Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-555"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-555"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione la risposta della Commissione. A proposito delle scommesse clandestine, delle scommesse illecite che caratterizzano enormemente non soltanto le competizioni sportive riferite al calcio, volevo chiedere qual è la posizione della Commissione e se, nell'ambito di questo programma sul quale poc'anzi ci ha riferito, intende dare particolare connotazione a questo aspetto che rischia di alterare ogni competizione proprio a danno di quella lealtà che dovrebbe caratterizzare le competizioni sportive."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, velice pozorně jsem vyslechl odpověď Komise. Chtěl bych se Komise zeptat na její postoj k nelegálnímu sázení – tyto nelegální sázky jsou charakteristické u fotbalu a jiných sportovních soutěží – a zda má Komise v úmyslu tomuto faktoru, který ohrožuje každou sportovní soutěž a narušuje její spravedlivý průběh, věnovat zvláštní pozornost v rámci programu, který jsme právě slyšeli."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har lyttet meget opmærksomt til Kommissionens svar. Jeg vil gerne spørge Kommissionen om dens holdning til ulovlige spil, der er så karakteristisk for fodbold og andre sportskonkurrencer, og om den som led i det program, vi netop har hørt beskrevet, har til hensigt at være særlig opmærksom på dette aspekt, som medfører en risiko for at ødelægge enhver konkurrence og den fairness, der burde præge sportskonkurrencer?"@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe der Antwort der Kommission sehr aufmerksam zugehört. Ich möchte die Kommission auch nach ihrer Haltung zu illegalen Wetten fragen, den rechtswidrigen Wetten, die ein solcher Bestandteil von Fußball und anderen sportlichen Wettbewerben sind, und ob sie beabsichtigt, diesem Aspekt als Teil des Programms, das gerade beschrieben wurde, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, der droht, jeden Wettbewerb im Keim zu ersticken und die Fairness zu verderben, die sportliche Wettbewerbe auszeichnen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα πολύ προσεκτικά την απάντηση της Επιτροπής. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή ποια είναι η στάση της έναντι των παράνομων στοιχημάτων, τα οποία είναι χαρακτηριστικό τόσο του ποδοσφαίρου όσο και άλλων αθλητικών αναμετρήσεων, και κατά πόσον σκοπεύει, στο πλαίσιο του προγράμματος που ακούσαμε προ ολίγου να μας περιγράφεται, να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την πτυχή, η οποία κινδυνεύει να στιγματίσει όλες τις αναμετρήσεις και να υπονομεύσει την εντιμότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε αθλητική αναμέτρηση."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I listened very attentively to the Commission’s response. I would like to ask the Commission about its stance on illegal betting, the illicit bets that are such a feature of football and other sports competitions, and if it intends, as part of the programme we have just heard described, to devote special attention to this aspect, which risks blighting every competition and spoiling the fairness that should characterise sporting competitions."@en4
"Señor Presidente, Señorías, he escuchado muy atentamente la respuesta de la Comisión. Me gustaría preguntar a la Comisión acerca de su postura sobre las apuestas ilegales, las apuestas ilegales que son tan características del fútbol y otras competiciones deportivas, y si tiene previsto, como parte del programa cuya descripción acabamos de escuchar, dedicar especial atención a este aspecto, que amenaza con arruinar todas las competiciones e invalidar la equidad que debería caracterizar a las competiciones deportivas."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kuulasin komisjoni vastust väga hoolikalt. Soovin küsida, milline on komisjoni seisukoht ebaseaduslike kihlvedude suhtes, mis on jalgpalli- ja teistel spordivõistlustel tavapärane, ning kas tal on äsja kirjeldatud programmi raames pöörata erilist tähelepanu sellele nähtusele, mis ähvardab ära rikkuda iga võistluse ja ohustab erapooletust, mis peaks spordivõistlusi iseloomustama."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kuuntelin hyvin tarkasti komission vastausta. Haluaisin kysyä komissiolta, mikä on sen kanta laittomaan vedonlyöntiin, laittomiin vetoihin, jotka liittyvät jalkapallon ja muiden urheilulajien kilpailuihin, ja aikooko se osana juuri kuvailtua ohjelmaa kiinnittää erityisestä huomiota tähän näkökohtaan, joka uhkaa pilata kaikki kilpailut ja reiluuden, jonka pitäisi olla urheilukilpailuille ominaista."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai écouté très attentivement la réponse de la Commission. Je voudrais demander à la Commission quelle est sa position concernant les paris illégaux, qui sont si courants dans le football et dans d’autres compétitions sportives, et si elle entend, dans le cadre du programme dont nous venons d’entendre parler, consacrer une attention particulière à cet aspect, qui menace de nuire à la compétition et de gâcher la sportivité qui devrait caractériser les compétitions sportives."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Rendkívül figyelmesen hallgattam a Bizottság válaszát. Szeretném megkérdezni a Bizottságot az illegális fogadásokkal kapcsolatos álláspontjáról, azokról a törvénytelen fogadásokról, amelyek a futballbajnokságok és más sportversenyek sajátos velejárói, és hogy szándékában áll-e az imént említett program részeként külön figyelmet szentelni ennek az aspektusnak, amely kockára teszi a versenyeket és aláássa a sportversenyeket jellemezni hivatott tisztességességet."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione la risposta della Commissione. A proposito delle scommesse clandestine, delle scommesse illecite che caratterizzano enormemente non soltanto le competizioni sportive riferite al calcio, volevo chiedere qual è la posizione della Commissione e se, nell'ambito di questo programma sul quale poc'anzi ci ha riferito, intende dare particolare connotazione a questo aspetto che rischia di alterare ogni competizione proprio a danno di quella lealtà che dovrebbe caratterizzare le competizioni sportive."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es ļoti uzmanīgi noklausījos Komisijas atbildi. Es vēlos pajautāt Komisijai, kāda ir tās attieksme pret nelikumīgām derībām, tām nelegālajām derībām, kuras ir tik raksturīga futbola un citu sporta sacensību iezīme, un vai tā saistībā ar tikko aprakstīto programmu plāno pievērst īpašu uzmanību šim aspektam, kurš pakļauj kaitīgas ietekmes riskam visas sacensības un apdraud godīgumu, kam vajadzētu būt sporta sacensību raksturīgai iezīmei."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione la risposta della Commissione. A proposito delle scommesse clandestine, delle scommesse illecite che caratterizzano enormemente non soltanto le competizioni sportive riferite al calcio, volevo chiedere qual è la posizione della Commissione e se, nell'ambito di questo programma sul quale poc'anzi ci ha riferito, intende dare particolare connotazione a questo aspetto che rischia di alterare ogni competizione proprio a danno di quella lealtà che dovrebbe caratterizzare le competizioni sportive."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb zeer aandachtig naar het antwoord van de Commissie geluisterd. Ik vraag de Commissie wat haar standpunt is ten aanzien van de illegale weddenschappen die een enorme invloed uitoefenen op het voetbal en op andere sporten. Ook vraag ik haar of zij, in het kader van het programma waarnaar zij zojuist verwees, speciale aandacht wil besteden aan dit verschijnsel, dat competitievervalsing in de hand dreigt te werken en dat ten koste gaat van de eerlijkheid die centraal moet staan in de wedstrijdsport."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Bardzo uważnie wysłuchałem odpowiedzi Komisji. Chcę przy tej okazji zapytać Komisję o jej stanowisko w sprawie nielegalnych zakładów, o nielegalne zakłady, które stanowią charakterystyczny element meczy piłkarskich i innych zawodów sportowych i, czy zamierza w ramach programu, o którym właśnie usłyszeliśmy, poświęcić szczególną uwagę temu aspektowi, który może zrujnować każde zawody i uczciwość, która powinna charakteryzować zawody sportowe."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ouvi com muita atenção a resposta da Comissão. Gostaria de saber qual é a posição da Comissão relativamente às apostas clandestinas, às apostas ilegais que caracterizam o futebol e outras competições desportivas, e se tenciona, no âmbito do programa cuja descrição acabámos de ouvir, dedicar uma atenção especial a este aspecto, que ameaça desvirtuar todas as competições e destruir a lealdade que deveria caracterizar as competições desportivas."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, am ascultat foarte atent răspunsul Comisiei. Aș dori să adresez Comisiei o întrebare referitoare la poziția sa privind pariurile ilegale, cele care reprezintă o caracteristică a fotbalului și a altor competiții sportive, și dacă intenționează, ca parte a programului a cărui descriere tocmai am auzit-o, să acorde o atenție deosebită acestui aspect, care riscă să distrugă competițiile și să altereze corectitudinea care ar trebui să caracterizeze competițiile sportive."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, veľmi pozorne som si vypočul odpoveď Komisie. Rád by som sa opýtal Komisie na jej stanovisko k nezákonnému stávkovaniu, na nezákonné stávky, ktoré sú príznačné pre futbal a iné športové súťaže, a na to, či má v úmysle v rámci programu, ktorého opis sme práve počuli, venovať osobitnú pozornosť tomuto aspektu, ktorý hrozí zničením každej súťaže a poškodením spravodlivosti, ktorá by mala byť charakteristická pre športové súťaže."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, zelo pozorno sem poslušal odgovor Komisije. Rad bi vprašal Komisijo o njenem stališču glede nezakonitih stav, prepovedanih stav, ki so tako značilne za nogomet in druga športna tekmovanja, in če namerava v okviru programa, katerega opis smo pravkar poslušali, posvetiti posebno pozornost temu vidiku, ki grozi vsaki tekmi, da jo bo skazil in uničil poštenost, ki bi morala biti značilna za športna tekmovanja."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag har lyssnat mycket uppmärksamt till kommissionens svar. Jag skulle vilja fråga kommissionen om vilken inställning den har till illegal vadslagning, den olagliga vadslagning som är ett sådant utmärkande inslag i fotbollsmatcher och andra idrottstävlingar, och om kommissionen har för avsikt att som en del av det program som vi just har fått höra beskrivas särskilt inrikta sig på denna aspekt som riskerar att skada varje tävling och förstöra den rättvisa som kännetecknar idrottstävlingar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph