Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-409"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.37.2-409"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in December 2005, there was a Prime Minister who sat here in the House. I think one thing we all learned is that we really need to see a seriously reformed budget for the future. Let us all together – the Commission, the Council, Member States and the European Parliament – work out how, in the next few years, we can build a consensus for a changed and reformed Europe in which the budget is a rational part of the future and not an unfortunate piece of horse-trading. Well, that Prime Minister was Tony Blair, the man who made the last deal on the financial perspectives. Here we are now five years later. What Mr Blair said is the essential thing that Parliament wants to achieve: the engagement of the EU institutions and all involved parties to reinvent the financing of the Union and to base this financing on rational grounds and not on a horse-trading competition, which is the case today. On the figures, let us be very clear. It is no secret that Parliament could be ready to accept the Council figures, of course, within a broader deal. But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility. Let us be very clear on this. That flexibility is not a concession from the Council side; flexibility is necessary, indispensable, otherwise we cannot finance a number of important issues. What is more is that flexibility is an ‘acquis’. It forms part of the interinstitutional agreement that we have already. In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget. Finally, and this is the most important thing, we must agree on the future financing of the Union. Therefore, the issue of own resources must be reopened; no doubt about it. Let me be clear that own resources is not a question of changing the treaties. Own resources is also not a question of new competences. It is a question of applying the existing treaties and it is a question of financing existing competences, because the Union was always meant to have its own revenue. Mrs Merkel, Mr Sarkozy and Mr Cameron do not know this, but the Union was founded with its own revenue. That was the basis of the financing of the Union by the founding fathers. However, we all know that with time and a contribution from a certain Iron Lady, the Union lost the link to its own resources, so instead we now have absurd discussions about who benefits more and who benefits less from the Union. Not seeking the EU interest but only focusing on the net payment position of every single Member State is what the budget is today in the European Union. That is called business for the moment in the budget issues of the Union. This way of acting is killing the Union – it is destroying the spirit of unity in the Union and it is destroying the solidarity in the Union. I repeat we can only require genuine own resources which can also lead to what a number of countries want, which is to have less national contributions. If we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge. If, on the contrary, we go in the direction of own resources, not governments, but citizens will be in charge. In short, you could say that own resources for Europe colleagues means more European democracy; it is the basis for a modern European democracy. So I have one request to you Mr Barroso. My request is very simple. Whatever the format is – a convention, a conference, an IGC with or without national parliaments – do not listen to the voices of the past. Go for the future, use your right of initiative and put a formal proposal on the table as fast as possible. The pro-European majority in this House is fully behind you and behind that initiative."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, v prosinci 2005 v této sněmovně seděl jistý premiér. Myslím si, že jedna věc, kterou jsme všichni zjistili, je skutečnost, že do budoucna opravdu potřebujeme seriózně zreformovaný rozpočet. Pojďme všichni společně – Komise, Rada, členské státy a Evropský parlament – přijít na to, jak bychom mohli během několika příštích let vytvořit konsenzus pro změněnou a reformovanou Evropu, v níž bude rozpočet racionální součástí plánů do budoucna, a nikoli neblahým projevem politických machinací. Tím premiérem byl Tony Blair, člověk, který sjednal poslední dohodu o finančních výhledech. Od té doby nás dnes dělí pět let. To, co pan Blair řekl, je zásadní věc, jíž chce Parlament dosáhnout: zapojení orgánů Evropské unie a všech zúčastněných stran do přehodnocení způsobu financování Unie, založení tohoto procesu na racionálních základech a nikoli na politických machinací, které jsou s ním v současné době spojeny. Pokud jde o konkrétní údaje, řekněme si to naprosto otevřeně. Není žádným tajemstvím, že Parlament by mohl být ochoten přijmout údaje prosazované Radou, samozřejmě v rámci širší politické dohody. Musíme se ale také dohodnout na druhém prvku, vážení kolegové, a tím je pružnost. Pojmenujme tu věc naprosto jasně. Pružnost není ústupek ze strany Rady; pružnost je nezbytná, nevyhnutelná, jinak nemůžeme financovat řadu důležitých věcí. A co je důležitější, pružnost je součástí „acquis“. Je součástí interinstitucionální dohody, které jsme již dosáhli. Rada ve skutečnosti porušila své slovo tím, že tento prvek nyní v tomto rozpočtu odmítla. A konečně, a to je nejdůležitější věc, musíme se dohodnout na budoucím financování Unie. Otázku vlastních zdrojů je proto třeba znovu otevřít; o tom není pochyb. Rád bych se vyjádřil jasně v tom smyslu, že vlastní zdroje nejsou otázkou měnění smluv. Vlastní zdroje také nejsou otázkou nových pravomocí. Jsou otázkou uplatňování stávajících smluv a jsou otázkou financování stávajících pravomocí, protože Unie vždy měla mít své vlastní příjmy. Paní Merkelová, pan Sarkozy a pan Cameron to nevědí, ale Unie byla založena se svými vlastními příjmy. To byl základ financování Unie otci zakladateli. My všichni ale víme, že postupem času a díky iniciativě jisté železné lady Unie ztratila vazbu na své vlastní zdroje, a místo toho zde nyní vedeme tyto nesmyslné debaty o tom, kdo má větší a kdo menší užitek z Unie. V dnešní Evropské unii rozpočet není o hledání zájmu Unie, ale pouze o zaměření se na čistou platební situaci každého jednotlivého členského státu. To se nazývá momentálně agendou rozpočtových otázek Unie. Tento způsob jednání Unii zabíjí – ničí ducha jednoty v Unii a ničí solidaritu v Unii. Opakuji, že můžeme požadovat pouze skutečné vlastní zdroje, což může vyústit i v to, co chce řada zemí, tedy nižší příspěvky členských států. Pokud nezměníme systém jako takový, moc budou vykonávat vlády, nikoli občané. Pokud naopak půjdeme směrem prosazení našich vlastních zdrojů, nebudou moc vykonávat vlády, ale občané. Stručně řečeno, mohli byste říci, že vlastní zdroje pro Evropu, vážení kolegové, znamenají více evropské demokracie; je to základ moderní evropské demokracie. Mám k vám tedy jednu prosbu, pane Barroso. Můj požadavek je velice jednoduchý. Ať už jde o jakoukoli formu – sjezd, konferenci, mezivládní konferenci s účastí vnitrostátních parlamentů nebo bez nich – nepopřávejte sluchu hlasům minulosti. Soustřeďte se na budoucnost, využijte své právo na iniciativu a předložte co nejrychleji formální návrh. Proevropská většina v této sněmovně stojí plně za vámi a za touto iniciativou."@cs1
"Hr. formand! I december 2005 var der en premierminister til stede her i salen. Jeg tror, at vi alle lærte én ting, nemlig at vi virkelig har brug for et radikalt ændret budget fremover. Lad os alle i fællesskab – Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet – finde ud af, hvordan vi i de kommende år kan skabe enighed om et andet og nyt Europa, hvor budgettet er en rationel del af fremtiden og ikke resultatet af en uheldig studehandel. Premierministeren var Tony Blair, den mand, der indgik aftalen om de seneste finansielle overslag. Nu står vi her fem år senere. Tony Blair understregede én afgørende ting, som Parlamentet også ønsker, nemlig at EU-institutionerne engagerer sig, at alle berørte parter finder frem til en ny finansiering af Unionen, og at denne finansiering er rationelt baseret og ikke baseret på studehandler, hvilket er tilfældet i dag. Med hensyn til tallene lad os gøre det helt klart. Det er ingen hemmelighed, at Parlamentet vil være rede til at acceptere Rådets tal, naturligvis inden for rammerne af en bredere aftale. Men vi er også nødt til at nå til enighed om et andet element, nemlig fleksibilitet. Lad os gøre det helt klart. Denne fleksibilitet er ikke en indrømmelse fra Rådets side. Den er nødvendig og uundværlig, idet vi i modsat fald ikke kan finansiere en række vigtige tiltag. Denne fleksibilitet er desuden gældende ret. Den er omfattet af den interinstitutionelle aftale, som allerede er blevet indgået. Rådet har rent faktisk brudt sit ord ved ikke at anerkende dette nu i dette budget. Endelig – og det er det vigtigste – er vi nødt til at nå til enighed om den fremtidige finansiering af Unionen. Derfor er der ingen tvivl om, at vi er nødt til at genoptage diskussionen om egne ressourcer. Jeg vil gerne gøre det klart, at spørgsmålet om egne indtægter ikke handler om at ændre traktaterne. Spørgsmålet om egne indtægter handler heller ikke om nye kompetencer. Det handler om at anvende de eksisterende traktater, og det handler om finansiering af eksisterende kompetencer, da det altid har været hensigten, at Unionen skulle have sine egne indtægter. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og David Cameron er ikke klar over det, men Unionen blev oprettet på grundlag af egne indtægter. Grundlæggerne finansierede oprettelsen af Unionen med egne indtægter. Vi er imidlertid alle klar over, at som tiden gik – og godt fremhjulpet af en vis jernlady – blev forbindelsen mellem Unionen og egne indtægter brudt, og nu har vi således absurde diskussioner om, hvem der drager mere, og hvem der drager mindre fordel af Unionen. I dag handler EU-budgettet ikke om at varetage EU's interesser, idet der udelukkende er fokus på de enkelte medlemsstaters nettobetalingsposition. Det er dagsordenen i øjeblikket med hensyn til budgetanliggender i Unionen. Denne tilgang er ved at tage livet af Unionen – den ødelægger fællesskabsfølelsen i Unionen, og den ødelægger solidariteten i Unionen. Jeg vil gerne gentage, at vi kun kan stille krav om egentlige egne indtægter, hvis vi reducerer de nationale bidrag, hvilket er et ønske fra en række lande. Hvis vi ikke ændrer systemet, vil regeringerne og ikke borgerne forsat have magten. Hvis vi derimod arbejder hen imod egne indtægter, vil borgerne og ikke regeringerne få magten. Man kan kort sagt sige, at egne indtægter til Europa betyder mere europæisk demokrati. Det er grundlaget for et moderne europæisk demokrati. Jeg har således en anmodning til Dem, kommissionsformand Barroso! Min anmodning er meget simpel. Uanset formen – en konvention, en konference, en regeringskonference med eller uden nationale parlamenter – lyt ikke til fortidens stemmer. Kig fremad, brug Deres initiativret og læg et formelt forslag på bordet hurtigst muligt. Det proeuropæiske flertal i Parlamentet bakker fuld ud op om Dem og om et sådant initiativ."@da2
"Herr Präsident, im Dezember 2005 saß ein Premierminister hier in diesem Haus. Ich denke eine Sache, die wir alle gelernt haben, ist, dass wir für die Zukunft wirklich einen ernsthaft reformierten Haushalt brauchen. Wir alle – die Kommission, der Rat, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament – sollten gemeinsam erarbeiten, wie wir in den nächsten Jahren einen Konsens mit Blick auf ein geändertes und reformiertes Europa herstellen können, ein Europa, in dem der Haushaltsplan ein vernünftiger Teil der Zukunft und kein unglückseliger Kuhhandel ist. Nun, dieser Premierminister war Tony Blair, der Mann, der die letzte finanzielle Vorausschau ausgehandelt hat. Nun sitzen wir hier fünf Jahre später. Was Herr Blair sagte, ist der wesentliche Punkt, den das Parlament erreichen will: die Verpflichtung der Gemeinschaftsorgane und aller beteiligten Parteien, die Finanzierung der Union grundlegend neu zu gestalten und dieser Finanzierung rationale Gründe zugrunde zu legen und sie nicht auf einem Kuhhandel basieren zu lassen, wie es heute der Fall ist. Bei den Zahlen sollten wir Klartext reden: Es ist kein Geheimnis, dass das Parlament bereit wäre, die Zahlen des Rates – natürlich im Rahmen einer umfassenderen Vereinbarung – zu akzeptieren. Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns auch noch auf ein zweites Element einigen, nämlich auf die Flexibilität. Lassen Sie uns das ganz deutlich sagen: Diese Flexibilität ist kein Zugeständnis seitens des Rates; Flexibilität ist nötig, ja unverzichtbar, und ohne sie können wir eine Reihe wichtiger Dinge nicht finanzieren. Darüber hinaus ist die Flexibilität ein Besitzstand. Sie ist Teil der interinstitutionellen Vereinbarung, die wir bereits haben. Tatsächlich hat der Rat sein Wort gebrochen, indem er diesen Aspekt nun in diesem Haushaltsplan verweigert hat. Und schließlich – und das ist das Wichtigste – müssen wir uns auf die künftige Finanzierung der Union einigen. Deshalb muss auch die Debatte über die Eigenmittel wieder aufgenommen werden; daran besteht kein Zweifel. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, dass es bei den Eigenmitteln nicht um eine Änderung der Verträge geht. Bei den Eigenmitteln geht es auch nicht um neue Zuständigkeiten. Es geht darum, die bestehenden Verträge anzuwenden und es geht darum, bestehende Zuständigkeiten zu finanzieren, da die Union immer ihre Eigeneinnahmen haben sollte. Frau Merkel, Herr Sarkozy und Herr Cameron wissen das nicht, aber die Union wurde mit Eigeneinnahmen gegründet. Dies war für unsere Gründerväter die Grundlage für die Finanzierung der Union. Wir alle wissen jedoch, dass die Union mit der Zeit und durch das Zutun einer bestimmten Eisernen Lady die Verbindung zu ihren Eigenmitteln verloren hat; anstatt dessen führen wir nun absurde Diskussionen darüber, wer mehr und wer weniger von der Union profitiert. Beim Haushaltsplan der Europäischen Union konzentriert man sich heute nicht mehr auf die Verfolgung der Interessen der EU, sondern auf die Nettozahler-Position jedes einzelnen Mitgliedstaates. So läuft es im Moment ab, wenn es um die Haushaltsfragen der Union geht. Diese Handlungsweise bringt die Union um – sie zerstört den Gemeinschaftsgeist der Union, und sie zerstört die Solidarität innerhalb der Union. Ich wiederhole noch einmal: Wir können nur echte Eigenmittel fordern, die dann auch zu dem führen können, was eine Reihe von Ländern wollen, nämlich geringere nationale Beiträge. Wenn wir das System nicht ändern, werden weiterhin die Regierungen und nicht die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht genommen. Wenn wir uns jedoch im Gegenteil in Richtung Eigenmittel bewegen, werden nicht die Regierungen, sondern die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht genommen. Kurzum, man könnte sagen, dass Eigenmittel für die Kolleginnen und Kollegen in Europa mehr europäische Demokratie bedeuten; dies ist die Grundlage für eine moderne europäische Demokratie. Ich habe daher eine Bitte an Sie, Herr Barroso. Meine Bitte ist ganz einfach. Egal in welchem Rahmen – im Rahmen eines Konvents, einer Konferenz, einer RK mit oder ohne nationale Parlamente – hören Sie nicht auf die Stimmen der Vergangenheit. Schauen Sie in die Zukunft, machen Sie Ihr Initiativrecht geltend, und unterbreiten Sie so schnell wie möglich einen formellen Vorschlag. Die proeuropäische Mehrheit in diesem Haus steht voll und ganz hinter Ihnen und hinter einer solchen Initiative."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τον Δεκέμβριο του 2005, βρισκόταν ένας πρωθυπουργός σε αυτό εδώ το Σώμα. Πιστεύω πως κάτι το οποίο μάθαμε όλοι είναι ότι πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια σοβαρή μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού στο μέλλον. Ας σκεφτούμε όλοι μαζί –η Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– πώς θα μπορέσουμε τα επόμενα έτη να επιτύχουμε τη συναίνεση για την αλλαγή και τη μεταρρύθμιση στην Ευρώπη στο πλαίσιο της οποίας ο προϋπολογισμός θα αποτελεί εύλογο τμήμα του μέλλοντος και όχι ατυχές αντικείμενο συμβιβασμών. Ο εν λόγω πρωθυπουργός ήταν ο Tony Blair, ο άνθρωπος που πραγματοποίησε την τελευταία συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Πέντε έτη αργότερα, βρισκόμαστε πάλι εδώ. Αυτό που είχε δηλώσει ο κ. Blair είναι ο ουσιαστικός στόχος που θέλει να επιτύχει το Κοινοβούλιο: τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον ανασχεδιασμό της χρηματοδότησης της Ένωσης και τη θεμελίωση αυτής της χρηματοδότησης σε εύλογη βάση και όχι στο πλαίσιο συμβιβασμών, όπως συμβαίνει σήμερα. Όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, ας είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι μυστικό ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποδεχθεί τα αριθμητικά στοιχεία του Συμβουλίου στο πλαίσιο, βεβαίως, ευρύτερης συμφωνίας. Όμως πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να συμφωνήσουμε και επί ενός δεύτερου στοιχείου, το οποίο είναι η ευελιξία. Ας είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Αυτή η ευελιξία δεν αποτελεί παραχώρηση από μέρους του Συμβουλίου. Η ευελιξία είναι απαραίτητη, αναγκαία, διαφορετικά δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πληθώρα σημαντικών ζητημάτων. Άλλωστε, η ευελιξία αποτελεί «κεκτημένο». Αποτελεί μέρος της ήδη υφιστάμενης διοργανικής συμφωνίας. Μάλιστα, το Συμβούλιο έχει αθετήσει τον λόγο του απορρίπτοντας αυτήν τη συμφωνία στο θέμα του προϋπολογισμού. Τέλος, και πιο σημαντικό, πρέπει να συμφωνήσουμε επί της μελλοντικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να τεθεί εκ νέου το ζήτημα των ιδίων πόρων. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι οι ίδιοι πόροι δεν αποτελούν ζήτημα αλλαγής των Συνθηκών. Επίσης, οι ίδιοι πόροι δεν αποτελούν ζήτημα νέων αρμοδιοτήτων. Αφορούν την εφαρμογή των υφιστάμενων Συνθηκών και τη χρηματοδότηση υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, διότι η Ένωση ανέκαθεν έπρεπε να διαθέτει το δικό της εισόδημα. Η κ. Merkel, ο κ. Sarkozy και ο κ. Cameron δεν το επιθυμούν αυτό, αλλά η Ένωση ιδρύθηκε με δικό της εισόδημα. Αυτή ήταν η βάση της χρηματοδότησης της Ένωσης από τους ιδρυτές της. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου και με τη συμβολή μιας συγκεκριμένης σιδηράς κυρίας, η Ένωση έχασε τον δεσμό με τους ίδιους πόρους της, συνεπώς, αντ’ αυτών σήμερα διεξάγουμε παράλογες συζητήσεις σχετικά με το ποιος επωφελείται περισσότερο και ποιος επωφελείται λιγότερο από την Ένωση. Σήμερα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται όχι στην επιδίωξη του συμφέροντος της ΕΕ, αλλά στην εστίαση μόνο στο ισοζύγιο καθαρών πληρωμών κάθε κράτους μέλους Προς το παρόν, αυτό ονομάζεται επιχειρηματική δραστηριότητα στα δημοσιονομικά ζητήματα της Ένωσης. Αυτός ο τρόπος δράσης δολοφονεί την Ένωση – καταστρέφει το πνεύμα ενότητας στην Ένωση και καταστρέφει την αλληλεγγύη στην Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να απαιτήσουμε μόνο πραγματικούς ίδιους πόρους, οι οποίοι θα μπορούν επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που επιθυμούν πολλές χώρες, δηλαδή τις μικρότερες εθνικές συνεισφορές. Εάν δεν αλλάξουμε το σύστημα, επικεφαλής θα εξακολουθούν να είναι οι κυβερνήσεις και όχι οι πολίτες. Εάν, αντιθέτως, βαδίσουμε προς την κατεύθυνση των ιδίων πόρων, τότε επικεφαλής δεν θα είναι οι κυβερνήσεις αλλά οι πολίτες. Εν συντομία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ίδιοι πόροι για την Ευρώπη, κύριοι συνάδελφοι, συνεπάγονται περισσότερη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αποτελούν τη βάση για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ως εκ τούτου, έχω ένα αίτημα προς τον κ. Barroso. Το αίτημά μου είναι πολύ απλό. Οποιαδήποτε κι αν είναι η μορφή –συνέδριο, διάσκεψη, διακυβερνητική διάσκεψη με ή χωρίς εθνικά κοινοβούλια– μην ακούτε τις φωνές του παρελθόντος. Σκεφτείτε το μέλλον, χρησιμοποιήστε το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτετε και καταθέστε επίσημη πρόταση το συντομότερο δυνατό. Η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία αυτού του Σώματος υποστηρίζει πλήρως εσάς και αυτήν την πρωτοβουλία."@el10
"Señor Presidente, en diciembre de 2005, hubo un Primer Ministro que se sentó aquí, en la Cámara. Creo que algo que todos hemos aprendido es que necesitamos de verdad ver una reforma seria del presupuesto para el futuro. Pensemos todos juntos —la Comisión, el Consejo, los Estados miembros y el Parlamento—en el modo de construir, en estos próximos años, un consenso para una Europa cambiada y reformada en la que el presupuesto sea una parte racional del futuro y no un desventurado objeto de regateo. Ahora bien, ese Primer Ministro era Tony Blair, el hombre que llevó a cabo el último acuerdo sobre las perspectivas financieras. Aquí estamos ahora, cinco años después. Lo que declaró el señor Blair es el objetivo fundamental del Parlamento: el compromiso de las Instituciones europeas y de todas las partes implicadas de reinventar la financiación de la Unión y de basar esta financiación en motivos racionales y no en una competición de regateos, como es hoy el caso. En cuanto a las cifras, seamos muy claros. No es ningún secreto que el Parlamento podría estar dispuesto a aceptar las cifras del Consejo, por supuesto, en el marco de un acuerdo de mayor alcance. Pero también es necesario que coincidamos en un segundo aspecto, colegas, que es la flexibilidad. La flexibilidad no es una concesión del Consejo; la flexibilidad es necesaria, indispensable, de lo contrario no podemos financiar una serie de cuestiones importantes. Aún más, la flexibilidad constituye un «acervo». Forma parte del Acuerdo Interinstitucional ya alcanzado. De hecho, el Consejo ha roto su palabra al rechazarlo ahora en este presupuesto. Por último, y esto es lo más importante, debemos estar de acuerdo en lo que respecta a la futura financiación de la Unión. Así pues, debe reabrirse la cuestión de los recursos propios, no cabe duda. Permítanme aclarar que los recursos propios no son una cuestión que implique cambiar los tratados. Los recursos propios tampoco es una cuestión de nuevas competencias. Es cuestión de aplicar los tratados existentes y cuestión de financiar las competencias existentes, porque la Unión fue siempre concebida para tener sus propios ingresos. La señora Merkel, el señor Sarkozy y el señor Cameron no saben esto, pero la Unión se fundó con sus ingresos propios. Esa fue la base de financiación de la Unión, legado de los padres fundadores. Sin embargo, todos nosotros sabemos que con el tiempo y la contribución de alguna Dama de Hierro, la Unión perdió el vínculo con sus recursos propios, así que en su lugar mantenemos absurdas discusiones sobre qué beneficia más o menos a la Unión. Hoy, el presupuesto de la Unión Europea no busca el interés comunitario sino que únicamente se centra en la situación de pagos neta de cada uno de los Estados miembros. Eso por el momento se llama negocio en las cuestiones presupuestarias de la Unión. Esta forma de actuar está matando a la Unión: está destruyendo el espíritu de unidad en la Unión y está destruyendo la solidaridad en la Unión. Reitero que solamente podemos exigir auténticos recursos propios que puedan también conducir a lo que desean algunos países, que es tener menos contribuciones nacionales. Si no cambiamos el sistema, los gobiernos, y no los ciudadanos, quedarán al cargo. Si, por el contrario, vamos en la dirección de los recursos propios, no estarán a cargo los gobiernos, sino los ciudadanos. En resumen, se podría decir que los recursos propios para nuestros colegas europeos significan más democracia europea; es la base de una democracia europea moderna. Así que tengo una petición para usted, señor Barroso. Mi petición es muy simple. Independientemente del formato —una convención, una conferencia, una CIG con o sin parlamentos nacionales— no escuche a las voces del pasado. Elija el futuro, ejerza su propio derecho de iniciativa y ponga sobre la mesa una propuesta formal tan pronto como sea posible. La mayoría proeuropea de esta Cámara le respaldará a usted y a esa iniciativa."@es21
"Lugupeetud juhataja! 2005. aasta detsembris istus Euroopa Parlamendi saalis üks peaminister. Minu arvates sai meile kõigile selgeks üks: edaspidi on meil väga vaja tõsiselt reformitud eelarvet. Peame kõik – komisjon, nõukogu, liikmesriigid ja Euroopa Parlament – töötama välja plaani, kuidas võiksime järgmise paari aasta jooksul saavutada üksmeele muudetud ja reformitud Euroopa suhtes, kus eelarve on ratsionaalne osa tulevikust, mitte kahetsusväärne lehmakauplemine. Niisiis, see peaminister oli Tony Blair – mees, kes saavutas finantsperspektiivide kohta viimase kokkuleppe. Siin me nüüd viis aastat hiljem oleme. Tony Blairi öeldu on põhiline, mida Euroopa Parlament tahab saavutada: ELi institutsioonide ja kõikide asjaomaste poolte kaasatus liidu rahastamise ümberkujundamiseks ja selle rajamiseks ratsionaalsele alusele, mitte lehmakauplemisvõistlusele nagu praegu. Arvude osas peame olema väga selgesõnalised. Ei ole saladus, et Euroopa Parlament oleks valmis aktsepteerima nõukogu pakutud arve, seda muidugi laiema kokkuleppe raames. Kuid peame jõudma kokkuleppele ka teises küsimuses, lugupeetud kolleegid, s.t paindlikkuses, ning selles küsimuses peame end väga selgelt väljendama. Paindlikkus ei ole nõukogupoolne järeleandmine, paindlikkus on vajalik ja vältimatu, sest muidu ei saa me rahastada paljusid olulisi asju. Peale selle kuulub paindlikkus n-ö õigustiku juurde. See moodustab osa institutsioonidevahelisest kokkuleppest, mis meil juba olemas on. Õigupoolest on nõukogu kõnealuse eelarve juures sellest keeldudes praegu oma sõna murdnud. Kõige olulisem on see, et me peame kokku leppima liidu edaspidises rahastamises. Seetõttu tuleb uuesti käsitleda omavahendite teemat, selles ei ole kahtlustki. Lubage mul selgelt välja öelda, et omavahendite küsimus ei seisne aluslepingute muutmises. Omavahendid ei ole ka uute pädevuste küsimus. See on olemasolevate aluslepingute kohaldamise küsimus ning see on olemasolevate pädevuste rahastamise küsimus, sest liidul pididki alati olema oma tulud. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ja David Cameron seda ei tea, kuid liit loodi omatuluga. See on liidu asutajate kohaselt liidu rahastamise alus. Sellegipoolest teame kõik, et aja jooksul ja teatud raudse leedi panuse tõttu kaotas liit sideme omavahenditega, nii on meil nüüd selle asemel naeruväärsed arutelud teemal, kes saab liidust rohkem ja kes vähem kasu. Eelarve puhul ei püüelda praeguses Euroopa Liidus ELi huvide poole, vaid keskendutakse üksnes iga üksiku liikmesriigi netomaksete positsioonile. Seda nimetatakse praegu äriks liidu eelarveküsimustes. Selline käitumisviis tapab liidu – see hävitab liidus ühtsuse vaimu ja see hävitab solidaarsuse. Ma kordan: me võime nõuda üksnes tõelisi omavahendeid, mis võib tuua kaasa ka selle, mida paljud riigid soovivad – riikide väiksemad osamaksed. Kui me süsteemi ei muuda, jääb vastutus valitsustele, mitte kodanikele. Kui aga võtame suuna omavahenditele, jääb vastutus kodanikele, mitte valitsustele. Lühidalt võib öelda, et ELi omavahendid tähendavad suuremat Euroopa demokraatiat, see on nüüdisaegse Euroopa demokraatia alus. Niisiis on mul teile üks palve, lugupeetud José Manuel Barroso. See on väga lihtne. Missugune ka ei oleks töövorm – kongress, konverents, valitsustevaheline konverents riikide parlamentide osavõtul või ilma – ärge kuulake minevikuhääli. Vaadake tulevikku, kasutage oma algatusõigust ning esitage ametlik ettepanek nii kiiresti kui võimalik. Parlamendi Euroopa-meelne enamus toetab teid ning kõnealust algatust täielikult."@et5
"Arvoisa puhemies, joulukuussa 2005 tässä salissa istui eräs pääministeri. Luulen, että yksi asia, jonka me kaikki opimme, on se, että talousarviota on todella uudistettava tulevaisuudessa ankarasti. Miettikäämme kaikki yhdessä – komissio, neuvosto, jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti – miten me voimme muutaman seuraavan vuoden aikana saada aikaan yksimielisyyden muuttuneesta ja uudistetusta EU:sta, jossa talousarvio on järkevä osa tulevaisuutta eikä epäonnistunut lehmänkauppojen osa. No, tuo pääministeri oli Tony Blair, mies, joka teki viimeisimmän sopimuksen rahoitusnäkymistä. Tässä me nyt olemme viisi vuotta myöhemmin. Se, mitä Tony Blair sanoi, on olennainen asia, jonka parlamentti haluaa saada aikaan: EU:n toimielinten ja kaikkien asianosaisten osapuolten sitoumus uudistaa unionin rahoitus ja perustaa kyseinen rahoitus järkevälle pohjalle eikä lehmänkauppoihin kuten nyt. Olkaamme hyvin tarkkoja lukujen osalta. Ei ole mikään salaisuus, että parlamentti voisi olla valmis hyväksymään neuvoston luvut, tietysti, laajemman sopimuksen puitteissa. Meidän on kuitenkin sovittava myös toisesta osasta, hyvät kollegat, ja se on joustavuus. Sanotaan tämä erittäin selkeästi. Joustavuus ei ole myönnytys neuvostolta; joustavuus on välttämätöntä, ehdotonta, muuten emme voi rahoittaa monia tärkeitä asioita. Lisäksi joustavuus on "säännöstö". Se on osa toimielinten välistä sopimusta, joka meillä jo on. Neuvosto on itse asiassa rikkonut lupauksensa kieltämällä sen nyt tässä talousarviossa. Lopuksi, ja tämä on tärkein asia, meidän on sovittava unionin tulevasta rahoituksesta. Omia varoja koskeva kysymys on siksi avattava uudelleen; siitä ei ole epäilystäkään. Haluan sanoa selkeästi, että omissa varoissa ei ole kyse perussopimusten muuttamisesta. Omissa varoissa ei myöskään ole kyse uusista valtuuksista. Kyse on voimassaolevien perussopimusten soveltamisesta ja kyse on voimassaolevien valtuuksien rahoittamisesta, koska unionilla oli aina määrä olla omat tulonsa. Liittokansleri Merkel, presidentti Sarkozy ja pääministeri Cameron eivät tiedä tätä, mutta unioni perustettiin sen omilla tuloilla. Se oli perustaja-isien unionin rahoituksen perusta. Me kaikki kuitenkin tiedämme, että ajan myötä ja tietyn rautarouvan panoksen ansiosta unioni menetti yhteyden omiin varoihinsa, joten sen sijaan meillä on nyt järjettömät keskustelut siitä, kuka hyötyy enemmän ja kuka vähemmän unionista. Tämän päivän Euroopan unionin talousarviossa ei etsitä EU:n etua vaan keskitytään vain joka ainoan jäsenvaltion nettomaksuasemaan. Sitä kutsutaan hetken liiketoiminnaksi unionin talousarvioasioissa. Tällainen toimintatapa tappaa unionin – se tuhoaa yhtenäisyyden hengen unionissa ja se tuhoaa solidaarisuuden unionissa. Toistan, että voimme vain vaatia todellisia omia varoja, joilla voidaan myös saada aikaan se, mitä monet maat haluavat, eli pienemmät kansalliset maksuosuudet. Jos emme muuta järjestelmää, hallitukset pysyvät johdossa kansalaisten sijasta. Jos taas menemme omien varojen suuntaan, hallitusten sijasta kansalaiset pääsevät valtaan. Lyhyesti, voidaan sanoa, että EU:n omat varat, hyvät kollegat, tarkoittavat enemmän eurooppalaista demokratiaa; se on nykyaikaisen eurooppalaisen demokratian perusta. Joten minulla on yksi kysymys teille, arvoisa puheenjohtaja Barroso. Pyyntöni on hyvin yksinkertainen. Riippumatta siitä, mikä muoto on – yleissopimus, konferenssi, hallitustenvälinen konferenssi kansallisten parlamenttien kanssa tai niitä ilman – älkää kuunnelko menneisyyden ääniä. Suunnatkaa tulevaisuuteen, käyttäkää aloiteoikeuttanne ja esittäkää virallinen ehdotus mahdollisimman nopeasti. Tämän parlamentin EU:ta kannattava enemmistö tukee täysimääräisesti teitä ja tuota aloitetta."@fi7
"Monsieur le Président, en décembre 2005, un Premier ministre siégeait à cette Assemblée. Je pense que nous avons tous appris que nous devions réellement réformer sérieusement le budget pour l’avenir. Ensemble - la Commission, le Conseil, les États membres et le Parlement européen -, réfléchissons à la manière dont nous pourrons, dans les prochaines années, dégager un consensus pour changer et réformer l’Europe afin que le budget constitue une partie rationnelle de l’avenir et non un marchandage navrant. Ce Premier ministre était Tony Blair, l’homme qui a participé aux derniers accords sur les perspectives financières. Nous voilà cinq ans plus tard. Ce que M. Blair a dit résume les souhaits du Parlement: l’engagement des institutions de l’UE et de toutes les parties concernées à réinventer le financement de l’Union et à baser ce financement sur des fondements rationnels et non sur un concours de marchands de tapis, comme c’est le cas aujourd’hui. Concernant les chiffres, soyons très clairs. Ce n’est pas un secret: le Parlement pourrait être disposé à accepter les chiffres du Conseil, bien entendu, dans le cadre d’un accord plus large. Mais nous devons également convenir d’un deuxième élément, chers collègues, qui est la flexibilité. Soyons très clairs sur ce point. Cette flexibilité ne constitue pas une concession de la part du Conseil; la flexibilité est nécessaire, indispensable, sinon nous ne pouvons pas financer un certain nombre d’éléments importants. De plus, la flexibilité est un «acquis». Elle fait partie de l’accord interinstitutionnel dont nous disposons déjà. En fait, le Conseil a manqué à sa parole en la refusant à présent dans le budget. Enfin, et c’est le point clé, nous devons nous accorder sur le futur financement de l’Union. Par conséquent, la question des ressources propres doit incontestablement être réexaminée. Soyons clairs: sur le sujet des ressources propres, il n’est pas question de modifier les traités. Les ressources propres ne sont pas non plus liées aux compétences. Il est question d’appliquer les traités existants et de financer des compétences existantes, car l’Union a toujours eu pour vocation de disposer de ses propres revenus. Mme Merkel, M. Sarkozy et M. Cameron ne le savent pas, mais l’Union a été fondée grâce à ses propres revenus. C’était la base du financement de l’Union par les pères fondateurs. Cependant, nous savons tous qu’avec le temps et la contribution d’une certaine Dame de fer, l’Union a perdu le lien vis-à-vis de ses ressources propres. Et nous avons à présent des discussions absurdes pour savoir qui bénéficie le plus et qui bénéficie le moins de l’Union. Ne pas rechercher l’intérêt de l’UE mais se concentrer uniquement sur la position de paiement net de chaque État membre, voilà ce qu’est le budget de l’Union européenne aujourd’hui. C’est ce qu’on appelle le commerce, pour l’instant, dans les questions budgétaires de l’Union. Cette façon d’agir anéantit l’Union - elle détruit l’esprit d’unité et la solidarité dans l’Union. Je répète que nous ne pouvons que réclamer des ressources propres qui puissent également mener à ce qu’un certain nombre de pays désirent, à savoir une diminution des contributions nationales. Si nous ne changeons pas le système, ce sont les gouvernements et non les citoyens qui resteront aux commandes. Si, au contraire, nous prenons la direction des ressources propres, ce sera aux citoyens et non aux gouvernements de décider. Bref, on peut dire que les ressources propres pour les collègues européens signifient davantage de démocratie européenne; c’est la base de la démocratie européenne moderne. J’ai donc une requête à vous adresser, Monsieur Barroso. Cette requête est très simple. Quel que soit le format - une convention, une conférence, une CIG avec ou sans les parlements nationaux -, n’écoutez pas les voix du passé. Tournez-vous vers l’avenir, utilisez votre droit d’initiative et mettez une proposition formelle sur la table aussi rapidement que possible. La majorité pro-européenne dans cette Assemblée vous soutient totalement et appuie cette initiative."@fr8
"Elnök úr, 2005 decemberében az egyik miniszterelnök itt ült a Házban. Azt gondolom, az egyik dolog, amit megtanultunk, hogy jelentős reformokon átesett költségvetést kell a jövőben létrehoznunk. Dolgozzuk ki mindannyian – a Bizottság, a Tanács, a tagállamok és az Európai Parlament – együtt, hogy a jövőben hogyan alakíthatnánk ki konszenzust egy megváltozott és reformált Európáért, amelyben a költségvetés a jövő racionális részét képezi, nem pedig a kufárkodás szerencsétlen eredményét jelenti. Ez a miniszterelnök Tony Blair volt az az ember, aki a pénzügyi kilátásokról szóló utolsó üzletet kötötte. Most itt vagyunk öt évvel később. Amit Blair úr mondott, az az a lényeges dolog, amit a Parlament el akar érni: az uniós intézmények és valamennyi érintett fél bevonása az unió finanszírozásának újbóli kialakításába, és e finanszírozás – a mai piaci alkudozástól eltérő – ésszerű alapokra helyezése. Beszéljünk egyértelműen a számokról. Nem titok, hogy a Parlament készen állna elfogadni a Tanács számait – természetesen – egy szélesebb megállapodás keretében. De egy második elemről is meg kell állapodnunk képviselőtársaim, mégpedig a rugalmasságról. Fogalmazzunk itt egészen világosan. A rugalmasság nem a Tanácstól kapott koncesszió; a rugalmasság szükséges, elengedhetetlen, anélkül számos fontos kérdést nem tudunk finanszírozni. Sőt, a rugalmasság az acquis része. Részét képezi a már létrejött intézményközi megállapodásnak. Valójában a Tanács megszegte a szavát, amikor ezt most visszautasította a költségvetés esetében. Végül pedig – és ez a legfontosabb dolog –, meg kell állapodnunk az unió jövőbeli finanszírozásáról. Újra fel kell tehát venni a saját források kérdését; efelől nincs kétség. Hadd tegyem világossá, hogy a saját források kérdése nem egyenlő a szerződések módosításával. A saját források nem is új hatáskörök kérdése, hanem a létező szerződések alkalmazásának kérdése, és a létező hatáskörök finanszírozásának kérdése, mivel eredetileg is arról volt szó, hogy unió saját bevételekkel fog rendelkezni. Merkel asszony, Sárközy úr és Cameron úr nem tudja ezt, de az uniót saját bevételekkel hozták létre. Az volt az unió finanszírozásának forrása az alapító atyáktól. Mindannyian tudjuk azonban, hogy idővel – és egy bizonyos Vas Lady közbenjárásának eredményeként – az unió elvesztette a kapcsolatot a saját forrásaival, ehelyett tehát inkább abszurd vitákba bocsátkozunk arról, hogy ki profitál többet és ki kevesebbet az unióból. Az unió érdekeinek szolgálata helyett kizárólag az egyes tagállamok nettó fizetési pozíciójára koncentrálva vált az Európai Unió költségvetése mára azzá, ami. Ezt hívják az unió költségvetési kérdéseivel kapcsolatos pillanatnyi üzletelésnek. Ez a fajta eljárás öli meg az uniót – elpusztítja az unió egységének szellemét, és szétzúzza az unión belüli szolidaritást. Megismétlem, csak valódi saját forrásokra tarthatunk igényt, ami azzal is járhat, amit számos ország akar, hogy csökkenjenek a nemzeti hozzájárulások. Ha nem változtatjuk meg a rendszert, a kormányok – nem pedig a polgárok – maradnak hatalmon. Ezzel szemben, ha a saját források felé mozdulunk el, nem a kormányok, hanem a polgárok kerülnek irányító helyzetbe. Röviden azt mondhatjuk, képviselőtársak, hogy Európa saját forrásai több európai demokráciát jelentenek; ez a modern európai demokrácia alapja. Egy kérésem van ezért Önhöz, Barroso úr. A kérésem egyszerű. Ne figyeljen a múlt hangjaira, bármilyen formát öltsenek is – legyen az egy találkozó, konferencia, vagy nemzeti parlamentek részvételével, vagy azok nélkül tartott kormányközi konferencia. Forduljon a jövő felé, éljen a kezdeményezési jogával, és nyújtson be hivatalos javaslatot a lehető legrövidebb időn belül. Az Európa párti többség ebben a Házban teljes mértékben Ön és a kezdeményezés mellett áll."@hu11
"Signor Presidente, nel dicembre 2005 in quest’Aula sedeva un Primo ministro. Un insegnamento che abbiamo tratto tutti è che ci occorre veramente una riforma radicale del bilancio per il futuro. Impegniamoci tutti insieme – Commissione, Consiglio, Stati membri e Parlamento europeo – a capire come, negli anni a venire, si possa costruire un consenso per un’Europa cambiata e riformata in cui il bilancio rappresenti una parte razionale del futuro e non un’infelice merce di mercanteggiamento. Ebbene, quel Primo ministro era Tony Blair, colui che ha stipulato l’ultimo accordo sulle prospettive finanziarie. Sono trascorsi cinque anni da allora. Quello che disse Blair rappresenta l’obiettivo essenziale che vuole raggiungere il nostro Parlamento: l’impegno da parte delle istituzioni europee e di tutte le parti coinvolte a reinventare il finanziamento dell’Unione e a far poggiare tale finanziamento su basi razionali e non su una gara al mercanteggiamento, cosa che accade oggi. Cerchiamo di essere chiari per quanto riguarda le cifre. Non è un segreto che il Parlamento potrebbe essere disposto ad accettare le cifre del Consiglio, naturalmente nell’ambito di un accordo più ampio. Ma dobbiamo anche trovare un accordo su un secondo elemento, onorevoli colleghi, vale a dire la flessibilità. Diciamo le cose come stanno. La flessibilità non è una concessione che ci viene fatta dal Consiglio; la flessibilità è necessaria, indispensabile, altrimenti non saremo in grado di finanziare innumerevoli questioni importanti. Per di più, la flessibilità è un “acquis”. Fa parte dell’accordo interistituzionale che già abbiamo. Anzi, il Consiglio non ha mantenuto la parola rifiutando tale aspetto in questo bilancio. Infine, ed è la cosa più importante, dobbiamo trovare un accordo sul finanziamento futuro dell’Unione. Va pertanto riaperta la questione delle risorse proprie; è fuor di dubbio. Vorrei precisare che le risorse proprie non rappresentano un tentativo di modificare i trattati. Non sono nemmeno una questione di nuove competenze. Si tratta di applicare i trattati in vigore e di finanziare le competenze esistenti, perché l’Unione è sempre stata concepita come dotata di risorse proprie. Il Cancelliere Merkel, il Presidente Sarkozy e il Primo ministro Cameron non lo sanno, ma l’Unione è stata fondata con risorse proprie. Era questa la base dei finanziamenti dell’Unione così come l’hanno istituita i padri fondatori. Tuttavia, sappiamo tutti e col passare del tempo e grazie a una certa Lady di ferro, l’Unione ha perso ogni legame con le risorse proprie, e adesso ci dibattiamo in discussioni assurde su chi beneficia di più o di meno dall’Unione. Oggi il bilancio comunitario non si pone come obiettivo l’interesse dell’UE, bensì si concentra esclusivamente sulla posizione netta di pagamento di ogni singolo paese membro. Viene applicato un approccio estremamente miope alle questioni di bilancio dell’Unione. Questa condotta sta uccidendo l’Unione – sta distruggendo il suo spirito di unità e la sua solidarietà. Lo ripeto, non possiamo che puntare a risorse proprie autentiche, che ci permetterebbero di conseguire quello a cui aspirano numerosi paesi, vale a dire una riduzione dei contributi nazionali. Se non cambieremo il sistema, saranno i governi a detenere il potere, e non i cittadini. Se invece imboccheremo la via delle risorse proprie, saranno i cittadini, e non i governi, a comandare. In breve, onorevoli colleghi, si potrebbe dire che le risorse proprie per l’Europa significano più democrazia europea; sono la base di una democrazia europea moderna. Ho una richiesta indirizzata a Lei, Presidente Barroso. La mia richiesta è molto semplice. Indipendentemente dall’occasione – una convention, una conferenza, una conferenza intergovernativa con o senza i parlamenti nazionali – non dia retta alle voci del passato. Scelga il futuro, sfrutti il suo diritto di iniziativa e presenti una proposta formale il prima possibile. La maggioranza europeista di quest’Aula appoggia appieno Lei e tale iniziativa."@it12
"Mr President, in December 2005 there was a Prime Minister who sat here in the House. I think one thing we all learned is that we really need to see a seriously reformed budget for the future. Let us all together – the Commission, the Council, Member States and the European Parliament – work out how in the next few years we can build a consensus for a changed and reformed Europe in which the budget is a rational part of the future and not an unfortunate piece of horse-trading. Well, that Prime Minister was Tony Blair, the man who made the last deal on the financial perspectives. Here we are now five years later. What Mr Blair said is the essential thing that Parliament wants to achieve: the engagement of the EU institutions and all involved parties to reinvent the financing of the Union and to base this financing on rational grounds and not on a horse-trading competition, which is the case today. On the figures, let us be very clear, it is no secret that Parliament could be ready to accept the Council figures, of course within a broader deal. But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility. Let us be very clear on this. That flexibility is not a concession from the Council side; flexibility is necessary, indispensable, otherwise we cannot finance a number of important issues. What is more is that flexibility is an ‘aquis’. It forms part of the interinstitutional agreement that we have already. In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget. Finally, and this is the most important thing, we must agree on the future financing of the Union. Therefore the issue of own resources must be reopened; no doubt about it. Let me be clear that own resources is not a question of changing the Treaties. Own resources is also not a question of new competencies. It is a question of applying the existing treaties and it is a question of financing existing competencies, because the Union was always meant to have its own revenue. Mrs Merkel, Mr Sarkozy and Mr Cameron do not know this, but the Union was founded with its own revenue. That was the basis of the financing of the Union by the founding fathers. However, we all know that with time and a contribution from a certain Iron Lady, the Union lost the link to its own resources, so instead we now have absurd discussions about who benefits more and who benefits less from the Union. Not seeking the EU interest but only focusing on the net payment position of every single Member State is what the budget is today in the European Union. That is called business for the moment in the budget issues of the Union. This way of acting is killing the Union – it is destroying the spirit of unity in the Union and it is destroying the solidarity in the Union. I repeat we can only require genuine own resources which can also lead to what a number of countries want, which is to have less national contributions. If we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge. If, on the contrary, we go in the direction of own resources, not governments, but citizens will be in charge. In short, you could say that own resources for Europe colleagues means more European democracy; it is the basis for a modern European democracy. So I have one request to you Mr Barroso. My request is very simple. Whatever the format is – a convention, a conference, an IGC with or without national parliaments – do not listen to the voices of the past. Go for the future, use your right of initiative and put a formal proposal on the table as fast as possible. The pro-European majority in this House is fully behind you and behind that initiative."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, 2005. gada decembrī Parlamentā bija kāds premjerministrs, no kura, manuprāt, mēs visi mācījāmies saprast, ka nākotnē mums patiešām ir vajadzīgs nopietni pārveidots budžets. Mēģināsim visi kopā — Komisija, Padome, dalībvalstis un Eiropas Parlaments — dažos turpmākajos gados atrast veidu, kā panākt vienprātību par mainītu un reformētu Eiropu, kuras budžets ir racionāla tās nākotnes daļa un nevis nožēlojama tirgošanās. Šis premjerministrs bija vīrs, kas ietekmēja pēdējos finanšu plānus. Pēc pieciem gadiem te nu mēs esam. Tas, ko kungs teica, ir būtisks — ka Parlaments vēlas iesaistīt ES iestādes un visas ieinteresētās puses Eiropas Savienības finansēšanas pārorientēšanā un nostādīt to uz racionāliem pamatiem un nevis uz tirgošanās sacensībām, kā tas ir šodien. Centīsimies panākt skaidrību par skaitļiem. Nav nekāds noslēpums, ka Parlaments bija gatavs pieņemt Padomes piedāvātos skaitļus, protams, vienojoties par plašākiem jautājumiem. Taču mums, kolēģi, ir jāvienojas par vēl vienu jautājumu — par elastību. Ir skaidrs, ka elastība nav piekāpšanās no Padomes puses, elastība ir vajadzīga, tā ir obligāta, jo citādi mēs nevarēsim finansēt vairākas svarīgas jomas. Vēl svarīgāks ir tas apstāklis, ka elastība ir . Tā ir paredzēta pašreizējā iestāžu nolīgumā. Faktiski Padome ir lauzusi vārdu, atsakoties no elastības šajā budžetā. Visbeidzot, vissvarīgākais jautājums ir tas, ka mums jāvienojas par turpmāko Eiropas Savienības finansēšanu. Tāpēc mums no jauna jāpievēršas pašu resursu jautājumam, par to nav šaubu. Ļaujiet man paskaidrot, ka pašu resursi nav līgumu pārskatīšanas jautājums. Pašu resursi nav arī jaunu pilnvaru jautājums. Tas ir jautājums par pašreizējo līgumu piemērošanu, un tas ir jautājums par finansējumu pašreizējo pilnvaru robežās, jo Savienībai, protams, bija paredzēti pašas ieņēmumi. kundze kungs un kungs to nezina, bet, Savienību dibinot, tai bija pašai savi ieņēmumi. To Savienības dibinātāji bija noteikuši par finansēšanas pamatu. Taču mēs visi zinām, ka ar laiku, pateicoties kādai „dzelzs lēdijai”, Savienība zaudēja saikni ar pašu resursiem, tāpēc mums tagad notiek absurdas diskusijas par to, kas no Savienības iegūst vairāk un kas mazāk, nedomājot par ES interesēm, bet visu uzmanību pievēršot katras atsevišķas dalībvalsts neto maksājumu pozīcijai — tāds mums šodien ir budžets Eiropas Savienībā. Tādi darījumi pašlaik notiek budžeta jautājumos Eiropas Savienībā. Tāda rīcība grauj Savienību — tā iznīcina Savienības vienības garu un solidaritāti. Es atkārtoju — mēs varam pieprasīt īstus pašu resursus, kas var palīdzēt nonākt pie tā, ko vairākas valstis vēlas, proti, pie dalībvalstu iemaksu samazināšanas. Ja mēs nemainīsim šo sistēmu, atbildīgas būs valdības un nevis pilsoņi. Ja, gluži otrādi, mēs izvēlēsimies pašu resursus, tad atbildīgi būs pilsoņi un nevis valdības. Īsi sakot, kolēģi, Eiropas pašu resursi nozīmē vairāk demokrātijas Eiropā, tie ir mūsdienu Eiropas demokrātijas pamats. Es vēlos jums kungs, kaut ko lūgt. Mans lūgums ir ļoti vienkāršs. Vienalga, kādā formātā — konvencijas, konferences, starpvaldību konferences ar vai bez dalībvalstu piedalīšanās — neuzklausiet pagātnes balsis. Izvēlieties nākotni, izmantojiet savas ierosmes tiesības un pēc iespējas ātrāk iesniedziet oficiālu priekšlikumu. Lielais Parlamenta deputātu vairākums, kas ir par vienotu Eiropu, atbalstīs jūs un šo ierosmi."@lv13
"Mr President, in December 2005 there was a Prime Minister who sat here in the House. I think one thing we all learned is that we really need to see a seriously reformed budget for the future. Let us all together – the Commission, the Council, Member States and the European Parliament – work out how in the next few years we can build a consensus for a changed and reformed Europe in which the budget is a rational part of the future and not an unfortunate piece of horse-trading. Well, that Prime Minister was Tony Blair, the man who made the last deal on the financial perspectives. Here we are now five years later. What Mr Blair said is the essential thing that Parliament wants to achieve: the engagement of the EU institutions and all involved parties to reinvent the financing of the Union and to base this financing on rational grounds and not on a horse-trading competition, which is the case today. On the figures, let us be very clear, it is no secret that Parliament could be ready to accept the Council figures, of course within a broader deal. But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility. Let us be very clear on this. That flexibility is not a concession from the Council side; flexibility is necessary, indispensable, otherwise we cannot finance a number of important issues. What is more is that flexibility is an ‘aquis’. It forms part of the interinstitutional agreement that we have already. In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget. Finally, and this is the most important thing, we must agree on the future financing of the Union. Therefore the issue of own resources must be reopened; no doubt about it. Let me be clear that own resources is not a question of changing the Treaties. Own resources is also not a question of new competencies. It is a question of applying the existing treaties and it is a question of financing existing competencies, because the Union was always meant to have its own revenue. Mrs Merkel, Mr Sarkozy and Mr Cameron do not know this, but the Union was founded with its own revenue. That was the basis of the financing of the Union by the founding fathers. However, we all know that with time and a contribution from a certain Iron Lady, the Union lost the link to its own resources, so instead we now have absurd discussions about who benefits more and who benefits less from the Union. Not seeking the EU interest but only focusing on the net payment position of every single Member State is what the budget is today in the European Union. That is called business for the moment in the budget issues of the Union. This way of acting is killing the Union – it is destroying the spirit of unity in the Union and it is destroying the solidarity in the Union. I repeat we can only require genuine own resources which can also lead to what a number of countries want, which is to have less national contributions. If we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge. If, on the contrary, we go in the direction of own resources, not governments, but citizens will be in charge. In short, you could say that own resources for Europe colleagues means more European democracy; it is the basis for a modern European democracy. So I have one request to you Mr Barroso. My request is very simple. Whatever the format is – a convention, a conference, an IGC with or without national parliaments – do not listen to the voices of the past. Go for the future, use your right of initiative and put a formal proposal on the table as fast as possible. The pro-European majority in this House is fully behind you and behind that initiative."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in december 2005 was er een premier hier in het Parlement. Volgens mij hebben we één ding geleerd, en dat is dat we de begroting voor de toekomst flink moeten hervormen. Laten we met elkaar –Commissie, Raad, lidstaten en Europees Parlement – uitzoeken hoe we de komende jaren een consensus kunnen bewerkstelligen voor een veranderd en hervormd Europa waarin de begroting een weldoordacht deel van de toekomst vormt en niet de betreurenswaardige uitkomst is van koehandel. De premier in kwestie was Tony Blair, de man die de vorige financiële vooruitzichten rond kreeg. Dat was vijf jaar geleden. Wat Blair zei was precies wat het Parlement wilde bereiken, namelijk dat de EU-instellingen en alle betrokkenen werken aan een totaal nieuwe opzet voor de financiering van de Unie, aan een financiering die stoelt op rationele overwegingen en niet op gesjacher, zoals nu het geval is. Laten we er geen doekjes om winden: het is geen geheim dat het Parlement eventueel bereid is de cijfers van de Raad te accepteren, uiteraard als onderdeel van een breder akkoord. We moeten het echter ook eens worden over een tweede element, collega’s, en dat is flexibiliteit. Voor alle duidelijkheid: flexibiliteit is geen concessie van de kant van de Raad; flexibiliteit is nodig, onontbeerlijk. Zonder flexibiliteit kunnen we een aantal belangrijke zaken niet financieren. Bovendien is flexibiliteit een ‘acquis’, dat deel uitmaakt van het Interinstitutioneel Akkoord dat we al hebben. De Raad heeft in feite zijn woord gebroken door dit niet in deze begroting op te nemen. Tot slot het allerbelangrijkste: we moeten het eens worden over de toekomstige financiering van de Unie. Daarom moet het thema eigen middelen weer op de agenda worden gezet; dat lijdt geen twijfel. Het moge duidelijk zijn dat eigen middelen geen kwestie van Verdragswijziging is, en evenmin van nieuwe bevoegdheden. We moeten de bestaande Verdragen toepassen en bestaande bevoegdheden financieren, omdat altijd al was voorzien dat de Unie haar eigen inkomsten zou hebben. Mevrouw Merkel, de heer Sarkozy en de heer Cameron weten dit niet, maar bij de oprichting van de Unie waren eigen inkomsten voorzien. Dat was de grondslag voor de financiering van de Unie waarin de oprichters hadden voorzien. We weten echter allemaal dat de Unie in de loop der tijd, en mede door toedoen van een zekere ijzeren dame, de link met haar eigen middelen kwijtraakte, waardoor we er nu over steggelen wie meer van de Unie profiteert en wie minder. We kijken voor de begroting van de Europese Unie tegenwoordig niet naar het belang van de EU, maar richten ons uitsluitend op de nettobetalingspositie van de afzonderlijke lidstaten. Voor de begroting van de Unie hanteren we een kortetermijnvisie. Hiermee brengen we de Unie om zeep – we maken de eenheid en de solidariteit binnen de Unie kapot. Ik herhaal nog maar eens dat we alleen echt eigen middelen nodig hebben; het mogelijke gevolg is dat de nationale bijdragen omlaag kunnen, iets wat sommige landen graag willen. Als we het systeem niet veranderen, blijven regeringen de dienst uitmaken, en niet de burgers. Als we daarentegen de kant van eigen middelen opgaan, komt de macht bij de burger te liggen, en niet bij regeringen. Samenvattend kun je dus stellen dat eigen middelen voor Europa, waarde collega’s, staan voor meer Europese democratie; zij vormen de basis voor een moderne Europese democratie. Ik heb dus één verzoek aan u, mijnheer Barroso. Mijn verzoek is heel simpel. In welke vorm het ook gegoten wordt – een conventie, een conferentie, een IGC met of zonder nationale parlementen –, luister niet naar de stemmen uit het verleden. Ga voor de toekomst, gebruik uw recht van initiatief en leg zo snel mogelijk een formeel voorstel op tafel. De pro-Europese meerderheid in dit Parlement staat vierkant achter u en achter dat initiatief."@nl3
"Panie Przewodniczący! W grudniu 2005 roku był sobie pewien premier, który zasiadał w tym Parlamencie. Myślę, że wszyscy nauczyliśmy się jednej rzeczy: naprawdę musimy dopilnować, by budżet na przyszłość został gruntownie zreformowany. W ciągu kilku najbliższych lat wszyscy – Komisja, Rada i Parlament Europejski – pracujmy razem nad możliwym porozumieniem na rzecz zmienionej i zreformowanej Europy, w której budżet stanowi racjonalny element przyszłości, a nie godny pożałowania przedmiot targów. Otóż premierem tym był Tony Blair – człowiek, który finalizował uzgodnienia w sprawie perspektyw finansowych. Jesteśmy teraz tutaj, po pięciu latach. To, co powiedział Tony Blair to zasadnicza rzecz, którą ten Parlament pragnie osiągnąć: zaangażowanie instytucji UE i wszystkich zainteresowanych na rzecz ponownego stworzenia koncepcji finansowania Unii i oparcia tego finansowania na racjonalnych podstawach, a nie na prześciganiu się w targach, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Bądźmy bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o liczby. Nie jest żadną tajemnicą, że Parlament byłby skłonny przyjąć wielkości podane przez Radę, oczywiście w ramach szerszego porozumienia. Musimy jednak też porozumieć się w kwestii drugiego elementu, którym jest, koledzy, elastyczność. Bądźmy bardzo precyzyjni w tej materii. Wspomniana elastyczność nie stanowi ustępstwa ze strony Rady; elastyczność jest konieczna, niezbędna, inaczej nie moglibyśmy sfinansować szeregu ważnych spraw. Co więcej, elastyczność to swoisty „dorobek”. Stanowi część porozumienia międzyinstytucjonalnego, które już mamy. Tak naprawdę, odrzucając ją w omawianym budżecie Rada złamała dane słowo. Wreszcie – i jest to sprawa najważniejsza – musimy dojść do porozumienia w sprawie przyszłego finansowania Unii. Dlatego – nie ma co do tego żadnych wątpliwości – należy na nowo podjąć kwestię środków własnych. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów. Środki własne nie oznaczają też kwestii nowych kompetencji. Jest to kwestia stosowania obecnych traktatów i kwestia finansowania obecnych kompetencji, ponieważ koncepcja Unii zawsze wiązała się z posiadaniem przychodów własnych. Pani kanclerz Merkel, pan prezydent Sarkozy i pan premier Cameron o tym nie wiedzą, ale Unia powstała na bazie własnych przychodów. Według jej ojców-założycieli była to podstawa finansowania Unii. Wszyscy wiemy jednak, że za czasów pewnej Żelaznej Damy i dzięki jej aktywności Unia utraciła źródło środków własnych, w związku z czym obecnie mamy niedorzeczne dyskusje o tym, kto odnosi większe, a kto mniejsze korzyści z Unii. Brak dążenia do rozwiązań służących interesowi UE i skupianie się wyłącznie na płatnościach netto każdego państwa członkowskiego – tym jest dzisiaj budżet Unii Europejskiej. W chwili obecnej tak wygląda program prac w kwestiach budżetowych Unii. Taki sposób działania jest dla Unii zabójczy – niszczy ducha unijnej jedności i niweczy unijną solidarność. Powtarzam, że możemy domagać się rzeczywistych środków własnych jedynie wówczas, gdy będzie to oznaczać zmniejszenie składek krajowych, czego pragnie wiele krajów. Jeżeli nie zmienimy systemu, zarządzanie środkami pozostanie w rękach rządów, a nie obywateli. Jeżeli – przeciwnie – podążymy w kierunku środków własnych, decydować będą obywatele, a nie rządy. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że środki własne oznaczają więcej demokracji europejskiej; to podstawa budowania nowoczesnej demokracji europejskiej. Mam więc jedną prośbę do pana przewodniczącego Barroso. Prośba moja jest bardzo prosta. Niezależnie od tego, jaka będzie formuła – konwencja, konferencja, międzyrządowe konsultacje z udziałem parlamentów krajowych lub bez ich udziału – niech Pan nie wsłuchuje się w głosy przeszłości. Niech Pan działa na rzecz przyszłości, niech Pan wykorzystuje posiadane prawo do podejmowania inicjatywy i niech pan możliwie szybko przedstawi wniosek formalny. Proeuropejska większość w tej sali w pełni popiera zarówno Pana, jak i tę inicjatywę."@pl16
"Senhor Presidente, em Dezembro de 2005, esteve presente nesta Assembleia um primeiro-ministro. Creio que todos nós aprendemos que precisamos, realmente, de uma reforma séria do orçamento para o futuro. Vamos, em conjunto – a Comissão, o Conselho, os Estados-Membros e o Parlamento Europeu – desenvolver o modo como, nos próximos anos, conseguiremos construir um consenso quanto a uma mudança e a uma reforma da Europa, na qual o orçamento seja uma parte racional do futuro e não uma peça infeliz de uma negociata Ora bem, o primeiro-ministro era Tony Blair, o homem que fez o último acordo sobre as perspectivas financeiras. Eis-nos, aqui, decorridos cinco anos. Aquilo que o senhor primeiro-ministro disse constitui a questão essencial que o Parlamento pretende alcançar: o empenho das instituições da UE e de todas as partes envolvidas no sentido de reinventar o financiamento da União e de basear este financiamento em bases racionais e não em negociatas, como é actualmente o caso. Relativamente aos números, sejamos muito claros. Não é segredo que o Parlamento, seguramente, poderia estar disposto a aceitar os números do Conselho no âmbito de um acordo mais alargado. Mas também precisamos de chegar a acordo quanto a um segundo elemento, caros colegas, que é a flexibilidade. Sejamos muito claros neste ponto. Esta flexibilidade não é uma concessão da parte do Conselho; a flexibilidade é necessária, indispensável, caso contrário não podemos financiar uma série de questões importantes. Mais do que isto, a flexibilidade é algo de adquirido. Faz parte do acordo interinstitucional que já temos. De facto, o Conselho faltou à sua palavra, ao recusá-la agora neste orçamento. Finalmente, e este é o aspecto mais importante, temos de chegar a acordo quanto ao financiamento futuro da União. Por conseguinte, a questão dos recursos próprios deve ser reaberta; não há dúvidas quanto a isto. Permitam-me que esclareça que os recursos próprios não são uma questão de alteração dos Tratados. Os recursos próprios também não são uma questão de novas competências. A questão é a da aplicação dos Tratados existentes e do financiamento das competências existentes, porque sempre se partiu do princípio de que a União assentava nas suas receitas próprias. A senhora Chanceler Merkel, os senhores primeiros-ministros Sarkozy e Cameron não o sabem, mas a União foi fundada com as suas próprias receitas. Esta foi a base do financiamento da União estabelecida pelos pais fundadores. Todos nós sabemos, no entanto, que com o tempo e o contributo de uma determinada Dama de Ferro, a União perdeu a ligação aos seus recursos próprios a ponto de, agora, termos discussões absurdas sobre quem beneficia mais e quem beneficia menos com a União. Não procurar o interesse da União, mas centrarmo-nos unicamente na situação contributiva líquida de cada um dos Estados-Membros - eis aquilo em que se tornou o orçamento na União Europeia. Chama-se a isto "negócio de circunstância" nas questões orçamentais da União. Este modo de actuação está a matar a União – está a destruir o espírito de unidade da União e está a destruir a solidariedade da União. Repito que só podemos pedir recursos próprios genuínos que também possam levar ao que alguns dos países querem, que é ter menos contribuições nacionais. Se não mudarmos o sistema, serão os governos, e não os cidadãos, a liderar. Se, pelo contrário, formos na direcção dos recursos próprios, serão, não os governos, mas os cidadãos a liderar. Em suma, pode-se dizer que os recursos próprios para a Europa significam mais democracia europeia; são a base de uma democracia europeia moderna. Assim, tenho um pedido a dirigir ao Senhor Presidente Barroso. O meu pedido é muito simples. Seja qual for o formato – uma convenção, uma conferência, uma CIG com ou sem parlamentos nacionais – não dê ouvidos às vozes do passado. Avance para o futuro, use o seu direito de iniciativa e apresente uma proposta formal tão rapidamente quanto possível. A maioria pró-europeia nesta Assembleia apoia-o inteiramente e apoia inteiramente essa iniciativa."@pt17
"Dle Președinte, în decembrie 2005, un prim-ministru stătea aici, în Parlament. Cred că un lucru pe care l-am învățat cu toții este că trebuie cu adevărat să vedem un buget reformat serios pentru viitor. Haideți să ne dăm seama cu toții - Comisia, Consiliul, statele membre și Parlamentul European - de felul în care, în următorii câțiva ani, putem construi un consens pentru o Europă schimbată și reformată în care bugetul este o parte rațională a viitorului și nu o târguială nefericită. Ei bine, acel prim-ministru era Tony Blair, omul care a încheiat ultima înțelegere cu privire la perspectivele financiare. Iată-ne acum, cinci ani mai târziu. Ce a spus dl Blair este lucrul esențial pe care Parlamentul dorește să îl realizeze: implicarea instituțiilor UE și a tuturor părților implicate pentru a reinventa finanțarea Uniunii și pentru a fundamenta această finanțare pe criterii raționale și nu pe un concurs de târguială, ceea ce se întâmplă în prezent. În ceea ce privește cifrele, să fim foarte clari. Nu este niciun secret faptul că Parlamentul ar putea accepta cifrele Consiliului, desigur, în cadrul unui acord mai larg. Dar trebuie, de asemenea, să convenim asupra unui al doilea element, stimați colegi, și anume flexibilitatea. Să fim foarte clari în această privință. Această flexibilitate nu este o concesie din partea Consiliului; flexibilitatea este necesară, indispensabilă, altfel nu putem finanța o serie de probleme importante. Mai mult, flexibilitatea este un „acquis”. Ea face parte din acordul interinstituțional pe care îl avem deja. De fapt, Consiliul nu și-a ținut promisiunea, refuzând acest lucru acum în acest buget. În cele din urmă, și acesta este cel mai important lucru, trebuie să se convină cu privire la finanțarea viitoare a Uniunii. Prin urmare, problema resurselor proprii trebuie să fie redeschisă; nu există niciun dubiu. Permiteți-mi să clarific că resursele proprii nu reprezintă o chestiune de modificare a tratatelor. De asemenea, resursele proprii nu reprezintă o chestiune de noi competențe. Este o chestiune de aplicare a tratatelor existente și este o chestiune de finanțare a competențelor existente, pentru că Uniunea a fost întotdeauna menită să aibă venituri proprii. Dna Merkel, dl Sarkozy și dl Cameron nu știu acest lucru, dar Uniunea a fost fondată cu veniturile sale proprii. Aceasta a fost baza de finanțare a Uniunii de către părinții fondatori. Cu toate acestea, știm cu toții că, cu timpul și cu o contribuție din partea unei anumite Doamne de fier, Uniunea și-a pierdut legătura cu resursele proprii, astfel încât, în schimb, purtăm acum discuții absurde despre cine are mai multe și cine are mai puține beneficii din partea Uniunii. Astăzi, în Uniunea Europeană, bugetul nu înseamnă urmărirea interesului UE, ci doar atenție acordată situației de plăți nete a fiecărui stat membru. Aceasta este numită afacere pentru moment în problemele bugetului Uniunii. Acest mod de a acționa distruge Uniunea - distruge spiritul de unitate și distruge solidaritatea din cadrul Uniunii. Repet, putem solicita doar resurse proprii reale, ceea ce poate duce, de asemenea, la ceea ce doresc mai multe țări, și anume, diminuarea contribuțiilor naționale. Dacă nu vom schimba sistemul, guvernele și nu cetățenii vor deține controlul. Dacă, dimpotrivă, vom merge în direcția resurselor proprii, nu guvernele, ci cetățenii vor fi cei responsabili. Pe scurt, se poate spune că resursele proprii pentru colegii din Europa înseamnă mai multă democrație europeană; reprezintă baza pentru o democrație europeană modernă. Deci, am o solicitare pentru dvs., dle Barroso. Solicitarea mea este foarte simplă. Indiferent de format - o convenție, o conferință, o CIG cu sau fără parlamentele naționale - nu ascultați vocile trecutului. Orientați-vă către viitor, utilizați-vă dreptul de inițiativă și prezentați o propunere oficială cât mai repede posibil. Majoritatea proeuropeană din acest Parlament vă susține în totalitate pe dvs. și această inițiativă."@ro18
"Vážený pán predseda, v decembri 2005 tu v tomto Parlamente sedel jeden premiér. Myslím si, že jedna vec, ktorú sme sa všetci naučili, je, že naozaj potrebujeme seriózne reformovaný rozpočet pre budúcnosť. Poďme všetci spolu – Komisia, Rada, členské štáty a Európsky parlament – prísť na to, ako môžeme v nasledujúcich niekoľkých rokoch dosiahnuť konsenzus pre zmenenú a reformovanú Európu, v ktorej rozpočet bude racionálnou súčasťou budúcnosti a nie nejakým nešťastným zdrapom, o ktorý sa budeme handrkovať. Nuž, tým premiérom bol Tony Blair, muž, ktorý dosiahol poslednú dohodu o finančných výhľadoch. Odvtedy uplynulo päť rokov. To, čo povedal pán Blair, je zásadnou vecou, ktorú chce Parlament dosiahnuť: odhodlanie inštitúcií EÚ a všetkých zainteresovaných strán zreformovať financovanie Únie a postaviť ho na racionálnych základoch a nie na nejakom politickom handrkovaní, ako je to dnes. Čo sa týka čísiel, povedzme to veľmi jasne. Nie je žiadnym tajomstvom, že Parlament by mohol byť ochotný prijať čísla Rady, samozrejme, v rámci širšej dohody. Musíme sa však zhodnúť aj na druhom prvku, kolegovia, a to je flexibilita. Povedzme si to úplne jasne. Flexibilita nie je ústupok zo strany Rady, flexibilita je potrebná, nevyhnutná – v opačnom prípade nebudeme môcť financovať množstvo dôležitých vecí. Okrem toho flexibilita je „acquis“. Je súčasťou medziinštitucionálnej dohody, ktorú už máme. Rada vlastne porušila svoje slovo, keď to teraz odmietla zaradiť do rozpočtu. Nakoniec, a to je najdôležitejšia vec, musíme sa dohodnúť na budúcom financovaní Únie. Preto sa musí opätovne otvoriť otázka vlastných zdrojov, o tom niet pochýb. Chcem jasne povedať, že pokiaľ ide o vlastné zdroje, nie je to otázka zmeny zmlúv. Nejde ani o nové právomoci. Je to otázka uplatňovania existujúcich zmlúv a otázka financovania existujúcich právomocí, pretože Únia vždy mala mať svoje vlastné príjmy. Pani Merkelová, pán Sarkozy a pán Cameron to nevedia, ale Únia už pri svojom založení mala vlastné príjmy. Podľa otcov zakladateľov to bol základ financovania Únie. Všetci však vieme, že časom a s príspevkom istej „Železnej lady“ stratila Únia spojenie so svojimi vlastnými zdrojmi, takže teraz tu namiesto toho máme absurdné diskusie o tom, kto profituje z Únie viac a kto menej. Dnes sa rozpočet Európskej únie nesnaží realizovať záujmy EÚ, ale sústreďuje sa len na pozíciu jednotlivých členských štátov z hľadiska čistých platieb. V problematike rozpočtu Únie sa to nazýva momentálnymi záujmami. Takéto konanie Úniu zabíja – ničí ducha jednoty v Únii a ničí solidaritu v Únii. Opakujem, že môžeme požadovať len skutočné vlastné zdroje, ktoré zároveň povedú k tomu, čo chcú mnohé krajiny, teda k menším príspevkom zo štátnej pokladnice. Ak nezmeníme systém, pri moci zostanú vlády a nie občania. Ak, naopak, pôjdeme cestou vlastných zdrojov, nie vlády, ale občania budú pri moci. Stručne by sa dalo povedať, že vlastné zdroje pre Európu znamenajú viac európskej demokracie – to je základom modernej európskej demokracie. Mám teda na vás, pán Barroso, jednu požiadavku. Je veľmi jednoduchá. Bez ohľadu na formát – konvent, konferencia, medzivládna konferencia s účasťou národných parlamentov alebo bez nich – nepočúvajte hlasy minulosti. Vyberte si budúcnosť, využite svoje právo na iniciatívu a čo najskôr predložte oficiálny návrh. Proeurópska väčšina v tomto Parlamente vás i túto iniciatívu v plnej miere podporí."@sk19
"Gospod predsednik, decembra 2005 je v tem parlamentu sedel en predsednik vlade. Mislim, da smo se vsi naučili, da za prihodnost zares potrebujemo resno prenovljen proračun. Vsi skupaj – Komisija, Svet, države članice in Evropski parlament - ugotovimo, kako bi lahko v naslednjih nekaj letih dosegli soglasje o spremenjeni in prenovljeni Evropi, v kateri bo proračun jasen del prihodnosti in ne samo nesrečen del kravje kupčije. No, ta predsednik vlade je bil Tony Blair, človek, ki je sklenil zadnjo kupčijo o finančnih perspektivah. Od tega je zdaj minilo pet let. Kar je rekel gospod Blair, je temeljna stvar, ki jo Parlament želi doseči: vključevanje institucij EU in vseh vključenih strani v izboljšanje financiranja Unije in utemeljitev tega financiranja na jasnih temeljih in ne na tekmovanju v kravjih kupčijah, kar se dogaja danes. Kar zadeva številke, bodimo povsem jasni: Nobena skrivnost ni, da bi Parlament lahko bil pripravljen sprejeti številke Sveta, seveda v okviru širšega dogovora. Vendar pa se moramo dogovoriti tudi o drugem elementu, kolegi, to pa je prilagodljivost. V zvezi s tem bodimo povsem jasni. Ta prilagodljivost ne pomeni popuščanja s strani Sveta; prilagodljivost je potrebna, nepogrešljiva, sicer ne moremo financirati številnih pomembnih zadev. Še pomembneje pa je, da je prilagodljivost „pravni red“. Je del medinstitucionalnega sporazuma, ki ga že imamo. Pravzaprav je Svet prelomil obljubo, ko jo je zdaj v tem proračunu zavrnil. Nazadnje, to pa je tudi najpomembnejše, se moramo dogovoriti o prihodnjem financiranju Unije. Zato je treba ponovno odpreti vprašanje o lastnih sredstvih; o tem ni dvoma. Jasno moram povedati, da pri lastnih sredstvih ne gre za spreminjanje pogodb. Prav tako ne gre za nove pristojnosti. Gre za uporabo obstoječih pogodb in za financiranje obstoječih pristojnosti, kajti Unija naj bi vedno imela lasten prihodek. Gospa Merkel, gospod Sarkozy in gospod Cameron tega ne vedo, a Unija je bila ustanovljena s svojim lastnim prihodkom. To je bila podlaga za financiranje Unije, ki so jo določili ustanovni očetje. Vsi pa vemo, da je sčasoma in s prispevkom določene Železne lady Unija izgubila povezavo do lastnih sredstev, zato smo zdaj priča nesmiselnim razpravam o tem, kdo ima od Unije več in kdo manj koristi. Danes se pri proračunu v Evropski uniji ne sledi več interesom EU, temveč gre zgolj za osredotočanje na neto proračunski položaj vsake posamezne države članice. To se v proračunskih vprašanjih Unije imenuje začasen posel. Takšno ravnanje ubija Unijo – uničuje duha enotnosti v Uniji in uničuje solidarnost v Uniji. Ponavljam, da lahko samo zahtevamo prava lastna sredstva, ki bi lahko pripeljala do tega, kar si želijo številne države, tj. da bi imele manj nacionalnih prispevkov. Če sistema ne spremenimo, bodo vodilno vlogo še naprej imele vlade in ne državljani. Če pa stopimo v smer, ki pelje proti lastnim sredstvom, potem bodo vodilno vlogo imeli državljani, ne vlade. Lahko bi torej rekli, da lastna sredstva za evropske kolege pomenijo več evropske demokracije; to je podlaga sodobne evropske demokracije. Zato imam za vas, gospod Barroso, eno prošnjo. Ta je zelo enostavna. Ne glede na obliko – ne glede ali gre za konvencijo, konferenco, medvladno konferenco z ali brez nacionalnih parlamentov –, nikar ne poslušajte glasov preteklosti. Izberite prihodnost, uporabite svojo pravico do pobude in čim prej predložite uraden predlog. Proevropska večina v tem parlamentu vas in to pobudo v celoti podpira."@sl20
"Herr talman! I december 2005 fanns det en premiärminister här i parlamentet. En sak som vi enligt min mening alla lärde oss var att vi verkligen behöver en kraftigt reformerad budget i framtiden. Låt oss alla – kommissionen, rådet, medlemsstaterna och Europaparlamentet – tillsammans komma på hur vi under de närmaste åren kan nå samförstånd om ett nytt och reformerat EU där budgeten är en rationell del av framtiden och inte blir ett tragiskt kapitel som man köpslår om. Nåväl, denna premiärminister var Tony Blair, dvs. samma man som gjorde den sista dealen i fråga om budgetramen. Här är vi nu fem år senare. Det som Blair sade är den viktiga sak som parlamentet vill åstadkomma, nämligen att EU-institutionerna och alla berörda parter engagerar sig för att förändra finansieringen av unionen och basera denna finansiering på rationella grunder och inte på en konkurrens som kan liknas vid kohandel, vilket är fallet i dag. Låt oss vara mycket tydliga när det gäller siffrorna. Det är ingen hemlighet att parlamentet skulle kunna vara berett att godta rådets siffror, i en större uppgörelse givetvis. Men vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet. Låt oss vara mycket tydliga här. Flexibilitet handlar inte om något tillmötesgående från rådets sida. Flexibilitet är nödvändigt och oundgängligt, för annars kan vi inte finansiera ett antal viktiga områden. Dessutom är flexibilitet ett ”regelverk”. Det ingår i det interinstitutionella avtal som vi redan har. Rådet har faktiskt brutit sitt löfte genom att vägra detta nu i den här budgeten. Avslutningsvis måste vi framför allt komma överens om den framtida finansieringen av unionen. Därför måste frågan om egna medel tas upp på nytt. Det råder ingen tvekan om detta. Låt mig klargöra att egna medel inte handlar om att ändra fördragen. Egna medel handlar inte heller om nya befogenheter. Det handlar om att tillämpa de befintliga fördragen och att finansiera befintliga befogenheter, för tanken har alltid varit att unionen ska ha en egen inkomst. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy och David Cameron vet inte detta, men unionen skapades med hjälp av unionens egen inkomst. Detta utgjorde grunden för hur unionen skulle finansieras enligt grundarna. Vi vet dock alla att unionen med tiden och med hjälp av en viss järnlady förlorade kontakten med sina egna medel, så nu har vi i stället absurda diskussioner om vem som får mest respektive minst från unionen. Att inte sträva efter att tjäna EU:s intresse utan att fokusera på varje enskild medlemsstats nettobetalningsposition är vad budgeten handlar om i dag i Europeiska unionen. Detta kallas nu för ärenden inom ramen för unionens budget. Detta tillvägagångssätt tar död på unionen – det förstör andan av enighet och solidariteten i unionen. Jag upprepar att vi bara kan kräva verkligt egna medel som också kan leda till vad några länder önskar, nämligen mindre nationella bidrag. Om vi inte ändrar på systemet kommer det att vara regeringarna och inte medborgarna som bestämmer. Om vi däremot går i riktning mot egna medel kommer det att vara medborgarna och inte regeringarna som bestämmer. Kort sagt skulle man kunna säga att egna medel för europeiska kolleger betyder mer demokrati i EU, och det är grunden för en modern europeisk demokrati. Jag begär alltså en mycket enkel sak av dig, José Manuel Barroso. Oavsett vilket format det handlar om – en konvention, en konferens eller en regeringskonferens med eller utan de nationella parlamenten – se inte till det som har varit. Blicka framåt, använd din initiativrätt och lägg fram ett formellt förslag så fort som möjligt. Den EU-vänliga majoriteten här i parlamentet står bakom dig och ett sådant initiativ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"„acquis”"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph