Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-523"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.40.2-523"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The next item is Question Time (B7-0563/2010 ). The following questions are addressed to the Commission. Question 17 by Georgios Papanikolaou () As the Commission notes in its communication ‘Youth on the move’, young people are often trapped in a chain of temporary employment contracts that reduces their chances of moving on to more stable contracts and exacerbates their job insecurity. The problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist. Can the Commission answer the following questions: Does it believe that the often doubtful quality and uncontrolled duration of traineeships exacerbate this problem? Will it take specific action as part of the objectives set in the Europe 2020 strategy and the Youth on the Move programme to support youth employment and strengthen their job security? Will the Commission pursue specific and even more targeted policies to promote and strengthen youth employment in those Member States that are facing an economic recession?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Následujícím bodem je doba vyhrazená pro otázky (B7-0563/2010 ). Následující otázky jsou určeny Komisi. Otázka č. 17, kterou pokládá Georgios Papanikolaou () Jak uvádí oficiální sdělení Komise o mládeži v pohybu, ocitají se mladí lidé často v pasti navazujících dočasných pracovních smluv, které snižují jejich možnost začlenit se a získat trvalejší pracovní smlouvy a zvyšují nejistotu jejich zaměstnání. Tento problém je ještě výraznější v těch členských státech, kde jsou pracovně právní předpisy zvláště protekcionistické. Mohla by proto Komise odpovědět na tyto otázky: Domnívá se, že tento problém dále zhoršuje často nejistá kvalita a nekontrolovatelná délka pracovních stáží? Hodlá podniknout konkrétní kroky v rámci záměrů stanovených strategií Evropa 2020, ale také iniciativou „Mládež v pohybu“, s cílem podpořit zaměstnávání mladých lidí a posílit jistotu jejich zaměstnání? Hodlá Komise v členských státech, které procházejí hospodářskou recesí a zvyšuje se v nich zejména nezaměstnanost mladých lidí, provádět zvláštní politiku ještě více zaměřenou na podporu a posílení zaměstnanosti mladých lidí?"@cs1
"Næste punkt er spørgetid (B7-0563/2010 ). Vi behandler en række spørgsmål til Kommissionen. Spørgsmål nr. 17 af Georgios Papanikolaou () De unge er ofte, som anført i den officielle meddelelse fra Kommissionen om "Unge på vej", fanget i en kæde af tidsbegrænsede kontrakter, hvilket mindsker sandsynligheden for at opnå stabile ansættelseskontrakter, og dermed forværres deres usikre ansættelsesforhold. Problemet er særlig alvorligt i de medlemsstater, hvor der er en meget beskyttende arbejdsmarkedslovgivning. Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål: Mener den ikke, at praktikopholdenes ofte tvivlsomme kvalitet og ukontrollerede varighed forværrer problemet? Agter den at træffe konkrete foranstaltninger inden for målsætningerne i Europa 2020-strategien og programmet "Unge på vej" med henblik på at fremme unges beskæftigelse og styrke deres tryghed i ansættelsen? I de medlemsstater, der oplever økonomisk tilbagegang og særlig høj ungdomsarbejdsløshed, agter Kommissionen da at gennemføre særskilte og mere målrettede politikker for at styrke og beskytte beskæftigelsen blandt unge?"@da2
"Als nächster Punkt folgt die Fragestunde (B7-0563/2010 ). Es werden die folgenden Anfragen an die Kommission gestellt. Anfrage Nr. 17 von Georgios Papanikolaou () Wie die Kommission in ihrer Mitteilung „Jugend in Bewegung“ erklärte, hangeln sich junge Menschen häufig von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum nächsten, wodurch ihre Chancen sinken, in ein beständigeres Arbeitsverhältnis übernommen zu werden, und die Arbeitsplatzunsicherheit zunimmt. Dieses Problem ist noch gravierender in Mitgliedstaaten, in denen das Arbeitsrecht besonders protektionistisch ist. Ist die Kommission nicht auch der Ansicht, dass die oftmals zweifelhafte Qualität und unbeschränkte Dauer von Praktika dieses Problem zusätzlich verschärft? Wird sie im Hinblick auf die Ziele der Strategie „Europa 2020“ und der Initiative „Jugend in Bewegung“ konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Beschäftigung junger Menschen zu fördern und ihre Arbeitsplatzsicherheit zu verbessern? Wird sie spezifische und gezieltere Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der Beschäftigung junger Menschen in denjenigen Mitgliedstaaten ergreifen, die sich in einer Rezession befinden und insbesondere von einer Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind?"@de9
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B7-0563/2010 ). Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή. Ερώτηση αρ. 17 του κ Γεωργίου Παπανικολάου () Οι νέοι συχνά, όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής για τη «Νεολαία σε Κίνηση», εγκλωβίζονται σε μια αλυσίδα συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που μειώνει τις πιθανότητες ένταξης σε σταθερότερες συμβάσεις εργασίας και, επομένως, επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια τους. Το πρόβλημα είναι ακόμα οξύτερο σε κράτη μέλη όπου διαπιστώνεται ιδιαίτερα προστατευτική εργατική νομοθεσία. Ερωτάται η Επιτροπή: Θεωρεί πως η συχνά αμφίβολης ποιότητας και ανεξέλεγκτη χρονική διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης (stage) επιτείνει το πρόβλημα; Προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο των στόχων που τίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αλλά και στο πρόγραμμα «Νεολαία σε Κίνηση» για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και της ενδυνάμωσης της εργασιακής τους ασφάλειας; Στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομική ύφεση και ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων, η Επιτροπή θα αναλάβει χωριστές και ακόμα πιο στοχευμένες πολιτικές για την ενίσχυση και τη θωράκιση της νεανικής απασχόλησης;"@el10
"De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B7-0563/2010 ). Se formulan las siguientes preguntas a la Comisión. Pregunta nº 17 formulada por Georgios Papanikolaou () Tal y como se indica en la Comunicación oficial de la Comisión «Juventud en Movimiento», los jóvenes se encuentran a menudo atrapados en una cadena de contratos de trabajo temporales que reduce sus posibilidades de acceder a contratos de trabajo más estables y agrave, por consiguiente, su precariedad laboral. El problema es aún más grave en los Estados miembros con una legislación laboral particularmente proteccionista. En vista de lo expuesto, se pregunta a la Comisión: ¿Considera que los períodos de prácticas, en muchas ocasiones de calidad dudosa y duración incontrolada, agravan el problema? ¿Tiene la intención de tomar medidas concretas en el marco de los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el Programa «Juventud en Movimiento», con objeto de apoyar el empleo de los jóvenes y reforzar su seguridad laboral? ¿Va a aplicar la Comisión políticas específicas y mejor orientadas en los Estados miembros que se enfrentan a una recesión económica y a un aumento de la tasa de desempleo, con objeto de promover y reforzar el empleo entre los jóvenes?"@es21
"Järgmine päevakorrapunkt on infotund (B7­0563/2010 ). Komisjonile on esitatud järgmised küsimused. Küsimus nr 17, mille esitas Georgios Papanikolaou () Komisjoni ametliku teatise „Noorte liikuvus” kohaselt töötavad noored sageli järjestikuste ajutiste töölepingute alusel, mistõttu on neil vähe võimalusi liikuda stabiilse töölepinguni, ja see suurendab nende tööalast ebakindlust. Probleem on veelgi teravam liikmesriikides, kus tööseadus on iseäranis protektsionistlik. Kas komisjon võiks eespool toodut arvesse võttes vastata järgmisele küsimusele? Kas komisjon on arvamusel, et sageli kaheldava kvaliteedi ja kontrollimatu pikkusega katseaeg raskendab probleemi? Kas komisjon kavatseb võtta konkreetseid meetmeid Euroopa 2020. aasta strateegia ja algatuse „Noorte liikuvus” eesmärkide täitmise raames, et toetada noorte tööhõivet ja suurendada nende tööalast kindlust? Kas komisjon kavatseb võtta konkreetseid ja rohkem suunatud meetmeid noorte tööhõive edendamiseks ja suurendamiseks liikmesriikides, kus on majanduslangus ja väga suur noorte töötuse määr?"@et5
"(EN) Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B7-0563/2010 ). Käsittelemme komissiolle osoitettuja kysymyksiä. Georgios Papanikolaoun laatima kysymys numero 17 () Kuten komission aiheesta "Nuoret liikkeellä" antamassa virallisessa tiedonannossa huomautetaan, nuoret työntekijät joutuvat usein määräaikaisten työsuhteiden jatkumon muodostamaan loukkuun, joka vähentää mahdollisuuksia siirtyä kohti pysyvämpiä työsuhteita ja siten pahentaa heidän työsuhteidensa epävarmuutta. Ongelma on vielä kärjistyneempi jäsenvaltioissa, joissa työlainsäädäntö on erityisen suojeleva. Kysyn komissiolta seuraavaa: Katsooko se, että harjoittelujaksot, jotka ovat usein laadultaan kyseenalaisia ja joiden kestoa ei valvota, pahentavat ongelmaa? Aikooko se toteuttaa konkreettisia toimia niiden tavoitteiden puitteissa, joita on asetettu Eurooppa 2020 -strategiassa sekä myös Nuoret liikkeellä -ohjelmassa nuorten työllistymisen tukemiseksi ja heidän työsuhteidensa muuttamisessa varmemmiksi? Aikooko komissio ryhtyä toteuttamaan erillisiä ja vielä tarkemmin kohdennettuja toimintalinjoja nuorten työllisyyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa on taloudellinen lama ja nuorten työttömyysaste erityisen korkea?"@fi7
"L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0563/2010 ). Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission. Question n° 17 de Georgios Papanikolaou () Souvent, comme l’indique la communication officielle de la Commission sur la jeunesse en mouvement, les jeunes se trouvent pris dans un enchaînement de contrats de travail temporaires qui réduit leurs possibilités de s’intégrer dans le cadre de contrats de travail plus stables et qui aggrave dès lors la précarité de leur emploi. Le problème est encore plus aigu dans les États membres où la législation relative au travail se révèle particulièrement protectionniste. La Commission pourrait-elle dès lors répondre aux questions suivantes: Estime-t-elle que la qualité souvent douteuse et la durée incontrôlable des périodes de stage aggrave encore le problème? Envisage-t-elle d’entreprendre des actions concrètes dans le cadre des objectifs établis par la stratégie «Europe 2020» mais également de l’initiative «Jeunesse en mouvement» pour soutenir l’emploi des jeunes et le renforcement de leur sécurité d’emploi? Dans les États membres qui connaissent une récession économique et en particulier une augmentation du taux de chômage parmi les jeunes, la Commission entend-elle mener des politiques spécifiques, davantage ciblées encore, pour promouvoir et renforcer l’emploi chez les jeunes?"@fr8
"A következő napirendi pont a kérdések órája (B7-0563/2010 ). A következő kérdéseket intézik a Bizottsághoz. 17. sz. kérdés, felteszi Georgios Papanikolaou () Ahogy azt a Bizottság „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kezdeményezésről szóló hivatalos közleménye megállapítja, a fiatalok gyakran ideiglenes munkaszerződések hálójában találják magukat, ami csökkenti tartósabb munkaszerződések keretében történő beilleszkedési lehetőségeiket, és így súlyosbítja foglalkoztatásuk bizonytalanságát. A probléma még súlyosabb azokban a tagállamokban, ahol a munkavállalással kapcsolatos szabályozás különösen protekcionista jellegű. Választ tudna-e adni ezért a Bizottság az alábbi kérdésekre: Úgy véli-e, hogy a gyakorlati időszakok gyakran kétes minősége és ellenőrizhetetlen időtartama tovább súlyosbítja a problémát? Tervezi-e konkrét intézkedések meghozatalát az Európa 2020 stratégia, illetve a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés által megállapított célok keretében a fiatalok foglalkoztatásának támogatására és foglalkoztatásuk biztonságának megerősítésére? A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása és megerősítése érdekében szándékozik-e egyedi, még célzottabb stratégiákat alkalmazni a Bizottság a gazdasági recesszióban lévő tagállamokban, különösen pedig azokban, amelyekben nő a munkanélküliség aránya a fiatalok körében?"@hu11
"L’ordine del giorno reca il Tempo delle interrogazioni (B7-0563/2010 ). Saranno prese in esame le interrogazioni rivolte alla Commissione. Annuncio l’interrogazione n. 17 dell’onorevole Papanikolaou () Spesso, come rileva la comunicazione ufficiale della Commissione su "Gioventù in movimento", i giovani si trovano alle prese con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato che riducono le possibilità di integrazione attraverso contratti di lavoro più stabili e ne aggravano quindi la precarietà lavorativa. Il problema è ancor più serio negli Stati membri in cui la legislazione sul lavoro risulta particolarmente protezionistica. Può la Commissione riferire: se ritiene che la qualità spesso dubbia e la durata incontrollabile dei periodi di tirocinio pratico (stage) non aggravi il problema; se intende intraprendere azioni concrete nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla strategia "Europa 2020" e del programma "Gioventù in movimento" per sostenere l'occupazione dei giovani e rafforzarne la sicurezza lavorativa; se intende portare avanti politiche specifiche ancor più mirate alla promozione e tutela dell'occupazione giovanile in quegli Stati membri che devono affrontare la recessione economica e tassi di disoccupazione giovanile particolarmente elevati?"@it12
"The next item is Question Time (B7-0563/2010 ). The following questions are addressed to the Commission. Question 17 by Georgios Papanikolaou () As the Commission notes in its communication 'Youth on the Move', young people are often trapped in a chain of temporary employment contracts that reduces their chances of moving on to more stable contracts and exacerbates their job insecurity. The problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist. Can the Commission answer the following questions: Does it believe that the often doubtful quality and uncontrolled duration of traineeships exacerbate this problem? Will it take specific action as part of the objectives set in the Europe 2020 strategy and the Youth on the Move programme to support youth employment and strengthen their job security? Will the Commission pursue specific and even more targeted policies to promote and strengthen youth employment in those Member States that are facing an economic recession?"@lt14
"Nākamais darba kārtības punkts ir jautājumu laiks (B7-0563/2010 ). Komisijai ir uzdoti šādi jautājumi. Jautājums Nr. 17 (Georgios Papanikolaou ) () Kā norādīts Komisijas oficiālajā paziņojumā „Jaunatne kustībā”, bieži vien ar jauniešiem secīgi tiek noslēgti darba līgumi uz noteiktu laiku, kas samazina viņu iespējas iekļauties stabilāku darba līgumu sistēmā un kas viņiem tādējādi pagaidu nodarbinātību padara par aizvien smagāku problēmu. Šis jautājums vēl asāks ir dalībvalstīs, kur darba likumdošana ir īpaši protekcionistiska. Vai Komisija šajā sakarībā varētu atbildēt uz turpmāk izklāstītajiem jautājumiem? Vai tā neuzskata, ka šo problēmu vēl vairāk sarežģī bieži vien apšaubāmā prakses vietu kvalitāte un nekontrolējamais prakses ilgums? Vai Komisija tajās dalībvalstīs, kurās notikusi ekonomikas lejupslīde un it sevišķi pieaudzis jauniešu bezdarba līmenis, paredz īstenot īpašu, vēl mērķtiecīgāku politiku, lai sekmētu un palielinātu jauniešu nodarbinātību? Vai Komisija tajās dalībvalstīs, kurās notikusi ekonomikas lejupslīde un it sevišķi pieaudzis jauniešu bezdarba līmenis, paredz īstenot īpašu, vēl mērķtiecīgāku politiku, lai sekmētu un palielinātu jauniešu nodarbinātību?"@lv13
"The next item is Question Time (B7-0563/2010 ). The following questions are addressed to the Commission. Question 17 by Georgios Papanikolaou () As the Commission notes in its communication 'Youth on the Move', young people are often trapped in a chain of temporary employment contracts that reduces their chances of moving on to more stable contracts and exacerbates their job insecurity. The problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist. Can the Commission answer the following questions: Does it believe that the often doubtful quality and uncontrolled duration of traineeships exacerbate this problem? Will it take specific action as part of the objectives set in the Europe 2020 strategy and the Youth on the Move programme to support youth employment and strengthen their job security? Will the Commission pursue specific and even more targeted policies to promote and strengthen youth employment in those Member States that are facing an economic recession?"@mt15
"Aan de orde is het vragenuur (B7-0563/2010 ). Wij behandelen een reeks vragen aan de Commissie. Vraag nr. 17 van Georgios Papanikolaou () Vaak zitten jongeren, zoals wordt opgemerkt in de officiële mededeling van de Commissie over "Jeugd in beweging", gevangen in een keten van arbeidscontracten van bepaalde duur, wat hun kansen vermindert om vast werk te vinden en dus hun werkonzekerheid vergroot. Dit probleem is nog acuter in lidstaten met een protectionistische arbeidswetgeving. Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen: Wordt dit probleem volgens haar versterkt door de vaak dubieuze kwaliteit en de ongecontroleerde duur van de stageperiodes? Is zij van plan in het kader van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, alsook in de context van het programma "Jeugd in beweging" concrete acties te ondernemen om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en hun werkzekerheid te versterken? Zal de Commissie voor de lidstaten die een economische crisis doormaken en hoger jeugdwerkloosheidscijfers hebben, aparte en nog meer gerichte maatregelen nemen om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en te versterken?"@nl3
"Kolejnym punktem porządku obrad jest tura pytań (B7-0563/2010 ). Do Komisji skierowano następujące pytania. Pytanie nr 17 skierował Georgios Papanikolaou () Jak zauważono w oficjalnym stanowisku Komisji pt. „Mobilna młodzież”, młodzi ludzie często wpadają w błędne koło umów o pracę na czas określony, co zmniejsza ich szanse na uzyskanie stabilnych warunków pracy i dodatkowo pogarsza ich niepewną sytuację zawodową. Problem ten przybiera jeszcze większe rozmiary w państwach członkowskich, w których przepisy prawa pracy są szczególnie protekcjonistyczne. Zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami: Czy uważa, że często wątpliwa jakość i niekontrolowana długość staży pogłębia wspomniany problem? Czy zamierza podjąć konkretne działania, realizując cele ustanowione w strategii Europa 2020 i w programie „Mobilna młodzież”, by wesprzeć zatrudnienie młodych ludzi i poprawić jego bezpieczeństwo? Czy w państwach członkowskich, które borykają się z regresją gospodarczą, a szczególnie z wyjątkowym wzrostem stopy bezrobocia wśród młodych ludzi, Komisja zamierza prowadzić specjalną, jeszcze bardziej ukierunkowaną politykę wspierania i poprawy zatrudnienia młodych ludzi?"@pl16
"Segue-se na ordem do dia o período de perguntas (B7-0563/2010 ). Foram apresentadas as seguintes perguntas à Comissão. Pergunta n.º 17, do deputado Georgios Papanikolaou () Tal como a Comissão faz notar na sua comunicação "Juventude em Movimento", os jovens ficam muitas vezes enredados numa cadeia de contratos de emprego temporários que reduzem as suas oportunidades de evoluir para contratos mais estáveis e exacerba a sua insegurança de emprego. O problema acentua-se ainda mais em Estados-Membros onde a lei do trabalho é especialmente proteccionista. Poderá a Comissão responder às seguintes perguntas: A Comissão acredita que a qualidade duvidosa e a duração sem controlo das acções de formação exacerbam este problema? Tomará medidas específicas no âmbito dos objectivos definidos na estratégia Europa 2020 e no programa Juventude em Movimento para apoiar o emprego juvenil e reforçar a sua segurança de emprego? Irá a Comissão seguir políticas mais específicas e até mais direccionadas para promover e fortalecer o emprego entre os jovens nos Estados-Membros que estão a passar por uma recessão económica?"@pt17
"Urmează timpul afectat întrebărilor (B7-0563/2010 ). Următoarele întrebări sunt adresate Comisiei. Întrebarea nr. 17 adresată de Georgios Papanikolaou () Astfel cum relevă Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare”, tinerii sunt adesea prinși într-o serie de contracte de muncă temporare și astfel șansele lor de a obține contracte mai stabile sunt reduse, iar nesiguranța în ceea ce privește locul de muncă crește. Această problemă este și mai gravă în statele membre în care dreptul muncii este foarte protecționist. Poate Comisia să răspundă la următoarele întrebări: Consideră calitatea, adesea îndoielnică, și durata nelimitată a stagiilor ca fiind factori ce contribuie la exacerbarea acestei probleme? Intenționează aceasta să ia măsuri concrete în cadrul obiectivelor stabilite atât prin strategia Europa 2020, cât și prin inițiativa „Tineretul în mișcare”, pentru a sprijini ocuparea forței de muncă de către tineri și sporirea siguranței locurilor de muncă? Intenționează Comisia să introducă politici specifice, cu obiective mai clare vizând promovarea și sporirea ocupării forței de muncă de către tineri, în statele membre care se confruntă cu recesiunea economică și cu o rată crescută a șomajului în rândul tinerilor?"@ro18
"Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0563/2010 ). Nasledujúce otázky sú určené Komisii. Otázka č. 17, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou () Ako sa uvádza v oficiálnom oznámení Komisie s názvom Mládež v pohybe, mladí ľudí sa často nevedia vymaniť z reťazca pracovných zmlúv na dobu určitú, v dôsledku čoho sa znižujú ich možnosti integrácie v rámci stabilnejších pracovných zmlúv a teda sa zväčšuje neistota ich pracovných miest. Tento problém je ešte závažnejší v členských štátoch, v ktorých sú právne predpisy týkajúce sa pracovnej oblasti mimoriadne protekcionistické. Môže Komisia odpovedať na tieto otázky? Nedomnieva sa Komisia, že kvalita stáží, ktorá je často pochybná, a ich nekontrolovateľná dĺžka trvania tento problém ešte zhoršujú? Má Komisia v úmysle prijať konkrétne opatrenia v súvislosti s cieľmi vymedzenými v stratégii Európa 2020, ale aj v súvislosti s iniciatívou Mládež v pohybe v záujme toho, aby sa podporila zamestnanosť mladých ľudí a posilnila sa istota ich pracovných miest? Plánuje Komisia realizovať osobitné politiky, ktoré budú viac zamerané na podporu a posilnenie zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch, ktoré zaznamenali hospodársky pokles a najmä zvýšenie miery nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi?"@sk19
"Naslednja točka je čas za vprašanja (B7-0563/2010 ). Na Komisijo so naslovljena naslednja vprašanja. Vprašanje 17 je predložil Georgios Papanikolaou () Kot je pokazalo uradno sporočilo Komisije o mladih in mobilnosti, se mladi pogosto znajdejo v verigi pogodb o začasnem delu, zaradi česar imajo manj možnosti, da bi našli stabilnejše delovno razmerje, s tem pa je negotovost njihove zaposlitve še večja. Problem je še večji v državah članicah, v katerih je delovna zakonodaja še posebej protekcionistična. Ali lahko Komisija odgovori na naslednja vprašanja: Ali meni, da se ta problem zaradi pogosto dvomljive kakovosti in trajanja pripravništev, ki ga ni mogoče nadzorovati, le še poostruje? Ali načrtuje sprejetje konkretnih ukrepov v okviru ciljev, opredeljenih v strategiji Evropa 2020, ter v okviru pobude Mladi in mobilnost, da bi podprla zaposlovanje mladih in okrepila varnost njihove zaposlitve? Ali namerava v državah članicah, ki so se znašle v gospodarski recesiji in v katerih se je zlasti povečala stopnja brezposelnosti mladih, izvajati specifične in še bolj ciljno usmerjene ukrepe, da bi spodbujala in okrepila zaposlovanje mladih?"@sl20
"Nästa punkt är frågestunden (B7-0563/2010 ). Följande frågor har ställts till kommissionen. Fråga nr 17 från Georgios Papanikolaou () Som kommissionen påpekar i sitt officiella meddelande ”Unga på väg” fastnar ungdomar ofta i upprepade visstidsanställningar som minskar deras möjligheter till fastare anställningsformer och därigenom förvärrar deras otrygghet på arbetsmarknaden. Problemet är än värre i medlemsstater med särskilt protektionistisk arbetslagstiftning. Jag vill fråga följande: Anser kommissionen att den många gånger tveksamma kvaliteten och okontrollerade varaktigheten på praktikperioder förvärrar problemet? Tänker kommissionen vidta några konkreta åtgärder inom ramen för målen i strategin Europa 2020 och i programmet Unga på väg, för att främja ungas sysselsättning och stärka deras anställningstrygghet? Kommer kommissionen att införa en särskild och ännu mer målinriktad politik för att stärka och befästa ungdomssysselsättningen i de medlemsstater som upplever ekonomisk nedgång och särskilt hög ungdomsarbetslöshet?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Nuorten epävarmat työsuhteet"7
"Angående: Otrygga anställningar för unga"22
"Assunto: Jovens em situação de emprego precário"17
"Asunto: Precariedad laboral de los jóvenes"21
"Betreft: Werkonzekerheid bij jongeren"3
"Betrifft: Junge Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen"9
"Objet: Précarité de l’emploi chez les jeunes"8
"Oggetto: Occupazione precaria dei giovani"12
"Om: Usikre ansættelsesforhold for unge"2
"Przedmiot: Niepewne warunki zatrudnienia młodych ludzi"16
"Předmět: Nejistota zaměstnání pro mladé lidi"1
"Subiect: Precaritatea locurilor de muncă pentru tineri"18
"Teema: noorte ebakindlad töösuhted"5
"Temats: Jauniešu pagaidu nodarbinātība"13
"Tárgy: A foglalkoztatás bizonytalansága a fiatalok körében"11
"Vec: Neistota pracovných miest mladých ľudí"19
"Θέμα: Επισφαλής απασχόληση των νέων"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph