Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-550"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-550"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να πω στον κ. Παπαστάμκο ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είχα συμμετάσχει πριν από μερικές ημέρες σε ένα μεγάλο Φόρουμ στο Βερολίνο, που ονομάζεται «Ψυχή για την Ευρώπη» και όπου συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων. Εκεί συζητήσαμε αυτά τα θέματα και είπαμε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί απλά μια Ένωση της οικονομίας αλλά ξεκίνησε από τον πολιτισμό. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι ο Jean Monnet στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι «αν ξεκινούσε από την αρχή θα ξεκινούσε από τον πολιτισμό». Άρα συμφωνώ απόλυτα και οι προσπάθειές μας είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνώ μαζί σας, όμως φοβούμαι, όπως και όλοι μας, ότι οι κυβερνήσεις, όταν αρχίζουν να περικόπτουν τους προϋπολογισμούς τους σε περιόδους λιτότητας, αρχίζουν από το προφανές: τον πολιτισμό –όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει σε ορισμένες περιπτώσεις– την εκπαίδευση και την υγεία. Συμφωνώ ως προς το ότι μια τέτοια πολιτική είναι πολύ στενόμυαλη και πρέπει να αντιδράσουμε καθότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα αισθανθούμε όλοι τις επιπτώσεις αυτών των περικοπών."@el10
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi začít tím, že řeknu panu Papastamkosovi, že s ním naprosto souhlasím. Před několika dny jsem v Berlíně navštívila obrovské fórum „Duše pro Evropu“, kterého se také zúčastnili zástupci všech kulturních agentur. Diskutovali jsme o těchto problémech a řekli jsme si, že Evropa není jenom hospodářskou unií, ale že přece začíná kulturou. Jak ve svých memoárech píše Jean Monnet: „Kdybych mohl začít znovu, začal bych kulturou“. Já tedy naprosto souhlasím a snaha, kterou vyvíjíme, míří tímto směrem. Souhlasím s vámi, ale stejně jako všichni ostatní se obávám, že vlády, které začnou v době úspor škrtat v rozpočtech, začnou tím, co se jednoznačně nabízí: kulturou – jak už jsme také v některých případech viděli –, vzděláním a oblastí zdraví. Souhlasím s tím, že se jedná o krátkozrakou politiku a že bychom jí měli oponovat, protože z dlouhodobého hlediska negativní následky takovýchto škrtů všichni pocítíme."@cs1
"Lad mig starte med at sige til hr. Papastamkos, at jeg er fuldstændig enig. Jeg deltog i et kæmpestort "Soul for Europe"-forum i Berlin for et par dage siden, hvor også repræsentanter for alle de kulturelle agenturer deltog. Vi drøftede disse spørgsmål og sagde, at Europa ikke kun er en økonomisk union, det starter med kultur. Som Jean Monnet siger i sine erindringer: "hvis jeg kunne starte forfra, ville jeg starte med kulturen". Så jeg er fuldstændig enig, og vores indsats går i denne retning. Jeg er enig med Dem, men ligesom alle andre frygter jeg, at når regeringerne begynder at skære i budgetterne i sparetider, så starter de med det indlysende, nemlig kulturen – som vi allerede har set i visse tilfælde – og uddannelse og sundhed. Jeg er enig i, at det er en meget snæversynet politik, og vi bør kæmpe imod, for i det lange løb vil vi alle mærke konsekvenserne af sådanne nedskæringer."@da2
"Herr Präsident, ich möchte zu Beginn Herrn Papastamkos sagen, dass ich ihm absolut zustimme. Ich habe ein großes Forum „Soul for Europe“ in Berlin vor einigen Tagen besucht, bei dem auch Vertreter aller Kulturagenturen anwesend waren. Wir haben diese Fragen diskutiert und gesagt, dass Europa nicht nur eine Wirtschaftsunion ist; alles beginnt mit Kultur. Wie Jean Monnet in seinen Memoiren sagt: „Wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich mit Kultur beginnen.“ Also stimme ich absolut zu, und unsere Bemühungen gehen in diese Richtung. Ich stimme Ihnen zu, aber ich fürchte wie jeder andere, dass Regierungen mit dem Offensichtlichen beginnen, wenn sie anfangen, Haushaltspläne in Sparzeiten zu beschneiden: Kultur - wie wir es bereits in einigen Fällen gesehen haben - Bildung und Gesundheit. Ich stimme zu, dass es eine sehr engherzige Politik ist, und wir sollten uns ihr entgegensetzen, denn langfristig werden wir die Auswirkungen solcher Einschnitte spüren."@de9
"Mr President, may I start by saying to Mr Papastamkos that I absolutely agree with him. I attended a huge ‘Soul for Europe’ forum in Berlin a few days ago, which was also attended by representatives of all the cultural agencies. We discussed these issues and said that Europe is not just an economic Union; it starts with culture. As Jean Monnet says in his memoirs, ‘if I could start again, I would start with culture’. So I absolutely agree and the efforts we are making are in this direction. I agree with you, but I fear, like everybody else, that governments, when they start cutting budgets in times of austerity, start with the obvious: culture – as we have seen already in certain cases – education and health. I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts."@en4
"Señor Presidente, permítame comenzar diciéndole al señor Papastamkos que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo asistí al foro «Un alma para Europa», celebrado con gran éxito en Berlín hace unos días, al que también asistieron representantes de todos los organismos culturales. Debatimos estas cuestiones y dijimos que Europa no es solamente una Unión económica; arranca con la cultura. Como dice Jean Monnet en sus memorias: «si pudiera comenzar de nuevo, comenzaría con la cultura». Por tanto, estoy totalmente de acuerdo y los esfuerzos que estamos realizando apuntan en esa dirección. Estoy de acuerdo con usted, aunque me temo, como todos los demás, que cuando los Gobiernos comienzan a introducir recortes en los presupuestos en tiempos de austeridad, empiezan por lo obvio: la cultura —como ya hemos visto en ciertos casos—, la educación y la sanidad. Estoy de acuerdo en que se trata de una política muy estrecha de miras y en que deberíamos oponernos a ella, porque, a largo plazo, todos sentiremos las repercusiones de estos recortes."@es21
"Lugupeetud juhataja! Lubage mul kõigepealt öelda Georgios Papastamkosele, et nõustun temaga täielikult. Osalesin mõned päevad tagasi Belgias väga suurel foorumil „Euroopa hing“, millest võtsid osa ka kõikide kultuuriametite esindajad. Me arutasime neid küsimusi ja tõdesime, et EL ei ole mitte ainult majandusühendus, vaid see rajaneb kultuurile. Nagu Jean Monnet oma mälestustes ütleb: „Kui ma saaksin alustada uuesti, alustaksin kultuurist.“ Seega nõustun teiega täielikult ning sellele on suunatud ka meie jõupingutused. Nõustun teiega, kuid kardan, nagu ka kõik teised, et kui valitsused hakkavad kokkuhoiu aegadel kärpima eelarvet, alustavad nad kõige ilmselgemast kultuurivaldkonnast. Oleme seda juba näinud teatavatel juhtudel – hariduse ja tervishoiuvaldkonna puhul. Nõustun, et see on väga kitsarinnaline poliitika ning meil tuleks see lõpetada, sest pikas plaanis kannatame me kõik niisuguste kärbete tagajärjel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi sanoa jäsen Papastamkosille, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Osallistuin muutama päivä sitten Berliinissä valtavaan "Soul for Europe" -foorumiin, johon osallistui myös kaikkien kulttuurielinten edustajia. Me keskustelimme näistä aiheista ja totesimme, että Euroopan unioni ei ole vain talousunioni vaan sen lähtökohta on kulttuurissa. Kuten Jean Monnet sanoo muistelmissaan, "jos voisin aloittaa uudelleen alusta, aloittaisin kulttuurista". Olen siis täysin samaa mieltä, ja me pyrimme täällä tähän suuntaan. Olen kanssanne samaa mieltä, mutta pelkäänpä kaikkien muiden tavoin, että kun hallitukset alkavat leikata talousarvioitaan tiukan talouden aikana, ne aloittavat itsestään selvästä: kulttuurista – kuten on jo nähty tietyissä tapauksissa – koulutuksesta ja terveydestä. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin kapeakatseista politiikkaa, ja meidän pitäisi vastustaa sitä, koska pitkällä aikavälillä me kaikki saamme tuntea näiden leikkausten ikävät vaikutukset."@fi7
". Monsieur le Président, puis-je commencer par dire à M. Papastamkos que je suis parfaitement d’accord avec lui. J’ai assisté à un important forum intitulé «Soul for Europe» à Berlin il y a quelques jours, auquel ont également assisté des représentants des agences culturelles. Nous avons débattu ces questions et affirmé que l’Europe n’était pas simplement une Union économique; elle commence avec la culture. Comme Jean Monnet le souligne dans ses mémoires: «Si c’était à refaire, je recommencerais par la culture». Je suis donc entièrement d’accord et les efforts que nous fournissons vont dans cette direction. Je suis d’accord avec vous, mais je crains, comme tout le monde, que les gouvernements, au moment d’imposer des restrictions budgétaires en ces périodes d’austérité, ne commencent évidemment par la culture - comme nous l’avons déjà constaté dans certains cas -, l’éducation et la santé. Je conviens qu’il s’agit là d’une politique à courte vue, et nous devrions nous y opposer car, à long terme, nous ressentirons tous les conséquences de ces restrictions."@fr8
"Elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy Papastamkos úrral teljes mértékben egyetértek. Néhány nappal ezelőtt részt vettem Berlinben egy hatalmas fórumon, a „Soul for Europe”-on, ahol jelen voltak valamennyi kulturális ügynökség képviselői. Megvitattuk ezeket a kérdéseket, és azt mondtuk, hogy Európa nem csupán gazdasági unió; Európa a kultúrával kezdődik. Ahogy Jean Monnet írja emlékirataiban: „ha újrakezdhetném, a kultúrával kezdeném”. Ezzel és az ebbe az irányba tartó erőfeszítéseinkkel teljes mértékben egyetértek. a Bizottság tagja. – Egyetértek önnel, de attól tartok, mint amitől mindenki más, hogy a kormányok, mihelyt elkezdik megkurtítani a költségvetéseket a szűkös időkben, a nyilvánvalóval fogják kezdeni: a kultúrával – amint azt bizonyos esetekben már láttuk –, az oktatással és az egészségüggyel. Egyetértek azzal, hogy ez rendkívül szűklátókörű politika, és helytelenítenünk kell, mivel hosszú távon mindannyian érezni fogjuk ennek utóhatásait."@hu11
"Signor Presidente, vorrei in primo luogo dichiarare all’onorevole Papastamkos che sono completamente d’accordo con lui. Pochi giorni fa a Berlino ho partecipato all’immenso forum intitolato “Un’anima per l’Europa”, ove erano presenti anche i rappresentanti di tutte le agenzie culturali. Abbiamo discusso questi temi e abbiamo affermato che l’Europa non è solo un’Unione economica; l’Europa comincia dalla cultura. Come scrive Jean Monnet nelle sue memorie, “se potessi ricominciare, partirei dalla cultura”. Sono dunque assolutamente d’accordo e i nostri sforzi puntano proprio in questa direzione. Sono d’accordo con lei, ma temo, come tutti, che i governi, se devono iniziare i tagli al bilancio in tempi di austerità, partano dai settori più ovvi: la cultura – come abbiamo già visto in qualche caso – l’istruzione e la sanità. Sembra anche a me che si tratti di una politica di cortissimo respiro, che è necessario contrastare, perché nel lungo periodo sentiremo tutti le conseguenze di questi tagli."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να πω στον κ. Παπαστάμκο ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είχα συμμετάσχει πριν από μερικές ημέρες σε ένα μεγάλο Φόρουμ στο Βερολίνο, που ονομάζεται "Ψυχή για την Ευρώπη" και όπου συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων. Εκεί συζητήσαμε αυτά τα θέματα και είπαμε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί απλά μια Ένωση της οικονομίας αλλά ξεκίνησε από τον πολιτισμό. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι ο Jean Monnet στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι "αν ξεκινούσε από την αρχή θα ξεκινούσε από τον πολιτισμό". Άρα συμφωνώ απόλυτα και οι προσπάθειές μας είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. I agree with you, but I fear, like everybody else, that governments, when they start cutting budgets in times of austerity, start with the obvious: culture – as we have seen already in certain cases – education and health. I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu sākt, pasakot kungam, ka es viņam pilnīgi piekrītu. Pirms dažām dienām es Berlīnē apmeklēju milzīgu forumu „Eiropas dvēsele”, kurā piedalījās arī visu kultūras aģentūru pārstāvji. Mēs apspriedām šos jautājumus un teicām, ka Eiropa nav tikai ekonomiska savienība — tā sākas ar kultūru. Kā raksta savos memuāros: „Ja es varētu sākt vēlreiz, es sāktu ar kultūru.” Es tam absolūti piekrītu, un mūsu centieni ir vērsti šajā virzienā. Es jums piekrītu, taču baidos, tāpat kā visi pārējie, ka valdības, sākot budžetu samazināšanu stingra taupības režīma laikā, sāk ar acīmredzamo: kultūru, kā mēs zināmos gadījumos jau esam redzējuši, izglītību un veselību. Es piekrītu, ka tā ir ļoti tuvredzīga politika, un mums būtu jāiebilst pret to, jo galu galā mēs visi izjutīsim šādu budžeta samazinājumu sekas."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να πω στον κ. Παπαστάμκο ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είχα συμμετάσχει πριν από μερικές ημέρες σε ένα μεγάλο Φόρουμ στο Βερολίνο, που ονομάζεται "Ψυχή για την Ευρώπη" και όπου συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων. Εκεί συζητήσαμε αυτά τα θέματα και είπαμε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί απλά μια Ένωση της οικονομίας αλλά ξεκίνησε από τον πολιτισμό. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι ο Jean Monnet στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι "αν ξεκινούσε από την αρχή θα ξεκινούσε από τον πολιτισμό". Άρα συμφωνώ απόλυτα και οι προσπάθειές μας είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. I agree with you, but I fear, like everybody else, that governments, when they start cutting budgets in times of austerity, start with the obvious: culture – as we have seen already in certain cases – education and health. I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik tegen de heer Papastamkos willen zeggen dat ik het helemaal met hem eens ben. Enkele dagen geleden heb ik aan een groot forum in Berlijn deelgenomen met de naam "Ziel voor Europa", waar alle vertegenwoordigers van de culturele organisaties aan deelnamen. Daar hebben wij over deze onderwerpen gesproken, en we zeiden dat Europa niet enkel een economische unie is, maar begint met cultuur. Zoals Jean Monnet in zijn memoires zegt: "Als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik met cultuur beginnen." Ik ben het daar helemaal mee eens, en onze inspanningen gaan in die richting. Ik ben het met u eens, maar net als iedereen vrees ik dat wanneer regeringen in tijden van bezuinigingen in begrotingen gaan snoeien, zij beginnen met wat voor de hand ligt: cultuur – zoals we al in bepaalde gevallen hebben gezien –, onderwijs en gezondheid. Ik ben het ermee eens dat het een zeer bekrompen beleid is en dat we er stelling tegen moeten nemen, omdat we op de lange termijn de onaangename gevolgen van dit soort bezuinigingen zullen ondervinden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym zacząć od stwierdzenia, że całkowicie zgadzam się z panem posłem Papastamkosem. Kilka dni temu brałam udział w ogromnym forum „Dusza Europy”, które odbywało się w Berlinie i na którym obecni byli przedstawiciele wszystkich agencji kultury. Dyskutowaliśmy o tych zagadnieniach i stwierdziliśmy, że Europa to nie tylko unia gospodarcza; wszystko zaczyna się od kultury. Jak mówi w swoich pamiętnikach Jean Monnet „gdybym mógł zacząć od początku, zacząłbym od kultury”. Całkowicie się z tym zgadzam i popieram działania podejmowane w tej dziedzinie. Zgadzam się z Panem, ale jak każdy obawiam się, że kiedy w czasach niedostatku rządy zaczną ciąć budżety, zaczną oczywiście od kultury – na co mieliśmy już dowody – edukacji i zdrowia. Zgadzam się, że to niezwykle krótkowzroczna polityka i powinniśmy się jej sprzeciwić, ponieważ na dłuższą metę wszyscy odczujemy konsekwencje tych cięć."@pl16
"Senhor Presidente, começo por dizer ao senhor deputado Papastamkos que estou absolutamente de acordo com ele. Há escassos dias assisti a um enorme fórum em Berlim, denominado "A Soul for Europe", que também contou com a presença de representantes de todas as agências culturais. Debatemos estas questões e dissemos que a Europa não é unicamente uma União económica; ela começa com a cultura. Como afirmou Jean Monnet nas suas memórias, "se pudesse começar de novo, começaria pela cultura". Concordo, pois, totalmente, e os esforços que estamos a desenvolver vão nessa direcção. Concordo consigo, mas receio, como toda a gente, que os governos, quando começam a cortar nos orçamentos em tempos de austeridade, comecem pelo óbvio: a cultura – como já assistimos em alguns casos –, a educação e a saúde. Concordo que se trata de uma política com uma visão míope e sou contra a mesma, porque, a longo prazo, todos sentiremos os efeitos desses cortes."@pt17
"Dle președinte, permiteți-mi să încep prin a-i spune dlui Papastamkos să sunt complet de acord cu dumnealui. Cu câteva zile în urmă, am participat la un forum imens „Un suflet pentru Europa”, în Berlin, la care au fost prezenți și reprezentanți ai tuturor agențiilor culturale. Am discutat aceste probleme și am precizat că Europa nu este doar o uniune economică; aceasta începe cu cultura. Așa cum spunea Jean Monnet în memoriile sale, „dacă aș putea începe din nou, aș începe cu cultura”. Prin urmare, sunt cu totul de acord, iar eforturile pe care le facem sunt în această direcție. Sunt de acord cu dvs., dar mă tem, la fel ca toată lumea, că guvernele, atunci când încep reducerea bugetelor în vremuri de austeritate, încep cu aspectele evidente: cultura - după cum am văzut deja în anumite cazuri - educația și sănătatea. Sunt de acord că este o politică foarte îngustă, iar noi ar trebui să ne opunem, deoarece, pe termen lung, vom simți cu toții repercusiunile unor astfel de reduceri."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na začiatok by som chcela pánovi Papastamkosovi povedať, že s ním úplne súhlasím. Pred niekoľkými dňami som sa zúčastnila obrovského fóra Duša pre Európu v Berlíne, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia všetkých kultúrnych agentúr. Diskutovali sme o týchto otázkach a povedali sme, že Európa nie je iba hospodárskou úniou; začína kultúrou. Ako hovorí Jean Monnet vo svojich pamätiach: „ak by som mohol začať znova, začal by som kultúrou“. Preto úplne súhlasím a úsilie, ktoré vynakladáme, je vedené týmto smerom. Súhlasím s vami, ale ako všetci ostatní sa obávam, že keď vlády začnú znižovať rozpočty v čase úsporných opatrení, začnú tým zrejmým: kultúrou – ako sme už v niektorých prípadoch videli –, vzdelávaním a zdravotníctvom. Súhlasím s tým, že je to veľmi úzkoprsá politika a že by sme mali byť proti nej, pretože z dlhodobého hľadiska všetci pocítime následky takýchto znížení."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite, da na začetku povem gospodu Papastamkosu, da se popolnoma strinjam z njim. Pred nekaj dnevi sem se udeležila foruma Duša za Evropo v Berlinu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki vseh kulturnih agencij. Razpravljali smo o teh vprašanjih in dejali, da Evropa ni zgolj gospodarska unija; začne se s kulturo. Kot pravi Jean Monnet v svojih spominih, „če bi lahko začel znova, bi začel s kulturo“. Tako se popolnoma strinjam in naša prizadevanja gredo v tej smeri. Strinjam se z vami, vendar se bojim, tako kot vsi drugi, da bodo vlade, ko bodo začele v času varčevanja zmanjševati proračune, začele pri očitnem: kulturi – kot smo že videli v nekaterih primerih –, izobraževanju in zdravju. Strinjam se, da je to zelo ozkogleda politika in ji moramo nasprotovati, kajti dolgoročno bomo vsi čutili posledice takih zmanjšanj."@sl20
"Herr talman! Får jag börja med att säga till Georgios Papastamkos att jag är helt och hållet överens med honom. Jag närvarade vid ett stort forum, ”Soul for Europe” i Berlin för några dagar sedan, där också företrädare för alla kulturorgan deltog. Vi diskuterade dessa frågor och sade att Europa inte bara är en ekonomisk union, utan att det börjar med kultur. Som Jean Monnet sade i sina memoarer ”om jag kunde börja om skulle jag börja med kulturen”. Så jag håller fullständigt med om att de insatser vi gör ska gå i denna riktning. Jag håller med er, men jag är som alla andra rädd för att regeringarna när de börjar spara i budgetarna i bistra tider, att de börjar med det uppenbara: med kulturen – och som vi redan i vissa fall har sett – med utbildning och sjukvård. Jag håller med om att det är en mycket enkelspårig politik och att vi bör motsätta oss den, för på lång sikt känner vi alla av återverkningarna av sådana nedskärningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph