Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-541"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-541"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, when Mr Mitchell tabled these questions on 7 October, the situation was not the same as it is today in Ireland and in the Irish banking sector. My answer will take into account what has happened since this question was asked. Seven days before your question was tabled, on 30 September, the Irish Finance Minister, Mr Lenihan, discussed the total cost of the restructuring of the Anglo Irish Bank, giving two possible figures: a mid-range estimate of EUR 29 billion and a higher estimate of EUR 34 billion. At the time, total capital injections from public funds to Anglo Irish amounted to around EUR 23 billion. As always, since the beginning of this crisis, according to our banking and restructuring information, when financial institutions receive injections of public capital, they have to present a restructuring plan to the Commission. Following much discussion on Anglo Irish, this restructuring plan was presented by the Irish Government on 26 October. In this draft restructuring plan, they considered a winding-down scenario for Anglo Irish proposing the split of Anglo into two banks – an asset recovery bank to wind down the assets of the bank and a funding bank to get the resources needed to keep it running during the process of winding down its assets. A scenario in which assets are wound down is less problematic than one in which the bank continues to operate, both in terms of State aid rules and competition. Consequently, I made some public statements saying that, in our opinion, the task was therefore not as difficult as negotiations concerning certain restructuring plans for other financial institutions in many Member States. We had been working on this draft restructuring plan from the time the government presented us with the document until last Sunday, when the Irish Government decided to ask for a programme making use of the different mechanisms to support Member States in the euro area with financial difficulties. Now, due account should be paid to the restructuring plan for Anglo in the ongoing negotiations on this programme. Hopefully, the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days. I very much hope so. In this framework, I can give you some more precise answers on the Anglo Irish Bank restructuring plan presented by the Irish Government that will be considered by my services pending a decision. I hope this will take place as soon as possible after the adoption of the programme. In any case, I must say that I very much hope that the adoption and implementation of the programme will lead to a more favourable climate for tackling Ireland’s financial and economic problems. Hopefully, the sound and strong fundamentals of the Irish economy will receive very good treatment, taking into account the need to restructure the financial sector that is the origin of the problems in your country."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, když pan Mitchell 7. října položil tyto otázky, nebyla situace v Irsku a irském bankovním sektoru stejná jako dnes. Ve své odpovědi vezmu v potaz to, co se od doby vznesení otázky stalo. Sedm dní před tím, než jste položil tuto otázku, 30. září, hovořil irský ministr financí pan Lenihan v souvislosti s celkovými náklady na restrukturalizaci Anglo Irish Bank o dvou možných číslech: o středně vysokém odhadu 29 miliard EUR a vyšším odhadu 34 miliard EUR. Celkový objem kapitálových injekcí do Anglo Irish Bank z veřejných zdrojů dosahoval v této době asi 23 miliard EUR. Jako vždy od začátku krize, když jsou podle našich informací o restrukturalizacích a bankovnictví finančním institucím poskytovány injekce veřejného kapitálu, musí tyto instituce předložit Komisi plán restrukturalizace. Po mnoha diskusích o Anglo Irish Bank představila 26. října irská vláda tento plán. V tomto návrhu resktrukturalizace vzala v potaz scénář postupné likvidace Anglo Irish Bank s návrhem rozdělení Anglo Irish Bank na dvě banky – banku pro odprodej majetku k postupné likvidaci majetku banky a banku poskytující finanční prostředky, z níž by se získaly zdroje potřebné k provozu během rozprodávání majetku. Scénář, kdy je majetek rozprodán, je méně problematický než scénář, kdy banka pokračuje v činnosti, a to jak pokud jde o předpisy o státní pomoci, tak z hlediska hospodářské soutěže. Proto jsem učinil několik veřejných prohlášení v tom smyslu, že podle našeho názoru tento úkol není tak obtížný jako jednání týkající se jistých plánů na restrukturalizace jiných finančních institucí v mnoha členských státech. Na návrhu tohoto plánu restrukturalizace jsme pracovali od doby, kdy nás vláda seznámila s příslušným dokumentem, až do minulé neděle, kdy se irská vláda rozhodla požádat o program, který k podpoře členských států v eurozóně, jež mají finanční potíže, využívá jiných mechanismů. Plánu restrukturalizace Anglo Irish Bank by samozřejmě měla být věnována náležitá pozornost v probíhajících jednáních o tomto programu. Doufejme, že v příštích dnech bude irský program schválen a přijat. Já velmi doufám, že se tak stane. V tomto rámci mohu poskytnout některé přesnější odpovědi ohledně plánu na restrukturalizaci Anglo Irish Bank, který předložila irská vláda a kterým se budou do vydání rozhodnutí zabývat útvary mého portfolia. Doufám, že se tak stane co nejdříve po přijetí programu. V každém případě musím říci, že velmi doufám, že přijetí a provedení programu vyústí v atmosféru, jež bude více nakloněna řešení irských finančních a hospodářských problémů. Snad bude se zdravými a silnými základy irské ekonomiky naloženo velmi dobře u vědomí potřeby restrukturalizovat finanční sektor, jenž je původcem problémů vaší země."@cs1
"Da hr. Mitchell fremlagde disse spørgsmål den 7. oktober, var situationen ikke, som den er i dag i Irland og i den irske banksektor. Mit svar vil tage højde for, hvad der er sket, siden spørgsmålet blev stillet. Syv dage inden spørgsmålet blev stillet, den 30. september, gjorde den irske finansminister, hr. Lenihan, rede for de samlede omkostninger i forbindelse med en omstrukturering af Anglo Irish Bank og nævnte to mulige tal, henholdsvis et mellemstort skøn på 29 mia. EUR og et højere skøn på 34 mia. EUR. På daværende tidspunkt beløb den samlede kapitaltilførsel af offentlige midler til Anglo Irish Bank sig til omkring 23 mia. EUR. Som altid siden krisen begyndte, skal finansielle institutioner, der modtager tilførsler af offentlige midler, i henhold til vores bank- og omstruktureringsinformation fremlægge en omstruktureringsplan for Kommissionen. Efter lange diskussioner om Anglo Irish Bank fremlagde den irske regering denne omstruktureringsplan den 26. oktober. I dette udkast til en omstruktureringsplan overvejede man en afviklingsplan for Anglo Irish Bank, der indebar en opdeling af banken i to – en afviklingsbank til afvikling af bankens aktiver og en finansieringsbank, der skulle skaffe de nødvendige ressourcer til at holde banken kørende under afviklingen af aktiverne. En plan, hvor aktiverne afvikles, er mindre problematisk end en, hvor banken føres videre, både i forhold til reglerne om statsstøtte og om konkurrence. Derfor udtalte jeg offentligt, at opgaven derfor efter vores mening ikke var lige så vanskelig som forhandlinger om visse omstruktureringsplaner for andre finansinstitutioner i mange medlemsstater. Vi havde arbejdet på udkastet til en omstruktureringsplan, siden regeringen fremlagde dokumentet for os, og indtil i søndags, hvor den irske regering besluttede at bede om et program under de forskellige mekanismer til støtte for medlemsstater i euroområdet med finansielle problemer. Nu skal der tages behørigt hensyn til omstruktureringsplanen for banken under de igangværende forhandlinger om programmet. Forhåbentlig bliver det irske program vedtaget og gennemført i de kommende dage. Det håber jeg meget. Inden for denne ramme kan jeg give Dem mere præcise svar om den irske regerings omstruktureringsplan for Anglo Irish Bank, som bliver taget op til overvejelse af mine tjenestegrene med henblik på en beslutning. Jeg håber, det vil ske hurtigst muligt efter vedtagelsen af programmet. Under alle omstændigheder må jeg sige, at jeg i høj grad håber, at vedtagelsen og gennemførelsen af programmet vil føre til et mere positivt klima i forhold til at tackle Irlands finansielle og økonomiske problemer. Forhåbentlig vil de sunde og stærke grundlæggende elementer i den irske økonomi blive behandlet godt i betragtning af behovet for at omstrukturere den finansielle sektor, der er kilden til problemerne i Deres land."@da2
"Herr Präsident, als Herr Mitchell diese Frage am 7. Oktober einreichte, war die Lage nicht dieselbe, wie sie es heute in Irland und im irischen Bankensektor ist. Meine Antwort wird die berücksichtigen, was geschah, seit diese Frage gestellt wurde. Sieben Tage, bevor Ihre Frage eingereicht wurde, am 30. September, hat der irische Finanzminister Herr Lenihan die Gesamtkosten der Restrukturierung der Anglo Irish Bank besprochen und gab dabei zwei mögliche Zahlen an: eine mittlere Schätzung von 29 Mrd. EUR und eine höhere Schätzung von 34 Mrd. EUR. Zu der Zeit betrugen Kapitalzuführungen aus staatlichen Fonds an die Anglo Irish etwa 23 Mrd. EUR. Wie immer seit Beginn dieser Krise müssen Finanzinstitutionen der Kommission gemäß unserer Banken- und Umstrukturierungsinformationen einen Restrukturierungsplan vorlegen, wenn sie staatliche Kapitalspritzen erhalten. In Anschluss an viele Gespräche bezüglich Anglo Irish wurde der Restrukturierungsplan am 26. Oktober von der irischen Regierung vorgelegt. In diesem Entwurf eines Restrukturierungsplan haben sie ein Abwärtsszenario für Anglo Irish erwogen, dass die Trennung von Anglo in zwei Banken vorschlägt - eine Vermögensabschöpfungsbank, um das Vermögen der Bank herunterzuschrauben, und eine Förderbank, um die benötigten Mittel zu erhalten, damit sie während des Prozesses der Abschöpfung ihres Vermögens am Laufen gehalten wird. Ein Szenario, in dem Vermögen reduziert wird, ist sowohl hinsichtlich der Regeln über staatliche Beihilfen, als auch hinsichtlich des Wettbewerbs weniger problematisch, als eins, in dem die Bank weiterhin tätig ist. Demzufolge habe ich einige öffentliche Erklärung abgegeben, in denen ich sagte, dass die Aufgabe unserer Meinung nach deswegen nicht so schwierig ist, wie Verhandlungen über bestimmte Restrukturierungspläne für andere Finanzinstitutionen in vielen Mitgliedstaaten. Wir hatten von an dem Entwurf dieses Restrukturierungsplans gearbeitet, seit die Regierung uns das Dokument vorgelegt hat und bis vergangenen Sonntag, als die irische Regierung entschied, um ein Programm zu bitten, das die verschiedenen Mechanismen zur Unterstützung von Mitgliedstaaten im Euroraum in Finanzschwierigkeiten nutzt. Nun sollte dem Restrukturierungsplan für Anglo bei den andauernden Verhandlungen über dieses Programm vollumfänglich Rechnung getragen werden. Hoffentlich wird dem irischen Programm zugestimmt und wird es in den kommenden Tagen angenommen. Ich hoffe das sehr. In diesem Rahmen kann ich Ihnen einige genaueren Antworten über den Restrukturierungsplan der Anglo Irish Bank geben, wie er von der irischen Regierung vorgelgt wurde, der von meinen Dienststellen bis zu einer Entscheidung erwägt wird. Ich hoffe, dies wird so bald wie möglich nach Annahme des Programms stattfinden. Jedenfalls muss ich sagen, dass ich sehr hoffe, dass die Annahme und Umsetzung des Programms zu einem günstigeren Klima für die Bewältigung von Irlands Finanz- und Wirtschaftsproblemen führen wird. Hoffentlich werden die soliden und starken Grundlagen der irischen Wirtschaft eine sehr gute Behandlung erfahren, bei der die Notwendigkeit berücksichtigt wird, den Finanzsektor zu restrukturieren, der Ursprung der Probleme in Ihrem Land ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όταν ο κ. Mitchell έθεσε αυτά τα ερωτήματα, στις 7 Οκτωβρίου, η κατάσταση δεν ήταν ίδια με τη σημερινή στην Ιρλανδία και στον ιρλανδικό τραπεζικό τομέα. Στην απάντησή μου θα λάβω υπόψη τα όσα έχουν συμβεί μετά την κατάθεση αυτής της ερώτησης. Επτά ημέρες πριν από την κατάθεση της ερώτησής σας, στις 30 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, κ. Lenihan, αναφέρθηκε στο συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης της Anglo Irish Bank, καταλήγοντας σε δύο πιθανά ποσά: μια ενδιάμεση εκτίμηση 29 δισεκατομμυρίων ευρώ και μια υψηλότερη εκτίμηση 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκείνη την περίοδο, οι συνολικές εισροές κεφαλαίων από τα δημόσια ταμεία στην Anglo Irish Bank ανέρχονταν σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως συνήθως, από την αρχή αυτής της κρίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας για το τραπεζικό σύστημα και την αναδιάρθρωση, όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχονται εισροές δημοσίων κεφαλαίων, οφείλουν να παρουσιάζουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης στην Επιτροπή. Μετά από πολλές συζητήσεις σχετικά με την Anglo Irish Bank, το εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης κατατέθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση στις 26 Οκτωβρίου. Στο συγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης εξετάζεται ένα σενάριο εκκαθάρισης της Anglo Irish Bank, βάσει του οποίου προτείνεται ο χωρισμός της σε δύο τράπεζες – μια τράπεζα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της και μια τράπεζα χρηματοδότησης για την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης. Ένα σενάριο εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχείων είναι λιγότερο προβληματικό από τη συνέχιση της λειτουργίας της τράπεζας, από την άποψη τόσο των κανόνων που διέπουν την παροχή κρατικών ενισχύσεων όσο και της ανταγωνιστικότητας. Κατά συνέπεια, προέβην σε ορισμένες δημόσιες δηλώσεις στις οποίες επεσήμανα ότι, κατά τη γνώμη μας, η διαδικασία δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο οι διαπραγματεύσεις για ορισμένα σχέδια αναδιάρθρωσης άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε πολλά κράτη μέλη. Επεξεργαζόμαστε αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης από τη στιγμή που η κυβέρνηση μάς παρουσίασε το έγγραφο έως την περασμένη Κυριακή, οπότε η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα χρησιμοποιεί τους διάφορους μηχανισμούς στήριξης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικά προβλήματα. Τώρα, πρέπει να ληφθεί η απαιτούμενη μέριμνα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Anglo Irish Bank στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα αυτό. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τις προσεχείς ημέρες θα επιτευχθεί η σχετική συμφωνία και η έγκριση του ιρλανδικού προγράμματος. Το εύχομαι ειλικρινώς. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ να σας δώσω ορισμένες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Anglo Irish Bank, το οποίο κατέθεσε η ιρλανδική κυβέρνηση και το οποίο θα εξετάσουν οι υπηρεσίες μου εν αναμονή της σχετικής απόφασης. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συμβεί το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έγκριση του προγράμματος. Εν πάση περιπτώσει, οφείλω να επισημάνω ότι ευελπιστώ πραγματικά ότι η έγκριση και εφαρμογή του προγράμματος θα δημιουργήσει ευνοϊκότερο κλίμα για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών προβλημάτων της Ιρλανδίας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα υγιή και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της ιρλανδικής οικονομίας θα τύχουν πολύ ευνοϊκής αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα που αποτελεί την πηγή των προβλημάτων στη χώρα αυτή."@el10
"Señor Presidente, cuando el señor Mitchell presentó estas preguntas, el 7 de octubre, la situación no era la misma que la que se vive hoy en Irlanda y en el sector bancario irlandés. Mi respuesta tendrá en cuenta lo que ha sucedido desde que se formuló esta pregunta. Siete días antes de que se presentase su pregunta, el 30 de septiembre, el Ministro de Economía irlandés, el señor Lenihan, debatió el coste total de la reestructuración del Anglo Irish Bank, dando dos posibles cifras: una estimación de rango medio de 29 000 millones y una estimación más elevada de 34 000 millones de euros. En esos momentos, las inyecciones totales de capital con cargo a los fondos públicos para Anglo Irish ascendían a unos 23 000 millones de euros. Como siempre, desde el comienzo de esta crisis, según nuestra información sobre la banca y la reestructuración, cuando las instituciones financieras reciben inyecciones de capital público, han de presentar un plan de reestructuración a la Comisión. Tras muchos debates sobre Anglo Irish, este plan de reestructuración fue presentado por el Gobierno irlandés el 26 de octubre. En este proyecto del plan de reestructuración, se plantearon un escenario de liquidación para Anglo Irish proponiendo la división de Anglo en dos bancos —un banco de recuperación de activos para liquidar los activos del banco y un banco de financiación para obtener los recursos necesarios para mantenerlo en funcionamiento durante el proceso de liquidación de sus activos—. Un escenario en el que los activos son liquidados es menos problemático que uno en el que el banco continúa operando, tanto en términos de las normas de ayudas públicas como de la competencia. Por consiguiente, realicé algunas declaraciones públicas afirmando que, en nuestra opinión, la tarea no era tan difícil como las negociaciones relativas a ciertos planes de reestructuración para otras instituciones financieras en muchos Estados miembros. Habíamos estado trabajando en este proyecto de plan de reestructuración desde el momento en el que el Gobierno nos presentó el documento hasta el pasado domingo, cuando el Gobierno irlandés decidió solicitar un programa haciendo uso de los diferentes mecanismos para apoyar a los Estados miembros de la zona del euro con dificultades financieras. Ahora, es necesario tener debidamente en cuenta el plan de reestructuración para Anglo en las actuales negociaciones sobre este programa. Cabe esperar que el programa irlandés sea aceptado y adoptado en los próximos días. Confío en ello. En este marco, puedo proporcionarle algunas respuestas más precisas sobre el plan de reestructuración de Anglo Irish Bank presentado por el Gobierno irlandés que será estudiado por mis servicios y aún pendiente de una decisión. Espero que esto se produzca lo antes posible tras la adopción del programa. En cualquier caso, debo decir que espero sinceramente que la adopción y aplicación del programa se traduzca en un clima más favorable para atajar los problemas financieros y económicos de Irlanda. Cabe esperar que los sólidos y robustos fundamentos de la economía irlandesa reciban un trato muy positivo, teniendo en cuenta la necesidad de reestructurar el sector financiero que es el origen de los problemas de su país."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kui Gay Mitchell selle küsimuse 7. oktoobril esitas, oli Iirimaa ja Iiri pangandussektori olukord praegusest erinev. Vastuses võtan arvesse ka neid asjaolusid, mis on alates küsimuse esitamisest aset leidnud. Seitse päeva enne küsimuse esitamist, s.o 30. septembril arutles Iiri rahandusminister Brian Lenihan panga Anglo Irish Bank ümberkujundamise kogukulu üle ja esitas kaks võimalikku arvu: mõõduka hinnangu kohaselt 29 miljardit eurot ja rangema hinnangu kohaselt 34 miljardit eurot. Sellel ajal oli riiklikest vahenditest antud pangale Anglo Irish Bank finantsabi kokku ligikaudu 23 miljardi euro väärtuses. Alates kriisi algusest peavad finantseerimisasutused avalikest vahenditest finantsabi saamise korral meie pangandus- ja ümberkorraldusalase teabe kohaselt esitama komisjonile ümberkorralduskava. Pärast põhjalikke arutelusid Anglo Irish Banki teemal esitas Iiri valitsus 26. oktoobril nimetatud ümberkorralduskava. Selles ümberkorralduskava projektis arvestas valitsus panga Anglo Irish Bank likvideerimise võimalusega, tehes ettepaneku jagada see kaheks eraldi pangaks – üks pank tegeleks panga varade likvideerimisega ja teine oleks finantseerimispank, et saada vahendeid, mis on vajalikud panga tegutsemise jaoks tema likvideerimise ajal. Panga varade likvideerimise stsenaarium tekitab vähem probleeme kui see plaan, mille korral pank jätkab tööd, ning seda nii riigiabi eeskirjade kui ka konkurentsi seisukohalt. Sellest tulenevalt tegin mõned avalikud pöördumised ning ütlesin, et meie arvates ei olnud ülesanne seega nii keeruline kui läbirääkimised teatavate teiste finantseerimisasutuste ümberkorralduse kavade üle paljudes liikmesriikides. Oleme töötanud selle ümberkorralduskava projektiga alates ajast, mil valitsus selle meile esitas, kuni eelmise pühapäevani, mil Iiri valitsus otsustas paluda programmi, mille raames kasutatakse erinevaid mehhanisme, mille abil toetatakse rahalistesse raskustesse sattunud euroala liikmesriike. Nüüd tuleb seda programmi käsitlevates läbirääkimistes pöörata nõuetekohast tähelepanu panga Anglo Iirish Bank ümberkorralduskavale. Loodetavasti saavutatakse Iiri programmi suhtes kokkulepe juba lähipäevadel ja see võetakse vastu. Loodan seda väga. Siis saan anda teile konkreetsema vastuse Anglo Irish Banki ümberkorralduskava kohta, mille esitas Iiri valitsus ja mida arvestavad minu talituse töötajad otsuse tegemisel. Loodan, et see juhtub võimalikult kiiresti pärast programmi vastuvõtmist. Igal juhul pean ütlema, et loodan väga, et programmi vastuvõtmine ja rakendamine aitab luua Iirimaa finants- ja majandusprobleemide lahendamiseks soodsamad olud. Loodetavasti suhtutakse Iiri majanduse usaldusväärsetesse ja tugevatesse alustaladesse väga hästi, arvestades vajadust korraldada ümber finantssektor, mis on teie riigi probleemide allikas."@et5
". Arvoisa puhemies, kun jäsen Mitchell esitti nämä kysymykset 7. lokakuuta, tilanne oli erilainen kuin nyt Irlannissa ja Irlannin pankkialalla. Otan vastauksessani huomioon kysymyksen esittämisen jälkeiset tapahtumat. Seitsemän päivää ennen kysymyksenne esittämistä eli 30. syyskuuta Irlannin valtiovarainministeri Lenihan puhui Anglo Irish Bankin rakenneuudistuksen kokonaiskustannuksista ja ilmoitti kaksi mahdollista lukua: keskitason arvion, joka oli 29 miljardia euroa, ja korkeamman arvion, joka oli 34 miljardia euroa. Tuohon aikaan Anglo Irishiin oli tehty julkisista varoista yhteensä noin 23 miljardin euron pääomasijoitukset. Kuten aina kriisin alusta lähtien, meidän pankkitoimintaa ja rakenneuudistusta koskevien tietojemme mukaan on niin, että kun rahoituslaitoksiin sijoitetaan julkista pääomaa, niiden on esitettävä komissiolle rakenneuudistussuunnitelma. Anglo Irishista keskusteltiin paljon, ja sen jälkeen Irlannin hallitus esitteli tämän rakenneuudistussuunnitelman 26. lokakuuta. Tämän rakenneuudistuksen suunnitelmaluonnoksen mukaan he harkitsivat Anglo Irishin toiminnan keskeyttämiseen tähtäävää skenaariota ja ehdottivat sen jakamista kahdeksi pankiksi – pankin varat purkavaksi "Asset Recovery" -pankiksi, ja rahoituspankiksi, joka hankkisi tarvittavat resurssit sen toiminnan jatkamiseen varojen purkamisen ajan. Sekä valtiontukia koskevien sääntöjen että kilpailun vuoksi skenaario, jossa varat puretaan, on vähemmän ongelmallinen kuin skenaario, jossa pankin toiminta jatkuu. Tämän vuoksi annoin julkilausumia, joissa totesin, että mielestäni tehtävä ei siksi olisi yhtä vaikea kuin neuvottelut joiden muiden rahoituslaitosten rakenneuudistussuunnitelmista monissa jäsenvaltioissa. Me olimme käsitelleet tätä rakenneuudistussuunnitelman luonnosta siitä lähtien, kun hallitus esitti asiakirjat meille, aina viime sunnuntaihin asti, jolloin Irlannin hallitus päätti pyytää ohjelmaa, jossa hyödynnettäisiin eri mekanismeja niiden euroalueen jäsenvaltioiden tukemiseksi, joilla on rahoitusvaikeuksia. Nyt pitäisi aiheellisesti kiinnittää huomiota Anglon rakenneuudistussuunnitelmaan tästä ohjelmasta käynnissä olevissa neuvotteluissa. Toivottavasti Irlannin ohjelmasta sovitaan ja se hyväksytään lähipäivinä. Toivon sitä todella. Tässä yhteydessä voin antaa teille joitakin tarkempia vastauksia Irlannin hallituksen esittelemästä Anglo Irish Bankin rakenneuudistussuunnitelmasta, jota yksikköni tutkii tehdäkseen siitä päätöksen. Toivon sen tapahtuvan mahdollisimman pian ohjelman hyväksymisen jälkeen. Joka tapauksessa minun on sanottava, että toivon todella, että ohjelman hyväksyminen ja toteuttaminen johtaa Irlannin rahoitus- ja talousongelmien selvittämisen kannalta suotuisampaan ilmapiiriin. Toivottavasti Irlannin talouden vahvaan ja vakaaseen perustaan suhtaudutaan hyvin ottaen huomioon maassanne ongelmia alun perin aiheuttaneen rahoitusalan rakenneuudistuksen tarpeen."@fi7
"Monsieur le Président, lorsque M. Mitchell a déposé ces questions le 7 octobre, la situation en Irlande et dans le secteur bancaire irlandais n’était pas la même qu’à l’heure actuelle. Ma réponse tiendra compte de ce qui s’est passé depuis que la question a été posée. Sept jours avant le dépôt de votre question, le 30 septembre, le ministre irlandais des finances, M. Lenihan, a discuté du coût total de la restructuration de l’ en mentionnant deux chiffres possibles: une estimation moyenne de 29 milliards d’euros et une estimation plus élevée de 34 milliards d’euros. À l’époque, la somme totale de capitaux publics injectés en faveur de l’ s’élevait à 23 milliards d’euros environ. Comme toujours depuis le début de cette crise, les institutions financières qui bénéficient d’injections de capitaux publics doivent présenter un plan de restructuration à la Commission, conformément à nos informations bancaires et de restructuration. Après de nombreux débats concernant l’ ce plan de restructuration a été présenté par le gouvernement irlandais le 26 octobre. Ce projet de plan de restructuration envisageait un plan de liquidation pour l’ proposant la scission de la banque en deux entités: une banque de recouvrement des avoirs afin de liquider les actifs de la banque et une banque de financement afin d’obtenir les ressources nécessaires au maintien des opérations pendant la liquidation des actifs. Le scénario consistant à liquider les actifs s’avère moins problématique qu’une poursuite des activités de la banque, aussi bien au niveau des règles relatives aux aides d’État qu’au niveau de la concurrence. J’ai donc fait plusieurs déclarations publiques disant que la tâche n’était pas, à nos yeux, aussi ardue que les négociations relatives à certains plans de restructuration pour d’autres institutions financières dans de nombreux États membres. Nous avons travaillé sur ce projet de plan de restructuration depuis le moment où le gouvernement nous l’a soumis jusqu’à dimanche dernier, lorsque le gouvernement irlandais a décidé de solliciter un programme faisant appel à différents mécanismes d’aide destinés aux États membres de la zone euro en difficultés financières. Cela dit, il convient d’accorder toute son importance au plan de restructuration de l’ dans les négociations en cours sur ce programme. J’espère que le programme irlandais sera approuvé et adopté dans les jours à venir. Je l’espère de tout cœur. Dans ce contexte, je peux vous donner des réponses plus précises concernant le plan de restructuration de l’ présenté par le gouvernement irlandais, un plan que mes services considèreront comme étant en attente d’une décision. J’espère que cette décision interviendra au plus vite après l’adoption du programme. J’espère en tout cas, je dois l’avouer, que l’adoption et la mise en œuvre de ce programme génèreront un climat plus favorable à la résolution des problèmes financiers et économiques de l’Irlande. Les fondements sains et solides de l’économie irlandaise s’en trouveront renforcés, espérons-le, étant donné la nécessité de restructurer le secteur financier à l’origine des problèmes dans votre pays."@fr8
"Elnök úr! Amikor Mitchell úr október 7-én előterjesztette e kérdéseket, a helyzet nem ugyanaz volt Írországban és az ír bankszektorban, mint ma. A válaszom figyelembe veszi a kérdésfelvetés óta történteket. Szeptember 30-án, azaz hét nappal kérdésének beterjesztése előtt az ír pénzügyminiszter, Lenihan úr taglalta az Anglo Irish Bank szerkezetátalakításának teljes költségét, két lehetséges összeget megnevezve: egy 29 millió eurós közepes becslést, és egy 34 millió eurós magasabb becslést. Akkor az Anglo Irish Bank-ba irányuló, közalapokból származó tőkeinjekciók összesen körülbelül 23 milliárd euróra rúgtak. Mint a válság kezdete óta minden alkalommal – banki és szerkezetátalakítási tájékoztatásunknak megfelelően –, amikor a pénzintézetek közalapokból származó tőkeinjekciókat kapnak, be kell számolniuk szerkezetátalakítási tervükről a Bizottságnak. Az Anglo Irish Bank-ról szóló hosszas vitát követően e szerkezetátalakítási tervről az ír kormány október 26-án számolt be. Ebben a szerkezetátalakítási tervezetben szerepelt egy forgatókönyv az Anglo Irish Bank lehetséges felszámolására és két bankra történő felosztására: egy eszközhelyreállítási bankra, amely a bank eszközeit számolja fel, illetve egy finanszírozó bankra, amely a szükséges forrásokat fedezi az eszközök felszámolásának folyamata során. Az a forgatókönyv, amelyben az eszközök felszámolásra kerülnek, mind az állami segítségnyújtás szabályait, mind a versenyt illetően kevésbé problémás, mint az, amely szerint a bank tovább működik. Következésképpen tettem néhány nyilvános kijelentést, amelyben azt mondtam, hogy véleményünk szerint a feladat így nem olyan bonyolult, mint a más pénzintézetekre vonatkozó bizonyos szerkezetátalakítási tervekkel kapcsolatban számos tagállamban folytatott tárgyalások esetében. Azóta dolgoztunk ezen a szerkezetátalakítási terven, amióta a kormány bemutatta a dokumentumot, egészen múlt vasárnapig, amikor is az ír kormány úgy döntött, hogy programot kérvényez az euróövezet tagállamai különböző támogatási mechanizmusainak felhasználásával. Most, a programról folytatott tárgyalások során kellő figyelmet kell szentelni az Anglo szerkezetátalakítási tervének. Remélhetőleg a következő néhány napban megállapodás születik az ír programról. Nagyon remélem, hogy igen. Ennek keretében pontosabb válaszokat tudok adni az Anglo Irish Bank ír kormány által benyújtott szerkezetátalakítási tervéről, amelyet a döntésig jómagam fogok áttekinteni. Remélem, hogy ez azonnal megtörténik, amint a program elfogadásra kerül. Emellett azt kell mondanom, hogy a program elfogadása és bevezetése kedvezőbb környezetet biztosít Írország pénzügyi és gazdasági problémáinak megoldásához. Remélhetőleg a stabil és erős alapokkal rendelkező ír gazdaság kedvező elbírálásban részesül, figyelembe véve a pénzügyi szektor szerkezetátalakításának szükségét, amely az ország problémáinak gyökere."@hu11
"Signor Presidente, il 7 ottobre, quando l’onorevole Mitchell ha presentato quest’interrogazione, la situazione dell’Irlanda e del settore bancario irlandese non era la stessa di oggi. La mia risposta terrà conto degli avvenimenti che si sono registrati dopo la presentazione di quest’interrogazione. Sette giorni prima che lei presentasse la sua interrogazione, cioè il 30 settembre, il ministro delle Finanze irlandese Lenihan aveva discusso il costo totale della ristrutturazione della Anglo Irish Bank, fornendo due cifre possibili: una stima intermedia di 29 miliardi di euro e una stima più elevata di 34 miliardi di euro. In quel momento, il totale degli apporti di capitale forniti dai fondi pubblici alla Anglo Irish ammontava a circa 23 miliardi di euro. Come sempre dall’inizio della crisi, conformemente alle nostre informazioni in materia bancaria e di ristrutturazioni, le istituzioni finanziarie, allorché ricevono apporti di capitale pubblico, devono presentare un piano di ristrutturazione alla Commissione. Dopo un’estesa discussione sulla Anglo Irish, tale piano di ristrutturazione è stato presentato dal governo irlandese il 26 ottobre. Questa bozza di piano di ristrutturazione ipotizzava la graduale dismissione dell’Anglo Irish, con la suddivisione di Anglo in due banche: una parte si dedicherà a risanare gli asset immobiliari, e l’altra sarà una banca di depositi incaricata di reperire le risorse necessarie per mantenerla operativa durante la graduale riduzione dell’attività. Sia dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato, sia da quello della concorrenza, l’ipotesi della dismissione è meno problematica dell’eventualità che la banca continui a operare. Di conseguenza, in alcune dichiarazioni pubbliche ho affermato che, a nostro parere, il compito si presentava meno arduo dei negoziati concernenti i piani di ristrutturazione di altre istituzioni finanziarie in numerosi Stati membri. Abbiamo lavorato a questa bozza di piano di ristrutturazione dal momento in cui il governo ci ha presentato il documento fino a domenica scorsa, allorché il governo irlandese ha deciso di chiedere un programma utilizzando i differenti meccanismi di sostegno per gli Stati membri dell’area dell’euro che si trovano in difficoltà finanziarie. Ora, nei negoziati in corso per questo programma occorrerà tener conto del piano di ristrutturazione della Anglo. È auspicabile che il programma irlandese venga approvato e adottato nei prossimi giorni; lo spero vivamente. In tale contesto, posso fornirvi alcune risposte più precise sul piano di ristrutturazione della Anglo Irish Bank, presentato dal governo irlandese, che verrà esaminato dai miei servizi in attesa di una decisione. Spero che ciò avvenga al più presto possibile, dopo l’adozione del programma. In ogni caso, devo dire, mi auguro di tutto cuore che l’adozione e l’attuazione del programma producano un clima più propizio ad affrontare i problemi economici e finanziari dell’Irlanda. È auspicabile che le componenti di fondo dell’economia irlandese, che sono valide e robuste, ricevano un trattamento positivo, tenendo conto della necessità di ristrutturare il settore finanziario, che è all’origine dei problemi del vostro paese."@it12
"Mr President, when Mr Mitchell tabled these questions on 7 October, the situation was not the same as it is today in Ireland and in the Irish banking sector. My answer will take into account what has happened since this question was asked. Seven days before your question was tabled, on 30 September, the Irish Finance Minister, Mr Lenihan, discussed the total cost of the restructuring of the Anglo Irish Bank, giving two possible figures: a mid-range estimate of EUR 29 billion and a higher estimate of EUR 34 billion. At the time total capital injections from public funds to Anglo Irish amounted to around EUR 23 billion. As always, since the beginning of this crisis, according to our banking and restructuring information, when financial institutions receive injections of public capital, they have to present a restructuring plan to the Commission. Following much discussion on Anglo Irish, this restructuring plan was presented by the Irish Government on 26 October. In this draft restructuring plan they considered a winding-down scenario for Anglo Irish proposing the split of Anglo into two banks – an asset recovery bank to wind down the assets of the bank and a funding bank to get the resources needed to keep it running during the process of winding down its assets. A scenario in which assets are wound down is less problematic than one in which the bank continues to operate, both in terms of State-aid rules and competition. Consequently, I made some public statements saying that, in our opinion, the task was therefore not as difficult as negotiations concerning certain restructuring plans for other financial institutions in many Member States. We had been working on this draft restructuring plan from the time the Government presented us with the document until last Sunday when the Irish Government decided to ask for a programme making use of the different mechanisms to support Member States in the euro area with financial difficulties. Now due account should be paid to the restructuring plan for Anglo in the ongoing negotiations on this programme. Hopefully the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days. I very much hope so. In this framework, I can give you some more precise answers on the Anglo Irish Bank restructuring plan presented by the Irish Government that will be considered by my services pending a decision. I hope this will take place as soon as possible after the adoption of the programme. In any case, I must say that I very much hope that the adoption and implementation of the programme will lead to a more favourable climate for tackling Ireland’s financial and economic problems. Hopefully the sound and strong fundamentals of the Irish economy will receive very good treatment, taking into account the need to restructure the financial sector that is the origin of the problems in your country."@lt14
". – Priekšsēdētāja kungs! Kad kungs 7. oktobrī iesniedza šos jautājumus, situācija Īrijā un Īrijas banku nozarē nebija tāda, kā tā ir šodien. Manā atbildē būs ņemts vērā tas, kas noticis laikā kopš šā jautājuma uzdošanas. Septiņas dienas pirms tam, kad tika iesniegts jūsu jautājums, 30. septembrī, Īrijas finanšu ministrs kungs, apsprieda kopējās „ ” restrukturizācijas izmaksas, norādot divus iespējamus rādītājus: vidējo prognozi EUR 29 miljardu apmērā un lielāku aplēsi EUR 34 miljardu apmērā. Toreiz kopējie valsts līdzekļu kapitāla ieguldījumi „ ” bija aptuveni EUR 23 miljardi. Kā vienmēr kopš šīs krīzes sākuma, atbilstīgi mūsu banku un restrukturizācijas informācijai, finanšu iestādēm, saņemot valsts kapitāla ieguldījumus, ir jāiesniedz Komisijai restrukturizācijas plāns. Pēc plašām diskusijām par „ ” Īrijas valdība 26. oktobrī iesniedza šo restrukturizācijas plānu. Šajā restrukturizācijas plāna projektā Īrijas valdība apsvēra „ pakāpeniskas slēgšanas scenāriju, ierosinot „ sadalīšanu divās bankās — līdzekļu atgūšanas bankā, lai pakāpeniski likvidētu bankas līdzekļus, un finansējuma bankā, lai iegūtu vajadzīgos līdzekļus tās darbībai līdzekļu pakāpeniskas likvidācijas laikā. Gan valsts palīdzības noteikumu, gan konkurences ziņā scenārijs, kurā līdzekļi tiek samazināti, ir mazāk problemātisks nekā scenārijs, kurā banka turpina darboties. Tāpēc es sniedzu dažus publiskus paziņojumus, apgalvojot, ka līdz ar to, mūsuprāt, uzdevums nav tik sarežģīts kā sarunas par konkrētiem restrukturizācijas plāniem citām finanšu iestādēm daudzās dalībvalstīs. Mēs strādājam pie šā restrukturizācijas plāna projekta no brīža, kad valdība mums iesniedza dokumentu, līdz pagājušajai svētdienai, kad Īrijas valdība nolēma lūgt programmu, izmantojot dažādos mehānismus, kas paredzēti, lai atbalstītu finansiālās grūtībās nokļuvušas eirozonas dalībvalstis. Tagad sarunās par šo programmu pienācīga uzmanība jāpievērš „ restrukturizācijas plānam. Cerams, ka tuvākajās dienās tiks panākta vienošanās par Īrijas programmu un ka tā tiks pieņemta. Es ļoti ceru, ka tas notiks. Šajā sakarā es varu jums sniegt dažas precīzākas atbildes par Īrijas valdības iesniegto „ ” restrukturizācijas plānu, ko laikā līdz lēmuma pieņemšanai izskatīs mani dienesti. Es ceru, ka tas notiks iespējami drīz pēc programmas pieņemšanas. Jebkurā gadījumā man jāsaka, ka es ļoti ceru, ka programmas pieņemšana un īstenošana radīs labvēlīgākus apstākļus Īrijas finanšu un ekonomikas problēmu risināšanai. Cerams, ka attieksme pret pareiziem un stipriem Īrijas ekonomikas pamatiem būs ļoti laba, ņemot vērā nepieciešamību pārstrukturēt finanšu nozari, kas ir problēmu cēlonis jūsu valstī."@lv13
"Mr President, when Mr Mitchell tabled these questions on 7 October, the situation was not the same as it is today in Ireland and in the Irish banking sector. My answer will take into account what has happened since this question was asked. Seven days before your question was tabled, on 30 September, the Irish Finance Minister, Mr Lenihan, discussed the total cost of the restructuring of the Anglo Irish Bank, giving two possible figures: a mid-range estimate of EUR 29 billion and a higher estimate of EUR 34 billion. At the time total capital injections from public funds to Anglo Irish amounted to around EUR 23 billion. As always, since the beginning of this crisis, according to our banking and restructuring information, when financial institutions receive injections of public capital, they have to present a restructuring plan to the Commission. Following much discussion on Anglo Irish, this restructuring plan was presented by the Irish Government on 26 October. In this draft restructuring plan they considered a winding-down scenario for Anglo Irish proposing the split of Anglo into two banks – an asset recovery bank to wind down the assets of the bank and a funding bank to get the resources needed to keep it running during the process of winding down its assets. A scenario in which assets are wound down is less problematic than one in which the bank continues to operate, both in terms of State-aid rules and competition. Consequently, I made some public statements saying that, in our opinion, the task was therefore not as difficult as negotiations concerning certain restructuring plans for other financial institutions in many Member States. We had been working on this draft restructuring plan from the time the Government presented us with the document until last Sunday when the Irish Government decided to ask for a programme making use of the different mechanisms to support Member States in the euro area with financial difficulties. Now due account should be paid to the restructuring plan for Anglo in the ongoing negotiations on this programme. Hopefully the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days. I very much hope so. In this framework, I can give you some more precise answers on the Anglo Irish Bank restructuring plan presented by the Irish Government that will be considered by my services pending a decision. I hope this will take place as soon as possible after the adoption of the programme. In any case, I must say that I very much hope that the adoption and implementation of the programme will lead to a more favourable climate for tackling Ireland’s financial and economic problems. Hopefully the sound and strong fundamentals of the Irish economy will receive very good treatment, taking into account the need to restructure the financial sector that is the origin of the problems in your country."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, toen de heer Mitchell deze vragen op 7 oktober indiende, was de situatie in Ierland en de Ierse banksector niet dezelfde als vandaag. In mijn antwoord houd ik rekening met hetgeen er is gebeurd nadat deze vraag werd gesteld. Op 30 september, zeven dagen vóór de indiening van uw vraag, sprak de Ierse minister van Financiën, de heer Lenihan, over de totale kosten van de herstructurering van de Anglo Irish Bank. Daarbij noemde hij twee mogelijke bedragen: een gemiddelde raming van 29 miljard euro en een hogere raming van 34 miljard euro. Op dat moment bedroegen de totale kapitaalinjecties met overheidsmiddelen in de Anglo Irish rond de 23 miljard euro. Sinds het begin van deze crisis moeten, overeenkomstig onze bank- en herstructuringsinformatie, financiële instellingen een herstructureringsplan aan de Commissie voorleggen wanneer zij kapitaalinjecties uit overheidsmiddelen krijgen. Na veel discussie over Anglo Irish is dit herstructureringsplan op 26 oktober door de Ierse regering voorgelegd. In dit ontwerpherstructureringsplan overwoog zij een afbouwscenario voor Anglo Irish waarin zij voorstelde Anglo te splitsen in twee banken – een om de bankactiva af te bouwen en een voor het vergaren van de benodigde middelen om de bank tijdens het afbouwen van de activa operationeel te houden. Een scenario waarin de activa worden afgebouwd, is minder problematisch dan een scenario waarin de bank operationeel blijft, zowel wat betreft de overheidssteun als wat betreft de mededinging. Daarom heb ik enkele publieke verklaringen afgelegd en gezegd dat naar onze mening deze taak daarom minder gecompliceerd was dan onderhandelen over bepaalde herstructureringsplannen voor andere financiële instellingen in veel lidstaten. We hebben aan dit ontwerpherstructureringsplan gewerkt vanaf het moment waarop het werd ingediend door de regering tot afgelopen zondag, toen de Ierse regering besloot om een programma te vragen waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende mechanismen ter ondersteuning van eurolanden met financiële problemen. In de lopende onderhandelingen over dit programma dient nu de nodige aandacht te worden besteed aan het herstructureringsplan voor Anglo. Hopelijk wordt er over het Ierse programma overeenstemming bereikt en zal het in de komende dagen worden aangenomen. Ik hoop het van harte. In dit kader kan ik u wat preciezere antwoorden geven over het herstructureringsplan van de Ierse regering inzake de Anglo Irish Bank, dat mijn diensten zullen blijven bestuderen zolang er geen besluit is genomen. Ik hoop dat dit zo spoedig mogelijk na aanneming van het programma kan plaatsvinden. In ieder geval moet ik zeggen dat ik van harte hoop dat het aannemen en uitvoeren van het programma leidt tot een gunstiger klimaat voor de aanpak van de Ierse financiële en economische problemen. Hopelijk krijgen de gezonde en sterke fundamentals van de Ierse economie een zeer goede behandeling en wordt daarbij rekening gehouden met de noodzakelijke herstructurering van de financiële sector die de bron is van de problemen in uw land."@nl3
"Panie Przewodniczący! Kiedy pan poseł Mitchell składał te pytania w dniu 7 października, sytuacja irlandzkiego sektora bankowego była inna niż dziś. W mojej odpowiedzi uwzględnię to, co wydarzyło się od chwili skierowania tego pytania. Siedem dni przed skierowaniem pytania przez pana posła, w dniu 30 września irlandzki minister finansów Brian Lenihan wypowiedział się na temat ogólnego kosztu restrukturyzacji Anglo Irish Bank podając dwie prawdopodobne liczby: szacunki uśrednione w kwocie 29 miliardów euro i szacunki zawyżone w kwocie 34 miliardów euro. W owym czasie ogólna kwota „zastrzyku” kapitału z funduszy publicznych dla Anglo Irish sięgnęła kwoty około 23 miliardy euro. Jak zawsze od początku tego kryzysu, zgodnie z naszymi informacjami bankowymi i restrukturyzacyjnymi, gdy instytucje finansowe otrzymują zastrzyk kapitału publicznego muszą przedstawić Komisji plan restrukturyzacji. Po obszernej debacie na temat Anglo Irish rząd irlandzki przedstawił plan restrukturyzacji w dniu 26 października. W projekcie planu restrukturyzacji przewidziano scenariusz likwidacji Anglo Irish sugerujący podział Anglo na dwa banki – bank zajmujący się odzyskiwaniem aktywów dla potrzeb likwidacji aktywów banku i bank finansujący dla potrzeb zdobycia zasobów niezbędnych do utrzymania jego działalności w procesie likwidacji aktywów. Scenariusz, w którym likwiduje się aktywa jest mniej kłopotliwy niż ten, w którym bank nadal prowadzi działalność, zarówno pod względem reguł pomocy państwa, jak i konkurencji. W związku z tym wygłosiłem pewne oświadczenia publiczne, w których stwierdziłem, że zdaniem Komisji zadanie nie było tak trudne, jak negocjacje dotyczące niektórych planów restrukturyzacji dla innych instytucji finansowych w wielu państwach członkowskich. Pracowaliśmy nad przedmiotowym projektem restrukturyzacji od momentu gdy rząd przedłożył nam dokument aż do ubiegłej niedzieli, kiedy to rząd irlandzki podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o zastosowanie programu wykorzystującego różne mechanizmy wsparcia państw członkowskich strefy euro znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Teraz w toczących się negocjacjach w sprawie programu należytą uwagę trzeba poświęcić planowi restrukturyzacji Anglo. Mam nadzieję, że irlandzki program zostanie uzgodniony i przyjęty w najbliższych dniach. Naprawdę mam taką nadzieję. W tym kontekście mogę udzielić państwu nieco bardziej precyzyjnych odpowiedzi na temat przedstawionego przez irlandzki rząd planu restrukturyzacji banku Anglo Irish, który moje służby rozpatrzą przed podjęciem decyzji. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej po przyjęciu programu. Tak czy inaczej muszę powiedzieć, że mam nadzieję, iż przyjęcie i wykonanie programu pozwoli stworzyć bardziej korzystny klimat dla rozwiązania finansowych i gospodarczych problemów Irlandii. Miejmy nadzieję, że jednolite i silne podstawy irlandzkiej gospodarki zostaną poddane skutecznej kuracji, uwzględniającej konieczność restrukturyzacji sektora finansowego, który jest źródłem problemów w pańskim kraju."@pl16
"Senhor Presidente, quando o senhor deputado Mitchell apresentou estas perguntas, a 7 de Outubro, a situação da Irlanda e do sector bancário irlandês não era a que é hoje. A minha resposta terá em consideração os acontecimentos ocorridos depois de a pergunta ter sido apresentada. Uma semana antes de o senhor deputado apresentar a sua pergunta, a 30 de Setembro, o Ministro das Finanças irlandês, Brian Lenihan, comentou os custos totais da reestruturação do Anglo Irish Bank, avançando dois possíveis números: uma estimativa média de 29 mil milhões de euros e uma estimativa mais elevada de 34 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a totalidade de injecções de capital de fundos públicos no Anglo Irish ascendeu a cerca de 23 mil milhões de euros. Como sempre, desde o início desta crise, de acordo com as nossas informações sobre a banca e sobre a reestruturação, quando as instituições financeiras recebem injecções de capital público, são obrigadas a apresentar um plano de reestruturação à Comissão. Após um grande debate sobre o Anglo Irish, este plano de reestruturação foi apresentado pelo Governo irlandês a 26 de Outubro. Naquele projecto de plano de reestruturação, consideraram um cenário de redução das actividades do Anglo Irish, propondo a divisão do Anglo em dois bancos – um banco de recuperação de activos, para reduzir os activos do banco, e um banco de financiamento, para obter os recursos necessários para o seu funcionamento durante o processo de redução dos seus activos. Um cenário no qual os activos são reduzidos é menos problemático do que um cenário em que o banco continua a operar, tanto em termos de regras de auxílios estatais como de concorrência. Consequentemente, fiz algumas declarações públicas afirmando que, na nossa opinião, a tarefa não era, por conseguinte, tão difícil como as negociações relativas a determinados planos de reestruturação para outras instituições financeiras em muitos Estados-Membros. Trabalhámos neste projecto de plano de reestruturação desde que o governo nos apresentou o documento até domingo passado, quando o Governo irlandês decidiu solicitar o recurso aos diferentes mecanismos de apoio aos Estados-Membros na zona euro com dificuldades financeiras. Deve dedicar-se a devida atenção ao plano de reestruturação para o Anglo nas negociações em curso sobre este programa. Espera-se que o programa irlandês seja acordado e adoptado nos próximos dias. É muito importante que assim seja. Neste quadro, posso facultar respostas mais precisas sobre o plano de reestruturação do Anglo Irish Bank apresentado pelo Governo irlandês que será analisado pelos meus serviços até haver uma decisão. Espero que esta seja tomada o mais brevemente possível depois da adopção do programa. De todas as formas, devo dizer que espero sinceramente que a adopção e aplicação do programa conduza a um clima mais favorável para abordar os problemas financeiros e económicos da Irlanda. Esperemos que os fundamentos sólidos e fortes da economia irlandesa recebam um bom tratamento, tendo em conta a necessidade de reestruturar o sector financeiro, que está na origem dos problemas no seu país."@pt17
"Dle președinte, atunci când dl Mitchell a depus aceste întrebări la 7 octombrie, situația nu a fost aceeași ca cea de astăzi în Irlanda și în sectorul bancar irlandez. Răspunsul meu va lua în considerare ceea ce s-a întâmplat de la adresarea acestei întrebări. Cu șapte zile înainte ca întrebarea dvs. să fie prezentată, la 30 septembrie, ministrul de finanțe irlandez, dl Lenihan, a discutat despre costul total al restructurării Anglo Irish Bank, oferind două cifre posibile: o estimare medie de 29 de miliarde de euro și o estimare mai mare de 34 de miliarde de euro. La acea vreme, totalitatea aporturilor de capital din fondurile publice pentru Anglo Irish s-au ridicat la aproximativ 23 de miliarde de euro. Ca întotdeauna, de la începutul acestei crize, în conformitate cu informațiile noastre bancare și de restructurare, atunci când instituțiile financiare primesc aporturi de capital public, trebuie să prezinte Comisiei un plan de restructurare. În urma multor discuții referitoare la Anglo Irish, acest plan de restructurare a fost prezentat de guvernul irlandez la 26 octombrie. În acest proiect de plan de restructurare, s-a luat în considerare un scenariu de lichidare pentru Anglo Irish cu propunerea de a împărți Anglo în două bănci - una de recuperare a activelor bancare pentru a lichida activele băncii și o bancă de finanțare pentru a obține resursele necesare în vederea menținerii sale pe perioada procesului de lichidare a activelor sale. Un scenariu în care activele sunt lichidate este mai puțin problematic decât unul în care banca va continua să funcționeze, în ceea ce privește normele privind ajutorul de stat și concurența. În consecință, am făcut câteva declarații publice precizând că, în opinia noastră, sarcina nu a fost, prin urmare, la fel de grea ca negocierile privind anumite planuri de restructurare pentru alte instituții financiare din multe state membre. Am lucrat la acest proiect de plan de restructurare din momentul în care guvernul ne-a prezentat documentul până duminica trecută, când guvernul irlandez a decis să solicite un program care să utilizeze diferite mecanisme de susținere a statelor membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare. În prezent, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de planul de restructurare pentru Anglo în negocierile în curs privind acest program. Sperăm că programul irlandez va fi aprobat și adoptat în zilele următoare. Sper foarte mult acest lucru. În acest context, vă pot oferi câteva răspunsuri mai precise privind planul de restructurare al Anglo Irish Bank, prezentat de guvernul irlandez, care vor fi luate în considerare de serviciile mele în așteptarea unei decizii. Sper că acest lucru va avea loc cât mai curând posibil după adoptarea programului. În orice caz, trebuie să spun că sper foarte mult că adoptarea și punerea în aplicare a programului vor conduce la un climat mai favorabil pentru rezolvarea problemelor financiare și economice ale Irlandei. Sperăm că fundamentele solide și puternice ale economiei irlandeze vor beneficia de un tratament foarte bun, ținând seama de necesitatea de restructurare a sectorului financiar, care se află la originea problemelor din țara dvs."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, keď pán Mitchell 7. októbra predkladal tieto otázky, situácia v Írsku a v írskom bankovom sektore bola odlišná ako v súčasnosti. Vo svojej odpovedi zohľadním zmenu situácie od predloženia otázky. Dňa 30. septembra, sedem dní predtým, ako ste predložili svoju otázku, rokoval írsky minister financií pán Lenihan o celkových nákladoch na reštrukturalizáciu banky Anglo Irish Bank a uviedol dva možné číselné údaje: priemerný odhad vo výške 29 miliárd EUR a vyšší odhad vo výške 34 miliárd EUR. V tom čase dosahovali kapitálové injekcie banke Anglo Irish Bank z verejných finančných prostriedkov výšku približne 23 miliárd EUR. Ako vždy, od začiatku tejto krízy podľa našich bankových informácií a informácií o reštrukturalizácii platí, že keď finančné inštitúcie získajú kapitálové injekcie z verejných finančných prostriedkov, musia predložiť Komisii reštrukturalizačný plán. Po rozsiahlej diskusii o banke Anglo Irish Bank predložila írska vláda tento reštrukturalizačný plán 26. októbra. V návrhu reštrukturalizačného plánu zvažovala likvidáciu banky Anglo Irish Bank a navrhovala jej rozdelenie na dve banky – banku na vyhľadávanie majetku, ktorá má zlikvidovať aktíva banky, a banku na financovanie, ktorá má získať prostriedky potrebné na jej fungovanie počas procesu likvidácie jej aktív. Scenár, v rámci ktorého má dôjsť k likvidácii aktív, je aj z hľadiska pravidiel štátnej pomoci aj z hľadiska hospodárskej súťaže menej problematický ako ten, pri ktorom banka pokračuje vo svojej činnosti. Následne som vydal niekoľko verejných vyhlásení, v ktorých som uviedol, že podľa nás táto úloha nie je taká náročná ako rokovania, ktoré sa týkajú určitých reštrukturalizačných plánov iných finančných inštitúcií v mnohých členských štátoch. Na návrhu tohto reštrukturalizačného plánu sme pracovali odo dňa, keď nám vláda dokument predložila, až do minulej nedele, keď sa írska vláda rozhodla požiadať o program a využiť tak odlišné mechanizmy na podporu členských štátov v eurozóne, ktoré majú finančné ťažkosti. V súčasnosti je v rámci prebiehajúcich rokovaní o tomto programe potrebné venovať reštrukturalizačnému plánu banky Anglo Irish Bank primeranú pozornosť. Dúfajme, že írsky program sa v nadchádzajúcich dňoch odsúhlasí a prijme. Ja v to pevne verím. V tejto súvislosti vám môžem poskytnúť presnejšie odpovede týkajúce sa reštrukturalizačného plánu banky Anglo Irish Bank, ktorý predložila írska vláda a ktorý budú moje útvary zvažovať, až kým sa neprijme rozhodnutie. Dúfam, že vám odpoviem čo najskôr po prijatí programu. V každom prípade musím povedať, že veľmi dúfam, že prijatie a zavedenie tohto programu povedie k priaznivejšej atmosfére pri riešení finančných a hospodárskych problémov Írska. Dúfajme, že zdravé a pevné základy írskeho hospodárstva získajú veľmi kvalitnú podporu, v rámci ktorej sa zohľadní potreba reštrukturalizovať finančný sektor, ktorý je pôvodcom problémov vo vašej krajine."@sk19
". – Gospod predsednik, ko je gospod Mitchell 7. oktobra predložil ta vprašanja, položaj na Irskem in v irskem bančnem sektorju ni bil enak kakor danes. V mojem odgovoru bo upoštevano, kar se je dogajalo, odkar je bilo postavljeno to vprašanje. Sedem dni preden ste predložili vprašanje, 30. septembra, je irski finančni minister, gospod Lenihan, razpravljal o skupnih stroških prestrukturiranja banke Anglo Irish in podal dve možni vrednosti: srednja ocena je bila 29 milijard EUR in višja ocena 34 milijard EUR. Takrat so skupni kapitalski vložki iz javnih skladov v banko Anglo Irish znašali okrog 23 milijard EUR. Od začetka te krize, je treba v skladu z našimi informacijami v zvezi z bankami in prestrukturiranjem, vedno, kadar prejmejo finančne institucije injekcije javnega kapitala, predložiti Komisiji načrt prestrukturiranja. Po obsežnih razpravah o banki Anglo Irish je irska vlada 26. oktobra predložila načrt prestrukturiranja. V tem osnutku načrta prestrukturiranja so predvideli scenarij prenehanja delovanja banke Anglo Irish in predlagali razdelitev banke Anglo v dve banki – banko za odvzem premoženjske koristi za likvidacijo sredstev banke in banko za financiranje za pridobitev sredstev, potrebnih za ohranitev delovanja v procesu likvidacije sredstev. Scenarij, po katerem se sredstva likvidirajo, je manj problematičen kot tisti, po katerem banka še naprej posluje, tako glede na predpise o državni pomoči kot glede konkurence. Zato sem dal nekaj javnih izjav in povedal, da ta naloga po mojem mnenju ni tako težka kakor pogajanja v zvezi z nekaterimi drugimi načrti prestrukturiranja za finančne institucije v številnih državah članicah. Ta osnutek načrta prestrukturiranja smo obdelovali od takrat, ko nam ga je vlada predložila z dokumentom, do prejšnje nedelje, ko se je irska vlada odločila, da zaprosi za program z uporabo različnih mehanizmov v podporo državam članicam na območju evra s finančnimi težavami. Zdaj je treba ustrezno pozornost posvetiti načrtu prestrukturiranja banke Anglo v pogajanjih, ki potekajo o tem programu. Upajmo, da bo irski program v prihodnjih dneh dogovorjen in sprejet. Močno upam, da bo tako. V tem okviru vam lahko dam nekaj natančnih odgovorov o načrtu prestrukturiranja banke Anglo Irish, ki ga je predložila irska vlada in ga bodo obravnavale moje službe pred odločitvijo. Upam, da bo to opravljeno čim prej po sprejetju programa. Vsekakor moram reči, da zelo upam, da bosta sprejetje in izvedba programa vodila v ugodnejše vzdušje za obravnavanje irskih finančnih in gospodarskih problemov. Upam, da bodo zdravi in močni temelji irskega gospodarstva deležni zelo dobrega ravnanja, ob upoštevanju potrebe po prestrukturiranju finančnega sektorja, ki je izvor problemov v vaši državi."@sl20
"Herr talman! När Gay Mitchell lade fram dessa frågor den 7 oktober var situationen inte densamma som den är i dag i Irland och inom den irländska banksektorn. I mitt svar kommer jag att beakta vad som har hänt sedan denna fråga ställdes. En vecka innan frågan lades fram, den 30 september, diskuterade den irländske finansministern Brian Lenihan den totala kostnaden för att omstrukturera Anglo Irish Bank, varvid två möjliga belopp presenterades, ett medelstort belopp på 29 miljarder euro och ett högre belopp på 34 miljarder euro. Vid denna tidpunkt uppgick det totala kapitaltillskottet från offentliga fonder till Anglo Irish till omkring 23 miljarder euro. Som alltid sedan början av denna kris måste finansinstitut när de får tillskott av offentligt kapital lägga fram en omstruktureringsplan för kommissionen. Efter många diskussioner om Anglo Irish lades denna omstruktureringsplan fram av den irländska regeringen den 26 oktober. I detta förslag till omstruktureringsplan övervägdes ett scenario med minskning av Anglo Irish med förslag om att dela upp Anglo i två banker – en bank för återvinning av tillgångar för att minska bankens tillgångar och en finansieringsbank för att få de resurser som krävs för att hålla igång verksamheten under förfarandet för minskning av tillgångarna. Ett scenario där tillgångar minskas är mindre problematiskt än ett scenario där en bank fortsätter sin verksamhet, både med avseende på bestämmelser för statligt stöd och på konkurrens. Jag har därför gjort några offentliga uttalanden då jag har sagt att uppgiften därför som vi ser det inte var lika svår som att genomföra förhandlingar om en del omstruktureringsplaner för andra finansinstitut i många medlemsstater. Vi hade arbetat med detta förslag till omstruktureringsplan från den tidpunkt då regeringen lade fram dokumentet tills i söndags när den irländska regeringen beslutade att begära ett program inom vilket olika mekanismer används för att stödja medlemsstater i euroområdet med finansiella problem. Nu bör omstruktureringsplanen för Anglo beaktas under de pågående förhandlingarna. Förhoppningsvis kommer en överenskommelse om Irlands program att uppnås och antas under de kommande dagarna. Jag hoppas verkligen det. I detta sammanhang kan jag ge er ett något tydligare svar om den omstruktureringsplan för Anglo Irish Bank som den irländska regeringen lade fram och som kommissionens avdelningar kommer att behandla i väntan på beslut. Jag hoppas att detta kommer att ske så snart som möjligt efter det att programmet har antagits. Jag måste i alla fall säga att jag verkligen hoppas att antagandet och genomförandet av detta program ska leda till en mer gynnsam situation för hantering av Irlands finansiella och ekonomiska problem. Förhoppningsvis kommer de sunda och starka grundvalen i Irlands ekonomi att behandlas på ett bra sätt varvid behovet av att omstrukturera finanssektorn beaktas, där de ursprungliga problemen för Irland uppstod."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anglo Irish bank”"13
"Joaquín Almunia,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,13,4,21,9
"Lenihan"13
"asset recovery bank"3
"funding bank"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph