Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.5.2-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Consider că atât propunerea de închidere a minelor, cât și sugestia de reducere a subvențiilor ar fi prea timpurii și că acestea ar avea consecințe nedorite din punct de vedere socioeconomic și regional. Nu trebuie să uităm că sectorul minier din Europa oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ 100 000 de oameni, 42 000 în sectorul cărbunelui și 55 000 de oameni în sectoare conexe și că anumite regiuni din Europa sunt complet dependente de acest sector din punct de vedere economic. Un număr mare de persoane din aceste regiuni lucrează în mine sau dețin ocupații aferente sectorului. Consecințele acestor măsuri ar putea fi nefaste, mergând până la sărăcirea în întregime a unor comunități. De aceea trebuie elaborată rapid o strategie de recalificare a lucrătorilor afectați de planurile de închidere a minelor. Totodată este necesar un sprijin special din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru întrajutorarea regiunilor care vor avea de suferit de pe urma acestor măsuri. În plus, lucrătorii minieri și familiile acestora își pot pierde încrederea în procesul politic prin care se iau astfel de decizii, care îi afectează în mod direct, dacă acestea se iau într-un moment nepotrivit. Trebuie să ne îndreptăm privirea în egală măsură asupra regiunilor slab populate, care vor avea cel mai mult de suferit în plan socioeconomic. Nu cred că 2014 este un termen realist pentru închiderea minelor. Pe de altă parte, propunerea termenului de 2020, făcută practic de Comisia ITRE, nu s-a bucurat de suficient ecou pozitiv și, de aceea, consider că putem găsi un numitor comun în anul 2018. Vreau să mai menționez faptul că industria cărbunelui este parte integrantă a politicii europene și reprezintă o sursă proprie și garantează astfel securitatea în aprovizionare. Este nevoie de o perioadă de tranziție care să permită trecerea spre competitivitatea acestor mine și a acelor mine care ar putea deveni competitive pentru a asigura acces la cărbunele european și pentru a evita efecte socioeconomice nefaste."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, myslím, že jak návrh na uzavření dolů, tak návrh na snížení dotací by byly příliš předčasné a měly by nežádoucí socioekonomické a regionální následky. Nesmíme zapomínat, že evropské těžební odvětví zajišťuje zhruba 100 000 pracovních míst, 42 000 v těžbě uhlí a 55 000 v souvisejících odvětvích a že některé regiony v Evropě jsou na tomto odvětví ekonomicky zcela závislé. Velký počet lidí v těchto regionech pracuje v dolech nebo má zaměstnání související s tímto odvětvím. Tato opatření by mohla mít nepříznivé důsledky, protože by mohla komunity zanechat napospas naprosté chudobě. Právě proto je třeba rychle připravit strategii pro rekvalifikaci pracovníků, jichž se týká plán uzavírání dolů. Současně je třeba zvláštní podpory ze strukturálních fondů Evropské unie pro zajištění vzájemné pomoci pro regiony, které budou v důsledku těchto opatření trpět. Kromě toho mohou horníci a jejich rodiny ztratit důvěru v politický proces, v němž jsou přijímána rozhodnutí, která je přímo ovlivňují, pokud budou tato rozhodnutí činěna v nevhodnou dobu. Musíme svou pozornost zaměřit také na řídce osídlené regiony, které ze socioekonomického hlediska budou trpět nejvíce. Nevěřím, že rok 2014 je realistický termín pro uzavření dolů. Na druhé straně termín roku 2020, který navrhl Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, nezískal dostatečně kladnou odezvu. Proto se domnívám, že bychom se mohli shodnout na roce 2018. Chci ještě zmínit další věc, a to že uhelný průmysl je nedílnou součástí evropské politiky a je vlastním zdrojem Evropské unie, a zaručuje tak bezpečnost dodávek. Je nutné přechodné období, které těmto dolům a dolům, které by se mohly stát konkurenceschopné, umožní postupně zvyšovat konkurenceschopnost, čímž by byl zajištěn přístup k evropskému uhlí a předešlo se nepříznivému socioekonomickému dopadu."@cs1
"Fru formand! Jeg mener, at vi er for tidligt ude med både minelukningsforslaget og forslaget om at reducere statsstøtten, og at disse forslag ville få uønskede socio-økonomiske og regionale konsekvenser. Vi må ikke glemme, at Europas mineindustri rummer ca. 100 000 job, 42 000 i minedriften og 55 000 i de relaterede sektorer, og at visse regioner i Europa er økonomisk fuldstændig afhængige af denne sektor. Et stort antal mennesker i disse regioner arbejder i minerne eller har arbejde, der er knyttet til denne sektor. Disse foranstaltninger kunne få skadevirkninger og i sidste ende efterlade hele lokalsamfund i dyb fattigdom. Derfor skal vi hurtigt have udformet en strategi for omskoling af arbejdstagere, der berøres af minelukningsplanerne. Samtidig er det nødvendigt med særlig støtte fra EU's strukturfonde for at yde gensidig bistand til regioner, som vil blive ramt af disse foranstaltninger. Desuden kan minearbejderne og deres familier miste tilliden til den politiske proces, hvor man træffer de beslutninger, som berører dem direkte, hvis disse beslutninger træffes på et uheldigt tidspunkt. Vi må fokusere lige så meget på de sparsomt befolkede regioner, som vil lide mest i socioøkonomisk forstand. Jeg mener ikke, at 2014 er en realistisk frist for lukning af minerne. På den anden side fik 2020, som Udvalget om Industri, Forskning og Energi specifikt foreslog, ikke tilstrækkelig positiv feedback. Derfor mener jeg, at vi kan blive enige om 2018. Jeg vil også gerne nævne, at kulindustrien er en integreret del af EU-politikken og er EU's egen kilde, som derved giver forsyningssikkerhed. Det er nødvendigt med en overgangsperiode, som kan give disse miner og andre miner, som kunne blive rentable, mulighed for gradvis at blive mere konkurrencedygtige og dermed sikre adgangen til europæisk kul og hindre en skadelig samfundsøkonomisk virkning."@da2
"Frau Präsidentin, ich denke, dass sowohl der Vorschlag, die Bergwerke stillzulegen, als auch die Anregung, die Subventionen zu verringern, zu voreilig wären und dass sie unerwünschte sozioökonomische und regionale Auswirkungen hätten. Wir dürfen nicht vergessen, dass der europäische Bergbausektor ungefähr 100 000 Arbeitsplätze bereitstellt – 42 000 davon im Kohlenbergbau und 55 000 in den damit zusammenhängenden Bereichen – und dass einige Regionen in Europa von diesem Sektor wirtschaftlich vollkommen abhängig sind. Zahlreiche Menschen in diesen Regionen arbeiten in Bergwerken oder haben Arbeitsplätze, die an diesen Sektor gekoppelt sind. Diese Maßnahmen könnten insofern nachteilige Folgen haben, als sie Gemeinschaften in absoluter Armut zurücklassen. Daher muss schnell eine Strategie ausgearbeitet werden, um die von den Bergwerkstilllegungsplänen betroffenen Arbeitnehmer umzuschulen. Gleichzeitig wird vom Strukturfonds der Europäischen Union besondere Unterstützung gefordert, um in den Regionen, die unter diesen Maßnahmen leiden werden, gegenseitige Hilfe bereitzustellen. Darüber hinaus werden die Bergleute und ihre Familien möglicherweise ihr Vertrauen in die Politik verlieren, sofern diese Entscheidungen, die sie direkt betreffen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt getroffen werden. Wir müssen uns in gleichem Maße auf die dünn besiedelten Regionen konzentrieren, die in sozioökonomischer Hinsicht am meisten betroffen sind. Ich glaube nicht, dass 2014 eine realistische Frist für die Stilllegung der Bergwerke ist. Auf der anderen Seite hat die vom Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ausdrücklich vorgeschlagene Fristverlängerung bis 2020 nicht ausreichend positive Rückmeldungen erhalten. Daher denke ich, dass wir mit dem Jahr 2018 eine gemeinsame Basis finden können. Ich möchte noch einen anderen Punkt erwähnen, nämlich die Tatsache, dass der Kohlenbergbau ein integraler Bestandteil der europäischen Politik und eine eigene Energiequelle der EU darstellt, wodurch die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Wir brauchen eine Übergangsphase, die es all diesen Bergwerken und allen Bergwerken, die wettbewerbsfähig werden könnten, ermöglicht, allmählich noch wettbewerbsfähiger zu werden, um den Zugang zu europäischer Kohle zu gewährleisten und nachteilige sozioökonomische Auswirkungen zu verhindern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι τόσο η πρόταση για την παύση λειτουργίας των ορυχείων όσο και η πρόταση για μείωση των επιχορηγήσεων είναι ιδιαίτερα πρόωρες και θα έχουν ανεπιθύμητες κοινωνικο-οικονομικές και περιφερειακές συνέπειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ευρωπαϊκός εξορυκτικός τομέας παρέχει κατά προσέγγιση 100.000 θέσεις εργασίας, 42.000 στην εξόρυξη άνθρακα και 55.000 σε συναφείς τομείς, και ότι ορισμένες περιοχές της Ευρώπης είναι, από οικονομικής πλευράς, εντελώς εξαρτημένες από τον εν λόγω τομέα. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων στις περιοχές αυτές εργάζεται στα ορυχεία ή έχει δουλειές που σχετίζονται με τον τομέα αυτόν. Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες, στον βαθμό που αφήνουν τις κοινότητες στην απόλυτη φτώχεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να σκεφτούμε γρήγορα μια στρατηγική για την επανακατάρτιση των εργαζομένων που επηρεάζονται από τα σχέδια παύσης λειτουργίας των ορυχείων. Την ίδια στιγμή, απαιτείται ειδική στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να παράσχουμε αμοιβαία συνδρομή στις περιοχές που θα υποφέρουν ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών. Επιπλέον, οι ανθρακωρύχοι και οι οικογένειές τους ενδέχεται να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική διαδικασία, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές που τους επηρεάζουν άμεσα, εάν οι εν λόγω αποφάσεις ληφθούν σε ακατάλληλη χρονική στιγμή. Πρέπει να εστιάσουμε εξίσου την προσοχή μας στις αραιοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες θα υποφέρουν περισσότερο από κοινωνικο-οικονομικής πλευράς. Δεν πιστεύω ότι το 2014 είναι ρεαλιστική προθεσμία για την παύση λειτουργίας των ορυχείων. Από την άλλη πλευρά, η προθεσμία του 2020 που προτάθηκε συγκεκριμένα από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας δεν έλαβε αρκετές θετικές αντιδράσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος όσον αφορά το 2018. Θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι ότι η βιομηχανία άνθρακα αποτελεί συστατικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής και είναι η μοναδική πηγή της ΕΕ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Απαιτείται μεταβατική περίοδος, η οποία θα επιτρέψει στα ορυχεία αυτά, καθώς και στα ορυχεία που θα μπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστικά, να καταστούν σταδιακά πιο ανταγωνιστικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκό άνθρακα και να αποφευχθούν οι αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες."@el10
"Madam President, I think that both the mine closure proposal and the suggestion to reduce subsidies would be too premature and that they would have undesirable socio-economic and regional repercussions. We must not forget that Europe’s mining sector provides approximately 100 000 jobs, 42 000 in coal mining and 55 000 in related sectors, and that certain regions in Europe are totally dependent economically on this sector. A large number of people in these regions work in mines or have jobs relating to this sector. These measures could have adverse consequences, to the extent of leaving communities in absolute poverty. This is why a strategy for retraining the workers affected by the mine closure plans must be devised quickly. At the same time, special support is required from the European Union’s Structural Funds in order to provide mutual assistance to the regions which will suffer as a result of these measures. In addition, mine workers and their families may lose their confidence in the political process where such decisions are made which affect them directly, if they are made at an inappropriate time. We need to focus our attention just as much on sparsely populated regions, which will suffer the most in socio-economic terms. I do not believe that 2014 is a realistic deadline for closing the mines. On the other hand, the deadline of 2020 specifically proposed by the Committee on Industry, Research and Energy did not receive sufficient positive feedback. This is why I think that we can find common ground with 2018. I wish to mention another point, which is that the coal industry is an integral part of European policy and is the EU’s own source, thereby guaranteeing supply security. A transition period is required which will allow these mines, and those mines which could become competitive, to become gradually more competitive, in order to ensure access to European coal and avoid an adverse socio-economic impact."@en4
"Señora Presidenta, creo que tanto la propuesta para cerrar las minas como la sugerencia de reducir las subvenciones serían demasiado prematuras y que, además, tendrían repercusiones no deseadas de carácter socioeconómico y regional. No debemos olvidar que el sector europeo de la minería proporciona aproximadamente 100 000 puestos de trabajo, entre ellos, un total de 42 000 en la minería del carbón y 55 000 en los sectores relacionados, y que algunas regiones de Europa son totalmente dependientes económicamente de este sector. Una gran cantidad de personas de estas regiones trabajan en las minas u ocupan puestos de trabajo relacionados con este sector. Estas medidas podrían tener consecuencias negativas, hasta el punto de dejar a las comunidades en la extrema pobreza. Por ello, es necesario elaborar con rapidez una estrategia para reciclar a los trabajadores afectados por los planes de cierre de las minas. Al mismo tiempo, se requiere un apoyo especial a cargo de los Fondos Estructurales de la Unión Europea con el fin de prestar asistencia mutua a las regiones que sufrirán a raíz de estas medidas. Además, los trabajadores mineros y sus familias pueden perder su confianza en el proceso político donde se toman tales decisiones que les afectan directamente, si se realizan en un momento inapropiado. Tenemos que centrar nuestra atención igualmente en las regiones poco pobladas, que serán las que más sufran en términos socioeconómicos. No creo que 2014 sea un plazo realista para el cierre de las minas. Por otra parte, la fecha límite de 2020 específicamente propuesta por la Comisión de Industria, Investigación y Energía no ha obtenido comentarios muy positivos. Por ello, creo que podemos estar de acuerdo con la fecha de 2018. Me gustaría mencionar otro punto, que es que la industria del carbón es una parte integral de la política europea y es la fuente de la propia UE, garantizando así la seguridad del suministro. Se necesita un periodo de transición que permita a estas minas, y a las que puedan llegar a ser competitivas, convertirse en minas cada vez más competitivas a fin de garantizar el acceso al carbón europeo y evitar un impacto socioeconómico negativo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Minu arvates on nii kaevanduste sulgemise ettepanek kui ka soovitus toetusi vähendada liiga ennatlik ning mõlemal on soovimatud sotsiaalsed, majanduslikud ja piirkondlikud tagajärjed. Me ei tohi unustada, et Euroopa kaevandussektoris on ligikaudu 100 000 töökohta, millest 42 000 töökohta on söekaevandustes ja 55 000 sellega seotud sektorites, ning et teatud Euroopa piirkonnad on sellest sektorist majanduslikult täiesti sõltuvad. Nendes piirkondades töötab suur hulk inimesi kaevandustes või nende töökohad on selle sektoriga seotud. Need meetmed võivad põhjustada kahjulikke tagajärgi sellises ulatuses, et kogukonnad võivad täielikult vaesuda. Seepärast tuleb kiiresti välja töötada strateegia kaevanduste sulgemiskavadest mõjutatud töötajate ümberõppeks. Samal ajal on vaja eraldada Euroopa Liidu struktuurifondidest eritoetust, et pakkuda vastastikkust abi piirkondadele, mis nende meetmete tõttu kannatavad. Lisaks võivad kaevandustöötajad ja nende pered kaotada usalduse poliitilise protsessi vastu, mille raames tehakse neid otseselt mõjutavaid otsuseid ebasobival ajal. Samamoodi tuleb meil pöörata tähelepanu hõredalt asustatud piirkondadele, mis kannatavad sotsiaalses ja majanduslikus mõttes kõige enam. Minu arvates ei ole 2014. aasta kaevanduste sulgemiseks realistlik tähtaeg. Teisalt ei saanud 2020. aastaks määratud tähtaeg, mille pakkus konkreetselt välja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, piisavalt head tagasisidet. Seepärast usun, et me võiksime jõuda 2018. aasta puhul üksmeelele. Tahaksin veel mainida, et söetööstus moodustab Euroopa poliitika lahutamatu osa ning see on ELi enda allikas, mis tagab varustuskindluse. On vaja üleminekuaega, mis võimaldab nimetatud kaevandustel ning sellistel kaevandustel, millel on võimalus konkurentsivõimeliseks muutuda, saada järk-järgult konkurentsivõimelisemaks, et tagada juurdepääs Euroopa söele ja hoida ära kahjulikku sotsiaalset ja majanduslikku mõju."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni sekä kaivosten sulkemista että tukien vähentämistä koskeva ehdotus olisivat ennenaikaisia, ja niillä olisi epämieluisia sosioekonomisia ja alueellisia seurauksia. Emme saa unohtaa, että Euroopan kaivosala työllistää noin 100 000 ihmistä, joista 42 000 hiilikaivosteollisuudessa ja 55 000 siihen liittyvillä aloilla, ja että tietyt Euroopan alueet ovat taloudellisesti täysin riippuvaisia tästä alasta. Näillä alueilla suuri määrä ihmisiä työskentelee kaivoksissa tai kaivosalaan liittyvissä työpaikoissa. Näiden toimenpiteiden seuraukset voisivat olla siinä määrin haitallisia, että yhteisöillä olisi edessään absoluuttinen köyhyys. Tästä syystä on nopeasti laadittava strategia niiden työntekijöiden uudelleenkouluttamiseksi, joita kaivosten sulkemissuunnitelmat koskevat. Samanaikaisesti Euroopan unionin rakennerahastoista on saatava erityistukea, jotta näiden toimenpiteiden takia kärsiville alueille voidaan antaa vastavuoroista apua. Lisäksi kaivostyöntekijät ja heidän perheensä saattavat menettää luottamuksensa poliittiseen järjestelmään siellä, missä tehdään tällaisia heihin suoraan vaikuttavia päätöksiä, jos ne tehdään sopimattomaan aikaan. Meidän on kiinnitettävä aivan yhtä paljon huomiota harvaan asuttuihin alueisiin, jotka kärsivät sosioekonomisessa mielessä eniten. En usko, että vuosi 2014 on realistinen määräaika kaivosten sulkemiselle. Toisaalta erityisesti teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdotus määräajan asettamisesta vuoteen 2020 ei saanut riittävästi myönteistä palautetta. Siksi uskon, että voimme päästä yhteisymmärrykseen vuodesta 2018. Haluan mainita toisen näkökohdan eli sen, että kivihiiliteollisuus on olennainen osa EU:n toimintastrategiaa ja EU:n oma energialähde, joka siten takaa toimitusvarmuuden. Tarvitaan siirtymäkausi, joka antaa näille kaivoksille ja niille kaivoksille, joista voisi tulla kilpailukykyisiä, mahdollisuuden lisätä kilpailukykyään asteittain, jotta varmistetaan eurooppalaisen hiilen saanti ja vältetään kielteiset sosioekonomiset vaikutukset."@fi7
"Madame la Présidente, je pense que tant la proposition de fermer les mines que la suggestion de réduire les subventions seraient trop prématurées et qu’elles auraient des répercussions socio-économiques et régionales indésirables. N’oublions pas que le secteur minier européen fournit environ 100 000 emplois, 42 000 dans l’industrie houillère et 55 000 dans les secteurs connexes, et que certaines régions d’Europe dépendent totalement, au plan économique, de ce secteur. De très nombreuses personnes dans ces régions travaillent dans les mines ou ont un emploi lié à ce secteur. Ces mesures pourraient avoir des conséquences néfastes dans la mesure où elles laisseraient des communautés dans une pauvreté absolue. C’est pourquoi une stratégie de recyclage des travailleurs affectés par les plans de fermeture des mines doit être élaborée rapidement. Une aide particulière des Fonds structurels de l’Union européenne est également requise afin de fournir une assistance mutuelle aux régions qui souffriront à la suite de ces mesures. En outre, les mineurs et leurs familles pourraient perdre confiance dans un processus politique où sont prises des décisions qui les affectent directement, si elles sont prises au mauvais moment. Nous devons centrer tout autant notre attention sur les régions à faible densité de population, qui seront les plus affectées en termes socio-économiques. Je ne pense pas que 2014 soit une échéance réaliste pour la fermeture des mines. D’un autre côté, le feed-back reçu pour l’échéance de 2020 proposée spécifiquement par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie n’est pas suffisamment positif. C’est pourquoi je pense que 2018 pourrait représenter un terrain d’entente. Je voudrais mentionner un autre point, c’est que l’industrie houillère fait partie intégrante de la politique européenne, et que c’est la seule source de l’UE, donc qu’elle garantit la sécurité de l’approvisionnement. Il faut prévoir une période de transition qui permettra à ces mines, et aux mines qui pourraient devenir compétitives, de devenir progressivement plus compétitives, afin de garantir l’accès à du charbon européen et d’éviter un impact socio-économique négatif."@fr8
"Elnök asszony! Szerintem a bányák bezárására és a támogatások csökkentésére vonatkozó javaslat egyaránt túlságosan korai, és ezeknek az intézkedéseknek nem kívánatos szociális, gazdasági és regionális utóhatásai lehetnek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az európai bányászati ágazat hozzávetőlegesen 100 000 munkahelyet biztosít, 42 000 munkahelyet a szénbányászatban és 55 000 munkahelyet a kapcsolódó ágazatokban, és hogy egyes európai régiók gazdasága teljes mértékben ettől az ágazattól függ. Ezekben a régiókban nagyon sok ember vagy a bányákban dolgozik, vagy pedig az ágazathoz kapcsolódó munkakörökben helyezkedett el. Ezek az intézkedések hátrányos következményekkel járhatnak, amelyek egész közösségeket taszíthatnak teljes nyomorba. Ezért nagyon gyorsan ki kell dolgozni a bányabezárási tervek által érintett dolgozók átképzésének stratégiáját. Ugyanakkor külön támogatásról kell gondoskodni az Európai Unió strukturális alapjából annak érdekében, hogy kölcsönös segítségnyújtásról gondoskodhassunk a szóban forgó intézkedések következményeit megszenvedő régiók számára. Ezenkívül megrendülhet a bányászok és családjaik bizalma abban a politikai folyamatban, ahol olyan döntéseket hoznak, amelyek közvetlenül érintik őket, ha nem megfelelő időben hozzák meg ezeket a döntéseket. Ugyanennyire oda kell figyelnünk a ritkán lakott régiókra is, amelyek szociális és gazdasági szempontból a leginkább meg fogják szenvedni ezeket az intézkedéseket. Nem hiszem, hogy 2014 reális határidő lenne a bányák bezárására. Ugyanakkor az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által kifejezetten javasolt 2020. évi határidő nem kapott elégséges pozitív visszajelzést. Ezért úgy gondolom, hogy a 2018. évet kell közös alapként elfogadnunk. Szeretnék megemlíteni még egy szempontot, mégpedig azt, hogy a szénipar az európai politika szerves részét alkotja, az EU saját forrásai közé tartozik és ezáltal az ellátási biztonság garanciája. Szükség van egy átmeneti időszakra, amely lehetővé teszi, hogy ezek a bányák, és azok is, amelyek versenyképessé válhatnak, fokozatosan egyre versenyképesebbé váljanak annak érdekében, hogy az európai szén hozzáférhető legyen és hogy elkerülhessük a kedvezőtlen szociális és gazdasági hatásokat."@hu11
"Signora Presidente, ritengo che la proposta di chiudere le miniere e di tagliare le sovvenzioni sia prematura e avrebbe ripercussioni negative a livello socioeconomico e regionale. Non dimentichiamo che il settore carboniero europeo impiega circa 100 000 persone, 42 000 nell'estrazione del carbone e 55 000 nell'indotto, e l'economia di alcune regioni europee dipende interamente da questa attività. Molti degli abitanti di queste aree lavorano nelle miniere o nelle attività che ruotano attorno all'industria carboniera. Queste misure potrebbero avere conseguenze negative e addirittura gettare le comunità locali nell'assoluta povertà. Occorre pertanto elaborare quanto prima una strategia per riqualificare i lavoratori interessati dalla chiusura degli impianti. Serve al contempo un sostegno speciale a titolo dei Fondi strutturali dell'UE per fornire assistenza alle zone che si troveranno in difficoltà in seguito all'applicazione di queste misure. C'è inoltre il rischio che i minatori e le loro famiglie perdano fiducia nel processo politico responsabile delle decisioni che li toccano in prima persona, se adottate in momenti poco opportuni. Dobbiamo inoltre prestare particolare attenzione alle regioni scarsamente popolate, che risentiranno maggiormente in termini socioeconomici. Ritengo che il 2014 non sia un termine realistico per la chiusura delle miniere. D'altro canto, il termine del 2020 espressamente proposto dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia non ha ottenuto l'appoggio necessario, per cui ci si potrebbe accordare sulla data del 2018. L'industria carboniera costituisce parte integrante della politica europea ed è la risorsa interna dell'UE che ne garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre un periodo di transizione per consentire a queste miniere, e a quelle che ne hanno le potenzialità, di divenire progressivamente più competitive per assicurare l'accesso al carbone europeo ed evitare ripecussioni socioeconomiche."@it12
"Consider că atât propunerea de închidere a minelor, cât şi sugestia de reducere a subvenţiilor ar fi prea timpurii şi că acestea ar avea consecinţe nedorite din punct de vedere socioeconomic şi regional. Nu trebuie să uităm că sectorul minier din Europa oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ 100 000 de oameni, 42 000 în sectorul cărbunelui şi 55 000 de oameni în sectoare conexe şi că anumite regiuni din Europa sunt complet dependente de acest sector din punct de vedere economic. Un număr mare de persoane din aceste regiuni lucrează în mine sau deţin ocupaţii aferente sectorului. Consecinţele acestor măsuri ar putea fi nefaste, mergând până la sărăcirea în întregime a unor comunităţi. De aceea trebuie elaborată rapid o strategie de recalificare a lucrătorilor afectaţi de planurile de închidere a minelor. Totodată este necesar un sprijin special din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru întrajutoarea regiunilor care vor avea de suferit de pe urma acestor măsuri. În plus, lucrătorii minieri şi familiile acestora îşi pot pierde încrederea în procesul politic prin care se iau astfel de decizii, care îi afectează în mod direct, dacă acestea se iau într-un moment nepotrivit. Trebuie să ne îndreptăm privirea în egală măsură asupra regiunilor slab populate, care vor avea cel mai mult de suferit în plan socioeconomic. Nu cred că 2014 este un termen realist pentru închiderea minelor. Pe de altă parte, propunerea termenului de 2020, făcută practic de Comisia ITRE , nu s-a bucurat de suficient ecou pozitiv şi, de aceea, consider că putem găsi un numitor comun în anul 2018. Vreau să mai menţionez faptul că industria cărbunelui este parte integrantă a politicii europene şi reprezintă o sursă proprie şi garantează astfel securitatea în aprovizionare. Este nevoie de o perioadă de tranziţie care să permită trecerea spre competitivitatea acestor mine şi a acelor mine care ar putea deveni competitive pentru a asigura acces la cărbunele european şi pentru a evita efecte socioeconomice nefaste."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka priekšlikums slēgt raktuves un ierosinājums samazināt subsīdijas ir pāragrs, un tas radītu nevēlamas sekas sociāli ekonomiskajā un reģionālajā līmenī. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas kalnrūpniecības nozare nodrošina apmēram 100 000 darba vietu — 42 000 ogļrūpniecībā un 55 000 ar to saistītās nozarēs —un ka atsevišķi Eiropas reģioni ir ekonomiski pilnībā atkarīgi no šīs nozares. Lielākā daļa šo reģionu iedzīvotāju strādā raktuvēs vai citās ar šo nozari saistītās darbvietās. Minētajiem pasākumiem varētu būt tik negatīva ietekme, ka kopienas būtu nolemtas pilnīgai nabadzībai. Tāpēc pēc iespējas ātrāk jāizstrādā stratēģija to darbinieku pārkvalificēšanai, kurus skāruši raktuvju slēgšanas plāni. Vienlaikus vajadzīgs īpašs atbalsts no Eiropas Savienības struktūrfondiem, lai nodrošinātu savstarpēju palīdzību reģioniem, kas cietīs šo pasākumu rezultātā. Turklāt ogļrači un viņu ģimenes var zaudēt paļāvību uz politiskajiem procesiem, ja lēmumi, kas skar viņus tieši, tiek pieņemti neatbilstīgā laikā. Mums jāpievērš tikpat liela uzmanība mazapdzīvotiem reģioniem, kas cietīs visvairāk sociāli ekonomiskajā ziņā. Es nedomāju, ka 2014. gads ir reāli īstenojams termiņš raktuvju slēgšanai. Tomēr Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas īpaši ierosinātais 2020. gada termiņš neguva pietiekami daudz pozitīvu atsauksmju. Tāpēc es uzskatu, ka mēs varam kopīgi vienoties par 2018. gadu. Es gribētu pieminēt arī to, ka ogļrūpniecība veido neatņemamu Eiropas politikas daļu un ir pašas Eiropas Savienības enerģijas avots, kas tādējādi garantē energoapgādes drošību. Ir vajadzīgs pārejas posms, lai ļautu šīm raktuvēm un raktuvēm, kas varētu kļūt konkurētspējīgas, pakāpeniski kļūt konkurētspējīgākām, tādējādi nodrošinot piekļuvi Eiropas oglēm un izvairoties no nelabvēlīgas sociāli ekonomiskās ietekmes."@lv13
"Consider că atât propunerea de închidere a minelor, cât şi sugestia de reducere a subvenţiilor ar fi prea timpurii şi că acestea ar avea consecinţe nedorite din punct de vedere socioeconomic şi regional. Nu trebuie să uităm că sectorul minier din Europa oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ 100 000 de oameni, 42 000 în sectorul cărbunelui şi 55 000 de oameni în sectoare conexe şi că anumite regiuni din Europa sunt complet dependente de acest sector din punct de vedere economic. Un număr mare de persoane din aceste regiuni lucrează în mine sau deţin ocupaţii aferente sectorului. Consecinţele acestor măsuri ar putea fi nefaste, mergând până la sărăcirea în întregime a unor comunităţi. De aceea trebuie elaborată rapid o strategie de recalificare a lucrătorilor afectaţi de planurile de închidere a minelor. Totodată este necesar un sprijin special din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru întrajutoarea regiunilor care vor avea de suferit de pe urma acestor măsuri. În plus, lucrătorii minieri şi familiile acestora îşi pot pierde încrederea în procesul politic prin care se iau astfel de decizii, care îi afectează în mod direct, dacă acestea se iau într-un moment nepotrivit. Trebuie să ne îndreptăm privirea în egală măsură asupra regiunilor slab populate, care vor avea cel mai mult de suferit în plan socioeconomic. Nu cred că 2014 este un termen realist pentru închiderea minelor. Pe de altă parte, propunerea termenului de 2020, făcută practic de Comisia ITRE , nu s-a bucurat de suficient ecou pozitiv şi, de aceea, consider că putem găsi un numitor comun în anul 2018. Vreau să mai menţionez faptul că industria cărbunelui este parte integrantă a politicii europene şi reprezintă o sursă proprie şi garantează astfel securitatea în aprovizionare. Este nevoie de o perioadă de tranziţie care să permită trecerea spre competitivitatea acestor mine şi a acelor mine care ar putea deveni competitive pentru a asigura acces la cărbunele european şi pentru a evita efecte socioeconomice nefaste."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben van mening dat zowel het voorstel om de mijnen te sluiten als de suggestie om de subsidies te verminderen te vroeg komen, met ongewenste gevolgen vanuit sociaaleconomisch en regionaal oogpunt. We moeten niet vergeten dat de mijnbouwsector in Europa werk verschaft aan ongeveer 100 000 mensen: 42 000 in de steenkool en 55 000 in aanpalende sectoren. Bepaalde regio’s in Europa zijn economisch gezien totaal van deze sector afhankelijk. Een groot aantal mensen in deze regio’s werkt in de mijnen of heeft een aan de mijnbouw gerelateerde baan. De gevolgen van deze maatregelen zouden desastreus kunnen zijn; hele gemeenschappen zouden tot armoede kunnen vervallen. Daarom moet er snel een strategie worden uitgewerkt voor het omscholen van door mijnsluitingsplannen getroffen werknemers. Daarnaast moet er speciale steun worden verleend uit de Europese structuurfondsen voor onderlinge steun aan regio’s die te lijden zullen hebben van deze maatregelen. Bovendien verliezen de mijnwerkers en hun gezinnen mogelijk het vertrouwen in het politieke proces waarin dergelijke beslissingen worden genomen en waardoor zij direct worden getroffen, als deze op een ongeschikt moment worden genomen. Wij moeten de blik ook richten op regio’s met een lage bevolkingsdichtheid, die op sociaaleconomisch gebied het meest te lijden zullen hebben. Ik denk niet dat 2014 een realistische termijn is voor het sluiten van de mijnen. Ook de termijn van 2020, voorgesteld door de Commissie industrie, onderzoek en energie, heeft niet voldoende bijval gekregen en daarom denk ik dat we een middenweg kunnen vinden in het jaar 2018. Ik wil ook vermelden dat de steenkoolindustrie een integraal onderdeel is van het Europese beleid en dat kolen een eigen energiebron zijn binnen de EU die de toeleveringszekerheid garandeert. Er is een overgangsperiode nodig waarin de mijnen die dat kunnen geleidelijk meer concurrerend kunnen worden, om de toegang tot Europese kolen te verzekeren en desastreuze sociaaleconomische gevolgen te voorkomen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Myślę, że zarówno propozycja zamykania kopalń, jak i sugestia zmniejszenia dotacji, są przedwczesne, że miałyby niepożądane skutki społeczno-gospodarcze i regionalne. Nie wolno nam zapominać, że sektor górnictwa w Europie zapewnia około 100 tysięcy miejsc pracy – 42 tysiące w sektorze górnictwa węglowego i 55 tysięcy w sektorach powiązanych – i że niektóre regiony Europy są całkowicie uzależnione gospodarczo od tego sektora. Znaczna liczba mieszkańców tych regionów pracuje w kopalniach lub wykonuje pracę związaną z tym sektorem. Omawiane tu działania mogłyby mieć niekorzystne następstwa, przynosząc nawet skrajne ubóstwo społecznościom. W związku z tym należy niezwłocznie opracować strategię przekwalifikowania pracowników, którzy ucierpieli w wyniku zamknięcia kopalń. Jednocześnie konieczne jest specjalne wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, tak by zapewnić wzajemną pomoc regionom, które ucierpią w wyniku tych działań. Dodatkowo górnicy i ich rodziny mogą utracić zaufanie do politycznego procesu podejmowania bezpośrednio dotyczących ich decyzji, jeżeli decyzje te będą podejmowane w nieodpowiednim czasie. Musimy skupić swoją uwagę na słabo zaludnionych regionach, które pod względem społeczno-gospodarczym ucierpią najbardziej. Nie uważam, by rok 2014 był realistycznym terminem zamknięcia kopalń. Z drugiej strony, termin 2020 roku, zaproponowany przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii nie uzyskał wystarczającego poparcia. Dlatego też myślę, że za kompromisowy możemy uznać termin 2018. Pragnę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że branża węglowa jest integralną częścią europejskiej polityki i jest własnym źródłem energii UE, gwarantując bezpieczeństwo dostaw energii. Potrzebny jest okres przejściowy, który pozwoli tym kopalniom, jak również tym kopalniom, które mogą stać się konkurencyjne, stopniowe uzyskiwanie większej konkurencyjności, zapewniając nam tym samym dostęp do europejskiego węgla i zapobiegając niekorzystnym skutkom społeczno-gospodarczym."@pl16
"Senhora Presidente, penso que tanto a proposta relativa ao encerramento de minas como a sugestão de redução dos subsídios serão, ambas, demasiado prematuras e teriam repercussões socioeconómicas e regionais indesejáveis. Não podemos esquecer que o sector mineiro representa, na Europa, cerca de 100 000 postos de trabalho, 42 000 em minas de carvão e 55 000 em sectores relacionados com as mesmas, e que certas regiões da Europa são, em termos económicos, totalmente dependentes deste sector. Nessas regiões, um grande número de pessoas trabalha em minas, ou tem empregos ligados ao sector. As medidas em questão poderiam ter consequências nefastas, a ponto de deixar as comunidades em situação de pobreza absoluta. Por isso, é necessário conceber, com celeridade, uma estratégia de reconversão dos trabalhadores afectados pelos planos de encerramentos de minas. Ao mesmo tempo, é necessário um apoio especial por parte dos Fundos Estruturais da União Europeia, de molde a prestar assistência mútua às regiões penalizadas como resultado da aplicação destas medidas. Além disso, é possível que os mineiros e suas famílias percam a confiança no processo político no qual são tomadas as decisões que os afectam directamente, caso essas decisões não sejam tomadas em momento oportuno. Temos de nos concentrar igualmente nas regiões pouco povoadas, que mais sofrerão em termos socioeconómicos. Não acredito que o prazo de 2014 proposto para o encerramento das minas seja realista. Por outro lado, o prazo de 2020, especificamente proposto pela Comissão da Indústria, Investigação e Energia, não teve grande receptividade. Por isso, penso que a data de 2018 talvez possa ser um meio-termo aceitável por toda as partes. Gostaria de mencionar um outro aspecto, a saber, que a indústria do carvão é uma parte integrante da política europeia, sendo uma fonte de abastecimento da própria UE, garantindo assim a segurança do abastecimento. É necessário um período de transição para permitir que estas minas, e todas aquelas que tenham capacidade para isso, possam tornar-se progressivamente mais competitivas, a fim de garantir acesso ao carvão europeu e de evitar um impacto socioeconómico adverso."@pt17
"Vážená pani predsedajúca, myslím si, že tak návrh na zatváranie baní, ako aj návrh znížiť dotácie by boli príliš unáhlené a mali by nežiaduce sociálno-hospodárske a regionálne následky. Nesmieme zabúdať, že ťažobné odvetvie poskytuje približne 100 000 pracovných miest, a to 42 000 v oblasti ťažby uhlia a 55 000 v príbuzných odvetviach, a že niektoré európske regióny sú úplne ekonomicky závislé od tohto odvetvia. Vysoký počet ľudí v týchto regiónoch pracuje v baniach alebo má prácu, ktorá súvisí s týmto odvetvím. Tieto opatrenia by mohli mať nepríjemné následky, a to až do takej miery, že by mohli zanechať spoločenstvá v úplnej chudobe. Je preto nevyhnutné, aby sa rýchlo vytvorila stratégia na rekvalifikáciu pracovníkov postihnutých plánmi súvisiacimi so zatváraním baní. Zároveň sa vyžaduje osobitná podpora zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorá poskytne vzájomnú pomoc regiónom, ktoré následkom týchto opatrení utrpia. Okrem toho baníci a ich rodiny asi prestanú dôverovať politickému procesu, v ktorom sa prijímajú rozhodnutia, ktoré majú na nich priamy vplyv, ak sa tieto rozhodnutia prijímajú v nevhodnom čase. Musíme upriamiť pozornosť v rovnakej miere aj na riedko obývané regióny, ktoré zo sociálno-hospodárskeho hľadiska utrpia najviac. Nemyslím si, že rok 2014 je realistickým konečným termínom na zatvorenie baní. Na druhej strane rok 2020 ako konečný termín, ktorý navrhol konkrétne Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, sa nestretol s dostatočne pozitívnou odozvou. Preto som presvedčený, že môžeme nájsť spoločnú reč a zhodnúť sa na roku 2018. Rád by som spomenul ďalší bod, a to, že uhoľný priemysel je neoddeliteľnou súčasťou európskej politiky a vlastným zdrojom EÚ, čím zaručuje bezpečnosť dodávok. Je potrebné prechodné obdobie, ktoré umožní týmto baniam, ako aj baniam, ktoré by sa mohli stať konkurencieschopnými, postupne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, čím sa zabezpečí prístup k európskemu uhliu a predíde sa nepriaznivým sociálno-hospodárskym účinkom."@sk19
"Gospa predsednica, mislim, da sta predlog o zaprtju rudnikov in predlog o zmanjšanju subvencij oba prezgodnja in da bi imela neprijetne socialno-ekonomske in regionalne posledice. Ne smemo pozabiti, da rudarski sektor v Evropi zagotavlja približno 100 tisoč delovnih mest, 42 tisoč v premogovništvu in 55 tisoč v sorodnih sektorjih in da so nekatere regije v Evropi popolnoma ekonomsko odvisne od tega sektorja. Veliko število ljudi v teh regijah dela v rudnikih ali pa so njihova delovna mesta povezana s tem sektorjem. Ti ukrepi bi lahko imeli neugodne posledice do te mere, da bi skupnosti ostale v popolni revščini. Zato je treba hitro izdelati strategijo za prekvalifikacijo delavcev, ki jih prizadenejo načrti za zaprtje rudnikov. Obenem je iz strukturnih skladov Evropske unije potrebna posebna pomoč za zagotavljanje medsebojne pomoči regijam, ki bodo zaradi teh ukrepov prizadete. Poleg tega lahko rudarji in njihove družine izgubijo svoje zaupanje v politične procese, kjer se sprejemajo takšne odločitve, ki neposredno vplivajo na njih, če se te sprejemajo ob neprimernem času. Svojo pozornost moramo ravno v tolikšni meri osredotočiti na redko poseljena območja, ki bodo v socialno-ekonomskem smislu najbolj prizadeta. Menim, da leto 2014 ni realistični rok za zaprtje rudnikov. Na drugi strani pa glede roka za leto 2020, ki ga je izrecno predlagal Odbor za industrijo, raziskave in energijo, ni bilo zadostnih pozitivnih povratnih informacij. Zato menim, da lahko najdemo skupno točko v letu 2018. Omeniti želim še eno zadevo, in sicer, da je premogovna industrija sestavni del evropske politike in da je lastni vir EU, s čimer je zagotovljena zanesljiva preskrba. Potrebno je prehodno obdobje, ki bo tem rudnikom in tistim, ki bi lahko postali konkurenčni, omogočilo, da postopoma postanejo konkurenčnejši, da bi zagotovili dostop do evropskega premoga in se izognili neugodnemu socialno-ekonomskem vplivu."@sl20
"Fru talman! Jag anser att både förslaget om att lägga ned gruvor och idén om att minska bidragen vore alltför förhastade och att de skulle få icke önskvärda socioekonomiska och regionala återverkningar. Vi får inte glömma att EU:s gruvsektor står för uppskattningsvis 100 000 arbetstillfällen, 42 000 inom kolbrytningen och 55 000 i närbesläktade sektorer, och att vissa regioner i EU ekonomiskt sett är totalt beroende av den här sektorn. Ett stort antal människor i dessa regioner arbetar i gruvorna eller har arbeten som är relaterade till gruvsektorn. Dessa åtgärder skulle kunna få negativa följder i en sådan utsträckning att samhällen lämnas i absolut fattigdom. Därför måste man snabbt utforma en omskolningsstrategi för de arbetstagare som drabbas när gruvorna läggs ned. Samtidigt krävs särskilt stöd från EU:s strukturfonder för att tillhandahålla ömsesidigt stöd till de regioner som berörs av dessa åtgärder. Dessutom kan gruvarbetarna och deras familjer förlora förtroendet för den politiska processen när man fattar beslut av det här slaget som drabbar dem direkt, om detta görs vid en olämplig tidpunkt. Vi måste också rikta vår uppmärksamhet mot glesbefolkade regioner som kommer att vara de som drabbas hårdast socioekonomiskt sett. Jag anser inte att 2014 är en realistisk tidsgräns för nedläggning av gruvorna. Å andra sidan fick det förslag om att sätta tidsgränsen till år 2020 som lades fram av utskottet för industrifrågor, forskning och energi inte tillräckligt positiv återkoppling. Därför tror jag att vi kan enas om 2018. Jag vill nämna en annan sak och det är att kolindustrin är en del av den europeiska politiken. Det är EU:s egen källa som därmed garanterar försörjningssäkerhet. Vi behöver en övergångsperiod som gör det möjligt för dessa gruvor och de gruvor som skulle kunna bli konkurrenskraftiga att gradvis bli mer konkurrenskraftiga för att garantera tillgång till europeiskt kol och undvika negativa socioekonomiska följder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph