Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-546"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-546"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Question 21 by Georgios Papastamkos () The creation of a common European conscience among EU citizens is vital if the enterprise of European unification is to survive. Given that mobility among those working in the cultural and arts sectors is the most effective way of forging a common European identity, what specific measures will the Commission take to encourage exchanges of experience and knowledge among European artists, establish a funding programme solely for artistic events in the EU and promote the administrative streamlining and financial support of cross-border artistic cooperation programmes?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka č. 21, kterou pokládá Georgios Papastamkos () Rozvíjení společného evropského povědomí občanů Evropské unie je nezbytným předpokladem pro další existenci sjednocené Evropy. S ohledem na skutečnost, že mobilita evropských občanů působících v oblasti kultury a umění může být nejúčinnějším mechanismem pro upevnění společného evropského povědomí, jaké konkrétní kroky hodlá Komise učinit, pokud jde o výměnu zkušeností a znalostí mezi evropskými umělci, aby zajistila zavedení programu financování výlučně určeného pro umělecké projekty v rámci Evropské unie, zjednodušení administrativy a finanční podporu pro programy evropské umělecké spolupráce?"@cs1
"Spørgsmål nr. 21 af Georgios Papastamkos () Udvikling af en fælles europæisk bevidsthed hos EU-borgerne er en ufravigelig betingelse for EU-projektets overlevelse. I lyset af at mobiliteten for EU-borgere, der arbejder inden for kunst og kultur, kan blive den mest effektive mekanisme til at konsolidere en fælles europæisk identitet, hvilke specifikke initiativer agter Kommissionen da at iværksætte: i forbindelse med udveksling af erfaringer og viden blandt europæiske kunstnere, for at oprette en finansieringspakke udelukkende til kulturelle arrangementer inden for EU samt med henblik på administrativ forenkling og finansielle støtte til de tværeuropæiske samarbejdsprogrammer på kunstområdet?"@da2
"Anfrage Nr. 21 von Georgios Papastamkos () Die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Bewusstseins bei den Bürgern der Europäischen Union ist für das Gelingen der europäischen Einigung unerlässlich. Die Mobilität von Personen, die im Kultur- und Kunstbereich tätig sind, könnte zum wirksamsten Instrument für die Stiftung einer gemeinsamen europäischen Identität werden. Welche konkreten Maßnahmen wird die Kommission im Bereich des Austauschs von Erfahrungen und Kenntnissen zwischen europäischen Künstlern ergreifen, um zu gewährleisten, dass ein ausschließlich für die Finanzierung von künstlerischen Veranstaltungen in der EU bestimmtes Programm aufgelegt wird, Verwaltungsvorgänge vereinfacht werden und transeuropäische Programme für die Zusammenarbeit im Kunstbereich finanziell unterstützt werden?"@de9
"Ερώτηση αρ. 21 του κ Γεωργίου Παπαστάμκου () Η καλλιέργεια κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης στους πολίτες της ΕΕ αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση του ενωσιακού εγχειρήματος. Δεδομένου ότι η κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών που δραστηριοποιούνται στο τομέα του πολιτισμού και των τεχνών δύναται να αναδειχθεί στον πλέον αποτελεσματικό μηχανισμό εδραίωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή: στον τομέα της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης μεταξύ των ευρωπαίων καλλιτεχνών, για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού προγράμματος αποκλειστικά για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός της ΕΕ, για τη διοικητική απλούστευση και οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων διευρωπαϊκών καλλιτεχνικών συνεργασιών;"@el10
"Pregunta nº 21 formulada por Georgios Papastamkos () El desarrollo de una conciencia europea común en los ciudadanos de la UE constituye una condición para la supervivencia de la empresa de la Unión. Considerando que la movilidad de los ciudadanos europeos en el ámbito de la cultura y de las artes puede revelarse como el mecanismo más eficaz para consolidar una identidad europea común, ¿qué iniciativas concretas tiene previsto adoptar la Comisión en el ámbito de los intercambios de experiencias y conocimientos entre los artistas europeos, para la creación de un programa de financiación destinado exclusivamente a las manifestaciones artísticas dentro de la UE, a la simplificación administrativa y al apoyo económico de los programas de cooperación artística transeuropea?"@es21
"Küsimus nr 21, mille esitas Georgios Papastamkos () Euroopa Liidu kodanike ühise Euroopa identiteedi loomine on vältimatu eeltingimus selleks, et ühinemine saaks jätkuda. Arvestades, et kultuuri ja kunstide valdkonnas tegutsevate Euroopa kodanike liikuvus on võimalik muuta ühtse Euroopa identiteedi tugevdamise efektiivseimaks mehhanismiks, milliseid konkreetseid algatusi kavatseb komisjon teha Euroopa kunstnike kogemuste ja teadmiste vahetamise valdkonnas, et tagada rahastamiskava loomine üksnes Euroopa Liidu siseste kunstisündmuste toetuseks, üleeuroopaliste kunstialaste koostööprogrammide halduse lihtsustamine ja rahastamine?"@et5
"Georgios Papastamkosin laatima kysymys numero 21 () EU:n kansalaisten eurooppalaisen identiteetin edistäminen on ehdoton edellytys yhdentymisyrityksen jatkumiselle. Kun otetaan huomioon, että kulttuuri- ja taidealalla toimivien EU:n kansalaisten liikkuvuus saattaa osoittautua hyvinkin tehokkaaksi mekanismiksi yhteisen eurooppalaisen identiteetin lujittamisessa, millaisia konkreettisia aloitteita komissio aikoo tehdä eurooppalaisten taiteilijoiden kokemusten ja tietojen vaihdon alalla, sellaisen rahoitusohjelman luomiseksi, jolla tuetaan yksinomaan taidetapahtumien järjestämistä EU:ssa, sekä Euroopan laajuisten taideyhteistyöohjelmien hallinnon yksinkertaistamiseksi ja taloudellisen tuen lisäämiseksi?"@fi7
"Question n° 21 de Georgios Papastamkos () Le développement d’une conscience européenne commune chez les citoyens de l’Union européenne constitue une condition indispensable à la survie de l’entreprise d’unification. Considérant qu’il est possible de faire de la mobilité des citoyens européens actifs dans le secteur de la culture et des arts le mécanisme le plus efficace pour consolider une identité européenne commune, quelles initiatives concrètes la Commission entend-elle prendre, dans le domaine des échanges d’expériences et de connaissances entre les artistes européens, pour assurer la mise en place d’un programme de financement exclusivement destiné à des manifestations artistiques à l’intérieur de l’Union européenne, la simplification administrative et le soutien financier des programmes de coopération artistique transeuropéenne?"@fr8
"21. sz. kérdés, felteszi Georgios Papastamkos () Az egységesítés továbbélésének elengedhetetlen feltétele, hogy az Európai Unió polgáraiban közös európai tudat alakuljon ki. Tekintettel arra, hogy a kultúra és a művészetek területén tevékenykedő európai polgárok mobilitása válhat a közös európai tudat megszilárdításának leghatékonyabb eszközévé, milyen konkrét kezdeményezéseket szándékozik a Bizottság tenni az európai művészek tapasztalatainak és ismereteinek cseréje terén egy olyan finanszírozási program létrehozásának biztosítása érdekében, amely kizárólag az Európai Unión belüli művészeti megnyilvánulásokra irányul, valamint az adminisztráció egyszerűsítését és a transzeurópai művészeti együttműködési programok pénzügyi támogatását szolgálja?"@hu11
"Annuncio l’interrogazione n. 21 dell’on. Papastamkos () Coltivare nei cittadini dell'UE una coscienza comune europea è una per la sopravvivenza dell'impresa cui è votata l'Unione. Dato che la mobilità dei cittadini europei attivi nel settore della cultura e delle arti può rivelarsi il meccanismo più efficace per consolidare una comune identità europea, quali iniziative concrete intende assumere la Commissione nel settore dello scambio di esperienze e conoscenze tra gli artisti europei, ai fini dell'istituzione di un programma di finanziamento destinato esclusivamente alle manifestazioni artistiche all'interno dell'UE, e per la semplificazione amministrativa e il sostegno economico dei programmi di collaborazione artistica transeuropea?"@it12
"Question 21 by Georgios Papastamkos () The creation of a common European conscience among EU citizens is vital if the enterprise of European unification is to survive. Given that mobility among those working in the cultural and arts sectors is the most effective way of forging a common European identity, what specific measures will the Commission take to encourage exchanges of experience and knowledge among European artists, establish a funding programme solely for artistic events in the EU and promote the administrative streamlining and financial support of cross-border artistic cooperation programmes?"@lt14
"Jautājums Nr. 21 (Georgios Papastamkos ) () Kopīgas Eiropas apziņas veidošana Eiropas Savienības pilsoņiem ir būtisks priekšnosacījums, lai vienotības ideja būtu dzīvotspējīga. Ņemot vērā, ka kultūras un mākslas nozarē darbojošos aktīvo Eiropas pilsoņu mobilitāti ir iespējams padarīt efektīvāku, tādējādi nostiprinot kopīgo Eiropas identitāti, — kādas konkrētas iniciatīvas plāno Komisija veikt Eiropas mākslinieku pieredzes un zināšanu apmaiņas jomā, lai nodrošinātu, ka tiek izveidota finansēšanas programma, kura paredzēta tikai mākslas pasākumiem Eiropas Savienības iekšienē, un ka Eiropas mēroga mākslinieciskās sadarbības programmas tiek administratīvi vienkāršotas un finansiāli atbalstītas?"@lv13
"Question 21 by Georgios Papastamkos () The creation of a common European conscience among EU citizens is vital if the enterprise of European unification is to survive. Given that mobility among those working in the cultural and arts sectors is the most effective way of forging a common European identity, what specific measures will the Commission take to encourage exchanges of experience and knowledge among European artists, establish a funding programme solely for artistic events in the EU and promote the administrative streamlining and financial support of cross-border artistic cooperation programmes?"@mt15
"Vraag nr. 21 van Georgios Papastamkos () De ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees bewustzijn onder de EU-burgers is een conditio sine qua non voor de overleving van het EU-project. Het is een feit dat de mobiliteit van Europese burgers die in de cultuur- en kunstensector actief zijn, een van de meest efficiënte mechanismen kan zijn om een gemeenschappelijke Europese identiteit te creëren. Kan de Commissie bijgevolg meedelen welke concrete initiatieven zij denkt te nemen op het gebied van de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen Europese kunstenaars, voor de invoering van een financieringsprogramma dat uitsluitend bestemd is voor artistieke manifestaties in de EU, voor administratieve vereenvoudiging en voor financiële steun aan programma's voor inter-Europese artistieke samenwerking?"@nl3
"Pytanie nr 21 skierował Georgios Papastamkos () Kształtowanie wspólnej świadomości europejskiej u obywateli Unii Europejskiej jest niezbędnym warunkiem przetrwania misji zjednoczenia. Mając na uwadze, że mobilność obywateli europejskich działających w dziedzinie kultury i sztuki może posłużyć za najskuteczniejszy instrument do wzmocnienia wspólnej tożsamości europejskiej, jakie konkretne inicjatywy zamierza podjąć Komisja w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy między artystami europejskimi, aby zapewnić stworzenie programu finansowania przeznaczonego wyłącznie na wydarzenia artystyczne w Unii Europejskiej, uproszczenie procedur administracyjnych i wsparcie finansowe dla programów transeuropejskiej współpracy artystycznej?"@pl16
"Pergunta n.º 21, do deputado Georgios Papastamkos (): O desenvolvimento de uma consciência europeia comum entre os cidadãos da UE é uma condição indispensável para a sobrevivência do projecto da União. Dado que a mobilidade dos cidadãos activos no domínio da cultura e das artes se pode revelar como o mecanismo mais eficaz para consolidar uma identidade europeia, que iniciativas concretas tenciona a Comissão tomar no sector do intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre os artistas europeus, para a criação de um programa de financiamento exclusivamente para manifestações artísticas no interior da UE e a simplificação administrativa e apoio económico aos programas de cooperação artística transeuropeia?"@pt17
"Întrebarea nr. 21 adresată de Georgios Papastamkos () Crearea unei conștiințe europene comune în rândul cetățenilor UE constituie o condiție esențială pentru supraviețuirea proiectului european. Având în vedere că mobilitatea în rândul persoanelor care lucrează în domeniul cultural și artistic reprezintă modalitatea cea mai eficientă de creare a unei identități europene comune, ce măsuri specifice intenționează să ia Comisia pentru a încuraja schimburile de experiență și cunoștințe în rândul artiștilor europeni, pentru a stabili un program de finanțare dedicat exclusiv evenimentelor artistice în UE și pentru a promova armonizarea la nivel administrativ și în materie de sprijin financiar al programelor transfrontaliere de cooperare în domeniul artistic?"@ro18
"Otázka č. 21, ktorú predkladá Georgios Papastamkos () Rozvoj spoločného európskeho povedomia občanov Európskej únie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby proces zjednocovania mohol uspieť. Vzhľadom na to, že je možné, aby sa mobilita občanov EÚ, ktorí pôsobia v odvetví kultúry a umenia, stala najúčinnejším mechanizmom na posilnenie spoločnej európskej identity, aké konkrétne iniciatívy plánuje Komisia v oblasti výmeny skúseností a poznatkov medzi európskymi umelcami s cieľom zabezpečiť vypracovanie programu financovania, ktorý bude určený výlučne na umelecké podujatia v Európskej únii, zjednodušenie administratívy a finančnú podporu programov transeurópskej spolupráce v oblasti umenia?"@sk19
"Vprašanje 21 je predložil Georgios Papastamkos () Oblikovanje skupne evropske zavesti državljanov Unije je nujen pogoj za preživetje projekta združitve. Mobilnost dejavnih evropskih državljanov na področju kulture in umetnosti je lahko najučinkovitejši mehanizem za utrditev skupne evropske identitete. Katere konkretne pobude namerava Komisija sprejeti na področju izmenjave izkušenj in znanj med evropskimi umetniki, da bi vzpostavila program financiranja, ki bi bil namenjen izključno umetniškim dogodkom v Evropski uniji, poenostavila upravne postopke in zagotovila finančno podporo za programe vseevropskega umetniškega sodelovanja?"@sl20
"Fråga nr 21 från Georgios Papastamkos () Utvecklingen av ett gemensamt europeiskt medvetande bland EU:s medborgare är ett oeftergivligt villkor för att unionsbygget ska överleva. Eftersom rörlighet för européer verksamma inom konst och kultur kan fungera som en av de effektivaste mekanismerna för att befästa en gemensam europeisk identitet, undrar jag följande: Vilka konkreta initiativ tänker kommissionen ta för a) erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan europeiska konstnärer, b) inrättande av ett finansieringsprogram enkom avsett för konstyttringar inom EU, och c) förenklad administration och ekonomiskt stöd till program för transeuropeiska konstsamarbeten?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Eurooppalaisen identiteetin edistäminen"7
"Angående: Utveckling av ett gemensamt europeiskt medvetande"22
"Assunto: Desenvolvimento de uma consciência europeia comum"17
"Asunto: Desarrollo de una conciencia europea común"21
"Betreft: Ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees bewustzijn"3
"Betrifft: Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Bewusstseins"9
"Objet: Développement d’une conscience européenne commune"8
"Oggetto: Coltivare una comune coscienza europea"12
"Om: Udvikling af en fælles europæisk bevidsthed"2
"Przedmiot: Kształtowanie wspólnej świadomości europejskiej"16
"Předmět: Rozvíjení společného evropského povědomí"1
"Subiect: Crearea unei conștiințe europene comune"18
"Teema: ühise Euroopa identiteedi loomine"5
"Temats: Kopīgas Eiropas apziņas veidošana"13
"Tárgy: Közös európai tudat kialakítása"11
"Vec: Rozvoj spoločného európskeho povedomia"19
"Zadeva: Oblikovanje skupne evropske zavesti"20
"conditio sin qua non"12
"Θέμα: Καλλιέργεια κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph