověk sní, ale co se nikdy nezhmotní – říkáme tomu . Zjednodušení je pro zemědělce bezpochyby jednou z forem, jednou z tváří . Jak jste zmínil, Komise již přijala opatření a pokusila se zjednodušit postupy. Rád bych se k tomu vyjádřil podrobněji. Podle mého názoru má tato záležitost dva aspekty. Za prvé se vše týká žádostí o pomoc. Myslím, že bychom měli uznat, že během několika těchto posledních let a měsíců bylo vyvíjeno úsilí o zjednodušení administrativy a my vás za to chválíme. Za druhé existují omezení týkající se všech podmínek, povinnost nekonečných hlášení požadovaných ze strany zemědělců v souvislosti se vším, co dělají: s přívěsem plným hnoje určeným na pole, s použitím dávky hnojiva na jiném poli, s použitím dávky přípravků na ochranu rostlin na třetím poli. A pokud udělají chybu, jsou sankcionováni. Vzhledem k této situaci se, pane komisaři, domnívám, že rozhodně musíme najít řešení. Minulý týden jste při předkládání návrhu budoucí společné zemědělské politiky zmínil několik integračních opatření, která by mohla být přijata a která by vlastně mohla ve výsledku vést k opatřením, jež mohou být kontrolována odborným posudkem, zemědělci i Komisí, opatření, u nichž si můžeme být jisti jejich vědecky podloženým účinkem. Mám na mysli například střídání plodin. Tato opatření by nám měla pomoci zjednodušit povinnosti kladené na zemědělce. To představuje do budoucna značné množství práce. Kromě toho jste minulý týden i dnes zmínil, co je povinností členských států, a podle mého názoru máte pravdu. Před návštěvou zemědělců kontroloři Komise každoročně navštěvují členské státy. Vše hodnotí kritickým okem s cílem zjistit, co je v nepořádku. Copak jsme přesto nemohli udělat v jejich poslání malou změnu, pane komisaři, a požádat je, aby vytvořili seznam – což by bylo prospěšné pro členské státy – oblastí, v nichž členské státy zacházejí při uplatňování právních předpisů EU příliš daleko? Zacházet příliš daleko znamená ukládat zemědělcům povinnosti, které jsou vzhledem k předpisům zbytečné. Tím byste u našich spoluobčanů zlepšil image Evropy."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! De taler godt fransk, og De kender mit land godt. I Frankrig har vi et udtryk, der beskriver noget, man drømmer om, men som aldrig bliver til virkelighed. Det kalder vi Arlésienne. For landmænd er forenkling utvivlsomt en af Arlésiennes fremtrædelsesformer eller ansigter. Som De har sagt, har Kommissionen allerede iværksat tiltag i forsøget på at forenkle procedurer, og jeg vil gerne gå lidt mere i detaljer. Efter min mening er der to aspekter af denne sag. For det første er der alt det, der har at gøre med anmodninger om støtte. Jeg synes, det skal anerkendes, at der er sket en indsats for at forenkle papirarbejdet gennem de sidste år og måneder, og det skal De have ros for. For det andet er der restriktionerne i forbindelse med alle betingelserne, den endeløse rapportering, som landmænd skal foretage om alt, hvad de laver, det være sig at køre en vogn fuld af gødning ud på marken, bruge en portion kunstgødning på en anden mark eller bruge en portion plantebeskyttelsesmiddel på en tredje mark, og hvis de begår en fejl, får de en bøde. I lyset af denne situation mener jeg bestemt, at vi er nødt til at finde løsninger. Sidste uge, da De fremlagde forslaget til den fremtidige fælles landbrugspolitik, nævnte De et par integrerende foranstaltninger, der kunne gennemføres, og som faktisk i kraft af resultatet af disse foranstaltninger kunne føre til foranstaltninger, der kan styres af skøn, af landmænd og af Kommissionen, foranstaltninger, hvor vi kan være sikre på den videnskabelige effekt. Jeg tænker på eksemplet med vekseldrift. Disse foranstaltninger skulle sætte os i stand til at forenkle de forpligtelser, der pålægges landmænd. Det repræsenterer et betydeligt stykke arbejde i fremtiden. Endvidere nævnte De i dag, ligesom De gjorde sidste uge, hvad der påhviler medlemsstaterne, og jeg mener, De har ret. Hvert år besøger Kommissionens inspektører medlemsstaterne, før de besøger landmændene. De besøger dem med kritiske briller på for at finde det, der ikke er i orden. Men kunne vi ikke ændre deres mission en smule og bede dem nævne – det ville være til gavn for medlemsstaterne – områder, hvor medlemsstaterne går for langt i håndhævelsen af EU-lovgivningen? At gå for langt er at pålægge landmænd forpligtelser, der er meningsløse i forhold til forordningerne. Derved ville De have forbedret EU's image blandt vores medborgere."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Sie haben gute französische Sprachkenntnisse, und Sie kennen mein Land gut. In Frankreich benutzen wir den Ausspruch wenn man von etwas träumt, dass jedoch nie Wirklichkeit wird. Für Landwirte ist die Vereinfachung zweifelsohne eine der Formen, eines der Gesichter von . Wie Sie gesagt haben, hat die Kommission bereits Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung unternommen, und ich würde gerne darauf etwas näher eingehen. Meiner Ansicht nach umfasst dieser Aspekt zwei Elemente. Zunächst gibt es alles Mögliche mit den Anträgen auf Hilfen zu unternehmen. Ich denke, es sollte anerkannt werden, dass Anstrengungen zur Vereinfachung der Bürokratie in den letzten Jahren und Monaten unternommen wurden, was wir Ihnen zugute halten. Zweitens gibt es Beschränkungen in Bezug auf alle Bedingungen, die nicht enden wollende, von den Landwirten angeforderte endlose Berichterstattung für alles, was diese tun: Mitnahme eines mit Mist gefüllten Anhängers auf ein Feld, Verwendung einer Düngemitteldosis auf einem weiteren Feld, Verwendung eines Pflanzenschutzmittels bei einem dritten Feld, und wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, werden sie sanktioniert. Angesichts dieses Umstands, glaube ich Herr Kommissar, dass wir in jedem Fall Lösungen finden müssen. Während der Präsentation der Vorlage zur Gemeinsamen Agrarpolitik erwähnten Sie einige integrative Maßnahmen, die umgesetzt werden könnten. Dies könnte in der Tat über das von diesen Maßnahmen erzielte Ergebnis zu Maßnahmen führen, die von der Meinung, von Landwirten wie auch von der Kommission überprüft werden können. Maßnahmen bei denen wir des wissenschaftlichen Effekts sicher sein können. Ich denke dabei beispielsweise an Fruchtfolgen. Diese Maßnahmen sollten uns in die Lage versetzen, die den Landwirten auferlegen Pflichten zu vereinfachen. Dies stellt einen erheblichen künftigen Arbeitsaufwand dar. Darüber hinaus nannten Sie heute wie auch vergangene Woche die Obliegenheiten der Mitgliedstaaten, und ich denke, dass Sie Recht haben. Jedes Jahr besuchen Kontrolleure der Kommission die Mitgliedstaaten vor ihrem Besuch bei den Landwirten. Sie gehen dorthin mit einem kritischen Blick, um herauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Könnten wir nicht dennoch deren Aufgabe etwas abändern Herr Kommissar, und Sie bitten, ebenfalls Bereiche aufzulisten – dies würde den Mitgliedstaaten zugute kommen – bei denen die Mitgliedstaaten mit der Anwendung der EU-Rechtsvorschriften zu weit gehen? Zu weit gehen bedeutet, den Landwirten Pflichten aufzuerlegen, die im Zusammenhang mit den Vorschriften nutzlos sind. Damit würden Sie das Image Europas unter unseren Bürgerinnen und Bürgern aufwerten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είστε καλός γνώστης της γαλλικής γλώσσας και γνωρίζετε καλά τη χώρα μου. Στη Γαλλία, υπάρχει μια έκφραση που περιγράφει κάτι που ονειρεύεται κανείς αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα, μιλάμε για την Arlésienne. Για τους αγρότες, η απλούστευση είναι αναμφίβολα μια από τις μορφές, ένα από τα πρόσωπα της Arlésienne. Όπως είπατε, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών, και θέλω να αναφέρω ορισμένες επιπλέον λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα αυτό έχει δύο πτυχές. Πρώτον, υπάρχει το όλο θέμα των αιτήσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων. Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα τελευταία χρόνια και μήνες έγιναν προσπάθειες απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αυτό σας το αναγνωρίζουμε. Δεύτερον, υπάρχουν οι περιορισμοί που σχετίζονται με όλες τις προϋποθέσεις, τις ατέρμονες υποχρεώσεις ενημέρωσης που επιβάλλονται στους αγρότες για οτιδήποτε κάνουν: για τη μεταφορά ενός ρυμουλκούμενου με κοπριά σε ένα χωράφι, για τη χρήση μιας δόσης λιπάσματος σε ένα άλλο χωράφι, για τη χρήση μιας δόσης προϊόντος φυτοπροστασίας σε τρίτο χωράφι· και αν κάνουν κάποιο λάθος υφίστανται κυρώσεις. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι οφείλουμε οπωσδήποτε να αναζητήσουμε λύσεις. Την περασμένη εβδομάδα, κατά την παρουσίαση της πρότασης για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, αναφέρατε ορισμένα μέτρα ολοκλήρωσης τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και τα οποία μπορούν, όντως, να οδηγήσουν, μέσω των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν από την εφαρμογή τους, σε μέτρα τα οποία μπορούν να ελεγχθούν από την κοινή γνώμη, από τους αγρότες αλλά και την Επιτροπή, μέτρα για τα επιστημονικά αποτελέσματα των οποίων μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην εναλλαγή των καλλιεργειών. Τα μέτρα αυτά θα μας επέτρεπαν να απλουστεύσουμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους αγρότες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα απαιτηθούν σημαντικές προσπάθειες στο μέλλον. Επιπλέον, σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρατε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και νομίζω ότι έχετε δίκιο. Κάθε χρόνο, οι ελεγκτές της Επιτροπής επισκέπτονται τα κράτη μέλη πριν να επισκεφθούν τους αγρότες. Τα επισκέπτονται με κριτική ματιά, καθώς αναζητούν τυχόν ατασθαλίες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να τροποποιήσουμε ελαφρώς την αποστολή τους, κύριε Επίτροπε, και να τους ζητήσουμε να καταγράφουν επίσης –καθώς αυτό θα ήταν ωφέλιμο για τα κράτη μέλη– τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη εφαρμόζουν με υπερβολική αυστηρότητα τη νομοθεσία της ΕΕ; Υπερβολική αυστηρότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει να επιβάλλουν στους αγρότες υποχρεώσεις οι οποίες είναι άσχετες με το αντικείμενο των κανονισμών. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσατε να βελτιώσετε την εικόνα που σχηματίζουν οι συμπολίτες μας για την Ευρώπη."@el10
"Madam President, Commissioner, you have a good command of the French language and you know my country well. In France, there is an expression that describes something one dreams of but which never materialises, we talk about the . For farmers, simplification is undoubtedly one of the forms, one of the faces of the . As you have said, the Commission has already taken action to try and simplify procedures and I would like to go into a bit more detail. To my mind, there are two aspects to this issue. Firstly, there is everything to do with the requests for aid. I think it should be recognised that there has been an effort to simplify the paperwork during these last few years and months, and we give you credit for that. Secondly, there are the restrictions relating to all the conditions, the never-ending reporting requested from farmers for everything they do: taking a trailer full of manure to a field, using a dose of fertiliser in another field, using a dose of plant protection product in a third field, and if they make a mistake, they are sanctioned. Faced with this situation, Commissioner, I believe that we certainly need to find solutions. Last week, while presenting the proposal for the future common agricultural policy, you mentioned a few integrative measures that could be implemented and that could, in fact, lead, through the outcome produced by these measures, to measures that can be controlled by opinion, by farmers as well as by the Commission, measures for which we can be sure of the scientific effect. I have in mind the example of crop rotation. These measures should enable us to simplify the obligations imposed on farmers. This represents a considerable amount of work for the future. Furthermore, today as you did last week, you mentioned what is incumbent on Member States and I think you are right. Every year, the Commission controllers visit Member States before visiting the farmers. They go there with a critical eye to find what is not right. Yet could we not change their mission slightly, Commissioner, and ask them to also list – this would be beneficial to the Member States – areas where the Member States are going too far in applying EU legislation? Going too far is to impose on farmers obligations which are pointless in relation to the regulations. By doing so, you would have improved Europe’s image among our fellow citizens."@en4
". Señora Presidenta, señor Comisario, ustedes dominan perfectamente la lengua francesa y conocen bien mi país. En Francia hay una expresión que describe algo que uno sueña pero que nunca se materializa, se trata de la « ». Para los agricultores, la simplificación es, sin duda, una de las formas, uno de los rostros de la « ». Como usted ha dicho, la Comisión ya ha tomado medidas para tratar de simplificar los procedimientos y quisiera profundizar un poco más en los detalles. En mi opinión, hay dos aspectos en este tema. En primer lugar, lo relacionado con las solicitudes de ayuda. Creo que hay que reconocer que se han tomado medidas para simplificar los trámites durante estos últimos años y meses, y esto el algo que valoramos. En segundo lugar están las restricciones relativas a todas las condiciones, la presentación interminable de informes que se pide a los agricultores sobre todo lo que hacen: llevar un remolque lleno de estiércol a un campo, utilizar una dosis de fertilizante en otro campo, utilizar una dosis de producto fitosanitario en un tercer campo y, si comete un error, ser sancionado por ello. Ante esta situación, señor Comisario, creo sin ninguna duda que necesitamos encontrar soluciones. La semana pasada, durante la presentación de la propuesta de la futura política agrícola común, usted mencionó algunas medidas de integración que podrían llevarse a cabo y que, de hecho, nos llevarían, a través de sus resultados, a medidas que pueden ser controladas tanto por la opinión, como por los agricultores y la Comisión, medidas de cuyo efecto científico podemos estar seguros. Me refiero, por ejemplo, a la rotación de cultivos. Estas medidas nos permitirán simplificar las obligaciones impuestas a los agricultores. Tenemos una cantidad de trabajo considerable de cara al futuro. Por otra parte, como hizo la semana pasada, hoy ha mencionado las responsabilidades de los Estados miembros y creo que tiene razón. Cada año los inspectores de la Comisión visitan los Estados miembros antes de visitar a los agricultores. Llegan con una actitud crítica para encontrar lo que no está bien. Sin embargo señor Comisario, ¿no podríamos cambiar un poco su misión y pedirles que señalaran también —esto sería beneficioso para los Estados miembros— las áreas donde los Estados van demasiado lejos en la aplicación de la legislación de la UE? Ir demasiado lejos es imponer a los agricultores obligaciones que no tienen sentido en relación con el reglamento. De esta manera usted mejoraría la imagen de Europa entre nuestros conciudadanos."@es21
". Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Te oskate hästi prantsuse keelt ja tunnete põhjalikult meie riiki. Prantsusmaal on sõna, millega kirjeldatakse täitumatuid unistusi, see sõna on Põllumajandustootjate jaoks on lihtsustamine kahtlemata üks ’i vorme. Nagu te ütlesite, on komisjon juba võtnud meetmeid, et üritada menetlusi lihtsustada, ning ma tahan seda veelgi põhjalikumalt arutada. Minu arvates on sellel küsimusel kaks tahku. Esiteks on siin kindlasti tegemist abitaotlustega. Ma arvan, et tuleks tunnistada, et paberitöö lihtsustamise nimel on viimasel paaril aastal ja kuul pingutatud, ning me tunnustame teid selle eest. Teiseks esinevad piirangud, mis on seotud kõikide tingimuste ja lõputu aruandlusega, mida põllumajandustootjatelt nõutakse kõige kohta, mida nad teevad: kui nad viivad põllule haagisetäie sõnnikut, kasutavad teisel põllul väetist või kolmandal põllul taimekaitsevahendit, ning eksimuse korral neid karistatakse. Sellises olukorras, austatud volinik, peame minu arvates kindlasti leidma lahendused. Eelmisel nädalal, kui te esitasite ettepaneku tulevase ühise põllumajanduspoliitika kohta, nimetasite mõnda integreeritud meedet, mida võiks rakendada ning mis võiksid nende meetmetega saavutatud tulemuse kaudu tuua tegelikult kaasa meetmed, mida saab juhtida arvamuse kaudu, põllumajandustootjate ja ka komisjoni poolt, meetmed, mille teaduslikus mõjus saame kindlad olla. Ma pean silmas näiteks külvikordi. Need meetmed peaksid võimaldama meil lihtsustada põllumajandustootjatele kehtestatud kohustusi. See tähendab väga suurt tööd edaspidi. Lisaks nimetasite täna, nagu eelmisel nädalalgi, seda, mis on liikmesriikide kohustus, ning minu arvates on teil õigus. Igal aastal külastavad komisjoni kontrollid enne põllumajandustootjate külastamist liikmesriike. Nad lähevad sinna kriitilise hoiakuga, et leida vigu. Ent kas me ei võiks nende ülesannet pisut muuta, austatud volinik – ning lasta neil osutada ka – sellest oleks liikmesriikidele kasu – valdkondadele, kus liikmesriigid kohaldavad ELi õigusnorme liiga agaralt? Liigne agarus tähendab seda, kui põllumajandustootjatele kehtestatakse kohustused, mis on seoses määrustega tarbetud. Sellega parandaksite Euroopa kuvandit meie kaaskodanike silmis."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, te osaatte hyvin ranskan kieltä ja tunnette maani hyvin. Ranskassa on ilmaisu, joka kuvaa sellaista, josta uneksitaan mutta joka ei koskaan toteudu . Maanviljelijöille yksinkertaistaminen on epäilemättä yksi muodoista, yksi sen kasvoista. Kuten sanoitte, komissio on jo toteuttanut toimia yrittääkseen yksinkertaistaa menettelyjä. Haluaisin käsitellä tätä hieman yksityiskohtaisemmin. Mielestäni kysymykseen liittyy kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin kaikki, mikä liittyy tukihakemuksiin. Mielestäni on tunnustettava, että viime vuosina ja kuukausina on pyritty yksinkertaistamaan paperityötä, ja annamme teille tunnustuksen siitä. Toiseksi on mainittava ehtoihin liittyvät rajoitukset ja viljelijöiden ikuisesti jatkuva raportointi kaikesta, mitä he tekevät, olipa kyse lantaa täynnä olevan perävaunun viemisestä pellolle, lannoiteannoksen käyttämisestä toisella pellolla, kasvinsuojeluaineen käyttämisestä kolmannella pellolla jne., ja jos he tekevät virheen, siitä määrätään seuraamus. Mielestäni meidän on tässä tilanteessa pakko keksiä ratkaisuja, hyvä komission jäsen. Kun te viime viikolla esittelitte tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa ehdotusta, mainitsitte joitakin integroivia toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa siten, että suuri yleisö, viljelijät ja komissio voivat valvoa toimenpiteiden tuloksena saatavia toimenpiteitä, joiden tieteellisestä vaikutuksesta voimme olla varmoja. Ajattelen esimerkiksi viljelykiertoa. Toimenpiteiden avulla pitäisi olla mahdollista yksinkertaistaa viljelijöihin kohdistuvia velvoitteita. Siinä riittää meille tulevaisuudessa työmaata. Lisäksi mainitsitte tänään kuten viime viikollakin jäsenvaltioiden velvollisuuksista, ja mielestäni olette oikeassa. Joka vuosi komission valvojat vierailevat jäsenvaltioissa ennen maatilakäyntejä. He menevät kriittisin silmin löytääkseen virheet. Emmekö kuitenkin voisi hieman muuttaa heidän toimeksiantoaan, hyvä komission jäsen, ja pyytää heitä luetteloimaan myös alueet, joilla jäsenvaltiot menevät liian pitkälle EU:n lainsäädäntöä soveltaessaan? Tämä hyödyttäisi jäsenvaltioita. Liian pitkälle menemisellä tarkoitan viljelijöille asetettavia velvoitteita, jotka ovat sääntöjen kannalta merkityksettömiä. Näin voisitte parantaa Euroopan kuvaa kansalaisten silmissä."@fi7
"Elnök asszony, biztos úr! Ön jól beszéli a francia nyelvet és országomat is jól ismeri. Franciaországban van egy kifejezés, amely egy olyan dolgot ír le, amelyről valaki álmodik, de az soha nem válik valóra, erre mi azt mondjuk, hogy A mezőgazdasági termelők számára az egyszerűsítés kétségtelenül az egyik formája, egyik megjelenése. Amint mondta, a Bizottság már hozott intézkedéseket annak érdekében, hogy megpróbálja egyszerűsíteni az eljárásokat. Most egy kicsit jobban szeretnék belemenni a részletekbe. Véleményem szerint ennek a kérdésnek két aspektusa van. Az egyik a támogatásigénylésekkel van összefüggésben. Úgy gondolom, el kell ismerni, hogy az elmúlt néhány évben és hónapban történtek erőfeszítések a papírmunka egyszerűsítése érdekében, amiért elismerésünket fejezzük ki. A másik aspektus a feltételrendszerhez kapcsolódó korlátozások, az a soha véget nem érő jelentéstétel, amelyet a mezőgazdasági termelőktől kérnek mindenről, amit csinálnak: egy trágyával megrakott pótkocsi kiszállítása a területre, egy adag műtrágya használata egy másik területen, egy adag növényvédő szer használata egy harmadikon, és ha hibáznak, akkor szankciót alkalmaznak velük szemben. Ilyen helyzetben, biztos úr, úgy gondolom, hogy tényleg megoldásokat kell találnunk. A múlt héten a jövőbeli közös agrárpolitikára vonatkozó javaslat ismertetése során említett néhány integráló intézkedést, amelyek megvalósíthatók lehetnének, és amelyek ezen intézkedések eredményein keresztül olyan intézkedésekhez vezethetnének, amelyeket a közvélemény, a mezőgazdasági termelők, valamint a Bizottság ellenőrizhetne. Olyan intézkedésekhez, amelyek tudományos téren kifejtett hatásában biztosak lehetünk. Olyan dologra gondolok, mint például a vetésforgó. Ezeknek az intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy egyszerűsítsük a mezőgazdasági termelőkre rótt kötelezettségeket. Ez a jövőben jelentős mennyiségű munkát jelent. Ezenkívül ma, a múlt héthez hasonlóan megemlítette, hogy mi hárul a tagállamokra, és véleményem szerint igaza van. A Bizottság ellenőrei a mezőgazdasági termelőknél tett látogatások előtt minden évben meglátogatják a tagállamokat. Kritikus szemmel érkeznek annak érdekében, hogy felkutassák, mi az, ami nem helyes. Nem tudnánk-e azonban kissé megváltoztatni feladatukat, biztos úr, és azt kérni tőlük, hogy sorolják fel – ez hasznos lenne a tagállamoknak – azokat a területeket is, ahol a tagállamok túl messzire mennek az európai uniós jog alkalmazásában? Az, hogy túl messzire mennek, azt jelenti, hogy a szabályozásokhoz viszonyítva értelmetlen kötelezettségeket rónak a mezőgazdasági termelőkre. Ez pedig polgártársaink körében javítaná Európa imázsát."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, lei padroneggia con disinvoltura il francese e conosce bene il mio paese. In Francia, per indicare un sogno che non si materializza mai usiamo il termine . Per gli agricoltori, la semplificazione è indubbiamente una delle forme, dei volti della . Come lei ci ha ricordato, la Commissione è già entrata in azione per cercare di semplificare le procedure; vorrei approfondire i dettagli. A mio avviso, questo problema ha due aspetti. Da una parte, vi sono le questioni connesse alle richieste di aiuti. Occorre riconoscere che nei mesi e negli anni più recenti si è operato per semplificare gli adempimenti burocratici, e di questo le diamo atto. Dall’altra, vi sono le limitazioni connesse alla condizionalità, l’interminabile serie di documenti con cui gli agricoltori devono segnalare tutte le fasi del loro lavoro: portare un rimorchio carico di letame in un campo, utilizzare un fertilizzante in un secondo campo, un prodotto fitosanitario in un terzo, e se si commette un errore scatta una sanzione. Di fronte a tale situazione, mi sembra assolutamente necessario individuare alcune soluzioni. La settimana scorsa, presentando la proposta per la futura politica agricola comune, lei ha accennato ad alcune misure integrative che si potrebbero applicare e il cui esito potrebbe tradursi in misure controllate dall’opinione pubblica – dagli agricoltori così come dalla Commissione – del cui effetto scientifico saremmo sicuri. Penso alla rotazione delle colture. Queste misure ci consentirebbero di semplificare gli obblighi imposti agli agricoltori; è un programma di lavoro impegnativo per il futuro. Inoltre, sia oggi che la settimana scorsa lei ha ricordato – giustamente, a mio avviso – gli aspetti che rientrano nelle competenze degli Stati membri. Ogni anno, gli ispettori della Commissione visitano gli Stati membri, prima di visitare gli agricoltori, mossi dall’atteggiamento critico di chi è deciso a scovare qualsiasi irregolarità. Pure, signor Commissario, non potremmo modificare lievemente l’impostazione della loro missione e chiedere di elencare – cosa che sarebbe utile per gli Stati membri – i settori in cui gli Stati membri stessi dimostrano zelo eccessivo nell’applicazione della legislazione comunitaria? Zelo eccessivo significa imporre agli agricoltori obblighi non funzionali rispetto ai regolamenti. In tal modo, lei riuscirebbe a offrire ai nostri concittadini un’immagine migliore dell’Europa."@it12
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous connaissez bien mon pays. Il y a en France une expression qui caractérise ce dont on rêve mais que l'on ne voit jamais, on parle de l'Arlésienne. Pour les agriculteurs, la simplification est sans doute l'une des formes, l'un des visages de l'Arlésienne. Vous l'avez dit, la Commission a déjà agi pour essayer de simplifier les procédures et je voudrais détailler un peu les choses. Il me semble qu'il y a deux aspects au dossier. Il y a, d'une part, ce qui concerne les demandes d'aide. Je crois qu'il faut le reconnaître, il y a eu un effort de simplification des dossiers au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, et on vous en donne acte. Il y a ensuite les contraintes liées à la conditionnalité, le reporting permanent demandé aux agriculteurs de tout ce qu'ils font: la remorque de fumier emmenée dans un champ, la dose d'engrais mise dans un autre, la dose de phytosanitaire mise dans un troisième, et si vous vous êtes trompé, vous avez droit à des sanctions. Face à cette situation, Monsieur le Commissaire, je crois qu'il faut effectivement que nous trouvions quelques solutions. La semaine dernière, en présentant le projet de future PAC, vous avez évoqué quelques mesures intégratrices qui pourraient être mises en œuvre et qui pourraient conduire de fait, par le résultat qu'apportent ces mesures, à des mesures contrôlables par l'opinion, par les agriculteurs comme par la Commission, mesures dont on est sûr de l'effet sur le plan scientifique. Je pense par exemple à la rotation des cultures. Ces mesures doivent nous permettre de simplifier les contraintes imposées aux agriculteurs. Nous avons là un vrai chantier pour l'avenir. Et puis, aujourd'hui comme la semaine dernière, vous avez évoqué ce qui incombe aux États et je pense que vous avez raison. Chaque année, les contrôleurs de la Commission vont visiter les États avant de visiter les agriculteurs. Ils y vont avec un œil critique pour trouver ce qui ne va pas. Mais ne pourrait-on pas faire évoluer un peu leur mission, Monsieur le Commissaire, et leur demander de pointer également – c'est un service qu'ils rendraient aux États – là où les États vont trop loin en matière d'application du droit communautaire? Aller trop loin, c'est imposer aux agriculteurs des contraintes inutiles par rapport à la réglementation. Vous auriez ainsi amélioré l'image de l'Europe auprès de nos concitoyens."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, jūs protat franču valodu un jūs labi zināt manu valsti. Lai apzīmētu kaut ko, par ko jūs sapņojat, bet kas nekad nepiepildās, Francijā lieto vārdu „ ”. Lauksaimniekiem vienkāršošana, neapšaubāmi, ir viens no šī „ ” veidiem un izpausmēm. Kā jūs jau norādījāt, Komisija ir mēģinājusi vienkāršot procedūras, un es vēlētos mazliet sīkāk paanalizēt šo jautājumu. Manuprāt, šajā ziņā būtiski ir divi aspekti. Pirmkārt, ir runa par atbalsta pieprasījumiem. Manuprāt, ir jāatzīst, ka dažos pēdējos gados un mēnešos ir mēģināts vienkāršot ar dokumentāciju saistītās procedūras, un mēs atzinīgi vērtējam šos jūsu centienus. Otrkārt, ir runa par ierobežojumiem, kas saistīti ar savstarpējo atbilstību, par lauksaimniekiem piemēroto prasību sniegt nebeidzamas atskaites par visu, ko viņi dara — par to, ka ar mēslojumu piekrauta piekabe tiek nogādāta uz lauka, ka daļa mēslošanas līdzekļa tiek izmantota citā laukā, ka daļa augu aizsardzības līdzekļa tiek izmantota vēl kādā citā laukā. Un, ja viņi pieļauj kļūdu, viņus soda. Ņemot vērā šo situāciju, komisāra kungs, es uzskatu, ka mums noteikti ir jārod risinājumi. Pagājušajā nedēļā, iepazīstinot ar priekšlikumu par nākotnes kopējo lauksaimniecības politiku, jūs minējāt dažus integrējošus pasākumus, kurus varētu īstenot un kuru iznākums varētu būt pasākumi, kurus var kontrolēt ar sabiedriskās domas aptauju palīdzību, lauksaimnieki un arī Komisija, pasākumi, par kuru zinātnisko ietekmi mēs varam būt pārliecināti. Kā piemēru minēšu augseku. Šiem pasākumiem būtu jādod mums iespēja vienkāršot lauksaimniekiem piemērojamās prasības. Nākotnē šajā ziņā būs daudz darāmā. Turklāt šodien un arī pagājušajā nedēļā jūs norādījāt, kas būtu jādara dalībvalstīm, un es uzskatu, ka jums ir taisnība. Ik gadu pirms lauksaimnieku apmeklēšanas Komisijas revidenti viesojas dalībvalstīs. Viņi turp dodas, lai ar kritisku skatījumu novērtētu, kas nav pareizi. Tomēr, vai mēs nevarētu nedaudz mainīt viņu pienākumus, komisāra kungs, un lūgt, lai viņi arī norāda (dalībvalstīm tas būtu izdevīgi) jomas, kurās dalībvalstis ir pārāk prasīgas, piemērojot ES tiesību aktus? Būt „pārāk prasīgām” nozīmē noteikt lauksaimniekiem pienākumus, kas ir nevajadzīgi šo noteikumu kontekstā. Šādi rīkojoties, jūs uzlabotu Eiropas tēlu mūsu iedzīvotāju acīs."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous connaissez bien mon pays. Il y a en France une expression qui caractérise ce dont on rêve mais que l'on ne voit jamais, on parle de l'Arlésienne. Pour les agriculteurs, la simplification est sans doute l'une des formes, l'un des visages de l'Arlésienne. Vous l'avez dit, la Commission a déjà agi pour essayer de simplifier les procédures et je voudrais détailler un peu les choses. Il me semble qu'il y a deux aspects au dossier. Il y a, d'une part, ce qui concerne les demandes d'aide. Je crois qu'il faut le reconnaître, il y a eu un effort de simplification des dossiers au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, et on vous en donne acte. Il y a ensuite les contraintes liées à la conditionnalité, le reporting permanent demandé aux agriculteurs de tout ce qu'ils font: la remorque de fumier emmenée dans un champ, la dose d'engrais mise dans un autre, la dose de phytosanitaire mise dans un troisième, et si vous vous êtes trompé, vous avez droit à des sanctions. Face à cette situation, Monsieur le Commissaire, je crois qu'il faut effectivement que nous trouvions quelques solutions. La semaine dernière, en présentant le projet de future PAC, vous avez évoqué quelques mesures intégratrices qui pourraient être mises en œuvre et qui pourraient conduire de fait, par le résultat qu'apportent ces mesures, à des mesures contrôlables par l'opinion, par les agriculteurs comme par la Commission, mesures dont on est sûr de l'effet sur le plan scientifique. Je pense par exemple à la rotation des cultures. Ces mesures doivent nous permettre de simplifier les contraintes imposées aux agriculteurs. Nous avons là un vrai chantier pour l'avenir. Et puis, aujourd'hui comme la semaine dernière, vous avez évoqué ce qui incombe aux États et je pense que vous avez raison. Chaque année, les contrôleurs de la Commission vont visiter les États avant de visiter les agriculteurs. Ils y vont avec un œil critique pour trouver ce qui ne va pas. Mais ne pourrait-on pas faire évoluer un peu leur mission, Monsieur le Commissaire, et leur demander de pointer également – c'est un service qu'ils rendraient aux États – là où les États vont trop loin en matière d'application du droit communautaire? Aller trop loin, c'est imposer aux agriculteurs des contraintes inutiles par rapport à la réglementation. Vous auriez ainsi amélioré l'image de l'Europe auprès de nos concitoyens."@mt15
"− Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, u beheerst de Franse taal uitstekend en u kent mijn land goed. In het Frans is er een uitdrukking voor iets waarvan we dromen maar wat we nooit te zien krijgen: een " ". Voor landbouwers is de vereenvoudiging waarschijnlijk een van de vormen en gezichten van de . Zoals u heeft aangegeven, heeft de Commissie al pogingen ondernomen om de procedures te vereenvoudigen, en ik zou hierop wat nader willen ingaan. Dit dossier heeft namelijk twee aspecten. Ten eerste zijn er de steunaanvragen. We moeten inderdaad erkennen dat het papierwerk de afgelopen jaren en maanden is vereenvoudigd, en dat hebben wij aan u te danken. Ten tweede zijn er de verplichtingen in verband met de conditionaliteit, de permanente verslaglegging door landbouwers over al hun werkzaamheden: over de mesttrekker waarmee zij over het veld rijden, over de dosis mest die zij aan een andere meststof toevoegen, over de dosis fytosanitaire producten die zij aan een ander product toevoegen, en als zij een fout maken, worden er sancties opgelegd. Mijnheer de commissaris, voor deze situatie moeten we daadwerkelijk een aantal oplossingen zien te vinden. Vorige week heeft u bij de presentatie van het voorstel voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid een aantal aanvullende maatregelen genoemd die ten uitvoer kunnen worden gelegd en die via de daarmee verkregen resultaten kunnen leiden tot door de opinie, door de landbouwers en de Commissie controleerbare maatregelen, tot maatregelen waarvan het wetenschappelijk effect is vastgesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan wisselteelt. Met deze maatregelen moeten de aan landbouwers opgelegde verplichtingen worden vereenvoudigd. Dit is een grote klus voor de toekomst. Voorts heeft u het vandaag en vorige week gehad over de rol van de lidstaten en ik denk dat u daarin gelijk heeft. Ieder jaar gaan de controleurs van de Commissie eerst naar de lidstaten en vervolgens naar de landbouwers. Zij gaan daar met een kritisch oog heen om te kijken wat er niet goed gaat. Maar, mijnheer de commissaris, kunnen wij hun taak niet enigszins wijzigen en hun vragen ook aan te geven wanneer de lidstaten te ver gaan in de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht? Daarmee zouden zij de lidstaten een dienst bewijzen. Men gaat bijvoorbeeld te ver wanneer men landbouwers nutteloze verplichtingen oplegt ten opzichte van de regelgeving. U zou het imago van Europa bij onze burgers daarmee verbeteren."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Doskonale włada Pan językiem francuskim i dobrze zna pan mój kraj. We Francji mamy wyrażenie, które pozwala opisać coś, o czym marzymy, co jednak nigdy się nie urzeczywistni, mówimy wtedy o „Arlésienne”. Dla rolników uproszczenie WPR jest niewątpliwie jedną z form, jednym z oblicz . Komisja, jak Pan powiedział, podjęła już działania dążące do uproszczenia procedur i chciałbym teraz omówić je bardziej szczegółowo. Moim zdaniem przedmiotowa kwestia obejmuje dwa aspekty. Pierwszy aspekt dotyczy wniosków w sprawie pomocy. Moim zdaniem należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy podjęto wysiłki zmierzające do uproszczenia dokumentacji i jest to Pańska zasługa. Drugi aspekt to ograniczenia dotyczące wszystkich warunków, niekończących się sprawozdań, które rolnicy muszą przedstawiać w sprawie każdej wykonanej czynności: wyjechanie przyczepą z nawozem na pole, zastosowanie nawozu na innym polu, zastosowanie dawki środka ochrony roślin na jeszcze innym polu. Jeżeli popełnią błąd, nakłada się na nich sankcje. Panie Komisarzu! W tej sytuacji uważam, że zdecydowanie musimy znaleźć rozwiązania. W ubiegłym tygodniu, przedstawiając wniosek w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, wspomniał Pan o kilku instrumentach integracyjnych, które mogłyby zostać wdrożone i które w rzeczywistości mogłyby, poprzez osiągnięcie konkretnych wyników, doprowadzić do przyjęcia środków, które będą mogły podlegać kontroli ze strony społeczeństwa, rolników i Komisji; środków, które niewątpliwie przyniosą efekty naukowe. Mam na myśli na przykład procedurę płodozmianu. Środki te powinny umożliwić nam uproszczenie zobowiązań nałożonych na rolników. To zadanie wiąże się z ogromnymi nakładami pracy w przyszłości. Ponadto dziś, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, wspomniał Pan o obowiązku ciążącym na państwach członkowskich i uważam, że ma Pan rację. Kontrolerzy Komisji, zanim odwiedzą rolników, co roku odwiedzają państwa członkowskie. Jadą tam nastawieni krytycznie, aby wykryć błędy w postępowaniu. Panie Komisarzu! Czy nie możemy delikatnie zmienić założenia ich misji, tak aby wymieniali także obszary, w których państwa członkowskie posuwają się za daleko, stosując prawodawstwo UE? Byłoby to korzystne dla państw członkowskich. Zbyt duża gorliwość w stosowaniu prawodawstwa nakłada na rolników obowiązki, które w porównaniu do postanowień zawartych w rozporządzeniach są niepotrzebne. W ten sposób poprawi Pan wizerunek Europy w oczach naszych współobywateli."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, o senhor tem um bom domínio da língua francesa e conhece bem o meu país. Em França, temos uma expressão que descreve aquilo com que sonhamos mas que nunca se chega a concretizar: dizemos que é a . Para os agricultores, a simplificação é sem dúvida uma das formas, uma das faces da . Como V. Exa. referiu, a Comissão já tomou medidas para tentar simplificar os procedimentos, e eu gostaria de me debruçar um pouco mais pormenorizadamente sobre alguns aspectos. Em minha opinião, a questão que nos ocupa comporta duas vertentes. Por um lado, temos os aspectos que se prendem com os pedidos de ajuda. Penso que há que reconhecer que houve um esforço de simplificação dos dossiês ao longo destes últimos anos e meses, e a Comissão merece ser felicitada por isso. Por outro lado, existem as restrições ligadas à condicionalidade, bem como a obrigação imposta aos agricultores de comunicarem constantemente informações sobre tudo o que fazem: o reboque cheio de estrume levado para um campo, a dose de adubo utilizada noutro campo, a quantidade de produtos fitossanitários aplicada num terceiro campo, e, se cometem um erro, são penalizados. Perante esta situação, Senhor Comissário, penso que necessitamos realmente de encontrar soluções. A semana passada, quando da apresentação da proposta relativa à futura política agrícola comum, o senhor apontou algumas medidas integradoras que poderiam ser postas em prática e conduzir, efectivamente, através dos respectivos resultados, a medidas susceptíveis de serem controladas pela opinião tanto dos agricultores como da Comissão, medidas em relação às quais possuímos garantias do ponto de vista científico. Estou a pensar, por exemplo, na rotação das culturas. Trata-se de medidas que certamente nos permitirão simplificar as obrigações impostas aos agricultores, e que representam um trabalho importante a desenvolver no futuro. Além disso, hoje, como na semana passada, o Senhor Comissário referiu-se ao que é da responsabilidade dos Estados-Membros, e eu dou-lhe razão. Todos os anos, os agentes de controlo da Comissão visitam os Estados-Membros antes de visitarem os agricultores. Com um olhar muito crítico, procuram detectar as irregularidades existentes. Pergunto-me, porém, Senhor Comissário, se não poderíamos modificar um pouco a sua missão e pedir-lhes que apontassem também – prestariam um bom serviço aos Estados-Membros – quais os domínios em que os Estados-Membros estão a ir longe de mais na aplicação do direito comunitário. Quando falo em ir longe de mais, refiro-me à imposição, aos agricultores, de obrigações inúteis face à regulamentação. Se introduzisse a referida modificação, Senhor Comissário, estaria a melhorar a imagem da União Europeia junto dos nossos concidadãos."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, stăpâniți bine limba franceză si cunoașteți bine țara mea. În Franța, există o expresie care descrie un lucru la care visează cineva, dar care nu se materializează niciodată, vorbim despre . Pentru agricultori, simplificarea este, fără îndoială, una din formele, una dintre fețele acestei . După cum ați precizat, Comisia a luat deja măsuri pentru în vederea simplificării procedurilor și aș dori să intru un pic mai mult în detalii. În opinia mea, există două aspecte ale acestei probleme. În primul rând, totul este legat de cererile de ajutor. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că în ultimii câțiva ani și câteva luni s-au depus eforturi de simplificare a formalităților administrative și este meritul dvs. În al doilea rând, există restricții cu privire la toate condițiile, solicitările interminabile pentru fermieri de a raporta absolut tot ce fac: pentru faptul că aruncă o remorcă plină de gunoi de grajd pe un teren, că utilizează o doză de îngrășământ pe un alt teren și o doză de produs pentru protecția plantelor pe un al treilea teren. Dacă greșesc, sunt sancționați. Confruntați cu această situație, dle comisar, cred că trebuie, cu siguranță, să găsim soluții. Săptămâna trecută, în cadrul prezentării propunerii privind viitoarea politică agricolă comună, ați menționat câteva măsuri integratoare care ar putea fi puse în aplicare și care ar putea, de fapt, să conducă, prin rezultatele generate, la măsuri care pot fi controlate de opinia publică, de agricultori precum și de Comisie, măsuri de al căror efect științific putem fi siguri. Mă gândesc la exemplul rotației culturilor. Aceste măsuri ar trebui să ne permită să simplificăm obligațiile impuse agricultorilor, fapt care necesită eforturi deosebite în viitor. În plus, astăzi ați menționat, la fel ca săptămâna trecută, ce competențe revin statelor membre și cred că aveți dreptate. În fiecare an, inspectorii Comisiei vizitează statele membre înainte de a-i vizita pe agricultori. Aceștia merg acolo cu o abordare critică pentru a identifica ce nu este în regulă. Cu toate acestea, dle comisar, nu am putea modifica puțin misiunea lor și să le cerem să enumere – fapt care ar fi benefic pentru statele membre – domeniile în care statele membre fac excese în ceea ce privește aplicarea legislației UE? Excesele se referă la impunerea unor obligații agricultorilor care, raportate la regulamente, nu au niciun sens. Procedând astfel, am îmbunătăți imaginea Europei în rândul cetățenilor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dobre ovládate francúzsky jazyk a dobre poznáte našu krajinu. Vo Francúzsku máme výraz, ktorý opisuje niečo, o čom niekto sníva, ale čo sa nikdy nestane skutočnosťou; hovoríme o fantóme . Pre poľnohospodárov je zjednodušenie nepochybne jedna z foriem, jedna z podôb fantómu . Ako ste povedali, Komisia už prijala opatrenia a pokúša sa zjednodušiť postupy a ja by som chcel uviesť trochu viac podrobností. Táto otázka má podľa mňa dva aspekty. Po prvé, všetko sa týka žiadostí o poskytnutie pomoci. Myslím si, že by sa malo uznať, že v priebehu niekoľkých uplynulých rokov a mesiacov bola snaha o zjednodušenie administratívnej práce; za to vám patrí naše uznanie. Po druhé, existujú obmedzenia týkajúce sa všetkých podmienok, nekonečné správy, ktorých podávanie sa požaduje od poľnohospodárov o všetkom, čo robia: o odvoze prívesu plnom hnoja na pole, o použití dávky hnojiva na druhom poli, o použití dávky prípravku na ochranu rastlín na treťom poli. Ak urobia chybu, dostanú trest. Vzhľadom na túto situáciu sa, pán komisár, domnievam, že určite musíme nájsť riešenia. Minulý týždeň počas prezentácie návrhu o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike ste spomenuli niekoľko integračných opatrení, ktoré by sa mohli zaviesť. Tieto opatrenia by v skutočnosti mohli prostredníctvom výsledku, ktorý prinesú, viesť k opatreniam, ktoré môžu podľa posudku kontrolovať poľnohospodári, ako aj Komisia, a ktorých vedecky podloženým účinkom si môžeme byť istí. Mám na mysli príklad striedania plodín. Tieto opatrenia by nám mali umožniť zjednodušiť povinnosti, ktorými sú zaťažovaní poľnohospodári. To predstavuje v budúcnosti značné množstvo práce. Ďalej ste dnes, tak ako minulý týždeň, spomenuli, čo je povinnosťou členských štátov, a myslím si, že ste mali pravdu. Kontrolóri Komisie každý rok pred návštevou poľnohospodárov navštívia členské štáty. Idú tam kritickým pohľadom zistiť, čo nie je správne. A nemohli by sme ich misiu mierne zmeniť, pán komisár, a požiadať ich, aby v zozname tiež uviedli – bolo by to užitočné pre členské štáty – oblasti, v ktorých členské štáty zachádzajú priďaleko pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ? Zachádzať priďaleko znamená zaťažovať poľnohospodárov povinnosťami, ktoré sú zbytočné v súvislosti s nariadeniami. Keby ste to urobili, zlepšili by ste obraz Európy u našich európskych spoluobčanov."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, dobro obvladate francoščino in dobro poznate mojo državo. V Franciji imamo izraz, ki opisuje nekaj, o čemer človek sanja, vendar se nikoli ne uresniči, govorimo o . Za kmete je poenostavitev nedvomno ena od oblik, en vidik . Kot ste dejali, je Komisija že sprejela ukrepe, s katerimi skuša poenostaviti postopke in rad bi povedal nekaj podrobnosti o tem. Po mojem mnenju obstajata dva vidika tega vprašanja. Prvič, vse to se nanaša na prošnje za pomoč. Menim, da je treba priznati, da je bilo v zadnjih letih in mesecih precej prizadevanj, da se poenostavi papirologija, in to vam štejemo v dobro. Drugič, gre za omejitve, ki so v zvezi z vsemi pogoji, poročanje ni nikoli končano, od kmetov se zahteva, da poročajo o vsem, kar počnejo: odpeljejo polno prikolico gnoja na njivo, uporabijo odmerek gnojila na drugi njivi, uporabijo odmerek proizvoda za varstvo rastlin na tretji njivi, in če naredijo napako, so kaznovani. Komisar, menim, da moramo pri spopadanju s tem položajem najti rešitve. Prejšnji teden ste pri predstavljanju predloga za prihodnjo skupno kmetijsko politiko omenili nekaj celovitih ukrepov, ki bi jih lahko vključili in bi s pomočjo rezultata, ki bi ga ustvarili, dejansko pripeljali do ukrepov, ki jih je mogoče nadzorovati z vidika kmetov in Komisije, in do ukrepov, za katere smo lahko prepričani, da imajo učinek v znanstvenem smislu. V mislih imam na primer kolobarjenje. Ti ukrepi bi nam morali omogočiti, da poenostavimo obveznosti, ki so naložene kmetom. To pomeni znatno količino dela v prihodnje. Poleg tega ste danes tako kakor prejšnji teden omenili, kaj je dolžnost držav članic, in mislim, da imate prav. Nadzorniki Komisije vsako leto pred obiskom kmetov obiščejo države članice. Tja gredo s kritičnim očesom, da bi poiskali, kaj ni prav. Pa vendar, ali ne bi mogli nekoliko spremeniti njihove misije, komisar, in jih prositi, naj naredijo – to bi bilo koristno za države članice – tudi seznam področij, kjer so države članice šle z uporabo zakonodaje EU predaleč? Predaleč pomeni, da so kmetom naložile obveznosti, ki so brez pomena v zvezi s predpisi. S tem bi izboljšali podobo Evrope med našimi državljani."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Du behärskar franska väl, och du känner väl till mitt land. I Frankrike finns det ett uttryck som beskriver något som man drömmer om men som aldrig inträffar, vi talar om . För jordbrukare är förenkling utan tvekan en form av . Som ni har sagt har kommissionen redan vidtagit åtgärder för att försöka att förenkla förfarandena, och jag vill gå lite närmare in på detta. Enligt min mening finns det två aspekter av denna fråga. För det första har det allting att göra med ansökningar om stöd. Jag anser att man bör erkänna att en ansträngning har gjorts att förenkla pappersarbetet under de senaste åren och månaderna, vilket vi ger er beröm för. För det andra finns det begränsningar för alla villkor, de ändlösa kraven att jordbrukarna ska rapportera om allting de gör: kört en släpvagn med gödsel till ett fält, använt en dos gödselmedel på ett annat fält, använt en dos växtskyddsmedel på ett tredje fält, och om de gör ett misstag blir de bestraffade. Inför denna situation anser jag att vi måste hitta lösningar. Förra veckan när kommissionsledamoten lade fram förslaget om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken nämnde du ett antal integrationsåtgärder som skulle kunna genomföras och som faktiskt genom resultatet av dessa insatser leder till åtgärder som kan kontrolleras av allmänheten, av jordbrukarna och av kommissionen, åtgärder vars vetenskapliga effekt vi kan vara säkra på. Jag tänker på exemplet växelbruk. Dessa åtgärder ska göra det möjligt att förenkla jordbrukarnas åligganden. Det representerar en betydande mängd arbete i framtiden. Vidare nämnde kommissionsledamoten i dag liksom i förra veckan det som åligger medlemsstaterna, och jag anser att du har rätt. Varje år besöker kommissionens kontrollanter medlemsstaterna innan de besöker jordbrukarna. De kommer med ett kritiskt öga för att hitta sådant som inte står rätt till. Skulle vi inte kunna ändra deras uppdrag en aning och be dem att också notera områden där medlemsstaterna går för långt i tillämpningen av EU-lagstiftningen – vilket skulle vara till nytta för medlemsstaterna? Att gå för långt är att påtvinga jordbrukarna skyldigheter som är poänglösa för förordningarna. Genom att göra så skulle du förbättra EU:s anseende bland våra medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Arlésienne"20,19,16,11,22,3,13,4,21,9,17,12
"Arlésiennen"7
"Arlézanky"1
"arlésienne"5
"„Arlésienne”"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph