Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-559"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-559"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Επίτροπε, συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου, τι συστάσεις προτίθεται να κάνει στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα υψηλή φορολογία έχει οδηγήσει ήδη σε κλείσιμο ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλες πιο συμφέρουσες φορολογικά γειτονικές χώρες και ταυτόχρονα σε μείωση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων, της επιστροφής των κεφαλαίων, καθώς και μείωση γενικότερα της επιχειρηματικότητας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane komisaři, rád bych Evropské komisi položil následující doplňující otázku: jako jedna ze stran memoranda, jaká doporučení zamýšlí pro Řecko, pokud vezmeme v úvahu, že současné vysoké daňové zatížení již vyústilo v zavření nebo přemístění podniků do jiných, daňově přijatelnějších sousedních zemí, zatímco klesá příliv investičního kapitálu, návratnost kapitálu a podnikání jako takové."@cs1
"Hr. kommissær! Jeg vil gerne stille Kommissionen følgende tillægsspørgsmål: Hvilke henstillinger har den som part til memorandummet til hensigt at give Grækenland, i lyset af at den nuværende høje beskatning allerede har ført til lukning eller flytning af virksomheder til nabolande med mindre hård beskatning og samtidig til et fald i tilført anlægskapital, afkastningsgrad og iværksætteri generelt?"@da2
"Herr Kommissar, ich möchte der Europäischen Kommission die folgende Zusatzfrage stellen: Welche Empfehlungen beabsichtigt sie als Beteiligte des Memorandums Griechenland zu geben, wenn sie berücksichtigt, dass das aktuelle hohe Besteuerungsniveau bereits zur Auflösung oder zum Standortwechsel von Unternehmen in andere, steuernachsichtigere benachbarte Staaten und gleichzeitig zu einer Reduzierung des eingehenden Investitionskapitals, der Kapitalrendite und des Unternehmertums im Allgemeinen geführt hat?"@de9
"Commissioner, I should like to ask the European Commission the following supplementary question: as a party to the memorandum, what recommendations does it intend to make to Greece, bearing in mind that the current high level of taxation has already resulted in the closure or relocation of businesses to other, more tax-lenient, neighbouring countries and, at the same time, in a reduction in incoming investment capital, the return on capital and entrepreneurship in general."@en4
"Señor Comisario, me gustaría formularle a la Comisión Europea la siguiente pregunta complementaria: como parte del Memorándum, ¿qué recomendaciones tiene previsto hacer a Grecia, teniendo en cuenta que la fuerte fiscalidad actual ya ha provocado el cierre o el traslado de empresas a otros países vecinos con una fiscalidad más moderada y, al mismo tiempo, una reducción de la inversión de capital entrante, la rentabilidad del capital y la iniciativa empresarial en general?"@es21
"Lugupeetud volinik! Soovin küsida Euroopa Komisjonilt järgmise lisaküsimuse. Milliseid soovitusi on tal memorandumi osalisena kavas Kreekale anda, võttes arvesse, et praeguse suure maksukoormuse tõttu on ettevõtteid suletud või viidud mujale, väiksema maksukoormusega naaberriikidesse ning vähenenud on välismaised investeeringud, kapitalitulu ja ettevõtlus üldiselt?"@et5
"Komission jäsen, haluaisin esittää Euroopan komissiolle seuraavan lisäkysymyksen: mitä suosituksia se aikoo yhteistyömuistion osapuolena tehdä Kreikalle ottaen huomioon, että nykyinen korkea verotus on jo johtanut yritysten lopettamisiin tai siirtymisiin muihin lievemmän verotuksen naapurimaihin ja vähentänyt samalla maahan tulevaa sijoituspääomaa, pääoman tuottoja ja yleisesti ottaen yrittäjyyttä."@fi7
"Monsieur le Commissaire, je voudrais poser à la Commission européenne la question supplémentaire suivante: en tant que partie au mémorandum, quelles recommandations entend-elle donner à la Grèce, sachant que le niveau élevé d’imposition a déjà entraîné la fermeture d’entreprises ou leur délocalisation vers d’autres pays voisins, plus cléments sur le plan fiscal, de même qu’une réduction des capitaux de placement entrants, du rendement des capitaux et de l’entrepreneuriat en général?"@fr8
"Biztos úr! Az Európai Bizottságnak a következő kiegészítő kérdést szeretném feltenni: mint a nyilatkozat aláírója milyen javaslatokat szándékozik tenni Görögországnak, figyelembe véve, hogy az adózás jelenlegi magas szintje a vállalkozások bezárását, vagy egyéb, kedvezőbb adózású szomszédos országba való áttelepítését, ugyanakkor pedig a bejövő befektetési tőke, a tőkemegtérülés és általában véve a vállalkozói kedv csökkenését eredményezte."@hu11
". Signor Commissario, vorrei porre alla Commissione europea la seguente domanda supplementare: in quanto parte contraente del memorandum, quali raccomandazioni intende formulare alla Grecia, tenendo conto che l’attuale elevato livello di tassazione ha già provocato la chiusura o la delocalizzazione di varie imprese in altri paesi vicini ove il fisco è più indulgente, riducendo contemporaneamente l’afflusso di capitali d’investimento, il ritorno sul capitale e l’imprenditorialità in generale."@it12
"Κύριε Επίτροπε, συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου, τι συστάσεις προτίθεται να κάνει στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα υψηλή φορολογία έχει οδηγήσει ήδη σε κλείσιμο ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλες πιο συμφέρουσες φορολογικά γειτονικές χώρες και ταυτόχρονα σε μείωση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων, της επιστροφής των κεφαλαίων, καθώς και μείωση γενικότερα της επιχειρηματικότητας."@lt14
"Komisār, es vēlos Eiropas Komisijai uzdot šādu papildu jautājumu: kādus ieteikumus Komisija, būdama memoranda dalībniece, plāno sniegt Grieķijai, paturot prātā, ka pašreizējais augstais nodokļu līmenis jau ir izraisījis uzņēmumu slēgšanu vai pārvietošanu uz kaimiņvalstīm ar saudzīgāku nodokļu režīmu un vienlaikus samazinājis ienākošo ieguldījumu kapitālu, kapitāla peļņu un uzņēmējdarbību kopumā?"@lv13
"Κύριε Επίτροπε, συμπληρωματικά θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου, τι συστάσεις προτίθεται να κάνει στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα υψηλή φορολογία έχει οδηγήσει ήδη σε κλείσιμο ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλες πιο συμφέρουσες φορολογικά γειτονικές χώρες και ταυτόχρονα σε μείωση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων, της επιστροφής των κεφαλαίων, καθώς και μείωση γενικότερα της επιχειρηματικότητας."@mt15
"Mijnheer de commissaris, ter aanvulling zou ik de Commissie de volgende vraag willen stellen: wat is zij, als bij het memorandum betrokken partij, van plan Griekenland te adviseren, overwegende dat de huidige hoge belastingdruk reeds heeft geleid tot sluiting of verplaatsing van bedrijven naar buurlanden met een gunstiger belastingklimaat en tegelijkertijd tot vermindering van de toestroom van investeringskapitaal, de terugkeer van kapitaal, evenals tot een achteruitgang van het ondernemerschap in het algemeen?"@nl3
"Panie Komisarzu! Chcę zadać Komisji Europejskiej następujące pytanie dodatkowe: jakie zalecenia Komisja, jako strona protokołu ustaleń, zamierza wydać Grecji pamiętając o tym, że obecny wysoki poziom opodatkowania doprowadził już do zamknięcia czy przeniesienia przedsiębiorstw do innych, bardziej liberalnych pod względem podatkowym krajów sąsiednich, a jednocześnie do zmniejszenia wnoszonego kapitału inwestycyjnego, zwrotu z kapitału i przedsiębiorczości w ogóle."@pl16
"Senhor Comissário, gostaria de colocar à Comissão Europeia a seguinte pergunta suplementar: quais são as recomendações que a Comissão, enquanto parte do memorando de entendimento, pretende fazer à Grécia, tendo em conta que o actual elevado nível de impostos já resultou no encerramento ou deslocalização de empresas para países vizinhos, com impostos mais atractivos e, simultaneamente, na diminuição das receitas do capital de investimento, do retorno de capital e do empreendedorismo em geral."@pt17
"Dle comisar, aș dori să adresez Comisiei Europene următoarea întrebare suplimentară: ca parte a memorandumului, ce recomandări intenționează să facă Greciei, având în vedere că nivelul actual ridicat de impozitare a dus deja la închiderea sau relocarea întreprinderilor către țări vecine mai indulgente din punct de vedere fiscal și, în același timp, la o reducere a fluxului capitalului de investiții, a randamentului capitalului și a spiritului antreprenorial în general."@ro18
"Vážený pán komisár, chcel by som položiť Európskej komisii nasledujúcu doplňujúcu otázku: ako jedna zo strán memoranda, aké odporúčania má v úmysle dať Grécku s ohľadom na skutočnosť, že súčasné vysoké daňové zaťaženie už viedlo k zatvoreniu podnikov či ich premiestneniu do susedných krajín s miernejším daňovým zaťažením a súčasne i k zníženiu prílevu investičného kapitálu, návratnosti kapitálu a útlmu podnikania vo všeobecnosti."@sk19
"Komisar, rad bi postavil Evropski komisiji naslednje dodatno vprašanje: kakšna priporočila namerava kot pogodbena stranka memoranduma dati Grčiji, ob upoštevanju, da je sedanja visoka raven obdavčitve že povzročila zaprtje ali selitev podjetij v druge, davčno popustljivejše sosednje države in hkrati zmanjšanje vhodnega naložbenega kapitala, donosa na kapital in podjetništva na splošno."@sl20
"Herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja ställa följande följdfråga till kommissionen: Vilka rekommendationer avser kommissionen som part i memorandumet ge Grekland med tanke på att det nuvarande höga skattetrycket redan har lett till att företag har avvecklats eller flyttats till andra mer skattevänliga grannländer och att de inkommande kapitalinvesteringarna, räntabiliteten och företagandet generellt minskar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Κωνσταντίνος Πουπάκης (PPE )."10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph