Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-525"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-525"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Σήμερα διάβασα στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του θεματολογίου για τις νέες δεξιότητες και εργασίες. Στις σημερινές ανακοινώσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η απόφαση για την προώθηση του ανοικτού μονομερούς συμβολαίου, του λεγόμενου «open single contract», που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα διάφορα είδη προσωρινών και μονίμων συμβολαίων. Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη: με αυτήν την πρωτοβουλία θα μπορέσει η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το «open single contract» θα ενισχύσει την αίσθηση εργασιακής ασφάλειας στους νέους; Θα μπορέσει δηλαδή η σημερινή κατάσταση να βελτιωθεί, σε όποιο βαθμό αυτή μπορεί να βελτιωθεί;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď. Dnes jsem pročítal sdělení Evropské komise o přijetí agendy pro nové dovednosti a pracovní místa. Dnešní sdělení mimo jiné odkazují na rozhodnutí o podpoře jednotné podoby otevřené smlouvy, která by nahradila různé druhy smluv na dobu určitou i na dobu neurčitou. Moje otázka je velmi přímočará: bude Komise schopna zaručit na základě této iniciativy, že jednotná podoba otevřené smlouvy zlepší pocit jistoty mladých lidí v zaměstnání? Jinými slovy, dojde ke zlepšení současné situace natolik, nakolik ji lze zlepšit?"@cs1
"Hr. kommissær! Tak for svaret. I dag læste jeg i Kommissionens meddelelser om vedtagelsen af en dagsorden for nye kvalifikationer og nye job. Dagens meddelelse henviser bl.a. til beslutningen om at fremme tidsubestemte enhedskontrakter som erstatning for de forskellige typer midlertidige og permanente kontrakter. Mit spørgsmål er meget ligetil: Vil Kommissionen under dette initiativ kunne garantere, at tidsubestemte enhedskontrakter vil forbedre unges følelse af jobsikkerhed? Med andre ord vil den nuværende situation blive forbedret, for så vidt at den kan forbedres?"@da2
"Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Kommissar. Heute habe ich in den Mitteilungen der Europäischen Kommission von der Annahme einer Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten gelesen. Die Mitteilungen von heute beziehen sich unter anderem auf die Entscheidung, einen einzigen offenen Vertrag zu fördern, um die verschiedenen Typen von befristeten und unbefristeten Verträgen zu ersetzen. Meine Frage ist sehr direkt: Wird die Kommission mit dieser Initiative gewährleisten können, dass einzige offene Verträge das Sicherheitsgefühl junger Menschen bei der Arbeit verbessern werden? In anderen Worten, wird die aktuelle Lage verbessert, sofern sie verbessert werden kann?"@de9
"Thank you, Commissioner, for your reply. Today, I read in the European Commission’s communications about the adoption of an agenda for new skills and work. Today’s communications refer, among other things, to the decision to promote an open single contract to replace the various types of temporary and permanent contracts. My question is very straightforward: will the Commission be able to guarantee under this initiative that open single contracts will improve young people’s sense of security at work? In other words, will the current situation be improved, insofar as it can be improved?"@en4
"Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Hoy he leído en las comunicaciones de la Comisión Europea acerca de la adopción de una Agenda para conocimientos prácticos y empleos nuevos. Las comunicaciones de hoy se refieren, entre otras cosas, a la decisión de promover un contrato de duración indefinida para sustituir los diversos tipos de contratos temporales y permanentes. Mi pregunta es muy directa: ¿podrá la Comisión garantizar en virtud de esta iniciativa que los contratos de duración indefinida mejorarán la sensación de seguridad laboral de los jóvenes? En otras palabras, ¿mejorarála situación actual en la medida de lo posible?"@es21
"Lugupeetud volinik! Tänan teid vastuse eest. Lugesin täna Euroopa Komisjoni teatisest uute oskuste ja töökohtade tegevuskava vastuvõtmise kohta. Täna arutletavas teatises viidatakse muu hulgas otsusele edendada ühtse tähtajatu töölepingu põhimõtet, et see asendaks erinevat tüüpi tähtajalisi ja alalisi töölepinguid. Ma küsin otse: kas komisjon suudab selle projekti raames tagada, et ühtsed tähtajatud töölepingud parandavad noorte kindlustunnet töökohal? Teisiti öeldes, kas praegune olukord paraneb, nii palju, kui seda on üldse võimalik parandada?"@et5
"Arvoisa komission jäsen, kiitos vastauksestanne. Luin tänään Euroopan komission tiedonantoja uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman hyväksymisestä. Tämänpäiväisissä tiedonannoissa mainitaan muun muassa päätös edistää toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta erilaisten väliaikaisten ja vakinaisten työsopimusten sijasta. Kysyn nyt täysin kiertelemättä: voiko komissio tällä hankkeella taata, että toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset vahvistavat nuorten tunnetta työpaikan varmuudesta? Toisin sanoen paraneeko nykytilanne sikäli kuin se on parannettavissa?"@fi7
"Merci pour votre réponse, Monsieur le Commissaire. J’ai appris aujourd’hui, en lisant les communications de la Commission européenne, l’adoption d’une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois. La communication de ce jour fait référence, entre autres, à la décision de promouvoir un contrat unique à durée indéterminée pour remplacer les différents types de contrats temporaires et permanents. Ma question est très simple: la Commission sera-t-elle en mesure de garantir par cette initiative que les contrats uniques à durée indéterminée amélioreront la sécurité des jeunes au travail? En d’autres termes, la situation actuelle s’améliorera-t-elle, pour autant qu’elle puisse s’améliorer?"@fr8
"Biztos úr! Köszönöm a válaszát. A mai napon olvastam az Európai Bizottság új készségek és munkahelyek menetrendjének elfogadásáról szóló közleményét. A mai közlemény többek között arra a döntésre vonatkozik, hogy elősegítsük a nyitott, egységes szerződés kialakítását az ideiglenes és állandó szerződések különböző típusainak kiváltására. A kérdésem rendkívül lényegre törő: garantálni tudja-e a Bizottság e kezdeményezés keretében, hogy a nyitott, egységes szerződések javítják a fiatalok munkahelyi biztonságát? Más szóval: javulni fog-e a jelenlegi helyzet, amennyiben javulhat?"@hu11
". Signor Commissario, la ringrazio per la sua risposta. Ho letto oggi, tra le comunicazioni della Commissione europea, la notizia dell’adozione di un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro. Le comunicazioni odierne segnalano, tra l’altro, la decisione di promuovere un contratto unico a tempo indeterminato con un periodo di prova sufficientemente lungo, che sostituisca i vari tipi di contratti a tempo determinato e indeterminato. Le pongo perciò una domanda estremamente diretta: la Commissione sarà in grado di garantire, con tale iniziativa, che il nuovo tipo di contratto possa accrescere nei giovani la sensazione della stabilità del lavoro? In altre parole, si riuscirà a migliorare la situazione attuale, nella misura in cui è effettivamente possibile migliorarla?"@it12
"Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Σήμερα διάβασα στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του θεματολογίου για τις νέες δεξιότητες και εργασίες. Στις σημερινές ανακοινώσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η απόφαση για την προώθηση του ανοικτού μονομερούς συμβολαίου, του λεγόμενου "open single contract", που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα διάφορα είδη προσωρινών και μονίμων συμβολαίων. Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη: με αυτήν την πρωτοβουλία θα μπορέσει η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το "open single contract" θα ενισχύσει την αίσθηση εργασιακής ασφάλειας στους νέους; Θα μπορέσει δηλαδή η σημερινή κατάσταση να βελτιωθεί, σε όποιο βαθμό αυτή μπορεί να βελτιωθεί;"@lt14
"Paldies par atbildi, komisār! Šodien es izlasīju Eiropas Komisijas paziņojumus par Jaunu prasmju un darbavietu programmas pieņemšanu. Cita starpā šodienas paziņojumos iekļauta atsauce uz lēmumu sekmēt beztermiņa darba līgumus, lai aizstātu dažādo veidu pagaidu un pastāvīgos darba līgumus. Mans jautājums ir ļoti tiešs: vai Komisija atbilstīgi šai iniciatīvai spēs garantēt to, ka beztermiņa darba līgumi palielinās jauniešu drošības sajūtu darbavietā? Citiem vārdiem sakot, vai tiks uzlabota pašreizējā situācija, ciktāl to iespējams uzlabot?"@lv13
"Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Σήμερα διάβασα στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του θεματολογίου για τις νέες δεξιότητες και εργασίες. Στις σημερινές ανακοινώσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η απόφαση για την προώθηση του ανοικτού μονομερούς συμβολαίου, του λεγόμενου "open single contract", που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα διάφορα είδη προσωρινών και μονίμων συμβολαίων. Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη: με αυτήν την πρωτοβουλία θα μπορέσει η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το "open single contract" θα ενισχύσει την αίσθηση εργασιακής ασφάλειας στους νέους; Θα μπορέσει δηλαδή η σημερινή κατάσταση να βελτιωθεί, σε όποιο βαθμό αυτή μπορεί να βελτιωθεί;"@mt15
"Mijnheer de commissaris, ik dank u hartelijk voor uw antwoord. Vandaag heb ik in de mededelingen van de Commissie gelezen dat er een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen is aangenomen. In de mededelingen van vandaag wordt onder meer melding gemaakt van de beslissing om het gebruik van het open eenzijdige contract, het zogenoemde "open single contract" te stimuleren, waadoor de verschillende soorten tijdelijke en vaste contracten moeten worden vervangen. Mijn vraag is duidelijk: kan de Commissie bij dit initiatief garanderen dat het "open single contract" het gevoel van arbeidszekerheid onder jongeren zal versterken? Anders gezegd: kan de huidige toestand worden verbeterd, in welke mate dan ook?"@nl3
"Panie Komisarzu! Dziękuję za odpowiedź. Przeczytałem dziś w komunikatach Komisji o przyjęciu planu działania dotyczącego nowych umiejętności i pracy. Dzisiejsze komunikaty dotyczą między innymi decyzji o promowaniu jednolitej umowy o pracę na czas nieokreślony, która ma zastąpić różne rodzaje umów o pracę zawieranych na czas określony i nieokreślony. Moje pytanie jest bardzo proste: czy na mocy tej inicjatywy Komisja będzie w stanie zagwarantować, że jednolite umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony poprawią sytuację ludzi młodych pod względem bezpieczeństwa w pracy? Innymi słowy, czy obecna sytuacja ulegnie poprawie na tyle, na ile jest to możliwe?"@pl16
"Muito obrigado, Senhor Comissário, pela sua resposta. Hoje, li nas comunicações da União Europeia que foi aprovada uma agenda para novas competências e trabalho. As comunicações de hoje referem-se, designadamente, à decisão de promover um contrato único sem termo que substitua os vários tipos de contratos temporários e permanentes. A minha pergunta é muito directa: poderá a Comissão garantir, ao abrigo desta iniciativa, que os contratos únicos sem termo melhorarão a sensação de segurança dos jovens relativamente ao trabalho? Por outras palavras, a situação actual irá melhorar, na medida em que pode ser melhorada?"@pt17
"Vă mulțumesc, dle comisar, pentru răspunsul dvs. Astăzi, citesc în comunicările Comisiei Europene despre adoptarea unei agende pentru noi competențe și locuri de muncă. Comunicările de astăzi se referă, printre altele, la decizia de a promova un contract unic pe durată nedeterminată care să înlocuiască diversele tipuri de contracte temporare și permanente. Întrebarea mea este foarte directă: va fi în măsură Comisia să garanteze, în conformitate cu această inițiativă, că respectivele contracte unice pe durată nedeterminată vor îmbunătăți sentimentul de securitate la locul de muncă al tinerilor? Cu alte cuvinte, va fi îmbunătățită situația actuală, în măsura în care poate fi îmbunătățită?"@ro18
"Ďakujem vám za odpoveď, pán komisár. V oznámeniach Komisie som sa dnes dočítal o prijatí Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Dnešné oznámenia sa týkajú okrem iného rozhodnutia o podpore jedinej zmluvy na dobu neurčitú, ktorá by nahradila rôzne typy zmlúv na dočasný a trvalý pracovný pomer. Moja otázka je veľmi jasná. Bude môcť Komisia v rámci tejto iniciatívy zaručiť, aby jediná zmluva na dobu neurčitú posilnila pocit istoty zamestnania u mladých ľudí? Inými slovami, zlepší sa súčasná situácia do tej miery, do akej sa dá zlepšiť?"@sk19
"Hvala, komisar, za vaš odgovor. Danes sem bral v sporočilih Evropske komisije o sprejetju programa za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta. Današnja sporočila se med drugim nanašajo na odločitev o spodbujanju enotne pogodbe, ki bi nadomestila različne vrste začasnih in stalnih pogodb. Moje vprašanje je zelo preprosto. Ali bo Komisija sposobna v okviru te pobude zajamčiti, da bodo odprte enotne pogodbe izboljšale občutek mladih glede varnosti dela? Z drugimi besedami, ali se bo sedanji položaj toliko izboljšal, kot ga je mogoče izboljšati?"@sl20
"Tack för svaret. I dag läste jag i kommissionens meddelande om att anta en agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Dagens meddelande hänvisar bland annat till beslutet att främja en tillsvidareanställning som ska ersätta de olika typerna av tillfälliga och permanenta avtal. Min fråga är mycket enkel: kommer kommissionen att inom det här initiativet kunna garantera att tillsvidareanställningar kommer att förbättra ungdomars upplevelse av trygghet i arbetslivet? Kommer den rådande situationen med andra ord att förbättras, i den mån den kan förbättras?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph