Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-544"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-544"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I would like to thank the Commissioner for his answer as well. With regard to the specific issue of Anglo, is it the view of the Commission that Anglo is different to the existing clearing banks, as we call them in Ireland, like Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank and so on? Secondly, with regard to the clarification that he was talking about, is this also linked into the proposal coming forward from the government in Ireland tomorrow with regard to the banking finance facility which is being discussed with the IMF and with the European Central Bank?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Také bych panu komisaři rád poděkoval za odpověď. Pokud jde o konkrétní problémy Anglo Irsih Bank, je Komise toho názoru, že je případ této banky jiný než případ existujících clearingových bank, jak jim v Irsku říkáme, jako Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank a další? Dále k vyjasnění, o němž pan komisař hovořil – je toto také spojeno s návrhem, s nímž vláda v Irsku přijde zítra a který se týká nástroje pro financování bank, o kterém se jedná s IMF a Evropskou centrální bankou?"@cs1
"Jeg vil også gerne takke kommissæren for svaret. Er det Kommissionens holdning, at specifikt Anglo Irish Bank er anderledes end eksisterende clearing-banker, som vi kalder dem i Irland, som f.eks. Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank osv.? For det andet vedrørende den afklaring, han talte om, er den også knyttet til det forslag, den irske regering vil fremlægge i morgen om den bankfinansieringsfacilitet, der drøftes med Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank?"@da2
"Ich möchte dem Herrn Kommissar auch für seine Antwort danken. Hinsichtlich der spezifischen Frage von Anglo ist die Kommission der Ansicht, dass Anglo sich von den existierenden Clearingbanken, wie wir sie in Irland nennen, wie Allied Irish Banks, Bank of Irlenand, Ulster Bank usw. unterscheidet? Zweitens, mit Hinblick auf die Klärung, von der er sprach, ist dies auch in den Vorschlag eingebunden, der von der Regierung in Irland morgen mit Hinblick auf die Bankenfinanzierungsfazilität vorgebracht wird, die mit dem IWF und der Europäischen Zentralbank besprochen wird?"@de9
"Ευχαριστώ και εγώ τον κ. Επίτροπο για την απάντησή του. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της Anglo Irish Bank, εκτιμά η Επιτροπή ότι η εν λόγω τράπεζα είναι διαφορετική από τις υφιστάμενες τράπεζες διακανονισμών, όπως τις αποκαλούμε στην Ιρλανδία, όπως οι Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank και ούτω καθεξής; Δεύτερον, αναφορικά με τη διευκρίνιση για την οποία έκανε λόγο, συνδέεται μήπως αυτό με την πρόταση που θα κατατεθεί αύριο από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδοτικής διευκόλυνσης των τραπεζών που συζητείται με το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;"@el10
"Yo también quiero agradecer al señor Comisario su respuesta. Con respecto al tema específico de Anglo, ¿opina la Comisión que Anglo es diferente de los bancos de compensación existentes, como los llamamos en Irlanda, como Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank, etc.? En segundo lugar, con respecto a la aclaración de la que hablaba, ¿esto también está relacionado con la propuesta que recibiremos del Gobierno de Irlanda mañana con respecto al mecanismo de financiación para la banca que se está debatiendo con el FMI y con el Banco Central Europeo?"@es21
"Soovin samuti volinikku vastuse eest tänada. Mis puudutab konkreetselt panka Anglo Irish Bank, siis kas komisjon on seisukohal, et see pank erineb teistest kliiringupankadest, nagu me neid Iirimaal nimetame, näiteks pankadest Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank jpt? Teiseks, mis puudutab selgitamist, millest volinik rääkis, siis kas see on seotud Iiri valitsuse homme esitatava ettepanekuga pangandusrahastu kohta, mida on arutatud Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga?"@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission jäsentä hänen vastauksestaan. Mitä tulee Angloon, onko komissio sitä mieltä, että tilanne on eri kuin olemassa olevien selvityspankkien, kuten me niitä Irlannissa kutsumme, joita ovat Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank ja niin edelleen? Toiseksi ottaen huomioon hänen mainitsemansa selvitykseen, liittyykö se myös Irlannin hallitukselta huomenna saatavaan ehdotukseen pankkien rahoitusjärjestelystä, josta on keskusteltu IMF:n ja Euroopan keskuspankin kanssa?"@fi7
"Je souhaite moi aussi remercier le commissaire pour sa réponse. En ce qui concerne la question spécifique de la Commission estime-t-elle que la banque diffère des autres banques de dépôt existantes, comme nous les appelons en Irlande, telles que etc.? Deuxièmement, la clarification qu’il a évoquée est-elle liée à la proposition que le gouvernement avancera demain concernant la facilité de financement bancaire discutée avec le FMI et la Banque centrale européenne?"@fr8
"Én is meg szeretném köszönni a biztos úr válaszát. Ami az Angloval kapcsolatban felmerült konkrét kérdést illeti: a Bizottság véleménye szerint különbözik-e az Anglo a meglévő zsíróbankoktól, ahogy Írországban nevezzük őket, mint például az Allied Irish Banks, a Bank of Ireland, az Ulster Bank és így tovább? Másrészről, ami a biztos úr által adott magyarázatot illeti: kapcsolódik-e ez az ügy a javaslathoz, amelyet holnap jelent be az ír kormány arra a pénzintézetre vonatkozóan, amelyről a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Központi Bankkal tárgyal?"@hu11
". Anch’io ringrazio il Commissario per la sua risposta. Per quanto riguarda la questione specifica della Anglo, ritiene la Commissione che la situazione della Anglo sia diversa da quelle delle banche di clearing, come le chiamiamo in Irlanda, ossia Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank e così via? In secondo luogo, riguardo ai chiarimenti cui egli accennava, la questione è forse collegata alla proposta che il governo irlandese avanzerà domani, in merito allo strumento di finanziamento bancario in discussione con il FMI e la Banca centrale europea?"@it12
"I would like to thank the Commissioner for his answer as well. With regard to the specific issue of Anglo, is it the view of the Commission that Anglo is different to the existing clearing banks, as we call them in Ireland, like Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank and so on? Secondly, with regard to the clarification that he was talking about, is this also linked into the proposal coming forward from the government in Ireland tomorrow with regard to the banking finance facility which is being discussed with the IMF and with the European Central Bank?"@lt14
"Es arī gribētu pateikties komisāram par viņa atbildi. Vai attiecībā uz konkrēto „ ” problēmu Komisija uzskata, ka šī banka atšķiras no pastāvošajām klīringa bankām, kā mēs tās Īrijā saucam, piemēram, „ ”, „ ” un tā tālāk? Otrkārt, attiecībā uz paskaidrojumu, par kuru komisārs runāja, vai tas ir saistīts arī ar priekšlikumu, ko Īrijas valdība rīt izvirzīs par banku finanšu mehānismu, kas tiek apspriests ar SVF un ar Eiropas Centrālo banku?"@lv13
"I would like to thank the Commissioner for his answer as well. With regard to the specific issue of Anglo, is it the view of the Commission that Anglo is different to the existing clearing banks, as we call them in Ireland, like Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank and so on? Secondly, with regard to the clarification that he was talking about, is this also linked into the proposal coming forward from the government in Ireland tomorrow with regard to the banking finance facility which is being discussed with the IMF and with the European Central Bank?"@mt15
"Ik bedank eveneens de commissaris voor zijn antwoord. Wat betreft de specifieke kwestie van Anglo: is het standpunt van de Commissie dat de kwestie van Anglo anders is dan die van de bestaande clearingbanken, zoals we deze in Ierland noemen, zoals de Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank enzovoorts? Ten tweede, wat betreft de verduidelijking waarover hij sprak: slaat dit ook op het voorstel dat de Ierse regering morgen gaat indienen met betrekking tot de financieringsfaciliteit voor banken waarover wordt gesproken met het IMF en de Europese Centrale Bank?"@nl3
"Ja także chcę podziękować Panu Komisarzowi za odpowiedź. Jeżeli chodzi o konkretny problem Anglo, to czy Komisja jest zdania, że Anglo różni się od innych banków rozliczeniowych, jak je nazywamy w Irlandii, na przykład Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank i tak dalej? Po drugie, jeżeli chodzi o rozliczenia, o których mówił pan komisarz, czy są one uwzględnione we wniosku, który rząd irlandzki jutro przedłoży, a dotyczącym mechanizmu finansowania bankowości, który jest dyskutowany z MFW i z Europejskim Bankiem Centralnym?"@pl16
"Também eu desejo agradecer ao Senhor Comissário a sua resposta. Em relação à questão específica do Anglo, a Comissão é de opinião que o Anglo é diferente dos outros bancos de compensação, como são designados na Irlanda, como o Allied Irish Banks, o Bank of Ireland, o Ulster Bank, etc.? Em segundo lugar, em relação ao esclarecimento feito, isso tem também a ver com a proposta que será apresentada amanhã pelo Governo da Irlanda relativa ao mecanismo de financiamento dos bancos que está a ser discutido com o FMI e o Banco Central Europeu?"@pt17
"Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc dlui comisar pentru răspunsul său. În ceea ce privește problema specifică a Anglo, punctul de vedere al Comisiei este acela că Anglo este diferită de băncile de compensare existente, după cum le numim în Irlanda, cum ar fi Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank și așa mai departe? În al doilea rând, în ceea ce privește clarificarea despre care vorbea dumnealui, este aceasta legată, de asemenea, de propunerea care vine mâine de la guvernul din Irlanda cu privire la facilitatea de finanțare bancară care este discutată cu FMI și cu Banca Centrală Europeană?"@ro18
"Aj ja by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi za odpoveď. Pokiaľ ide konkrétne o otázku banky Anglo Irish Bank, zastáva Komisia názor, že banka Anglo Irish Bank sa odlišuje od existujúcich zúčtovacích bánk, ako ich nazývame v Írsku, ako sú napríklad banky Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank a podobne? Po druhé, čo sa týka spomínaného objasnenia, súvisí to aj s návrhom, ktorý vláda v Írsku predloží zajtra a ktorý sa bude týkať nástroja na financovanie bankovníctva a o ktorom rokuje s MMF a s Európskou centrálnou bankou?"@sk19
"Tudi jaz bi se rad zahvalil komisarju za njegov odgovor. Ali je zvezi s posebnim vprašanjem Anglo stališče Komisije, da je Anglo drugačna od obstoječih klirinških bank, kot jih imenujemo na Irskem, na primer Allied Irish Banks, Bank of Ireland, Ulster Bank in tako dalje? Drugič, glede razjasnitve, o kateri je govoril, ali je tudi to povezano s predlogom, ki prihaja jutri iz irske vlade glede finančne zmogljivosti bank, o kateri se razpravlja z MDS in Evropsko centralno banko?"@sl20
"Jag vill också tacka kommissionsledamoten för hans svar. Med tanke på den särskilda frågan om Anglo, är det kommissionens uppfattning att Anglo är annorlunda jämfört med de befintliga clearingbankerna, som vi kallar dem i Irland, som t.ex. Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Ulster Bank och så vidare? För det andra, med tanke på det klargörande som kommissionsledamoten talade om, finns det också med i det förslag som ska komma från Irlands regering imorgon om den finansieringsmekanism för banker som diskuteras med IMF och Europeiska centralbanken?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Crowley (ALDE )."18,5,20,1,19,11,13,4,21,9
"l’Anglo Irish Bank"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph