Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-23-Speech-2-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101123.5.2-048"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have to say that I am very touched by the new romance between the EPP and the S&D Group, but I do feel that the intimate and loving embrace between Mr Rapkay and Mr Lange is keeping Europe firmly stuck in the past. We are talking about the seventh extension of the special State aid regime. Mr Rapkay himself has indicated that he was rapporteur back in 2002. Who will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018? Because the reasons that were valid back in 2002 that are valid today, will still be valid in 2018. Therefore, my group, without reserve, endorses the position of the Commission. We have requested a separate vote on Amendments 25 and 27, and we call on all colleagues in the two big groups to vote against those amendments and support the position of the Commission to phase out the support by 2014. I know that votes took place in the different committees, but I also know that there are many colleagues in the two big groups who feel deeply uncomfortable with the current position. I think they should realise that they have all the freedom in the world to vote according to their conscience, because it is not actually the European Parliament that decides. So they should vote in order to state their views. We are not negotiating; we do not have to compromise. We can give a very strong political signal in support of the Commission, and therefore I think this European Parliament should act as a counterweight to the very strong political pressure from the Member States on the Commission and show that this Parliament is looking to the future and not to the past."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, musím říci, že jsem velmi dojata novým románkem mezi skupinami EPP a S&D, ale mám pocit, že důvěrné a láskyplné objetí pana Rapkaye a pana Langea drží Evropu pevně uvězněnou v minulosti. Hovoříme o sedmém prodloužení zvláštního režimu státní podpory. Pan Rapkay sám řekl, že v roce 2002 byl zpravodajem. Kdo nám dá záruku, že v roce 2018 nepovedeme stejnou rozpravu? Protože důvody, které byly platné v roce 2002 a které jsou platné dnes, budou stále platné i v roce 2018. Proto moje skupina bezvýhradně podporuje postoj Komise. Požadovali jsme samostatné hlasování o pozměňovacích návrzích 25 a 27 a vyzýváme své kolegy v obou velkých skupinách, aby hlasovali proti těmto pozměňovacím návrhům a podpořili postoj Komise spočívající v ukončení podpory do roku 2014. Vím, že hlasování probíhá v jednotlivých výborech, ale také vím, že v obou velkých skupinách je mnoho kolegů, kterým stávající postoj velmi nevyhovuje. Myslím, že by si měli uvědomit, že mají všechnu svobodu světa k tomu, aby hlasovali podle svého svědomí, protože to vlastně není Evropský parlament, kdo rozhoduje. Měli by hlasovat tak, aby dali najevo svůj názor. Nejednáme, nemusíme dosahovat kompromisu. Můžeme vydat velmi silný politický signál na podporu Komise, a proto si myslím, že tento Evropský parlament by měl jednat jako protiváha velmi silného politického tlaku členských států na Komisi a ukázat, že se dívá do budoucnosti a nikoli do minulosti."@cs1
"Fru formand! Jeg må sige, at jeg er meget rørt over den nye romance mellem EPP-Gruppen og S&D-Gruppen, men jeg føler dog, at hr. Rapkays og hr. Langens intime og kærlige omfavnelse fastholder Europa i fortiden. Vi taler om den syvende forlængelse af den særlige statsstøtteordning. Hr. Rapkay har selv anført, at han var ordfører tilbage i 2002. Hvem vil give os en garanti for, at vi ikke får den samme forhandling i 2018? For grundene, der var gyldige i 2002, er det fortsat i dag og vil være det i 2018. Derfor bakker min gruppe uden forbehold op om Kommissionens holdning. Vi har anmodet om en separat afstemning om ændringsforslag 25 og 27, og vi opfordrer alle kolleger i de to store grupper om at stemme imod disse ændringsforslag og støtte Kommissionens holdning om at udfase støtten inden 2014. Jeg ved, at der fandt afstemninger sted i de forskellige udvalg, men jeg ved også, at der er mange kolleger i de to store grupper, som føler sig meget utilpas ved den aktuelle holdning. Jeg mener, de bør indse, at de har fuldstændig frie hænder til at stemme efter deres samvittighed, fordi det egentlig ikke er Parlamentet, der bestemmer. Så de bør stemme sådan, at deres synspunkt kommer frem. Vi forhandler ikke. Vi behøver ikke blive enige. Vi kan sende et meget stærkt politisk signal til støtte for Kommissionen, og derfor mener jeg, at Parlamentet bør danne modvægt til det meget stærke politiske pres fra medlemsstaterne på Kommissionen og vise, at dette Parlament ser fremad og ikke tilbage."@da2
"Frau Präsidentin, ich muss zugeben, dass mich die neue Liebe zwischen der EVP- und der S&D-Fraktion sehr rührt. Ich habe jedoch den Eindruck, dass die intime und herzliche Umarmung zwischen Herrn Rapkay und Herrn Lange Europa in der Vergangenheit festhält. Wir sprechen über die siebte Verlängerung der Sonderregelung für staatliche Beihilfen. Herr Rapkay selbst hat darauf hingewiesen, dass er im Jahre 2002 Berichterstatter war. Wer garantiert uns, dass wir im Jahre 2018 nicht die gleiche Debatte führen werden? Denn die Gründe, die im Jahre 2002 vorgebracht wurden, und die heute vorgebracht werden, werden auch noch im Jahre 2018 vorgebracht werden. Daher befürwortet meine Fraktion den Standpunkt der Kommission vorbehaltlos. Wir haben eine gesonderte Abstimmung zu den Änderungsanträgen 25 und 27 gefordert und rufen all unsere Kolleginnen und Kollegen in den beiden großen Fraktionen dazu auf, gegen diese Änderungsanträge zu stimmen und den Standpunkt der Kommission, die Unterstützung bis zum Jahre 2014 auslaufen zu lassen, zu befürworten. Ich weiß, dass in den unterschiedlichen Ausschüssen Abstimmungen stattgefunden haben, aber ich weiß auch, dass es viele Kolleginnen und Kollegen in den beiden großen Fraktionen gibt, denen der derzeitige Standpunkt großes Unbehagen bereitet. Ich denke, sie sollten sich der Tatsache bewusst werden, dass sie alle Freiheit der Welt haben, um in Übereinstimmung mit ihrem Gewissen abzustimmen. Denn in Wirklichkeit entscheidet nicht das Europäische Parlament. Sie sollten also abstimmen, um ihre Sichtweisen darzulegen. Wir verhandeln nicht, wir müssen keine Kompromisse eingehen. Wir können ein sehr starkes politisches Signal zur Unterstützung der Kommission aussenden, und aus diesem Grund denke ich, dass das Europäische Parlament als Gegengewicht zu dem sehr großen politischen Druck seitens der Mitgliedstaaten auf die Kommission fungieren muss und zeigen muss, dass dieses Parlament in die Zukunft, und nicht in die Vergangenheit blickt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι με συγκίνησε ιδιαίτερα το νέο ειδύλλιο ανάμεσα στις Ομάδες PPE και S&D, αισθάνομαι όμως ότι ο οικείος και θερμός εναγκαλισμός μεταξύ του κ. Rapkay και του κ. Lange κρατά την Ευρώπη σταθερά κολλημένη στο παρελθόν. Μιλάμε για την έβδομη παράταση του ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων. Ο ίδιος ο κ. Rapkay επεσήμανε ότι ήταν εισηγητής το 2002. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση και το 2018; Διότι οι λόγοι που ίσχυαν το 2002 και ισχύουν και σήμερα, θα εξακολουθούν να ισχύουν και το 2018. Ως εκ τούτου, η πολιτική μου ομάδα εγκρίνει, χωρίς επιφύλαξη, τη θέση της Επιτροπής. Ζητήσαμε ξεχωριστή ψηφοφορία για τις τροπολογίες 25 και 27 και καλούμε όλους τους συναδέλφους από τις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες να καταψηφίσουν τις εν λόγω τροπολογίες και να στηρίξουν τη θέση της Επιτροπής για σταδιακή κατάργηση της στήριξης έως το 2014. Γνωρίζω ότι στις διάφορες επιτροπές πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες, όμως γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι στις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες που αισθάνονται ιδιαίτερα άβολα με την παρούσα θέση. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν όλη την ελευθερία του κόσμου να ψηφίσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που αποφασίζει. Επομένως, πρέπει να ψηφίσουν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεν διαπραγματευόμαστε· επομένως, δεν είναι ανάγκη να συμβιβαστούμε. Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς στήριξη της Επιτροπής και, κατά συνέπεια, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πολύ έντονες πολιτικές πιέσεις από μέρους των κρατών μελών προς την Επιτροπή και να δείξει ότι ατενίζει το μέλλον και όχι το παρελθόν."@el10
"Señora Presidenta, tengo que decir que me ha estremecido el nuevo idilio entre el PPE y el Grupo S&D, pero siento que el íntimo y caluroso abrazo que se han dado el señor Rapkay y el señor Langen mantienen a Europa firmemente anclada en el pasado. Estamos hablando de la séptima ampliación del régimen especial de ayuda estatal. El propio señor Rapkay ha indicado que él fue ponente en 2002. ¿Quién nos dará la garantía de que no vamos a celebrar el mismo debate en 2018? El hecho de que las razones fueran válidas ya en 2002 y también hoy en día justifica que también serán válidas en 2018. Por lo tanto, mi Grupo, sin reservas, apoya la postura de la Comisión. Hemos solicitado una votación por separado de las enmiendas 25 y 27, y hacemos un llamamiento a todos los colegas de los dos grandes grupos para que voten en contra de tales enmiendas y apoyen la postura de la Comisión basada en eliminar la ayuda progresivamente en 2014. Sé que se ha votado al respecto en las diferentes comisiones, pero también me consta que hay muchos miembros de los dos grandes grupos que se siente bastante incómodos con la posición actual. Creo que deberían darse cuenta de que tienen toda la libertad del mundo para votar según dicte su conciencia, porque realmente no es el Parlamento Europeo el que decide; por tanto, deberían votar en función de sus opiniones. No estamos negociando; no tenemos que asumir ningún compromiso. Podemos transmitir una señal política firme a favor de la Comisión y, por tanto, creo que este Parlamento Europeo debe actuar de contrapeso a la presión política tan fuerte que ejercen los Estados miembros sobre la Comisión y demostrar que el Parlamento piensa en el futuro y no en el pasado."@es21
". – Austatud juhataja! Pean ütlema, et mind liigutab väga fraktsioonide EPP ja S&D vaheline uus armulugu, kuid leian, et härra Rapkay ja härra Lange lähedane ja armuküllane kaisutus hoiab Euroopat kindlalt minevikus kinni. Me räägime riigiabi erikorra seitsmendast pikendamist. Härra Rapkay osutas ise sellele, et ta oli 2002. aastal samuti raportöör. Kes garanteerib, et meil ei ole siin 2018. aastal samasugust arutelu? Põhjused, mis kehtisid 2002. aastal ja kehtivad praegu, on päevakohased ka 2018. aastal. Seega kiidab minu fraktsioon komisjoni seisukoha tingimusteta heaks. Oleme palunud eraldi hääletust muudatusettepanekute 25 ja 27 üle ning kutsume kõiki kolleege kahest suurest fraktsioonist üles hääletama nende muudatusettepanekute vastu ja toetama komisjoni seisukohta lõpetada toetuse andmine järk-järgult 2014. aastaks. Tean, et hääletused toimusid eri parlamendikomisjonides. Samuti tean, et kahes suures fraktsioonis on palju kolleege, kes tunnevad end praeguse seisukoha suhtes ülimalt ebamugavalt. Minu arvates peaksid nad mõistma, et neil on täielik vabadus hääletada oma südametunnistuse kohaselt, sest tegelikult ei kuulu otsustusõigus Euroopa Parlamendile. Niisiis tuleks neil hääletada oma arvamuse alusel. Me ei pea läbirääkimisi ega pea jõudma kompromissini. Saame edastada väga jõulise poliitilise sõnumi komisjoni toetuseks ning seega leian, et Euroopa Parlament peaks tegutsema vastukaaluna ülimalt tugevale poliitilisele survele, mida liikmesriigid avaldavad komisjonile, ja näitama, et Euroopa Parlament ei ela minevikus, vaid vaatab tulevikku."@et5
"Arvoisa puhemies, minun on sanottava, että olen hyvin liikuttunut PPE-ryhmän ja S&D-ryhmän välisestä uudesta romanssista, mutta minusta kuitenkin tuntuu, että Bernhard Rapkayn ja Werner Langenin tuttavallinen ja hellä syleily pitää Euroopan tiukasti kiinni menneisyydessä. Puhumme valtion erityistukijärjestelmän seitsemännestä jatkokaudesta. Bernhard Rapkay on itse ilmoittanut olleensa esittelijänä vuonna 2002. Kuka takaa, että emme käy samaa keskustelua vuonna 2018? Ne syyt, jotka olivat päteviä vuonna 2002, ovat päteviä nykyäänkin ja vielä vuonna 2018. Siksi oma ryhmäni kannattaa varauksetta komission kantaa. Olemme pyytäneet erillistä äänestystä tarkistuksista 25 ja 27 ja kehotamme kaikkia kahden suuren poliittisen ryhmän kollegoja äänestämään noita tarkistuksia vastaan ja tukemaan komission kantaa tuen lopettamiseksi asteittain vuoteen 2014 mennessä. Tiedän, että eri valiokunnissa äänestettiin, mutta tiedän myös, että kahdessa suuressa poliittisessa ryhmässä on monia kollegoja, jotka ovat syvästi huolissaan nykyisestä kannasta. Mielestäni heidän pitäisi ymmärtää, että heillä on täysi vapaus äänestää omantuntonsa mukaan, sillä Euroopan parlamentti ei oikeastaan päätä asiasta. Niinpä heidän pitäisi äänestyksessä ilmaista kantansa. Me emme neuvottele; meidän ei tarvitse tehdä myönnytyksiä. Voimme tukea komissiota antamalla erittäin vahvan poliittisen signaalin, ja siksi katson, että Euroopan parlamentin pitäisi toimia vastapainona jäsenvaltioiden komissioon kohdistamalle erittäin voimakkaalle poliittiselle painostukselle ja osoittaa, että Euroopan parlamentti katsoo menneisyyden sijasta tulevaisuuteen."@fi7
"Madame la Présidente, je dois dire que je suis très émue par la nouvelle idylle née entre le PPE et le groupe S&D, mais je suis convaincue que la romantique et tendre embrassade de M. Rapkay et de M. Langen ancre fermement l’Europe dans le passé. Nous parlons de la septième prolongation du régime spécial d’aides d’État. M. Rapkay a rappelé lui-même qu’il était rapporteur en 2002. Qui nous garantira que nous n’aurons pas le même débat en 2018? Car les raisons qui étaient valides en 2002 et qui sont valides aujourd’hui, seront toujours valides en 2018. Par conséquent, mon groupe soutient sans réserve la position de la Commission. Nous avons demandé un vote séparé sur les amendements 25 et 27, et nous appelons tous nos collègues des deux grands groupes à voter contre ces amendements et à soutenir la position de la Commission visant à éliminer progressivement l’aide d’ici 2014. Je sais que des votes ont eu lieu dans les différentes commissions, mais je sais aussi que la position actuelle rend profondément mal à l’aise beaucoup de collègues des deux grands groupes. Je pense qu’ils devraient se rendre compte qu’ils disposent de toute la liberté du monde pour voter selon leur conscience, parce qu’en fait ce n’est pas le Parlement européen qui décide. Alors ils devraient voter dans le but d’exprimer leur opinion. Nous ne sommes pas en train de négocier; nous n’avons pas à trouver des compromis. Nous pouvons donner un signal politique très fort à l’appui de la Commission, et par conséquent je pense que notre Parlement européen devrait agir en tant que contrepoids à la très forte pression politique exercée par les États membres sur la Commission et montrer que le Parlement est tourné vers l’avenir et non vers le passé."@fr8
"Elnök asszony! Azt kell mondanom, nagyon mélyen megérintett az EPP és az S&D Képviselőcsoport közötti bimbózó románc, de úgy érzem, hogy Rapkay úr és Lange úr bensőséges és szeretetteljes ölelkezése szilárdan a múlthoz köti Európát. A speciális állami támogatási rendszer hetedik meghosszabbításáról beszélünk. Rapkay úr maga jelezte, hogy ő volt az előadó 2002-ben. Ki garantálja nekünk, hogy 2018-ban nem kell majd ugyanezt a vitát lefolytatnunk? Hiszen azok az érvek, amelyek 2002-ben érvényesek voltak, ma is érvényesek, és még 2018-ban is érvényesek lesznek. Ezért képviselőcsoportom fenntartás nélkül támogatja a Bizottság álláspontját. Külön szavazást kértünk a 25. és a 27. módosításról, és felszólítjuk a két nagy képviselőcsoport összes képviselőjét, hogy utasítsák el ezeket a módosításokat és támogassák a Bizottság álláspontját a támogatások 2014-ig történő kivezetéséről. Tudom, hogy volt szavazás a különféle szakbizottságokban, de azt is tudom, hogy sok olyan kolléga dolgozik a két nagy képviselőcsoportban, akik számára nagyon kényelmetlen a jelenlegi álláspont. Szerintem rá kell ébredniük, hogy joguk van teljesen szabadon szavazni a saját lelkiismeretük szerint, mert valójában nem az Európai Parlament hozza meg a döntést. Tehát úgy kell szavazniuk, hogy ezzel kifejezzék véleményüket. Nem tárgyalunk, tehát nem kell kompromisszumot kötnünk. Nagyon erős politikai jelzést adhatunk arról, hogy támogatjuk a Bizottságot, és ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek ellensúlyoznia kell a tagállamok által a Bizottságra gyakorolt rendkívül erős politikai nyomást, és meg kell mutatnia, hogy a Parlament a jövő, nem pedig a múlt felé tekint."@hu11
"Signora Presidente, devo dire che sono commossa dall'idillio tra il PPE e il gruppo S&D, ma ritengo che l'abbraccio affettuoso tra gli onorevoli Rapkay e Langen non faccia che tenere l'Europa bloccata nel passato. Stiamo parlando della settima proroga del regime speciale di aiuti di Stato. Lo stesso onorevole Rapkay ci ha ricordato che era già stato relatore nel 2002. Chi ci garantisce che questa discussione non si ripeterà nel 2018? Perché le motivazioni che erano valide nel 2002 e che lo sono ancora oggi, lo saranno anche nel 2018. Il mio gruppo appoggia incondizionatamente la posizione della Commissione. Abbiamo chiesto una votazione separata sugli emendamenti nn. 25 e 27 e chiediamo a tutti i colleghi dei due principali gruppi di votare contro tali emendamenti e sostenere la posizione della Commissione che punta alla sospensione degli aiuti entro il 2014. So che si sono svolte votazioni nelle varie commissioni e che molti colleghi dei due principali gruppi non condividono la posizione attuale. Credo debbano rendersi conto che hanno tutta la libertà di votare secondo coscienza, perché di fatto non è il Parlamento europeo a decidere. Il voto deve rispecchiare anche il loro punto di vista. Non stiamo negoziando, non dobbiamo trovare un compromesso. Possiamo lanciare un forte segnale politico a sostegno della Commissione e ritengo che questo Parlamento debba fungere da contrappeso alla fortissima pressione politica esercitata dagli Stati membri sulla Commissione e dimostrare che guarda al futuro, e non al passato."@it12
"Mr President, I have to say that I am very touched by the new romance between the EPP and the S&D Group, but I do feel that the intimate and loving embrace between Mr Rapkay and Mr Lange is keeping Europe firmly stuck in the past. We are talking about the seventh extension of the special State aid regime. Mr Rapkay himself has indicated that he was rapporteur back in 2002. Who will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018? Because the reasons that were valid back in 2002 that are valid today, will still be valid in 2018. Therefore my Group, without reserve, endorses the position of the Commission. We have requested a separate vote on Amendments 25 and 27, and we call on all colleagues in the two big groups to vote against those amendments and support the position of the Commission to phase out the support by 2014. I know that votes took place in the different committees, but I also know that there are many colleagues in the two big groups who feel deeply uncomfortable with the current position. I think they should realise that they have all the freedom in the world to vote according to their conscience, because it is not actually the European Parliament that decides. So they should vote in order to state their views. We are not negotiating; we do not have to compromise. We can give a very strong political signal in support of the Commission, and therefore I think this European Parliament should act as a counterweight to the very strong political pressure from the Member States on the Commission and show that this Parliament is looking to the future and not to the past."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, man jāteic, ka esmu ļoti aizkustināta par jaunajām romantiskajām attiecībām starp EPP un S&D grupu, bet man šķiet, ka kunga un kunga ciešajos un sirsnīgajos apskāvienos Eiropa tiek cieši turēta pie pagātnes. Mēs runājam par īpašā valsts atbalsta režīma pagarināšanu jau septīto reizi. kungs pats norādīja, ka 2002. gadā viņš bija referents. Vai kāds var garantēt, ka 2018. gadā mēs nediskutēsim par to pašu? Tie paši argumenti, kas bija spēkā 2002. gadā, ir spēkā šodien un būs arī 2018. gadā. Tādēļ mana grupa bez iebildumiem atbalsta Komisijas nostāju. Mēs esam lūguši atsevišķu balsošanu par 25. un 27. grozījumu, un mēs aicinām visus kolēģus no abām lielajām grupām balsot pret šiem grozījumiem un atbalstīt Komisijas nostāju par atbalsta pakāpenisku pārtraukšanu līdz 2014. gadam. Es zinu, ka balsošana notika dažādās komitejās, bet es zinu arī to, ka daudzi kolēģi no abām lielajām grupām ir ļoti neapmierināti ar pašreizējo nostāju. Es domāju, ka viņiem jāsaprot tas, ka viņiem ir visas tiesības balsot saskaņā ar savu sirdsapziņu, jo ne jau Eiropas Parlaments to izlemj. Tādēļ viņiem jābalso, lai paustu savu viedokli. Mēs nediskutējam; mums nav jāpanāk kompromiss. Mēs varam sniegt nepārprotamu politisku vēstījumu par labu Komisijai, un tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam jābūt kā pretsvaram pret dalībvalstu spēcīgo politisko spiedienu uz Komisiju un jāparāda, ka Parlaments raugās nākotnes, nevis pagātnes virzienā."@lv13
"Mr President, I have to say that I am very touched by the new romance between the EPP and the S&D Group, but I do feel that the intimate and loving embrace between Mr Rapkay and Mr Lange is keeping Europe firmly stuck in the past. We are talking about the seventh extension of the special State aid regime. Mr Rapkay himself has indicated that he was rapporteur back in 2002. Who will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018? Because the reasons that were valid back in 2002 that are valid today, will still be valid in 2018. Therefore my Group, without reserve, endorses the position of the Commission. We have requested a separate vote on Amendments 25 and 27, and we call on all colleagues in the two big groups to vote against those amendments and support the position of the Commission to phase out the support by 2014. I know that votes took place in the different committees, but I also know that there are many colleagues in the two big groups who feel deeply uncomfortable with the current position. I think they should realise that they have all the freedom in the world to vote according to their conscience, because it is not actually the European Parliament that decides. So they should vote in order to state their views. We are not negotiating; we do not have to compromise. We can give a very strong political signal in support of the Commission, and therefore I think this European Parliament should act as a counterweight to the very strong political pressure from the Member States on the Commission and show that this Parliament is looking to the future and not to the past."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben diep geroerd door de nieuwe romance tussen de PPE-Fractie en de S&D-Fractie, maar ben wel van mening dat Europa door de intieme en liefdevolle omhelzing van de heer Rapkay en de heer Langen blijft hangen in het verleden. We hebben het over de zevende verlenging van de bijzondere staatssteunregeling. De heer Rapkay heeft zelf aangegeven dat hij destijds in 2002 rapporteur was. Wie garandeert ons dat we in 2018 niet weer hetzelfde debat zullen voeren? Want de redenen die van kracht waren in 2002 gelden nu ook, en zullen ook nog van kracht zijn in 2018. Daarom ondersteunt mijn fractie zonder voorbehoud het standpunt van de Commissie. We hebben om een aparte stemming voor de amendementen 25 en 27 verzocht, en we roepen alle collega’s in de twee grote fracties op tegen die amendementen te stemmen en het voorstel van de Commissie om de steun per 2014 af te schaffen, te steunen. Ik weet dat er in de verschillende commissies stemmingen hebben plaatsgevonden, maar ik weet ook dat er in de twee grote fracties veel collega’s zijn die zich helemaal niet kunnen vinden in het huidige standpunt. Zij moeten zich realiseren dat ze alle vrijheid van de wereld hebben om zich bij de stemming te laten leiden door hun geweten, want feitelijk is het niet het Europees Parlement dat beslist. Zij moeten dus stemmen om hun standpunt duidelijk te maken. We zijn niet in onderhandeling; we hoeven geen compromis te sluiten. We kunnen een onmiskenbaar politiek signaal afgeven ter ondersteuning van de Commissie, en daarom ben ik van mening dat het Europees Parlement tegenwicht moet bieden aan de zware politieke druk die vanuit de lidstaten wordt uitgeoefend op de Commissie, en laten zien dat dit Parlement naar de toekomst kijkt en niet naar het verleden."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Muszę przyznać, że rozczulił mnie ten nowy romans między grupami EPP a S&D, ale mam nieodparte wrażenie, że za sprawą intymnego i czułego uścisku, w jakim znajdują się panowie Rapkay i Lange, Europa nadal tkwi w zamierzchłej przeszłości. Mówimy o siódmym przedłużeniu specjalnego programu pomocy państwa. Pan poseł Rapkay sam przyznał, że był sprawozdawcą w 2002 roku. Kto nam zagwarantuje, że nie będziemy toczyli tej samej debaty w 2018 roku, ponieważ względy, które były istotne w 2002 roku, które są istotne dziś, będą nadal istotne w 2018 roku? Dlatego moja grupa popiera stanowisko Komisji bez zastrzeżeń. Wnioskowaliśmy o osobne głosowanie w sprawie poprawek 25 i 27 i apelujemy do wszystkich kolegów z tych dwóch dużych grup, by głosowali za odrzuceniem tych poprawek i poparli stanowisko Komisji postulujące stopniową likwidację pomocy do 2014 roku. Wiem, że odbyły się głosowania w różnych komisjach, ale wiem również, że w tych dwóch grupach jest wielu kolegów, którzy czują się nieswojo z obecną sytuacją. Myślę, że powinni oni zdawać sobie sprawę, że mają pełną swobodę głosowania zgodnie z własnym sumieniem, ponieważ tak naprawdę to nie Parlament Europejski decyduje. A zatem powinni głosować zgodnie z swoimi poglądami. Nie negocjujemy; nie musimy iść na kompromisy. Możemy wysłać bardzo silny polityczny sygnał poparcia dla Komisji, dlatego też sądzę, że ten Parlament Europejski powinien pełnić funkcję przeciwwagi dla bardzo mocnej presji politycznej wywieranej przez państwa członkowskie na Komisję i pokazać, że myśli o przyszłości, a nie o przeszłości."@pl16
"Senhora Presidente, tenho de dizer que estou muito sensibilizada com o novo romance entre o Grupo PPE e o Grupo S&D, mas também sinto que o íntimo e afectuoso abraço entre os senhores deputados Rapkay e Lange está a manter a Europa firmemente presa ao passado. Estamos a falar da sétima prorrogação do regime especial de auxílios estatais. O próprio senhor deputado Rapkay fez saber que foi relator em 2002. Quem nos dará uma garantia de que não vamos realizar este mesmo debate em 2018? Porque as razões que eram válidas em 2012, que são válidas hoje, ainda serão válidas em 2018. Por isso, o meu grupo subscreve a posição da Comissão, sem reservas. Pedimos uma votação separada das alterações 25 e 27, e apelamos a todos os colegas dos dois grandes grupos para que votem contra estas alterações e apoiem a proposta da Comissão de suprimir gradualmente o apoio até 2014. Sei que as votações tiveram lugar nas diferentes comissões, mas sei também que há muitos colegas nos dois grandes grupos que se sentem profundamente desconfortáveis com a posição actual. Penso que eles deviam perceber que têm toda a liberdade do mundo para votarem de acordo com as suas consciências, porque, na verdade, não é o Parlamento Europeu que decide. Por isso, eles deviam votar para expressarem os seus pontos de vista. Não estamos a negociar, não temos de chegar a um compromisso. Podemos dar um sinal político muito forte de apoio à Comissão, e por isso, penso que este Parlamento Europeu deveria agir como um contrapeso à pressão política muito forte dos Estados-Membros na Comissão e mostrar que este Parlamento olha para o futuro e não para o passado."@pt17
"Dnă președintă, trebuie să spun că sunt foarte impresionată de noua idilă dintre Grupurile PPE și S&D, dar consider că îmbrățișarea intimă și drăgăstoasă dintre dl Rapkay și dl Lange ține Europa blocată în trecut. Este vorba despre cea de-a șaptea prelungire a regimului special de ajutor de stat. Dl Rapkay însuși a spus că a fost raportor în 2002. Cine ne va garanta că nu vom avea aceeași dezbatere în 2018? Deoarece motivele care erau valabile în 2002 sunt valabile astăzi și vor fi valabile și în 2018. Prin urmare, grupul meu, fără rezerve, susține poziția Comisiei. Am solicitat un vot separat cu privire la amendamentele 25 și 27 și facem apel la toți colegii din cele două grupuri mari să voteze împotriva acestor amendamente și să sprijine poziția Comisiei de eliminare treptată a ajutorului până în 2014. Știu că s-a votat în diverse comisii, dar știu, de asemenea, că sunt foarte mulți colegi din cele două grupuri mari care se simt foarte inconfortabil cu această poziție. Cred că aceștia ar trebui să își dea seama că au toată libertatea din lume să voteze conform conștiinței lor deoarece Parlamentul European nu este cel care decide de fapt. Așadar, aceștia ar trebui să voteze pentru a-și exprima opiniile. Nu negociem; nu trebuie să facem compromisuri. Putem transmite un semnal politic foarte puternic prin sprijinirea Comisiei și, prin urmare, consider că acest Parlament European ar trebui să contrabalanseze presiunile politice puternice din partea statelor membre asupra Comisiei și să arate că acest Parlament privește în viitor, și nu în trecut."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, musím povedať, že ma veľmi dojíma nový románik medzi Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Naozaj mám však pocit, že vďaka blízkemu a láskyplnému objatiu pána Rapkaya a pána Langena zostáva Európa naďalej silno uviaznutá v minulosti. Hovoríme o siedmom predĺžení režimu mimoriadnej štátnej pomoci. Pán Rapkay sám naznačil, že v roku 2002 bol spravodajcom. Kto nám zaručí, že v roku 2018 nebudeme mať rovnakú rozpravu? Pretože dôvody, ktoré platili v roku 2002 a platia aj dnes, budú naďalej platiť i v roku 2018. Naša skupina preto bez výhrad podporuje pozíciu Komisie. Žiadali sme o oddelené hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 25 a 27 a žiadame všetkých kolegov z týchto dvoch veľkých skupín, aby hlasovali proti týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a podporili pozíciu Komisie o zastavení podpory do roku 2014. Viem, že sa hlasovalo v rôznych výboroch, ale viem aj to, že mnohých kolegov z týchto dvoch veľkých skupín súčasná pozícia veľmi znepokojuje. Myslím si, že by si mali uvedomiť, že majú úplnú slobodu hlasovať podľa vlastného svedomia, pretože v skutočnosti nerozhoduje Európsky parlament. Mali by preto hlasovať s cieľom vyjadriť svoje názory. Nerokujeme tu; nemusíme robiť kompromisy. Môžeme vyslať veľmi silný politický signál podporujúci Komisiu. Som presvedčená, že Európsky parlament by mal konať ako protiváha k veľmi silnému politickému tlaku, ktorý vyvíjajú členské štáty na Komisiu, a mal by dokázať, že sa tento Parlament pozerá do budúcnosti a nie do minulosti."@sk19
"Gospod predsednik, moram povedati, da me je zelo ganila nova romanca med skupinama EPP in S&D, a menim, da je Evropa zaradi intimnega in ljubečega objema med gospodom Rapkayem in gospodom Langejem trdno obtičala v preteklosti. Govorimo o sedmem podaljšanju režima posebne državne pomoči. Sam gospod Rapkay je navedel, da je bil leta 2002 poročevalec. Kdo nam bo zagotovil, da leta 2018 ne bomo imeli iste razprave? Razlogi, ki so bili tehtni leta 2002, ki so tehtni danes, bodo še vedno tehtni leta 2018. Zato moja skupina brez zadržkov spodbuja stališče Komisije. Zahtevali smo ločeno glasovanje o predlogih sprememb 25 in 27 in pozivamo vse kolege v dveh velikih skupinah, naj glasujejo proti tema predlogoma sprememb in podprejo stališče Komisije, da se podpora postopoma ukine do leta 2014. Vem, da so glasovanja potekala v različnih odborih, a vem tudi, da je v dveh velikih skupinah mnogo kolegov, ki jim je močno neprijetno zaradi sedanjega položaja. Menim, da bi morali spoznati, da imajo vso svobodo na tem svetu, da lahko glasujejo v skladu s svojo vestjo, ker dejansko ni Evropski parlament tisti, ki odloča. Zato bi morali glasovati z namenom, da izrazijo svoja stališča. Ne pogajamo se; ni nam treba sprejemati kompromisov. Damo lahko zelo močan politični signal v podporo Komisiji in zato menim, da bi moral ta Evropski parlament ravnati kot protiutež zelo močnemu političnemu pritisku držav članic na Komisijo in pokazati, da Parlament gleda v prihodnost in ne v preteklost."@sl20
"Fru talman! Jag måste säga att denna nya romans mellan PPE- och S&D-grupperna är mycket rörande, men jag anser emellertid att denna ömma och kärleksfulla omfamning mellan Bernhard Rapkay och Werner Langen stadigt håller kvar Europa i det förflutna. Vi talar om den sjunde förlängningen av det särskilda statliga stödet. Bernhard Rapkay uppgav själv att han var föredragande för detta ämne redan 2002. Vem kan garantera att vi inte kommer att föra samma debatt 2018? Skälen som var aktuella 2002 och som är aktuella i dag kommer fortfarande att finnas kvar 2018. Därför stöder min grupp reservationslöst kommissionens ståndpunkt. Vi har begärt en separat omröstning om ändringsförslagen 25 och 27, och vi uppmanar alla kolleger i de två stora grupperna att rösta emot dessa ändringsförslag och stödja kommissionens förslag om att stödet ska fasas ut senast 2014. Jag vet att omröstningar har ägt rum i de olika utskotten, men jag vet också att det finns många kolleger i de två stora grupperna som känner sig mycket illa till mods med den nuvarande ståndpunkten. De måste inse att de har full frihet att rösta enligt sitt samvete, för det är faktiskt inte Europaparlamentet som beslutar. De bör alltså rösta i syfte att framföra sina åsikter. Vi håller inte på med någon förhandling, så vi behöver inte kompromissa. Vi kan ge en mycket stark politisk signal till stöd för kommissionen. Därför anser jag att Europaparlamentet bör fungera som motvikt till medlemsstaternas mycket starka politiska påtryckningar på kommissionen och visa att vi tänker på framtiden och inte på det förflutna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph