Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-560"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-560"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα ήθελα να επαναφέρω ένα ζήτημα που θέτει στην ερώτησή του ο συνάδελφος. Με την αύξηση και τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με βάση το μνημόνιο έχει διαμορφωθεί μια έκρηξη πληθωρισμού στην Ελλάδα που ξεπερνά το 6%, υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ο κ. Rehn συμφώνησε σε μια ερώτηση ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή σε αυτήν τη φορολογική πολιτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτά τα φορολογικά μέτρα πράγματι έχουν οδηγήσει σε αυτήν την πληθωριστική έκρηξη που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τι μέτρα προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, rád bych se vrátil k tématu, které ve své otázce vznesl můj vážený kolega. Díky politice rostoucího daňového zatížení, kterou vláda na základě memoranda uplatňuje, v Řecku prudce stoupla inflace; ta nyní přesahuje 6%, což je nejvyšší hodnota v Evropě. Pan Rehn v odpovědi na otázku souhlasil s tím, že vysoká inflace je důsledek růstu sazby DPH, jinými slovy, důsledek fiskální politiky. Rád bych vám položil otázku, zda se Komise domnívá, že tato daňová opatření opravdu vedla ke spirálovité inflaci, která ničí konkurenceschopnost řecké ekonomiky, a jaká opatření navrhujete řecké vládě pro vyřešení tohoto problém."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne vende tilbage til et emne, som min kollega nævnte i sit spørgsmål. Med den stigning og skattepolitik, der er indført af regeringen baseret på memorandummet, er inflationen skudt i vejret i Grækenland og er nu på over 6 %, den højeste i Europa. I sit svar på et spørgsmål gav hr. Rehn udtryk for, at han er enig i, at høj inflation skyldes forøgelsen af momssatsen, med andre ord finanspolitikken. Jeg vil gerne spørge, om Kommissionen mener, at disse skattemæssige foranstaltninger virkelig har ført til den kraftigt voksende inflation, der er ved at underminere den græske økonomis konkurrenceevne, og hvilke foranstaltninger De vil foreslå den græske regering med henblik på at gøre noget ved problemet?"@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, ich möchte auf ein Thema zurückkommen, das in der Frage meines Freundes angesprochen wurde. Während die Steigerung und Steuerpolitik von der Regierung auf Grundlage des Memorandums angewandt wurden, ist die Inflation in Griechenland in die Höhe geschossen und liegt jetzt bei über 6 %, der höchsten Rate in Europa. Herr Rehn stimmt in der Antwort auf eine Frage zu, dass eine hohe Inflation an der Steigerung des Mehrwertsteuersatzes, in anderen Worten der Steuerpolitik liegt. Ich möchte Sie fragen, ob die Kommission der Überzeugung ist, dass diese Steuermaßnahmen wirklich zu der kletternden Inflation geführt haben, welche die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft untergräbt, und welche Maßnahmen Sie der griechischen Regierung vorschlagen, um dieses Problem anzugehen."@de9
"Mr President, Commissioner, I should like to come back to an issue raised in my honourable friend’s question. With the increase and the tax policy being applied by the government based on the memorandum, inflation has rocketed in Greece and is now over 6%, the highest rate in Europe. Mr Rehn agreed, in answer to a question, that high inflation is due to the increase in the VAT rate, in other words, to fiscal policy. I would like to ask you if the Commission believes that these tax measures really have led to the spiralling inflation that is undermining the competitiveness of the Greek economy and what measures you are proposing to the Greek Government to address this issue."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría volver sobre una cuestión planteada en la pregunta de mi colega. Con el endurecimiento de la política fiscal aplicada por el Gobierno basándose en el Memorándum, la inflación se ha disparado en Grecia y ya supera el 6 %, la tasa más alta de Europa. El señor Rehn estuvo de acuerdo, en su respuesta a una pregunta, en que la inflación se debe a la subida del tipo del IVA, es decir, a la política fiscal. Quiero preguntarle si la Comisión considera que estas medidas fiscales realmente han provocado la vertiginosa subida de la inflación que está socavando la competitividad de la economía griega y qué medidas va a proponer al Gobierno griego para atajar esta cuestión."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Soovin tulla teema juurde, millele austatud sõber oma küsimuses viitas. Et valitsus on memorandumi kohaselt võtnud majanduskasvu ja maksupoliitika meetmeid, on inflatsioon Kreekas järsult kiirenenud ning selle määr 6% on praegu ELi kõrgeim. Volinik Rehn nõustus vastuses ühele küsimusele, et inflatsiooni kiire kasvu on põhjustanud käibemaksumäära tõstmine, teisisõnu eelarvepoliitika. Soovin küsida teilt, kas komisjon on seisukohal, et need maksumeetmed on tõepoolest põhjustanud järk-järgult kiireneva inflatsiooni, mis kahjustab Kreeka majanduse konkurentsivõimet, ning milliseid meetmeid peaks Kreeka valitsus selle küsimuse lahendamiseks võtma."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin palata yhteen arvoisan ystäväni kysymyksen aiheeseen. Hallituksen yhteistyömuistion perusteella soveltaman korotuksen ja veropolitiikan myötä inflaatio on noussut Kreikassa ja on nyt yli kuusi prosenttia, mikä on Euroopan korkein luku. Komission jäsen Rehn myönsi vastauksessaan erääseen kysymykseen, että korkea inflaatio johtuu arvonlisäverokannan korottamisesta, toisin sanoen veropolitiikasta. Haluaisin kysyä teiltä, uskooko komissio, että nämä verotukselliset toimenpiteet ovat todella aiheuttaneet Kreikan talouden kilpailukykyä heikentävän inflaatiokierteen, ja mitä toimenpiteitä ehdotatte Kreikan hallitukselle tämän asian korjaamiseksi?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je souhaiterais revenir sur un point soulevé par la question de mon collègue. Avec la hausse et la politique fiscale appliquée par le gouvernement sur la base du mémorandum, l’inflation a monté en flèche en Grèce et atteint désormais 6 %, le taux le plus élevé d’Europe. Dans sa réponse à une question, M. Rehn a reconnu que la forte inflation était due à la hausse du taux de TVA, autrement dit à la politique fiscale. Je voudrais donc vous demander si la Commission croit que ces mesures fiscales ont bel et bien mené à la spirale inflationniste qui mine la compétitivité de l’économie grecque et quelles mesures vous proposez au gouvernement grec pour résoudre ce problème."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Vissza szeretnék térni egy témára, amelyet tisztelt képviselőtársam kérdésében vetett fel. A kormány által a memorandum alapján alkalmazott adónövelés és adópolitika révén Görögországban felszökött az infláció és jelenleg 6%-nál magasabb, amely a legmagasabb Európában. Rehn úr az egyik kérdésre válaszolva egyetértett azzal, hogy a magas infláció a héa-növekedés, más szóval a fiskális politika eredménye. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a Bizottság véleménye szerint valóban ezek az adóintézkedések vezettek-e a begyűrűző – a görög gazdaság versenyképességét aláásó – inflációhoz, továbbá milyen intézkedéseket javasolnak a görög kormánynak e probléma kezelésére."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, vorrei tornare su un problema sollevato nell’interrogazione dell’onorevole collega. Con gli aumenti e la politica fiscale applicati dal governo sulla base del memorandum, in Grecia l’inflazione è esplosa, attestandosi su un tasso superiore al 6 per cento, che è il più alto d’Europa. Rispondendo a un’interrogazione, il Commissario Rehn ha ammesso che l’elevato livello di inflazione è dovuto all’aumento dell’aliquota IVA, o in altre parole alla politica fiscale. Le chiedo se la Commissione ritiene che le misure fiscali in questione abbiano effettivamente innescato la spirale inflazionistica che sta compromettendo la competitività dell’economia greca; vorrei inoltre sapere quali misure proponete al governo greco per affrontare questo problema."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα ήθελα να επαναφέρω ένα ζήτημα που θέτει στην ερώτησή του ο συνάδελφος. Με την αύξηση και τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με βάση το μνημόνιο έχει διαμορφωθεί μια έκρηξη πληθωρισμού στην Ελλάδα που ξεπερνά το 6%, υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ο κ. Rehn συμφώνησε σε μια ερώτηση ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή σε αυτήν τη φορολογική πολιτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτά τα φορολογικά μέτρα πράγματι έχουν οδηγήσει σε αυτήν την πληθωριστική έκρηξη που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τι μέτρα προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es gribētu atgriezties pie problēmas, kas izvirzīta mana godājamā drauga jautājumā. Ar šo pieaugumu un nodokļu politiku, ko valdība īsteno, pamatojoties uz memorandu, Grieķijā ir strauji palielinājusies inflācija, un tagad tā ir vairāk nekā 6 %; tas ir lielākais rādītājs Eiropā. Atbildē uz jautājumu kungs piekrita, ka augstais inflācijas līmenis ir saistīts ar PVN likmes palielināšanu, citiem vārdiem sakot, ar fiskālo politiku. Es gribētu jums pajautāt, vai Komisija uzskata, ka šie nodokļu pasākumi reāli ir izraisījuši spirālveida inflāciju, kas apdraud Grieķijas ekonomikas konkurētspēju, un kādus pasākumus jūs ierosināt Grieķijas valdībai, lai risinātu šo jautājumu?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα ήθελα να επαναφέρω ένα ζήτημα που θέτει στην ερώτησή του ο συνάδελφος. Με την αύξηση και τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με βάση το μνημόνιο έχει διαμορφωθεί μια έκρηξη πληθωρισμού στην Ελλάδα που ξεπερνά το 6%, υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ο κ. Rehn συμφώνησε σε μια ερώτηση ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή σε αυτήν τη φορολογική πολιτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτά τα φορολογικά μέτρα πράγματι έχουν οδηγήσει σε αυτήν την πληθωριστική έκρηξη που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τι μέτρα προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik zou willen terugkomen op een kwestie die mijn geachte collega in zijn vraag aan de orde heeft gesteld. Met de belastingverhoging en het fiscale beleid dat de regering toepast op basis van het memorandum, is de inflatie in Griekenland omhooggeschoten; ze ligt nu boven de zes procent, het hoogste percentage in Europa. De heer Rehn gaf in antwoord op een vraag toe dat de hoge inflatie te wijten is aan de verhoging van het btw-tarief, met andere woorden, aan dit fiscale beleid. Ik wil u vragen of de Commissie van oordeel is dat deze belastingmaatregelen inderdaad hebben geleid tot deze explosie van de inflatie, die het concurrentievermogen van de Griekse economie ondermijnt, en welke maatregelen u de Griekse regering aanraadt voor de aanpak van deze kwestie."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Chcę wrócić do problemu poruszonego w pytaniu mojego kolegi posła. Wobec zaostrzenia i zastosowania przez rząd polityki podatkowej opartej na protokole ustaleń inflacja w Grecji gwałtownie wzrosła i teraz przekracza 6 %, czyli jest najwyższa w Europie. W odpowiedzi na jedno z pytań pan komisarz Rehn przyznał, że wysoka inflacja wynika z podwyżki stawki podatku VAT, czyli inaczej mówiąc, z polityki podatkowej. Chcę zapytać, czy Komisja uważa, że te środki podatkowe rzeczywiście doprowadziły do napędzenia spirali inflacji, która zagraża konkurencyjności greckiej gospodarki i jakie środki proponuje się greckiemu rządowi, aby rozwiązać ten problem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de voltar a uma questão levantada pelo meu colega deputado. O aumento dos impostos e a aplicação da política fiscal do governo com base no memorando de entendimento, fizeram disparar a inflação na Grécia, que está agora acima dos 6%, a mais elevada da Europa. O Senhor Comissário Olli Rehn concordou, em resposta a uma pergunta, que a elevada taxa de inflação se deve ao aumento do IVA, ou seja, à política fiscal. Gostaria de lhe perguntar se a Comissão acha que foram as medidas fiscais introduzidas que realmente provocaram esta subida em espiral da inflação que está a destruir a competitividade da economia grega e quais as medidas que propõe ao Governo grego para resolver esta situação."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, aș dori să revin la o problemă ridicată în întrebarea onorabilului meu prieten. Odată cu creșterea și cu aplicarea politicii fiscale de către guvern în temeiul memorandumului, inflația a explodat în Grecia, iar acum este de peste 6 %, cea mai mare rată din Europa. Dl Rehn a convenit, ca răspuns la o întrebare, că inflația este ridicată din cauza creșterii cotei TVA-ului, cu alte cuvinte, a politicii fiscale. Aș dori să vă întreb dacă Comisia consideră că aceste măsuri fiscale au dus într-adevăr la o spirală inflaționistă care subminează competitivitatea economiei grecești și ce măsuri propuneți guvernului elen pentru rezolvarea acestei probleme."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som sa vrátiť k problému, na ktorý vo svojej otázke upozornil môj vážený priateľ. V dôsledku zvýšenia daní a daňovej politiky uplatňovanej vládou na základe memoranda inflácia v Grécku prudko stúpla a v súčasnosti presahuje 6 %, čo je najvyššia miera inflácie v Európe. Pán Rehn vo svojej odpovedi na jednu z otázok súhlasil s tým, že vysoká inflácia je výsledkom zvýšenia sadzby DPH, inými slovami, je výsledkom fiškálnej politiky. Chcel by som sa vás opýtať, či sa Komisia domnieva, že tieto daňové opatrenia naozaj viedli k prudkému nárastu inflácie, ktorá oslabuje konkurencieschopnosť gréckeho hospodárstva, a aké opatrenia navrhujete gréckej vláde prijať s cieľom riešiť tento problém."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, rad bi se vrnil k temi, ki jo je načel moj spoštovani prijatelj. S povišanjem in davčno politiko, ki jo je uporabila vlada na podlagi memoranduma, se je inflacija v Grčiji bliskovito dvignila in je zdaj večja od 6 %, kar je najvišja stopnja v Evropi. Gospod Rehn je v odgovoru na vprašanje soglašal, da je vzrok za visoko inflacijo v povečanju stopnje DDV, z drugimi besedami, v fiskalni politiki. Rad bi vas vprašal, če Komisija meni, da so ti davčni ukrepi res pripeljali do spiralne inflacije, ki je spodkopala konkurenčnost grškega gospodarstva in kakšne ukrepe predlagate grški vladi za ukvarjanje s tem vprašanjem."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja komma tillbaka till den fråga som min kollega Konstantinos Poupakis ställer. I och med det ökade skattetrycket och den skattepolitik som regeringen tillämpar och som grundas på memorandumet har inflationen ökat lavinartat i Grekland och ligger nu på över sex procent, vilket är den högsta siffran i Europa. Olli Rehn höll i sitt svar på en fråga med om att hög inflation beror på ökad mervärdesskatt, med andra ord skattepolitiken. Jag skulle vilja fråga dig om kommissionen anser att dessa skatteåtgärder verkligen har lett till den eskalerande inflation som undergräver konkurrenskraften i den grekiska ekonomin och vilka åtgärder ni föreslår att den grekiska regeringen ska vidta för att ta itu med denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph