Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-548"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-548"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κ. Επίτροπο για την εμπεριστατωμένη απάντησή της. Στον ευρωπαϊκό πολιτικό καιρό, ως γνωστόν, πυκνώνουν τα σύννεφα της απο-ενοποίησης. Υπάρχει η Ευρώπη των αριθμών, η τεχνική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και οι φωνές εκείνες οι οποίες προσβλέπουμε στην Ευρώπη του πολιτισμού, της παιδείας, της τέχνης, της κινητικότητας των καλλιτεχνών, της ενθάρρυνσης της διευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι αυτά τα θεμέλια, τα πολιτιστικά θεμέλια της Ευρώπης, που μπορούν να αποτελέσουν τον ασφαλή σταθεροποιητικό παράγοντα περαιτέρω δυναμικής προώθησης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δώστε ώθηση στον πολιτισμό και στην καλλιτεχνική δημιουργία και ως ποσοστό –ας παρακάμψω και εγώ την αρχή μου και ας μιλήσω με τη γλώσσα των αριθμών– ας αυξήσουμε τη συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μέσω του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji paní komisařce za podrobnou odpověď. Nad meteorologickou mapou evropské kultury se, jak všichni víme, stahují mračna deunifikace. Existuje Evropa čísel, technická Evropa, existují však mezi námi i tací, kteří uvažují o Evropě kulturní, Evropě vzdělání, umění, mobility umělců a podpory pro kulturní tvorbu napříč Evropou. Jsem jedním z těch, co věří, že toto vše jsou základy, kulturní základy Evropy, a že mohou sloužit jako spolehlivý stabilizační faktor pro další dynamickou podporu procesu evropského sjednocování. Dejme kultuře a umělecké tvorbě impuls a zvyšme procentuálně – abych se na chvíli zřekl svého vlastního pravidla a hovořil v číslech – příspěvek k evropskému HDP prostřednictvím kultury a umělecké tvorby."@cs1
"Tak til kommissæren for hendes detaljerede svar. Mørke skyer samler sig over den europæiske enhedsproces på det kulturelle vejrkort, som vi alle ved. Der er tallenes Europa, det tekniske Europa, men der er også dem af os, der har visioner om kulturens, uddannelsens, kunstens og mobile kunstneres Europa, om et Europa, der tilskynder til grænseoverskridende europæisk skabelse. Jeg er en af dem, der tror på, at det er grundlaget, det kulturelle grundlag, for Europa, og at det kan fungere som en sikker, stabiliserende faktor for yderligere dynamisk støtte til den europæiske enhedsproces. Giv kultur og kunstnerisk skabelse et skub og lad os indføre en forholdsvis forøgelse – hvis jeg må give afkald på min egen regel et øjeblik og udtrykke mig i tal – af bidraget til europæisk BNP via kultur og kunstnerisk skabelse."@da2
"Herr Präsident, ich danke der Kommissarin für ihre detaillierte Antwort. Auf der Wetterkarte der europäischen Kultur sammeln sich, wie wir alle wissen, die Wolken der Spaltung. Es gibt das Europa der Zahlen, das technische Europa, aber es gibt auch jene von uns, die sich ein Europa der Kultur, der Bildung, der Kunst, der Mobilität von Künstlern, der Förderung von europaweitem kulturellen Schaffen vorstellen. Ich gehöre zu jenen, die davon überzeugt sind, dass dies die Grundlagen, die kulturellen Grundlagen von Europa sind, die auch als sicherer, stabilisierender Faktor für weitere dynamische Unterstützung beim Prozess der europäischen Einigung auftreten können. Geben wir Kultur und künstlerischem Schaffen einen Anstoß und lassen Sie uns als Prozentsatz - um meine eigene Regel einen Moment lang aufzugeben und in Zahlen zu sprechen - den Beitrag zum europäischen BIP über Kultur und kulturelles Schaffen steigern."@de9
"Mr President, my thanks to the Commissioner for her detailed reply. On the European cultural weather map, the clouds of de-unification are gathering, as we all know. There is the Europe of numbers, the technical Europe, but there are also those of us who envisage a Europe of culture, of education, of art, of mobility of artists, of encouragement for cross-European cultural creation. I am one of those who believe that these are the foundations, the cultural foundations of Europe, and can act as a secure, stabilising factor for further dynamic support for the process of European unification. Give culture and artistic creation impetus and as a percentage – to waive my own rule for a moment and talk in numbers – let us increase the contribution to European GDP via culture and artistic creation."@en4
"Señor Presidente, quiero agradecer a la señora Comisaria su detallada respuesta. En el mapa climatológico de la cultura europea, las nubes de la desunificación se están acumulando, como todos sabemos. Existe la Europa de las cifras, la Europa técnica, pero también estamos los que imaginamos una Europa de la cultura, de la educación, del arte, de la movilidad de los artistas, del fomento de la creación cultural transeuropea. Yo soy de los que piensan que estas sientan la base, la base cultural de Europa, y que pueden actuar como un factor de estabilización seguro para fomentar el apoyo dinámico para el proceso de unificación europea. Debemos impulsar la creación artística y cultural, y aumentar el porcentaje —renunciando a mi propia norma por un momento y hablando en cifras— de contribución al PIB europeo a través de la creación artística y cultural."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tänan volinikku üksikasjaliku vastuse eest. Nagu me teame, ohustab Euroopa kultuurimaastikku ühtsuse kadumine. On olemas arvude-Euroopa ja tehnika-Euroopa, kuid on ka neid, kes näevad sellist Euroopat, mida ühendab kultuur, haridus, kunst, kunstnike liikuvus ja piiriülese kultuuriloomingu soodustamine. Olen üks neist, kes usuvad, et need on Euroopa alustalad – kultuurilised alustalad, ja võivad toimida kindla ja stabiliseeriva tegurina, mis toetab paindlikult Euroopa ühendamise protsessi. Andkem kultuuri- ja kunstiloomingule tõuge ning – loobudes hetkeks minu enda põhimõttest ja arvudest rääkimisest – suurendagem protsentuaalselt makseid ELi SKPsse kultuuri- ja kunstiloomingu kaudu."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen yksityiskohtaisesta vastauksestaan. Euroopan kulttuurin sääkartalle on kerääntymässä erkautumisen pilviä, kuten me kaikki tiedämme. On lukujen Eurooppa, tekninen Eurooppa, mutta jotkut meistä näkevät mielessään myös kulttuurin, koulutuksen, taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuuden Euroopan, jossa kannustetaan Euroopan laajuisen kulttuurin luomiseen. Minä olen yksi niistä, jotka uskovat, että nämä ovat Euroopan perustukset, kulttuuriperustukset, jotka voivat toimia turvallisena, vakauttavana tekijänä ja tukea edelleen dynaamisesti Euroopan yhdentymisen prosessia. Kulttuurille ja taiteelliselle luovuudelle on annettava uutta pontta ja meidän on lisättävä kulttuurin ja taiteellisen luovuuden prosenttiosuutta – tingin hetken omasta säännöstäni ja puhun numeroista – Euroopan unionin BKT:sta."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie la commissaire pour sa réponse détaillée. Comme nous le savons tous, les nuages de la désunification s’amoncellent sur la carte météorologique de la culture européenne. Il y a l’Europe des chiffres, l’Europe technique, mais il y a aussi ceux d’entre nous qui envisagent une Europe de la culture, de l’éducation, de l’art, de la mobilité des artistes, de l’encouragement de la création culturelle transeuropéenne. Je fais partie de ceux qui croient que ce sont là les fondements, les fondements culturels de l’Europe et que ces facteurs peuvent sécuriser, stabiliser le soutien dynamique futur au processus d’unification européen. Stimulons la culture et la création artistique et - pour faire momentanément une entorse à mes propres principes et parler de chiffres - augmentons la contribution de la culture et de la création artistique en pourcentage au PIB européen."@fr8
"Elnök úr! Köszönöm a biztos asszony részletes válaszát. Az európai kulturális időképen gyülekeznek a szétesés felhői, miként azt mindannyian tudjuk. Létezik a számok Európája, a jogi Európa, de léteznek köztünk olyanok is, akik a kultúra, az oktatás, a művészet, a művészeti mobilitás, a páneurópai kulturális alkotás Európáját képzelik el. Én azok közé tartozom, akik hiszik, hogy ezek az alapok, ezek Európa kulturális alapjai, és biztos, stabil tényezői az európai egyesítés folyamata további dinamikus támogatásának. Adjunk a kultúrának és a művészi alkotásnak lendületet, és százalékos arányban – hogy saját szabályomtól egy pillanatra eltérve számokról beszéljek – növeljük az európai GDP-t a kultúrával és a művészi alkotással."@hu11
". Signor Presidente, ringrazio la signora Commissario per la sua dettagliata risposta. Sulla carta meteorologica della cultura europea si addensano le nubi della disunione, come tutti sappiamo. Esiste l’Europa dei numeri, l’Europa tecnica, ma tra di noi c’è anche chi sogna un’Europa della cultura, dell’istruzione, dell’arte, della mobilità degli artisti, della promozione delle creazioni culturali transeuropee. Mi annovero tra coloro che sono convinti che proprio qui stiano le basi, le fondamenta culturali d’Europa: un saldo fattore di stabilità, e insieme un dinamico stimolo al processo dell’unificazione europea. Diamo impulso alla cultura e alla creazione artistica e in percentuale – rinuncio per un attimo alla regola che mi sono imposto e passo alle cifre – cerchiamo di incrementare il contributo al PIL europeo per mezzo della creazione artistica e della cultura."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κ. Επίτροπο για την εμπεριστατωμένη απάντησή της. Στον ευρωπαϊκό πολιτικό καιρό, ως γνωστόν, πυκνώνουν τα σύννεφα της απο-ενοποίησης. Υπάρχει η Ευρώπη των αριθμών, η τεχνική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και οι φωνές εκείνες οι οποίες προσβλέπουμε στην Ευρώπη του πολιτισμού, της παιδείας, της τέχνης, της κινητικότητας των καλλιτεχνών, της ενθάρρυνσης της διευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι αυτά τα θεμέλια, τα πολιτιστικά θεμέλια της Ευρώπης, που μπορούν να αποτελέσουν τον ασφαλή σταθεροποιητικό παράγοντα περαιτέρω δυναμικής προώθησης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δώστε ώθηση στον πολιτισμό και στην καλλιτεχνική δημιουργία και ως ποσοστό - ας παρακάμψω και εγώ την αρχή μου και ας μιλήσω με τη γλώσσα των αριθμών - ας αυξήσουμε τη συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μέσω του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos komisāram par detalizēto atbildi! Kā mēs visi zinām, virs Eiropas kultūras laikapstākļu kartes savelkas deunifikācijas mākoņi. Ir rādītāju Eiropa, tehniskā Eiropa, taču esam arī mēs, kas vēlas redzēt kultūras, izglītības un mākslas Eiropu, mākslinieku mobilitāti, kultūras radīšanas veicināšanu visā Eiropā. Es esmu viens no tiem, kuri uzskata, ka šie ir pamati, Eiropas kultūras pamati, un tie var būt drošs, stabilizējošs faktors, lai turpmāk dinamiski atbalstītu Eiropas unifikācijas procesu. Dodiet stimulu kultūras un mākslas radīšanai, un mēs procentuāli — uz brīdi atsakoties pats no sava likuma un runājot skaitļu valodā — ar kultūras un mākslas radīšanas starpniecību palielināsim ieguldījumu Eiropas IKP."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κ. Επίτροπο για την εμπεριστατωμένη απάντησή της. Στον ευρωπαϊκό πολιτικό καιρό, ως γνωστόν, πυκνώνουν τα σύννεφα της απο-ενοποίησης. Υπάρχει η Ευρώπη των αριθμών, η τεχνική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και οι φωνές εκείνες οι οποίες προσβλέπουμε στην Ευρώπη του πολιτισμού, της παιδείας, της τέχνης, της κινητικότητας των καλλιτεχνών, της ενθάρρυνσης της διευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι αυτά τα θεμέλια, τα πολιτιστικά θεμέλια της Ευρώπης, που μπορούν να αποτελέσουν τον ασφαλή σταθεροποιητικό παράγοντα περαιτέρω δυναμικής προώθησης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δώστε ώθηση στον πολιτισμό και στην καλλιτεχνική δημιουργία και ως ποσοστό - ας παρακάμψω και εγώ την αρχή μου και ας μιλήσω με τη γλώσσα των αριθμών - ας αυξήσουμε τη συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μέσω του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik bedank mevrouw de commissaris voor haar goed onderbouwde antwoord. Op de Europese politieke weerkaart trekken de wolken van de de-unificatie steeds meer samen. Er bestaat het Europa van de cijfers, het technische Europa, maar onder ons zijn er ook die uitzien naar het Europa van de cultuur, het onderwijs, de kunst, de mobiliteit van kunstenaars, naar een Europa waarin trans-Europese scheppende kunst wordt aangemoedigd. Ik behoor tot degenen die geloven dat deze fundamenten, dat de culturele fundamenten van Europa een veilige, stabiliserende factor kunnen zijn in de verdere, dynamische stimulering van de Europese eenwording. Geef cultuur en scheppende kunst een impuls, ook als percentage – ik zal mijn principes terzijde schuiven en de taal der cijfers spreken – en laten wij de bijdrage aan het Europese BNP verhogen door middel van cultuur en scheppende kunst."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dziękuję Pani Komisarz za szczegółową odpowiedź. Jak wszyscy wiemy, na europejskiej mapie pogody kulturowej zbierają się chmury podziału. Mamy Europę statystyki, Europę techniczną, ale są też tacy, którzy dają nam Europę kultury, edukacji, sztuki, mobilności artystów, zachęcają do ogólnoeuropejskiej kreatywności kulturowej. Należę do tych, którzy wierzą, że takie są podwaliny, kulturowe podwaliny Europy działające jako czynnik zabezpieczający, stabilizujący dalsze dynamiczne poparcie dla procesu zjednoczenia europejskiego. Dajmy impuls dla kreatywności kulturowej i artystycznej i – odłóżmy na chwilę moje zasady i pomówmy o liczbach – przyczyńmy się do zwiększenia europejskiego PKB poprzez wymianę kulturową i artystyczną."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço à Senhora Comissária a sua resposta circunstanciada. Sobre o panorama cultural europeu pairam densas nuvens, como todos sabemos. Há a Europa dos números, a Europa técnica, mas há também aqueles que prosseguem uma Europa da cultura, da educação, da arte, da mobilidade dos artistas, do incentivo da criação cultural em toda a Europa. Sou daqueles que pensam que são estes os fundamentos, as bases culturais da Europa, e que podem actuar como um factor seguro e de estabilização para um apoio dinâmico do processo de unificação europeia. É preciso conferir um impulso à cultura e à criação artística e assim contribuiremos – agora fujo à minha própria regra por um momento e falo de números – para o PIB europeu através da cultura e da criação artística."@pt17
"Dle președinte, mulțumesc dnei comisar pentru răspunsul său detaliat. Pe harta vremii culturale a Europei, se adună norii dezbinării, după cum știm cu toții. Există Europa numerelor, Europa tehnică, dar există, de asemenea, unii dintre noi care întrevedem o Europă a culturii, a educației, a artei, a mobilității artiștilor, a încurajării operelor culturale transeuropene. Eu mă număr printre cei care cred că acestea sunt fundații, fundațiile culturale ale Europei, și pot acționa ca un factor sigur, de stabilizare în vederea sprijinului dinamic suplimentar pentru procesul de unificare europeană. Acordați un impuls culturii și creației artistice și ca procent - pentru a renunța la regula mea pentru o clipă și a vorbi în cifre - permiteți-ne să creștem contribuția la PIB-ul european, prin intermediul culturii și al creației artistice."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani komisárke za podrobnú odpoveď. Na európskej poveternostnej mape kultúry, ako všetci vieme, sa zaťahujú mraky rozpadu procesu zjednocovania. Existuje Európa čísel, technická Európa, ale sú medzi nami aj takí, ktorí si predstavujú Európu kultúry, vzdelávania, umenia, mobility umelcov podporujúcu umeleckú tvorbu naprieč celou Európou. Som jedným z tých, ktorí veria, že toto sú základy, kultúrne základy Európy, a že môžu fungovať ako bezpečný stabilizačný faktor na ďalšiu dynamickú podporu procesu európskeho zjednocovania. Dajme kultúrnej a umeleckej tvorbe podnet a ako podiel – na chvíľu sa vzdám svojho pravidla a budem hovoriť v číslach – zvýšme príspevok k európskemu HDP prostredníctvom kultúrnej a umeleckej tvorby."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se komisarki za podroben odgovor. Na evropski kulturni vremenski karti se, kot vsi vemo, zbirajo oblaki razdruževanja. Obstaja Evropa številk, tehnična Evropa, vendar smo tu tudi tisti, ki si zamišljamo Evropo kulture, izobraževanja, umetnosti, mobilnosti umetnikov, spodbujanja vseevropskega kulturnega ustvarjanja. Sem eden tistih, ki verjamem, da so to temelji, kulturni temelji Evrope in da lahko delujejo kot varen, stabilizacijski dejavnik za nadaljnjo dinamično podporo procesu evropskega poenotenja. Dajmo kulturi in umetniškemu ustvarjanju zagon in za odstotek – da se za trenutek odrečem lastnemu pravilu in govorim v številkah – povečajmo prispevek k evropskemu BDP s kulturo in umetniškim ustvarjanjem."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hennes detaljerade svar. På den europeiska kulturella väderkartan hopar sig, som vi alla vet, moln som motverkar enhetlighet. Det finns siffrornas Europa, det tekniska Europa, men bland oss finns också de som verkar för ett kulturens, utbildningens och konstens Europa, ett Europa för rörlighet för konstnärer som uppmuntrar ett gränsöverskridande kulturellt skapande i Europa. Jag är en av dem som anser att dessa är grundstenarna, de grundläggande kulturella värdena för Europa, och att de kan fungera som en trygghetsskapande, stabiliserande faktor för ytterligare dynamiskt stöd i processen för enande av Europa. Stimulera kulturen och det konstnärliga skapandet med en procentuell andel – jag avstår från min egen regel ett ögonblick och talar i siffror – låt oss öka bidraget till Europas BNP genom kulturen och det konstnärliga skapandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph