Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-579"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.41.2-579"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this debate in a sense catalyses several years of effort by many Members who are present here, and others, to try and focus attention on the real China. The sense of unity being displayed by Council and Commission, and by the diplomatic representatives in Oslo, concerning the ceremony which may take place on 10 December, is encouraging. Of course we hope that Liu Xiaobo will be present, but it is unlikely. What we have seen in the last few weeks, in diplomatic terms, is a car crash organised by Beijing. It is one of the most disastrous, cack-handed episodes in the history of diplomacy. But at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship. On my last visit to Beijing, all the people with whom I had contact were subsequently arrested, imprisoned and, in some cases, tortured. There are between seven and eight million people imprisoned across China, there are at least 5 000 executions a year. I have seen a list of more than 3 400 people who, in the last 10 years, have died under torture in that regime for their religious convictions. In sum, this is a terror state. We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award. I hope that in Oslo, on 10 December, should the ceremony take place, we have the most muscular presence on behalf of the European Union, standing by its foreign policy priorities of human rights and democracy. The world’s most populous country deserves what we enjoy in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, tato rozprava v určitém smyslu katalyzuje několikaleté úsilí mnoha zde přítomných i dalších poslanců o to, aby se zaměřila pozornost na skutečnou Čínu. Smysl pro jednotu, který ukazuje Rada i Komise a diplomatičtí zástupci v Oslu, pokud jde o slavnostní předání, k němuž má dojít dne 10. prosince, je povzbudivý. Samozřejmě doufáme, že Liou Siao-po bude přítomen, nicméně je to nepravděpodobné. To, čeho jsme byli svědky v několika posledních týdnech, je z diplomatického hlediska katastrofou, již zorganizoval Peking. Je to jedna z nejničivějších a nejvíce netaktních epizod v historii diplomacie. V jádru této situace však leží střet mezi svobodným světem a přetrvávající diktaturou. Při mé poslední návštěvě Pekingu všichni lidé, s nimiž jsem se setkal, byli opakovaně zatčeni, vězněni a v několika případech mučeni. V Číně je vězněno mezi sedmi až osmi miliony lidí, ročně tam dochází k minimálně 5 000 popravám. Viděl jsem seznam více než 3 400 lidí, kteří v tomto režimu za posledních 10 let zemřeli na následky mučení kvůli svému náboženskému přesvědčení. Stručně řečeno se jedná o stát teroru. Chceme poblahopřát komisi pro Nobelovu cenu míru za její odvahu při udělení tohoto ocenění. Doufám, že pokud se 10. prosince v Oslu slavnostní předání uskuteční, budeme zde mít za Evropskou unii nejsilnější účast a budeme prosazovat priority zahraniční politiky v oblasti lidských práv a demokracie. Nejlidnatější země světa je hodna stejných podmínek, jaké požíváme v Evropě."@cs1
"Fru formand! Denne forhandling er på en måde katalysator for flere års indsats fra mange medlemmer af Parlamentet, som er til stede, og andre for at forsøge at henlede opmærksomheden på det virkelige Kina. Det fællesskab, der udvises af Rådet og Kommissionen og af de diplomatiske repræsentanter i Oslo i forhold til den ceremoni, der muligvis vil finde sted den 10. december, er opmuntrende. Vi håber naturligvis, at Liu Xiaobo vil være til stede, men det er usandsynligt. Det, vi har set i de sidste par uger, er, udtrykt diplomatisk, en katastrofe arrangeret af Beijing. Det er en af de mest katastrofale og kluntede episoder i diplomatiets historie. Men i dens hjerte ligger sammenstødet mellem den fri verden og det, der stadig er et diktatur. Alle dem, jeg havde kontakt med under mit sidste besøg i Beijing, blev senere anholdt, fængslet og i nogle tilfælde udsat for tortur. Der sidder mellem 7 og 8 mio. mennesker i fængsel i Kina, og der foretages mindst 5 000 henrettelser om året. Jeg har set en liste med mere end 3 400 mennesker, som i de sidste 10 år er døde for deres religiøse overbevisninger som følge af tortur i det regime. Det er kort sagt en terrorstat. Vi vil gerne gratulere nobelpriskomitéen med deres mod, da de udpegede prismodtageren. Jeg håber, at EU vil være stærkt repræsenteret den 10. december i Oslo, hvis ceremonien bliver til noget, og derved stå ved sine udenrigspolitiske prioriteter i form af menneskerettigheder og demokrati. Verdens folkerigeste land fortjener det, vi nyder godt af i Europa."@da2
"Frau Präsidentin, diese Debatte katalysiert in gewisser Weise mehrere Jahre Bemühungen vieler Abgeordneter, die hier anwesend sind, sowie anderer, es zu versuchen und die Aufmerksamkeit auf das wahre China zu richten. Dieses Gefühl der Einheit, das von Rat und Kommission, sowie den diplomatischen Vertretern in Oslo hinsichtlich des Festaktes, der am 10. Dezember stattfinden mag, gezeigt wird, ist ermutigend. Natürlich hoffen wir, dass Liu Xiaobo anwesend sein wird, aber das ist unwahrscheinlich. Was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, ist in diplomatischen Worten ein von Peking organisierter Autounfall. Es ist eine der desaströsten, unfähigsten Episoden der Geschichte der Diplomatie. Aber im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen der freien Welt und dessen, was eine Diktatur bleibt. Bei meinem letzten Besuch in Peking wurden alle Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, anschließend verhaftet, inhaftiert und in manchen Fällen gefoltert. Zwischen sieben und acht Millionen Menschen sind in ganz China inhaftiert und es gibt mindestens 5 000 Hinrichtungen jährlich. Ich habe eine Liste mit über 3 400 Menschen gesehen, die in den vergangenen 10 Jahren in diesem Regime aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen unter der Folter gestorben sind. Zusammengefasst ist dies ein Terrorstaat. Wir wollen dem Friedensnobelpreiskomitee zu seinem Mut bei der Vergabe dieses Preises gratulieren. Ich hoffe, dass wir in Oslo am 10. Dezember, sollte die Feier stattfinden, eine höchst deutliche Präsenz im Namen der Europäischen Union haben, die für ihre außenpolitischen Prioritäten der Menschenrechte und Demokratie steht. Das einwohnerstärkste Land der Welt verdient, was wir in Europa genießen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση λειτουργεί κατά μία έννοια ως καταλύτης των πολυετών προσπαθειών πολλών βουλευτών που είναι σήμερα παρόντες στο Σώμα, καθώς και άλλων, να εστιάσουμε την προσοχή στην αληθινή Κίνα. Το πνεύμα ενότητας που επιδεικνύουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι στο Όσλο, ενόψει της τελετής απονομής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, είναι ενθαρρυντικό. Φυσικά ελπίζουμε ότι ο Liu Xiaobo θα είναι παρών, όμως αυτό είναι απίθανο. Όσα είδαμε να εκτυλίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες σε διπλωματικό επίπεδο είναι μια μετωπική σύγκρουση την οποία ενορχήστρωσε το Πεκίνο. Πρόκειται για ένα από τα πλέον καταστροφικά, αλλοπρόσαλλα επεισόδια στην ιστορία της διπλωματίας. Στο επίκεντρο, όμως, βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ του ελεύθερου κόσμου και μιας χώρας που δεν παύει να είναι δικτατορική. Στην τελευταία μου επίσκεψη στο Πεκίνο, όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους είχα επαφές στη συνέχεια συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασανίστηκαν. Σε όλη την Κίνα υπάρχουν περί τους επτά έως οκτώ εκατομμύρια φυλακισμένοι, ενώ πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5.000 εκτελέσεις ετησίως. Έχω δει κατάλογο άνω των 3.400 ατόμων τα οποία, τα τελευταία 10 έτη, πέθαναν από βασανιστήρια σε αυτό το καθεστώς λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Εν ολίγοις, έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος τρομοκράτη. Συγχαίρουμε την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης για το θάρρος που επέδειξε απονέμοντας αυτό το βραβείο. Ευελπιστώ ότι στο Όσλο, στις 10 Δεκεμβρίου, εφόσον πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής, θα δούμε την πλέον εύρωστη παρουσία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα δείξει έτσι τη σταθερή προσήλωσή της στις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου αξίζει τα αγαθά που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη."@el10
"Señora Presidenta, este debate en cierto modo cataliza varios años de esfuerzos de muchos diputados que están presentes hoy aquí, y de otros, por intentar concentrar la atención en la China real. Esta sensación de unidad que desprenden el Consejo y la Comisión, así como los representantes diplomáticos de Oslo, con respecto a la ceremonia que se celebrará el 10 de diciembre, es alentadora. Por supuesto, esperamos que Liu Xiaobo esté presente, aunque es poco probable. Lo que hemos presenciado en las últimas semanas, en términos diplomáticos, es un accidente de coche organizado por Pekín. Es uno de los episodios más desastrosos y desmañados de la historia de la diplomacia. Sin embargo, lo esencial aquí es el choque entre el mundo libre y lo que sigue siendo una dictadura. En mi última visita a Pekín, todas las personas con las que tuve contacto fueron posteriormente arrestadas, encarceladas y, en algunos casos, torturadas. Hay entre siete y ocho millones de personas encarceladas en China y al menos 5 000 ejecuciones al año. Yo he visto una lista de más de 3 400 personas que, en los últimos 10 años, han muerto tras haber sido torturadas en ese régimen por sus ideas religiosas. En definitiva, es un Estado de terror. Queremos felicitar al Comité del Nobel por su valentía al conceder este premio. Espero que en Oslo, el 10 de diciembre, en caso de que se celebre la ceremonia, tengamos una fuerte representación de la Unión Europea, defendiendo sus prioridades en materia de política exterior, de los derechos humanos y la democracia. El país más poblado del mundo se merece lo que disfrutamos en Europa."@es21
"Lugupeetud juhataja! See arutelu edendab mõnes mõttes paljude siin viibivate parlamendiliikmete ja ka teiste isikute mitme aasta pikkuseid püüdlusi näidata, milline Hiina tegelikult on. Ühtsustunne, mida on näidanud nõukogu ja komisjon ning diplomaatilised esindajad Oslos seoses tõenäoliselt 10. detsembril toimuva tseremooniaga, on julgustav. Me loodame mõistagi, et Liu Xiaobo on samuti kohal, kuid see on ebatõenäoline. Viimastel nädalatel oleme näinud, kuidas Hiina valitsus on diplomaatilises mõttes teinud täieliku valearvestuse. See on üks kohutavamaid ja ebaõnnestunumaid episoode diplomaatia ajaloos. Kuid selle keskmes põrkavad kokku vaba maailm ja diktatuur. Pärast minu viimast visiiti Pekingisse vahistati ja vangistati kõik inimesed, kellega ma rääkisin, ning mõningatel juhtudel neid ka piinati. Kogu Hiinas on 7–8 miljonit vangi ning igal aastal hukatakse vähemalt 5000 inimest. Olen näinud nimekirja, kus on rohkem kui 3400 inimest, kes on viimase kümne aasta jooksul surnud, kuna valitseva korra esindajad piinasid neid nende usuliste tõekspidamiste tõttu. Kokkuvõttes on tegemist terroristliku riigiga. Soovime kiita Nobeli rahupreemia komiteed julguse eest anda see auhind kõnealusele isikule. Loodan, et Oslos on 10. detsembril, kui tseremoonia siiski toimub, EL esindatud kõige esinduslikumal moel ja seisab oma välispoliitika prioriteetide eest, mis käsitlevad inimõigusi ja demokraatiat. Kõige suurema rahvaarvuga riik maailmas väärib samasuguseid õigusi nagu meil Euroopas kehtivad."@et5
"Arvoisa puhemies, tavallaan tähän keskusteluun tiivistyy monien läsnä olevien parlamentin jäsenten ja useiden muiden monivuotiset ponnistukset saada huomio kiinnittymään todelliseen Kiinaan. Neuvoston ja komission sekä Oslossa olevien diplomaattisten edustajien osoittama yhtenäisyys 10. joulukuuta mahdollisesti pidettävää seremoniaa kohtaan on rohkaisevaa. Toivomme tietenkin, että Liu Xiaobo on läsnä, mutta se on epätodennäköistä. Diplomaattiselta kannalta olemme viime viikkoina saaneet todistaa Pekingin järjestää yhteentörmäystä. Se on eräs diplomatian historian tuhoisimmista ja kömpelöimmistä episodeista. Perimmäisenä syynä on vapaan maailman ja diktatuurin välinen yhteentörmäys. Viimeisellä käynnilläni Pekingissä kaikki ihmiset, joihin olin yhteydessä, pidätettiin myöhemmin ja vangittiin, ja joissakin tapauksissa heitä kidutettiin. Eri puolilla Kiinaa on vangittuna seitsemän–kahdeksan miljoonaa ihmistä, ja joka vuosi järjestetään vähintään 5 000 teloitusta. Olen nähnyt luettelon 3 400 ihmisestä, jotka ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana kuolleet kidutukseen uskonnollisten vakaumustensa takia. Toisin sanoen kyseessä on terrorivaltio. Haluamme onnitella Nobel-komiteaa rohkeudesta palkinnon jakamisessa. Toivon, että jos seremonia järjestetään Oslossa 10. joulukuuta, Euroopan unionilla on siellä vahva edustus, joka puolustaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia unionin ulkopoliittisia painopisteitä. Maailman väkirikkain maa ansaitsee sen, mitä meillä Euroopassa jo on."@fi7
"Madame la Présidente, ce débat catalyse en quelque sorte plusieurs années d’efforts de la part de nombreux députés ici présents, ainsi que d’autres, pour attirer l’attention sur la véritable Chine. Le désir d’unité manifesté par le Conseil et la Commission, ainsi que par les représentants diplomatiques à Oslo, à l’égard de la cérémonie qui pourrait avoir lieu le 10 décembre est encourageant. Nous espérons naturellement que Liu Xiaobo sera présent, mais c’est fort peu probable. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières semaines, en termes diplomatiques, est un désastre orchestré par Pékin. C’est l’un des épisodes les plus catastrophiques, les plus maladroits, dans l’histoire de la diplomatie. Mais la véritable cause réside dans le conflit entre le monde libre et ce qui reste une dictature. Lors de ma dernière visite à Pékin, toutes les personnes avec lesquelles j’étais en contact ont été par la suite arrêtées, emprisonnées et, dans certains cas, torturées. Il y a entre sept et huit millions de personnes emprisonnées en Chine, et au moins 5 000 exécutions chaque année. J’ai vu une liste de plus de 3 400 personnes qui, au cours de ces dix dernières années, sont mortes sous la torture en raison de leurs convictions religieuses. En résumé, il s’agit d’un État-terreur. Nous voulons féliciter le comité Nobel pour son courage dans l’attribution de ce prix. J’espère qu’à Oslo, ce 10 décembre, si la cérémonie a lieu, nous aurons une présence des plus musclées au nom de l’Union européenne, que nous ferons valoir ses priorités en matière de droits de l’homme et de la démocratie telles qu’elles sont définies dans sa politique étrangère. Le pays le plus peuplé du monde mérite les mêmes bienfaits que ceux dont nous bénéficions en Europe."@fr8
"Elnök asszony! Ez a vita bizonyos értelemben katalizálja számos jelen lévő képviselő sokéves erőfeszítését és másokét is, akik megpróbálták és megpróbálják felhívni a figyelmet arra, milyen is valójában Kína. Biztató jel a Tanács és a Bizottság teljes egyetértése, valamint az, hogy diplomáciai képviselőket delegálnak a december 10-i, oslói díjátadó ünnepségre. Természetesen mi is reméljük, hogy Liu Hsziao-Po jelen lehet, de nem valószínű, hogy ez így lesz. Amit az elmúlt hetek során megtapasztaltunk, azt diplomáciai értelemben egy Peking által megrendezett balesetnek nevezhetjük. Ez a diplomácia történetének egyik legkatasztrofálisabb és legszerencsétlenebb epizódja. Az egésznek az alapja pedig a szabad világ és a diktatúra ütközése. Az összes embert, akivel legutóbbi pekingi látogatásom során kapcsolatba kerültem, letartóztatták, bebörtönözték és esetenként meg is kínozták. Kínában megközelítőleg 7-8 millió ember van börtönben, és évente legalább 5000 embert végeznek ki. Láttam egy listát, amelyen több mint 3400 ember szerepelt, akiket az utóbbi 10 év során vallási meggyőződésük miatt megkínoztak, és akik ennek következtében életüket vesztették. Tehát Kínában rémuralom van. Szeretnénk gratulálni a Nobel-díj Bizottságnak ehhez a bátor döntéshez. Remélem, hogy december 10-én Oslóban a díjátadó ünnepségen az Európai Unió határozottan fogja képviseltetni magát, és ki fog állni külpolitikai prioritásai, az emberi jogok és a demokrácia mellett. A világ legnépesebb országának is részesülnie kell az emberi jogokból és a demokráciából, amelyben mi, európaiak élünk."@hu11
"Signora Presidente, in un certo senso in questo dibattito si condensano parecchi anni di sforzi compiuti da molti colleghi presenti e da altri, per cercare di attirare l’attenzione sulla Cina reale. È incoraggiante lo spirito unitario dimostrato da Consiglio e Commissione, nonché dai rappresentanti diplomatici a Oslo, riguardo alla cerimonia che potrebbe svolgersi il 10 dicembre. Naturalmente ci auguriamo che Liu Xiaobo sia presente, ma è improbabile. Dal punto di vista diplomatico, ciò a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane è un incidente automobilistico organizzato da Pechino; si tratta di uno dei più disastrosi pasticci della storia della diplomazia. Ma il nocciolo della questione è lo scontro tra il mondo libero e quella che rimane una dittatura. Tutte le persone con cui sono entrato in contatto durante il mio ultimo viaggio a Pechino sono state successivamente arrestate, imprigionate e in qualche caso torturate. In tutta la Cina i detenuti sono sette od otto milioni, e ogni anno si eseguono almeno 5 000 condanne a morte. Ho visto un elenco di oltre 3 400 persone che, negli ultimi 10 anni, sono morte sotto tortura in quel regime, a causa delle proprie convinzioni religiose. Si tratta insomma di uno Stato governato dal terrore. Desideriamo congratularci con il comitato incaricato di assegnare il premio Nobel per la pace, per il coraggio di cui ha dato prova nell’assegnare questo riconoscimento. Spero che a Oslo, il 10 dicembre – sempre che la cerimonia possa svolgersi – avremo una presenza il più forte possibile da parte dell’Unione europea, a testimoniare le nostre priorità di politica estera: diritti umani e democrazia. Il paese più popoloso del mondo merita gli stessi diritti di cui godiamo in Europa."@it12
"Madam President, this debate in a sense catalyses several years of effort by many Members who are present here, and others, to try and focus attention on the real China. The sense of unity being displayed by Council and Commission and by the diplomatic representatives in Oslo, concerning the ceremony which may take place on 10 December, is encouraging. Of course we hope that Liu Xiaobo will be present, but it is unlikely. What we have seen in the last few weeks, in diplomatic terms, is a car crash organised by Beijing. It is one of the most disastrous, cack-handed episodes in the history of diplomacy. But at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship. On my last visit to Beijing, all the people with whom I had contact were subsequently arrested, imprisoned and in some cases tortured. There are between seven and eight million people imprisoned across China, there are at least 5 000 executions a year. I have seen a list of more than 3 400 people who in the last 10 years have died under torture in that regime for their religious convictions. In sum, this is a terror state. We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award. I hope that in Oslo, on 10 December, should the ceremony take place, we have the most muscular presence on behalf of the European Union, standing by its foreign policy priorities of human rights and democracy. The world’s most populous country deserves what we enjoy in Europe."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šīs debates savā ziņā katalizē daudzu šeit klātesošo un citu deputātu vairāku gadu ilgus centienus mēģināt pievērst uzmanību reālajai Ķīnai. Vienotības izjūta, ko Padome un Komisija, un diplomātiskie pārstāvji Oslo izrādīja attiecībā uz ceremoniju, kas varētu notikt 10. decembrī, vieš cerības. Protams, mēs ceram, ka piedalīsies, taču tas ir maz ticams. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši dažās pēdējās nedēļās, no diplomātijas viedokļa ir Pekinas organizēta autoavārija. Šī ir viena no katastrofālākajām, neveiklākajām epizodēm diplomātijas vēsturē. Bet pašos tās pamatos ir sadursme starp brīvo pasauli un to pasaules daļu, kurā vēl aizvien valda diktatūra. Manas pēdējās vizītes Pekinā laikā visi cilvēki, ar kuriem man bija saskare, pēc tam tika arestēti, ieslodzīti un dažos gadījumos spīdzināti. Ieslodzīto skaits Ķīnā sasniedz septiņus līdz astoņus miljonus; katru gadu tiek izpildīti vismaz 5000 nāvessodu. Es esmu redzējis sarakstu ar vairāk nekā 3400 cilvēku vārdiem, kuri pēdējos 10 gados šajā režīmā ir miruši spīdzināšanas laikā savas reliģiskās pārliecības dēļ. Kopumā tā ir terora valsts. Mēs gribam apsveikt Nobela Miera prēmijas komiteju par tās drosmi piešķirt šo balvu. Es ceru, ka 10 decembrī Oslo, ja ceremonija notiks, mūsu klātbūtne Eiropas Savienības vārdā būs ļoti spēcīga, aizstāvot ES ārpolitikas prioritātes cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Pasaules blīvāk apdzīvotā valsts ir pelnījusi to pašu, ko mēs baudām Eiropā."@lv13
"Madam President, this debate in a sense catalyses several years of effort by many Members who are present here, and others, to try and focus attention on the real China. The sense of unity being displayed by Council and Commission and by the diplomatic representatives in Oslo, concerning the ceremony which may take place on 10 December, is encouraging. Of course we hope that Liu Xiaobo will be present, but it is unlikely. What we have seen in the last few weeks, in diplomatic terms, is a car crash organised by Beijing. It is one of the most disastrous, cack-handed episodes in the history of diplomacy. But at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship. On my last visit to Beijing, all the people with whom I had contact were subsequently arrested, imprisoned and in some cases tortured. There are between seven and eight million people imprisoned across China, there are at least 5 000 executions a year. I have seen a list of more than 3 400 people who in the last 10 years have died under torture in that regime for their religious convictions. In sum, this is a terror state. We want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award. I hope that in Oslo, on 10 December, should the ceremony take place, we have the most muscular presence on behalf of the European Union, standing by its foreign policy priorities of human rights and democracy. The world’s most populous country deserves what we enjoy in Europe."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dit debat katalyseert in zekere zin de inspanningen die vele hier aanwezige leden van dit Parlement, en anderen, jarenlang hebben ondernomen om de aandacht te vestigen op het echte China. De eenheid waarvan de Raad, de Commissie en de diplomatieke vertegenwoordigers in Oslo blijk geven met betrekking tot de ceremonie die op 10 december wellicht gehouden wordt, is bemoedigend. Natuurlijk hopen we dat Liu Xiaobo aanwezig zal zijn, maar het is niet waarschijnlijk. Wat we de afgelopen weken gezien hebben is, diplomatiek gezien, een door Beijing georganiseerd auto-ongeluk. Het is een van de rampzaligste en onhandigste episodes uit de geschiedenis van de diplomatie. Maar waar het hier eigenlijk om gaat is de botsing tussen de vrije wereld en een land dat nog steeds een dictatuur is. Bij mijn laatste bezoek aan Peking werd iedereen met wie ik contact had, daarna gearresteerd, gevangengezet en in sommige gevallen gemarteld. Er zitten in China tussen de zeven en acht miljoen mensen in de gevangenis en er zijn ten minste 5 000 executies per jaar. Ik heb een lijst gezien van meer dan 3 400 mensen die in de afgelopen tien jaar vanwege hun godsdienstige overtuiging als gevolg van marteling overleden zijn onder dat regime. Concluderend kunnen we zeggen dat China een terreurstaat is. We feliciteren het Nobelprijscomité met deze moedige beslissing. Ik hoop dat wij als Europese Unie op 10 december in Oslo zeer krachtig vertegenwoordigd zullen zijn, als de ceremonie tenminste doorgaat, en trouw zijn aan onze prioriteiten op het gebied van mensenrechten en democratie. Het land met de meeste inwoners ter wereld verdient te hebben wat wij in Europa ook hebben."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Dzisiejsza debata w pewnym sensie katalizuje kilkuletnie wysiłki podejmowane przez wielu obecnych tu, choć nie tylko, posłów, którzy usiłowali skupić naszą uwagę na prawdziwych Chinach. Otuchą napawa poczucie jedności reprezentowane przez Radę i Komisję oraz przez przedstawicieli dyplomacji w Oslo w odniesieniu do ceremonii mającej odbyć się 10 grudnia. Oczywiście mamy nadzieję, że Liu Xiaobo będzie w niej uczestniczył, chociaż jest to mało prawdopodobne. Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy pod względem dyplomatycznym przypominają wypadek samochodowy spowodowany przez Pekin. Jest to jeden z najbardziej katastrofalnych, niezręcznych epizodów w historii dyplomacji. U jego podstaw leży jednak konflikt między wolnym światem a podmiotem wciąż opartym na dyktaturze. W następstwie mojej ostatniej wizyty w Pekinie wszystkie osoby, które miały ze mną kontakt aresztowano, uwięziono, a w niektórych przypadkach także poddano torturom. W całych Chinach liczba uwięzionych osób wynosi od siedmiu do ośmiu milionów, a co roku przeprowadza się przynajmniej 5 tysięcy egzekucji. Widziałem listę ponad 3 400 nazwisk osób, które na przestrzeni ostatnich 10 lat zmarły w wyniku tortur stosowanych przez reżim za przekonania religijne. Zasadniczo jest to państwo terroru. Chcemy pogratulować komitetowi przyznającemu Pokojową Nagrodę Nobla odwagi. Mam nadzieję, że 10 grudnia w Oslo, o ile ceremonia się odbędzie, Unia Europejska będzie miała wyjątkowo mocną delegację, która poprze nasze priorytety polityki zagranicznej, czyli przestrzeganie praw człowieka i demokracji. Najliczniej zaludniony kraj świata zasługuje na przywileje, jakimi cieszymy się w Europie."@pl16
"Senhora Presidente, num certo sentido, este debate simboliza vários anos de esforços empreendidos por muitos deputados aqui presentes, e outros, para tentar centrar a atenção na verdadeira China. O sentido de unidade demonstrado pelo Conselho e pela Comissão, bem como pelos representantes diplomáticos em Oslo, relativamente à cerimónia que deverá ter lugar no próximo dia 10 de Dezembro, é encorajador. É claro que esperamos que Liu Xiaobo esteja presente, mas é pouco provável. O que pudemos observar nas últimas semanas, em termos diplomáticos, foi um "acidente" organizado por Pequim. É um dos episódios mais desastrosos na história da diplomacia. No seu âmago reside o choque entre o mundo livre e o que resta de uma ditadura. Após a minha última visita a Pequim, todas as pessoas com quem contactei foram detidas, presas e, em alguns casos, torturadas. Existem entre 7 e 8 milhões de prisioneiros na China, ocorrem pelo menos 5 000 execuções por ano. Vi uma lista de mais de 3 400 pessoas que, nos últimos 10 anos, morreram sob o efeito da tortura naquele regime, devido às suas convicções religiosas. Em suma, trata-se de um estado de terror. Queremos felicitar o Comité do Prémio Nobel da Paz pela sua coragem na atribuição deste prémio. Espero que no próximo dia 10 de Dezembro, em Oslo, caso a cerimónia tenha lugar, tenhamos uma forte presença da representação da União Europeia, apoiada nas suas prioridades de política externa de direitos humanos e democracia. O país mais populoso do mundo merece o que nós, na Europa, mais apreciamos."@pt17
"Dnă președintă, într-un fel, această dezbatere catalizează eforturile de mai mulți ani ale multor deputați prezenți astăzi, și ale altora, de a ne concentra atenția asupra Chinei reale. Sentimentul de unitate afișat de Consiliu și Comisie, precum și de reprezentanții diplomatici din Oslo cu privire la ceremonia care ar putea avea loc la 10 decembrie, este încurajator. Desigur, sperăm că dl Liu Xiaobo va fi prezent, însă este puțin probabil. Ceea ce am văzut în ultimele câteva săptămâni, în termeni diplomatici, reprezintă un fiasco regizat de Beijing. Este unul dintre cele mai dezastruoase și abjecte episoade din istoria diplomației. Principala cauză a acestei stări de fapt este reprezentată de conflictul dintre lumea liberă și ceea ce rămâne în continuare o dictatură. În cadrul ultimei mele vizite la Beijing, toți oamenii cu care am intrat în contact au fost ulterior arestați, închiși și, în unele cazuri, torturați. În China sunt închiși între șapte și opt milioane de oameni și există cel puțin 5 000 de execuții pe an. Am văzut o listă de peste 3 400 de oameni care, în ultimii 10 ani, au murit torturați de acest regim din cauza convingerilor lor religioase. În concluzie, acesta este un stat al terorii. Dorim să felicităm Comitetul pentru decernarea Premiului Nobel pentru pace pentru curajul de a face această alegere. Îmi exprim speranța că, la Oslo, la data de 10 decembrie, dacă ceremonia va avea loc, Uniunea Europeană va fi reprezentată la cele mai înalte niveluri, rămânând astfel fidelă priorităților sale de politică externă în domeniul drepturilor omului și democrației. Cea mai populată țară a planetei merită lucrurile de care ne bucurăm în Europa."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, táto rozprava je v istom zmysle katalyzátorom niekoľkoročného úsilia mnohých poslancov, ktorí sú tu prítomní, a ďalších, pokúsiť sa zamerať pozornosť na skutočnú Čínu. Pocit spolupatričnosti, ktorý prejavuje Rada a Komisia a diplomatickí zástupcovia v Osle, v súvislosti so slávnosťou, ktorá sa môže uskutočniť 10. decembra, je povzbudzujúci. Dúfame, samozrejme, že sa zúčastní Liou Siao-po, ale je to nepravdepodobné. To, čo sme videli v niekoľkých posledných týždňoch, je, diplomaticky povedané, automobilová havária organizovaná Pekingom. Je to jedna z najkatastrofálnejších, neohrabaných epizód v histórii diplomacie. Podstata tejto epizódy však spočíva v zrážke medzi slobodným svetom a pretrvávajúcou diktatúrou. Po mojej poslednej návšteve v Pekingu boli všetci ľudia, s ktorými som mal kontakt, následne zatknutí, uväznení a v niektorých prípadoch mučení. V Číne je uväznených sedem až osem miliónov ľudí a každý rok sa vykoná prinajmenšom 5 000 popráv. Videl som zoznam viac ako 3 400 ľudí, ktorí počas posledných 10 rokov zomreli v tomto režime pri mučení za svoje náboženské presvedčenie. Stručne povedané, je to teroristický štát. Chceme zablahoželať výboru Nobelovej ceny mieru k jeho odvahe pri udeľovaní tohto ocenenia. Dúfam, že 10. decembra, keď sa má v Osle konať slávnosť, budeme mať čo najväčšie zastúpenie v mene Európskej únie, ktorá stojí za svojimi prioritami zahraničnej politiky v oblasti ľudských práv a demokracie. Najľudnatejšia krajina sveta si zaslúži to, čo máme v Európe."@sk19
"Gospa predsednica, ta razprava v nekem smislu usmerja večletna prizadevanja številnih poslancev, ki so tu navzoči in drugih, naj se potrudijo in osredotočijo pozornost na resnično Kitajsko. Občutek enotnosti, ki sta ga pokazala Svet in Komisija in diplomatski predstavniki v Oslu glede slovesnosti, ki bi lahko potekala 10. decembra, je spodbuden. Seveda upamo, da bo Liu Xiaobo navzoč, vendar je to malo verjetno. Kar smo videli v zadnjih nekaj tednih v diplomatskem smislu, je udarec, ki ga je zadal Peking. To je ena največjih pogubnih, nerodnih epizod v zgodovini diplomacij. Vendar je bistvo tega navzkrižje med svobodnim svetom in tistim, kjer ostaja diktatura. Vse ljudi, s katerimi sem imel stik na svojem zadnjem obisku v Pekingu, so pozneje prijeli, zaprli in v nekaterih primerih mučili. Na Kitajskem je zaprtih med sedem in osem milijonov ljudi in vsako leto je najmanj 5000 usmrtitev. Videl sem seznam več kot 3400 ljudi, ki so v zadnjih 10 letih umrli v tem režimu, ker so jih mučili zaradi verskega prepričanja. Skratka, to je država terorja. Želimo čestitati odboru za Nobelovo nagrado za mir za njegov pogum pri določitvi te nagrade. Upam, da bomo imeli 10. decembra v Oslu, če bo slovesnost potekala, najmočnejšo navzočnost v imenu Evropske unije, ki bo zastopala prednostne naloge svoje zunanje politike glede človekovih pravic in demokracije. Država z največjim številom prebivalcev na svetu si zasluži, kar uživamo v Evropi."@sl20
"Fru talman! Denna debatt katalyserar på sätt och vis flera års ansträngningar från många ledamöter som är närvarande här och som försöker att rikta uppmärksamheten mot det verkliga Kina. Den känsla av enighet som rådet och kommissionen och de diplomatiska företrädarna i Oslo uppvisat om den ceremoni som kan komma att äga rum den 10 december är uppmuntrande. Naturligtvis hoppas vi att Liu Xiaobo kommer att närvara, men det är inte troligt. Det som vi har sett under de senaste veckorna är i diplomatiska termer en frontalkollision som arrangerats av Peking. Det är en av de mest katastrofala och tafatta episoderna i diplomatins historia. Men i centrum av detta finns en kollision mellan den fria världen och det som fortsätter att vara en diktatur. Under mitt senaste besök i Peking blev samtliga personer som jag hade haft kontakt med efteråt arresterade, fängslade och i vissa fall torterade. Mellan sju och åtta miljoner människor är fängslade i Kina, och det sker minst 5 000 avrättningar per år. Jag har sett en lista på över 3 400 personer som under de senaste tio åren har dött under tortyr för sin religiösa övertygelse i den regimen. Kort sagt är det en terrorstat. Vi vill gratulera Nobelkommittén för dess mod att utse denna pristagare. Jag hoppas att vi i Oslo den 10 december, om ceremonin äger rum, får se starkast möjliga närvaro av ett EU som står fast vid sin utrikespolitiska prioritering av mänskliga rättigheter och demokrati. Världens mest folkrika land förtjänar att få det vi åtnjuter i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Edward McMillan-Scott,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Li Xiaobo"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph