Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-530"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-530"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der Abgeordnete befasst sich mit dem Thema der erneuerbaren Energien, und was tun wir, um unseren gemeinsamen Zielen näherzukommen? Wir haben seit drei Jahren durch den Europäischen Rat ambitionierte Klimaziele festgelegt bekommen. Ein Ziel betrifft dabei die erneuerbaren Energien, die im Jahr 2020 20 % am Gesamtendenergieverbrauch der Europäischen Union beizutragen haben. Jeder EU-Mitgliedstaat muss damit seine Möglichkeiten nutzen und einen eigenen Teil verbindlich erbringen. Wenn man diese 20 % nimmt und auf die Sektoren verteilt, also Transport, Wärme, Heizung, Strom und anderes, Industrie, Landwirtschaft, dann kommt dem Bereich der Elektrizität, d. h. der Stromgewinnung, die wichtigste Bedeutung zu. Um die 20 % im Gesamtendenergieverbrauch zu erreichen, brauchen wir im Bereich der Stromumwandlung in etwa bis zu 35 % aus erneuerbaren Energien. Wenn dies effizient geschehen soll, und auch der Preis, der Kostenfaktor für den Verbraucher verträglich sein soll, dann müssen wir beste Standorte arbeitsteilig nutzen. Jeder Mitgliedstaat hat andere Stärken und Schwächen, die zu nutzen sind: Wind aus der Nordsee, Sonne aus dem südlichen Teil der Europäischen Union, Biogas im ländlichen Raum. Klar ist, damit brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu stärken, einen deutlichen Ausbau in Qualität und Kapazität unserer Infrastruktur, unserer Transportnetze und auch der Speichermöglichkeiten. Diesem Punkt hat die Kommission vor wenigen Tagen Rechnung getragen. Wir haben ein Energieinfrastrukturpaket beraten und beschlossen, in dem die Integration und die Einspeisung erneuerbaren Energien einen Schwerpunkt einnimmt. Wir haben für jeden Mitgliedstaat verbindliche Ziele für die erneuerbaren Energien vorgegeben. In wenigen Tagen, am 5. Dezember dieses Jahres, läuft die Umsetzungsfrist ab und die Kommission wird die Implementierung der Richtlinie verfolgen, um sicherzustellen, dass geeignete Anreize geschaffen und Fördermaßnahmen ergriffen werden, um die Ziele, die verbindlich eingegangen sind, auch zu realisieren. Dabei sollten sich die Mitgliedstaaten darauf konzentrieren, wie sie für sich optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien schaffen können. Die Richtlinie der Europäischen Union fordert dabei unter anderem von den Mitgliedstaaten einmal einen nationalen Aktionsplan, in dem die Maßnahmen dargelegt und die nationalen Zielvorgaben auch konkret und verbindlich sind, und dies aufgeteilt nach Sektoren wie Transport, Wärme, Stromumwandlung, Industrie. Dann geht es um den Abbau administrativer Hemmnisse zugunsten der erneuerbaren Energien. Es geht drittens in starkem Maße auch um den Bausektor. 40 Prozent unseres Endenergieverbrauchs finden im Gebäudebereich bei den Gebäuden für Industrie, Dienstleistungen und privates Wohnen statt. Bis Ende 2012 wollen wir Qualifizierungs- und Zertifizierungspläne für die Installierung von erneuerbaren Anlagen ausarbeiten. Es geht um die Verteilnetze und die Übertragungsnetze, die für die weitere Entwicklung und den Zuwachs der erneuerbaren Energien vorbereitet sein müssen und die einen prioritären Zugang für erneuerbare Energie gewährleisten müssen. Die Mitgliedstaaten sind in Bezug auf die Technologie flexibel und frei. Sie können frei entscheiden, auf welche erneuerbaren Energien sie bei der Realisierung ihrer verbindlichen Ziele setzen. Und wir, die Kommission, fördern mit Mitteln aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm, das Sie – das Parlament – uns bereitgestellt haben, Innovationen und Vorhaben, die darauf abzielen, Technologien für erneuerbare Energien zu erforschen, zu entwickeln und zur Marktreife zu führen. Dann hat die Kommission Mittel aus dem europäischen Konjunkturprogramm in diesen Jahren für drei Jahre speziell für konkrete erneuerbare Energieprojekte, namentlich für die Entwicklung von Windenergie bereitgestellt. Ich möchte mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten betonen, dass auch unsere Kohäsionsprogramme und Finanzmittel zur Förderung erneuerbarer Energien abrufbar sind. Erneuerbare Energien genießen in unserer Energie- und Klimaschutzpolitik, aber auch zur Verminderung der Abhängigkeit von Importen fossiler Energien hohe Priorität. Nur mit gemeinsamer Anstrengung wird es uns gelingen, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen und auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Dabei zähle ich auf eine enge Partnerschaft mit unseren Mitgliedstaaten bei der Nutzung der jeweils unterschiedlichen Energieressourcen."@de9
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, vážený pan poslanec hovořil o tématu obnovitelné energie a ptal se, co plánujeme udělat, abychom dosáhli našich společných cílů. Před třemi lety nám Evropská rada stanovila ambiciózní klimatické cíle. Jeden z nich se týkal obnovitelné energie, která se do roku 2020 musí na celkové energetické spotřebě v Evropské unii podílet 20 %. Každý členský stát musí využít příležitostí, které má k dispozici, a závazně přispět k dosažení tohoto cíle. Pokud těchto 20 % rozdělíme na různá jednotlivá odvětví, například dopravu, teplárenství a vytápění, výrobu elektřiny, průmysl a zemědělství, je zřejmé, že nejdůležitější je výroba elektřiny. Abychom dosáhli cíle 20 % celkové spotřeby energie, potřebujeme, aby se zhruba 35 % naší elektřiny vyrábělo z obnovitelných zdrojů. Máme-li to provést účinně a zajistit dostupnou cenu pro spotřebitele, musíme využít ty nejlepší lokace. Každý členský stát má jiné silné a slabé stránky, které je třeba využít, patří k nim kupříkladu vítr ze Severního moře, slunce v jižních částech Evropské unie a bioplyn ve venkovských oblastech. Samozřejmě, abychom zajistili bezpečnost dodávek, musíme značně zlepšit kvalitu a zvýšit kapacitu naší infrastruktury, našich dopravních sítí a našich skladovacích zařízení. Komise vzala tento bod na vědomí před pár dny, když jsme diskutovali o balíčku k energetické infrastruktuře a když jsme tento balíček, který se zčásti zaměřuje na integraci a zapojení obnovitelné energie, přijali. Máme soubor závazných cílů v oblasti obnovitelné energie pro každý z členských států. Za několik málo dnů, 5. prosince, se dostaneme na konec prováděcí lhůty a Komise začne sledovat provádění směrnice, aby zajistila, že budou zavedeny přiměřené pobídky a přijata vhodná dotační opatření, jež umožní dosáhnout závazných cílů. Členské státy se musí soustředit na vytvoření ideálních podmínek k využití obnovitelné energie. Mimo jiné vyzývá směrnice Evropské unie členské státy k vytvoření národních akčních plánů, jež vymezí nezbytná opatření a konkrétní závazné vnitrostátní cíle, rozepsané podle odvětví, jako například doprava, teplárenství, přeměna elektrické energie a průmysl. V dalším kroku dojde k odstranění administrativních překážek, jež obnovitelné energii stojí v cestě. Třetí významnou oblastí je stavebnictví. Asi 40 % naší energie se používá v průmyslových budovách, prostorách využívaných sektorem služeb a v soukromých domech. Chceme, aby byly do konce roku 2012 zavedeny kvalifikační a certifikační programy pro instalaci zařízení obnovitelné energie. Patří k nim distribuční a přenosové sítě, které musí být připraveny na rozvoj a přírůstek obnovitelné energie a které musí také obnovitelné energii zajišťovat přednostní přístup. Členské státy mohou při volbě technologií uplatnit flexibilitu. Mohou se rozhodnout, do jakých typů obnovitelné energie investují, aby dosáhly závazných cílů. Komise bude dotovat inovace a projekty zaměřené na výzkum, vývoj a komercializaci technologií obnovitelné energie za použití prostředků ze sedmého rámcového programu, které jste nám vy v této sněmovně dali k dispozici. Komise má také peníze z Plánu evropské hospodářské obnovy, které jsou speciálně určeny na projekty obnovitelné energie, v tomto případě na rozvoj příbřežních větrných elektráren. Novým členským státům bych rád zdůraznil, že lze využít i programy soudržnosti a finanční prostředky na podporu obnovitelné energie. Obnovitelná energie má v naší energetické a klimatické politice vysokou prioritu, zvláště pokud se týká snížení naší závislosti na dovozu fosilních paliv. Úspěšně naplníme své ambiciózní klimatické cíle a zvýšíme konkurenceschopnost Evropy, jen pokud budeme pracovat společně. Spoléhám se na těsnou partnerskou spolupráci s členskými státy ve věci využití různých zdrojů energie."@cs1
"Spørgeren har talt om vedvarende energi og spurgt, hvad vi påtænker at gøre for at nå vores fælles mål. For tre år siden udstak Det Europæiske Råd en række ambitiøse klimamål. Et af disse omhandler vedvarende energi, som senest i 2020 skal udgøre 20 % af EU's samlede energiforbrug. Hver medlemsstat skal udnytte de muligheder, den har til rådighed, og yde et obligatorisk bidrag til at opfylde målet. Hvis vi opdeler disse 20 % på de forskellige sektorer som transport, opvarmning, elektricitet, industri og landbrug, er det tydeligt, at elproduktion er den vigtigste. For at opnå målet om 20 % af det totale energiforbrug skal omkring 35 % af vores el produceres ved hjælp af vedvarende kilder. Hvis vi skal gøre det på en effektiv måde og sikre, at prisen er overkommelig for forbrugerne, må vi udnytte de bedste steder. Hver medlemsstat har forskellige styrker og svagheder, der skal udnyttes, og de omfatter vind fra Nordsøen, sol i den sydlige del af EU og biogas fra landdistrikterne. Det er klart, at for at garantere vores forsyningssikkerhed er vi nødt til at forbedre kvaliteten af og kapaciteten i vores infrastruktur, transportnet og oplagringsfaciliteter. Det tog Kommissionen med i sine overvejelser for et par dage siden, da vi diskuterede og vedtog en energiinfrastrukturpakke, der til dels fokuserer på at integrere og tilføre vedvarende energi. Vi har opsat bindende mål for vedvarende energi for hver medlemsstat. Om et par dage, den 5. december, er der deadline for gennemførelse, og Kommissionen vil begynde at følge op på gennemførelsen af direktivet for at sikre, at der er iværksat passende incitamenter og subsidieforanstaltninger, hvilket vil gøre det muligt at nå de bindende mål. Medlemsstaterne skal koncentrere sig om at skabe de ideelle betingelser for brugen af vedvarende energi. EU-direktivet opfordrer bl.a. medlemsstaterne til at udarbejde nationale handlingsplaner, der specificerer de nødvendige foranstaltninger og de konkrete, bindende nationale mål for hver sektor som transport, opvarmning, transformering af strøm samt industri. Næste skridt handler om at fjerne de administrative hindringer for vedvarende energi. Et tredje vigtigt område er byggebranchen. Omkring 40 % af vores energi bruges i industribygninger, bygninger, der huser servicevirksomheder, og i private hjem. Inden udgangen af 2012 ønsker vi, at der skal være godkendelses- og certificeringsordninger på plads i forbindelse med installation af faciliteter til vedvarende energi. De omfatter distributions- og transmissionsnetværk, der skal forberedes til udvikling og forøgelse af vedvarende energi, og som også skal garantere prioriteret adgang for vedvarende energi. Medlemsstaterne kan være fleksible i deres valg af teknologier. De kan beslutte, hvilke typer vedvarende energi de vil investere i for at opfylde de bindende mål. Kommissionen vil subsidiere innovationer og projekter, der har til formål at forske i, udvikle og kommercialisere teknologier til vedvarende energi, med midler fra det syvende rammeprogram, som De her i Parlamentet har stillet til rådighed for os. Kommissionen har også penge fra den europæiske økonomiske genopretningsplan i tre år, som specifikt er rettet mod projekter med vedvarende energi, i dette tilfælde mod udvikling af offshorevindenergi. Jeg vil gerne understrege over for de nye medlemsstater, at der også er samhørighedsprogrammer og finansiering til fremme af vedvarende energi til rådighed. Vedvarende energi har en høj prioritet i vores energi- og klimapolitik, især i forhold til at reducere vores afhængighed af importerede fossile brændstoffer. Kun gennem samarbejde kan vi opfylde vores ambitiøse klimamål og styrke Europas konkurrenceevne. Jeg sætter min lid til et tæt partnerskab med medlemsstaterne om brugen af de forskellige energiressourcer."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο αξιότιμος βουλευτής θίγει το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρωτά τι σχεδιάζουμε να πράξουμε για να επιτύχουμε τους κοινούς στόχους μας. Πριν από τρία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ορισμένους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα. Ένας από αυτούς αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες, έως το 2020, πρέπει να ανέρχονται στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχει στη διάθεσή του ώστε να συνεισφέρει ένα υποχρεωτικό ποσοστό για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αν κατανείμουμε αυτό το 20% στους διάφορους τομείς, όπως στις μεταφορές, στη θέρμανση, στον ηλεκτρισμό, στη βιομηχανία και στη γεωργία, είναι σαφές ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο σημαντικότερος τομέας. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει το 35% περίπου του ηλεκτρισμού μας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Αν θέλουμε να γίνει αυτό αποτελεσματικά και να διασφαλιστεί ότι η τιμή θα είναι προσιτή στους καταναλωτές, πρέπει να εκμεταλλευθούμε τις βέλτιστες γεωγραφικές περιοχές. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν, και αυτά είναι, μεταξύ άλλων, ο άνεμος από τη Βόρεια Θάλασσα, ο ήλιος στο νότιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βιοαέριο από τις αγροτικές περιοχές. Είναι προφανές ότι, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, πρέπει να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα και την απόδοση των υποδομών μας, των δικτύων μεταφορών μας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσής μας. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτήν την πτυχή όταν προ ολίγων ημερών συζητήσαμε και εγκρίναμε μια δέσμη μέτρων για τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας η οποία εστιάζεται, εν μέρει, στην ολοκλήρωση και στην τροφοδοσία με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε θέσει δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάθε κράτος μέλος. Σε λίγες ημέρες, στις 5 Δεκεμβρίου, θα λήξει η προθεσμία μεταφοράς και η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν θεσπιστεί τα ενδεδειγμένα κίνητρα και έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα επιδοτήσεων, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων. Τα κράτη μέλη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ άλλων, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης στα οποία θα προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα και οι συγκεκριμένοι, δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι ανά τομέα, όπως π.χ. μεταφορές, θέρμανση, ηλεκτροπαραγωγή και βιομηχανία. Το επόμενο βήμα συνίσταται στην άρση των διοικητικών εμποδίων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένας τρίτος σημαντικός τομέας είναι η κατασκευαστική βιομηχανία. Περίπου το 40% της ενέργειάς μας χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά κτήρια, σε εγκαταστάσεις του τομέα των υπηρεσιών και σε ιδιωτικές κατοικίες. Έως τα τέλη του 2012, αναμένουμε να έχουν τεθεί σε ισχύ προγράμματα αξιολόγησης και πιστοποίησης για την εγκατάσταση μονάδων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, τα οποία πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για την ανάπτυξη και την αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα οποία πρέπει επίσης να εγγυώνται την κατά προτεραιότητα πρόσβαση της ενέργειας αυτού του είδους. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιδεικνύουν ευελιξία ως προς την επιλογή των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. Μπορούν να αποφασίσουν σε ποιους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επενδύσουν ώστε να επιτύχουν τους δεσμευτικούς στόχους. Η Επιτροπή θα επιδοτεί καινοτομίες και σχέδια τα οποία έχουν ως στόχο τη διερεύνηση, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο που εσείς σε αυτό το Σώμα έχετε θέσει στη διάθεσή μας. Η Επιτροπή διαθέτει επίσης, για διάστημα τριών ετών, χρηματοδοτικούς πόρους από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας οι οποίοι προορίζονται ειδικά για προγράμματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προκειμένη περίπτωση για την παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Θέλω να επισημάνω στα νέα κράτη μέλη ότι διατίθενται επίσης πόροι από τα προγράμματα συνοχής καθώς και πιστώσεις για την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής έχει δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως σε σχέση με την μείωση της εξάρτησής μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Μόνο μέσω της συνεργασίας θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για το κλίμα και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Προσβλέπω λοιπόν σε στενή εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των διαφορετικών ενεργειακών πόρων."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the honourable Member has been speaking about the subject of renewable energy and asking what we plan to do to achieve our joint targets. Three years ago, the European Council set us some ambitious climate goals. One of these concerns renewable energy, which, by 2020, must make up 20% of the total energy consumption in the European Union. Each Member State must exploit the opportunities available to it and make a mandatory contribution to achieving this goal. If we divide this 20% across the various different sectors, such as transport, heating, electricity, industry and agriculture, it is clear that electricity generation is the most important. In order to achieve the target of 20% of total energy consumption, we need around 35% of our electricity to be generated from renewable sources. If we are to do this efficiently and ensure that the price is affordable for consumers, we must make use of the best locations. Each Member State has different strengths and weaknesses, which must be exploited, and these include wind from the North Sea, sun in the southern part of the European Union and biogas from rural areas. Obviously, in order to ensure our security of supply, we need to make significant improvements in the quality and capacity of our infrastructure, our transport networks and our storage facilities. The Commission took this point into consideration a few days ago when we discussed and adopted an energy infrastructure package which focuses, in part, on integrating and feeding in renewable energy. We have set binding targets for renewable energy for every Member State. In a few days, on 5 December, we will reach the transposition deadline and the Commission will begin following up on the implementation of the directive, in order to ensure that the appropriate incentives have been put in place and that suitable subsidy measures have been taken, which will allow the binding targets to be achieved. The Member States must concentrate on creating the ideal conditions for the use of renewable energy. Among other things, the European Union directive calls for Member States to produce national action plans specifying the necessary measures and the concrete, binding national targets, broken down by sector, such as transport, heating, electricity conversion and industry. The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy. A third important area is the construction industry. Around 40% of our energy is used in industrial buildings, service sector premises and private homes. By the end of 2012, we want qualification and certification schemes to be in place for the installation of renewable energy facilities. These include distribution and transmission networks which must be prepared for the development and increase in renewable energy and which must also guarantee priority access for renewable energy. The Member States can be flexible in their choice of technologies. They can decide which types of renewable energy they will invest in to achieve the binding targets. The Commission will subsidise innovations and projects which aim to research into, develop and commercialise technologies for renewable energy, using funding from the seventh framework programme that you in this House have made available to us. The Commission also has money from the European Economic Recovery Plan for three years which is specifically intended for renewable energy projects, in this case, for the development of offshore wind energy. I would like to emphasise to the new Member States that cohesion programmes and funding to promote renewable energy are also available. Renewable energy has a high priority in our energy and climate policy, in particular, with regard to reducing our dependency on imported fossil fuels. Only by working together will we succeed in achieving our ambitious climate goals and increasing Europe’s competitiveness. I am relying on a close partnership with the Member States regarding the use of the different energy resources."@en4
"Señor Presidente, Señorías, Su Señoría se ha referido al tema de la energía renovable y pregunta qué tenemos previsto hacer para alcanzar nuestros objetivos conjuntos. Hace tres años, el Consejo Europeo nos impuso algunos objetivos ambiciosos en materia climática. Uno de ellos se refiere a la energía renovable que, para 2020, deberá representar el 20 % del consumo total de energía de la Unión Europea. Cada Estado miembro debe explotar las oportunidades de las que dispone y realizar una contribución obligatoria para la consecución de este objetivo. Si dividimos este 20 % entre los diferentes sectores, como el transporte, la calefacción, la electricidad, la industria y la agricultura, está claro que la generación de electricidad es el más importante. Para conseguir el objetivo del 20 % del consumo energético total, necesitamos que aproximadamente el 35 % de nuestra electricidad se genere con fuentes renovables. Si queremos hacerlo de forma eficiente y garantizar que el precio sea asequible para los consumidores, debemos aprovechar los mejores emplazamientos. Cada Estado miembro presenta diferentes puntos fuertes y debilidades que deben ser explotados, entre los que se incluyen el viento del Mar del Norte, el sol de la parte meridional de la Unión Europea y el biogás de las zonas rurales. Obviamente, a fin de garantizar nuestra seguridad de suministro, debemos introducir mejoras significativas en la calidad y la capacidad de nuestra infraestructura, nuestras redes de transporte y nuestras instalaciones de almacenamiento. La Comisión tuvo esto en cuenta hace unos días cuando debatimos y adoptamos un paquete sobre infraestructura energética que se concentra, en parte, en la integración y la introducción de la energía renovable. Hemos establecido objetivos vinculantes en materia de energía renovable para cada Estado miembro. En unos días, el 5 de diciembre, finalizará el plazo de transposición y la Comisión comenzará a realizar un seguimiento de la aplicación de la Directiva, a fin de garantizar que se hayan establecido los incentivos apropiados y que se hayan adoptado unas medidas de subvención adecuadas, que permitan alcanzar los objetivos vinculantes. Los Estados miembros deben concentrarse en crear las condiciones ideales para el uso de energía renovable. Entre otras cosas, la Directiva de la Unión Europea pide a los Estados miembros que elaboren planes de acción nacionales especificando las medidas necesarias y los objetivos nacionales vinculantes concretos, detallados por sectores, como el transporte, la calefacción, la conversión de electricidad y la industria. El siguiente paso implica la eliminación de los obstáculos administrativos para la energía renovable. Un tercer ámbito importante es el sector de la construcción. Alrededor del 40% de nuestra energía se utiliza en edificios industriales, instalaciones del sector de los servicios y domicilios privados. Para finales de 2012, queremos que haya programas de cualificación y certificación establecidos para el montaje de instalaciones de energía renovable. Estos incluyen las redes de distribución y transporte que se deben preparar para el desarrollo y el aumento de la energía renovable, y que también deben garantizar el acceso prioritario para la energía renovable. Los Estados miembros pueden ser flexibles en su elección de tecnologías. Pueden decidir en qué tipos de energía renovable invertirán para conseguir los objetivos vinculantes. La Comisión subvencionará las innovaciones y los proyectos destinados a investigar, desarrollar y comercializar tecnologías para la energía renovable, utilizando los fondos del Séptimo Programa Marco que esta Cámara ha puesto a nuestra disposición. La Comisión también tiene dinero del Plan Europeo de Recuperación Económica durante tres años, que está específicamente diseñado para proyectos de energía renovable, en este caso, para el desarrollo de la energía eólica marina. Me gustaría insistir a los nuevos Estados miembros en que también hay programas de cohesión y financiación disponibles para promover la energía renovable. La energía renovable tiene mucha prioridad en nuestra política climática y energética, en particular con respecto a la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados. Solamente trabajando juntos conseguiremos nuestros ambiciosos objetivos en materia climática y aumentar la competitividad de Europa. Confío en una estrecha colaboración con los Estados miembros por lo que respecta al uso de los diferentes recursos energéticos."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Auväärne parlamendiliige rääkis taastuvatest energiaallikatest ja küsis, mida me kavatseme teha meie ühiste eesmärkide saavutamiseks. Kolm aastat tagasi seadis Euroopa Ülemkogu meile mõningad edasipüüdlikud kliimaeesmärgid. Üks neist puudutab taastuvenergiat, mis peab 2020. aastaks moodustama kogu ELi energiatarbimisest 20%. Kõik liikmesriigid peavad kasutama olemasolevaid võimalusi ja andma kohustuslikus korras panuse selle eesmärgi täitmisse. Kui jaotada 20% eri sektorite vahel, nagu transport, küte, elekter, tootmine ja põllumajandus, on selge, et elektrienergia tootmine on neist kõige tähtsam. Et saavutada 20%-line taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest, tuleb ligikaudu 35% meie elektrienergiast toota taastuvatest energiaallikatest. Kui soovime teha seda tõhusalt ja tagada, et hind oleks tarbijale taskukohane, tuleb meil kasutada sobivaimaid energiaallikaid. Igal liikmesriigil on erinevad tugevad ja nõrgad küljed ning neid tugevusi tulebki ära kasutada. Nendeks on muu hulgas Põhjamerelt tulev tuul, ELi lõunapoolsetes liikmesriikides päike ja maapiirkondades biogaas. Et tagada meie energiavarustuse kindlus, tuleb meil mõistagi parandada märkimisväärselt oma taristu kvaliteeti ja suutlikkust, transpordivõrke ja salvestamistingimusi. Komisjon võttis neid asjaolusid arvesse mõned päevad tagasi, kui arutas energiainfrastruktuuri paketti ja selle vastu võttis. Nimetatud paketis käsitletakse muu hulgas taastuvenergia kaasamist ja sellega seotud soodustusi. Me seadsime kõikidele liikmesriikidele siduvad taastuvenergia eesmärgid. Mõne päeva pärast, s.o 5. detsembril, on ülevõtmise tähtaeg ning komisjon hakkab kontrollima direktiivi rakendamist, et liikmesriikides oleksid kehtestatud asjakohased stiimulid ja võetud sobivaid toetusmeetmeid, mis võimaldavad saavutada siduvaid eesmärke. Liikmesriigid peavad keskenduma taastuvenergia kasutamiseks ideaalsete tingimuste loomisele. Muu hulgas nõutakse ELi direktiivis liikmesriikidelt, et nad koostaksid riikliku tegevuskava, milles on esitatud vajalikud meetmed ja konkreetsed siduvad riiklikud eesmärgid sektorite kaupa – transpordi, kütte, elektrienergia muundamise ja tootmise kohta. Järgmiseks sammuks on taastuvenergia haldustõkete kaotamine. Kolmas oluline valdkond on ehitussektor. Meie tarbitavast energiast kasutatakse ligikaudu 40% tööstushoonetes, teenindussektori hoonetes ja elamutes. Soovime, et 2012. aasta lõpuks oleksid paigas kvalifitseerimis- ja sertifitseerimiskavad taastuvenergia rajatiste paigaldamiseks. Need hõlmavad jaotus- ja põhivõrke, mis peavad olema valmis taastuvenergia arenguks ja selle suuremaks kasutamiseks ning mis peavad tagama taastuvenergiale ka eelisjuurdepääsu. Liikmesriigid võivad valida niisuguse tehnoloogia, nagu soovivad. Nad võivad ise otsustada, millistesse taastuvenergia allikatesse nad investeerivad, et saavutada siduvad eesmärgid. Komisjon toetab uuendusi ja projekte, millega tahetakse uurida, arendada ja turustada taastuvenergia tehnoloogiat, kasutades selleks seitsmenda raamprogrammi rahalisi vahendeid, mille teie siin parlamendis meile kättesaadavaks tegite. Komisjonile eraldati kolmeks aastaks raha ka Euroopa majanduse elavdamise kava raames ning see on konkreetselt ette nähtud taastuvenergia projektide jaoks, täpsemalt avamere tuuleenergia arendamiseks. Soovin rõhutada uutele liikmesriikidele, et taastuvenergia edendamiseks on saadaval ka ühtekuuluvusprogrammid ja nende vahendid. Taastuvenergia on meie energia- ja kliimapoliitikas tähtsal kohal, eriti seoses sellega, et aitab vähendada meie sõltuvust imporditavatest fossiilkütustest. Vaid koos töötades õnnestub meil saavutada kaugeleulatuv kliimaeesmärk ja parandada ELi konkurentsivõimet. Ma loodan, et liikmesriigid teevad erinevate energiaallikate kasutamise valdkonnas meiega tihedat koostööd."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, arvoisa parlamentin jäsen puhuu uusiutuvasta energiasta ja kysyy, mitä me aiomme tehdä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Eurooppa-neuvosto asetti meille kolme vuotta sitten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Yksi niistä koskee uusiutuvaa energiaa, jonka osuuden on vuoteen 2020 mennessä oltava 20 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Euroopan unionissa. Jokaisen jäsenvaltion on hyödynnettävä käytettävissään olevat mahdollisuudet ja sitouduttava tekemään oma osuutensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kun tämä 20 prosenttia jaetaan eri alojen, kuten liikenteen, lämmityksen, sähkön, teollisuuden ja maatalouden, välille, on selvää, että sähköntuotanto on niistä tärkein. Jotta saavuttaisimme tämän 20 prosentin tavoitteen, noin 35 prosenttia sähköstämme olisi tuotettava uusiutuvien energialähteiden avulla. Jos halutaan tehdä tämä tehokkaasti ja varmistaa, että hinta on kuluttajille edullinen, on käytettävä hyväksi parhaat sijaintipaikat. Kullakin jäsenvaltiolla on eri vahvuudet ja heikkoudet, joita on hyödynnettävä, ja niihin kuuluvat Pohjanmeren tuuli, Euroopan unionin eteläosien aurinko ja maaseudun biokaasu. Toimitusvarmuuden varmistamiseksi onkin tehtävä huomattavia parannuksia infrastruktuurimme laatuun ja kapasiteettiin, liikenneverkkoihimme ja varastointilaitoksiimme. Komissio otti tämän asian huomioon muutama päivä sitten, kun keskustelimme osin uusiutuvan energian integroimiseen ja syöttöön keskittyvästä energiainfrastruktuuripaketista ja hyväksyimme sen. Me olemme asettaneet jokaiselle jäsenvaltiolle uusiutuvan energian käytön sitovat tavoitteet. Direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaika on muutaman päivän kuluttua, ja komissio aloittaa direktiivin täytäntöönpanon seuraamisen, jotta varmistetaan, että on luotu asianmukaiset kannustimet ja ryhdytty sopiviin tukitoimenpiteisiin, niin että sitovat tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jäsenvaltioiden on keskityttävä luomaan ihanteelliset olosuhteet uusiutuvan energian käytölle. Euroopan unionin direktiivissä muun muassa vaaditaan jäsenvaltioita laatimaan kansalliset toimenpidesuunnitelmat, joissa määritetään tarvittavat toimenpiteet ja konkreettiset, sitovat kansalliset tavoitteet alakohtaisesti eriteltynä esimerkiksi liikenteelle, lämmitykselle, sähkön muunnolle ja teollisuudelle. Seuraava vaihe on uusiutuvan energian hallinnollisten esteiden poistaminen. Kolmas tärkeä alue on rakennusteollisuus. Noin 40 prosenttia energiastamme käytetään teollisuusrakennuksissa, palvelualan tiloissa ja yksityiskodeissa. Uusiutuvan energian laitosten asennusta koskevat laatu- ja hyväksymissuunnitelmat on laadittava vuoden 2012 loppuun mennessä. Niihin kuuluvat jakelu- ja siirtoverkot, joissa on varauduttava uusiutuvan energian kehittymiseen ja lisääntymiseen ja myös taattava uusiutuvasta energiasta saatavan sähkön ensisijainen pääsy verkkoon. Jäsenvaltiot voivat valita tekniikkansa joustavasti. Ne voivat päättää, minkä tyyppiseen uusiutuvaan energiaan ne haluavat investoida sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio tukee tämän parlamentin käyttöömme antaman seitsemännen puiteohjelman rahoituksen avulla innovaatioita ja hankkeita, joiden tavoitteena on tutkia, kehittää ja kaupallistaa uusiutuvan energian tekniikoita. Komissiolla on myös käytettävissä kolmivuotisen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman varoja, jotka on tarkoitettu erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin ja tässä tapauksessa merituulivoiman kehittämiseen. Haluaisin korostaa uusille jäsenvaltioille, että käytettävissä on myös uusiutuvan energian käyttöä edistäviä koheesio-ohjelmia ja -rahoitusta. Uusiutuva energia on korkealla sijalla energia- ja ilmastopolitiikassamme erityisesti siksi, että haluamme vähentää riippuvuuttamme fossiilisista tuontipolttoaineista. Voimme saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme ja lisätä Euroopan unionin kilpailukykyä vain tekemällä yhteistyötä. Luotan tiiviiseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa eri energiavarojen käytössä."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, M. Paleckis vient d’évoquer le thème des énergies renouvelables, demandant ce que nous avons l’intention de faire pour atteindre nos objectifs communs. Il y a trois ans, le Conseil de l’Europe nous a imposé des objectifs ambitieux en matière de climat. L’un d’eux concerne les énergies renouvelables qui devront représenter 20 % de la consommation totale d’énergie dans l’Union européenne d’ici 2020. Chaque État membre doit profiter des occasions qui se présentent à lui et apporter ainsi sa contribution obligatoire afin d’atteindre ce but. Si nous répartissons ces 20 % sur le nombre de secteurs impliqués, comme les transports, le chauffage, l’électricité, l’industrie et l’agriculture, il est clair que la génération d’électricité représente le secteur le plus important. Pour atteindre l’objectif de 20 % de la consommation totale d’énergie, il faudra qu’environ 35 % de notre électricité soit générée à partir de sources renouvelables. Si nous voulons y parvenir de manière efficace tout en maintenant un tarif abordable pour les consommateurs, nous devrons utiliser les meilleurs sites. Chaque État membre a des forces et des faiblesses différentes, qu’il convient d’exploiter, à savoir le vent en mer du Nord, le soleil dans la partie sud de l’Union européenne et le biogaz dans les zones rurales. Pour garantir la sécurité de notre approvisionnement, nous devons de toute évidence procéder à d’importantes améliorations de la qualité et de la capacité de nos infrastructures, de nos réseaux de transport et de nos installations de stockage. La Commission a pris cet élément en considération il y a quelques jours lorsque nous avons discuté et adopté un paquet pour l’infrastructure énergétique qui se concentre, en partie, sur l’intégration et l’alimentation des énergies renouvelables. Nous avons fixé des objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables pour chaque État membre. Dans quelques jours, le 5 décembre, nous arriverons à l’expiration du délai de transposition et la Commission commencera à suivre la mise en œuvre de la directive de manière à s’assurer que les incitants appropriés ont été mis en place et que des subventions adaptées sont proposées, en vue d’atteindre les objectifs contraignants fixés. Les États membres doivent s’efforcer de créer les conditions idéales à l’utilisation des énergies renouvelables. La directive de l’Union européenne invite notamment les États membres à rédiger des plans d’action nationaux précisant les mesures nécessaires et les objectifs nationaux contraignants concrets, répartis par secteurs, tels que les transports, le chauffage, la conversion d’électricité et l’industrie. La prochaine étape consistera à lever les obstacles administratifs aux énergies renouvelables. L’industrie du bâtiment est le troisième domaine important. Les bâtiments industriels, les locaux de services publics et les habitations privées représentent près de 40 % de l’énergie consommée. Nous souhaitons que des programmes de qualification et de certification soient mis en place d’ici la fin 2012 pour l’installation d’équipements faisant appel aux énergies renouvelables. Cela inclut des réseaux de distribution et de transmission, qui doivent être en mesure de faire face au développement et à la progression des énergies renouvelables et qui doivent également leur garantir un accès prioritaire. Les États membres peuvent avoir le choix des technologies utilisées. Ils peuvent décider dans quels types d’énergies renouvelables ils souhaitent investir pour atteindre leurs objectifs contraignants. La Commission subventionnera les innovations et les projets visant à étudier, développer et commercialiser des technologies utilisant les énergies renouvelables, à l’aide du financement du septième programme-cadre que cette Assemblée a mis à notre disposition. La Commission disposera également de fonds au titre du Plan européen pour la relance économique de trois ans, spécialement dédié aux projets d’énergies renouvelables, en l’occurrence pour le développement de l’énergie éolienne offshore. Je souhaiterais rappeler aux nouveaux États membres que des programmes et des fonds de cohésion visant à promouvoir les énergies renouvelables sont également disponibles. Les énergies renouvelables sont une priorité de notre politique en matière d’énergie et de climat, en vue notamment de réduire notre dépendance aux carburants fossiles importés. Ce n’est qu’en œuvrant ensemble que nous réussirons à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de changement climatique et à augmenter la compétitivité de l’Europe. Je compte sur l’étroite coopération des États membres concernant l’utilisation des différentes ressources énergétiques."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! A tisztelt képviselő a megújuló energiáról beszélt, és megkérdezte, mi a tervünk közös céljaink elérésére. Három évvel ezelőtt az Európai Tanács néhány nagyratörő éghajlati célt tűzött ki. Az egyik ezek közül a megújuló energiára vonatkozik, amelynek 2020-ra az Európai Unió teljes energiafogyasztásának 20%-át kell kitennie. Minden tagállamnak ki kell aknáznia a rendelkezésére álló lehetőségeket és kötelezően hozzá kell járulnia e cél eléréséhez. Ha elosztjuk ezt a 20%-ot a különböző ágazatok között – úgymint közlekedés, fűtés, villamos energia, ipar és mezőgazdaság –, világos, hogy a villamosenergia-termelés a legjelentősebb közülük. Annak érdekében, hogy elérjük a teljes energiafogyasztás 20%-ának célkitűzését, a villamos energia körülbelül 35%-át megújuló forrásokból kell kinyernünk. Ha ezt hatékonyan akarjuk megtenni, és biztosítani akarjuk, hogy az ár a fogyasztók számára megfizethető legyen, a legjobb helyszíneket kell használnunk. Minden tagállamnak más-más az erőssége és a gyengesége, amelyet ki kell aknázni; ide tartoznak az Északi-tengeren uralkodó szelek, az Európai Unió napsütötte déli térségei, és a vidéki térségekben termelt biogáz. Az ellátás biztonságának érdekében nyilván jelentősen javítanunk kell az infrastruktúránk, szállítási hálózataink és tárolólétesítményeink minőségét és kapacitását. A Bizottság ezt figyelembe vette néhány nappal ezelőtt, amikor is megvitattuk és elfogadtuk az energiainfrastruktúra-csomagot, amely részben a megújuló energia integrálását és kiaknázását helyezi a középpontba. Minden tagállamra nézve kötelező célokat tűztünk ki a megújuló energia tekintetében. Néhány nap múlva, december 5-én van az átültetés határideje, és a Bizottság megkezdi az irányelv végrehajtásának nyomon követését, biztosítandó, hogy megfelelő ösztönzőket vezettek be és megfelelő támogatási intézkedéseket tettek a kötelező célok elérése érdekében. A tagállamoknak figyelniük kell arra, hogy a megújuló energia felhasználására ideális feltételeket teremtsenek. Az Európai Unió irányelve többek között felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti cselekvési terveket, amelyek ágazati bontásban (pl. közlekedés, fűtés, energiaátalakítás és ipar) meghatározzák a szükséges intézkedéseket és a konkrét, kötelező nemzeti célokat. Következő lépésként a megújuló energia előtt álló adminisztratív akadályokat kell felszámolni. A harmadik fontos terület az építőipar. Az energia körülbelül 40%-át ipari épületekben, szolgáltatóipari létesítményekben és háztartásokban használják fel. 2012 végére ki kell dolgozni a megújulóenergia-létesítmények létrehozására vonatkozó minősítési és tanúsítási rendszereket. E létesítmények alatt az elosztási és továbbítási hálózatokat értjük, amelyek a megújuló energiaforrások termelését és mennyiségi növelését hivatottak biztosítani, és amelyeknek elsődleges hozzáférést kell biztosítaniuk a megújuló energiaforrások számára. A tagállamok rugalmasak lehetnek a technológia kiválasztásában. Eldönthetik, milyen típusú megújuló energiaforrásba fognak befektetni a kötelező célok elérése érdekében. A Bizottság olyan innovációkat és projekteket fog támogatni, amelyek a megújuló energiatechnológiák kutatását, fejlesztését és kereskedelmi forgalomba hozatalát célozzák, azon hetedik keretirányelv támogatását felhasználva, amelyet önök és a tisztelt Ház biztosított számunkra. A Bizottság három évig az európai gazdaságélénkítési terv forrásaiból is részesül, amely kifejezetten a megújuló energiával kapcsolatos projektekre fordítható, ez esetben a tengeri szélenergia termelésére. Szeretném hangsúlyozni az új tagállamoknak, hogy megújuló energiaforrásokat támogató kohéziós programok és alapok is elérhetőek. A megújuló energiaforrások az energia- és éghajlat-változási politikánk egyik prioritása, különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése szempontjából. Csak együttműködve sikerülhet elérnünk nagyratörő éghajlat-változási célkitűzéseinket és növelnünk Európa versenyképességét. Számítok a tagállamokkal való szoros együttműködésre a különféle energiaforrások használatát illetően."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, l’onorevole Paleckis solleva il problema dell’energia rinnovabile e ci chiede quali misure intendiamo adottare per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Tre anni fa, il Consiglio europeo ci ha indicato alcuni ambiziosi obiettivi in campo climatico; uno di essi riguarda l’energia rinnovabile, che entro il 2020 dovrà rappresentare il 20 per cento del consumo energetico totale nell’Unione europea. Ogni Stato membro deve sfruttare le opportunità di cui dispone e ha l’obbligo di contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. Se dividiamo questo 20 per cento tra i vari settori – trasporti, riscaldamento, elettricità, industria e agricoltura – è chiaro che la produzione di elettricità è il più importante. Per raggiungere l’obiettivo del 20 per cento del consumo totale di energia, dobbiamo produrre il 35 per cento circa della nostra elettricità a partire da fonti rinnovabili. Se desideriamo svolgere questo compito in maniera efficiente, a prezzi accettabili per i consumatori, dobbiamo utilizzare i siti migliori. Ogni Stato membro ha i suoi punti di forza e di debolezza, che occorre sfruttare: penso al vento nel Mare del Nord, al sole nelle regioni meridionali dell’Unione europea, al biogas nelle aree rurali. È ovvio che, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, dobbiamo migliorare notevolmente qualità e capacità di infrastrutture, reti di trasporto e impianti di stoccaggio. La Commissione ha preso in esame questo problema pochi giorni fa, quando abbiamo discusso e adottato un pacchetto per le infrastrutture energetiche dedicato, in parte, all’integrazione e all’alimentazione dell’energia rinnovabile. In materia di energia rinnovabile abbiamo fissato obiettivi vincolanti per ogni Stato membro. Tra pochi giorni, il 5 dicembre, giungerà la scadenza per il recepimento e la Commissione comincerà a controllare l’attuazione della direttiva, per verificare che siano stati introdotti incentivi e misure di sostegno tali da consentire la realizzazione degli obiettivi vincolanti. Gli Stati membri devono adoperarsi per instaurare le condizioni ideali per l’utilizzo dell’energia rinnovabile. Fra l’altro, la direttiva dell’Unione europea invita gli Stati membri a presentare piani d’azione nazionali che specifichino le misure necessarie e gli obiettivi nazionali concreti e vincolanti, disaggregati per settore: trasporti, riscaldamento, conversione in elettricità, e industria. La prossima fase comporterà la rimozione degli ostacoli amministrativi all’energia rinnovabile. Un terzo settore importante è quello edilizio: circa il 40 per cento della nostra energia viene usato in edifici industriali, negli impianti del settore dei servizi e nelle abitazioni private. Vogliamo che entro la fine del 2012 entrino in vigore piani di qualificazione e certificazione per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile. Rientrano in questo quadro le reti di distribuzione e trasmissione che si devono preparare in vista dello sviluppo e dell’incremento dell’energia rinnovabile, e che devono pure garantire accesso prioritario per l’energia rinnovabile. Gli Stati membri possono adottare un approccio flessibile nella scelta delle tecnologie; possono decidere in quali tipi di energia rinnovabile investire per raggiungere gli obiettivi vincolanti. La Commissione, inoltre, sovvenzionerà innovazioni e progetti concernenti ricerca, sviluppo e commercializzazione di tecnologie per l’energia rinnovabile, utilizzando i finanziamenti del settimo programma quadro che voi ci avete messo a disposizione. La Commissione dispone inoltre, per un arco di tre anni, di finanziamenti provenienti dal piano europeo di ripresa economica destinati specificamente a progetti nel campo dell’energia rinnovabile; in questo caso, lo sviluppo dell’energia eolica offshore. Per i nuovi Stati membri, desidero sottolineare con forza che sono disponibili anche i programmi di coesione e i finanziamenti per la promozione dell’energia rinnovabile. L’energia rinnovabile gode di un’elevata priorità nella nostra politica energetica e climatica, in particolare per la riduzione della dipendenza dall’importazione di combustibili fossili. Solo con un lavoro comune potremo cogliere gli ambiziosi obiettivi climatici che ci siamo posti e incrementare la competitività dell’Europa. Confido che sia possibile stringere un solido partenariato con gli Stati membri per l’uso delle diverse risorse energetiche."@it12
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der Abgeordnete befasst sich mit dem Thema der erneuerbaren Energien, und was tun wir, um unseren gemeinsamen Zielen näherzukommen? Wir haben seit drei Jahren durch den Europäischen Rat ambitionierte Klimaziele festgelegt bekommen. Ein Ziel betrifft dabei die erneuerbaren Energien, die im Jahr 2020 20 % am Gesamtendenergieverbrauch der Europäischen Union beizutragen haben. Jeder EU-Mitgliedstaat muss damit seine Möglichkeiten nutzen und einen eigenen Teil verbindlich erbringen. Wenn man diese 20 % nimmt und auf die Sektoren verteilt, also Transport, Wärme, Heizung, Strom und anderes, Industrie, Landwirtschaft, dann kommt dem Bereich der Elektrizität, d. h. der Stromgewinnung, die wichtigste Bedeutung zu. Um die 20 % im Gesamtendenergieverbrauch zu erreichen, brauchen wir im Bereich der Stromumwandlung in etwa bis zu 35 % aus erneuerbaren Energien. Wenn dies effizient geschehen soll, und auch der Preis, der Kostenfaktor für den Verbraucher verträglich sein soll, dann müssen wir beste Standorte arbeitsteilig nutzen. Jeder Mitgliedstaat hat andere Stärken und Schwächen, die zu nutzen sind: Wind aus der Nordsee, Sonne aus dem südlichen Teil der Europäischen Union, Biogas im ländlichen Raum. Klar ist, damit brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu stärken, einen deutlichen Ausbau in Qualität und Kapazität unserer Infrastruktur, unserer Transportnetze und auch der Speichermöglichkeiten. Diesem Punkt hat die Kommission vor wenigen Tagen Rechnung getragen. Wir haben ein Energieinfrastrukturpaket beraten und beschlossen, in dem die Integration und die Einspeisung erneuerbaren Energien einen Schwerpunkt einnimmt. Wir haben für jeden Mitgliedstaat verbindliche Ziele für die erneuerbaren Energien vorgegeben. In wenigen Tagen, am 5. Dezember dieses Jahres, läuft die Umsetzungsfrist ab und die Kommission wird die Implementierung der Richtlinie verfolgen, um sicherzustellen, dass geeignete Anreize geschaffen und Fördermaßnahmen ergriffen werden, um die Ziele, die verbindlich eingegangen sind, auch zu realisieren. Dabei sollten sich die Mitgliedstaaten darauf konzentrieren, wie sie für sich optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien schaffen können. Die Richtlinie der Europäischen Union fordert dabei unter anderem von den Mitgliedstaaten einmal einen nationalen Aktionsplan, in dem die Maßnahmen dargelegt und die nationalen Zielvorgaben auch konkret und verbindlich sind, und dies aufgeteilt nach Sektoren wie Transport, Wärme, Stromumwandlung, Industrie. Dann geht es um den Abbau administrativer Hemmnisse zugunsten der erneuerbaren Energien. Es geht drittens in starkem Maße auch um den Bausektor. 40 Prozent unseres Endenergieverbrauchs finden im Gebäudebereich bei den Gebäuden für Industrie, Dienstleistungen und privates Wohnen statt. Bis Ende 2012 wollen wir Qualifizierungs- und Zertifizierungspläne für die Installierung von erneuerbaren Anlagen ausarbeiten. Es geht um die Verteilnetze und die Übertragungsnetze, die für die weitere Entwicklung und den Zuwachs der erneuerbaren Energien vorbereitet sein müssen und die einen prioritären Zugang für erneuerbare Energie gewährleisten müssen. Die Mitgliedstaaten sind in Bezug auf die Technologie flexibel und frei. Sie können frei entscheiden, auf welche erneuerbaren Energien sie bei der Realisierung ihrer verbindlichen Ziele setzen. Und wir, die Kommission, fördern mit Mitteln aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm, das Sie – das Parlament – uns bereitgestellt haben, Innovationen und Vorhaben, die darauf abzielen, Technologien für erneuerbare Energien zu erforschen, zu entwickeln und zur Marktreife zu führen. Dann hat die Kommission Mittel aus dem europäischen Konjunkturprogramm in diesen Jahren für drei Jahre speziell für konkrete erneuerbare Energieprojekte, namentlich für die Entwicklung von Windenergie bereitgestellt. Ich möchte mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten betonen, dass auch unsere Kohäsionsprogramme und Finanzmittel zur Förderung erneuerbarer Energien abrufbar sind. Erneuerbare Energien genießen in unserer Energie- und Klimaschutzpolitik, aber auch zur Verminderung der Abhängigkeit von Importen fossiler Energien hohe Priorität. Nur mit gemeinsamer Anstrengung wird es uns gelingen, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen und auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Dabei zähle ich auf eine enge Partnerschaft mit unseren Mitgliedstaaten bei der Nutzung der jeweils unterschiedlichen Energieressourcen."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Godājamais deputāts runā par atjaunojamās enerģijas tematu un jautā, ko mēs plānojam darīt, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Pirms trim gadiem Eiropadome mums noteica dažus vērienīgus mērķus klimata jomā. Viens no tiem attiecas uz atjaunojamo enerģiju, kurai līdz 2020. gadam ir jābūt 20 % no kopējā enerģijas patēriņa Eiropas Savienībā. Katrai dalībvalstij jāizmanto tai pieejamās iespējas un jādod obligāts ieguldījums šā mērķa sasniegšanā. Ja mēs sadalām šos 20 % pa dažādām nozarēm, piemēram, transportu, apkuri, elektrību, rūpniecību un lauksaimniecību, ir skaidrs, ka vissvarīgākā ir elektroenerģijas ražošana. Lai sasniegtu 20 % no kopējā enerģijas patēriņa mērķi, apmēram 35 % no mūsu elektroenerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem. Lai to izdarītu efektīvi un nodrošinātu, ka cena ir pieejama patērētājiem, mums jāizmanto labākās vietas. Katrai dalībvalstij ir dažādas priekšrocības un trūkumi, kas ir jāizmanto, un tie ir, piemēram, vējš no Ziemeļjūras, saule Eiropas Savienības dienvidu daļā un biogāze no lauku reģioniem. Acīmredzami, lai nodrošinātu mūsu piegādes drošību, mums jāpanāk ievērojami kvalitātes un jaudas uzlabojami mūsu infrastruktūrā, mūsu transporta tīklos un mūsu uzglabāšanas iekārtās. Komisija ņēma vērā šo aspektu pirms dažām dienām, kad mēs apspriedām un pieņēmām Enerģētikas infrastruktūras pasākumu kopumu, kurā daļēji uzmanība pievērsta atjaunojamās enerģijas integrēšanai un nodrošināšanai. Mēs esam izvirzījuši saistošus atjaunojamās enerģijas mērķus katrai dalībvalstij. Pēc dažām dienām, 5. decembrī, būs sasniegts transponēšanas termiņš, un Komisija sāks uzraudzīt direktīvas īstenošanu, lai nodrošinātu, ka ir ieviesti attiecīgie stimuli un īstenoti piemēroti subsīdiju pasākumi, kas ļaus sasniegt saistošos mērķus. Dalībvalstīm ir jākoncentrējas uz to, lai radītu ideālus apstākļus atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Cita starpā Eiropas Savienības direktīvā ietverts aicinājums dalībvalstīm izstrādāt valstu rīcības plānus, norādot vajadzīgos pasākumus un konkrētus, saistošus valstu mērķus, kas sadalīti pa nozarēm, piemēram, transporta, apkures, elektrības pārveidošanas un rūpniecības nozarēm. Nākamais solis ir administratīvo šķēršļu likvidēšana atjaunojamajai enerģijai. Trešā svarīgākā joma ir būvniecības nozare. Apmēram 40 % no mūsu enerģijas tiek izmantota ēkām, pakalpojumu nozares telpām un privātajām mājām. Mēs gribam, lai līdz 2012. gada beigām būtu ieviestas atjaunojamo enerģijas iekārtu ierīkošanas kvalifikācijas un sertifikācijas sistēmas. Tās ietver sadales un pārvades tīklus, kuri jāsagatavo atjaunojamās enerģijas attīstībai un palielināšanai un kuriem arī jāgarantē prioritāra piekļuve atjaunojamo avotu enerģijai. Dalībvalstis var elastīgi izvēlēties tehnoloģijas. Tās var izlemt, kāda veida atjaunojamo enerģiju tās ieguldīs, lai sasniegtu saistošos mērķus. Komisija subsidēs jauninājumus un projektus, kuru mērķis ir atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju pētniecība, attīstība un laišana tirgū, izmantojot finansējumu no septītās pamatprogrammas, kuru jūs Parlamentā esat padarījuši mums pieejamu. Komisijai ir arī nauda no Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāna trim gadiem, kas ir īpaši paredzēta atjaunojamās enerģijas projektiem, šajā gadījumā jūras vēja enerģijas attīstībai. Es gribētu uzsvērt jaunajām dalībvalstīm, ka pieejamas ir arī kohēzijas programmas un finansējums, lai veicinātu atjaunojamo enerģiju. Atjaunojamajai enerģijai ir liela prioritāte mūsu enerģētikas un klimata politikā, jo īpaši attiecībā uz mūsu atkarības no importētās fosilās degvielas samazināšanu. Tikai kopīgi strādājot, mums izdosies sasniegt mūsu vērienīgos klimata mērķus un palielināt Eiropas konkurētspēju. Es paļaujos uz ciešu sadarbību ar dalībvalstīm attiecībā uz dažādu enerģijas resursu izmantošanu."@lv13
"Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Der Abgeordnete befasst sich mit dem Thema der erneuerbaren Energien, und was tun wir, um unseren gemeinsamen Zielen näherzukommen? Wir haben seit drei Jahren durch den Europäischen Rat ambitionierte Klimaziele festgelegt bekommen. Ein Ziel betrifft dabei die erneuerbaren Energien, die im Jahr 2020 20 % am Gesamtendenergieverbrauch der Europäischen Union beizutragen haben. Jeder EU-Mitgliedstaat muss damit seine Möglichkeiten nutzen und einen eigenen Teil verbindlich erbringen. Wenn man diese 20 % nimmt und auf die Sektoren verteilt, also Transport, Wärme, Heizung, Strom und anderes, Industrie, Landwirtschaft, dann kommt dem Bereich der Elektrizität, d. h. der Stromgewinnung, die wichtigste Bedeutung zu. Um die 20 % im Gesamtendenergieverbrauch zu erreichen, brauchen wir im Bereich der Stromumwandlung in etwa bis zu 35 % aus erneuerbaren Energien. Wenn dies effizient geschehen soll, und auch der Preis, der Kostenfaktor für den Verbraucher verträglich sein soll, dann müssen wir beste Standorte arbeitsteilig nutzen. Jeder Mitgliedstaat hat andere Stärken und Schwächen, die zu nutzen sind: Wind aus der Nordsee, Sonne aus dem südlichen Teil der Europäischen Union, Biogas im ländlichen Raum. Klar ist, damit brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu stärken, einen deutlichen Ausbau in Qualität und Kapazität unserer Infrastruktur, unserer Transportnetze und auch der Speichermöglichkeiten. Diesem Punkt hat die Kommission vor wenigen Tagen Rechnung getragen. Wir haben ein Energieinfrastrukturpaket beraten und beschlossen, in dem die Integration und die Einspeisung erneuerbaren Energien einen Schwerpunkt einnimmt. Wir haben für jeden Mitgliedstaat verbindliche Ziele für die erneuerbaren Energien vorgegeben. In wenigen Tagen, am 5. Dezember dieses Jahres, läuft die Umsetzungsfrist ab und die Kommission wird die Implementierung der Richtlinie verfolgen, um sicherzustellen, dass geeignete Anreize geschaffen und Fördermaßnahmen ergriffen werden, um die Ziele, die verbindlich eingegangen sind, auch zu realisieren. Dabei sollten sich die Mitgliedstaaten darauf konzentrieren, wie sie für sich optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien schaffen können. Die Richtlinie der Europäischen Union fordert dabei unter anderem von den Mitgliedstaaten einmal einen nationalen Aktionsplan, in dem die Maßnahmen dargelegt und die nationalen Zielvorgaben auch konkret und verbindlich sind, und dies aufgeteilt nach Sektoren wie Transport, Wärme, Stromumwandlung, Industrie. Dann geht es um den Abbau administrativer Hemmnisse zugunsten der erneuerbaren Energien. Es geht drittens in starkem Maße auch um den Bausektor. 40 Prozent unseres Endenergieverbrauchs finden im Gebäudebereich bei den Gebäuden für Industrie, Dienstleistungen und privates Wohnen statt. Bis Ende 2012 wollen wir Qualifizierungs- und Zertifizierungspläne für die Installierung von erneuerbaren Anlagen ausarbeiten. Es geht um die Verteilnetze und die Übertragungsnetze, die für die weitere Entwicklung und den Zuwachs der erneuerbaren Energien vorbereitet sein müssen und die einen prioritären Zugang für erneuerbare Energie gewährleisten müssen. Die Mitgliedstaaten sind in Bezug auf die Technologie flexibel und frei. Sie können frei entscheiden, auf welche erneuerbaren Energien sie bei der Realisierung ihrer verbindlichen Ziele setzen. Und wir, die Kommission, fördern mit Mitteln aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm, das Sie – das Parlament – uns bereitgestellt haben, Innovationen und Vorhaben, die darauf abzielen, Technologien für erneuerbare Energien zu erforschen, zu entwickeln und zur Marktreife zu führen. Dann hat die Kommission Mittel aus dem europäischen Konjunkturprogramm in diesen Jahren für drei Jahre speziell für konkrete erneuerbare Energieprojekte, namentlich für die Entwicklung von Windenergie bereitgestellt. Ich möchte mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten betonen, dass auch unsere Kohäsionsprogramme und Finanzmittel zur Förderung erneuerbarer Energien abrufbar sind. Erneuerbare Energien genießen in unserer Energie- und Klimaschutzpolitik, aber auch zur Verminderung der Abhängigkeit von Importen fossiler Energien hohe Priorität. Nur mit gemeinsamer Anstrengung wird es uns gelingen, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen und auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Dabei zähle ich auf eine enge Partnerschaft mit unseren Mitgliedstaaten bei der Nutzung der jeweils unterschiedlichen Energieressourcen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de afgevaardigde stelt een vraag over hernieuwbare energie: hij wil weten wat we doen om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Drie jaar geleden heeft de Europese Raad ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgelegd. Een van die doelstellingen heeft betrekking op de hernieuwbare energiebronnen, die in 2020 twintig procent van de totale hoeveelheid door de consumenten in de Europese Unie verbruikte energie moeten leveren. Iedere lidstaat van de EU moet daartoe bijdragen, en een aandeel leveren. Wanneer we die twintig procent over de sectoren verdelen, te weten vervoer, verwarming, elektriciteit, industrie en landbouw, dan blijkt dat de opwekking van elektriciteit de grootste consument is. Wanneer we ons totale energieverbruik met 20 procent willen verlagen, moeten we ongeveer 35 procent van onze elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energie. Als we dat efficiënt willen doen, en tegen redelijke prijzen voor de consument, dan moeten we samen de beste locaties uitzoeken en gebruiken. Iedere lidstaat heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, en daarmee moeten we rekening houden: wind uit de Noordzee, zonlicht uit het zuidelijke deel van de Europese Unie, biogas van het platteland. Het is dus wel duidelijk dat we de kwaliteit en de capaciteit van onze infrastructuur, van onze vervoersnetten en van onze opslagmogelijkheden duidelijk moeten verhogen om onze voorzieningszekerheid te waarborgen. Daarmee heeft de Commissie een paar dagen geleden rekening gehouden. We hebben een pakket voor de energie-infrastructuur besproken en aangenomen, en daarin wordt sterk de nadruk gelegd op de rol en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. We hebben voor iedere lidstaat bindende doelstellingen voor de hernieuwbare energie vastgelegd. Over een paar dagen, op 5 december, verstrijkt de termijn voor de omzetting, en de Commissie zal vaststellen hoe het er uit ziet met de tenuitvoerlegging van de richtlijn, zodat we kunnen garanderen dat de nodige impulsen worden gegeven en de nodige steun wordt verleend om de bindende doelstellingen ook werkelijk te halen. Daarbij moeten de lidstaten zich concentreren op de vraag hoe ze voor zichzelf optimale randvoorwaarden kunnen creëren voor het gebruik van hernieuwbare energie. De richtlijn van de Europese Unie bepaalt onder andere dat de lidstaten een nationaal actieplan voorleggen, waarin wordt uitgelegd welke maatregelen er worden genomen, en wat de concrete en bindende nationale streefdoelen zijn, per sector, onder andere voor vervoer, verwarming, opwekking van elektriciteit en industrie. Er staat ook in dat de administratieve lasten bij het gebruik van hernieuwbare energie moeten worden verlaagd. Ten derde is ook de bouwsector heel belangrijk. Veertig procent van de energie verbruiken we voor industriële gebouwen, gebouwen in de dienstensector en particuliere huisvesting. Voor eind 2012 willen we kwalificatie- en certificeringsplannen uitwerken voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energie. Daarbij denk ik aan distributienetwerken en transportnetwerken, die voorbereid moeten zijn op de verdere ontwikkeling en toename van het gebruik van hernieuwbare energie, en daaraan voorrang moeten geven. De lidstaten zijn vrij en flexibel wat de technologie betreft. Ze kunnen zelf beslissen welke hernieuwbare energiebronnen ze willen gebruiken om hun bindende doelstellingen te bereiken. En wij, de Commissie, ondersteunen met middelen uit het zevende kaderprogramma voor onderzoek – dat u als Parlement heeft goedgekeurd – innovatieve projecten voor onderzoek naar technologieën voor hernieuwbare energiebronnen, die we willen ontwikkelen en klaarstomen voor de markt. Vervolgens heeft de Commissie geld uit het Europees economisch herstelprogramma ter beschikking gesteld om drie jaar lang concrete projecten voor het gebruik van hernieuwbare energie te ondersteunen, met name voor het ontwikkelen van offshore windenergie. Aan het adres van de nieuwe lidstaten zou ik willen zeggen dat ze ook gebruik kunnen maken van onze cohesieprogramma's en van onze middelen voor steun aan hernieuwbare energie. In ons energie- en klimaatbeleid leggen we sterk de nadruk op hernieuwbare energie, ook om onze afhankelijkheid van de invoer van fossiele energie te reduceren. We kunnen onze ambitieuze klimaatdoelstellingen alleen maar halen, en de concurrentiepositie van Europa alleen maar verbeteren als we daar allemaal samen aan werken. Daarvoor verwacht ik dat we als partners met de lidstaten kunnen samenwerken bij het gebruik van de verschillende energiebronnen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Pan poseł mówi o problemie energii odnawialnej i pyta, co zamierzamy zrobić, aby osiągnąć nasze wspólne cele. Trzy lata temu Rada Europejska ustanowiła pewne ambitne cele w dziedzinie klimatu. Jeden z nich dotyczy energii odnawialnej, która do 2020 roku musi stanowić do 20 % ogólnej energii zużywanej w Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie musi wykorzystać dostępne mu możliwości i wnieść obowiązkowy wkład w osiągnięcie tego celu. Jeżeli podzielimy te 20 % na poszczególne sektory, na przykład transport, ciepłownictwo, energia elektryczna, przemysł i rolnictwo, to jasne będzie, że wytwarzanie energii elektrycznej jest najważniejsze. Aby osiągnąć cel 20 % łącznie zużywanej energii musimy pozyskać ze źródeł odnawialnych około 35 % naszej energii elektrycznej. Jeżeli mamy to zrobić skutecznie i zagwarantować konsumentom przystępną cenę musimy wykorzystać najlepsze lokalizacje. Mocne i słabe strony każdego państwa członkowskiego są różne i należy je odpowiednio wykorzystać; należą do nich energia wiatrowa z Morza Północnego, energia słoneczna w południowej części Unii Europejskiej oraz biogaz z obszarów wiejskich. Oczywiście, aby zagwarantować nasze bezpieczeństwo dostaw musimy wprowadzić do naszej infrastruktury, naszych sieci transportowych i naszych obiektów do składowania znaczące udoskonalenia jakościowe i ilościowe. Kilka dni temu Komisja zwróciła uwagę na ten problem, gdy omawialiśmy i przyjmowaliśmy pakiet infrastruktury energetycznej, który po części koncentruje się na zintegrowaniu i dostarczaniu energii odnawialnej. Dla każdego państwa członkowskiego określiliśmy wiążące cele w dziedzinie energii odnawialnej. Za kilka dni, w dniu 5 grudnia upłynie ostateczny termin transpozycji, a Komisja podejmie działania następcze w zakresie wdrażania dyrektywy mające zapewnić wprowadzenie odpowiednich bodźców i zastosowane odpowiednich środków subsydyjnych, które pozwolą na osiągnięcie wiążących celów. Państwa członkowskie muszą się skupić na stworzeniu idealnych warunków korzystania z energii odnawialnej. W dyrektywie Unii Europejskiej wzywa się państwa członkowskie między innymi do przygotowania planów działania określających niezbędne środki i konkretne, wiążące cele krajowe w podziale na sektory, na przykład transport, ciepłownictwo, konwersję energii elektrycznej i przemysł. Kolejny krok dotyczy zniesienia przeszkód administracyjnych dla energii odnawialnej. Trzeci ważny obszar to przemysł budowlany. W budynkach przemysłowych, placówkach sektora usługowego i domach prywatnych wykorzystuje się około 40 % naszej energii. Do 2012 roku chcemy wprowadzić programy kwalifikowania i certyfikowania instalacji obiektów energii odnawialnej. Dotyczą one sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, które należy przygotować do rozwoju i większego wykorzystania energii odnawialnej i które muszą mieć priorytetowy dostęp do energii odnawialnej. Państwa członkowskie mają dowolność w wyborze technologii. Mogą podjąć decyzję o tym, w jakie rodzaje energii odnawialnej będą inwestować, aby osiągnąć wiążące cele. Komisja będzie dotować innowacje i programy, których celem jest badanie, opracowanie i skomercjalizowanie technologii dotyczących energii odnawialnej z wykorzystaniem środków z siódmego programu ramowego, który ten Parlament nam udostępnił. Komisja dysponuje również środkami finansowymi z przewidzianego na trzy lata europejskiego planu odnowy gospodarczej, który przede wszystkim dotyczy projektów energii odnawialnej, a w tym przypadku generowania energii wiatrowej. Chcę zapewnić nowe państwa członkowskie, że dostępne są również programy spójności i środki finansowe na promowanie energii odnawialnej. Energia odnawialna to wysoki priorytet w naszej polityce energetycznej i klimatycznej zwłaszcza jeżeli chodzi o zmniejszenie naszej zależności od importowanych paliw kopalnych. Nasze ambitne cele klimatyczne i zwiększenie konkurencyjności Europy osiągniemy tylko dzięki współpracy. Liczę na bliskie partnerstwo z państwami członkowskimi w dziedzinie wykorzystania różnych zasobów energii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o senhor deputado aborda a questão das energias renováveis e pergunta o que a Comissão tenciona fazer para alcançar os nossos objectivos comuns. Há três anos, o Conselho Europeu estabeleceu para a União alguns objectivos climáticos ambiciosos. Um deles diz respeito às energias renováveis que, até 2020, devem representar 20% da totalidade do consumo energético na União Europeia. Todos os Estados-Membros devem explorar as oportunidades existentes e contribuir obrigatoriamente para a consecução deste objectivo. Se dividirmos estes 20% pelos vários sectores, como os transportes, o aquecimento, a electricidade, a indústria e a agricultura, é evidente que a geração de electricidade é a mais importante. Para alcançarmos a meta dos 20% da totalidade do consumo energético, é preciso que cerca de 35% da nossa electricidade seja gerada a partir de fontes renováveis. Se quisermos consegui-lo de forma eficiente e assegurar que o preço é acessível para os consumidores, temos de utilizar os melhores locais. Os Estados-Membros têm forças e fraquezas diferentes, que devem ser exploradas, nomeadamente o vento do Mar do Norte, o sol na parte meridional da União Europeia e o biogás das zonas rurais. É óbvio que, para assegurar a segurança do nosso aprovisionamento, temos de conseguir melhorias significativas a nível da qualidade e da capacidade das nossas infra-estruturas, das nossas redes de transporte e das nossas instalações de armazenamento. A Comissão teve este aspecto em consideração há alguns dias ao debater e adoptar um pacote de infra-estruturas energéticas que se centra, em parte, na integração e alimentação da energia renovável. Estabelecemos metas vinculativas para as energias renováveis para todos os Estados-Membros. Muito em breve, a 5 de Dezembro, vence o prazo para a transposição e a Comissão iniciará o seguimento da aplicação da directiva, para assegurar a existência dos incentivos adequados e que foram tomadas medidas adequadas em matéria de subsídios, que permitirão alcançar os objectivos vinculativos. Os Estados-Membros devem concentrar-se na criação de condições ideais para a utilização das energias renováveis. Entre outros aspectos, a directiva da União Europeia solicita que os Estados-Membros elaborem planos de acção nacionais que especifiquem as medidas necessárias e os objectivos nacionais concretos e vinculativos, sector a sector, como os transportes, o aquecimento, a conversão da electricidade e a indústria. O passo seguinte passa por erradicar os obstáculos administrativos com que se confrontam as energias renováveis. Um terceiro domínio importante é o sector da construção. Cerca de 40% da nossa energia é utilizada em edifícios industriais, em instalações do sector dos serviços e em residências. Até ao final de 2012, queremos que estejam implementados sistemas de qualificação e de certificação para a instalação de centrais de energias renováveis, que incluem redes de distribuição e de transmissão que devem estar preparadas para o desenvolvimento e o aumento das energias renováveis e que devem ainda garantir um acesso prioritário às energias renováveis. Os Estados-Membros podem ser flexíveis nas suas escolhas em matéria de tecnologia. Podem decidir em que tipos de energia renovável investirão para alcançar as metas vinculativas. A Comissão subsidiará inovações e projectos no âmbito da investigação, do desenvolvimento e da comercialização de tecnologias para energias renováveis, utilizando fundos do sétimo programa-quadro cuja disponibilização esta Câmara aprovou. A Comissão dispõe também de fundos do Plano de Relançamento da Economia Europeia para três anos destinado especificamente aos projectos no âmbito da energia renovável, neste caso, para o desenvolvimento de energia eólica no mar. Gostaria de salientar aos novos Estados-Membros que estão também disponíveis programas de coesão e de financiamento para promover as energias renováveis. As energias renováveis são uma prioridade das nossas políticas energéticas e climáticas, em particular no que diz respeito à redução da nossa dependência dos combustíveis fósseis importados. Só trabalhando conjuntamente conseguiremos ter êxito no cumprimento dos nossos ambiciosos objectivos climáticos e no reforço da competitividade da Europa. Confio numa parceria estreita com os Estados-Membros relativamente à utilização das diferentes fontes de energia."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, onorabilul deputat a vorbit despre tema energiei regenerabile și a întrebat ce planuri avem pentru a ne îndeplini obiectivele comune. Cu trei ani în urmă, Consiliul European ne-a stabilit obiective climatice ambițioase. Unul dintre acestea se referă la energia regenerabilă, care, până în 2020, trebuie să constituie 20 % din consumul total de energie în Uniunea Europeană. Fiecare stat membru trebuie să exploateze oportunitățile disponibile și să aducă o contribuție obligatorie la atingerea acestui obiectiv. Dacă distribuim acest 20 % în sectoare diferite, cum ar fi transportul, încălzirea, energia electrică, industria și agricultura, este clar că producerea de energie electrică este cea mai importantă. Pentru a atinge obiectivul de 20 % din consumul total de energie, avem nevoie ca aproximativ 35 % din energia noastră electrică să fie produsă din surse regenerabile. Dacă vrem să facem acest lucru în mod eficient și să ne asigurăm că prețul este accesibil pentru consumatori, trebuie să folosim cele mai bune locații. Fiecare stat membru are diferite puncte tari și puncte slabe, care trebuie să fie exploatate, iar acestea includ vântul din Marea Nordului, soarele din partea de sud a Uniunii Europene și biogazul din zonele rurale. Evident, în scopul de a ne asigura siguranța aprovizionării, trebuie să facem îmbunătățiri semnificative în calitatea și capacitatea infrastructurii noastre, a rețelelor noastre de transport și a facilităților noastre de depozitare. În urmă cu câteva zile, Comisia a luat în considerare acest aspect, când am discutat și am adoptat un pachet de infrastructură energetică, care se concentrează, în parte, pe integrarea și finanțarea domeniului energiei regenerabile. Am stabilit obiective obligatorii pentru energia regenerabilă pentru fiecare stat membru. În câteva zile, la 5 decembrie, termenul de transpunere va expira, iar Comisia va începe monitorizarea punerii în aplicare a directivei, în scopul de a se asigura că stimulentele corespunzătoare au fost puse în aplicare și că au fost luate măsuri adecvate de subvenționare, care să permită atingerea obiectivelor obligatorii. Statele membre trebuie să se concentreze pe crearea de condiții ideale pentru utilizarea energiei regenerabile. Printre altele, directiva Uniunii Europene solicită statelor membre să elaboreze planuri naționale de acțiune care să precizeze măsurile necesare și concrete, obiectivele naționale obligatorii, defalcate în funcție de sector, cum ar fi transportul, încălzirea, conversia energiei electrice și industria. Următorul pas presupune eliminarea obstacolelor administrative pentru energia regenerabilă. Un al treilea domeniu important este industria construcțiilor. Aproximativ 40 % din energia noastră este folosită în clădiri industriale, spații din sectorul de servicii și locuințe private. Până la sfârșitul anului 2012, dorim punerea în aplicare a sistemelor de calificare și de certificare pentru instalarea de instalații de energie regenerabilă. Acestea includ rețele de distribuție și de transport care trebuie să fie pregătite pentru dezvoltarea și creșterea în domeniul energiei regenerabile și care trebuie să garanteze, de asemenea, accesul prioritar pentru energia regenerabilă. Statele membre pot fi flexibile în alegerea tehnologiilor lor. Acestea pot decide tipurile de energie regenerabilă în care vor investi pentru a atinge obiectivele obligatorii. Comisia va subvenționa inovațiile și proiectele care au ca scop cercetarea, dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor de energie regenerabilă, utilizând finanțare de la cel de-al șaptelea program-cadru pe care această Cameră l-a pus la dispoziția noastră. De asemenea, Comisia deține bani de la Planul european de redresare economică pentru trei ani, care este destinat în special pentru proiecte de energie regenerabilă, în acest caz pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore. Aș dori să subliniez în atenția noilor state membre că sunt, de asemenea, disponibile programe de coeziune și de finanțare pentru promovarea energiei regenerabile. Energia regenerabilă este prioritară în cadrul politicii noastre privind energia și clima, în special în ceea ce privește reducerea dependenței noastre față de combustibilii fosili importați. Doar colaborând vom reuși să ne atingem obiectivele climatice ambițioase și să sporim competitivitatea Europei. Mă bazez pe un parteneriat strâns cu statele membre în ceea ce privește utilizarea resurselor diferite de energie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážený pán poslanec spomínal tému obnoviteľných zdrojov energie a pýtal sa, čo plánujeme robiť, aby sme dosiahli naše spoločné ciele. Pred tromi rokmi nám Európska rada vytýčila ambiciózne ciele v oblasti klímy. Jeden z nich sa týka obnoviteľných zdrojov energie, ktoré do roku 2020 musia pokrývať 20 % celkovej spotreby energie v Európskej únii. Každý členský štát musí využiť príležitosti, ktoré má k dispozícii, a musí sa povinne zúčastňovať na dosahovaní tohto cieľa. Ak týchto 20 % rozdelíme do rôznych sektorov, ako napríklad doprava, vykurovanie, elektrina, priemysel a poľnohospodárstvo, je jasné, že výroba elektrickej energie je najdôležitejšia. Ak chceme dosiahnuť cieľ 20 % celkovej spotreby energie, približne 35 % našej elektrickej energie musíme vyrábať z obnoviteľných zdrojov. A ak to chceme urobiť efektívne a zaistiť dostupné ceny pre spotrebiteľov, musíme na to využiť tie najlepšie miesta. Každý členský štát má rôzne silné a slabé stránky, s ktorými treba pracovať. Patrí medzi ne napríklad vietor od Severného mora, slnko v južnej časti Európskej únie a bioplyn z vidieckych oblastí. Je zrejmé, že ak chceme zaistiť bezpečnosť dodávok, musíme výrazne zlepšiť kvalitu a kapacitu našej infraštruktúry, našich dopravných sietí a našich skladovacích zariadení. Komisia toto hľadisko zobrala do úvahy, keď pred niekoľkými dňami diskutovala o balíku energetickej infraštruktúry, ktorý sa sčasti zameriava na integrovanie a postupné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, a prijala tento balík. Určili sme záväzné ciele v oblasti obnoviteľnej energie pre každý členský štát. O niekoľko dní, 5. decembra, sa končí lehota na transpozíciu a Komisia sa začne zaoberať vykonávaním smernice, aby sa uistila, že boli poskytnuté primerané stimuly a prijali sa vhodné dotačné opatrenia, ktoré umožnia plnenie záväzných cieľov. Členské štáty sa musia sústrediť na vytváranie ideálnych podmienok na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Smernica Európskej únie okrem iného vyzýva členské štáty, aby vytvorili národné akčné plány, ktoré budú špecifikovať potrebné opatrenia a konkrétne, záväzné vnútroštátne ciele rozdelené podľa sektorov, ako napríklad doprava, vykurovanie, premena elektrickej energie a priemysel. Ďalším krokom bude odstránenie administratívnych prekážok pre obnoviteľnú energiu. Treťou dôležitou oblasťou je stavebný priemysel. Približne 40 % našej energie sa využíva v priemyselných budovách, areáloch sektora služieb a v domácnostiach. Chceme, aby boli do konca roku 2012 zavedené plány hodnotenia a certifikácie pre inštaláciu zariadení na obnoviteľné zdroje energie. Zahŕňa to aj distribučné a prepravné siete, ktoré musia byť pripravené na rozvoj a nárast využívania obnoviteľných zdrojov energie a ktoré tiež musia zaručiť prioritný prístup pre obnoviteľné zdroje energie. Členské štáty budú mať pružnosť pri výbere technológií. Môžu si vybrať, do ktorého druhu obnoviteľných zdrojov energie budú investovať, aby splnili záväzné ciele. Komisia poskytne dotácie na inovácie a projekty, ktorých zámerom je výskum, vývoj a uvedenie na trh technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pričom využije financovanie zo siedmeho rámcového programu, ktorý ste nám sprístupnili vy v tomto Parlamente. Komisia má finančné prostriedky aj z Plánu hospodárskej obnovy Európy na tri roky, ktoré sú konkrétne určené na projekty obnoviteľnej energie a v tomto prípade na rozvoj veternej energie na mori. Pre nové členské štáty by som chcel zdôrazniť, že k dispozícii sú aj programy a financie na podporu obnoviteľnej energie v rámci politiky súdržnosti. Obnoviteľné zdroje energie majú v rámci našej energetickej politiky a politiky týkajúcej sa klímy vysokú prioritu najmä vzhľadom na znižovanie našej závislosti od dovážaných fosílnych palív. Pri plnení našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy a zvyšovaní konkurencieschopnosti Európy uspejeme len vtedy, keď budeme spolupracovať. Spolieham sa na úzke partnerstvo s členskými štátmi, pokiaľ ide o používanie rôznych zdrojov energie."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani poslanec je govoril o temi obnovljive energije in vprašal, kaj nameravamo storiti, da bi dosegli naše skupne cilje. Pred tremi leti nam je Evropski svet postavil nekaj ambicioznih podnebnih ciljev. Eden od njih se nanaša na obnovljivo energijo, po katerem mora ta do leta 2020 znašati 20 % skupne porabe energije v Evropski uniji. Vsaka država članica mora izkoristiti priložnosti, ki jih ima na voljo, in obvezno prispevati k doseganju tega cilja. Če razdelimo teh 20 % med različne sektorje, kot so promet, ogrevanje, električna energija, industrija in kmetijstvo, je jasno, da je najpomembnejša proizvodnja električne energije. Da bi dosegli cilj 20 % skupne porabe energije, mora biti približno 35 % naše električne energije proizvedeno iz obnovljivih virov. Če naj bi to storili učinkovito in zagotovili, da bo cena dostopna za porabnike, moramo izkoristiti najboljše lokacije. Vsaka država članica ima drugačne prednosti in slabosti, ki jih je treba izkoristiti, in te vključujejo veter iz Severnega morja, sonce v južnem delu Evropske unije in bioplin iz podeželskih območij. Očitno moramo zato, da bi zagotovili varnost dobave, znatno izboljšati kakovost in zmogljivost naše infrastrukture, naša prometna omrežja in skladiščne zmogljivosti. Komisija je obravnavala to točko pred nekaj dnevi, ko smo razpravljali in sprejeli sveženj o energetski infrastrukturi, ki se delno osredotoča na vključitev in odjem obnovljive energije. Vsem državam članicam smo postavili zavezujoče cilje glede obnovljive energije. V nekaj dneh, 5. decembra, bomo dosegli rok za prenos in Komisija bo začela izvajati direktivo, da bo zagotovila uvedbo ustreznih pobud in primernih subvencijskih ukrepov, ki bodo omogočili, da bodo doseženi zavezujoči cilji. Države članice se morajo osredotočiti na ustvarjanje idealnih razmer za uporabo obnovljive energije. Direktiva Evropske unije med drugim poziva države članice, naj pripravijo nacionalne akcijske načrte, ki bi določili potrebne ukrepe in konkretne, zavezujoče nacionalne cilje, razčlenjene po sektorjih, kot so promet, ogrevanje, pretvorba električne energije in industrija. Naslednji korak vključuje upravne ovire za obnovljivo energijo. Tretje pomembno področje je gradnja industrije. Približno 40 % naše energije se uporablja v industrijskih zgradbah, prostorih storitvenega sektorja in zasebnih domovih. Želimo, da so do konca leta 2012 uvedene sheme kvalificiranja in certificiranja za namestitev zmogljivosti obnovljive energije. Te vključujejo distribucijska in prenosna omrežja, ki morajo biti pripravljena za razvoj in povečanje obnovljive energije ter zajamčiti tudi prednostni dostop do obnovljive energije. Države članice imajo precej svobode pri izbiri tehnologij. Lahko se odločijo, v katere vrste obnovljive energije bodo vlagale, da dosežejo zavezujoče cilje. Komisija bo subvencionirala inovacije in projekte, ki imajo cilj, da raziščejo, razvijejo in komercializirajo tehnologije za obnovljivo energijo, uporabljajo finančna sredstva iz sedmega okvirnega programa, ki ste nam ga dali na voljo vi v tem parlamentu. Komisija ima tudi za tri leta denarja iz Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki je posebej namenjen projektom za obnovljivo energijo, v tem primeru za razvoj vetrne energije na morju. Rad bi poudaril in povedal novim državam članicam, da so na voljo tudi kohezijski programi in financiranje za spodbujanje obnovljive energije. Obnovljiva energija ima veliko prednost v naši energetski in podnebni politiki, zlasti glede zmanjševanja naše odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv. Samo s skupnim delom bomo uspeli doseči naše ambiciozne podnebne cilje in povečati konkurenčnost Evrope. Zanašam se na tesno partnerstvo z državami članicami pri uporabi različnih energetskih virov."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Parlamentsledamoten har talat om ämnet förnybar energi och frågat vad vi planerar att göra för att uppnå våra gemensamma mål. För tre år sedan fastställde Europeiska rådet en del ambitiösa klimatmål. Ett av målen handlar om förnybar energi, som till 2020 måste utgöra 20 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Varje medlemsstat måste utforska de möjligheter som är tillgängliga för den och komma med ett obligatoriskt bidrag för att uppnå detta mål. Om vi fördelar dessa 20 procent på de olika sektorerna, t.ex. transport, uppvärmning, el, industri och jordbruk, är det uppenbart att elproduktion har störst betydelse. För att kunna uppnå målet om 20 procent av den totala energiförbrukningen måste cirka 35 procent av vår el produceras av förnybara källor. Om vi kan göra detta på ett effektivt sätt och se till att priset är rimligt för konsumenterna måste vi utnyttja de bästa platserna. Varje medlemsstat har olika starka och svaga sidor, som måste utnyttjas. Det handlar bland annat om vind från Nordsjön, sol i den södra delen av EU och biogas från landsbygdsregioner. För att säkra vår försörjningstrygghet måste vi självfallet genomföra betydande förbättringar av kvaliteten och kapaciteten hos vår infrastruktur, våra transportnät och våra lagringsanläggningar. Kommissionen tog hänsyn till denna punkt för ett par dagar sedan då vi diskuterade och antog ett energiinfrastrukturpaket som delvis fokuserar på integration och distribution av förnybar energi. Vi har ställt upp bindande mål för förnybar energi för alla medlemsstater. Om några dagar, den 5 december, kommer vi att komma fram till tidsfristen för införlivande, och kommissionen kommer att börja följa upp införlivandet av direktivet för att sörja för att lämpliga incitament har införts och att lämpliga stödåtgärder vidtagits, vilket kommer att göra det möjligt att uppnå de bindande målen. Medlemsstaterna måste koncentrera sig på att skapa idealiska förhållanden för användning av förnybar energi. I EU-direktivet uppmanas bland annat medlemsstaterna att ta fram nationella handlingsplaner där nödvändiga åtgärder och de konkreta, bindande nationella målen fördelade på olika sektorer anges, t.ex. transport, uppvärmning, elkonvertering och industri. Nästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi. Ett tredje viktigt område är byggsektorn. Cirka 40 procent av vår energi används i industribyggnader, lokaler inom tjänstesektorn och i privata bostäder. Till slutet av 2012 vill vi att det ska finnas kvalifikations- och certifieringsprogram för installation av anläggningar för förnybar energi. Detta inkluderar distributions- och transmissionsnät som måste vara förberedda för utveckling och utbyggnad av förnybar energi och som också måste garantera prioriterad åtkomst för förnybar energi. Medlemsstaterna kan vara flexibla i sitt val av energi. De kan besluta vilka typer av förnybar energi de vill investera i för att uppnå de bindande målen. Kommissionen kommer att subventionera innovationer och projekt som syftar till forskning om, utveckling och marknadsföring av teknik för förnybar energi med hjälp av finansiering från sjunde ramprogrammet som ni i parlamentet gjort tillgängligt för oss. Kommissionen har också pengar från den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa för tre år som är särskilt avsedda för projekt som rör förnybar energi, i det här fallet för att utveckla vindkraft ute till havs. För nya medlemsstater vill jag också betona att sammanhållningsprogram och finansiering för att främja förnybar energi är tillgängliga. Förnybar energi har hög prioritet i vår energi- och klimatpolitik, framför allt när det gäller att minska vårt beroende av importerade fossila bränslen. Bara genom att samarbeta kommer vi att lyckas uppnå våra ambitiösa klimatmål och öka EU:s konkurrenskraft. Jag förlitar mig på att vi kommer att ha ett nära partnerskap med medlemsstaterna vad gäller användningen av olika energiresurser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph