Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-547"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-547"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τον αξιότιμο βουλευτή ως προς τη μεγάλη σημασία της διακρατικής κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Και εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά αυτήν την κινητικότητα. Μεταξύ των προσπαθειών αυτών περιλαμβάνονται ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, οι κανονισμοί θεώρησης διαβατηρίων, όταν πρόκειται για καλλιτέχνες από τρίτες χώρες, η φορολογία και φυσικά η βελτιωμένη πληροφόρηση για θέματα κινητικότητας. Εμπειρογνώμονες στον τομέα του πολιτισμού συζητούν ως προς τους τρόπους προώθησης της κινητικότητας, στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και εκπρόσωποι του τομέα του πολιτισμού με σκοπό την εφαρμογή των στόχων της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό. Μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός» του 2007-2013 η Επιτροπή υποστηρίζει έργα και δραστηριότητες που προωθούν την διακρατική κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, ενθαρρύνει την διακρατική κυκλοφορία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Το 2009 το 80% περίπου των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή επικεντρώθηκαν στην κυκλοφορία των πολιτιστικών έργων και στην κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Η Επιτροπή φυσικά εξακολουθεί να μεριμνά, όπως είπα, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα. Ο οδηγός του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, του 2008-2013, καλά παραδείγματα έργων και τα πολιτιστικά σημεία επαφής σε κάθε χώρα συμβάλλουν όλα στην απλούστευση της πρόσβασης. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη διαδικασιών για το μελλοντικό πρόγραμμα «Πολιτισμός». Στη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο η Επιτροπή εφάρμοσε επίσης πιλοτικά έργα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών τόσο το 2008 όσο και το 2009. Σκοπός των έργων αυτών είναι να δώσουν στους ευρωπαίους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να επεκτείνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και να προσεγγίσουν νέο κοινό καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αποκομίσουν αμοιβαία διδάγματα ώστε να εξελιχθεί η σταδιοδρομία τους. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών αυτών έργων θα συνεισφέρουν στο έργο του μελλοντικού προγράμματος «Πολιτισμός», ενώ συμβάλλουν φυσικά και στις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Μακροπρόθεσμα όλα αυτά που ανέφερα θα αποβούν προς όφελος της διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise zcela souhlasí s váženým panem poslancem, co se týče obrovského významu přeshraniční mobility pracovníků z odvětví kultury a umění. I my se snažíme odstranit překážky jejich mobility. Tato snaha zahrnuje koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení, předpisů pro pasová víza pro umělce ze třetích zemí, daní a samozřejmě i lepší informace o problematice mobility. Odborníci v odvětví kultury nyní diskutují o tom, jak podpořit mobilitu v pracovních skupinách, v nichž jsou zastoupeny členské státy i odvětví kultury, s cílem uplatnit cíle evropského programu pro kulturu. V rámci programu pro kulturu (2007–2013) podporuje Komise projekty a činnosti, jež napomáhají přeshraniční mobilitě pracovníků z odvětví kultury a přispívají k mezikulturnímu dialogu. V roce 2009 se asi 80 % projektů financovaných Komisí soustředilo na oběh kulturních děl a na mobilitu pracovníků z odvětví kultury. Komise se, jak jsem řekla, samozřejmě stále snaží usnadnit vstup do programu. Programová příručka, kalendář na období 2008 až 2013, dobré příklady projektů a kontaktní místa pro kulturu v každé zemi pomáhají přístup usnadnit. Dosavadní zkušenosti budou užitečné při vytváření postupů pro budoucí kulturní programy. V návaznosti na iniciativu, kterou přijal Parlament, Komise také k podpoře mobility umělců použila pilotní projekty, a to jak v roce 2008, tak v roce 2009. Cílem těchto projektů je poskytnout evropským umělcům šanci rozšířit pole svých aktivit a oslovit nové publikum a také vyměňovat si navzájem zkušenosti a učit se jeden od druhého, aby mohli rozvíjet svou kariéru. Výsledky těchto pilotních projektů budou vtěleny do budoucích kulturních programů a pomáhají samozřejmě také pracovním skupinám odborníků z členských států v rámci otevřené metody koordinace. V dlouhodobém výhledu přispěje vše, co jsem právě zmínila, k vytvoření společného evropského povědomí u občanů Evropské unie."@cs1
"Kommissionen er fuldstændig enig med spørgeren i den enorme vigtighed af mobilitet på tværs af grænserne for folk, der arbejder inden for kunst og kultur. Vi gør også en indsats for at eliminere hindringer for deres mobilitet. Denne indsats omfatter koordinering af social sikring, visumregler for kunstnere fra tredjelande, beskatning og naturligvis bedre information om mobilitet. Kultureksperter er i færd med at drøfte, hvordan man kan fremme mobiliteten, i arbejdsgrupper, hvor medlemsstaterne og kulturlivet er repræsenteret, med henblik på at opfylde målene i den europæiske kulturdagsorden. Under Kulturprogrammet (2007-2013) støtter Kommissionen projekter og aktiviteter, der fremmer grænseoverskridende mobilitet for folk, der arbejder inden for kulturen, tilskynder til transnational udbredelse af kunstneriske og kulturelle værker og støtter interkulturel dialog. I 2009 fokuserede omkring 80 % af de projekter, Kommissionen finansierede, på at udbrede kulturelle værker og på mobilitet for dem, der arbejder inden for kulturen. Som sagt gør Kommissionen naturligvis fortsat en indsats for at fremme adgang til programmet. Programguiden, kalenderen, som gælder for perioden 2008 til 2013, gode eksempler på projekter og de kulturelle kontaktflader i de enkelte lande er alle med til at lette adgangen. Den erfaring, der er indhentet til dato, vil være til gavn i forhold til at udvikle procedurer for fremtidige kulturprogrammer. Efter Parlamentet vedtog et initiativ, har Kommissionen også taget pilotprojekter i anvendelse for at tilskynde til kunstneres mobilitet, både i 2008 og 2009. Målet med disse projekter er at give europæiske kunstnere en chance for at udvide deres aktiviteters virkefelt og nå et nyt publikum og at udveksle erfaringer og lære af hinanden med henblik på at fremme deres karrierer. Resultaterne af disse pilotprojekter vil bidrage til fremtidige kulturprogrammer og er naturligvis til gavn for arbejdsgrupperne med medlemsstaternes eksperter inden for rammerne af den åbne koordineringsmetode. På lang sigt vil alt det, jeg lige har nævnt, være med til at skabe en fælles europæisk bevidsthed blandt EU's borgere."@da2
"Herr Präsident, die Kommission stimmt dem Herrn Abgeordneten hinsichtlich der großen Bedeutung von grenzüberschreitender Mobilität von jenen zu, die in Kultur- und Kunstsektoren arbeiten. Auch wir bemühen uns, Hindernisse für ihre Mobilität zu entfernen. Diese Bemühungen umfassen die Koordinierung der Sozialversicherung, Pass- und Visaregelungen für Künstler aus Drittländern, das Steuerwesen und natürlich bessere Information über Fragen der Mobilität. Experten aus dem Kultursektor diskutieren mit Blick auf die Anwendung der Ziele der europäischen Kulturagenda in Arbeitsgruppen, in denen die Mitgliedstaaten und der Kultursektor vertreten sind, wie man Mobilität fördern kann. Mit dem Kulturprogramm (2007-2013) unterstützt die Kommission Projekte und Aktivitäten, die grenzüberschreitende Mobilität jener unterstützen, die im Kultursektor arbeiten, den transnationalen Umlauf von Kunst- und Kulturarbeiten, sowie den interkulturellen Dialog fördern. 2009 konzentrierten sich etwa 80 % der von der Kommission finanzierten Projekte auf den Umlauf von kulturellen Werken und die Mobilität jener, die im Kultursektor arbeiten. Natürlich bemüht sich die Kommission, wie ich zuvor sagte, noch immer darum, den Zugang zum Programm zu erleichtern. Der Programmleitfaden, der Kalender für die Zeitspanne 2008 bis 2013, gute Beispiele von Projekten und die Kulturkontaktstellen in jedem Land helfen auch dabei, den Zugang zu vereinfachen. Die bisher gesammelte Erfahrung wird bei der Entwicklung von Verfahren für zukünftige Kulturprogramme nützlich sein. In Anschluss an eine vom Parlament beschlossenen Initiative hat die Kommission auch Pilotprojekte eingerichtet, um sowohl 2008, als auch 2009 die Mobilität von Künstlern zu fördern. Das Ziel dieser Projekte besteht darin, europäischen Künstlern eine Chance zu geben, den Umfang ihrer Aktivitäten zu erweitern und ein neues Publikum zu erreichen, sowie Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen, um ihre Karrieren voranzubringen. Das Ergebnis dieser Pilotprojekte wird ein Beitrag für zukünftige Kulturprogramme sein, und sie helfen natürlich den Arbeitsgruppen der Experten von Mitgliedstaaten im Rahmen der offene Koordinierung. Langfristig wird alles, was ich gerade erwähnte, dabei helfen, ein gemeinsames europäisches Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union zu formen."@de9
"Mr President, the Commission agrees completely with the honourable Member as regards the huge importance of cross-border mobility of those working in the cultural and arts sectors. We, too, are making efforts to eliminate obstacles to their mobility. These efforts include coordination of social security, passport visa rules for artists from third countries, taxation and, of course, better information on mobility issues. Experts in the cultural sector are debating how to promote mobility, in working parties where the Member States and the cultural sector are represented, with a view to applying the objectives of the European Agenda for Culture. Under the Culture programme (2007-2013), the Commission is supporting projects and activities which promote cross-border mobility of those working in the cultural sector, encourage the transnational circulation of artistic and cultural works and foster intercultural dialogue. In 2009, approximately 80% of the projects funded by the Commission focused on the circulation of cultural works and the mobility of those working in the cultural sector. Of course, the Commission is still making an effort, as I said, to facilitate access to the programme. The programme guide, the calendar, which is for the period 2008 to 2013, good examples of projects and the cultural contact points in each country all help to simplify access. The experience acquired to date will be useful in developing procedures for future culture programmes. Following an initiative passed by Parliament, the Commission also applied pilot projects to encourage mobility of artists, both in 2008 and 2009. The aim of these projects is to give European artists a chance to extend the scope of their activities and to reach a new public, as well as to exchange experiences and learn from each other in order to further their career. The results of these pilot projects will be input into future culture programmes and are, of course, of help to the working parties of Member State experts within the framework of the open method of coordination. In the long term, everything I have just mentioned will help to forge a common European conscience among the citizens of the European Union."@en4
"Señor Presidente, la Comisión está totalmente de acuerdo con Su Señoría por lo que respecta a la enorme importancia de la movilidad transfronteriza de quienes trabajan en el sector cultural y artístico. Nosotros también estamos haciendo esfuerzos por eliminar los obstáculos a su movilidad. Estos esfuerzos incluyen la coordinación de la seguridad social, las normas sobre el visado del pasaporte para los artistas de terceros países, la fiscalidad y, por supuesto, una mejor información sobre cuestiones de movilidad. Los expertos en el sector cultural están debiendo cómo promover la movilidad, en equipos de trabajo en los que los Estados miembros y el sector cultural están representados, con vistas a aplicar los objetivos de la Agenda Europea para la Cultura. En virtud del programa para la cultura (2007-2013), la Comisión está respaldando proyectos y actividades que promueven la movilidad transfronteriza de quienes trabajan en el sector cultural, fomentan la circulación transnacional de obras artísticas y culturales e impulsan el diálogo intercultural. En 2009, aproximadamente el 80 % de los proyectos financiados por la Comisión se concentró en la circulación de las obras culturales y en la movilidad de quienes trabajan en el sector cultural. Por supuesto, la Comisión continúa haciendo un esfuerzo, como ya he dicho, para facilitar el acceso al programa. La guía del programa, el calendario, que es para el período 2008-2013, buenos ejemplos de proyectos junto con los puntos de contacto culturales en cada país ayudan a simplificar el acceso. La experiencia adquirida hasta la fecha será útil para desarrollar procedimientos para futuros programas culturales: Tras una iniciativa aprobada por el Parlamento, la Comisión también aplicó proyectos piloto para fomentar la movilidad de los artistas, tanto en 2008 como en 2009. El objetivo de estos proyectos consiste en brindar a los artistas europeos la posibilidad de ampliar el alcance de sus actividades y de llegar a un público nuevo, así como de intercambiar experiencias y aprender unos de otros para impulsar su carrera. Los resultados de estos proyectos piloto se tendrán en cuenta en los futuros programas de cultura y, por supuesto, servirán de ayuda para los grupos de trabajo de los expertos de los Estados miembros dentro del marco del método de coordinación abierto. A largo plazo, todo lo que acabo de mencionar ayudará a crear una conciencia europea común entre los ciudadanos de la Unión Europea."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mis puudutab kultuuri- ja kunstivaldkonnas tegutsevate inimeste piiriülese liikuvuse tähtsust, siis komisjon on austatud parlamendiliikmega täielikult nõus. Me teeme jõupingutusi nende liikumist takistavate tõkete kaotamiseks. Nendeks sammudeks on muu hulgas sotsiaalkindlustuse, kolmandatest riikidest pärit kunstnike viisanõuete, maksustamisküsimuste ja mõistagi liikuvust käsitleva parema teabe kooskõlastamine. Kultuurivaldkonna asjatundjad arutavad liikuvuse edendamise võimalusi töörühmades, kus on esindatud liikmesriigid ja kultuurisektor, et täita Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava eesmärke. Programmi „Kultuur“ (2007–2013) raames toetab komisjon projekte ja meetmeid, mis edendavad kultuurisektoris töötavate inimeste piiriülest liikuvust, soodustavad kunsti- ja kultuuriteoste riikidevahelist ringlust ja edendavad kultuuridevahelist dialoogi. 2009. aastal käsitles ligikaudu 80% komisjoni rahastatavatest projektidest kultuuriteoste ringlust ja kultuurisektoris töötavate inimeste liikuvust. Nagu ma ütlesin, püüab komisjon mõistagi jätkuvalt lihtsustada juurdepääsu programmile. Juurdepääsu lihtsustavad programmi juhend, kalender, mis on koostatud ajavahemikuks 2008–2013, projektide head näited ning iga riigi kultuuri kontaktpunktid. Seni saadud kogemused on tulevaste kultuuriprogrammide väljatöötamisel kasulikud. Euroopa Parlamendi vastu võetud projekti kohaselt viis komisjon nii 2008. kui ka 2009. aastal ellu ka katseprojekte, et soodustada kunstnike liikuvust. Nende projektidega soovitakse anda Euroopa kunstnikele võimalus avardada oma tegevusala ja jõuda uue publikuni ning jagada kogemusi ja õppida üksteistelt, et oma karjääri edendada. Katseprojektide tulemused on aluseks tulevastele kultuuriprogrammidele ning abistavad avatud koordineerimise meetodi raames mõistagi liikmesriikide ekspertide töörühmi. Pikaajalises plaanis aitab kõik see, millest ma rääkisin, edendada ühtset Euroopa identiteeti ELi kodanike seas."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on arvoisan jäsenen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kulttuuri- ja taidealalla työskentelevien rajatylittävä liikkuvuus on erittäin tärkeää. Mekin pyrimme poistamaan esteitä heidän liikkuvuudeltaan. Tähän liittyy sosiaaliturvan koordinointi, kolmansista maista tulevien taiteilijoiden passi- ja viisumisäännöt, verotus ja luonnollisesti parempi tiedottaminen liikkuvuutta koskevista asioista. Kulttuurialan asiantuntijat keskustelevat liikkuvuuden edistämisestä työryhmissä, joissa jäsenvaltiot ja kulttuuriala ovat edustettuina ja joiden tarkoituksena on toteuttaa kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman tavoitteita. Komissio tukee kulttuuriohjelman (2007–2013) puitteissa hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät kulttuurialalla työskentelevien rajatylittävää liikkuvuutta, kannustavat taide- ja kulttuuriteosten ylikansalliseen levittämiseen ja edistävät kulttuurien välistä vuoropuhelua. Vuonna 2009 noin 80 prosenttia komission rahoittamista hankkeista painottuivat kulttuuriteosten levittämiseen ja kulttuurialalla työskentelevien liikkuvuuteen. Kuten sanoin, komissio pyrkii tietysti yhä helpottamaan ohjelmaan pääsyä. Siinä auttavat ohjelmaopas, kalenteri kaudelle 2008–2013, hankkeita koskevat hyvät esimerkit ja kunkin maan kulttuurin yhteyspisteet. Tähän mennessä saaduista kokemuksista on hyötyä, kun kehitetään tulevien kulttuuriohjelmien menettelyjä. Parlamentin tekemän aloitteen seurauksena komissio toteutti myös pilottihankkeita taiteilijoiden liikkuvuuden kannustamiseksi vuosina 2008 ja 2009. Näiden hankkeiden tavoitteena on tarjota eurooppalaisille taiteilijoille mahdollisuus laajentaa toimintaansa ja saavuttaa uutta yleisöä sekä vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta oman uransa edistämiseksi. Näiden pilottihankkeiden tuloksia hyödynnetään tulevissa kulttuuriohjelmissa, ja ne auttavat luonnollisesti jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työryhmiä avoimen koordinointimenetelmän yhteydessä. Pitkällä aikavälillä kaikki, mitä juuri sanoin, auttaa luomaan Euroopan unionin kansalaisille yhteisen eurooppalaisen identiteetin."@fi7
". Monsieur le Président, la Commission est entièrement d’accord avec le député en ce qui concerne l’immense importance de la mobilité transfrontalière des personnes travaillant dans les secteurs culturels et artistiques. Nous déployons, nous aussi, des efforts pour lever les obstacles à leur mobilité. Ces efforts comprennent la coordination de la sécurité sociale, les règles des visas de passeport pour les artistes des pays tiers, la taxation et, bien sûr, de meilleures informations concernant les questions de mobilité. Des experts du secteur culturel, rassemblés au sein de groupes de travail où les États membres et le secteur de la culture sont représentés, discutent des moyens de promouvoir la mobilité, en vue d’appliquer les objectifs de l’agenda européen de la culture. En vertu du programme Culture (2007-2013), la Commission soutient des projets et des activités destinés à favoriser la mobilité transfrontalière des personnes travaillant dans le domaine de la culture, à encourager la circulation transnationale des productions culturelles et artistiques et à promouvoir le dialogue interculturel. En 2009, environ 80 % des projets financés par la Commission étaient axés sur la circulation des biens culturels et la mobilité des personnes travaillant dans le domaine de la culture. La Commission poursuit bien entendu ses efforts, comme je l’ai dit, pour faciliter l’accès au programme. Le guide de programme, le calendrier pour la période 2008-2013, certains bons exemples de projets et les points de contacts culturels dans chaque pays contribuent tous à faciliter l’accès au programme. L’expérience acquise à ce jour sera utile lors du développement des procédures des prochains programmes Culture. À la suite d’une initiative adoptée par le Parlement, la Commission a également appliqué, en 2008 comme en 2009, des projets pilotes visant à encourager la mobilité des artistes. L’objectif de ces projets consiste à donner aux artistes européens l’occasion d’élargir l’éventail de leurs activités et de toucher un nouveau public, de même que d’échanger des expériences et d’apprendre les uns des autres pour la poursuite de leur carrière. Les résultats de ces projets pilotes seront intégrés dans les prochains programmes Culture et sont utiles, cela va de soi, aux groupes de travail d’experts des États membres dans le cadre de la méthode de coordination ouverte. À longue échéance, tout ce que je viens de mentionner contribuera à forger une conscience européenne commune parmi les citoyens de l’Union européenne."@fr8
"Elnök úr! A Bizottság teljesen egyetért a tisztelt képviselővel a kultúra és művészetek területén tevékenykedő polgárok határokon átnyúló mobilitásának nagy jelentőségét illetően. Mi is teszünk erőfeszítéseket mobilitásuk akadályainak felszámolására. Ezen erőfeszítések közé tartozik például a társadalombiztosítás, a harmadik országok művészeire vonatkozó útlevél- és vízumszabályok, az adózás és természetesen a mobilitási kérdésekről való jobb tájékoztatás összehangolása. A kulturális ágazat szakértői a mobilitás előmozdítását tárgyalják olyan munkacsoportokban, amelyekben a tagállamok és a kulturális ágazat is képviselteti magát, szem előtt tartva az európai kulturális menetrend célkitűzéseinek alkalmazását. A Kultúra program (2007–2013) értelmében a Bizottság támogatja azokat a projekteket és tevékenységeket, amelyek elősegítik a kultúra területén tevékenykedő polgárok határokon átnyúló mobilitását, ösztönzik a művészeti és kulturális alkotások országok közötti mozgását és elősegítik a kultúrák közötti párbeszédet. 2009-ben a Bizottság által finanszírozott projektek körülbelül 80%-a helyezte középpontba a kulturális alkotások mozgását és a kultúra területén tevékenykedő polgárok mobilitását. A Bizottság természetesen még mindig erőfeszítéseket tesz, ahogy említettem, a programhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. A program útmutatója, a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó naptár, a jó projektek példái és a tagállamok kulturális kapcsolattartó pontjai mind a hozzáférést egyszerűsítik. Az eddig összegyűjtött tapasztalat hasznos lesz a jövőbeli kulturális programokkal kapcsolatos eljárások kidolgozásához. A Parlament által elfogadott kezdeményezést követően a Bizottság kísérleti projekteket valósított meg a művészek mobilitásának ösztönzésére 2008-ban és 2009-ben. E projektek célja az volt, hogy az európai művészek karrierjük építése érdekében lehetőséget kapjanak tevékenységeik kibővítésére, új közönség elérésére, tapasztalataik cseréjére és az egymástól való tanulásra. E kísérleti projektek eredményei szerepelni fognak a jövőbeli kulturális programokban, és természetesen segítik a tagállamok szakértői bizottságait a nyitott koordinációs módszer keretében. Hosszú távon minden, amit említettem, segíteni fogja a közös európai tudat kialakítását az Európai Unió állampolgárai körében."@hu11
"Signor Presidente, la Commissione concorda pienamente con l’onorevole deputato in merito all’immensa importanza della mobilità transnazionale dei cittadini europei attivi nei settori della cultura e delle arti. Anche noi ci adoperiamo per eliminare gli ostacoli che intralciano la loro mobilità. I nostri sforzi in materia comprendono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le norme relative ai visti per gli artisti provenienti da paesi terzi, la tassazione e – naturalmente – una migliore informazione sui problemi della mobilità. Gli esperti del settore culturale discutono i metodi per promuovere la mobilità in gruppi di lavoro in cui sono rappresentati gli Stati membri e il settore culturale, con l’intento di realizzare gli obiettivi dell’agenda europea per la cultura. Nel quadro del programma Cultura (2007-2013), la Commissione sostiene progetti e attività che promuovono la mobilità transnazionale degli operatori culturali, incoraggiano la circolazione transnazionale delle opere artistiche e culturali e favoriscono il dialogo interculturale. Nel 2009, l’80 per cento circa dei progetti finanziati dalla Commissione ha riguardato la circolazione delle opere culturali e la mobilità degli operatori culturali. Naturalmente, la Commissione si sta ancora adoperando – come ho già osservato – per facilitare l’accesso al programma. La guida al programma, il calendario (che vale per il periodo 2008-2013), gli esempi positivi di progetti e i punti di contatto Cultura in ogni paese sono tutti elementi che contribuiscono a semplificare l’accesso. L’esperienza acquisita fino a oggi sarà preziosa per sviluppare le procedure dei futuri programmi Cultura. Facendo seguito a un’iniziativa approvata dal Parlamento, la Commissione ha varato pure progetti pilota miranti a incoraggiare la mobilità degli artisti, sia nel 2008 che nel 2009. Tali progetti intendono offrire agli artisti europei l’occasione di estendere il raggio delle proprie attività e di raggiungere un nuovo pubblico, oltre che di scambiarsi esperienze e di apprendere gli uni dagli altri per sviluppare la propria carriera. I risultati dei progetti pilota, che verranno integrati nei futuri programmi Cultura, sono naturalmente preziosi per i gruppi di lavoro degli Stati membri nel quadro del metodo aperto di coordinamento. Nel lungo periodo, tutti gli elementi che ho appena nominato contribuiranno a creare una coscienza comune tra i cittadini dell’Unione europea."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τον αξιότιμο βουλευτή ως προς τη μεγάλη σημασία της διακρατικής κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Και εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά αυτήν την κινητικότητα. Μεταξύ των προσπαθειών αυτών περιλαμβάνονται ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, οι κανονισμοί θεώρησης διαβατηρίων, όταν πρόκειται για καλλιτέχνες από τρίτες χώρες, η φορολογία και φυσικά η βελτιωμένη πληροφόρηση για θέματα κινητικότητας. Εμπειρογνώμονες στον τομέα του πολιτισμού συζητούν ως προς τους τρόπους προώθησης της κινητικότητας, στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και εκπρόσωποι του τομέα του πολιτισμού με σκοπό την εφαρμογή των στόχων της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό. Μέσω του προγράμματος "Πολιτισμός" του 2007-2013 η Επιτροπή υποστηρίζει έργα και δραστηριότητες που προωθούν την διακρατική κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, ενθαρρύνει την διακρατική κυκλοφορία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Το 2009 το 80% περίπου των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή επικεντρώθηκαν στην κυκλοφορία των πολιτιστικών έργων και στην κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Η Επιτροπή φυσικά εξακολουθεί να μεριμνά, όπως είπα, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα. Ο οδηγός του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, του 2008-2013, καλά παραδείγματα έργων και τα πολιτιστικά σημεία επαφής σε κάθε χώρα συμβάλλουν όλα στην απλούστευση της πρόσβασης. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη διαδικασιών για το μελλοντικό πρόγραμμα "Πολιτισμός". Στη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο η Επιτροπή εφάρμοσε επίσης πιλοτικά έργα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών τόσο το 2008 όσο και το 2009. Σκοπός των έργων αυτών είναι να δώσουν στους ευρωπαίους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να επεκτείνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και να προσεγγίσουν νέο κοινό καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αποκομίσουν αμοιβαία διδάγματα ώστε να εξελιχθεί η σταδιοδρομία τους. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών αυτών έργων θα συνεισφέρουν στο έργο του μελλοντικού προγράμματος "Πολιτισμός", ενώ συμβάλλουν φυσικά και στις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Μακροπρόθεσμα όλα αυτά που ανέφερα θα αποβούν προς όφελος της διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisija pilnīgi piekrīt godājamajam deputātam attiecībā uz to darbinieku pārrobežu mobilitātes milzīgo nozīmi, kuri strādā kultūras un mākslas nozarēs. Arī mēs cenšamies likvidēt šķēršļus viņu mobilitātei. Šie centieni ietver sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, pases vīzu noteikumus māksliniekiem no trešām valstīm, nodokļu politiku un, protams, labāku informāciju par mobilitātes jautājumiem. Kultūras nozares eksperti apspriež, kā veicināt mobilitāti darba grupās, kurās ir pārstāvētas dalībvalstis un kultūras nozare, lai īstenotu mērķus, kas noteikti Eiropas darba kārtībā kultūras jomā. Saskaņā ar kultūras programmu 2007.–2013. gadam Komisija atbalsta projektus un pasākumus, kas veicina kultūras jomā strādājošo pārrobežu mobilitāti, sekmē mākslas un kultūras darbu starpvalstu apriti un veicina starpkultūru dialogu. 2009. gadā aptuveni 80 % Komisijas finansēto projektu bija orientēti uz kultūras darbu apriti un kultūras nozarē strādājošo mobilitāti. Protams, Komisija joprojām pieliek pūles, kā es jau teicu, lai atvieglotu piekļuvi šai programmai. Programmas ceļvedis, kalendārs, kas izstrādāts 2008.–2013. gadam, labi projektu piemēri un kultūras kontaktpunkti katrā valstī — tas viss palīdz vienkāršot piekļuvi. Līdz šim gūtā pieredze būs noderīga, izstrādājot turpmāko kultūras programmu procedūras. Saskaņā ar Parlamenta iesniegto iniciatīvu Komisija gan 2008. gadā, gan 2009. gadā īstenoja arī izmēģinājuma projektus mākslinieku mobilitātes veicināšanai. Šo projektu mērķis ir dot Eiropas māksliniekiem iespēju paplašināt savu darbības jomu, kā arī apmainīties ar pieredzi un mācīties vienam no otra, lai veicinātu savu karjeru. Šo izmēģinājuma projektu rezultāti tiks iekļauti turpmākajās kultūras programmās, un, protams, tie ir noderīgi dalībvalstu ekspertu darba grupām saskaņā ar atklāto koordinācijas metodi. Ilgtermiņā viss, ko es tikko minēju, palīdzēs Eiropas Savienības iedzīvotājiem izveidot kopīgu Eiropas apziņu."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με τον αξιότιμο βουλευτή ως προς τη μεγάλη σημασία της διακρατικής κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Και εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά αυτήν την κινητικότητα. Μεταξύ των προσπαθειών αυτών περιλαμβάνονται ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, οι κανονισμοί θεώρησης διαβατηρίων, όταν πρόκειται για καλλιτέχνες από τρίτες χώρες, η φορολογία και φυσικά η βελτιωμένη πληροφόρηση για θέματα κινητικότητας. Εμπειρογνώμονες στον τομέα του πολιτισμού συζητούν ως προς τους τρόπους προώθησης της κινητικότητας, στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και εκπρόσωποι του τομέα του πολιτισμού με σκοπό την εφαρμογή των στόχων της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό. Μέσω του προγράμματος "Πολιτισμός" του 2007-2013 η Επιτροπή υποστηρίζει έργα και δραστηριότητες που προωθούν την διακρατική κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, ενθαρρύνει την διακρατική κυκλοφορία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Το 2009 το 80% περίπου των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή επικεντρώθηκαν στην κυκλοφορία των πολιτιστικών έργων και στην κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Η Επιτροπή φυσικά εξακολουθεί να μεριμνά, όπως είπα, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα. Ο οδηγός του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, του 2008-2013, καλά παραδείγματα έργων και τα πολιτιστικά σημεία επαφής σε κάθε χώρα συμβάλλουν όλα στην απλούστευση της πρόσβασης. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη διαδικασιών για το μελλοντικό πρόγραμμα "Πολιτισμός". Στη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο η Επιτροπή εφάρμοσε επίσης πιλοτικά έργα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών τόσο το 2008 όσο και το 2009. Σκοπός των έργων αυτών είναι να δώσουν στους ευρωπαίους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να επεκτείνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και να προσεγγίσουν νέο κοινό καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αποκομίσουν αμοιβαία διδάγματα ώστε να εξελιχθεί η σταδιοδρομία τους. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών αυτών έργων θα συνεισφέρουν στο έργο του μελλοντικού προγράμματος "Πολιτισμός", ενώ συμβάλλουν φυσικά και στις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Μακροπρόθεσμα όλα αυτά που ανέφερα θα αποβούν προς όφελος της διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie is het volledig eens met de geachte afgevaardigde over de grote betekenis van de transnationale mobiliteit van degenen die in de kunst- en cultuursector werken. Ook wij spannen ons in om de hinderpalen voor deze mobiliteit uit de weg te ruimen. Deze inspanningen omvatten coördinatie van de sociale zekerheid, visumregels voor kunstenaars uit derde landen, belasting en natuurlijk betere voorlichting over mobiliteit. Deskundigen in de cultuursector wisselen in werkgroepen waarin de lidstaten en vertegenwoordigers van de cultuursector zijn vertegenwoordigd, van gedachten over de manier waarop mobiliteit bevorderd kan worden, met als doel het realiseren van de doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur. Met het Cultuurprogramma (2007-2013) steunt de Commissie projecten en activiteiten die de transnationale mobiliteit stimuleren van personen die in de cultuursector werken, moedigt zij het transnationale verkeer aan van artistieke en culturele projecten en versterkt zij de interculturele dialoog. In 2009 was ongeveer tachtig procent van de projecten die werden gefinancierd door de Commissie gericht op het verkeer van cultuurprojecten en op mobiliteit van degenen die in de cultuursector werken. Natuurlijk zal de Commissie, zoals ik zei, zich ervoor blijven inzetten om de toegang tot het programma te verbeteren. De programmagids, het tijdspad, dat loopt van 2008 tot 2013, goede voorbeelden van projecten en culturele contactpunten in elk land helpen allemaal om de toegang makkelijker te maken. De ervaring die men tot op heden heeft opgedaan zal van nut zijn bij de ontwikkeling van procedures voor toekomstige cultuurprogramma's. Als vervolg op een door het Parlement aangenomen initiatief heeft de Commissie zowel in 2008 als in 2009 eveneens proefprojecten uitgevoerd om de mobiliteit van kunstenaars aan te moedigen. Het doel van deze projecten is om Europese kunstenaars de mogelijkheid te geven om het gebied van hun activiteiten uit te breiden en een nieuw publiek te bereiken, alsmede ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren met het oog op de verdere ontwikkeling van hun carrière. De resultaten van deze proefprojecten zullen een bijdrage leveren aan toekomstige cultuurprogramma's, terwijl ze natuurlijk ook nuttig zijn voor deskundigenwerkgroepen van de lidstaten in het kader van een open coördinatiemethode. Op de lange termijn zullen al de dingen waarover ik het had, bevorderlijk zijn voor het vormen van een gemeenschappelijk Europees bewustzijn van de burgers van de Europese Unie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Komisja całkowicie zgadza się z panem posłem, jeśli chodzi o ogromne znaczenie transgranicznej mobilności obywateli europejskich działających w dziedzinie kultury i sztuki. My także dokładamy wszelkich starań, aby usunąć przeszkody w ich mobilności. Działania te obejmują koordynację zabezpieczenia społecznego, przepisy paszportowo-wizowe dla artystów z krajów trzecich, opodatkowanie i oczywiście lepszą wymianę informacji w sprawie mobilności. W ramach grup roboczych złożonych z przedstawicieli państw członkowskich i sektora kultury, eksperci z sektora kultury debatują nad tym, jak promować mobilność, aby wykonać cele europejskiej agendy kultury. W ramach programu na rzecz kultury (2007-2013) Komisja wspiera projekty i działalność promującą transgraniczną mobilność obywateli europejskich działających w dziedzinie kultury i sztuki, zachęca do ponadnarodowej wymiany dzieł artystycznych i dóbr kulturowych i sprzyja dialogowi międzykulturowemu. W 2009 roku około 80 % projektów finansowanych przez Komisję dotyczyło obrotu dobrami kulturowymi i mobilności osób działających w dziedzinie kultury i sztuki. Oczywiście, jak już powiedziałam, Komisja nadal dokłada wszelkich starań, aby ułatwić dostęp do programu. Do ułatwienia dostępu przyczyniają się przewodnik programowy, kalendarz obejmujący lata 2008-2013, dobre przykłady projektów i ośrodki kultury w każdym kraju. Dotychczas zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane do przygotowania procedur dotyczących przyszłych programów w dziedzinie kultury i sztuki. Po przyjętej przez Parlament inicjatywie Komisja przyjęła też projekty pilotażowe zachęcające do mobilności artystów, zarówno na rok 2008, jak i 2009. Celem tych projektów jest zaoferowanie artystom europejskim możliwości poszerzenia zasięgu ich działalności i pozyskanie nowych odbiorców, a także wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się przydatne dla dalszego rozwoju kariery. Wyniki tych projektów pilotażowych zostaną uwzględnione w przyszłych programach na rzecz kultury i sztuki i oczywiście będą pomocne dla grup roboczych złożonych ekspertów z państw członkowskich, działających w ramach otwartej metody koordynacji. W perspektywie długoterminowej wszystko, o czym powiedziałam pozwoli na kształtowanie wspólnej, europejskiej świadomości obywateli Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão concorda plenamente com o senhor deputado no que respeita à enorme importância da mobilidade transfronteiras daqueles que trabalham no domínio da cultura e das artes. Também nós estamos a desenvolver esforços para eliminar os obstáculos à sua mobilidade. Estes esforços incluem uma coordenação da segurança social, das regras aplicáveis aos vistos para artistas de países terceiros, da fiscalidade e, naturalmente, uma melhor informação sobre as questões da mobilidade. Há especialistas no sector cultural que estão a debater como promover a mobilidade, em grupos de trabalho em que estão representados os Estados-Membros e o sector cultural, com o objectivo de implementar os objectivos da Agenda Europeia para a Cultura. No âmbito do programa "Cultura" (2007-2013), a Comissão está a apoiar projectos e actividades que promovem a mobilidade transfronteiras daqueles que trabalham no sector cultural, incentivando a circulação transnacional de trabalhos artísticos e culturais, e a promover o diálogo intercultural. Em 2009, cerca de 80% dos projectos financiados pela Comissão centravam-se na circulação de trabalhos culturais e na mobilidade daqueles que trabalham no sector cultural. Naturalmente, a Comissão mantém os esforços, como afirmei, para favorecer o acesso ao programa. O guia do programa, o calendário, para o período 2008-2013, bons exemplos de projectos e os pontos de contacto cultural em todos os países são medidas que contribuem para simplificar o acesso. A experiência adquirida até à data é útil para desenvolver procedimentos para futuros programas culturais. Na sequência de uma iniciativa aprovada pelo Parlamento, a Comissão também utilizou projectos-piloto para incentivar a mobilidade dos artistas, tanto em 2008 como em 2009. O objectivo destes projectos é dar aos artistas europeus uma oportunidade de alargar o âmbito das suas actividades e alcançar um público novo, bem como trocar experiências e aprender uns com os outros para desenvolver a sua carreira. Os resultados destes projectos-piloto serão considerados nos futuros programas culturais e contribuirão, naturalmente, para os grupos de trabalho de especialistas dos Estados-Membros no quadro do método aberto de coordenação. A longo prazo, todas as medidas e iniciativas que referi contribuirão para criar uma consciência europeia comum entre os cidadãos da União Europeia."@pt17
"Dle președinte, Comisia este complet de acord cu onorabilul deputat în ceea ce privește importanța considerabilă a mobilității transfrontaliere a celor care lucrează în sectoarele culturii și artelor. Noi, de asemenea, depunem eforturi pentru a elimina obstacolele în calea mobilității acestora. Aceste eforturi includ coordonarea sistemelor de securitate socială, normele privind viza de pașaport pentru artiști de la țările terțe, impozitarea și, desigur, o mai bună informare privind problemele de mobilitate. Experții din sectorul cultural dezbat modul de promovare a mobilității în grupuri de lucru unde sunt reprezentate statele membre și sectorul cultural, în vederea aplicării obiectivelor agendei europene pentru cultură. În cadrul Programului „Cultura” (2007-2013), Comisia sprijină proiecte și activități care promovează mobilitatea transfrontalieră a celor care lucrează în sectorul cultural, încurajează circulația transnațională a operelor artistice și culturale și dezvoltă dialogul intercultural. În 2009, aproximativ 80 % din proiectele finanțate de Comisie s-au axat pe circulația operelor culturale și pe mobilitatea celor care lucrează în sectorul cultural. Desigur, Comisia continuă să facă un efort, după cum am spus, pentru a facilita accesul la program. Ghidul programului, calendarul, care este pentru perioada 2008-2013, exemple bune de proiecte și punctele de contact cultural în fiecare țară, toate contribuie la simplificarea accesului. Experiența acumulată până în prezent va fi utilă în elaborarea de proceduri pentru programele culturale viitoare. În urma unei inițiative aprobate de Parlament, Comisia a aplicat, de asemenea, proiecte-pilot pentru a încuraja mobilitatea artiștilor, atât în 2008, cât și în 2009. Scopul acestor proiecte este de a oferi artiștilor europeni o șansă de a extinde domeniul de aplicare a activităților lor și de a ajunge la un public nou, precum și de a face schimb de experiență și de a învăța unii de la alții, în scopul de a-și continua cariera. Rezultatele acestor proiecte-pilot vor fi introduse în programele culturale viitoare și sunt, desigur, utile pentru grupurile de lucru de experți din statele membre, în cadrul metodei deschise de coordonare. Pe termen lung, ceea ce tocmai am menționat va contribui la crearea unei conștiințe europene comune în rândul cetățenilor Uniunii Europene."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Komisia úplne súhlasí s váženým pánom poslancom, pokiaľ ide o nesmierny význam cezhraničnej mobility občanov, ktorí pôsobia v odvetví kultúry a umenia. Tiež sa snažíme odstrániť prekážky obmedzujúce ich mobilitu. Toto úsilie zahŕňa koordináciu sociálneho zabezpečenia, pasových a vízových pravidiel pre umelcov z tretích krajín, zdanenia a, samozrejme, lepšie informácie o otázkach mobility. Odborníci v odvetví kultúry diskutujú v pracovných skupinách, v ktorých sú zastúpené členské štáty a odvetvie kultúry, o tom, ako podporovať mobilitu s úmyslom uplatňovať ciele európskeho programu pre kultúru. V rámci programu Kultúra (2007 – 2013) Komisia podporuje projekty a činnosti, ktoré presadzujú cezhraničnú mobilitu ľudí, ktorí pôsobia v odvetví kultúry, podnecujú nadnárodný obeh umeleckých a kultúrnych diel a podporujú dialóg medzi kultúrami. V roku 2009 bolo približne 80 % projektov financovaných Komisiou zameraných na obeh kultúrnych diel a mobilitu ľudí, ktorí pôsobia v odvetví kultúry. Ako som povedala, Komisia, samozrejme, aj naďalej vynakladá úsilie, aby zjednodušila prístup k tomuto programu. Informácie o možnosti využitia programu, kalendár, ktorý je na obdobie rokov 2008 až 2013, dobré príklady projektov a kultúrne kontaktné miesta v každej krajine, to všetko pomáha zjednodušiť prístup. Doteraz získané skúsenosti budú užitočné pri vyvíjaní postupov pre kultúrne programy v budúcnosti. Po iniciatíve schválenej Parlamentom Komisia v roku 2008 aj v roku 2009 realizovala pilotné projekty na podporu mobility umelcov. Cieľom týchto projektov je poskytnúť európskym umelcom príležitosť rozšíriť rozsah ich činností a osloviť nové publikum, ako aj príležitosť vymieňať si skúsenosti a učiť sa navzájom s cieľom rozvíjať svoju kariéru. Výsledky týchto pilotných projektov budú použité v budúcich kultúrnych programoch a sú, samozrejme, užitočné pre pracovné skupiny odborníkov členských štátov v rámci otvorenej metódy koordinácie. Z dlhodobého hľadiska všetko, čo som spomenula, pomôže vytvoriť všeobecné európske povedomie medzi občanmi Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija povsem soglaša s poslancem glede izredno velikega pomena čezmejne mobilnosti tistih, ki so dejavni na področju kulture in umetnosti. Tudi mi si prizadevamo odpraviti ovire za njihovo mobilnost. Ta prizadevanja vključujejo usklajevanje socialne varnosti, vstopna vizumska pravila za umetnike iz tretjih držav, obdavčitev in, seveda, boljše informacije o vprašanjih mobilnosti. Strokovnjaki v sektorju kulture razpravljajo o tem, kako spodbujati mobilnost, v delovnih skupinah, v katerih so zastopane države članice in sektor kulture, s ciljem, da bi se ti cilji uporabili v Evropski agendi za kulturo. Komisija v okviru programa Kultura (2007–2013) podpira projekte in dejavnosti, ki pospešujejo čezmejno mobilnost dejavnih v sektorju kulture, spodbuja nadnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del in spodbuja medkulturni dialog. Leta 2009 je bilo približno 80 % projektov, ki jih je financirala Komisija, osredotočenih na kulturna dela in mobilnosti tistih, ki so dejavni v sektorju kulture. Seveda si Komisija še vedno prizadeva, kot sem dejala, da bi olajšala dostop do programa. Vodnik po programu, koledar za obdobje od 2008 do 2013, dobri primeri projektov in točke za stike na področju kulture v vsaki državi, vse to pomaga poenostavljati dostop. Izkušnje, pridobljene do danes, bodo koristne pri pripravi postopkov za prihodnje programe kulture. Potem, ko je Parlament potrdil pobudo, je Komisija v letih 2008 in 2009 uporabila tudi pilotne projekte za spodbujanje mobilnosti umetnikov. Cilj teh projektov je dati evropskim umetnikom možnost, da razširijo obseg svojih dejavnosti in dosežejo novo javnost, pa tudi, da izmenjajo izkušnje in se učijo drug od drugega ter nadaljujejo poklicno pot. Rezultati teh pilotnih projektov bodo vložek v prihodnje kulturne programe in seveda pa pomagajo delovnim skupinam strokovnjakov držav članic v okviru odprte metode sodelovanja. Dolgoročno bo vse, kar sem omenila, pomagalo vzpostaviti skupno evropsko zavest med državljani Evropske unije."@sl20
"Herr talman! Kommissionen håller helt med ledamoten om att rörlighet över gränserna har en mycket stor betydelse för de personer som arbetar inom kultur- och konstområdet. Vi gör också insatser för att undanröja hindren för deras rörlighet. I dessa insatser ingår samordning av bestämmelser om social trygghet, pass och visum för konstnärer från tredjeländer, beskattning och naturligtvis bättre information om frågor angående rörlighet. Experter inom kulturområdet diskuterar nu i arbetsgrupper där medlemsstaterna och företrädare för kulturområdet är företrädda hur rörligheten kan främjas med syftet att målsättningarna ska genomföras i den europeiska kulturagendan. Inom ramen för kulturprogrammet (2007–2013) stöder kommissionen projekt och verksamhet som främjar den gränsöverskridande rörligheten för personer som arbetar inom kultursektorn, uppmuntrar rörlighet över gränserna för konstnärliga och kulturella verk och främjar den interkulturella dialogen. År 2009 var 80 procent av de projekt som finansierades av kommissionen inriktade på rörlighet för kulturella verk och rörlighet för personer som arbetar inom kulturområdet. Naturligtvis gör kommissionen fortfarande, som jag sagt, insatser för att underlätta tillträde till programmet. Programmet, kalendern, som gäller för perioden 2008-2013, innehåller goda exempel på projekt och kulturella kontaktpunkter i varje land vilka alla bidrar till att förenkla tillträdet. Den erfarenhet som hittills har vunnits kommer att vara användbar för att utveckla förfaranden för framtida kulturprogram. Efter ett initiativ som lades fram av parlamentet genomförde kommissionen också pilotprojekt för att uppmuntra rörligheten för konstnärer, både 2008 och 2009. Syftet med dessa projekt är att ge europeiska konstnärer möjlighet att utvidga omfattningen av sin verksamhet och nå en ny publik samt att utbyta erfarenheter och lära från varandra för att främja deras karriär. Resultaten av dessa pilotprojekt kommer att vara drivkraft för framtida kulturprogram och är naturligtvis till hjälp för experterna inom medlemsstaternas arbetsgrupper inom ramen för den öppna samordningsmetoden. På lång sikt kommer allt jag just har sagt att bidra till att skapa ett gemensamt europeiskt medvetande bland Europeiska unionens medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph