Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-466"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.38.2-466"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, times are hard for the European economy and for the European project as a whole. We have been devising big strategies such as the climate package, the energy package and the 2020 strategy: schemes after schemes. We still do not seem to know where we want to go and what we want to be. I wish you good luck. Why am I saying this? Because wanting to be the best is not sufficient to be the best. The reality is that we are adopting strategies we do not all believe in. No one – or almost no one – is implementing them and no one is ready to finance them. It seems we have too many strategies and a lack of interest in making them a reality. And this is why I believe it is time to get back to the basics of what made the European project possible and brought us together: simple natural things. The single market should be our big scheme and we should put all our effort into enforcing it, because if we want to be competitive on the world stage, we need more economic integration. The only reasonable way to achieve this is through the single market. I welcome the Commission work programme, and specifically your proposal on the Single Market Act. But that is not enough. You have the monetary report. You know what is needed – to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses. We should focus on simple things which have an obvious impact on Europe’s competitiveness, such as resource efficiency, cutting energy costs, reforming the agriculture policy, and the future of transport. The Commission and Parliament must work hand in hand and ensure that these means match our will. We are therefore looking forward to an ambitious multiannual financial framework proposal in 2011. Do we need more regulation to tackle the financial crisis? Yes, but only if the aim is to foster Europe’s competitiveness. In any case, we should avoid adopting an autistic response to the crisis, hoping that the rest of the world will follow. If the message we are sending to our citizens and to the world is not that the EU is a pragmatic association of ideas, capital and values, we will not become the global player we want to be. Instead of influencing policies in the world, we will be affected by them. Now a word on the European Semester. The Commission is best placed to identify our strengths and weaknesses when planning work. But you should be careful, because what you are proposing to EU citizens and Member States is that they should believe that Brussels knows better, and that politicians in Brussels are closer to the citizen’ interests than an MP from their constituency. It is a difficult job, and you will commit to this through policy coordination in 2011. I hope you will succeed in proving this, in boosting growth and jobs – not for some, but for all. Otherwise, we will witness the rise of real anti-Europeanism."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, doba je těžká pro evropskou ekonomiku i pro evropský projekt jako celek. Navrhli jsme významné strategie, jako je soubor opatření k ochraně klimatu, soubor energetických opatření a strategie 2020: jeden projekt za druhým. Zdá se, že pořád ještě nevíme, kam chceme jít a kým chceme být. Přeji vám hodně štěstí. Proč to říkám? Protože chtít být nejlepší nestačí k tomu, abychom byli nejlepší. Skutečnost je taková, že přijímáme strategie, kterým všichni nevěříme. Nikdo – nebo téměř nikdo – je neprovádí a nikdo není ochoten je financovat. Zdá se, že máme příliš mnoho strategií a nedostatečný zájem změnit je ve skutečnost. A proto jsem přesvědčena, že nastal čas vrátit se k základům toho, co umožnilo evropský projekt a co nás spojilo dohromady: jednoduché přirozené věci. Naším velkým projektem by měl být jednotný trh a my bychom měli vynaložit veškeré své úsilí na jeho prosazování, protože pokud chceme být konkurenceschopní na světové scéně, potřebujeme větší míru hospodářské integrace. Jediným rozumným způsobem, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím jednotného trhu. Vítám pracovní program Komise a zejména váš návrh Aktu o jednotném trhu. To ale nestačí. Máte svou zprávu o měnové politice. Víte, co je třeba – podporovat investice, přitáhnout kapitál a směle seškrtat výdaje na byrokratický aparát. Měli bychom se zaměřit na jednoduché věci, které mají zjevný dopad na konkurenceschopnost Evropy, jako je účinnost zdrojů, snížení nákladů na energie, reforma zemědělské politiky a budoucnost dopravy. Komise a Parlament musejí spolupracovat ruku v ruce a zajistit, aby tyto prostředky byly v souladu s naší politickou vůlí. Těšíme se proto na ambiciózní návrh víceletého finančního rámce v roce 2011. Potřebujeme k řešení finanční krize větší míru regulace? Ano, ale pouze v případě, že je jejím cílem podporovat konkurenceschopnost Evropy. V každém případě bychom se měli vyvarovat autistické reakce na krizi provázené nadějí, že zbytek světa se k nám připojí. Pokud nedokážeme občanům a světu vyslat signál, že Evropská unie je pragmatický svazek idejí, kapitálu a hodnot, nestaneme se globálním hráčem, kterým chceme být. Místo abychom ovlivňovali politiky ve světě, budeme sami podléhat jejich vlivu. A teď ještě připomínka ke konceptu evropského semestru. Komise má při plánování práce optimální předpoklady k tomu, aby určila naše silné a slabé stránky. Měli byste ale být opatrní, protože občany Evropské unie a členské státy přesvědčujete o tom, že by měli věřit, že Brusel zná lépe zájmy občanů a že politici v Bruselu jsou blíže zájmům občanů než poslanec z jejich volebního obvodu. Je to náročná práce a vy se k ní zavážete prostřednictvím koordinace politiky v roce 2011. Doufám, že se vám podaří prokázat oprávněnost těchto předpokladů a přispět k posílení růstu a rozšíření počtu pracovních míst – nejenom pro někoho, ale pro všechny. Jinak budeme svědky vzestupu skutečně protievropských sil."@cs1
"Hr. formand! Det er hårde tider for den europæiske økonomi og for det europæiske projekt som helhed. Vi har udtænkt store strategier som klimapakken, energipakken og Europa 2020-strategien. Planer efter planer. Det ser stadig ikke ud til, at vi ved, hvor vi skal hen, og hvad vi ønsker at være. Jeg ønsker Kommissionen held og lykke. Hvorfor siger jeg det? Fordi det ikke er nok at ønske at være den bedste for at blive den bedste. Virkeligheden er, at vi vedtager strategier, som vi ikke alle tror på. Ingen – eller næsten ingen – gennemfører dem, og ingen er klar til at finansiere dem. Det lader til, at vi har for mange strategier og en manglende interesse for at gøre dem til virkelighed. Derfor mener jeg, at det er på tide at vende tilbage til det, der i første omgang gjorde det europæiske projekt muligt og samlede os, nemlig helt naturlige ting. Det indre marked bør være vores store plan, og vi bør koncentrere os om at gennemføre det, da vi har brug for større økonomisk integration, hvis vi skal være konkurrencedygtige på verdensplan. Den eneste fornuftige metode til at opnå det er det indre marked. Jeg bifalder Kommissionens arbejdsprogram og navnlig forslaget om akten for det indre marked. Men det er ikke nok. Kommissionen har den monetære rapport. Kommissionen ved, hvad der er brug for – at tilskynde til investering, tiltrække kapital og ufortrødent skære ned på de bureaukratiske udgifter. Vi bør fokusere på simple ting, der har en åbenlys indflydelse på Europas konkurrenceevne, såsom ressourceeffektivitet, nedbringelse af energiudgifter, en reform af landbrugspolitikken og fremtiden for transport. Kommissionen og Parlamentet skal arbejde sammen og sikre, at disse midler stemmer overens med vores ønske. Vi ser derfor frem til et ambitiøst forslag til en flerårig finansiel ramme i 2011. Har vi brug for mere regulering for at håndtere den finansielle krise? Ja, men kun hvis målet er at fremme Europas konkurrencedygtighed. Under alle omstændigheder bør vi undgå at anvende en autistisk tilgang til krisen og håbe, at resten af verden følger efter. Hvis det budskab, som vi sender til vores borgere og til verden, ikke er, at EU er en pragmatisk forening af idéer, kapital og værdier, bliver vi ikke den globale aktør, som vi ønsker at være. I stedet for at påvirke politikker i verden, vil vi blive påvirket af dem. Ikke et ord om det europæiske halvår. Kommissionen er bedst i stand til at identificere vores styrker og svagheder, når den planlægger arbejdet. Kommissionen skal dog udvise forsigtighed, da det, den antyder over for EU-borgerne og medlemsstaterne, er, at de skal tro på, at Bruxelles ved bedre, og at politikere i Bruxelles er tættere på borgernes interesser end et medlem af Parlamentet fra deres valgkreds. Det er et vanskeligt job, og Kommissionen vil skulle engagere sig heri gennem politisk koordinering i 2011. Jeg håber, at Kommissionen vil kunne bevise det ved at fremme vækst og job – ikke blot for nogen, men for alle. Ellers vil vi opleve ægte modstand mod det europæiske projekt."@da2
"Herr Präsident! Die Zeiten für die europäische Wirtschaft und das europäische Projekt als Ganzes sind hart. Wir haben große Strategien entwickelt, wie das Klimaschutzpaket, das Energiepaket und die Strategie Europa 2020. Pläne über Pläne. Wir scheinen immer noch nicht zu wissen, was unser Ziel ist und was wir sein wollen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Warum sage ich das? Weil es nicht genug ist, der Beste sein zu wollen, um der Beste zu werden. Tatsache ist, dass wir Strategien übernehmen, an die wir nicht alle glauben. Niemand – oder fast niemand – setzt sie um und niemand ist bereit, sie zu finanzieren. Es scheint, als hätten wir zu viele Strategien und einen Mangel an Interesse, sie in die Realität umzusetzen. Und daher glaube ich, dass es an der Zeit ist, zu den Grundlagen zurückzukehren, die das europäische Projekt ermöglicht und uns zusammengebracht haben: einfache natürliche Dinge. Der einheitliche Binnenmarkt sollte unser großes Ziel sein, und wir sollten jede Anstrengung bei seiner Durchsetzung unternehmen, denn wenn wir auf der Weltbühne wettbewerbsfähig sein wollen, brauchen wir mehr wirtschaftliche Integration. Der einzige sinnvolle Weg, dies zu erreichen, ist durch den Binnenmarkt. Ich begrüße das Arbeitsprogramm der Kommission und besonders Ihren Vorschlag zur Binnenmarktakte. Aber das ist nicht genug. Sie haben den Währungsbericht. Sie wissen, was erforderlich ist – Investitionen fördern, Kapital anziehen und mutig Bürokratiekosten senken. Wir sollten uns auf einfache Dinge konzentrieren, die einen offensichtlichen Einfluss auf Europas Wettbewerbsfähigkeit haben. Dazu gehören die effiziente Nutzung von Ressourcen, die Senkung der Energiekosten, die Reform der Landwirtschaftspolitik und die Zukunft des Verkehrssektors. Die Kommission und das Parlament müssen Hand in Hand arbeiten, um sicherzustellen, dass diese Mittel in unserem Sinne eingesetzt werden. Wir freuen und daher auf einen ambitionierten Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen im Jahr 2011. Benötigen wir mehr Regulierung, um die Finanzkrise zu bekämpfen? Ja, aber nur wenn das Ziel die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist. In jedem Fall sollten wir die Annahme einer autistischen Antwort auf die Krise, von der wir hoffen, dass ihr der Rest der Welt folgt, vermeiden. Wenn die Botschaft, die wir unseren Bürgerinnen und Bürgern und der Welt übermitteln, nicht die ist, dass die EU eine pragmatische Gemeinschaft von Ideen, Kapital und Werten ist, werden wir nicht der Global Player, der wir sein möchten. Anstatt die Politik in der Welt zu beeinflussen, wird sie uns beeinflussen. Jetzt ein Wort zum Europäischen Semester. Die Kommission ist am besten in der Lage, unsere Stärken und Schwächen bei der Arbeitsplanung zu identifizieren. Aber Sie sollten vorsichtig sein, denn Sie schlagen den Bürgerinnen und Bürgern der EU und den Mitgliedstaaten vor, dass sie glauben sollen, dass Brüssel es besser weiß und dass Politiker in Brüssel näher an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger sind, als ein Parlamentsmitglied aus ihrem Wahlkreis. Es ist eine schwierige Aufgabe, und Sie werden sich ihrer 2011 durch die Koordinierung der Politik annehmen. Ich hoffe es wird Ihnen gelingen, dies unter Beweis zu stellen, indem Sie Wachstum und Arbeitsplätze fördern – nicht nur für einige wenige, sondern für alle. Andernfalls werden die Zunahme einer echten antieuropäischen Stimmung sehen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι καιροί είναι δύσκολοι για την ευρωπαϊκή οικονομία και για το ευρωπαϊκό σχέδιο στο σύνολό του. Έχουμε σχεδιάσει μεγάλες στρατηγικές, όπως η δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές, η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και η στρατηγική 2020: το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο. Ακόμα δεν φαίνεται να γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε και τι θέλουμε να γίνουμε. Σας εύχομαι καλή τύχη. Γιατί το λέω αυτό; Διότι το να θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι δεν αρκεί για να είμαστε οι καλύτεροι. Η πραγματικότητα είναι ότι εγκρίνουμε στρατηγικές στις οποίες δεν πιστεύουμε όλοι. Κανείς –ή σχεδόν κανείς– δεν τις εφαρμόζει και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να τις χρηματοδοτήσει. Φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλές στρατηγικές και έλλειψη ενδιαφέροντος για να γίνουν πραγματικότητα. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι καιρός να επανέλθουμε στις βασικές αρχές που έκαναν πραγματικότητα το ευρωπαϊκό εγχείρημα και μας έφεραν κοντά: απλά φυσικά πράγματα. Η ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι το μεγάλο πρόγραμμά μας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την υλοποιήσουμε, διότι εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια σκηνή, χρειαζόμαστε περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση. Ο μόνος λογικός τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της ενιαίας αγοράς. Επικροτώ το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και ειδικότερα την πρότασή σας για την Πράξη για την Ενιαία αγορά. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό. Έχετε τη νομισματική έκθεση. Γνωρίζετε τι χρειάζεται – ενθάρρυνση των επενδύσεων, προσέλκυση κεφαλαίων και θαρραλέα περικοπή γραφειοκρατικών δαπανών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε απλά πράγματα που έχουν προφανή αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, όπως η αποδοτικότητα των πόρων, η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής, καθώς και το μέλλον των μεταφορών. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούν στενά και να διασφαλίσουν ότι τα μέσα αυτά ανταποκρίνονται στη θέλησή μας. Αναμένουμε επομένως μια φιλόδοξη πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2011. Χρειαζόμαστε περισσότερη ρύθμιση για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης; Ναι, αλλά μόνο εάν στόχος είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφύγουμε την υιοθέτηση μιας αυτιστικής απάντησης στην κρίση, ελπίζοντας ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα ακολουθήσει. Εάν το μήνυμα που αποστέλλουμε στους πολίτες μας και στον κόσμο δεν είναι ότι η ΕΕ είναι μια ρεαλιστική ένωση ιδεών, κεφαλαίων και αξιών, δεν θα καταστεί ο παγκόσμιος φορέας που θέλουμε να είναι. Αντί να επηρεάζουμε την παγκόσμια πολιτική, θα επηρεαζόμαστε από αυτήν. Λίγα λόγια τώρα σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο. Η Επιτροπή βρίσκεται σε καλύτερη θέση ώστε να εντοπίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας κατά τον σχεδιασμό του έργου. Θα πρέπει ωστόσο να είστε προσεκτικοί, διότι αυτό που προτείνετε στους πολίτες της ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι ότι θα πρέπει να πιστεύουν πως οι Βρυξέλλες γνωρίζουν καλύτερα και πως οι πολιτικοί στις Βρυξέλλες βρίσκονται εγγύτερα στα συμφέροντα του πολίτη σε σχέση με τον βουλευτή της εκλογικής τους περιφέρειας. Πρόκειται για δύσκολο έργο, θα δεσμευτείτε δε ως προς αυτό μέσω του συντονισμού της πολιτικής το 2011. Ελπίζω ότι θα καταφέρετε να το αποδείξετε αυτό με την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης – όχι για μερικούς, αλλά για όλους. Διαφορετικά, θα γίνουμε μάρτυρες της αύξησης του πραγματικού αντιευρωπαϊσμού."@el10
"Señor Presidente, son tiempos difíciles para la economía europea y para el proyecto europeo en su conjunto. Hemos diseñado grandes estrategias como el paquete climático, el paquete energético y la Estrategia UE 2020: unos planes tras otros. Pero aún no sabemos adónde queremos llegar y lo que queremos ser. Les deseo buena suerte. ¿Por qué digo esto? Porque querer ser los mejores no es suficiente para serlo. La realidad es que estamos adoptando estrategias en las que no todos creemos. Nadie —o casi nadie— las está aplicando y nadie está preparado para financiarlas. Al parecer tenemos demasiadas estrategias y una falta de interés en hacerlas realidad. Y este es el motivo por el que creo que debemos volver a los fundamentos de lo que hizo posible el proyecto europeo y nos unió: cosas sencillas y naturales. El mercado único debe ser nuestro gran plan y debemos realizar el máximo esfuerzo para que funcione, porque si queremos ser competitivos en el plano mundial, necesitamos una mayor integración económica. La única manera razonable de lograrlo es a través del mercado único. Me complace el programa de trabajo de la Comisión y, concretamente su propuesta relativa al Acta del Mercado Único. Pero esto no es suficiente. Usted dispone del informe monetario y sabe lo que hace falta para fomentar las inversiones, atraer capitales y recortar audazmente los gastos burocráticos. Debemos centrarnos en las cosas sencillas que tienen un impacto evidente sobre la competitividad de Europa, como la eficacia en el uso de los recursos, el recorte de los gastos energéticos, la reforma de la política agrícola y el futuro del transporte. La Comisión y el Parlamento deben trabajar unidos y garantizar que estos medios se ajustan a nuestra voluntad. Por lo tanto, esperamos ver una ambiciosa propuesta sobre el marco financiero plurianual en 2011. ¿Necesitamos más regulación para abordar la crisis financiera? Sí, pero sólo si el objetivo es fomentar la competitividad europea. En cualquier caso, debemos evitar adoptar una respuesta autista a la crisis, confiando en que el resto del mundo nos siga. Si el mensaje que estamos enviando a nuestros ciudadanos y al mundo no es que la UE es una asociación pragmática de ideas, capital y valores, no nos convertiremos en el actor internacional que queremos ser. En lugar de ejercer nuestra influencia en las políticas mundiales, nos veremos afectados por ellas. Ahora una palabra sobre el Semestre Europeo. La Comisión está mejor situada para identificar nuestros puntos fuertes y débiles a la hora de planificar el trabajo. Pero debe tener cuidado, porque lo que está proponiendo a los ciudadanos y los Estados miembros de la UE es que crean que Bruselas sabe más, y que los políticos de Bruselas están más próximos a los intereses de los ciudadanos que un parlamentario de su circunscripción. Es una tarea difícil y ustedes se comprometen a ella a través de la coordinación de políticas en 2011. Espero que tengan éxito en demostrarlo, en impulsar el crecimiento y los empleos; no para algunos, sino para todos. En caso contrario, seremos testigos de un auténtico aumento del antieuropeísmo."@es21
"Lugupeetud juhataja! ELi majandusel ja ELi projektil tervikuna on rasked ajad. Me oleme programm programmi järel töötanud välja ulatuslikke strateegiaid, nagu kliimapakett, energiapakett ja 2020. aasta strateegia. Näib, et me ei tea ikka veel, kuhu me tahame minna ja kes me tahame olla. Soovin teile edu. Miks ma seda ütlen? Selleks, et olla parim, ei piisa üksnes soovist see olla. Tegelikkuses võtame vastu strateegiaid, millesse me mitte kõik ei usu. Mitte keegi – õigemini peaaegu mitte keegi – ei rakenda neid ega ole valmis neid rahastama. Näib, et meil on liiga palju strateegiaid ning puudub huvi neid tegelikkuseks teha. Sellepärast usungi, et meil on aeg minna tagasi peamise juurde, mis tegi Euroopa projekti võimalikuks ja mis meid liitis, nimelt lihtsate ja loomulike asjade juurde. Ühtne turg peaks olema meie olulisim programm ning me kõik peaksime pingutama selle kehtestamise nimel, sest kui tahame olla rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimelised, vajame rohkem majanduslikku lõimumist. Ainus mõistlik viis selle saavutamiseks on ühtne turg. Mul on hea meel komisjon tööprogrammi ja eriti teie ettepaneku üle, mis käsitleb ühtse turu akti. Aga sellest ei piisa. Teil on aruanne rahaliste vahendite kohta. Te teate, mida on vaja – julgustada investeerimist, meelitada ligi kapitali ja kärpida julgelt bürokraatlikke kulusid. Peaksime keskenduma lihtsatele asjadele, mis avaldavad ilmselgelt mõju ELi konkurentsivõimele, s.o ressursitõhususele, energiakulude vähendamisele, põllumajanduspoliitika reformimisele ja transpordi tulevikule. Komisjon ja Euroopa Parlament peavad töötama koostöös ja tagama, et need vahendid vastaksid meie tahtele. Seepärast ootame 2011. aastal ettepanekut edasiviiva mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Kas meil on vaja finantskriisi lahendamiseks rangemaid eeskirju? Jah, aga ainult siis, kui need aitavad edendada ELi konkurentsivõimet. Igal juhul tuleks meil hoiduda kriisile puuduliku lahenduse vastuvõtmisest, lootes, et kogu ülejäänud maailm järgneb meile. Kui me kodanikele ja maailmale edastatavas sõnumis ei tee selgeks, et EL on ideede, kapitali ja väärtuste pragmaatiline ühendus, ei saa me oma soovide kohaselt üleilmseks toimijaks. Üleilmsete poliitikavaldkondade mõjutamise asemel mõjutavad need valdkonnad meid. Ja nüüd mõni sõna Euroopa poolaasta kohta. Komisjonil on parim võimalus määrata töö kavandamise käigus kindlaks meie tugevad ja nõrgad küljed. Te peaksite olema aga ettevaatlikud, sest teie ettepanekute põhjal ELi kodanikele ja liikmesriikidele peaksid nad uskuma, et Brüssel teab paremini ning et Brüsseli poliitikud on kodanike huvidele lähemal kui nende valimisringkonna parlamendiliige. See on raske töö ning te peaksite sellele pühenduma kogu 2011. aasta poliitika kooskõlastamises. Loodan, et saavutate selle tõestamises edu ja edendate majanduskasvu ning aitate luua töökohti – mitte ainult mõne, vaid kõigi jaoks. Vastasel juhul näeme tõelist ELi-vastasuse tõusu."@et5
"Arvoisa puhemies, ajat ovat kovat niin Euroopan unionin talouden kuin koko Euroopan yhdentymishankkeen kannalta. Me olemme laatineet mittavia strategioita, kuten ilmastopaketin, energiapaketin ja 2020-strategian: suunnitelman toisensa perään. Silti vaikuttaa vieläkin siltä, että emme tiedä, minne haluamme mennä ja mitä haluamme olla. Toivotan teille onnea. Miksi sanon tämän? Koska parhaana olemiseen ei riitä, että haluaa sitä. Todellisuudessa hyväksymme strategioita, joihin me kaikki emme usko. Kukaan – tai melkein kukaan – ei toteuta niitä eikä kukaan ole valmis rahoittamaan niitä. Vaikuttaa siltä, että meillä on liikaa strategioita ja liian vähän kiinnostusta toteuttaa niitä. Siksi on mielestäni aika palata niihin peruslähtökohtiin, jotka tekivät Euroopan yhdentymishankkeen mahdolliseksi ja yhdistivät meidät: yksinkertaisiin ja luonnollisiin asioihin. Sisämarkkinoiden pitäisi olla meidän suuri suunnitelmamme, ja meidän pitäisi kohdistaa kaikki tarmomme niiden toteuttamiseen, koska jos me haluamme olla kilpailukykyisiä koko maailman näyttämöllä, talouksiemme on yhdennyttävä lisää. Ainoa järkevä keino sen saavuttamiseen ovat sisämarkkinat. Olen tyytyväinen komission työohjelmaan ja erityisesti ehdotukseenne sisämarkkinapaketista. Se ei kuitenkaan riitä. Teillä on kertomus rahapolitiikasta. Te tiedätte, mitä tarvitaan – investointeihin kannustamista, pääoman houkuttelemista ja byrokratian kustannusten rohkeaa leikkaamista. Meidän on keskityttävä yksinkertaisiin asioihin, joilla on ilmeinen vaikutus Euroopan kilpailukykyyn, kuten resurssien tehokkuuteen, energiakustannusten leikkaamiseen, maatalouspolitiikan uudistamiseen ja liikenteen tulevaisuuteen. Komission ja parlamentin on tehtävä läheistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä keino ovat tahtomme mukaisia. Siksi odotamme innolla vuoden 2011 kunnianhimoista ehdotusta monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Tarvitsemmeko lisää sääntelyä rahoituskriisin voittamiseen? Kyllä, mutta vain silloin, jos tavoitteena on edistää Euroopan kilpailukykyä. Meidän pitäisi joka tapauksessa välttää kriisiin vastaamista autistisesti toivoen, että muu maailma seuraa meitä. Jos kansalaisille ja maailmalle lähettämämme viesti ei ole se, että EU on käytännönläheinen ideoiden, pääoman ja arvojen yhteenliittymä, meistä ei tule haluamaamme maailmanlaajuista toimijaa. Sen sijaan, että vaikuttaisimme maailmassa erilaisiin poliittisiin ohjelmiin, ne vaikuttavat meihin. Vielä sana eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Komissiolla on parhaat mahdollisuudet tunnistaa vahvuutemme ja heikkoutemme työtä suunniteltaessa. Teidän pitäisi kuitenkin olla varovaisia, koska te sanotte EU:n kansalaisille ja jäsenvaltioille, että niiden pitäisi uskoa, että Bryssel ymmärtää asiat paremmin ja että Brysselin poliitikot ovat lähempänä kansalaisten etuja kuin heidän vaalipiiriään edustava parlamentin jäsen. Se on vaikea tehtävä, ja te sitoudutte siihen politiikan koordinoinnilla vuonna 2011. Toivon, että onnistutte tässä kasvun ja työpaikkojen lisäämisessä – ei vain joillekin vaan kaikille. Muussa tapauksessa saamme todistaa Euroopan unionin todellisen vastustuksen kasvua."@fi7
"Monsieur le Président, les temps sont rudes pour l’économie européenne et le projet européen dans sa globalité. Coup sur coup, nous enchaînons les grandes stratégies: paquet «climat», paquet «énergie», stratégie 2020, etc. Il semble toutefois que nous ne sachions toujours pas où nous voulons aller et ce que nous voulons devenir. Bonne chance. Pourquoi dis-je cela? Parce que vouloir être le meilleur ne suffit pas pour le devenir. En réalité, nous adoptons des stratégies auxquelles nous ne croyons pas tous. Personne, ou presque, ne les met en œuvre et personne n’est prêt à les financer. Il semble que nous ayons trop de stratégies et trop peu envie de les concrétiser. C’est pourquoi je pense qu’il est temps d’en revenir aux fondements de ce qui a rendu le projet européen possible et nous a rapprochés: des actions simples et naturelles. Notre priorité doit être le marché unique et nous devons consacrer tous nos efforts à sa concrétisation, parce que, pour être plus compétitifs à l’échelle mondiale, nous avons besoin d’une plus grande intégration économique; et la seule manière sensée d’y arriver passe par le marché unique. Je me félicite du programme de travail de la Commission et notamment de votre proposition d’Acte pour le marché unique, mais cela ne suffit pas. Vous disposez du rapport sur la politique monétaire. Vous savez ce qu’il convient de faire: encourager les investissements, attirer les capitaux et mener une politique audacieuse de réduction des charges administratives. Concentrons-nous sur des actions simples qui ont des conséquences évidentes sur la compétitivité européenne, comme l’utilisation rationnelle des ressources, la diminution des coûts de l’énergie, la réforme de la politique agricole et l’avenir des transports. La Commission et le Parlement doivent travailler main dans la main et s’assurer que ces moyens correspondent à notre vision. Nous nous réjouissons donc de la présentation d’un cadre financier pluriannuel ambitieux en 2011. La réponse à la crise financière passe-t-elle par plus de régulation? Oui, mais seulement si l’objectif poursuivi consiste à nourrir la compétitivité européenne. Dans tous les cas, nous devons éviter de répondre à la crise en autistes en espérant que le reste du monde suivra. Nous devons montrer à nos concitoyens et au monde que l’UE est une association pragmatique d’idées, de capitaux et de valeurs. C’est indispensable si nous voulons obtenir la place qui nous revient sur la scène internationale. Dans le cas contraire, nous subirons les politiques mondiales à la place de les influencer. Je voudrais à présent évoquer brièvement le «semestre européen». La Commission est la mieux placée pour savoir quelles sont nos forces et faiblesses en matière de programmation. Je vous exhorte toutefois à la prudence, car vous semblez vouloir faire croire aux citoyens européens et aux États membres que Bruxelles sait mieux, et que les responsables politiques de Bruxelles sont plus proches des intérêts des citoyens que les députés de leur propre circonscription. C’est là un défi difficile que vous entendez relever par l’intermédiaire de la coordination des politiques en 2011. J’espère que vous parviendrez à apporter la preuve de ce que vous avancez et à stimuler la croissance et la création d’emplois, non pas pour certains, mais pour tous. Dans le cas contraire, nous assisterons à l’avènement d’un véritable anti-européanisme."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Kemény időket él meg az európai gazdaság és a közös Európa projekt is. Hatalmas stratégiákat dolgozunk ki, mint például az éghajlat-változási projekt, az energetikai projekt és a 2020 stratégia: stratégia stratégia hátán. Még mindig nem tudjuk igazán, merre is akarunk menni, és mivé akarunk válni. Sok sikert kívánok Önöknek! De miért is mondom mindezt? Azért, mert pusztán attól, hogy a legjobbak akarunk lenni, még nem leszünk azok. A valóság azonban az, hogy olyan stratégiákat fogadunk el, amelyekben nem hiszünk osztatlan egységgel. Senki sem – vagy legalábbis nagyon kevesen – hajtják végre, vagy kívánják finanszírozni ezeket a stratégiákat. Úgy tűnik, túl sok a stratégia és ehhez képeset nagyon kevesen mutatnak bármi érdeklődést is ezek megvalósítása iránt. Véleményem szerint ezért kellene visszatérnünk ahhoz az alaptételhez, ami lehetővé tette az európai projektet és összehozott bennünket is: egyszerű, természetes dolgok voltak ezek. Az egységes piacnak kellene a legnagyobb stratégiánknak lennie, és minden erőfeszítésünket ennek érvényesítésére kellene fordítanunk, mert hiszen ha versenyképesek akarunk maradni a világban, akkor ehhez nagyobb gazdasági integrációra van szükség. Ennek egyetlen ésszerű módja van, ez pedig az egységes piac. Üdvözlöm a Bizottság munkaprogramját, különösen az Egységes piacról szóló jogszabályjavaslatot. De ez korántsem elég. A kezükben van a monetáris jelentés. Önök tisztában vannak azzal, hogy mire van szükség a befektetések ösztönzéséhez, a tőkebeáramlás elősegítéséhez és a bürokrácia költségeinek drasztikus csökkentéséhez. Azokra az egyszerű dolgokra kellene összpontosítanunk, amelyek egyértelműen javíthatják Európa versenyképességét, mint például az erőforrás-hatékonyság, az energiaköltségek csökkentése, a mezőgazdasági politika reformja és a szállítási ágazat jövője. A Bizottságnak és a Parlamentnek együtt kell működnie annak biztosítása érdekében, hogy ezek az eszközök megfeleljenek a közös akaratunknak. Ezért 2011-ben egy ambiciózus többéves pénzügyi keretjavaslatot várunk. Szükség van további szabályozásra annak érdekében, hogy szembe tudjunk szállni a pénzügyi válsággal? Igen, de csak akkor, ha ezek célja az európai versenyképesség javítása. Mindesetre el kellene kerülni, hogy a valóságtól elrugaszkodott válaszokat adjunk a válságra abban a reményben, hogy a világ többi része majd követ bennünket. Ha nem azt az üzenetet küldjük polgáraink és a világ felé, hogy az EU a pragmatikus ideák, a tőke és az értékek közössége, akkor nem tudunk azzá a globális hatású szereplővé válni, amivé szeretnénk. A világpolitika formálói helyett, csupán hatásainak elszenvedői leszünk. És most engedjék meg, hogy néhány szót ejtsek az európai szemeszterről. A Bizottság van a legjobb pozícióban ahhoz, hogy a munka tervezése során megítélje erős és gyenge pontjainkat. Ugyanakkor legyenek óvatosak, hiszen ezzel azt mondják az EU polgárainak és a tagállamoknak, hogy higgyék el, Brüsszelben mindezt jobban tudják, illetve, hogy a brüsszeli politikusok közelebb állnak a polgárok érdekeihez, mint a saját választókerületük parlamenti képviselői. Nehéz feladat ez, a szakpolitikai koordináció révén pedig e mellet fognak elköteleződni 2011-ben. Remélem, sikeresen be fogják bizonyítani ezt, és képesek lesznek elősegíteni a növekedést és a munkahelyteremtést – és nemcsak bizonyos rétegek, hanem mindenki számára. Máskülönben a valódi Európa-ellenesség térnyerésének lehetünk majd szemtanúi."@hu11
"Signor Presidente, sono tempi duri per l’economia europea e per il progetto europeo in generale. Abbiamo sviluppato delle strategie ampie come nel caso del pacchetto climatico, del pacchetto per l’energia e della strategia 2020: programma dopo programma. Sembra che ancora non si sappia dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere. Le auguro buona fortuna. Perché dico questo? Perché voler essere i migliori non basta per esserlo. La realtà è che stiamo adottando delle strategie in cui non tutti credono. Nessuno – o quasi nessuno – le sta mettendo in pratica e nessuno è pronto a finanziarle. Sembra vi siano troppe strategie e una mancanza di interesse nel concretizzarle. Ecco perché io ritengo sia giunto il momento di ritornare alle basi che hanno reso possibile il progetto europeo e che ci hanno avvicinato: cose semplici e naturali. Il mercato unico dovrebbe essere il nostro grande programma e dovremmo profondere il massimo impegno per realizzarlo poiché, se vogliamo essere competitivi a livello internazionale, è necessaria una maggiore integrazione economica. L’unico strumento sensato per raggiungere questo obiettivo è proprio il mercato unico. Accolgo favorevolmente il Programma di lavoro della Commissione e, nello specifico, la proposta relativa all’Atto sul mercato unico, ma non basta. Lei ha citato la relazione monetaria. Lei sa di cosa abbiamo bisogno – incoraggiare gli investimenti, attirare il capitale e ridurre con coraggio le spese burocratiche. Dovremmo concentrarci sulle cose semplici che hanno un impatto evidente sulla competitività europea, come nel caso dell’efficienza delle risorse, la riduzione dei costi dell’energia, la riforma delle politiche agricole e il futuro dei trasporti. La Commissione ed il Parlamento devono lavorare a stretto contatto e garantire che questi strumenti corrispondano alla nostra volontà. Ci attendiamo quindi, per il 2011, una proposta ambiziosa per il quadro finanziario pluriennale. E’ necessario aumentare la regolamentazione per gestire la crisi finanziaria? Sì, ma solo se l’obiettivo è incrementare la competitività europea. In ogni caso, dovremmo evitare di adottare una risposta autistica alla crisi, nella speranza che il resto del mondo segua il nostro esempio. Se non invieremo ai nostri cittadini e al mondo il messaggio secondo cui l’UE è un’associazione pragmatica di idee, capitale e valori, allora non diventeremo l’attore globale che vogliamo essere. Invece di influenzare le politiche globali, ne verremo influenzati. Concedetemi ora una parola sul semestre europeo. La Commissione è nella posizione migliore per identificare i nostri punti di forza e le nostre debolezze quando pianifichiamo il nostro lavoro. Ma è necessario esercitare cautela perché voi state proponendo ai cittadini UE e agli Stati membri di credere che Bruxelles sappia meglio degli altri cosa va fatto e che i politici a Bruxelles abbiano più a cuore gli interessi dei cittadini degli europarlamentari delle loro circoscrizioni elettorali. Si tratta di un compito difficile, che lei porterà avanti coordinando le politiche nel 2011. Mi auguro che lei abbia successo in questa missione, nel promuovere crescita e occupazione – non solo per alcuni, ma per tutti. Altrimenti, assisteremo all’emergenza di una vera forma di antieuropeismo."@it12
"Mr President, times are hard for the European economy and for the European project as a whole. We have been devising big strategies such as the climate package, the energy package and the 2020 strategy: schemes after schemes. We still do not seem to know where we want to go and what we want to be. I wish you good luck. Why am I saying this? Because wanting to be the best is not sufficient to be the best. The reality is that we are adopting strategies we do not all believe in. No one – or almost no one – is implementing them and no one is ready to finance them. It seems we have too many strategies and a lack of interest in making them a reality. And this is why I believe it is time to get back to the basics of what made the European project possible and brought us together: simple natural things. The single market should be our big scheme and we should put all our effort into enforcing it, because if we want to be competitive on the world stage, we need more economic integration. The only reasonable way to achieve this is through the single market. I welcome the Commission work programme, and specifically your proposal on the Single Market Act. But that is not enough. You have the monetary report. You know what is needed – to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses. We should focus on simple things which have an obvious impact on Europe’s competitiveness, such as resource efficiency, cutting energy costs, reforming the agriculture policy, and the future of transport. The Commission and Parliament must work hand in hand and ensure that these means match our will. We are therefore looking forward to an ambitious multiannual financial framework proposal in 2011. Do we need more regulation to tackle the financial crisis? Yes, but only if the aim is to foster Europe’s competitiveness. In any case we should avoid adopting an autistic response to the crisis, hoping that the rest of the world will follow. If the message we are sending to our citizens and to the world is not that the EU is a pragmatic association of ideas, capital and values, we will not become the global player we want to be. Instead of influencing policies in the world, we will be affected by them. Now a word on the European semester. The Commission is best placed to identify our strengths and weaknesses when planning work. But you should be careful, because what you are proposing to EU citizens and Member States is that they should believe that Brussels knows better, and that politicians in Brussels are closer to the citizen’ interests than an MP from their constituency. It is a difficult job, and you will commit on this through policy coordination in 2011. I hope you will succeed in proving this, in boosting growth and jobs – not for some but for all. Otherwise, we will witness the rise of real anti-Europeanism."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas ekonomika, kā arī pats Eiropas projekts piedzīvo grūtus laikus. Mēs esam izstrādājuši vērienīgas stratēģijas, piemēram, klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu un stratēģiju „Eiropa 2020” — projektu pēc projekta. Šķiet, ka mēs vēl arvien nezinām, kurp virzīties un par ko kļūt. Es vēlu jums sekmes. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ar vēlēšanos vien būt labākiem nepietiek, lai mēs patiešām kļūtu labākie. Faktiski mēs pieņemam stratēģijas, kurām paši neticam. Neviens — vai gandrīz neviens — tās neīsteno, un neviens nav gatavs tās finansēt. Šķiet, ka mums ir pārāk daudz stratēģiju un trūkst ieinteresētības, lai tās īstenotu. Un tāpēc es uzskatu, ka jāatgriežas pie pirmsākumiem, pie tā, kas padarīja Eiropas projektu iespējamu un mūs apvienoja, pie vienkāršām, dabīgām lietām. Vienotajam tirgum ir jābūt mūsu lielajam plānam, un mums jāpieliek visi spēki, lai to realizētu, jo mums ir vajadzīga lielāka tautsaimniecības integrācija, ja vēlamies būt konkurētspējīgi pasaules arēnā. Vienīgais saprātīgais veids, kā to sasniegt, ir attīstīt vienoto tirgu. Es atzinīgi vērtēju Komisijas darba programmu un jo īpaši jūsu priekšlikumu par Vienotā tirgus aktu. Taču ar to nepietiek. Jums ir ziņojums par monetāro situāciju. Jūs zināt, kas ir vajadzīgs — veicināt ieguldījumus, piesaistīt kapitālu un drosmīgi samazināt birokrātiskos izdevumus. Mums galvenā uzmanība jāpievērš vienkāršām lietām, kurām ir taustāma ietekme uz Eiropas konkurētspēju, piemēram, efektīvai resursu izmantošanai, enerģijas izmaksu samazināšanai, lauksaimniecības politikas reformēšanai un transporta sistēmas uzlabošanai. Komisijai ir jāstrādā plecu pie pleca un jānodrošina, ka līdzekļi atbilst mūsu gribai. Tāpēc mēs 2011. gadā gaidām vērienīgu daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumu. Vai mums ir vajadzīgs regulējums, lai risinātu krīzes problēmas? Jā, ir gan, bet tikai, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju. Mēs nedrīkstam nereaģēt uz krīzi un dzīvot bezdarbībā, cerot, ka pārējā pasaule darīs to pašu. Ja signāls, ko dodam saviem pilsoņiem un pasaulei, neliecinās par to, ka ES ir pragmatiska ideju, kapitāla un vērtību savienība, mūs neuztvers par nopietniem dalībniekiem globālajā arēnā, par kādiem mēs vēlamies būt. Tad mēs nespēsim ietekmēt pasaules politiku, bet tā ietekmēs mūs. Tagad teikšu pāris vārdus par Eiropas pusgadu. Plānojot darbu, Komisija spēj vislabāk novērtēt mūsu stiprās un vājās puses. Taču jums jābūt piesardzīgiem, jo jūs ES iedzīvotājiem un dalībvalstīm prasāt, lai viņi tic, ka Brisele visu zina labāk un ka Briseles politiķiem ir tuvākas viņu intereses nekā viņu pašu parlamentu deputātiem. Tas ir grūts uzdevums, un jums būs jāapņemas to veikt ar politikas koordinācijas palīdzību 2011. gadā. Es ceru, ka jūs spēsit to veikt — veicināt izaugsmi un darbavietas — nevis tikai dažu, bet visu cilvēku labā. Pretējā gadījumā mēs piedzīvosim pret Eiropas integrāciju vērsta noskaņojuma uzplūdus."@lv13
"Mr President, times are hard for the European economy and for the European project as a whole. We have been devising big strategies such as the climate package, the energy package and the 2020 strategy: schemes after schemes. We still do not seem to know where we want to go and what we want to be. I wish you good luck. Why am I saying this? Because wanting to be the best is not sufficient to be the best. The reality is that we are adopting strategies we do not all believe in. No one – or almost no one – is implementing them and no one is ready to finance them. It seems we have too many strategies and a lack of interest in making them a reality. And this is why I believe it is time to get back to the basics of what made the European project possible and brought us together: simple natural things. The single market should be our big scheme and we should put all our effort into enforcing it, because if we want to be competitive on the world stage, we need more economic integration. The only reasonable way to achieve this is through the single market. I welcome the Commission work programme, and specifically your proposal on the Single Market Act. But that is not enough. You have the monetary report. You know what is needed – to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses. We should focus on simple things which have an obvious impact on Europe’s competitiveness, such as resource efficiency, cutting energy costs, reforming the agriculture policy, and the future of transport. The Commission and Parliament must work hand in hand and ensure that these means match our will. We are therefore looking forward to an ambitious multiannual financial framework proposal in 2011. Do we need more regulation to tackle the financial crisis? Yes, but only if the aim is to foster Europe’s competitiveness. In any case we should avoid adopting an autistic response to the crisis, hoping that the rest of the world will follow. If the message we are sending to our citizens and to the world is not that the EU is a pragmatic association of ideas, capital and values, we will not become the global player we want to be. Instead of influencing policies in the world, we will be affected by them. Now a word on the European semester. The Commission is best placed to identify our strengths and weaknesses when planning work. But you should be careful, because what you are proposing to EU citizens and Member States is that they should believe that Brussels knows better, and that politicians in Brussels are closer to the citizen’ interests than an MP from their constituency. It is a difficult job, and you will commit on this through policy coordination in 2011. I hope you will succeed in proving this, in boosting growth and jobs – not for some but for all. Otherwise, we will witness the rise of real anti-Europeanism."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het zijn zware tijden voor de Europese economie en voor het Europese project in zijn geheel. We hebben grootse strategieën ontwikkeld zoals het klimaatpakket, het energiepakket en de 2020-strategie; programma na programma. We lijken nog steeds niet te weten waar we heen willen en wat onze rol is. Ik wens u veel succes. Waarom vertel ik u dit? Omdat de beste willen zijn niet voldoende is om ook daadwerkelijk de beste te zijn. De realiteit is dat we strategieën aannemen waar we niet allemaal in geloven. Niemand – of bijna niemand – brengt ze ten uitvoer en niemand is bereid om ze te financieren. Het lijkt erop dat we te veel strategieën hebben en dat er een gebrek aan belangstelling is om deze strategieën te realiseren. Daarom denk ik dat het tijd is om terug te keren naar de grondbeginselen die het Europese project mogelijk hebben gemaakt en ons bij elkaar hebben gebracht: eenvoudige, natuurlijke zaken. De interne markt zou ons belangrijkste programma moeten zijn en we moeten al het mogelijke doen om dit programma te handhaven, want als we op het wereldpodium willen kunnen concurreren, hebben we meer economische integratie nodig. De enige manier waarop dit redelijkerwijs mogelijk is, is via de interne markt. Ik ben blij met het werkprogramma van de Commissie, vooral met uw voorstel met betrekking tot de akte voor de interne markt. Dat is echter niet voldoende. Er is ook nog het monetaire verslag. U weet dat we investeringen moeten stimuleren, kapitaal moeten aantrekken en bureaucratische uitgaven sterk moeten beperken. We moeten ons concentreren op eenvoudige zaken die een duidelijke invloed hebben op het concurrentievermogen van Europa, zoals een efficiënt gebruik van bronnen, een verlaging van de energiekosten, hervorming van het landbouwbeleid en de toekomst van transport. De Commissie en het Parlement moeten hierbij hand in hand te werk gaan en waarborgen dat deze middelen worden afgestemd op onze wensen. Daarom verheugen we ons op een ambitieus voorstel voor het meerjarig financieel kader in 2011. Hebben we nog meer verordeningen nodig om de financiële crisis aan te pakken? Ja, maar alleen als het doel ervan een versterking van het Europese concurrentievermogen is. We moeten in elk geval een autistische reactie op de crisis voorkomen en hopen dat de rest van de wereld ons hierin zal volgen. Als we onze burgers en de wereld niet de boodschap meegeven dat de EU een pragmatisch verbond van ideeën, kapitaal en waarden is, zullen we nooit de wereldspeler worden die we zo graag willen zijn. In plaats van beleidsplannen elders in de wereld te beïnvloeden, zullen we juist door die beleidsplannen worden beïnvloed. Nu wil ik het nog kort hebben over het Europese semester. De Commissie bevindt zich in de beste positie om onze sterke en zwakke punten te bepalen bij het plannen van werk. U moet hierbij echter voorzichtig zijn, want wat u voorstelt aan de inwoners en lidstaten van de EU, is dat zij maar moeten geloven dat Brussel het beter weet en dat politici in Brussel dichter bij de belangen van de burgers staan dan een kabinetslid uit hun eigen kiesdistrict. Dit is een lastige taak en u legt zich hierop vast door de beleidscoördinatie in 2011. Ik hoop dat u erin zult slagen dit te bewijzen en dat u groei en banen zult kunnen stimuleren – niet slechts voor enkelen maar voor iedereen. Anders zullen wij getuige zijn van de opkomst van een echte anti-Europese beweging."@nl3
"Panie Przewodniczący! Czasy są trudne dla gospodarki europejskiej i dla całego projektu europejskiego. Opracowujemy wielkie strategie, takie jak pakiet klimatyczny, pakiet energetyczny czy strategia na rok 2020, program za programem. Wciąż zdajemy się nie wiedzieć, dokąd zmierzamy i do czego aspirujemy. Życzę Państwu powodzenia. Dlaczego to mówię? Bo pragnienie bycia najlepszym nie wystarcza, by być najlepszym. Rzeczywistość wygląda tak, że przyjmujemy strategie, w które nie wszyscy wierzą. Nikt – lub prawie nikt – ich nie realizuje i nikt nie jest skłonny ich finansować. Wydaje się, że mamy zbyt wiele strategii, a żadnego interesu w tym, by je realizować. Dlatego uważam, że najwyższy czas powrócić do podstaw, które umożliwiły realizację projektu europejskiego, czyniąc nas wspólnotą; do tych wszystkich prostych, naturalnych rzeczy. Jednolity rynek powinien być naszym wielkim projektem. Powinniśmy włożyć wszelkie możliwe wysiłki w jego realizację, bowiem jeśli chcemy być konkurencyjni na arenie światowej, potrzebujemy większej integracji gospodarczej. Jednolity rynek jest jedynym sensownym sposobem osiągnięcia tego celu. Z zadowoleniem przyjmuję program prac Komisji, a zwłaszcza wniosek w sprawie Aktu o jednolitym rynku. To jednak nie wystarczy. Dysponują Państwo sprawozdaniem na temat polityki pieniężnej. Wiedzą Państwo, co jest konieczne – zachęcanie do inwestowania, przyciąganie kapitału i cięcie wydatków na biurokrację. Powinniśmy skupić się na prostych sprawach, które mają oczywisty wpływ na konkurencyjność Europy, takich jak efektywna gospodarka zasobami, obniżenie kosztów energii, reforma polityki rolnej i przyszłość transportu. Komisja i Parlament muszą ze sobą współpracować i zapewnić, by środki były odpowiednie do naszej woli. Czekamy zatem na pojawienie się w 2011 roku wniosku w sprawie ambitnych wieloletnich ram finansowych. Czy potrzebujemy większej regulacji, aby poradzić sobie z kryzysem finansowym? Tak, ale jedynie jeśli celem jest podniesienie konkurencyjności Europy. W każdym bądź razie na kryzys nie możemy reagować w autystyczny sposób, żywiąc nadzieję, że reszta świata podąży za nami. Nie staniemy się globalnym graczem, do miana którego aspirujemy, jeśli nasi obywatele i świat otrzymają sygnał, że EU nie jest pragmatyczną wspólnotą idei, kapitału i wartości. To nie my będziemy kształtować politykę światową, to polityka światowa będzie kształtować nas. Teraz słówko na temat europejskiego okresu oceny. To Komisja jest w najlepszej pozycji, by określać nasze mocne i słabe strony przy planowaniu prac. Apeluję jednak o ostrożność, bo obecnie dążą Państwo do tego, by obywatele UE i państwa członkowskie uwierzyli, że Bruksela wie lepiej, a brukselscy politycy są bliżsi interesom obywateli niż wybrani przez nich posłowie. To trudne zadanie, które będą Państwo realizowali poprzez koordynację polityki w 2011 roku. Mam nadzieję, że uda się Państwu osiągnąć poprawę w tym względzie, pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy – nie dla niektórych, lecz dla wszystkich. W przeciwnym razie będziemy świadkami powstania prawdziwych nastrojów antyeuropejskich."@pl16
"Senhor Presidente, a economia europeia e o projecto europeu em geral atravessam tempos difíceis. Delineámos grandes estratégias, como o pacote climático, o pacote energético e a Estratégia UE 2020: planos e mais planos. Aparentemente, continuamos a não saber para onde queremos ir, nem o que queremos ser. Desejo boa sorte à Comissão. Por que razão digo isto? Porque não basta querer ser o melhor para se ser realmente o melhor. A verdade é que estamos a adoptar estratégias em que nem todos acreditam. Ninguém - ou quase ninguém - está a executá-las, nem ninguém está disposto a financiá-las. Dá a ideia de que temos muitas estratégias e pouco interesse em realizá-las. É por isso que creio ser chegado o momento de voltarmos àquilo que tornou o projecto europeu possível e nos uniu: coisas simples e naturais. O mercado único deve ser o nosso grande plano e devemos canalizar todos os nossos esforços para a sua realização, porquanto, se queremos ser competitivos a nível mundial, precisamos de mais integração económica. A única maneira razoável de a conseguir é através do mercado interno. Congratulo-me com o programa de trabalho da Comissão e, especificamente, com a proposta relativa ao Acto para o Mercado Único. Mas isto não é suficiente. A Comissão tem em mãos o relatório monetário. A Comissão sabe o que tem de ser feito para estimular o investimento, atrair capitais e, ousadamente, reduzir despesas burocráticas. Devemos concentrar-nos em coisas simples que produzam um impacto evidente na competitividade da Europa, tais como a eficiência na utilização dos recursos, a redução dos custos energéticos, a reforma da política agrícola e o futuro dos transportes. A Comissão e o Parlamento devem trabalhar de mãos dadas e fazer com que estes meios correspondam à nossa vontade. Aguardamos, portanto, uma proposta ambiciosa para o quadro financeiro plurianual em 2011. Precisamos de mais regulação para enfrentar a crise financeira? Sim, mas só se o seu objectivo for promover a competitividade da Europa. De qualquer modo, devemos evitar adoptar uma resposta autista à crise, esperando que o resto do mundo siga no nosso encalço. Se não transmitirmos, aos nossos cidadãos e ao mundo, a mensagem de que a UE é uma associação pragmática de ideias, capitais e valores, não seremos o actor com peso mundial que queremos ser. Em vez de influenciarmos as políticas seguidas no mundo, seremos afectados por elas. Um breve comentário sobre o semestre europeu. A Comissão está em melhores condições para identificar os nossos pontos fortes e fracos em termos de planeamento. Mas deve usar de prudência, porque o que está a dizer aos cidadãos da UE e aos Estados-Membros é que Bruxelas é que sabe e que os políticos instalados em Bruxelas estão mais próximos dos interesses do cidadão do que um deputado do seu círculo eleitoral. É um trabalho difícil, no qual a Comissão terá de se empenhar, através da coordenação política, em 2011. Faço votos para que consigam prová-lo, estimulando o crescimento e aumentando o emprego - não para alguns, mas para todos. Caso contrário, assistiremos à ascensão de um verdadeiro antieuropeismo."@pt17
"Dle președinte, vremurile sunt dificile pentru economia europeană și pentru proiectul european, în ansamblul său. Am elaborat strategii importante, cum ar fi pachetul schimbări climatice, pachetul energie și strategia 2020: scheme după scheme. Se pare că încă nu știm unde vrem să mergem și ce vrem să devenim. Vă doresc mult noroc. De ce spun acest lucru? Pentru că a dori să fii cel mai bun nu este suficient pentru a fi cel mai bun. Realitatea este că adoptăm strategii în care nu credem cu toții. Nimeni – sau aproape nimeni – nu le pune în aplicare și nimeni nu este pregătit să le finanțeze. Se pare că avem prea multe strategii și o lipsă de interes în ceea ce privește materializarea acestora. Și de aceea cred că este timpul să ne întoarcem la elementele fundamentale care au făcut posibil proiectul european și care ne-au unit: lucrurile simple, firești. Piața unică ar trebui să reprezinte cadrul nostru general și ar trebui să depunem toate eforturile ca să asigurăm punerea în aplicare a acesteia. Dacă vrem să fim competitivi la scară mondială, avem nevoie de un grad mai ridicat de integrare economică. Singura modalitate rezonabilă pentru atingerea acest obiectiv este prin intermediul pieței unice. Salut programul de lucru al Comisiei și, în special, propunerea dvs. referitoare la actul privind piața unică. Însă, acestea nu sunt suficiente. Aveți la dispoziție raportul financiar. Știți ce trebuie făcut – să încurajăm investițiile, să atragem capital și să reducem drastic costurile birocratice. Ar trebui să ne concentrăm pe lucruri simple care au un impact concret asupra competitivității Europei, cum ar fi eficiența în ceea ce privește utilizarea resurselor, reducerea costurilor energetice, reformarea politicii agricole și viitorul transporturilor. Comisia și Parlamentul trebuie să lucreze concertat și să se asigure că aceste mijloace sunt adaptate voinței noastre. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare o propunere ambițioasă în 2011 privind cadrul financiar multianual. Avem nevoie de mai multă reglementare pentru a soluționa criza financiară? Da, dar numai în cazul în care obiectivul este de a stimula competitivitatea Europei. În orice caz, ar trebui să evităm adoptarea unui răspuns izolat la criză, sperând că restul lumii ne va urma. Dacă mesajul pe care îl transmitem cetățenilor noștri și lumii nu va fi acela că UE este o asociație pragmatică de idei, valori și capitaluri, nu vom deveni actorul global care dorim să fim. În loc să influențăm politicile globale, vom fi noi afectați de acestea. Acum, câteva precizări despre semestrul european. Comisia este cea mai în măsură să identifice punctele forte și vulnerabilitățile atunci când se realizează planificarea activității. Însă trebuie să fiți precauți, întrucât ceea ce propuneți cetățenilor UE și statelor membre este faptul că aceștia ar trebui să creadă că Bruxelles-ul știe mai bine și că politicienii de la Bruxelles sunt mai aproape de interesele cetățeanului decât un deputat din propria circumscripție. Aceasta este o sarcină dificilă la care vă veți angaja prin intermediul coordonării politicilor, în 2011. Sper că veți reuși să dovediți acest lucru, prin stimularea creșterii economice și a creșterii numărului locurilor de muncă – nu doar pentru unii dintre cetățeni, ci pentru toți. În caz contrar, vom asista la creșterea unui val real de antieuropenism."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, európske hospodárstvo a európsky projekt ako celok prechádzajú zložitým obdobím. Navrhujeme veľké stratégie, ako napríklad klimatický balík, energetický balík a stratégiu Európa 2020: program za programom. Zdá sa však, že ešte stále nevieme, kam chceme ísť a čo chceme byť. Želám vám veľa šťastia. Prečo to hovorím? Pretože nestačí iba chcieť byť najlepší. Skutočnosť je taká, že prijímame stratégie, ktorým nie všetci veríme. Nikto – alebo takmer nikto – ich neuplatňuje a nikto nie je ochotný ich financovať. Zdá sa, že máme príliš veľa stratégií a nedostatočný záujem o ich uskutočnenie. A preto som presvedčená, že nastal čas, aby sme sa vrátili k základom, ktoré umožnili európsky projekt a naše spojenie: jednoduché, prirodzené veci. Naším veľkým programom by mal byť jednotný trh a na jeho presadenie by sme mali vynaložiť všetko úsilie, pretože ak chceme byť konkurencieschopní na svetovej úrovni, potrebujeme väčšiu hospodársku integráciu. Jediným rozumným spôsobom, ako ju dosiahnuť, je prostredníctvom jednotného trhu. Vítam pracovný program Komisie a osobitne váš návrh týkajúci sa zákona o jednotnom trhu. To však nestačí. Máte správu o menovej politike. Viete, čo je potrebné – podporiť investície, pritiahnuť kapitál a odvážne znížiť byrokratické výdavky. Mali by sme sa sústrediť na jednoduché veci, ktoré majú jasne viditeľný vplyv na konkurencieschopnosť Európy, napríklad na efektívnosť využívania zdrojov, zníženie nákladov na energiu, reformu poľnohospodárskej politiky a budúcnosť dopravy. Komisia a Parlament musia spolupracovať a zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky zhodovali s naším zámerom. Preto sa tešíme na ambiciózny návrh viacročného finančného rámca v roku 2011. Potrebujeme na riešenie finančnej krízy viac regulácie? Áno, ale len vtedy, ak je cieľom podporenie konkurencieschopnosti Európy. V každom prípade by sme sa mali vyhnúť prijatiu autistického postoja ku kríze a dúfať, že zvyšok sveta nás bude nasledovať. Nestaneme sa globálnym aktérom, ktorým chceme byť, ak našim občanom a svetu nevyšleme správu, že EÚ je pragmatické združenie ideí, kapitálu a hodnôt. Nebudeme ovplyvňovať politiky vo svete, ale ony budú ovplyvňovať nás. Teraz niekoľko slov o európskom semestri. Najlepšiu pozíciu na zistenie našich silných a slabých stránok pri plánovaní práce má Komisia. Mali by ste však byť opatrní, pretože občanom EÚ a členským štátom navrhujete, aby verili, že Brusel vie viac o záujmoch občanov a že politici v Bruseli sú k záujmom občanov bližšie, ako poslanec z ich volebného obvodu. Je to náročná práca a zaviažete sa k nej prostredníctvom koordinácie politík v roku 2011. Dúfam, že budete úspešní a dokážete to a že podporíte rast a pracovné miesta – nie pre niektorých, ale pre všetkých. V opačnom prípade budeme svedkami nárastu skutočného antieurópanstva."@sk19
"Gospod predsednik, to so težki časi za evropsko gospodarstvo in evropski projekt v celoti. Razvijamo velike strategije, kot so podnebni sveženj, energetski sveženj in strategija za leto 2020: program za programom. Zdi se, da še vedno ne vemo, kam hočemo iti in kaj hočemo biti. Želim vam veliko sreče. Zakaj to omenjam? Ker želja, da bi bili najboljši, ne zadostuje, da bi bili res najboljši. Resnica je, da sprejemamo strategije, v katere ne verjamemo. Nihče – ali skoraj nihče – jih ne izvaja in nihče jih ni pripravljen financirati. Zdi se, da imamo preveč strategij in premalo interesa, da bi jih uresničili. In zato menim, da je čas, da se vrnemo k temeljnim načelom, ki so omogočila evropski projekt in nas povezala: k preprostim, naravnim stvarem. Enotni trg bi moral biti naš velik program in na vso moč bi si morali prizadevati, da bi ga uresničili, kajti če želimo biti konkurenčni na svetovnem prizorišču, potem potrebujemo več gospodarskega povezovanja. Edini primeren način, da to dosežemo, je s pomočjo enotnega trga. Pozdravljam delovni program Komisije in predvsem vaš predlog o Aktu o enotnem trgu. A to ni dovolj. Imate denarno poročilo. Veste, kaj potrebujemo – spodbujanje investicij, privabljanje kapitala in drzno zmanjšanje birokratskih izdatkov. Osredotočiti se moramo na preproste stvari, ki očitno vplivajo na konkurenčnost Evrope, kot so učinkovitost sredstev, zmanjšanje stroškov za energijo, reforma kmetijske politike in prihodnost prometa. Komisija in Parlament morata sodelovati, da bi zagotovila, da se bodo ta sredstva ujemala z našo voljo. Zato se veselimo velikopoteznega predloga o večletnem finančnem okviru, ki ga boste predstavili leta 2011. Ali potrebujemo še več urejanja, da bi reševali finančno krizo? Da, a samo, če se s tem želi spodbuditi konkurenčnost Evrope. V vsakem primeru se moramo izogibati avtističnem odzivanju na krizo, s katerim želimo, da bo preostali svet sledil. Če sporočilo, ki ga pošiljamo našim državljanom in svetu, ni to, da je EU pragmatična zveza zamisli, kapitala in vrednot, potem ne bomo postali svetovni akter, kakršen želimo biti. Namesto da bi vplivali na politike v svetu, bodo te vplivale na nas. Še beseda o evropskem semestru. Komisija ima najboljši položaj, da ugotavlja naše prednosti in slabosti pri načrtovanju dela. Vendar pa morate biti previdni, kajti to, kar sporočate državljanom EU in državam članicam, je, da morajo verjeti, da Bruselj ve najbolje in da politiki v Bruslju bolje razumejo interese državljanov kot poslanci iz njihovih volilnih enot. To je težka naloga, ki se ji boste posvetili v okviru usklajevanja politike v letu 2011. Upam, da vam bo uspelo to dokazati, da boste spodbudili rast in delovna mesta – ne samo za nekatere, temveč za vse. Sicer bomo priča vzponu pravega protievropejstva."@sl20
"Herr talman! Det är svåra tider för den europeiska ekonomin och för det europeiska projektet som helhet. Vi har utarbetat stora strategier, som klimatpaketet, energipaketet och Europa 2020-strategin: system efter system. Vi verkar fortfarande inte veta vart vi vill komma och vad vi vill bli. Jag önskar er lycka till. Varför säger jag detta? För att det inte räcker att vilja vara bäst för att bli bäst. Sanningen är att vi antar strategier som vi inte alls tror på. Ingen – eller knappt någon – genomför dem, och ingen är villig att finansiera dem. Vi verkar ha för många strategier och ett bristande intresse för att förverkliga dem. Och det är därför som jag anser att det är dags att återgå till det som ursprungligen möjliggjorde EU-projektet och sammanförde oss: enkla, naturliga saker. Den inre marknaden borde vara vårt stora system, och vi borde lägga ned alla våra ansträngningar på att genomföra den, för om vi vill vara konkurrenskraftiga på världsarenan behöver vi ytterligare ekonomisk integrering. Det enda förnuftiga sättet att åstadkomma detta är genom den inre marknaden. Jag välkomnar kommissionens arbetsprogram och särskilt förslagen om inremarknadsakten. Men detta räcker inte. Ni har den monetära rapporten. Ni vet vad som krävs – vi måste främja investering, dra till oss kapital och oförskräckt skära ned byråkratiska utgifter. Vi borde fokusera på enkla saker som ger tydliga effekter på EU:s konkurrenskraft, såsom resurseffektivitet, sänkta energikostnader, reform av jordbrukspolitiken och transportens framtid. Kommissionen och parlamentet måste samarbeta och se till att dessa medel passar vår vilja. Vi ser därför fram emot ett ambitiöst förslag om den fleråriga budgetramen 2011. Behöver vi fler regelverk för att ta itu med finanskrisen? Ja, men bara om syftet är att främja EU:s konkurrenskraft. Vi borde i alla händelser undvika att bemöta krisen utan kontakt med omgivningen, i förhoppning om att resten av världen ska följa efter. Om det i det budskap som vi sänder ut till våra medborgare och till världen inte sägs att EU är en pragmatisk sammanslutning av idéer, kapital och värderingar, kommer vi inte att bli den globala aktör som vi önskar. I stället för att påverka världspolitiken kommer vi att påverkas. Nu några ord om den europeiska terminen. Kommissionen är bäst lämpad för att fastställa våra styrkor och svagheter vid planeringsarbete. Men ni ska vara försiktiga, för ni tycker att EU-medborgarna och medlemsstaterna borde anse att Bryssel vet bättre, och att en politiker i Bryssel står närmare medborgarnas intressen än en parlamentsledamot från deras valkrets. Det är ett svårt arbete, och ni kommer att åta er det genom en politisk samordning 2011. Jag hoppas att ni lyckas bevisa detta, genom att stimulera tillväxt och sysselsättning – och inte för vissa, utan för alla. Annars kommer vi att få bevittna en verklig antieuropeisk kraft som reser sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Adina-Ioana Vălean,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph