Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-498"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.38.2-498"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Není překvapivé, že tři země, které způsobily pád vyjednávání o rozpočtu, jsou čistými plátci a navíc příjemci rabatu. Ano, není pochyb, že Británie zahájila obligátní bitvu o svůj rabat. Záminky, které si rozpočtoví škůdci vybrali, jsou poněkud slabé. Omezení flexibility rozpočtu právě v období krize je zcela nezodpovědné. V krizi musíme flexibilitu naopak prohlubovat. Také odmítnutí diskuze s Parlamentem o nových zdrojích pro financování rozpočtu EU dle znění Lisabonské smlouvy a odmítnutí dialogu o víceletém finančním rámci jsou smutnými karikaturami kdysi oceňovaného britského humoru."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det er ikke overraskende, at de tre lande, der var skyld i budgetforhandlingernes sammenbrud, er nettobidragsydere og endvidere rabatmodtagere. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Det Forenede Kongerige har indledt den obligatoriske kamp for sin rabat. De undskyldninger, som dem, der er skyld i sammenbruddet i budgetforhandlingerne, bruger, er temmelig svage. Det er uansvarligt at begrænse budgetfleksibiliteten i en krisetid. Vi skal tværtimod øge fleksibiliteten under krisen. Afvisningen af at drøfte nye finansielle ressourcer for EU-budgettet med Parlamentet i overensstemmelse med Lissabontraktaten og afvisningen af at indgå i dialog om den flerårige finansielle ramme er en sørgelig karikatur på den engang roste britiske humoristiske sans."@da2
"Es ist keine Überraschung, dass die drei Staaten, welche die Verhandlungen über den Haushalt zum Scheitern brachten, Nettozahler sind und auch noch Empfänger des Rabatts sind. In der Tat gibt es keinen Zweifel, dass das Vereinigte Königreich den obligatorischen Kampf um seinen Rabatt begonnen hat. Die Ausreden, welche die Zerstörer des Haushaltsplans wählten, sind ziemlich schwach. Es ist ziemlich unverantwortlich, in Krisenzeiten die Flexibilität das Haushaltsplans zu begrenzen. Im Gegenteil – wir müssen die Flexibilität in einer Krise erhöhen. Die Weigerung, mit dem Parlament über neue finanzielle Ressourcen für den EU-Haushalt entsprechend des Vertrags von Lissabon zu sprechen, und die Weigerung, einen Dialog über den mehrjährigen Finanzrahmen zu beginnen, sind traurige Karikaturen des einst gepriesenen britischen Humors."@de9
"Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι τρεις χώρες που επέφεραν την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό αποτελούν «καθαρούς πληρωτές» και, επιπλέον, δικαιούχους της έκπτωσης. Πράγματι, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε την υποχρεωτική μάχη του για την έκπτωση. Οι δικαιολογίες που επέλεξαν οι δολιοφθορείς του προϋπολογισμού είναι μάλλον αδύναμες. Είναι εντελώς ανεύθυνο να περιορίζουμε την ευελιξία του προϋπολογισμού σε περίοδο κρίσης. Πρέπει, αντιθέτως, να αυξάνουμε την ευελιξία σε περίπτωση κρίσης. Η άρνηση διεξαγωγής συζήτησης με το Κοινοβούλιο για τους νέους χρηματοδοτικούς πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και η άρνηση έναρξης διαλόγου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελούν θλιβερές καρικατούρες της άλλοτε αξιέπαινης βρετανικής αίσθησης του χιούμορ."@el10
"It is not surprising that the three countries which brought about the collapse of the budget negotiations are net payers and, moreover, recipients of the rebate. Indeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate. The excuses chosen by the budget wreckers are rather feeble. It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis. We must, on the contrary, increase flexibility in a crisis. The refusal to discuss with Parliament new financial resources for the EU budget in accordance with the Treaty of Lisbon, and the refusal to enter into dialogue over the multiannual financial framework, constitute sad caricatures of the once-lauded British sense of humour."@en4
"No sorprende que los tres países que provocaron el colapso de las negociaciones del presupuesto sean contribuyentes netos y, sobre todo, objeto de la compensación. En efecto, no cabe duda de que el Reino Unido ha comenzado la batalla obligatoria por su compensación. Las excusas elegidas por los destructores del presupuesto son poco convincentes. Es bastante irresponsable limitar la flexibilidad del presupuesto en tiempos de crisis. Por lo contrario, debemos aumentar la flexibilidad en una crisis. La negativa a debatir con el Parlamento nuevos recursos financieros para el presupuesto de la UE, de conformidad con el Tratado de Lisboa, y la negativa a mantener un diálogo sobre el marco financiero plurianual, constituyen lamentables caricaturas del sentido del humor británico en otros tiempos aclamado."@es21
"See ei ole üllatav, et kolm riiki, mis põhjustasid eelarve läbirääkimiste nurjumise, on netomaksete maksjad ja peale selle ka tagasimakse saajad. Kahtlemata on Ühendkuningriik alustanud kohustuslikku võitlust oma tagasimakse nimel. Eelarve nurjajate ettekäänded ei ole vettpidavad. Kriisi ajal on väga vastutustundetu piirata eelarve paindlikkust. Vastupidi – kriisi ajal tuleks paindlikkust suurendada. Et Euroopa Parlamendiga keelduti arutamast ELi eelarve jaoks uusi rahastamisallikaid kooskõlas Lissaboni lepinguga ja keelduti arutamast ka mitmeaastast finantsraamistikku, teeb see kunagi palju kiidetud Briti huumorist kurva pilkepildi."@et5
"Ei ole yllättävää, että ne kolme maata, jotka aiheuttivat budjettineuvottelujen epäonnistumisen, ovat nettomaksajia ja lisäksi korjauksen saajia. Ei todellakaan voi olla epäilystäkään siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta on käynnistänyt pakollisen taistelun sen hyväksi tehtävästä korjauksesta. Talousarvion romuttajien valitsemat selitykset ovat aika surkeita. On melko vastuutonta rajoittaa talousarvion joustavuutta kriisiaikana. Joustavuutta on päinvastoin lisättävä kriisiaikana. Kieltäytyminen keskustelemasta parlamentin kanssa EU:n talousarvion uusista rahoitusvaroista Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja kieltäytyminen käymästä vuoropuhelua monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat aiemmin niin ylistetyn brittiläisen huumorintajun surullisia irvikuvia."@fi7
"Il n’est pas surprenant de constater que les trois pays responsables de l’échec des négociations budgétaires sont des contributeurs nets, bénéficiaires, en outre, d’une ristourne budgétaire. De fait, il apparaît évident que le Royaume-Uni a commencé, comme on pouvait s’y attendre, à se battre pour sa ristourne. Les excuses choisies par les fossoyeurs du budget sont peu convaincantes. Il est tout à fait irresponsable de limiter la flexibilité budgétaire en temps de crise. Au contraire, une crise appelle à une plus grande flexibilité. Le refus de discuter avec le Parlement de nouvelles ressources financières pour le budget de l’UE, conformément au traité de Lisbonne, et le refus d’entamer un dialogue sur le cadre financier pluriannuel sont une bien triste caricature du sens de l’humour britannique autrefois applaudi."@fr8
"Nem meglepő, hogy a költségvetési tárgyalások kudarcát előidéző három ország nettó befizető, és, ráadásul, a visszafizetések élvezője. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy az Egyesült Királyság megkezdte a visszafizetésért folytatott kötelező küzdelmét. A költségvetés-rombolók által választott kifogások elég gyengék. Válság idején felelőtlen dolog a költségvetési rugalmasság korlátozása. Épp ellenkezőleg, válság idején növelni kell a rugalmasságot. A korábban magasztalt brit humorérzék szomorú karikatúrája az, hogy nem hajlandók – a Lisszaboni Szerződéssel összhangban – tárgyalni a Parlamenttel az uniós költségvetés új pénzügyi forrásairól, és nem hajlandók párbeszédet folytatni a többéves pénzügyi keretről."@hu11
"Non sorprende che i tre paesi che hanno portato al fallimento dei negoziati sul bilancio siano contribuenti netti e, oltretutto, beneficiari della correzione di bilancio. Non vi è alcun dubbio che il Regno Unito abbia dato inizio alla battaglia obbligatoria per la correzione in suo favore. Le scuse avanzate da questi saccheggiatori del bilancio sono inconsistenti. E’ alquanto irresponsabile limitare la flessibilità di bilancio in un periodo di crisi. Dobbiamo, al contrario, aumentare la flessibilità. Il rifiuto di discutere delle nuove risorse finanziarie per il bilancio comunitario con il Parlamento, come previsto dal trattato di Lisbona, e il rifiuto di dialogare del quadro finanziario pluriennale, rappresentano una triste caricatura dell’umorismo britannico un tempo apprezzato."@it12
"Není překvapivé, že tři země, které způsobily pád vyjednávání o rozpočtu, jsou čistými plátci a navíc příjemci rabatu. Ano, není pochyb, že Británie zahájila obligátní bitvu o svůj rabat. Záminky, které si rozpočtoví škůdci vybrali, jsou poněkud slabé. Omezení flexibility rozpočtu právě v období krize je zcela nezodpovědné. V krizi musíme flexibilitu naopak prohlubovat. Také odmítnutí diskuze s Parlamentem o nových zdrojích pro financování rozpočtu EU dle znění Lisabonské smlouvy a odmítnutí dialogu o víceletém finančním rámci jsou smutnými karikaturami kdysi oceňovaného britského humoru."@lt14
"Nav nekāds brīnums, ka tās trīs valstis, kas izjauca sarunas par budžetu, ir neto maksātājvalstis un turklāt vēl ir atlaižu saņēmējas. Nav nekādu šaubu, ka AK ir uzsākusi savu kārtējo cīņu par atlaidēm. Budžeta grāvēju taisnošanās ir diezgan nevarīga. Ierobežot budžeta elastību krīzes laikā ir bezatbildīgi. Krīzes laikā mums, gluži otrādi, ir jāpalielina budžeta elastība. Atteikšanās saskaņā ar Lisabonas līgumu apspriest ar Parlamentu jaunus finanšu resursus ES budžetam, kā arī atteikšanās uzsākt dialogu par daudzgadu finanšu shēmu ir kādreiz izslavētās britu humora izjūtas bēdīga parodija.."@lv13
"Není překvapivé, že tři země, které způsobily pád vyjednávání o rozpočtu, jsou čistými plátci a navíc příjemci rabatu. Ano, není pochyb, že Británie zahájila obligátní bitvu o svůj rabat. Záminky, které si rozpočtoví škůdci vybrali, jsou poněkud slabé. Omezení flexibility rozpočtu právě v období krize je zcela nezodpovědné. V krizi musíme flexibilitu naopak prohlubovat. Také odmítnutí diskuze s Parlamentem o nových zdrojích pro financování rozpočtu EU dle znění Lisabonské smlouvy a odmítnutí dialogu o víceletém finančním rámci jsou smutnými karikaturami kdysi oceňovaného britského humoru."@mt15
"Het hoeft geen verbazing te wekken dat de drie lidstaten die de onderhandelingen over de begroting om zeep hebben geholpen nettobetalers zijn en een korting genieten. Inderdaad, Groot-Brittannië is weer met haar obligate strijd om haar korting begonnen. De voorwendselen van de begrotingbedervers zijn flinterdun. Het is juist in tijden van crisis volstrekt onverantwoord om de flexibiliteit van de begroting te verminderen. Crisissituaties vragen juist om meer flexibiliteit. Ook de afwijzing van het debat met het Parlement over de nieuwe middelen ter financiering van de EU-begroting overeenkomstig het Verdrag van Lissabon en de weigering om in dialoog te treden over het meerjarig financieel kader zijn slechts nog een bleke karikatuur van de ooit zo gewaardeerde Britse humor."@nl3
"Nie dziwi fakt, że trzy kraje, które doprowadziły do upadku negocjacji w sprawie budżetu, są płatnikami netto, a ponadto beneficjentami rabatu. Co do tego nie może być wątpliwości: Wielka Brytania rozpoczęła obowiązkową bitwę o swój rabat. Argumenty sabotujących budżet są nieprzekonujące. Ograniczanie elastyczności budżetu w czasach kryzysu jest przejawem braku odpowiedzialności. Podczas kryzysu należy wręcz zwiększyć elastyczność budżetu. Odmowa omówienia z Parlamentem nowych zasobów finansowych budżetu UE zgodnie z traktatem lizbońskim, jak również odmowa podjęcia dialogu w sprawie wieloletnich ram finansowych, stanowią smutną karykaturę niegdyś cenionego brytyjskiego poczucia humoru."@pl16
"Não constitui surpresa que os três países que provocaram o colapso das negociações sobre o orçamento sejam contribuintes líquidos e, além disso, beneficiários do mecanismo de correcção. Com efeito, não restam dúvidas de que o Reino Unido iniciou a batalha obrigatória pelo seu mecanismo de correcção. As desculpas invocadas pelos sabotadores do orçamento são bastante fracas. Reduzir a flexibilidade orçamental em tempo de crise é uma medida irresponsável. Tal flexibilidade deve, muito pelo contrário, ser aumentada. A recusa em debater com o Parlamento os novos recursos financeiros para o orçamento comunitário, em conformidade com o Tratado de Lisboa, bem como a recusa em encetar um diálogo acerca do quadro financeiro plurianual constituem tristes caricaturas do outrora apregoado sentido de humor britânico."@pt17
"Nu este surprinzător faptul că cele trei țări care au determinat colapsul negocierilor privind bugetul sunt contributoare nete, și mai mult, beneficiare ale reducerii. Într-adevăr, nu este nicio îndoială că Marea Britanie a început lupta obișnuită pentru reducere. Scuzele alese de sabotorii bugetului sunt mai degrabă derizorii. Limitarea flexibilității bugetului într-o perioadă de criză reprezintă un gest destul de iresponsabil. Din contră, trebuie să sporim flexibilitatea pe timp de criză. Refuzul de a discuta cu Parlamentul pe tema noilor resurse financiare pentru bugetul UE în conformitate cu Tratatul de la Lisabona și refuzul de a stabili un dialog privind cadrul financiar multianual reprezintă imaginea tristă a cândva apreciatului simț al umorului britanic."@ro18
"Nie je prekvapujúce, že tri krajiny, ktoré spôsobili zlyhanie rokovaní o rozpočte, sú čistými platcami a navyše príjemcami úľav. Skutočne niet pochýb, že Spojené kráľovstvo začalo zvyčajný boj o svoje úľavy. Zámienky, ktoré si sabotéri rozpočtu vybrali, sú dosť chabé. Obmedziť flexibilitu rozpočtu v čase krízy je absolútne nezodpovedné. V kríze musíme flexibilitu naopak zvýšiť. Odmietnutie diskutovať v súlade s Lisabonskou zmluvou s Parlamentom o nových finančných prostriedkoch pre rozpočet EÚ a odmietnutie viesť dialóg o viacročnom finančnom rámci prestavujú smutné karikatúry kedysi vychvaľovaného britského zmyslu pre humor."@sk19
"Ni presenetljivo, da so tri države, ki so povzročile neuspeh pogajanj o proračunu, prav neto plačnice in, kar je še več, prejemnice povračil. Prav zares ne more biti nobenega dvoma, da je Združeno kraljestvo pričelo obvezen boj za svoje povračilo. Izgovori rušiteljev proračuna so dokaj šibki. Dokaj neodgovorno je omejevati prilagodljivost proračuna v času krize. V krizi moramo prilagodljivost povečati. Nepripravljenost, da bi s Parlamentom razpravljali o novih finančnih sredstvih za proračun EU v skladu z Lizbonsko pogodbo, in nepripravljenost na dialog o večletnem finančnem okviru sta žalostni karikaturi nekoč hvaljenega britanskega smisla za humor."@sl20
"Det är ingen överraskning att de tre länder som fick budgetförhandlingarna att kollapsa är nettobetalare och dessutom mottagare av rabatten. Det råder verkligen inga tvivel om att Storbritannien har inlett den ofrånkomliga striden för sin rabatt. De ursäkter som budgetsabotörerna har valt är rätt kraftlösa. Det är mycket oansvarigt att begränsa budgetens flexibilitet i kristider. Vi måste tvärtom öka flexibiliteten vid en kris. Denna vägran att diskutera nya ekonomiska resurser till EU:s budget med parlamentet i enlighet med Lissabonfördraget, och vägran att inleda en dialog om den fleråriga budgetramen, är en usel parodi på den en gång prisade brittiska humorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph