Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-507"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.39.2-507"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Commissioner, I will deal with just one of your four key priorities: stronger policies to promote job creation and demand for labour. According to this document, recovery must be based on job-creating growth but, since the economic crisis, economic growth in Europe has been uneven and weak. As an Irish MEP, I am acutely aware of how we are being told to implement austerity measures and the real fear is that this will smother any opportunity for growth. So my question is: will this agenda for new jobs and growth not apply to Ireland or Greece or, indeed, any country that is implementing these severe austerity measures? Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from? There are excellent ideas in this document; I am not trying to minimise them. One crucial one is how we connect our investment and research and development and innovation to the production system itself. There is an absolute necessity to lock the two together. Proposals to engage the social economy, cooperatives, mutual societies and micro-enterprises in a sustained effort to provide employment opportunities at local level are very timely and, indeed, I believe that mobilisation at local level and on a not-for-profit basis, through mutual societies, can be a driver for sustainable development. The promotion of entrepreneurship will allow citizens themselves to play a real part in our economic recovery. The matching of skills to jobs is crucial, but I am very concerned on many fronts, Commissioner. Last week, I hosted a meeting in Parliament on social inclusion and mental illness and a mild-mannered lady from Austria said that politicians have to stop talking about jobs and growth – nobody believes them! I do not know about you, Commissioner, but that shook me. I am not saying that that feeling is widespread, but it is spreading, and I think that is why our words here have to be translated into action. There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box. Yes to green jobs, digital jobs, but do not forget local jobs and, as I said, the promotion of a not-for-profit ethos, not as a replacement, but as a counterbalance to the profit-driven model, which right now threatens the euro and the stability of the Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, budu se zabývat pouze jednou ze čtyř vašich klíčových priorit: tou jsou silnější politiky, které budou podporovat vytváření pracovních míst a poptávku po pracovní síle. Podle tohoto dokumentu musí být hospodářské oživení založeno na růstu vytvářejícím pracovní místa, ale od nástupu hospodářské krize je hospodářský růst v Evropě nerovnoměrný a slabý. Jako irská poslankyně Evropského parlamentu si bolestně uvědomuji, jak je nám ukládáno, abychom zaváděli úsporná opatření, a pociťuji reálné obavy, že to zadusí jakoukoli možnost růstu. Moje otázka tedy zní: budou z této agendy pro nová pracovní místa a růst vyjmuty Irsko nebo Řecko nebo dokonce jakákoli země, která zavádí tato přísná úsporná opatření? Co bude zdrojem růstu a tedy zdrojem pracovních míst? V tomto dokumentu jsou vynikající myšlenky; nechci je bagatelizovat. Jedna z klíčových otázek zní: jak propojíme naše investice a výzkum a vývoj s výrobním systémem jako takovým. Je naprosto nezbytné tyto dva prvky pevně propojit. Návrhy počítající se sociálními podniky, družstvy, vzájemnými pojišťovnami a mikropodniky v rámci systematického úsilí vytvořit pracovní příležitosti na místní úrovni jsou velice příhodné a skutečně jsem přesvědčena, že zmobilizování zdrojů na místní úrovni a neziskovou formou prostřednictvím vzájemných společností může být hybnou silou udržitelného rozvoje. Podpora podnikání umožní občanům samotným hrát reálnou roli v našem procesu hospodářského oživení. Sladění dovedností s požadavky pracovního trhu má klíčový význam, ale v mnoha ohledech jsem znepokojena, pane komisaři. Minulý týden jsem moderovala v Parlamentu jednání o sociálním začleňování a duševních chorobách a jedna přívětivá paní z Rakouska se vyjádřila v tom smyslu, že politici musejí přestat mluvit o pracovních místech a růstu – protože jim nikdo nevěří! Nevím, jak jste to vnímal vy, pane komisaři, ale mnou to otřáslo. Netvrdím, že tyhle pocity vůči nám jsou široce rozšířené, ale šíří se, a myslím si, že to je důvod proto, aby naše slova byla převedena v činy. Je to věc opravdu naléhavá a musíme v našich postojích opustit tu svou „věž ze slonoviny“. Ano ekologicky orientovaným pracovním místům, ano pracovním místům v digitální oblasti, ale nezapomínejte také na místní pracovní místa a, jak jsem již uvedla, na podporu neziskového étosu, nikoli jako nahrazení, ale jako protiváhu proti ziskovému modelu, který právě nyní ohrožuje euro a stabilitu Unie."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil kun beskæftige mig med én af de fire hovedprioriteter, nemlig stærkere politikker til fremme af jobskabelsen og efterspørgslen efter arbejdskraft. Ifølge dokumentet skal genopretningen baseres på jobskabende vækst, men siden den økonomiske krise har den økonomiske vækst i Europa været uregelmæssig og svag. Som irsk medlem af Parlamentet er jeg meget bevidst om, hvordan vi opfordres til at gennemføre besparelsesforanstaltninger, og den reelle frygt er, at det vil kvæle enhver mulighed for vækst. Mit spørgsmål er således, om denne dagsorden for nye job og vækst ikke vil finde anvendelse på Irland eller Grækenland eller et hvilket som helst andet land, der gennemfører disse alvorlige besparelsesforanstaltninger. Hvor skal væksten komme fra, og hvor skal arbejdspladserne således komme fra? Der er fremragende idéer i dokumentet, og jeg forsøger ikke at minimere dem. En af de afgørende idéer er, hvordan vi forbinder vores investering og forskning og udvikling samt innovation til selve produktionssystemet. Det er absolut nødvendigt at sammenkoble de to. Forslag om at inddrage den sociale økonomi, kooperativer, gensidige selskaber og mikrovirksomheder i en vedvarende indsats for at skabe jobmuligheder på lokalt niveau er meget aktuelle, og jeg mener da også, at mobilisering på lokalt niveau og almennyttigt arbejde gennem gensidige selskaber kan være en drivkraft for bæredygtig udvikling. Fremme af iværksættelse vil gøre det muligt for borgerne selv at spille en reel rolle i vores økonomiske genopretning. Det er afgørende at sikre overensstemmelse mellem kvalifikationer og job, men jeg er meget bekymret på mange fronter. I sidste uge var jeg vært for et møde i Parlamentet om social integration og psykiske sygdomme, og en meget venlig dame fra Østrig sagde, at politikerne skal holde op med at tale om job og vækst – ingen tror på dem! Jeg ved ikke med kommissæren, men det rystede mig. Jeg siger ikke, at denne følelse er udbredt, men den breder sig, og derfor skal vores ord omsættes til handling. Det haster virkelig, og vi skal i gang med at tænke kreativt. Vi skal sige ja til grønne job og digitale job, men vi må ikke glemme lokale job, og, som jeg sagde, almennyttigt arbejde, ikke som erstatning for, men som modvægt til den model, der er baseret på profit, og som lige nu truer euroen og Unionens stabilitet."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Kommissar, ich werde nur eine unserer vier Schlüsselprioritäten ansprechen. stärkere Strategien zur Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen und des Bedarfs an Arbeit. Laut diesem Dokument muss die Erholung auf Wachstum basieren, das Arbeitsplätze schafft, aber seit der Wirtschaftskrise ist Wirtschaftswachstum in Europa ungleichmäßig und schwach. Als irische Abgeordnete bin ich mir nämlich im Klaren darüber, wie wir Sparmaßnahmen umsetzen sollen und die reale Angst ist, dass das jede Möglichkeit für Wachstum ersticken wird. Also lautet meine Frage: Wird diese Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten nicht für Irland oder Griechenland oder, in der Tat, kein Land gelten, das diese ernsten Sparmaßnahmen umsetzt? Wo wird das Wachstum herkommen und woher werden dann die Arbeitsplätze kommen? Es gibt in diesem Dokument exzellente Ideen; ich versuche nicht, sie zu kleinzureden. Eine entscheidende Idee ist unsere Verbindung von Investitionen und Forschung und Entwicklung und Innovation mit dem Produktionssystem selber. Es ist absolut notwendig, die beiden zu verknüpfen. Vorschläge zur Verknüpfung von sozialer Wirtschaft, Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Kleinstunternehmen in einer nachhaltigen Anstrengung zur Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene sind sehr zeitgemäß, und ich glaube wirklich, dass die Mobilisierung auf lokaler Ebene und durch Gegenseitigkeitsgesellschaften auf einer nicht gewinnorientierten Basis ein Antriebsmotor für nachhaltige Entwicklung sein kann. Die Förderung von Unternehmertum wird es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung zu spielen. Die Abstimmung von Qualifikationen auf Arbeitsplätze ist entscheidend, aber ich bin bei vielen Punkten sehr besorgt, Herr Kommissar. Letzte Woche war ich Veranstalterin eines Treffens im Parlament zu den Themen soziale Eingliederung und psychische Erkrankungen und eine freundlich gestimmte Dame aus Österreich sagte, dass Politiker aufhören müssen, über Arbeitsplätze und Wachstum zu reden – niemand glaubt ihnen! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Kommissar, aber das war für mich schockierend. Ich sage nicht, dass das Gefühl weitverbreitet ist, aber es breitet sich aus, und ich denke, dass deswegen unsere Reden hier in Taten umgesetzt werden müssen. Das ist wirklich dringend, und wir müssen anfangen, neue Ideen zu entwickeln. Ja zu umweltfreundlichen Arbeitsplätzen, ja zu digitalen Arbeitsplätzen, aber vergessen Sie nicht die Arbeitsplätze auf lokaler Ebene und, wie ich sagte, die Förderung von nicht gewinnorientiertem Ethos; nicht als Ersatz, aber als Gegengewicht zum profitorientierten Modell, welches im Moment den Euro und die Stabilität der Union gefährdet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, θα ασχοληθώ με μία μόνο από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητές σας: τις ισχυρότερες πολιτικές για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ζήτησης για εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, η ανάκαμψη πρέπει να βασιστεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όμως από τη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη ήταν άνιση και ασθενής. Ως ιρλανδή ευρωβουλευτής, γνωρίζω καλά το πώς καλούμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα λιτότητας και ο πραγματικός φόβος είναι ότι αυτό θα καταπνίξει κάθε ευκαιρία για ανάπτυξη. Επομένως, το ερώτημά μου είναι το εξής: αυτή η ατζέντα για νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη δεν θα εφαρμοστεί στην Ιρλανδία ή την Ελλάδα ή και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εφαρμόζει αυτά τα αυστηρά μέτρα λιτότητας; Από πού θα προέλθει η ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, από πού θα προκύψουν οι θέσεις εργασίας; Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει εξαιρετικές ιδέες, και δεν προσπαθώ να τις υποτιμήσω. Ένα κρίσιμο σημείο είναι το πώς θα συνδέσουμε τις επενδύσεις μας, την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία με το σύστημα παραγωγής αυτό καθαυτό. Είναι απολύτως αναγκαίο αυτά τα δύο να συνδεθούν. Οι προτάσεις για τη συμμετοχή της κοινωνικής οικονομίας, των συνεταιρισμών, των αλληλασφαλιστικών εταιρειών καθώς και των μικροεπιχειρήσεων σε μια διαρκή προσπάθεια για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ επίκαιρες και, πράγματι, πιστεύω ότι η κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο και σε μη κερδοσκοπική βάση, μέσω των αλληλασφαλιστικών εταιρειών, μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας θα επιτρέψει στους πολίτες να διαδραματίσουν πραγματικό ρόλο στην οικονομική μας ανάκαμψη. Η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας είναι καίριας σημασίας, αλλά εξακολουθώ να ανησυχώ για πολλά θέματα, κύριε Επίτροπε. Την περασμένη εβδομάδα διοργάνωσα στο Κοινοβούλιο μια συνάντηση για την κοινωνική ένταξη και τις ψυχικές ασθένειες και μια ευγενική κυρία από την Αυστρία είπε ότι οι πολιτικοί πρέπει να σταματήσουν να μιλούν για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – κανείς δεν τους πιστεύει! Δεν ξέρω για εσάς, κύριε Επίτροπε, αλλά εγώ συγκλονίστηκα. Δεν λέω ότι αυτή η αίσθηση κυριαρχεί, αλλά αρχίζει να εξαπλώνεται, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα λόγια μας στο θέμα αυτό πρέπει να μετουσιωθούν σε πράξεις. Είναι πραγματικά επείγον να γίνει αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ναι στις πράσινες θέσεις απασχόλησης, στις ψηφιακές θέσεις απασχόλησης, αλλά ας μην λησμονούμε τις τοπικές θέσεις απασχόλησης και, όπως είπα, την προώθηση ενός μη κερδοσκοπικού ήθους, όχι ως υποκατάστατο αλλά ως αντίβαρο στο βασιζόμενο στο κέρδος μοντέλο, που αυτήν τη στιγμή απειλεί το ευρώ και τη σταθερότητα της Ένωσης."@el10
"Señor Presidente, señora Comisaria, hablaré solamente de una de sus cuatro prioridades: unas políticas más sólidas para promover la creación de empleo y la demanda de mano de obra. Según este documento, la recuperación se debe basar en un aumento de la creación de empleo, pero, desde que surgió la crisis económica, el crecimiento económico en Europa ha sido escaso y desigual. Como diputado al Parlamento Europeo por Irlanda, conozco perfectamente cómo se nos dice que apliquemos medidas de austeridad y el temor real de que esto apague cualquier oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿esta agenda para empleos nuevos y crecimiento no se aplicará a Irlanda o Grecia o, en efecto, a cualquier otro país que esté aplicando estas estrictas medidas de austeridad? ¿De dónde procederá el crecimiento y, por consiguiente, de dónde procederán los puestos de trabajo? Este documento contiene ideas excelentes; no pretendo minimizarlas. Una fundamental es cómo conectar nuestra inversión, la investigación y el desarrollo, y la innovación al sistema de producción en sí. Existe una necesidad absoluta de interrelacionarlos. Las propuestas de incluir la economía social, las cooperativas, las sociedades mutuas y las microempresas en un esfuerzo sostenido de ofrecer oportunidades de empleo en el plano local son muy oportunas y, en efecto, creo que la movilización en el plano local y sin ánimo de lucro, a través de sociedades mutuas, puede ser un catalizador para el desarrollo sostenible. La promoción de la iniciativa empresarial permitirá que los propios ciudadanos participen realmente en nuestra recuperación económica. La armonización de los conocimientos prácticos con los puestos de trabajo resulta fundamental, aunque me surgen dudas en muchos frentes, señora Comisaria. La semana pasada, organicé una reunión en el Parlamento sobre la inclusión social y la enfermedad mental, y una señora austriaca muy afable afirmó que los políticos tienen que dejar de hablar sobre empleo y crecimiento —¡nadie les cree!—. No sé a usted, señora Comisaria, pero a mí me impactó. No digo que esa opinión sea generalizada, pero se está extendiendo, y creo que esa es la razón por la que las palabras que pronunciamos aquí se deben traducir en acciones. Esto es realmente urgente y debemos comenzar a pensar de forma diferente. Sí a los puestos de trabajo ecológicos, a los puestos de trabajo digitales, pero no podemos olvidar los puestos de trabajo locales y, como he dicho, la promoción de un espíritu sin ánimo de lucro, no para sustituir, sino para compensar el modelo con ánimo de lucro, que en estos momentos supone una amenaza para el euro y para la estabilidad de la Unión."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Ma käsitlen teie neljast eelisvaldkonnast vaid üht: tõhusamad meetmed, et edendada töökohtade loomist ja suurendada nõudlust tööjõu järele. Selle dokumendi kohaselt peab majanduskasv põhinema uute töökohtade loomisel, sest alates majanduskriisi puhkemisest on majanduskasv olnud ELis ebaühtlane ja väike. Euroopa Parlamendi Iirimaalt pärit liikmena tean hästi, kuidas meil kästakse võtta kokkuhoiumeetmeid, kuid tegelikult on oht, et niisugune tegutsemisviis lämmatab igasuguse võimaluse majanduskasvuks. Niisiis on küsimus selles, kas see uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ei kehti Iirimaale ja Kreekale või ükskõik millisele riigile, kes neid rangeid kokkuhoiumeetmeid rakendab? Kust tuleb majanduskasv ja sellest tulenevalt – kust tulevad need töökohad? Dokumendis on suurepäraseid ideid, ma ei püüagi nende väärtust vähendada. Üks otsustavamaid on see, kuidas me saame ühendada oma investeeringud ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni tootmissüsteemiga. Need kaks poolt tuleb ilmtingimata ühendada. Ettepanekud kaasata sotsiaalmajandusettevõtted, ühistud, vastastikused ühingud ning mikroettevõtted jätkusuutlikusse püüdlusse luua kohalikul tasandil töökohti on väga õigeaegne ning ma usun, et kohaliku tasandi kaasamine mittetulunduslikul alusel vastastikuste ühingute kaudu võib tõepoolest olla säästva arengu juhtiv tegur. Ettevõtluse edendamine võimaldab kodanikel täita oma osa meie majanduse taastumises. Lugupeetud volinik! Oskuste vastavuse tagamine tööturu vajadustele on määrava tähtsusega, kuid olen siiski väga mures mitme asjaolu pärast. Eelmisel nädalal korraldasin ma Euroopa Parlamendis kohtumise sotsiaalse kaasatuse ja vaimse haiguse teemal ning üks leebe olekuga naine Austriast ütles, et poliitikud peavad lõpetama jutud töökohtadest ja majanduskasvust, sest keegi ei usu neid. Volinik, ma ei tea kuidas teiega on, aga mind ehmatas see väga. Ma ei ütle, et niisugune arusaam on laialt levinud, kuid see levib järjest enam ning seepärast peavadki minu arvates meie sõnadest saama teod. See on hädavajalik ning meil tuleb hakata nägema asju teise nurga alt. Olen nõus keskkonnahoidlike ja digitaalsektori töökohtadega, kuid ärgem unustagem kohalikke töökohti, ning nagu ma ütlesin, tuleb edendada mittetulunduslikku tegevust. See ei pea mitte asendama kasumlikku mudelit, mis praegu ohustab eurot ja ELi stabiilsust, vaid seda tasakaalustama."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, käsittelen vain yhtä neljästä pääpainopistealueestanne: työpaikkojen luomista ja työvoiman kysyntää edistävien toimien tehostamista. Tämän asiakirjan mukaan elpymisen on perustuttava työpaikkoja luovaan kasvuun, mutta Euroopan talouskasvu on talouskriisistä lähtien ollut epätasaista ja heikkoa. Irlantilaisena Euroopan parlamentin jäsenenä olen hyvin tietoinen siitä, että meitä käsketään toteuttamaan säästötoimenpiteitä, ja todellisena pelkona on, että se tukahduttaa kaikki kasvun mahdollisuudet. Kysymykseni kuuluukin: eikö tämä uusien työpaikkojen ja kasvun ohjelma koske Irlantia tai Kreikkaa tai mitä tahansa maata, joka toteuttaa näitä tiukkoja säästötoimenpiteitä? Mikä synnyttää kasvua ja vastaavasti työpaikkoja? Asiakirjassa on erinomaisia ajatuksia, enkä halua vähätellä niitä. Yksi merkittävä ajatus on se, miten me yhdistämme investointimme sekä tutkimuksen ja kehityksen ja innovoinnin itse tuotantojärjestelmään. Nämä kaksi on ehdottomasti kytkettävä toisiinsa. Ehdotukset osuus- ja yhteisötalouden yritysten, osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja mikroyritysten osallistumisesta jatkuvaan ponnisteluun työllistymismahdollisuuksien tarjoamiseksi paikallisella tasolla osuvat erittäin hyvään aikaan, ja uskon todellakin, että mobilisointi paikallisella tasolla ja voittoa tavoittelemattomasti keskinäisten yhtiöiden kautta voi toimia kestävän kehityksen moottorina. Yrittäjyyden edistäminen tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua aidosti talouden elvyttämiseen. Osaamisen ja työpaikkojen sovittaminen toisiinsa on ratkaisevaa, mutta olen monessa suhteessa hyvin huolissani, hyvä komission jäsen. Viime viikolla johdin parlamentissa kokousta, jossa käsiteltiin sosiaalista osallisuutta ja psyykkisiä sairauksia, ja hyväntahtoinen rouva Itävallasta sanoi, että poliitikkojen on lopetettava puhuminen työpaikoista ja kasvusta – kukaan ei usko heitä! En tiedä, miten on teidän laitanne, hyvä komission jäsen, mutta minua se järkytti. En väitä, että tuo tunne on laajalle levinnyt, mutta se leviää edelleen, ja mielestäni meidän on siksi ryhdyttävä täällä sanoista tekoihin. Asialla on kova kiire, ja meidän on alettava ajatella laajemmin. Kannatan vihreitä työpaikkoja, digitaalialan työpaikkoja, mutta meidän ei pidä unohtaa paikallisia työpaikkoja ja kuten sanoin, voittoa tavoittelemattoman työn ajattelutavan edistämistä ei niinkään korvikkeena vaan vastapainona voittoa tavoittelevalle mallille, joka juuri nyt uhkaa euroa ja unionin vakautta."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je me contenterai d’aborder une de vos quatre grandes priorités: le renforcement des politique destinées à favoriser la création d’emplois et à soutenir la demande de travail. D’après ce document, la reprise doit se fonder sur une croissance génératrice d’emplois. Or, depuis la crise économique, l’Europe connaît une croissance faible et inégale. En tant qu’eurodéputée irlandaise, je suis très sensible à la manière dont on nous impose l’adoption de mesures d’austérité dont il y a tout lieu de croire qu’elles étoufferont toute possibilité de croissance. Voici donc ma question: l’Irlande, la Grèce ou, d’ailleurs, tout autre pays qui viendrait à mettre en œuvre ces mesures d’austérité extrêmement contraignantes, seront-ils privé des bénéfices de cette stratégie pour de nouveaux emplois et de la croissance? Dans ce cas, d’où viendra la croissance et, partant, les emplois? Ce document contient d’excellentes idées que je n’entends pas diminuer. Il est, entre autres, crucial d’assurer l’adéquation entre les efforts d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation et le système de production en tant que tel. Il est absolument indispensable de lier les deux. Les propositions consistant à faire participer l’économie sociale, les coopératives, les mutualités et les micro-entreprises à un effort soutenu de création d’emplois au niveau local sont très opportunes. Je pense effectivement que la mobilisation au niveau local, en dehors de toute optique de bénéfice, par l’intermédiaire de mutualités, peut être un moteur du développement durable. Grâce à la promotion de l’esprit d’entreprise, les citoyens eux-mêmes pourront contribuer de manière sensible à la reprise économique. Il est crucial de faire coïncider les compétences et les emplois, mais, Monsieur le Commissaire, je suis, à de nombreux égards, très préoccupée. La semaine dernière, j’ai organisé au Parlement une réunion sur l’inclusion sociale et la maladie mentale. Une dame d’Autriche, très gentille, m’y a dit que les femmes et les hommes politiques devaient cesser de parler d’emplois et de croissance parce que personne ne les croyait! Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur le Commissaire, mais, personnellement, cela m’a choquée. Je n’irais pas jusqu’à qualifier ce sentiment de répandu, mais il se propage et c’est pourquoi, d’après moi, ce que nous disons ici doit se traduire en actions. C’est véritablement urgent et nous devons commencer à faire preuve d’inventivité. Oui à des emplois verts et à des emplois numériques, mais sans oublier les emplois locaux et, je le répète, la promotion d’une philosophie du bénévolat, non pas pour remplacer, mais pour compenser le modèle économique fondé sur la recherche du profit qui, en ce moment même, menace l’euro et la stabilité de l’Union."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, a négy kulcsfontosságú terület közül most csak egyről szeretnék beszélni. Ez pedig a munkahelyteremtést és a munkaerő-kereslet növekedését segítő határozottabb szakpolitikai intézkedések területe. A dokumentum szerint a fellendülésnek a munkahelyteremtő növekedésen kell alapulnia, de a gazdasági válság óta Európa gazdasági növekedése egyenetlen és gyenge. Ír európai parlamenti képviselőként nagyon jól tudom, hogy mindenki folyamatosan a megszorító intézkedésekről beszél, és szerintem valós félelem, hogy ez a növekedés minden lehetőségét meg fogja fojtani. Kérdésem a következő: az új munkahelyek és a növekedés menetrendje Írországra, Görögországra és a többi, komoly megszorító intézkedéseket alkalmazó országra nem fog vonatkozni? Miből fog származni a növekedés, honnan lesznek új munkahelyek? A dokumentum kitűnő ötleteket tartalmaz, nem akarom lebecsülni ezeket. Az egyik lényeges gondolat arra vonatkozik, hogyan kellene összekapcsolnunk a beruházásokat, a kutatást és fejlesztést, ill. az innovációt magával a termelési rendszerrel. Elengedhetetlen, hogy a kettőt összekapcsoljuk egymással. Nagyon időszerűek a szociális gazdaság, a szövetkezetek, a kölcsönös önsegélye társaságok, valamint a mikrovállalkozások támogatására irányuló javaslatok, hiszen ezek előmozdítják a helyi szintű foglalkoztatási lehetőségek megteremtését, és úgy gondolom, hogy a kölcsönös önsegélyező társaságok révén megvalósuló, helyi szintű és nonprofit alapú mobilizáció a fenntartható fejlődés hajtóereje lehet. A vállalkozások támogatása lehetővé fogja tenni, hogy a polgárok maguk is valóban részt vegyenek a gazdasági fellendülésben. A készségek és munkahelyek közötti nagyobb összhang megteremtése alapvető fontosságú, de számos dolog aggaszt, biztos úr. A múlt héten itt a Parlamentben a házigazdája voltam egy, a társadalmi befogadásról és a mentális betegségekről szóló találkozónak, és egy kedves osztrák hölgy azt mondta, hogy a politikusoknak nem kellene a munkahelyekről és a növekedésről beszélniük, mert senki nem hisz nekik! Nem tudom, ön hogy van vele, biztos úr, de engem ez megrázott. Nem azt akarom mondani, hogy nagyon sokan így gondolják, de azt hiszem, egyre többen gondolják így. Ezért szavainkat végre tettekre kell váltani. Ez valóban nem tűr halasztást, és le kell szoknunk a sablonos gondolkodásról. Igent mondunk a zöld munkahelyekre és a digitális munkahelyekre, de ne feledkezzünk el a helyi szintű munkahelyekről és a nonprofit szellemiség támogatásáról se, természetesen nem a profitorientált modell – amely jelenleg éppen az eurót és az Unió stabilitását fenyegeti – helyettesítéseként, hanem ellensúlyozásaként."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, mi occuperò di una sola delle vostre quattro priorità: politiche più incisive per promuovere la creazione di posti di lavoro e la domanda di forza lavoro. Secondo questo documento la ripresa economica deve basarsi su una crescita foriera di occupazione, ma dopo la crisi economica in Europa la crescita economica è stata debole e irregolare. Come deputata irlandese al Parlamento europeo, comprendo benissimo le esortazioni ad attuare misure di austerità, che ci vengono rivolte; c’è però il concreto timore che ciò soffochi qualsiasi opportunità di crescita. Ecco quindi la mia domanda: quest’agenda per i nuovi posti di lavoro e la crescita si applicherà o no all’Irlanda o alla Grecia o, se è per questo, a qualsiasi altro paese che debba applicare queste rigide misure di austerità? Da dove verrà la crescita, e di conseguenza da dove verrà l’occupazione? Questo documento contiene idee eccellenti; non sto cercando di svalutarle. Un punto cruciale è il modo di collegare investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione da un lato, e il processo produttivo dall’altro. È assolutamente necessario connettere strettamente i due elementi. Le proposte tese a coinvolgere l’economia sociale, le cooperative, le mutue e le microimprese nel costante sforzo di offrire opportunità occupazionali a livello locale giungono nel momento più opportuno; sono profondamente convinta che una mobilitazione a livello locale, senza scopo di lucro, attuata per mezzo delle mutue, possa rappresentare un volano per lo sviluppo sostenibile. Incoraggiando l’imprenditorialità consentiremo ai cittadini di svolgere un ruolo concreto nella ripresa economica. Far combaciare competenze e opportunità di lavoro è un elemento cruciale, ma nutro forti preoccupazioni su molti aspetti, signor Commissario. La settimana scorsa ho organizzato in Parlamento una riunione su malattie mentali e inclusione sociale; una gentile signora austriaca è intervenuta dicendo che i politici devono smetterla di parlare di occupazione e crescita: non gli crede nessuno! Non so quel che ne pensa lei, signor Commissario, ma per quanto mi riguarda queste parole mi hanno turbato. Non dico che un tale stato d’animo sia generalizzato, ma si sta comunque diffondendo, e proprio per questo – mi sembra – le parole che pronunciamo in questa sede devono tradursi in azione. È una questione davvero urgente, e dobbiamo cominciare a pensare fuori dagli schemi. Sì ai posti di lavoro verdi, sì al lavoro informatico, ma non dobbiamo dimenticare i posti di lavoro locali e – come ho già detto – la promozione di un’etica del no profit, che non dovrà sostituire, bensì controbilanciare quel modello fondato sul profitto che proprio ora minaccia l’euro e la stabilità dell’Unione."@it12
"Mr President, Commissioner, I will deal with just one of your four key priorities: stronger policies to promote job creation and demand for labour. According to this document, recovery must be based on job-creating growth but, since the economic crisis, economic growth in Europe has been uneven and weak. As an Irish MEP, I am acutely aware of how we are being told to implement austerity measures and the real fear is that this will smother any opportunity for growth. So my question is: will this agenda for new jobs and growth not apply to Ireland or Greece or, indeed, any country that is implementing these severe austerity measures? Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from? There are excellent ideas in this document; I am not trying to minimise them. One crucial one is how we connect our investment and research and development and innovation to the production system itself. There is an absolute necessity to lock the two together. Proposals to engage the social economy, co-ops, mutual societies and microenterprises in a sustained effort to provide employment opportunities at local level are very timely and, indeed, I believe that mobilisation at local level and on a not-for-profit basis, through mutual societies, can be a driver for sustainable development. The promotion of entrepreneurship will allow citizens themselves to play a real part in our economic recovery. The matching of skills to jobs is crucial, but I am very concerned on many fronts, Commissioner. Last week I hosted a meeting in Parliament on social inclusion and mental illness and a mild-mannered lady from Austria said that politicians have to stop talking about jobs and growth – nobody believes them! I do not know about you, Commissioner, but that shook me. I am not saying that that feeling is widespread, but it is spreading, and I think that is why our words here have to be translated into action. There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box. Yes to green jobs, digital jobs, but do not forget local jobs and, as I said, the promotion of a not-for-profit ethos, not as a replacement, but as a counterbalance to the profit-driven model, which right now threatens the euro and the stability of the Union."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es pieskaršos tikai vienai no jūsu četrām galvenajām prioritātēm — spēcīgākai politikai jaunu darbavietu radīšanā un darbaspēka pieprasījuma veicināšanā. Saskaņā ar šo dokumentu atveseļošanās pamatā jābūt izaugsmei, kas rada darbavietas, taču kopš ekonomikas krīzes sākuma ekonomiskā izaugsme Eiropā ir bijusi nevienmērīga un vāja. Kā Īriju pārstāvoša Parlamenta deputāte es skaudri apzinos, kā mēs tiekam spiesti īstenot taupības pasākumus, un pastāv reālas bažas, ka tas nosmacēs jebkādu izaugsmes iespēju. Tad nu mans jautājums ir šāds — vai šī darba programma jaunu darbavietu radīšanai un izaugsmei neattieksies uz Īriju vai Grieķiju, vai faktiski uz jebkuru valsti, kas īsteno šos skarbos taupības pasākumus? No kurienes radīsies izaugsme un attiecīgi no kurienes radīsies darbavietas? Šajā dokumentā ir lieliskas idejas — es necenšos tās noniecināt. Viena būtiski svarīga ideja ir, kā mēs varam savienot mūsu investīcijas, pētniecību un izstrādi, un inovācijas ar pašu ražošanas sistēmu. Šāda saikne ir pilnīgi noteikti jāizveido. Priekšlikumi iesaistīt sociālo ekonomiku, kooperatīvus, savstarpējas apdrošināšanas sabiedrības un mikrouzņēmumus ilgstošos centienos radīt nodarbinātības iespējas vietējā līmenī ir ļoti savlaicīgi, un es patiešām ticu, ka mobilizācija vietējā līmenī uz bezpeļņas pamatiem, izmantojot savstarpējas apdrošināšanas sabiedrības, var kļūt par ilgtspējīgas attīstības dzinējspēku. Uzņēmējdarbības veicināšana ļaus iedzīvotājiem pašiem pilnvērtīgi piedalīties mūsu ekonomikas atveseļošanā. Pieprasījumam atbilstošu prasmju apgūšanai ir izšķiroša nozīme, taču daudzi aspekti mani satrauc, komisār. Pagājušajā nedēļā es Parlamentā vadīju sanāksmi par sociālo integrāciju un garīgām slimībām, un kāda klusas dabas sieviete no Austrijas teica, ka politiķiem esot jābeidz runāt par darbavietām un izaugsmi — neviens viņiem tāpat neticot! Es nezinu par jums, komisār, bet mani tas satrauca. Es nesaku, ka šāds noskaņojums ir plaši izplatīts, taču tas izplatās, un, manuprāt, tieši tāpēc vārdi, ko mēs šeit sakām, ir jāpārvērš darbos. Tas ir jādara steidzami, un mums jāsāk domāt netradicionālāk. „Jā” vidi saudzējošām darbavietām un digitālām darbavietām, bet neaizmirstiet par vietējām darbavietām un, ka es jau teicu, par bezpeļņas ētosu, ne kā aizvietotāju, bet gan kā pretsvaru uz peļņas gūšanu orientētajam modelim, kas tieši šobrīd apdraud eiro un Savienības stabilitāti."@lv13
"Mr President, Commissioner, I will deal with just one of your four key priorities: stronger policies to promote job creation and demand for labour. According to this document, recovery must be based on job-creating growth but, since the economic crisis, economic growth in Europe has been uneven and weak. As an Irish MEP, I am acutely aware of how we are being told to implement austerity measures and the real fear is that this will smother any opportunity for growth. So my question is: will this agenda for new jobs and growth not apply to Ireland or Greece or, indeed, any country that is implementing these severe austerity measures? Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from? There are excellent ideas in this document; I am not trying to minimise them. One crucial one is how we connect our investment and research and development and innovation to the production system itself. There is an absolute necessity to lock the two together. Proposals to engage the social economy, co-ops, mutual societies and microenterprises in a sustained effort to provide employment opportunities at local level are very timely and, indeed, I believe that mobilisation at local level and on a not-for-profit basis, through mutual societies, can be a driver for sustainable development. The promotion of entrepreneurship will allow citizens themselves to play a real part in our economic recovery. The matching of skills to jobs is crucial, but I am very concerned on many fronts, Commissioner. Last week I hosted a meeting in Parliament on social inclusion and mental illness and a mild-mannered lady from Austria said that politicians have to stop talking about jobs and growth – nobody believes them! I do not know about you, Commissioner, but that shook me. I am not saying that that feeling is widespread, but it is spreading, and I think that is why our words here have to be translated into action. There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box. Yes to green jobs, digital jobs, but do not forget local jobs and, as I said, the promotion of a not-for-profit ethos, not as a replacement, but as a counterbalance to the profit-driven model, which right now threatens the euro and the stability of the Union."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik zal op slechts een van uw vier prioriteiten ingaan: een krachtiger beleid om het scheppen van banen en de vraag naar arbeid te bevorderen. Volgens dit document moet het herstel worden gebaseerd op groei die tot nieuwe banen leidt, maar sinds de economische crisis is de economische groei in Europa ongelijk verdeeld en zwak geweest. Als Iers afgevaardigde weet ik maar al te goed dat ons is opgedragen om bezuinigingsmaatregelen door te voeren, en de echte angst is dat daardoor alle kansen op groei in de kiem worden gesmoord. Daarom is mijn vraag: is deze agenda voor nieuwe banen en groei niet van toepassing op Ierland en Griekenland, of sterker nog, op alle landen die deze strenge bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren? Waar moet de groei vandaan komen en waar moeten bijgevolg de banen vandaan komen? Er staan uitstekende ideeën in dit document; ik wil er niet geringschattend over doen. Een cruciaal idee is hoe we onze investeringen, onderzoek en ontwikkeling en innovatie met het productiesysteem zelf verbinden. Het is absoluut noodzakelijk om de twee aan elkaar te koppelen. De voorstellen om de sociale economie, coöperaties, mutualiteiten en micro-ondernemingen te betrekken bij een duurzame poging om banen op lokaal niveau te scheppen, komen precies op het goede moment en sterker nog, ik geloof dat mobilisatie op lokaal niveau en zonder winstoogmerk door mutualiteiten een drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling kan zijn. Door het bevorderen van ondernemerschap krijgen burgers zelf de kans om een echte rol in ons economisch herstel te spelen. Een goede afstemming van vaardigheden op banen is cruciaal, maar ik maak me grote zorgen op vele fronten, commissaris. Verleden week leidde ik een bijeenkomst in het Parlement over sociale insluiting en geestesziekten en een vriendelijke dame uit Oostenrijk zei toen dat politici moeten ophouden met over banen en groei te praten, omdat niemand hen gelooft! Ik weet niet hoe het met u zit, commissaris, maar dat schokte me. Ik zeg niet dat het een wijdverbreid gevoel is, maar het verspreidt zich wel, en daarom denk ik dat onze woorden in daden omgezet moeten worden. Dit heeft echt urgentie en we moeten buiten het geijkte stramien gaan denken. Ja tegen groene banen, digitale banen, maar vergeet de banen bij de mensen in de buurt niet, en zoals ik heb gezegd, het bevorderen van een ethos dat niet op winst is gericht, niet als vervanging maar als tegenwicht voor het door winst gedreven model, dat nu op dit moment de euro en de stabiliteit van de Unie bedreigt."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Odniosę się tylko do jednego z waszych czterech priorytetów: bardziej zdecydowanej polityki na rzecz tworzenia miejsc pracy i zapotrzebowania na pracowników. Według przedmiotowego dokumentu odnowa musi się opierać na wzroście przez zatrudnienie, ale od czasu kryzysu gospodarczego wzrost gospodarczy w Europie jest nierówny i słaby. Jako irlandzka posłanka do Parlamentu Europejskiego doskonale pamiętam, jak instruowano nas w zakresie wdrażania środków oszczędnościowych, a naprawdę niepokojące jest to, że spowodują one stłumienie szans na wzrost. Więc moje pytanie brzmi: czy ten program na rzecz nowego zatrudnienia i wzrostu nie dotyczy Irlandii czy Grecji, albo każdego kraju, który wdraża środki oszczędnościowe? Co ma być źródłem wzrostu, a jednocześnie zatrudnienia? Dokument ten zawiera doskonałe pomysły, nie próbuję ich umniejszać. Jednym z najważniejszych jest to, jak włączymy nasze inwestycje i badania oraz rozwój i innowacje w system produkcji. Ich połączenie jest absolutnie konieczne. Wnioski o włączenie gospodarki społecznej, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i mikroprzedsiębiorstw w zrównoważone działania na rzecz stworzenia możliwości zatrudnienia na szczeblu lokalnym pojawiają się w odpowiednim czasie i naprawdę jestem przekonana, że mobilizacja na szczeblu lokalnym i niedochodowe podstawy ubezpieczeń wzajemnych mogą być siłą napędową zrównoważonego rozwoju. Promowanie przedsiębiorczości pozwoli samym obywatelom na odegranie aktywnej roli w naszej odnowie gospodarczej. Najważniejsze jest dopasowanie umiejętności do zatrudnienia, ale panie komisarzu, wiele rzeczy mnie martwi. W ubiegłym tygodniu przewodniczyłam w Parlamencie posiedzeniu w sprawie włączenia społecznego i chorób psychicznych, a pewna dobrze wychowana pani z Austrii powiedziała, że politycy powinni przestać mówić o zatrudnieniu i wzroście, bo nikt im nie wierzy! Nie wiem, co pan o tym myśli, panie komisarzu, ale mną to wstrząsnęło. Nie twierdzę, że to odczucie jest ogólnie podzielane, ale jest podzielane i dlatego uważam, że słowa, które tu padają trzeba przekuć na działania. To naprawdę pilna sprawa i musimy zacząć myśleć perspektywicznie. Dajmy zielone światło miejscom pracy w gospodarce ekologicznej, cyfrowym miejscom pracy, ale nie zapominajmy o zatrudnieniu na szczeblu lokalnym i, jak wspomniałam, o promowaniu etosu niedochodowego nie tylko jako czynnika zastępczego, ale i przeciwwagi dla modelu dochodowego, który teraz zagraża euro i stabilności Unii."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, tratarei apenas de uma das quatro prioridades fundamentais: políticas mais eficazes para promover a criação de empregos e a procura de mão-de-obra. Segundo este documento, a recuperação deve basear-se num crescimento que gere empregos mas, desde a crise económica, o crescimento económico na Europa tem sido irregular e fraco. Sendo eu deputada irlandesa, estou perfeitamente a par de como nos estão a exigir a implementação de medidas de austeridade. O que é verdadeiramente preocupante é que isso poderá eventualmente sufocar qualquer oportunidade de crescimento. Portanto, a minha pergunta é: será que essa agenda para novos empregos e crescimento não se irá aplicar ​​à Irlanda ou a Grécia ou a qualquer país que esteja a implementar medidas severas de austeridade? De onde virá o crescimento e, consequentemente, de onde virão os novos empregos? Este documento contém ideias excelentes. Não estou a tentar menosprezá-las. Um dos pontos fundamentais é a questão de como transpor os nossos investimentos, a investigação, o desenvolvimento e a inovação para o sistema de produção em si. É imperioso ligar esses factores de forma inseparável. As propostas de envolvimento da economia social, cooperativas, sociedades mútuas e microempresas num esforço sustentado para oferecer oportunidades de emprego a nível local são muito oportunas e, de facto, penso que a mobilização a nível local e sem fins lucrativos, através de sociedades mútuas, pode ser um motor para o desenvolvimento sustentável. A promoção do empreendedorismo permitirá que os próprios cidadãos desempenhem um verdadeiro papel na recuperação económica. A adequação das competências aos empregos é fundamental, mas há uma série de factores que me preocupam, Senhor Comissário. Na semana passada, organizei uma reunião no Parlamento sobre a inclusão social e as doenças mentais, e uma senhora austríaca de bons modos disse que os políticos têm de parar de falar sobre o crescimento e o emprego - já ninguém acredita neles! Não sei qual é a sua reacção, Senhor Comissário, mas eu fiquei abalada. Não digo que esse sentimento seja generalizado, mas está a difundir-se, e penso que é por isso que as palavras que dizemos aqui têm de ser convertidas em acções. Isso é verdadeiramente urgente, e temos de começar a pensar numa forma original de conseguir fazê-lo. Sim aos empregos verdes e aos empregos electrónicos, mas não devemos esquecer os empregos locais e, como já referi, a valorização de uma ética sem fins lucrativos, não para substituir, mas para contrabalançar o modelo voltado para a obtenção de lucro que, neste momento ameaça, o euro e a estabilidade da União Europeia."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, voi face referire doar la una dintre cele patru priorități majore: politici mai puternice pentru a promova crearea de locuri de muncă și cererea de forță de muncă. Conform acestui document, redresarea trebuie să se bazeze pe creșterea numărului de locuri de muncă, însă, odată cu criza economică, creșterea economică în Europa a fost neuniformă și redusă. În calitate de deputat în Parlamentul European și cetățean irlandez, sunt foarte conștientă de faptul că ni se solicită să aplicăm măsuri de austeritate, iar adevărata temere este că acest lucru va suprima orice posibilitate de creștere. Așadar, întrebarea mea este: această agendă pentru noi locuri de muncă și creștere nu se va aplica în cazul Irlandei sau al Greciei sau al oricărei țări care aplică aceste măsuri severe de austeritate? De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă? Prezentul document include idei excelente; nu încerc să le minimalizez. O idee esențială este cea referitoare la modul în care facem legătura între investiții, cercetare, dezvoltare, inovare și sistemul de producție în sine. Conexiunea dintre cele două este absolut necesară. Propunerile de angajare a economiei sociale, a societăților cooperative, a societăților mutuale și a microîntreprinderilor într-un efort susținut pentru a oferi posibilități de încadrare în muncă la nivel local sunt foarte oportune și, desigur, consider că mobilizarea la nivel local și cu scop nelucrativ, prin intermediul societăților mutuale, poate reprezenta unul dintre motoarele dezvoltării durabile. Promovarea spiritului antreprenorial va permite cetățenilor să joace un rol concret în redresarea noastră economică. Compatibilitatea dintre competențe și locuri de muncă este esențială, însă îmi exprim preocuparea pe mai multe fronturi, dle comisar. Săptămâna trecută, am găzduit în Parlament o reuniune pe tema incluziunii sociale și a bolilor mentale, iar o doamnă politicoasă din Austria a afirmat că politicienii trebuie să înceteze să mai vorbească despre locuri de muncă și creștere – nimeni nu îi crede! Nu știu cum percepeți dvs. acest lucru, dle comisar, însă pe mine m-a impresionat. Nu afirm că acest sentiment este generalizat, însă începe să se răspândească și cred că acesta este motivul pentru care discuțiile noastre de aici trebuie să fie transpuse în fapte. Există o urgență reală în acest caz, iar noi trebuie să începem să gândim în mod creativ și inovator. Da, pentru locuri de muncă ecologice, în domeniul electronic, fără să le uităm însă pe cele locale și, precum am spus, promovarea unei filozofii nonprofit, nu ca o înlocuire, ci ca o alternativă la modelul bazat pe profit care amenință în prezent moneda euro și stabilitatea Uniunii."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážení komisári, budem sa venovať len jednej z vašich kľúčových priorít, konkrétne silnejším politikám na podporu vytvárania pracovných miest a dopytu po pracovných silách. Podľa tohto dokumentu sa oživenie musí zakladať na raste vytvárania pracovných miest, no od hospodárskej krízy je hospodársky rast v Európe nevyrovnaný a nedostatočný. Ako írska poslankyňa EP si veľmi dobre uvedomujem, ako nám stále hovoria, aby sme zavádzali úsporné opatrenia, a je skutočná obava, že to potlačí akúkoľvek príležitosť na rast. Moja otázka teda znie: nebude sa tento Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta vzťahovať na Írsko alebo Grécko či akúkoľvek krajinu, ktorá zavádza tieto prísne úsporné opatrenia? Z čoho bude vychádzať rast a následne, z čoho budú vznikať pracovné miesta? Tento dokument obsahuje výborné myšlienky, nepokúšam sa ich znevažovať. Jednou takou kľúčovou myšlienkou je spôsob prepojenia našich investícií, výskumu a vývoja a inovácie so samotným systémom produkcie. Ich prepojenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Návrhy na zapojenie sociálneho hospodárstva, družstiev, vzájomných spoločností a mikropodnikov do trvalého úsilia poskytnúť pracovné príležitosti na miestnej úrovni sú dobre načasované a skutočne sa domnievam, že mobilizácia na miestnej úrovni a na neziskovom základe môže byť prostredníctvom vzájomných spoločností hnacou silou trvalo udržateľného rozvoja. Podpora podnikania umožní samotným občanom stať sa skutočnou súčasťou našej hospodárskej obnovy. Prispôsobovanie zručností ľudí pracovným príležitostiam je rozhodujúce, no mám veľké obavy v mnohých oblastiach, vážení komisári. Minulý týždeň som hostila stretnutie v Parlamente o sociálnom začleňovaní a duševných chorobách a istá uhladená dáma z Rakúska sa vyjadrila, že politici musia prestať rozprávať o pracovných miestach a o raste, pretože im nikto neverí. Neviem, ako vami, vážení komisári, ale mnou to otriaslo. Nehovorím, že ide o všeobecne rozšírenú mienku, ale šíri sa, a preto si myslím, že musíme svoje slová premeniť na činy. V tejto záležitosti naozaj vznikla naliehavá potreba a musíme začať rozmýšľať nekonvenčne. Povedzte áno ekologickým pracovným miestam aj digitálnym pracovným miestam, ale nezabúdajte na miestne pracovné miesta, a ako som povedala, na podporu neziskového charakteru, no nie ako náhrady, ale ako protiváhy modelu zameraného na zisk, ktorý práve teraz ohrozuje euro a stabilitu Únie."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, spregovorila bom samo o eni izmed vaših štirih glavnih prednostnih nalog: o močnejših politikah za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in povpraševanje po delu. V skladu s tem dokumentom mora oživitev temeljiti na rasti, ki sloni na ustvarjanju delovnih mest, toda gospodarska rast v Evropi je vse od nastopa gospodarske krize neenakomerna in šibka. Kot irska poslanka Evropskega parlamenta zelo dobro vem, kako nam govorijo, da moramo izvajati varčevalne ukrepe, pravi strah pa se skriva v tem, da bo to zadušilo vse priložnosti za rast. Zato je moje vprašanje naslednje: ali se ta program za nova delovna mesta in rast ne bo uporabljal za Irsko ali Grčijo oziroma za vsako državo, ki izvaja tako hude varčevalne ukrepe? Od kod bo prišla rast in, posledično, od kod bodo prišla delovna mesta? V tem dokumentu so odlične zamisli; ne poskušam jih podcenjevati. Ena izmed ključnih zamisli je, kako povezati naše naložbe ter raziskave in razvoj in inovacije s samim proizvodnim sistemom. To dvoje je treba nujno uskladiti. Predlogi za vključitev socialne ekonomije, zadrug, vzajemnih družb in mikro podjetij v trajna prizadevanja za zagotovitev zaposlitvenih priložnosti na lokalni ravni prihajajo ob pravem času in prav zares sem prepričana, da je mobilizacija na lokalni ravni in na neprofitni ravni prek vzajemnih družb lahko gonilna sila trajnostnega razvoja. Spodbujanje podjetništva bo omogočilo državljanom, da prevzamejo pravo vlogo v oživitvi našega gospodarstva. Usklajevanje znanj in spretnosti z delovnimi mesti je temeljnega pomena, vendar sem, gospod komisar, v številnih ozirih zaskrbljena. Prejšnji teden sem pripravila srečanje v Parlamentu o socialni vključenosti in duševnih boleznih in prijazna gospa iz Avstrije je rekla, da morajo politiki nehati govoriti o delovnih mestih in rasti – nihče jim namreč ne verjame! Ne vem, kaj o tem mislite vi, gospod komisar, a mene je to pretreslo. Nočem reči, da je to nek splošno razširjen občutek, vendar se širi in mislim, da je naše besede zato treba prenesti v akcijo. To je nujno potrebno in moramo začeti razmišljati izven okvirov. Imejmo zelena delovna mesta, imejmo digitalna delovna mesta, vendar ne pozabimo na lokalna delovna mesta in, kot sem rekla, na sporbujanje neprofitnega duha, a ne kot nadomestitve, temveč kot protiuteži modelu, ki sloni na dobičku in ki prav zdaj gorzi tako evru kot stabilnosti Unije."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag kommer bara att ta upp en av era fyra huvudprioriteringar: kraftfullare stimulansåtgärder för att skapa nya arbetstillfällen och efterfrågan på arbetskraft. Enligt det här dokumentet måste återhämtningen bygga på en tillväxt som skapar arbetstillfällen, men efter den ekonomiska krisen har tillväxten inom EU varit ojämn och svag. Som parlamentsledamot från Irland är jag oerhört medveten om hur vi uppmanas att införa åtstramningar, och den konkreta oron handlar om att detta kommer att kväva alla möjligheter till tillväxt. Min fråga är därför: kommer denna agenda för nya arbetstillfällen och tillväxt inte att omfatta Irland och Grekland eller över huvud taget inte de länder som inför dessa hårda åtstramningar? Var kommer tillväxten att komma ifrån, och var kommer arbetstillfällena därmed att komma ifrån? Det finns utmärkta idéer i det här dokumentet, och jag försöker inte på något sätt att förminska dem. En avgörande idé är hur vi för samman våra investeringar, vår forskning och utveckling och vår innovation med själva produktionssystemet. Det är absolut nödvändigt att länka samman dessa båda sidor. Förslagen om att göra den sociala ekonomin, kooperativ, ömsesidiga bolag och mikroföretag delaktiga i en varaktig insats för att skapa arbetstillfällen på lokal nivå är mycket lägliga, och jag anser att mobilisering på lokal nivå och på icke vinstdrivande grunder, genom ömsesidiga bolag, kan vara en drivkraft för en hållbar utveckling. Genom att främja entreprenörskap kan medborgarna själva spela en konkret roll i vår ekonomiska återhämtning. Att anpassa kompetensen till arbetstillfällena är viktigt, men jag känner oro på många olika fronter. I förra veckan höll jag i ett möte i parlamentet om social integration och mentalsjukdom. En försynt dam från Österrike sade då att politikerna måste sluta tala om arbetstillfällen och tillväxt, för ingen tror på dem! Jag vet inte hur det är med er, herr kommissionsledamot, men jag blev starkt påverkad av detta. Jag påstår inte att det är en allmänt utbredd uppfattning, men den håller på att sprida sig, och jag menar därför att våra ord här måste omsättas i handling. Det brådskar verkligen, och vi måste börja tänka utanför de givna ramarna. Ja till gröna jobb, digitala jobb – men glöm inte lokala jobb och, som jag nämnde, att stimulera till icke vinstdrivande insatser. De ska inte ersätta den vinstdrivande modellen, som just nu hotar euron och EU:s stabilitet, utan fungera som en motkraft."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph